Forskningsbasert nyskapning ved NVH

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskningsbasert nyskapning ved NVH"

Transkript

1 Forskningsbasert nyskapning ved NVH 1. Introduksjon: Forskning som utføres ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter vil være et av de bærende elementene for velstandssamfunnet vårt fremover. Graden av FoU-aktiviteter på universiteter og høyskoler (U&H-sektoren) er høy sammenlignet med resten av Europa, men samtidig står Norge svært svakt i å utvikle og industrialisere ny teknologi. Det er nå satt sterkt politisk fokus på det økende behovet for nye kunnskapsbaserte næringer, for å kunne opprettholde det norske velstandssamfunnet for fremtiden. Verdiskapingen fra høyteknologi-næringer i Norge er lavest i Europa. Så vel det norske næringsliv som offentlige forvaltning må vektlegge og styrke evnen til å imøtekomme, videreutvikle og ta i bruk ny kunnskap. Vitenskapelig kunnskap og fagkompetanse vil få stadig større betydning for innovasjon og næringsutvikling. Samfunnet stiller nå konkrete forventninger til at universiteter/høyskoler og forskningsinstitusjoner skal evne å spille en aktiv rolle for å overføre ny teknologi til samfunnsnyttig næringsvirksomhet, gjennom strategisk kontakt med næringslivet og gjennom kommersialisering av forskningsresultater. 2. Forventninger fra økt verdiskaping fra U&H-sektoren Økt verdiskaping kan gi økt lønnsomhet IPR blir et stadig viktigere konkurransemiddel i markedet Kommersiell aktivitet gir økt attraktivitet i arbeidsmarkedet, økt rekruttering Utvidet næringslivskontakt kan bety økt kundemasse Flere FoU-oppdrag Utvidet kontakt med andre FoU-miljøer Raskere kompetanseutvikling 3. Endringene i Arbeidstakeroppfinnelsesloven / Universitets- og høyskoleloven For å styrke mulighetene for verdiskaping basert på forskningsresultater og vitenskapelige oppfinnelser, i et samspill mellom institusjon/institutt og forsker, er universiteter og høyskoler gjennom endring i Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere gitt anledning til å overta rettighetene til næringsmessig videreføring av patenterbare oppfinnelser som fremkommer i arbeidsforhold ved institusjonen (dette inkluderer nå også lærere og vitenskapelig tilsatte). Forskningsinstitusjonene har fått et utvidet ansvar for å legge forhold til rette for å utbre anvendelse av det kommersielle potensialet i forskningsresultater, slik at dette på best mulig måte kommer næringsliv, offentlig forvaltning og samfunnet til gode. 4. Hva er hensikten med lovendringene? Hensikten med lovendringen er å øke den næringsmessige utnyttelse av oppfinnelser som har utspring i forskning ved universiteter og høyskoler, uten at dette truer institusjonenes tradisjonelle hovedoppgaver og viktigste bidrag til nærings- og samfunnsliv fri forskning, offentliggjøring av forskningsresultater og høyere utdanning. OT-prop. Nr 67 (01/02) 1

