Curriculum Vitae Melina Røe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Curriculum Vitae Melina Røe"

Transkript

1 Curriculum Vitae Melina Røe Født 12. oktober 1969 Stilling Forsker II Institusjon NTNU Samfunnsforskning AS, Mangfold og inkludering Mobil E-post UTDANNING 2014: Ph.d. i sosialt arbeid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 2001: Hovedfag i sosialt arbeid (Cand.polit.) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 1994: Sosionom Sosialhøgskolen i Trondheim ARBEIDSERFARING 2006 : Forsker ved NTNU Samfunnsforskning AS, Mangfold og inkludering : Prosjektmedarbeider ved SINTEF IFIM : Prosjektmedarbeider ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU : Boligkonsulent, Trondheim kommune : Vit.ass. ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, : Undervisning og veiledning ved Høgskolen I Sør-Trøndelag, avdeling for helse og sosialfag, sosionomutdanningen : Miljøterapeut ved Catharina-senteret (barneverninstitusjon), Trondheim : Saksbehandler ved Hjelpetjenesten i Trondheim kommune (barnevernet) : Kurator ved Sosialtjenesten Saupstad bydel, Trondheim kommune FORSKNINGSPROSJEKTER Boligen som integreringsarena NTNU Samfunnsforskning og Kristiansund kommune, finansiert av Husbanken. Yrkesretting og relevans i fellesfagene i yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring NTNU Samfunnsforskning og Trøndelag forskning og utvikling, finansiert av Kunnskapsdepartementet. Forståelser av mobbing i videregående opplæring. 2013, finansiert av Vestfold Fylkeskommune. Elevundersøkelsen NTNU Samfunnsforskning AS, på oppdrag av Utdanningsdirektoratet. Praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontor i Sør-Trøndelag, delprosjekt 2 Minoritetsperspektivet Et samarbeid mellom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, NAV, Trondheim kommune, HiST, NTNU, finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Side 1 av 5

2 Stolt beboer NTNU Samfunnsforskning AS og SINTEF Byggforsk, finansiert av Husbanken. Direkteplassering av enslige mindreårige NTNU Samfunnsforskning AS, på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Høgskole og universitetssosialkontorprosjektet (HUSK) NTNU Samfunnsforskning AS, på oppdrag av Sosial- og helsedirektoratet/nav. Ungdom «rik» og «fattig» ( ). Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU i samarbeid med Redd Barna, finansiert av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. UTGIVELSER Buland, T. i samarbeid med Havn, V. og Røe, M. (2004) På vei til jobb? Sluttrapport fra evaluering av AMOkurset Skole på byggeplass. SINTEF IFIM. Trondheim. Marthinsen, E., Røe, M. og Hovland, W. (2006) Ungdom «rik» eller «fattig». Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU. Trondheim. Marthinsen, E. og Røe, M. (2004) Fattig eller rik slik ungdom ser det. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU. Trondheim. Røe, M., Woods, R. og Jæger, I. (2014) Stolt beboer- Folk og hus i Tollåsenga. NTNU Samfunnsforskning. Trondheim. (til trykking) Røe, M. (2014) Gode grep for varig endring? Flyktninger på vei fra sosialhjelp til arbeid. Doktoravhandling ved NTNU. Trondheim. Røe, M. (2012) Arbeidskvalifisering blant langtidsledige flyktninger. Tidsskrift for velferdsforskning, vol 15 (4), s Røe, M. (2011) «Mange vil vi aldri greie å hjelpe». Sosialt arbeid med langtidsklienter med flyktningbakgrunn. I Berg, B. og Ask, T. (red.) Minoritetsperspektiver i sosialt arbeid. Universitetsforlaget. Oslo. Røe, M. (2011) «What s in it for us? Om å møte forventinger i feltet. Fontene forskning, vol 4 (2), s Røe, M. (2011) «Why don t they want us? Refugees still unemployed after many years in Norway. Nordic Social Work Research, vol 1 (2), s Røe, M. og Berg, B. (2005) På vei mot norsk arbeidsliv: Evaluering av et kvalifiseringsløp for minoritetsspråklige. SINTEF IFIM. Trondheim. Røe, M., Berg, B. og Haukvik, S. (2005) Med Brygga som springbrett. Evaluering av et integreringstiltak for tidligere rusmisbrukere. SINTEF IFIM. Trondheim. Røe, M. (2001) Ved Europas port: Flyktningers integrering i det greske samfunnet. Hovedoppgave ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU. Trondheim. Skjefstad, N.S., Kojan, B., Røe, M. og Tysnes, I.B. (2011) Sosialt arbeid som fag i NAV. Kronikk. Fontene nr. 4/2011. Side 2 av 5