2 5. Hva skjer for forskningsbasert nyskaping ved NVH? Med lovendringene er fokus satt på institusjonenes evne til å forvalte et ansvar for å utløse, videreføre og utnytte det kommersielle potensialet i forskningsidéer og oppfinnelser, samtidig som hensynet til forskeren og den videre forskning ivaretas. Forsknings- og utviklingsarbeidet ved NVH kan føre med seg konkrete innovasjoner, som kan danne grunnlag for kommersialiserbare oppfinnelser. Den langsiktige, grunnleggende forskningen ved NVH utvider kunnskapsgrunnlaget, samtidig kan dette også gi opphav til anvendbare, radikale innovasjoner. NVH vil ha en strategisk rolle i det fremtidige kunnskapssamfunnet, og kan bidra til viktig verdiskaping ved å styrke institusjonens evne til å overføre ny kunnskap til næringslivet og samfunnet som helhet. Høyskolen er konkret pålagt oppgaven å legge til rette for næringsmessig utnyttelse av patenterbare arbeidsresultater som fremkommer på basis av forskning og annet arbeid utført ved institusjonen, og på denne måten sørge for at teknologi blir formidlet/ført fram til næringslivet og samfunnet. NVH vil nå kunne engasjere seg sterkere i kommersialiseringsmulighetene, for å sikre den næringsmessige og økonomiske utnyttelse av oppfinnelser gjort ved institusjonen. For at alle parter skal sikres best mulig forvaltning av den viktige kompetanseressurs forskningsmiljøene utgjør, vil NVH ta ansvar for at juridiske, organisatoriske, kommersielle rammebetingelser og resultatorienterte incentiver legges til rette for økt næringsutvikling til institusjonens beste. NVH har lagt inn kommersialisering av forskningsresultater og videre næringsutvikling som ett av satsningsområdene i institusjonens langsiktige strategier. Dette vil også innebære forvaltning av immaterielle rettigheter/patenter, aktivt og kompetent eierskap og økt samarbeid med næringslivet. Det byr på utfordringer å få brakt nyvinninger fram til markedet. Idèhaveren/forskeren eller forskningsmiljøet har kanskje ikke nødvendig kapasitet for å videreføre de kommersielle mulighetene. Og miljøet mangler kanskje kapital for å få patentert de beste oppfinnelsene. Selv ikke de beste idèer og resultater kan utløses uten et samarbeid mellom kapital, faglig og kommersiell kunnskap, for å utvikle idèen til et produkt som etterspørres i markedet. Med etablert infrastruktur for kommersialisering blir flere forskningsresultater og idèer evaluert, og de kommersielle mulighetene i forskningsmiljøene kan bli bedre ivaretatt. NVH vil ved sine kommersialiseringsaktiviteter også styrke samspillet med kommersielle miljøer og nettverk, som også vil kunne utløse kapital som kan bidra til at gode idéer og oppfinnelser ved NVH klarer overgangen fra idéstadiet til produktutvikling og salg. 6. Hva betyr dette for idèhaverne på NVH? Forskeren skal forske; Fremragende forskning og vitenskapelig publisering er forskningens hovedoppgave. Idèhaverne vil dermed ha både behov og nytte av støtteapparat og et innovasjonsnettverk, for å ivareta videreutvikling av næringsmessig potensial i forskningsresultatene. 2

3 Lovendringene ivaretar vernet om den frie publiseringsretten, og verdien av på denne måten å kunne kvalitetssikre resultater og bygge opp forskningskompetansen. Når et kommersielt interessant resultat foreligger, bør patenterbarhet og patentering vurderes umiddelbart. Idèhaver/forsker gis imidlertid et konkret valg mht. om patentering av oppfinnelsen skal prioriteres fremfor umiddelbar publisering (dvs. at resultatet publiseres på en måte eller på et tidspunkt som gjør at dette ikke kan patentbeskyttes for næringsmessig utnyttelse). Når NVH engasjerer seg aktivt i kommersialiseringsprosjekter, vil NVH også legge viktige vurderingskriterier til grunn i forhold til prosjektets behov; som hensynet til videre forskning, hvordan tilføre idèhaver de nødvendige ressurser mv. Nye og tryggere rammebetingelser; idèhaverne kan nå slippe å gjennomføre kompliserte kommersialiseringer alene, kan få hjelp til å koordinere publisering og patentsøknad, og kan konsentrere sin innsats om å sikre kommersielle idèer og patenter den ofte avgjørende suksessfaktor, nemlig faglig/teknologisk fundament og videreutvikling. NVH og forsker sammen er sterkere enn forsker alene; Kvalitetssikret rammeverk og innovasjonsnettverk, juridiske avtaler mv. bidrar til bedre sikring både av idèhavers interesser, og bedre uttelling for idèens kommersielle potensial. Rolle- og inntektsfordeling; Både forskerne (opphavspersonene) og NVH (som bidrar til å muliggjøre en oppfinnelse ved sin infrastruktur) kan ha del i eventuelle inntekter som følger av en kommersialisering. Rollene gis mellom de som skal ha æren for frembringelse av resultatet og bidrar med sin fagkunnskap, og de som har retten og ansvaret for næringsmessig utnyttelse. Ved at NVH som institusjon er med og høster fruktene av investeringene, vil avkastning siden kunne benyttes som risikokapital ved nye satsninger. 7. Hva gjør støtteapparatet? NVH tilbyr forskerne en førstelinjekontakt, i et mottaksapparat/-system for kommersiell evaluering og støtte. Støtteapparatets viktigste oppgaver videre: Innarbeide nytt rammeverk for kommersielle aktiviteter ved NVH Ivareta en forutsigbar evaluering og kommunikasjon med idèhaver, institutt + adm. Sikre, og forvalte rettigheter og portefølje for forskerne og for NVH Fungere som risikoavlastning for idèhaverne Videreføre kommersialiseringsprosesser Stimulere til løpende kommersielle vurderinger og tiltak Ivareta og styrke NVH s kommersielle nettverk 8. Retningslinjer for fordelingen av nettoinntekter/overskudd mellom oppfinner(e) / forsker(e) og institusjon/forskningsmiljø 1. Når Norges veterinærhøgskole, i samsvar med arbeidstakeroppfinnelsesloven, krever utnyttelsesretten til en oppfinnelse overdratt til seg, har oppfinner krav på rimelig godtgjøring. Denne godtgjøringen regnes som en andel av de nettoinntekter/overskudd Norges veterinærhøgskole måtte få ved at oppfinnelsen utnyttes ervervsmessig. Før fordeling av andel skal Veterinærhøgskolens direkte utgifter til slik ervervsmessig utnyttelse, herunder patenterings og kommersialiseringskostnader, trekkes fra nettoinntektene/overskuddet. 3