3 Thorshaug, K., Paulsen, V., Røe, M. og Berg, B. (2013). Mot en ny bosettingsmodell? Direkteplassering av enslige mindreårige. NTNU Samfunnsforskning. Trondheim. Wendelborg, C., Røe, M. og Martinsen, A. (2014) Yrkesretting og relevans i praksis. NTNU Samfunnsforskning, Trondheim. Wendelborg, C. og Røe, M. (2014) Mobbing i videregående opplæring. Forekomst og forståelse av mobbing blant elever og lærlinger i Vestfold. NTNU Samfunnsforskning, Trondheim. Wendelborg, C., Røe, M. og Federici, R.A. (2014) Elevundersøkelsen Analyse av Elevundersøkelsen NTNU Samfunnsforskning, Trondheim. Wendelborg, C., Paulsen, V., Røe, M., Valenta, M. og Skaalvik, E. (2012) Elevundersøkelsen 2012: Analyse av elevundersøkelsen NTNU Samfunnsforskning. Trondheim. Wendelborg, C., Røe, M. og Skaalvik, E. (2011) Elevundersøkelsen 2011: Analyse av elevundersøkelsen NTNU Samfunnsforskning. Trondheim. UNDERVISNING Gode grep for varig endring? Undervisning v/institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap Det flerkulturelle samfunn. Yrkesfaglærerstudenter, bachelorutdanning. HiST/NTNU. Halv dags undervisning, Strukturelle og individuelle barrierer for økt arbeidsdeltakelse blant langtidsledige med flyktningbakgrunn. Undervisning dobbelttime for 3.klasse sosionom ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Structural and individual barriers in the labour market amongst long-term unemployed with a refugee background in present-day Norway. Undersvisning for masterstudenter på kurset Urban Ecological Planning in Diverse Culture. Institutt for byforming og planlegging, fakultetet for arkitektur og billedkunst, NTNU. Seminar Det flerkulturelle samfunn. Yrkesfaglærerstudenter, bachelorutdanning. HiST/NTNU. Halv dags undervisning, Langtidslediges utfordringer i møte med arbeidsmarkedet. Trøndelag. Dobbelttime. Vårsemesteret klasse sosionom ved Høgskolen i Sør- Analyseprosessen: Eksempler fra et pågående forskningsprosjekt. Masterkurs i kvalitativ metode. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU. Dobbelttime. Høstsemesteret Hvordan utvikles gode praksiser forskning og teoridannelse. Masterkurset Sosialt arbeid og NAV (SAHiST), Høgskolen i Sør-Trøndelag/ NTNU. To dobbelttimer. Vårsemesteret Undervist ett semester i Stats- og kommunalkunnskap for 1.klasse sosionom ved Høgskolen i Sør- Trøndelag. Vårsemesteret Side 3 av 5

4 PRESENTASJONER VED FAGKONFERANSER Røe, M. (2014) Same shit new wrapping? Arbeidskvalifisering av langtidsledige med flyktningbakgrunn. Innlegg på FORSA fagseminar. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU, Trondheim Røe, M. (2014) Life as PhD-student in retrospect. Oppstartsseminar for nye PhD-studenter, SVT fakultetet, NTNU Røe, M. (2014) Structural and individual barriers to increased participation in the labour market amongst long-term unemployed with a refugee background in present-day Norway. Paper presentert på Nordic Migration Research Conference, København, Danmark, august Røe, M. (2012) Same shit new wrapping? Experiences with work-oriented qualification among refugees with long residency in Norway. Paper presentert på 16 th Nordic Migration Research Conference & 9 th ETMU Days, Turku, Finland. Røe, M. (2011) Long-term unemployed with refugee background: How can social work change their situation? Paper presentert på Welfare 2011, Nordisk FORSA-konferanse, Reykjavik, Island. Røe, M. (2010) Ambisjoner om gode grep. Paper presentert på HUSK-konferanse, Rica Nidelven hotel, Trondheim. Røe, M. (2010) Sosialt arbeid og kvalifisering av langtids sosialhjelpsmottakere med flyktningbakgrunn: Utfordringer når suksessen måles i arbeidsdeltakelse og varig selvhjulpenhet. Paper presentert på FORSAkonferansen 2010, Trondheim. Røe, M. (2009) Virksomme metoder i (kvalifiserings)arbeidet med langtids sosialhjelpsmottakere som har kommet til Norge som flyktninger. Paper presentert på nordisk HUSK-konferanse, Høgskolen i Oslo. Røe, M. (2008) «Gode grep for varig endring?» Et ph.d.prosjekt med fokus på langtids sosialhjelpsmottakere med innvandrerbakgrunn. Paper presentert på FORSA-konferanse i Bø, Telemark. Røe, M. (2007) Hvordan formidle kunnskap fra forskning slik at den blir anvendelig i praksis? Paper presentert på Formidlingskonferansen 2007, Trondheim. Ytterhus, B. og Røe, M. (2003) To be or not to be marginalized a question of different representations of disability? Paper presentert på The International Conference of Marginalization and Social Exclusion, Ålesund, Norway. UTVALGTE FOREDRAG Fra flyktning til borger: Erfaringer fra et forskningsprosjekt blant langtidsmottakere av sosialhjelp. Foredrag for NAV-ansatte, arrangert av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Jægtvolden Fjordhotell, Inderøya, Fra flyktning til borger: Erfaringer fra et følgeforskningsprosjekt blant langtidsmottakere av sosialhjelp. Foredrag for ledelse i NAV Midt-Norge, arrangert av NAV, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og HUSK Midt- Norge, Prinsen hotell, Trondheim, Praksisbasert forskning/forskningsbasert praksis = to sider av samme sak? Foredrag i nettverket «Faglig ettermiddag» (HiST/ISH), Trondheim, Side 4 av 5

5 HUSK Midt-Norge: Et samarbeid mellom sosialtjeneste, forskning, utdanning og brukere. Foredrag på HUSK Midt-Norges oppstartsseminar i Åre, Sverige Orientering om prosjektet Ungdom «rik» og «fattig». Foredrag på seminaret Barns velferd seminar for barneforskere i Trondheim, Bårdshaug, Orkanger, MEDIEOPPSLAG Røe, M. (2014) Får seg ikke jobb. Oppslag i Klassekampen Røe, M. (2014) Ph.d. om flyktninger i norsk arbeidsliv. Oppslag i Universitetsavisa.no Røe, M., Jæger, I. m.fl. (2013) Lim og lyspunkt i Tollåsenga. Artikkel i Tidens Krav Røe, M. (2012) Færre i jobb etter toårig program. Oppslag i fontene.no, publisert Røe, M. (2012) Forskjeller på ambisjoner og realiteter. Oppslag i imdi.no, publisert Marthinsen, E. og Røe, M. (2004) Ingen klager over at de har det for bra. Medieomtale i forbindelse med offentliggjøring av rapporten «Fattig» eller «rik». Universitetsavisa Marthinsen, E. og Røe, M. (2004) Samles om sunne verdier. Oppslag i Aftenposten Marthinsen, E. og Røe, M. (2003) Fattig eller rik slik ungdom ser det. Innslag i TV Norge, Side 5 av 5

Aktivitetsrapport 2005 2007

Aktivitetsrapport 2005 2007 Aktivitetsrapport 2005 2007 Innhold FAMIs stab 2005-2007... 2 Hovedfagsstudenter... 2 Prosjekter under FAMI... 4 1) Arbeid, livsstil og helse... 4 2) Sosialhjelpsklienters livsløp... 4 3) Social assistance

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Brataas, Hildfrid Vikkelsmo. Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway

CURRICULUM VITAE. Brataas, Hildfrid Vikkelsmo. Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway CURRICULUM VITAE Brataas, Hildfrid Vikkelsmo Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway Faculty of Health Science Nord-Trøndelag University College Serviceboks

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Jan Andersen. Født: 12. august 1957. Høgskolen i Lillehammer Storgata 40

CURRICULUM VITAE. Jan Andersen. Født: 12. august 1957. Høgskolen i Lillehammer Storgata 40 CURRICULUM VITAE Jan Andersen Født: 12. august 1957 Arbeidssted: Boligadresse: Høgskolen i Lillehammer Storgata 40 Gudbrandsdalsvegen 350 2609 Lillehammer 2624 Lillehammer Mob 97 16 59 36 Tlf 61 28 82

Detaljer

Curriculum Vitae. for. Ann Christin Eklund Nilsen

Curriculum Vitae. for. Ann Christin Eklund Nilsen Curriculum Vitae for Ann Christin Eklund Nilsen PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fødselsdato: 11. mars 1975 Adresse: Arenfeldtsvei 33, 4630 Kristiansand Tlf: 93 24 35 62 E-post: ann.christin.nilsen@agderforskning.no