4 2. Når Norges veterinærhøgskoles direkte utgifter er dekket, deles nettoinntekten med 1/3 til institusjonen sentralt, 1/3 til institutt/forskningsmiljø og 1/3 til oppfinner(e)/forsker(e). 3. Hvis Norges veterinærhøgskole ikke krever utnyttelsesretten til en oppfinnelse overført til seg, eller tilbakefører utnyttelsesrettighetene til oppfinner, og oppfinner utnytter oppfinnelsen ervervsmessig, skal det inngås en avtale som gir Veterinærhøgskolen en tredjedel av nettoinntektene/overskuddet som fordeles med 1/6 til institusjonen sentralt og 1/6 til institutt/forskningsmiljø. 4. Oppfinner og institusjon kan i særskilte tilfelle inngå avtale om en annen fordeling av inntekter fra en oppfinnelse som utnyttes ervervsmessig. 5. I de tilfelle Norges veterinærhøgskole gjerne vil medvirke til at en oppfinnelse nyttiggjøres og hvor en oppfinner ansatt ved høgskolen ønsker, alene eller sammen med andre, å etablere egen virksomhet, vil Norges veterinærhøgskole kunne akseptere godtgjørelse på annen måte enn angitt ovenfor, herunder gjennom mottak av aksjer i virksomheten. Nærmere bestemmelser vedrørende dette punktet kan fastsettes i egne retningslinjer. 9. Hovedpunkter for NVH i Lov om retten til oppfinnelser gjort av arbeidstakere NVH vil arbeide for at samarbeidet mellom oppfinner, instituttet og NVH sentralt skjer på en måte som også tar størst mulig hensyn til oppfinnernes egne interesser og ønskemål. NVH vil sørge for at oppfinners faglige integritet og eventuelle behov for publisering ivaretas på best mulig måte. Oppfinner skal også få nødvendig støtte, informasjon og hjelp i forbindelse med identifisering av patenterbare idèer. NVH vil kvittere for mottak, og behandle meldingene om oppfinnelser så raskt som mulig. Videre skal NVH besørge at inntektsfordelingen av et eventuelt utbytte er rimelig og rettferdig. Arbeidstaker som gjør en oppfinnelse skal uten unødig opphold gi arbeidsgiveren (NVH) skriftlig melding om dette, med opplysning om hva den patenterbare oppfinnelsen består i. Eget meldeskjema benyttes NVH har anledning til å få retten til oppfinnelsen helt eller delvis overført til seg, dersom utnyttelsen av oppfinnelsen faller innenfor arbeidsgivers virksomhetsområder og den er gjort som en del av et arbeidsforhold ved høyskolen. Ønsker NVH å overta retten til næringsmessig utnyttelse av en slik oppfinnelse, har høyskolen i et tidsrom av 4 mnd. etter mottakelsen av meldingen fortrinnsrett til å inngå avtale med arbeidstakeren om dette. NVH som arbeidsgiver må gi skriftlig melding om de ønsker å overta oppfinnelsen. Før 4 mnd. er gått fra det tidspunkt da arbeidsgiveren mottar melding om oppfinnelsen, må arbeidstakeren ikke uten skriftlig samtykke fra NVH forføye over oppfinnelsen, eller foreta handlinger som forringer mulighetene for patentering eller muliggjør utnyttelse for annens regning. Arbeidstakeren kan dog, når han har gitt den omtalte melding, søke patent på oppfinnelsen her i riket så lenge denne rett ikke er overført til NVH. NVH skal varsles skriftlig før søknaden inngis. Lærere og vitenskapelig personale ved universiteter og høyskoler har likevel rett til å publisere oppfinnelsen dersom arbeidsgiveren ble varslet skriftlig om det i melding om oppfinnelsen og tredjeparts rett ikke er til hinder. Dersom de nevnte vilkårene for publisering er oppfylt, har NVH ikke rett til å overta oppfinnelsen. 4