Detaljer

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011)

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Curriculum Vitae Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Utdanning - 2007: Ph.d. sosiologi, UiO. - 2000: Sosiologi hovedfag, UiO. - 1997: Cand. Mag. UiO

Detaljer

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208

Detaljer

Publikasjoner og presentasjoner:

Publikasjoner og presentasjoner: Navn: Guro Ødegård Fødselsdato: 6. desember 1967 Hjemmeadresse: Bredo Stabells vei 5, 0853 Oslo Telefon: 99 02 49 22 (mobil) 23 08 61 23 (arbeid) E-post: god@samfunnsforskning.no CURRICULUM VITAE Utdannelse:

Detaljer

Publikasjoner og presentasjoner:

Publikasjoner og presentasjoner: Navn: Guro Ødegård Fødselsdato: 6. desember 1967 Hjemmeadresse: Bentsegata 2b, 0465 Oslo Telefon: 99 02 49 22 (mobil) 23 08 61 23 (arbeid) E-post: god@samfunnsforskning.no CURRICULUM VITAE Utdannelse:

Detaljer

Helhetlig oppfølging. Nyankomne elever med lite skolebakgrunn fra opprinnelseslandet og deres opplæringssituasjon. Kristin Thorshaug og Stina Svendsen

Helhetlig oppfølging. Nyankomne elever med lite skolebakgrunn fra opprinnelseslandet og deres opplæringssituasjon. Kristin Thorshaug og Stina Svendsen Kristin Thorshaug og Stina Svendsen Thorshaug og Svendsen Illustrasjonsfoto: colourbox.com Tel: 73 59 63 00 Web: www.samforsk.no Rapport 2014 Dragvoll allé 38 B 7491 Trondheim Norge Nyankomne elever med

Detaljer

Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt?

Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt? 27. 28. AUGUST 2015 Scandic Fornebu, Oslo Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt? Har du en jobb til meg? Foto: Colourbox Samarbeidskonferanse mellom Arbeids og velferdsdirektoratet og Nettverk for arbeidsinkludering

Detaljer

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse CURRICULUM VITAE Marit Borg, 17.09. 1952 Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse Utdanning Bachelor

Detaljer

Publikasjonsliste 2008

Publikasjonsliste 2008 1 Publikasjonsliste 2008 2 PUBLIKASJONSLISTE 2008 AFIs publikasjoner omfatter både vitenskapelige utgivelser og arbeider rettet mot et bredere publikum. Bestilling av AFI-publikasjoner: Internett: http://www.afi.no/modules/trykksak/project_list.asp

Detaljer

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS Årsberetning 1 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning

Detaljer

Virksomme virkemidler når unge med tegnspråk skal bistås til arbeid en kunnskapsoversikt

Virksomme virkemidler når unge med tegnspråk skal bistås til arbeid en kunnskapsoversikt ISBN 978-82-93158-29-5 ISSN 1892-6207 RAPPORTSERIE FRA SENTER FOR HELSEFREMMENDE FORSKNING HIST/NTNU RAPPORT 2015/02 Jakobsen K og Carstensen T. Virksomme virkemidler når unge med tegnspråk skal bistås

Detaljer

CURRICULUM VITAE Februar 2015

CURRICULUM VITAE Februar 2015 CURRICULUM VITAE Februar 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

På vei mot en ny grunnskoleopplæring for døve elever En evalueringsstudie etter Reform 97

På vei mot en ny grunnskoleopplæring for døve elever En evalueringsstudie etter Reform 97 På vei mot en ny grunnskoleopplæring for døve elever En evalueringsstudie etter Reform 97 Stein Erik Ohna, Oddvar Hjulstad, Arnfinn Muruvik Vonen, Sissel M. Grønlie, Ellinor Hjelmervik og Grete Høie Skådalen

Detaljer

Curriculum Vitae. Marit Solstad. Kontoradresse: Nordlandsforskning Postboks 1490 8049 Bodø

Curriculum Vitae. Marit Solstad. Kontoradresse: Nordlandsforskning Postboks 1490 8049 Bodø Curriculum Vitae Marit Solstad Kontoradresse: Nordlandsforskning Postboks 1490 8049 Bodø Privatadresse: Ole Rølvaagsvei 30A 8021 Bodø Tlf: +47 75 51 76 00, Fax: +47 75 51 72 34 Tlf: +47 97 42 17 78 Direkte

Detaljer

Jan Tøssebro Turid Midjo Veronika Paulsen Berit Berg. Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet

Jan Tøssebro Turid Midjo Veronika Paulsen Berit Berg. Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet Jan Tøssebro Turid Midjo Veronika Paulsen Berit Berg Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet Jan Tøssebro, Turid Midjo, Veronika Paulsen og Berit Berg Foreldre med kognitive vansker i møte

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Desember 2007

CURRICULUM VITAE. Desember 2007 CURRICULUM VITAE Desember 2007 Norsk institutt for by- og regionforskning Postboks 44, Blindern, 0313 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 22 37 02 Navn: Akademisk grad: Stilling: Nasjonalitet: Språk: E-post:

Detaljer

Aktivitetsrapport 2013

Aktivitetsrapport 2013 Aktivitetsrapport 2013 Ansatte per 31.12.2013 ADMINISTRASJON OG FORMIDLING Terje Christiansen Administrerende direktør Astri Vannebo Kommunikasjonsrådgiver (70 %) Inger-Hege Kristiansen Spesialkonsulent

Detaljer

DISKRIMINERING AV SAMER, NASJONALE MINORITETER OG INNVANDRERE I NORGE

DISKRIMINERING AV SAMER, NASJONALE MINORITETER OG INNVANDRERE I NORGE DISKRIMINERING AV SAMER, NASJONALE MINORITETER OG INNVANDRERE I NORGE EN KUNNSKAPSGJENNOMGANG Arnfinn H. Midtbøen og Hilde Lidén Rapport 2015:01 Institutt for samfunnsforskning Rapport 2015:01 Diskriminering

Detaljer

Til god hjelp for mange

Til god hjelp for mange Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har finansiert prosjektet. Omslag-Rapport-13-2014-A.indd 1 13/2014 Rapport nr 13/14 NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Aktivitetsrapport 2014

Aktivitetsrapport 2014 Aktivitetsrapport 2014 Ansatte per 31.12.2014 ADMINISTRASJONSAVDELINGEN Terje Christiansen Administrerende direktør Astri Vannebo Kommunikasjonsrådgiver (80 %) Inger-Hege Kristiansen Spesialkonsulent Rukiye

Detaljer

NGE UTENFOR KONFERANSERAPPORT

NGE UTENFOR KONFERANSERAPPORT NGE UTENFOR KONFERANSERAPPORT Nordisk konferanse om ungdom utenfor utdanning og arbeidsliv Oslo, 11.-12. oktober 2012 Desember 2012 Utgiver: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger

CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger Personlige opplysninger CURRICULUM VITAE Navn: Bernt Aardal Født: 9. oktober 1950 Privatadresse: Skollerudveien 55, 1353 Bærums Verk Jobbadresse: Institutt for samfunnsforskning, Munthesgt. 31, 0260 Oslo

Detaljer

Kartlegging av mentorordninger i arbeidslivet

Kartlegging av mentorordninger i arbeidslivet Våren Rapport 2011 Kartlegging av mentorordninger i arbeidslivet Goro Ree-Lindstad 2 sfortegnelse Innledning 4 Hva er mentoring og hvorfor ha en mentor? 4 Metoden for kartleggingen 5 Bedriftsinterne mentorordninger

Detaljer

Til god hjelp for mange

Til god hjelp for mange Til god hjelp for mange Evaluering av Losprosjektet ELISABETH BACKE-HANSEN (RED) METTE LØVGREN KRISTIN AARLAND HILDE ANETTE AAMODT AINA WINSVOLD Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

utfordringer og belastninger en utsettes for i arbeidslivet, og forebygging

utfordringer og belastninger en utsettes for i arbeidslivet, og forebygging Arbeidsdeltakelse en kilde til god helse for alle? I Norge har reformer blitt gjennomført og nye lover vedtatt for å imøtekomme nasjonale utfordringer: opptrappingsplan for psykisk helse, NAV-reformen

Detaljer

Den flerkulturelle barnehagen i rurale områder

Den flerkulturelle barnehagen i rurale områder Camilla Eline Andersen, Thor Ola Engen, Thomas Gitz-Johansen, Chamilla Strædet Kristoffersen, Lise Skoug Obel, Sigrun Sand og Berit Zachrisen Den flerkulturelle barnehagen i rurale områder Nasjonal survey

Detaljer

Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak?

Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak? Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak? Kjell-Arne Solli I denne artikkelen stilles spørsmålet om spesialpedagogiske tiltak fungerer som en støtte eller en barriere

Detaljer