5 Har opphavspersonen ikke tatt skritt til publisering innen ett år etter at dette ble varslet, kan NVH likevel overta oppfinnelsen. Overtakelse skal meldes skriftlig til oppfinneren. En arbeidstaker som har forbeholdt seg retten til å publisere oppfinnelsen, kan ikke uten skriftlig samtykke fra NVH søke patent på oppfinnelsen. 5

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Universitetets håndtering av immaterielle rettigheter og andre rettigheter knyttet til resultatene av universitetsansattes arbeid. Innstilling fra en arbeidsgruppe

Detaljer

Kommersialisering av forskningsresultater

Kommersialisering av forskningsresultater Kommersialisering av forskningsresultater Viktige forutsetninger, hvordan disse er håndtert ved noen amerikanske universiteter og anbefalinger for norske forhold. Hans Petter Bugge Einar A. Rasmussen Haavard

Detaljer

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Vedtatt i S-sak 108/14 Forord Dette dokumentet utgjør forslag til politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark og er utarbeidet

Detaljer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Dette reglement er utarbeidet med bakgrunn i departementets bestemmelser for universiteter

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Norges forskningsråd Juni 2013 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

Budsjettforslag 2004

Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Norges forskningsråd 3 Budsjettforslag 2004. Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006)

St.prp. nr. 1 (2005 2006) St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5609, 5613, 5625 og 5656 s budsjettproposisjon 2006 For å fremme

Detaljer

NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Retningslinjer vedrørende NTNU-ansattes sidegjøremål Tilråding: Styret

Detaljer

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010.

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010. Sak: Valg av organisasjonsmodell for Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge Sammendrag Forprosjekt Forprosjektet ble gjennomført i perioden januar juli 2007. Sentral problemstilling for arbeidet

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460 Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledende del...

Detaljer

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Vedtatt på landsstyremøte 3, 26. januar

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Unge Høyres Landsforbund Velferdsvalget - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Program vedtatt på Unge Høyres Landsmøte 2004 PROGRAMKATEGORISERING 1. VELFERD ETTER VELFERDSSTATEN 3 1.1 Velferdsstaten er

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Temautredning Kunnskap og innovasjon

Temautredning Kunnskap og innovasjon Petter Westnes Temautredning Kunnskap og innovasjon Arbeidsnotat IRIS - 2008/019 Prosjektnummer: 7252196 Prosjektets tittel: Oppdragsgiver(e): Kampen om arbeidskraften: Arbeidsmarkeds- og kompetansescenarier

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning I forbindelse med innspillsmøte med Kunnskapsdepartementet

Detaljer

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet 31.05.05 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for ordningen sentre for fremragende forskning, i det etterfølgende også omtalt som SFF, SFFordningen,

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

6WRUH VDWVLQJHU Norges forskningsråd

6WRUH VDWVLQJHU Norges forskningsråd 6WRUHVDWVLQJHU %XGVMHWWIRUVODJ Norges forskningsråd Store satsinger. Budsjettforslag 2003 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014 Rapport fra selskapskontroll MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i

Detaljer

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Hamar 2013 1 Strategiske forutsetninger Helse Sør-Øst RHF tilbyr spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 2,7 millioner; mer enn halve Norges

Detaljer

Strategisk plan: Ma l og hovedoppgaver fram til 1. juli 2015

Strategisk plan: Ma l og hovedoppgaver fram til 1. juli 2015 Strategisk plan: Ma l og hovedoppgaver fram til 1. juli 2015 Bakgrunn Et nytt forskningsinstitutt Det er besluttet at NILF fra 1. juli 2015 skal slås sammen med Bioforsk og Norsk institutt for skog og

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer