Trygve Bergsåker PENGE- KRAVSRETT. 3. utgave

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trygve Bergsåker PENGE- KRAVSRETT. 3. utgave"

Transkript

1 Trygve Bergsåker PENGE- KRAVSRETT 3. utgave

2

3 trygve bergsåker pengekravsrett 3. utgave

4 Gyldendal Norsk Forlag AS utgave, utgave, utgave, 3. opplag 2016 ISBN: Omslagsdesign: Gyldendal Akademisk Sats: Type-it AS, Trondheim 2015 Alle henvendelser om boken kan rettes til Gyldendal Juridisk Postboks 6730 St. Olavs plass 0130 Oslo Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

5 Forord Det er gått lang tid siden første utgave av boken kom i Annen utgave er holdt innenfor samme ramme med hensyn til innhold og omfang. Boken er ført à jour med nytt rettsmateriale som lovgivning, rettspraksis, litteratur og internasjonalt materiale. Emnevalg og kapittelinndeling er som i første utgave, og bokens samlede omfang er også omtrent som tidligere. Noen temaer er mer berørt av nytt materiale enn andre, og noen kapitler er derfor skrevet om mer enn andre. Kapitlet om renter er redusert idet rettspraksis har ført til avklaringer som forenkler redegjørelsen. Oslo, august 2011 Trygve Bergsåker

6

7 Forord til tredje utgave Boken er ført à jour med nytt rettsmateriale lovgivning, domspraksis og annet materiale siden forrige utgave kom i Samfunns- og rettsutviklingen har gått sin gang. Vi har fått praksis fra Høyesterett som har bidratt til avklaring av spørsmål knyttet til avsavnsrenter, og i tillegg gode illustrasjoner innenfor andre sentrale temaer i pengekravsretten. Kontante penger (sedler og mynter) som lovlig og tvungent betalingsmiddel utfordres stadig mer av betalingskort og annen elektronisk betaling, samt av samfunnets behov for kontroll med etterlevelse av skatte- og avgiftsregimet og for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Boken inneholder på disse og enkelte andre områder noen spede antydninger om spenninger mellom eldre lovgivning og den nye virkeligheten. De tematiske rammene for boken er likevel som i forrige utgave, og omfanget er også omtrent det samme. Oslo, juni 2015 Trygve Bergsåker

8

9 Innholdsoversikt I innledning... ii betalingstid. betalingssted. moderne betalingsformidling... iii renter og rentesrenter... iv overdragelse av fordringer og forpliktelser... v mortifikasjon av omsetningsgjeldsbrev mv.... vi samskyld og regress... vii cessio legis, subrogasjon... viii rettsvirkninger av betalingsmislighold, med hovedvekt på forsinkelsesrenter

10 10 innholdsoversikt ix inkasso... x kreditormora... xi motregning... xii tilbakebetaling og tilleggsbetaling... xiii fall i pengeverdien... xiv oppgjør... xv foreldelse... xvi pengekrav i forbrukerforhold litteratur, forkortelser og registre

11 Innholdsfortegnelse I innledning Emne og terminologi. Rettskildene Forskjellige typer pengefordringer Inndeling etter fordringens grunnlag Inndeling etter dokumentbruk Innledning Gjeldsbrev Omsetningsgjeldsbrev og enkle gjeldsbrev Bruk av gjeldsbrev i praksis «Muntlige» fordringer Sammenfatning: gjeldsbrev og muntlige fordringer Innskuddsbøker Andre inndelingskriterier Den rettslige betydning av at det utstedes gjeldsbrev. Gjeldsbrevlovens anvendelsesområde Andre regler... II betalingstid. betalingssted. moderne betalingsformidling Betalingstid Forfall Innledning Påkrav Fastsatt forfall Førtidig (ekstraordinært) forfall Oppsigelsesklausuler Frigjøringstid og rett til førtidig tilbakebetaling

12 12 innholdsfortegnelse 2. Betalingssted Moderne betalingsformidling Innledning. Sammenkobling av betalingstid og betalingssted 3.2 Finansavtalel. 38 og III renter og rentesrenter Formål og funksjon. Tid er penger Kredittrenter, forsinkelsesrenter, avsavnsrenter Rettsgrunnlag for renter og rentesrenter Avtale, lov og andre grunnlag for renteplikt Særlig om avsavnsrenter Innledning Reelle hensyn forskjellige typer fordringer Status avsavnsrenter etter Høyesteretts praksis Rentekompensasjonens omfang og form Rentekrav etter erstatningsrettslige synspunkter Innledning Ansvarsgrunnlag Erstatningens omfang Forholdet til forsinkelsesrentel. 3 tredje ledd Rentekrav i medhold av avtl Rentekrav etter alminnelige berikelsessynspunkter Særlig om rentesrenter... IV overdragelse av fordringer og forpliktelser Hovedregelen om fri overdragelsesrett på kreditorsiden Unntak fra retten til overdragelse Avtale Lov Kort om pantsettelse av pengefordringer Terminologi Overdragelse av pengefordringer i praksis. Prisdannelsen på fordringer Kontraktsrettslige spørsmål Oversikt Veritasansvaret Innledning Hvilke situasjoner omfattes av 9?

13 innholdsfortegnelse Forholdet mellom 9 og ekstinksjonsregler til fordel for cesjonaren Forholdet mellom 9 og kjøpslovens regler om selgers ansvar for rettsmangler Veritasansvarets omfang Bonitasansvaret Innledning Forskjellige typer bonitasansvar Overdragelse av vekselobligasjon ved endossement Overdragelse av andre fordringer enn vekselobligasjoner ved endossement Tredjepersonspørsmål Innledning Omsetningsgjeldsbrev Det felles legitimasjonsvilkåret De enkelte negotiabilitetsreglene (legitimasjonsreglene) Fordringer registrert i verdipapirregister Enkle fordringer Debitorskifte (gjeldsovertakelse)... V mortifikasjon av omsetningsgjeldsbrev mv Mortifikasjon i kreditors interesse Behov og vilkår Kort om fremgangsmåten Virkningen av mortifikasjon i kreditors interesse Mortifikasjon i debitors interesse Behov og vilkår Kort om fremgangsmåten Virkningen av mortifikasjon i debitors interesse Nærmere om situasjonen etter en mortifikasjonsdom... VI samskyld og regress Oversikt over de viktigste heftelsesformene Solidarisk ansvar Proratarisk ansvar Alternativt ansvar Andre ansvarsformer og ansvarsbetegnelser Hvilken heftelsesform gjelder?

14 14 innholdsfortegnelse 3.1 Ansvaret utad: hovedregelen om solidaransvar Regressomgangen Solidarisk ansvar Innledning Sideordnet solidaransvar Ansvaret utad Regressen Garantiansvar Innledning Selvskyldnerkausjon, simpel kausjon og andre kausjonsformer Bonitasansvar Delvis solidaritet Enkelte terminologiske spørsmål Ansvar pro rata Ansvaret utad Regressen Alternativt ansvar Ansvaret utad Regressen... VII cessio legis, subrogasjon Kausjonistens regresskrav Intervensjonsbetalerens regresskrav Forsikringsselskapets regresskrav Foreldelse av regresskrav Forholdet til gjeldsbrevlovens regler om avhendelse Springende regress... VIII rettsvirkninger av betalingsmislighold, med hovedvekt på forsinkelsesrenter Oversikt over spørsmålene Forsinkelsesrenter reelle hensyn Forsinkelsesrenteloven Innledning Lovens anvendelsesområde Pengekrav På formuerettens område

15 innholdsfortegnelse Avtalefrihet Forholdet til spesiallovgivningen Vilkår for krav på forsinkelsesrenter Renteperioden Forfallsrente og påkravsrente Nærmere om påkravsrente Kreditormora mv Forsinkelsesrentens størrelse Rentefoten Rentesrenter? Erstatning for tap som ikke dekkes av forsinkelsesrenten Særreglene for forbrukergjeld Forsinkelsesrenter utenfor formueretten Forholdet mellom forsinkelsesrenteloven og gbl. 6 og Tilbakeholdsrett Heving Erstatningsansvar... IX inkasso Oversikt Inkassoloven Lovens fravikelighet Inndrivingens tre faser «Inkasso» og «inndriving» God inkassoskikk Innledning Nærmere om kriteriet Virkninger av inndriving i strid med god inkassoskikk Nærmere om inndrivingsprosessen Fase (1): inkassovarsel og betalingsfrist Fase (2): utenrettslig inkasso Fase (3): rettslig inkasso Skyldnerens ansvar for kreditors inndrivingskostnader mv. i fase (1) og (2) Skyldnerens ansvar for sakskostnader i fase (3)

16 16 innholdsfortegnelse X kreditormora Vilkår for kreditormora Vilkår på kreditorsiden Innledning Kreditor avviser betaling uberettiget Kreditor unnlater å yte nødvendig medvirkning Andre omstendigheter som kreditor har risikoen for Kreditors mislighold av vederlagsforpliktelsen Vilkår på debitorsiden Innledning Debitors frigjøringstid må være kommet Debitor må være klar til å betale Særlig om oppfyllelsesforsøk fra tredjemann Rettsvirkninger av kreditormora Innledning Debitors betalingsplikt oppheves midlertidig Debitors renteplikt opphører Debitors rett til å deponere Debitors krav på motytelsen Kreditors erstatningsansvar for debitors tap... XI motregning Hva er motregning? Hovedkrav og motkrav Defensiv og offensiv motregning Frivillig og tvungen motregning De grunnleggende reelle hensyn Innledning Lettvint oppgjørsmåte Effektiv «inkasso» Sikkerhet for motfordringen Kontanthensynet hensynet til isolert oppgjør Rimelighet og rettferdighet Alminnelige betraktninger Særlig om konnekse krav Motregningsvirkningen Ensidig erklæring er tilstrekkelig Motregningserklæring er nødvendig Nærmere om tidspunktet for motregningsvirkningen

17 innholdsfortegnelse De alminnelige motregningsvilkår Innledning Komputabilitet Gjensidighet Motkravet må være forfalt, og frigjøringstiden for hovedkravet må være kommet Andre alminnelige vilkår? Samme betalingssted? Motregningsrett etter eget betalingsmislighold? Kan motregning avskjæres på grunn av misbruk av rett? 5. Unntak fra gjensidighetsvilkåret Motregning med motkrav på tredjemann etter cesjon av hovedkravet Innledning Hovedkravet er en enkel fordring Hovedkravet er knyttet til et omsetningsgjeldsbrev Andre unntak fra gjensidighetsvilkåret Fordringer som ikke kan gjøres opp med tvungen motregning 6.1 Innledning Lovbestemte unntak Unntak etter analogi fra reglene om beslagsfrihet... XII tilbakebetaling og tilleggsbetaling Tilbakebetaling Oversikt over spørsmålene Tilbakebetaling etter erstatningsrettens alminnelige regler 2.3 Tilbakebetaling etter kontraktsrettens alminnelige regler. 2.4 Tilbakebetaling ved a konto-betaling Læren om condictio indebiti Innledning Momenter av betydning ved vurderingen Tilbakebetalingskravets omfang, herunder rentespørsmålet Tilbakebetalingskravets karakter Tilleggsbetaling... XIII fall i pengeverdien Nominalisme og valorisme Renter og rentesrenter

18 18 innholdsfortegnelse 4. Avtalt indeksregulering o.l Lovbestemt indeksregulering o.l Kontraktsrevisjon i medhold av avtl Særlig om erstatning for inflasjonstap under betalingsmislighold... XIV oppgjør Betalingsmidler Lovlige og tvungne betalingsmidler Fordringer i fremmed valuta Delvis oppgjør Debitors rett til å foreta deloppgjør Debitors plikt til å foreta deloppgjør På hvilken gjeldspost skal en delbetaling avskrives? Betaling under forbehold mv. Debitors rett til kvittering Intervensjonsbetaling Innledning Kreditors plikt til å motta intervensjonsbetaling Intervensjonsbetalerens regressrett... XV foreldelse Emnet for dette kapitlet Hva er foreldelse? Reelle hensyn Kort oversikt over hovedspørsmålene Foreldelseslovens anvendelsesområde Kan foreldelsesloven fravikes ved avtale? Forholdet til reklamasjonsregler Foreldelseslovens alminnelige regler Fristens lengde Fristens utgangspunkt Hovedregelen Krav oppstått ved mislighold Førtidig forfall mv Krav som bygger på garanti Alminnelige tilleggsfrister Fristavbrudd og virkningene av dette Oversikt Avbrytelse ved skyldnerens erkjennelse Avbrytelse ved saksanlegg mv

19 innholdsfortegnelse Virkningen av fristavbrudd ved erkjennelse Virkningen av fristavbrudd ved saksanlegg mv Særregler for bestemte typer fordringer Innledning Bankinnskudd m.m Gjeldsbrev og pengelån Pensjon, underholdsbidrag m.m Kausjon Innledning Selvstendig foreldelse Aksessorisk foreldelse Nærmere om rekkevidden av 7 og 25 nr Regressfordring Erstatningskrav Innledning Treårsfristen Tyveårsfristen Nærmere om erstatning for personskade på kontraktsgrunnlag Erstatningskrav mv. i straffesak Krav mot verge mv. og visse krav i selskapsforhold Foreldelsens virkninger Hovedregel Foreldede fordringers restverdi Pantesikkerhet mv.... XVI pengekrav i forbrukerforhold Lovgivning Oversikt Forbrukeren som kreditor eller debitor Særbehandling av forbrukerforhold uten direkte grunnlag i lovgivning Innledning Motregning Tilbakesøking og tilleggsbetaling Foreldelse Kausjon Forbrukerens detensjonsrett og erstatningsansvar ved rettslig villfarelse Forbrukerbeskyttelse og beskyttelse av finansinstitusjoners økonomiske soliditet Innledning

Forord. Oslo, august 2011 Trygve Bergsåker

Forord. Oslo, august 2011 Trygve Bergsåker Forord Det er gått lang tid siden første utgave av boken kom i 1994. Annen utgave er holdt innenfor samme ramme med hensyn til innhold og omfang. Boken er ført à jour med nytt rettsmateriale som lovgivning,

Detaljer

FORELESNINGER OBLIGASJONSRETT (PENGEKRAVSRETT) H 2012

FORELESNINGER OBLIGASJONSRETT (PENGEKRAVSRETT) H 2012 FORELESNINGER OBLIGASJONSRETT (PENGEKRAVSRETT) H 2012 20., 21., 22., 23. og 24. august 2012 kl 12.15 14.00 (22/8 kl 10.15-12.00) i Edderkoppen TRYGVE BERGSÅKER OBLIGASJONSRETT (PENGEKRAVSRETT) Forelesningene

Detaljer

FORELESNINGER OBLIGASJONSRETT II (PENGEKRAVSRETT) V , 4., 5., 6. og 7. mars 2014 kl i Misjonssalen TRYGVE BERGSÅKER

FORELESNINGER OBLIGASJONSRETT II (PENGEKRAVSRETT) V , 4., 5., 6. og 7. mars 2014 kl i Misjonssalen TRYGVE BERGSÅKER FORELESNINGER OBLIGASJONSRETT II (PENGEKRAVSRETT) V 2014 3., 4., 5., 6. og 7. mars 2014 kl 10.15 12.00 i Misjonssalen TRYGVE BERGSÅKER OBLIGASJONSRETT II (PENGEKRAVSRETT) Forelesningene er på ti timer,

Detaljer

FORELESNINGER OBLIGASJONSRETT II (PENGEKRAVSRETT) H 2014

FORELESNINGER OBLIGASJONSRETT II (PENGEKRAVSRETT) H 2014 FORELESNINGER OBLIGASJONSRETT II (PENGEKRAVSRETT) H 2014 6., 7., 8. og 10. oktober 2014 kl 12.15 14.00 (10. oktober også 14.15-16) i Misjonssalen TRYGVE BERGSÅKER OBLIGASJONSRETT II (PENGEKRAVSRETT) Forelesningene

Detaljer

JUS3111 Obligasjonsrett II Pengekravsrett

JUS3111 Obligasjonsrett II Pengekravsrett JUS3111 Obligasjonsrett II Pengekravsrett Førsteamanuensis Inger B. Ørstavik Disposisjon fra professor Trygve Bergsåker 1 Faget obligasjonsrett II - pengekravsrett Formuerettslige yteplikter Den ytelse

Detaljer

JUS3111 Obligasjonsrett II. Pengekravsrett. Førsteamanuensis Inger B. Ørstavik Disposisjon fra professor Trygve Bergsåker

JUS3111 Obligasjonsrett II. Pengekravsrett. Førsteamanuensis Inger B. Ørstavik Disposisjon fra professor Trygve Bergsåker JUS3111 Obligasjonsrett II Pengekravsrett Førsteamanuensis Inger B. Ørstavik Disposisjon fra professor Trygve Bergsåker 1 Faget obligasjonsrett II - pengekravsrett Formuerettslige yteplikter Den ytelse

Detaljer

Forelesninger obligasjonsrett II (pengekravsrett) dag 2. Førsteamanuensis ph.d. Marte Eidsand Kjørven

Forelesninger obligasjonsrett II (pengekravsrett) dag 2. Førsteamanuensis ph.d. Marte Eidsand Kjørven Forelesninger obligasjonsrett II (pengekravsrett) dag 2 Førsteamanuensis ph.d. Marte Eidsand Kjørven Plan for dagens forelesning Repetisjon Pareto-saken nærmere forklaring Gjeldsbrev Motregning Forsinkelsesrente

Detaljer

Forelesninger obligasjonsrett II (pengekravsrett) Førsteamanuensis ph.d. Marte Eidsand Kjørven

Forelesninger obligasjonsrett II (pengekravsrett) Førsteamanuensis ph.d. Marte Eidsand Kjørven Forelesninger obligasjonsrett II (pengekravsrett) Førsteamanuensis ph.d. Marte Eidsand Kjørven www.menti.com Hva er pengekravsrett? «Pengekravsrett er en vanlig betegnelse på et juridisk fag, der rettsreglene

Detaljer

JUS3111 Obligasjonsrett II Pengekravsrett

JUS3111 Obligasjonsrett II Pengekravsrett JUS3111 Obligasjonsrett II Pengekravsrett Førsteamanuensis Inger B. Ørstavik Disposisjon fra professor Trygve Bergsåker 1 Faget obligasjonsrett II - pengekravsrett Formuerettslige yteplikter Den ytelse

Detaljer

Gyldendal Norsk Forlag AS utgave, 3. opplag 2006 ISBN: Omslagsdesign: Designlaboratoriet

Gyldendal Norsk Forlag AS utgave, 3. opplag 2006 ISBN: Omslagsdesign: Designlaboratoriet Gyldendal Norsk Forlag AS 2005 1. utgave, 3. opplag 2006 ISBN: 978-82-05-47954-8 Omslagsdesign: Designlaboratoriet Sats: Designlaboratoriet Brødtekst: Minion 10,5/14,5 pkt Alle henvendelser om boken kan

Detaljer

Manuduksjon i pengekravsrett utvalgte temaer. Manuduksjon v/ Gunn Karin Brunsvik 2. desember 2016

Manuduksjon i pengekravsrett utvalgte temaer. Manuduksjon v/ Gunn Karin Brunsvik 2. desember 2016 Manuduksjon i pengekravsrett utvalgte temaer Manuduksjon v/ Gunn Karin Brunsvik 2. desember 2016 1 Pengekravsrettens plassering i rettssfæren Pengekravsrett hører inn under den alminnelige obligasjonsretten

Detaljer

VII. Innhold. Forord...

VII. Innhold. Forord... Innhold VII Forord... V Kapittel 1 Innledning til obligasjonsretten... 1 1.1 Fagbeskrivelse... 1 1.1.1 Obligasjonsrett som læren om skyldforhold... 1 1.1.2 Fremstillingen begrenses til formuerettslige

Detaljer

Forelesninger obligasjonsrett II (pengekravsrett) dag 2. Førsteamanuensis ph.d. Marte Eidsand Kjørven

Forelesninger obligasjonsrett II (pengekravsrett) dag 2. Førsteamanuensis ph.d. Marte Eidsand Kjørven Forelesninger obligasjonsrett II (pengekravsrett) dag 2 Førsteamanuensis ph.d. Marte Eidsand Kjørven Plan for dagens forelesning Repetisjon Pareto-saken nærmere forklaring Gjeldsbrev Motregning Forsinkelsesrente

Detaljer

Forelesning pengekravsrett

Forelesning pengekravsrett Forelesning pengekravsrett - Om fellesheftelse, motregning og tilbakesøking Førsteamanuensis ph.d. Marte Eidsand Kjørven Læringskrav Samskyld og regress (Hovedspørsmål i kausjonsretten) Motregning Condictio

Detaljer

DEN NORSKE OBLIGASJONSRETTS ALMINDELIGE DEL

DEN NORSKE OBLIGASJONSRETTS ALMINDELIGE DEL PER AUGDAHL DEN NORSKE OBLIGASJONSRETTS ALMINDELIGE DEL OMARBEIDET OG UTVIDET UTGAVE (ANNEN UTGAVE) OSLO 1958 I KOMMISJON HOS AKADEMISK FORLAG Innholdsfortegnelse. (Sidetall i parentes.) Kapitel 1. Innledning

Detaljer

INNFØRINGSFORELESNINGER FOR MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP: FORMUERETT I

INNFØRINGSFORELESNINGER FOR MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP: FORMUERETT I INNFØRINGSFORELESNINGER FOR MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP: FORMUERETT I professor dr juris Geir Woxholth I SONDRINGEN OFFENTLIG RETT OG PRIVATRETT 1. Offentlig rett - Statsrett, forvaltningsrett, strafferett

Detaljer

Last ned Pengekravsrett - Trygve Bergsåker. Last ned

Last ned Pengekravsrett - Trygve Bergsåker. Last ned Last ned Pengekravsrett - Trygve Bergsåker Last ned Forfatter: Trygve Bergsåker ISBN: 9788205462595 Antall sider: 413 sider Format: PDF Filstørrelse:17.39 Mb Boken gir en omfattende og grundig fremstilling

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3211, Obligasjonsrett II innlevering 5. september 2012

Fakultetsoppgave JUS 3211, Obligasjonsrett II innlevering 5. september 2012 Fakultetsoppgave JUS 3211, Obligasjonsrett II innlevering 5. september 2012 Gjennomgang 5. oktober 2012 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt til eksamen våren 2012 (JUS 3211 del 1) Omfang:

Detaljer

HEFTE 5. Forsinkelsesrente

HEFTE 5. Forsinkelsesrente HEFTE 5 Forsinkelsesrente Vidar Sinding 2017 ISBN: 978-82-690177-3-1 Tittel: Forsinkelsesrente Format: PDF Layout: Monduma AS Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.

Detaljer

INNFØRINGSFORELESNINGER FOR MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP: FORMUERETT I

INNFØRINGSFORELESNINGER FOR MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP: FORMUERETT I INNFØRINGSFORELESNINGER FOR MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP: FORMUERETT I professor dr juris Geir Woxholth I SONDRINGEN OFFENTLIG RETT OG PRIVATRETT 1. Offentlig rett - Statsrett, forvaltningsrett, strafferett

Detaljer

Forelesning pengekravsrett. Førsteamanuensis ph.d. Marte Eidsand Kjørven

Forelesning pengekravsrett. Førsteamanuensis ph.d. Marte Eidsand Kjørven Forelesning pengekravsrett Førsteamanuensis ph.d. Marte Eidsand Kjørven Mål for forelesningene Oversikt og utvalgt dybdekunnskap innen følgende læringskrav: Samskyld og regress Condictio indebiti og andre

Detaljer

DEN NORSKE OBLIGASJONSRETTS ALMINDELIGE DEL

DEN NORSKE OBLIGASJONSRETTS ALMINDELIGE DEL PER AUGDAHL DEN NORSKE OBLIGASJONSRETTS ALMINDELIGE DEL OMARBEIDET OG UTVIDET UTGAVE FORLAGT AV H. ASCHEHOUG & CO. (W. NYGAARD) OSLO 1963 Innholdsfortegnelse. Kapitel 1. Innledning 1 Hvad der tradisjonelt

Detaljer

INNFØRINGSFORELESNINGER FOR MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP: FORMUERETT I

INNFØRINGSFORELESNINGER FOR MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP: FORMUERETT I INNFØRINGSFORELESNINGER FOR MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP: FORMUERETT I professor dr juris Geir Woxholth I SONDRINGEN OFFENTLIG RETT OG PRIVATRETT 1. Offentlig rett - Statsrett, forvaltningsrett, strafferett

Detaljer

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-09

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-09 1 SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-09 Denne sensorveiledningen er basert på et utkast som ble skrevet forut for eksamen, tilbakemeldinger fra sensorer og erfaringer fra nivåkontrollen. Oppgaven

Detaljer

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-13

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-13 1 SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-13 Denne sensorveiledningen bygger på et utkast som ble utarbeidet forut for eksamen og oversendt sensorene samtidig med oversendelsen av eksamensoppgaven.

Detaljer

Forelesninger obligasjonsrett II (pengekravsrett) dag 3. Førsteamanuensis ph.d. Marte Eidsand Kjørven

Forelesninger obligasjonsrett II (pengekravsrett) dag 3. Førsteamanuensis ph.d. Marte Eidsand Kjørven Forelesninger obligasjonsrett II (pengekravsrett) dag 3 Førsteamanuensis ph.d. Marte Eidsand Kjørven Condictio indebiti og andre grunnlag for tilbakesøking (fortsettelse fra dag 2) Problemstilling og hensyn

Detaljer

Samskyld og regress problemstillingene

Samskyld og regress problemstillingene Samskyld og regress Samskyld og regress problemstillingene kreditor Debitor A Hva kan kreditor kreve når, av hvem? - Er kravet mot debitor A og debitor B samme krav? - Kan han kreve hele beløpet av begge

Detaljer

Innhold. DELI Introduksjon. 1 Introduksjon 14. DEL II Alminnelige motregningsvilkär

Innhold. DELI Introduksjon. 1 Introduksjon 14. DEL II Alminnelige motregningsvilkär Innhold DELI Introduksjon 1 Introduksjon 14 1.1 Om emnet og den videre fremstilling 14 1.2 Om terminologi 16 1.3 Naermere om hva motregning er: avgrensning mot andre rettssporsmäl 19 1.3.1 Generelt 19

Detaljer

Forelesning pengekravsrett

Forelesning pengekravsrett Forelesning pengekravsrett - Om fellesheftelse, motregning og tilbakesøking Førsteamanuensis ph.d. Marte Eidsand Kjørven Læringskrav Samskyld og regress Hovedspørsmål i kausjonsretten Motregning Condictio

Detaljer

Innledning. 1. Emne og terminologi. Rettskildene UTDRAG

Innledning. 1. Emne og terminologi. Rettskildene UTDRAG I Innledning 1. Emne og terminologi. Rettskildene Pengekravsrett er en vanlig betegnelse på et juridisk fag, der rettsreglene om pengekrav behandles. Et annet ord for pengekrav er pengefordring. De to

Detaljer

Forelesninger i obligasjonsrett - introduksjon

Forelesninger i obligasjonsrett - introduksjon Forelesninger i obligasjonsrett - introduksjon Sverre Blandhol, Institutt for Privatrett Obligasjonsrettens plass i rettssystemet Privatretten Personrett Familie- og arverett Formuerett Formueretten Tingsretten

Detaljer

Forelesninger obligasjonsrett II (pengekravsrett) dag 4 (og 5) Førsteamanuensis ph.d. Marte Eidsand Kjørven

Forelesninger obligasjonsrett II (pengekravsrett) dag 4 (og 5) Førsteamanuensis ph.d. Marte Eidsand Kjørven Forelesninger obligasjonsrett II (pengekravsrett) dag 4 (og 5) Førsteamanuensis ph.d. Marte Eidsand Kjørven Plan for i dag Kort repetisjon samskyld og regress Overdragelse av fordringer spørsmål fra salen

Detaljer

Besvarelse bedømt til C. Spørsmål 1: Kan Ole kreve renter av Marte?

Besvarelse bedømt til C. Spørsmål 1: Kan Ole kreve renter av Marte? Besvarelse bedømt til C. I Spørsmål 1: Kan Ole kreve renter av Marte? Sakens parter er Marte Kirkerud og Ole Instad. Ole krever at Marte betaler renter av sent mottatt vederlagsbetaling. Det er et alminnelig

Detaljer

SENSORVEILEDNING SKOLEEKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-08

SENSORVEILEDNING SKOLEEKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-08 1 SENSORVEILEDNING SKOLEEKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-08 Denne sensorveiledningen er basert på et utkast datert 5. desember 2008, som ble sendt til sensorene i forbindelse med påbegynnelse av sensurarbeidet.

Detaljer

FORELDELSE AV FORDRINGER

FORELDELSE AV FORDRINGER FORELDELSE AV FORDRINGER C AV FORLAGT AV GUSTAV E. RAABE INNHOLD Forkortelser 9 I: g 1. Alminnelige forklaringer. Kilder 13 I. Foreldelse og beslektede rettsinstitutter s. 13. II. Foreldelsesreglenes formål

Detaljer

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-10

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-10 1 SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-10 Denne sensorveiledningen er basert på et utkast som ble sendt ut til sensorene like etter eksamen. I forhold til utkastet er det gjort endringer som følge

Detaljer

Forelesning pengekravsrett. Førsteamanuensis ph.d. Marte Eidsand Kjørven

Forelesning pengekravsrett. Førsteamanuensis ph.d. Marte Eidsand Kjørven Forelesning pengekravsrett Førsteamanuensis ph.d. Marte Eidsand Kjørven Mål for forelesningene Oversikt og utvalgt dybdekunnskap innen følgende læringskrav: Samskyld og regress Condictio indebiti og andre

Detaljer

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Grunnkurs i økonomisk rådgivning Gjeldskravets gang Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Debitor Kreditor Parter i saken: Debitor (skyldner) og kreditor

Detaljer

Gjennomgang fakultetsoppgave pengekravsrett. Førsteamanuensis ph.d. Marte Eidsand Kjørven

Gjennomgang fakultetsoppgave pengekravsrett. Førsteamanuensis ph.d. Marte Eidsand Kjørven Gjennomgang fakultetsoppgave pengekravsrett Førsteamanuensis ph.d. Marte Eidsand Kjørven Løsning av oppgaver Skaff deg oversikt over faktum, lag gjerne en tegning Finn frem til krav og parter (formuleres

Detaljer

Besvarelse bedømt til A. Spm nr 1: Kan Ole kreve renter av Marte?

Besvarelse bedømt til A. Spm nr 1: Kan Ole kreve renter av Marte? Besvarelse bedømt til A. Spm nr 1: Kan Ole kreve renter av Marte? Det må først undersøkes om Ole kan kreve forsinkelsesrenter med hjemmel i forsinkelsesrenteloven, jfr. at det her dreier seg om en forsinket

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett II innlevering 13. mars 2014

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett II innlevering 13. mars 2014 Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett II innlevering 13. mars 2014 Gjennomgang 24. april 2014 12.15 Misjonssalen v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt høsten 2012 (JUS 3211). Omfang:

Detaljer

JUS 3211 FORMUERETT II VÅREN 2013: SENSORVEILEDNING (DEL I)

JUS 3211 FORMUERETT II VÅREN 2013: SENSORVEILEDNING (DEL I) Det juridiske fakultet Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO Oslo, 15. mai 2013 Erlend Haaskjold JUS 3211 FORMUERETT II VÅREN 2013: SENSORVEILEDNING (DEL I) Eksamensoppgaven er gitt i form av en praktikumsoppgave

Detaljer

Innhold. Forord til 1. utgave Forord til 2. utgave... 6

Innhold. Forord til 1. utgave Forord til 2. utgave... 6 Innhold 7 Forord til 1. utgave.... 5 Forord til 2. utgave.... 6 I Allment om kjøp, kjøpsrett og kjøpsloven... 15 Kapittel 1 Om handelen og dens aktører................................... 17 1.1 Handelens

Detaljer

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-14

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-14 1 SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-14 Denne sensorveiledningen er utarbeidet på grunnlag av et utkast som ble skrevet og oversendt sensorene like etter eksamen. I forhold til utkastet er det

Detaljer

Besvarelse. Spørsmål 1. Dette er en omformulering av spørsmålsteksten som strengt tatt ikke er nødvendig.

Besvarelse. Spørsmål 1. Dette er en omformulering av spørsmålsteksten som strengt tatt ikke er nødvendig. Besvarelse Spørsmål 1 Dette er en omformulering av spørsmålsteksten som strengt tatt ikke er nødvendig. Oppgaven legger ikke opp til en slik drøftelse som kandidaten her går innpå. Det er vel også alminnelig

Detaljer

Forord. Ernst Moe, Jens Lind, Hanne Riksheim, Geir Gregersen, Jan-Frode Lervik

Forord. Ernst Moe, Jens Lind, Hanne Riksheim, Geir Gregersen, Jan-Frode Lervik 5 Forord Det er få teoretikere som har beskjeftiget seg med inkassoloven. Med unntak av Norsk Lovkommentar og Norsk Lovnøkkel finnes knapt noen fullstendige og systematiske fremstillinger av inkassoloven

Detaljer

Oppsigelse av banklån HEFTE 6

Oppsigelse av banklån HEFTE 6 Oppsigelse av banklån HEFTE 6 Vidar Sinding 2017 ISBN 978-82-690177-5-5 Tittel: Oppsigelse av banklån Format: PDF Layout: Monduma AS Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.

Detaljer

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT HØSTEN 2015

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT HØSTEN 2015 SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT HØSTEN 2015 Denne sensorveiledningen er utarbeidet på grunnlag av et utkast som ble skrevet og oversendt sensorene like etter eksamen. I forhold til utkastet er

Detaljer

Fordringars överlåtbarhet

Fordringars överlåtbarhet Fordringars överlåtbarhet Nordiske formuerettsdager 2017 Hesselby slott, torsdag 27. april 2017 Professor dr juristrygve Bergsåker, Universitetet i Oslo TEMA Om overdragelse av fordringer etter norsk rett,

Detaljer

asbjørn kjønstad helserett pasienters og helsearbeideres rettsstilling

asbjørn kjønstad helserett pasienters og helsearbeideres rettsstilling asbjørn kjønstad helserett pasienters og helsearbeideres rettsstilling Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 2. utgave, 2. opplag 2013 ISBN 978-82-05-45724-9 Omslagsdesign: Merete Berg Toreg Brødtekst: Minion

Detaljer

Innhold. Forord... 5 Forord til doktoravhandlingen... 6

Innhold. Forord... 5 Forord til doktoravhandlingen... 6 Innhold Forord... 5 Forord til doktoravhandlingen... 6 DEL I Innledning og bakteppe... 17 1 Emnet, problemstillinger og avgrensninger... 19 2 Bruken av fremmed rett og internasjonale anbefalinger... 23

Detaljer

Trekk i lønn og feriepenger. Hvilke muligheter og plikter har arbeidsgiver?

Trekk i lønn og feriepenger. Hvilke muligheter og plikter har arbeidsgiver? Trekk i lønn og feriepenger Hvilke muligheter og plikter har arbeidsgiver? Pengekrav og motregning Hva er motregning? To parter som har krav mot hverandre avregner sine krav. Lars skylder Benny for 100

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 1. Virkeområde (1) Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle

Detaljer

Holmboe OMSETNINGSPAPIRER OG LEGITIMASJONSTEGN UNIVERSITETSFORLAGET

Holmboe OMSETNINGSPAPIRER OG LEGITIMASJONSTEGN UNIVERSITETSFORLAGET Holmboe OMSETNINGSPAPIRER OG LEGITIMASJONSTEGN UNIVERSITETSFORLAGET Oslo Bergen Innhold 1. Innledning 1 I. Behovet for omsetningspapirer 1 II. 2 1. Negotiabilitetsreglen s. 2. 2. Invindikabilis. 4. 3.

Detaljer

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-12

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-12 1 SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-12 Denne sensorveiledningen er utformet på grunnlag av et utkast som ble oversendt sensorene sammen med eksamensbesvarelsene. I forhold til utkastet er det

Detaljer

Del I) Spørsmål 1 Sakens parter er bakerilærling Ole Voll og bakeriet Kringle AS.

Del I) Spørsmål 1 Sakens parter er bakerilærling Ole Voll og bakeriet Kringle AS. Mønsterbesvarelse JUS132 Pengekrav Eksamen høst 2018 Kandidat: Espen Breiteig Ikke kommentert Del I) Spørsmål 1 Sakens parter er bakerilærling Ole Voll og bakeriet Kringle AS. Den overordnede problemstillingen

Detaljer

MARTINUSSEN. Kjøpsrett. 6. utgave DAMM AKADEMISK

MARTINUSSEN. Kjøpsrett. 6. utgave DAMM AKADEMISK MARTINUSSEN Kjøpsrett 6. utgave DAMM AKADEMISK INNHOLDSFORTEGNELSE Forord Kapittel 1 Innføring 13 1.0 Innledning 13 1.1 Kort om rettsgrunnlag og rettskilder i kjøpsretten 1.2 Kjøpslovenes virkeområde 21

Detaljer

Miriam Skag. Starttidspunkt for foreldelsesfrister

Miriam Skag. Starttidspunkt for foreldelsesfrister Miriam Skag Starttidspunkt for foreldelsesfrister Innhold Forord 5 Forord til doktoravhandlingen 6 DEL I Innledning og bakteppe 17 1 Emnet, problemstillinger og avgrensninger 19 2 Bruken av fremmed rett

Detaljer

Forelesninger obligasjonsrett II (pengekravsrett) dag 5. Førsteamanuensis ph.d. Marte Eidsand Kjørven

Forelesninger obligasjonsrett II (pengekravsrett) dag 5. Førsteamanuensis ph.d. Marte Eidsand Kjørven Forelesninger obligasjonsrett II (pengekravsrett) dag 5 Førsteamanuensis ph.d. Marte Eidsand Kjørven Plan for i dag Foreldelse Avbrytelse Virkninger av avbrytelse Formuerettslige implikasjoner ved misbruk

Detaljer

Den overordnede problemstillingen er om Lillevik kommune har krav på tilbakesøking av for mye utbetalt lønn.

Den overordnede problemstillingen er om Lillevik kommune har krav på tilbakesøking av for mye utbetalt lønn. EKSAMEN I JUS132 PENGEKRAVSRETT MØNSTERBESVARELSE 2015 Kandidatens navn: Magnus Eidem Del I Spørsmål 1 Tvisten står mellom Kari Ås og Lillevik kommune. Den overordnede problemstillingen er om Lillevik

Detaljer

Geir Woxholth. Selskapsrett GYLDENDAL AKADEMISK

Geir Woxholth. Selskapsrett GYLDENDAL AKADEMISK Geir Woxholth Selskapsrett GYLDENDAL AKADEMISK Forord 7 DELI GRUNNLEGGENDE SELSKAPSRETT 17 1.0 Selskapsretten og selskapsformene 19 1.1 Selskapsretten: Rettslig plassering 19 1.2 Selskapsrettslig rammelovgivning

Detaljer

Introduksjon til panteretten

Introduksjon til panteretten Introduksjon til panteretten 1 2 3 Thor Falkanger Introduksjon til panteretten stiftelse, virkninger og tvangsfullbyrdelse Universitetsforlaget 4 Universitetsforlaget 2004 2. opplag 2006 ISBN: 82-15-00678-7

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord... 11

Innholdsfortegnelse. Forord... 11 Innholdsfortegnelse Forord...................................................... 11 Kapittel 1 Innføring........................................... 13 1.0 Innledning...............................................

Detaljer

Forelesninger obligasjonsrett II (pengekravsrett) dag 3. Førsteamanuensis ph.d. Marte Eidsand Kjørven

Forelesninger obligasjonsrett II (pengekravsrett) dag 3. Førsteamanuensis ph.d. Marte Eidsand Kjørven Forelesninger obligasjonsrett II (pengekravsrett) dag 3 Førsteamanuensis ph.d. Marte Eidsand Kjørven Condictio indebiti og andre grunnlag for tilbakesøking (fortsettelse fra dag 2) Problemstilling og hensyn

Detaljer

Forelesning pengekravsrett

Forelesning pengekravsrett Forelesning pengekravsrett - Om foreldelse Førsteamanuensis ph.d. Marte Eidsand Kjørven Læringskrav og rettslig plassering Foreldelse (obligasjonsrett II) Prinsippene om bortfall av misligholdsbeføyelser

Detaljer

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-11

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-11 1 SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-11 Denne sensorveiledningen er basert på et utkast som ble utarbeidet forut for eksamen, og som ble oversendt sensorene samtidig med eksamensbesvarelsene.

Detaljer

[start forord] Forord

[start forord] Forord [start forord] Forord Takk til advokatfirmaene Bull & Co., Schjødt og Wikborg Rein & Co. for å ha gitt anledning til å skrive denne kommentarutgaven. Takk til advokatfullmektig Morten Svensen for gode

Detaljer

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet INKASSOLOVEN 1988 Inkassoloven - inkl. Dato: LOV-1988-05-13-26 Departement: JD (Justisdepartementet) Publisert: ISBN 82-504-1468-3 Ikrafttreden: 1989-10-01 Endret: LOV-1993-06-11-83 fra 1994-01-01 Lov

Detaljer

Hovedproblemstillingen blir om Snekkeriet har krav på forsinkelsesrenter.

Hovedproblemstillingen blir om Snekkeriet har krav på forsinkelsesrenter. Mønsterbesvarelse JUS132 Pengekrav Høst 2008 Spørsmål 1 Tvistens parter er Ole Tastad og Snekkeriet. Snekkeriet krever forsinkelsesrente som følge av Tastads forsinkede betaling. Hovedproblemstillingen

Detaljer

Forord Forfatterpresentasjon Del I Innledning... 31

Forord Forfatterpresentasjon Del I Innledning... 31 Innholdsoversikt Innholdsoversikt 7 Forord.................................................... 5 Forfatterpresentasjon... 29 Del I Innledning....................................... 31 1 Innledning..............................................

Detaljer

Trekk i lønn og feriepenger. Hvilke muligheter og plikter har arbeidsgiver?

Trekk i lønn og feriepenger. Hvilke muligheter og plikter har arbeidsgiver? Trekk i lønn og feriepenger Hvilke muligheter og plikter har arbeidsgiver? Aktualitet Lovbestemte trekk Når kan arbeidsgiver tiltvinge seg betaling fra en arbeidstaker ved å gjennomføre trekk i lønn utenom

Detaljer

Spørsmålet er om det at Jon kjøpte kravet før Ole avskjærer Martes motregningsrett.

Spørsmålet er om det at Jon kjøpte kravet før Ole avskjærer Martes motregningsrett. Eksamen Pengekravsrett Oppg. 1 Tvistens parter er Marte Kirkerud og Jon Rud. Den overordnede problemstillingen er om Marte har rett til å motregne ovenfor med kravet hun har på Lars. Det følger av gjeldsbrevloven

Detaljer

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten 1. Innledning Skattedirektoratet har mottatt spørsmål

Detaljer

DEL I Partene i saken er Familien Rud (Rud) og Byggmesterfirma Ole Vold AS (Vold).

DEL I Partene i saken er Familien Rud (Rud) og Byggmesterfirma Ole Vold AS (Vold). Eksamen i Pengekravsrett Mønsterbesvarelse fra 2016 DEL I Partene i saken er Familien Rud (Rud) og Byggmesterfirma Ole Vold AS (Vold). Spørsmål 1 Den overordnede problemstillingen er om Vold har et krav

Detaljer

JUS 3111 FORMUERETT I VÅREN 2013: REVIDERT SENSORVEILEDNING

JUS 3111 FORMUERETT I VÅREN 2013: REVIDERT SENSORVEILEDNING Det juridiske fakultet Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO Oslo, 5. juni 2013 Erlend Haaskjold JUS 3111 FORMUERETT I VÅREN 2013: REVIDERT SENSORVEILEDNING Eksamensoppgaven er gitt i form av en praktikumsoppgave,

Detaljer

Innhold. Forord til 5. utgave...

Innhold. Forord til 5. utgave... VII Forord til 5. utgave... V Tvangsfullbyrdelsesloven av 1992... 1 I Innledning... 1 II Prosessreformen av 1915... 1 III Arbeidet med ny lov... 2 IV Det karakteristiske for loven av 1992... 3 V Oversikt

Detaljer

Notat. Faktum - jfr. Statens vegvesens brev av 11. juni 2001 - side 1

Notat. Faktum - jfr. Statens vegvesens brev av 11. juni 2001 - side 1 HENNING JAKHELLN professor Institutt for offentlig rett Universitetet i Oslo Karl Johansgt. 47 (Domus Bibliotheca) Postboks 6706 St. Olavs plass 0162 Oslo Notat Tlf.: 22 85 94 31 Fax: 22 85 94 20 henning.jakhelln@jus.uio.no

Detaljer

Del I Generelt om foreldelse av fordringer 47

Del I Generelt om foreldelse av fordringer 47 Innhold Forord 5 Del I Generelt om foreldelse av fordringer 47 1 Foreldelse 49 2 Hensynene bak foreldelsesinstituttet 50 2.1 Generelt 50 2.2 Avviklingshensyn 51 2.3 Oppfordringshensyn 51 2.4 Bevishensyn

Detaljer

Rettsvernet for avtalte sikkerhetsretter i egne pengeforpliktelser.

Rettsvernet for avtalte sikkerhetsretter i egne pengeforpliktelser. Rettsvernet for avtalte sikkerhetsretter i egne pengeforpliktelser. Kandidatnummer: 201 Antall ord: 14 621 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN 10/12-2015 1 «It is said that

Detaljer

Partene i saken er Kari Ås og Lillevik kommune.

Partene i saken er Kari Ås og Lillevik kommune. 1 Overordnede kommentarer: Kandidaten har en systematisk og metodisk tilnærming til de ulike problemstillingene. Leseren kan enkelt følge de ulike resonnement og vurderinger ved at kandidaten starter med

Detaljer

Eksamen i pengekravsrett Mønsterbesvarelse fra DEL I Partene i saken er Familien Rud (Rud) og Byggmesterfirma Ole Vold AS (Vold).

Eksamen i pengekravsrett Mønsterbesvarelse fra DEL I Partene i saken er Familien Rud (Rud) og Byggmesterfirma Ole Vold AS (Vold). Eksamen i pengekravsrett Mønsterbesvarelse fra 2016 Kommentert av Mira Bergsland, advokat i Wikborg Rein DEL I Partene i saken er Familien Rud (Rud) og Byggmesterfirma Ole Vold AS (Vold). Spørsmål 1 Den

Detaljer

KAP. 1 INNFØRING I FORBRUKERKJØP

KAP. 1 INNFØRING I FORBRUKERKJØP Innholdsfortegnelse FORORD... 11 KAP. 1 INNFØRING I FORBRUKERKJØP... 1.1 Innledning......................................... 1.2 Kort om rettsgrunnlag og rettskilder i forbrukerkjøpsretten... 1.3 Forbrukerkjøpslovens

Detaljer

vera holmøy peter lødrup john asland ekteskapsloven og enkelte andre lover med kommentarer Tredje utgave, bind I

vera holmøy peter lødrup john asland ekteskapsloven og enkelte andre lover med kommentarer Tredje utgave, bind I ekteskapsloven vera holmøy peter lødrup john asland ekteskapsloven og enkelte andre lover med kommentarer Tredje utgave, bind I Gyldendal Norsk Forlag AS 2013 3. utgave, 1. opplag 2013 ISBN 978-82-05-39783-5

Detaljer

EKSAMEN JUS 132 HØST 2013

EKSAMEN JUS 132 HØST 2013 EKSAMEN JUS 132 HØST 2013 Skrevet av: Jørgen Skalmerud Kommentert av: Jan Mathias Råheim, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Selmer DA. Del 1: Tvisten står mellom Peder Ås og Ole Tastad. Spørsmål 1 Problemstillingen

Detaljer

Andre kravsgrunnlag. Oppsummering

Andre kravsgrunnlag. Oppsummering Forelesninger i obligasjonsrett V2013, 12. februar 2013 Andre kravsgrunnlag. Oppsummering Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Dagens temaer Kort om andre kravsgrunnlag Oppsummering av hovedlinjer som

Detaljer

Kapittel 10 Tvangsdekning i finansielle instrumenter, pengekrav m m

Kapittel 10 Tvangsdekning i finansielle instrumenter, pengekrav m m V Kapittel 10 Tvangsdekning i finansielle instrumenter, pengekrav m m..................................... 607 I Begjæring om tvangsdekning........................ 608 10-1 Innledning................................

Detaljer

Pengekravrettens utvikling Ny og sentral rettspraksis. Advokat Kjetil Vangsnes

Pengekravrettens utvikling Ny og sentral rettspraksis. Advokat Kjetil Vangsnes Pengekravrettens utvikling Ny og sentral rettspraksis Advokat Kjetil Vangsnes Gjeldsordning FORDELING AV FELLESUTGIFTER Hun tjente kr. 270 000 i året og søkte gjeldsordning Han tjente kr 501 000 i året.

Detaljer

Høring: Ny finansavtalelov

Høring: Ny finansavtalelov Justis- og beredskapsdepartementet via høringsportal Vår dato: Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: 15.12.2017 07.09.2017 17/4746 EP Høring: Ny finansavtalelov Oppsummering av NHOs synspunkter Finansavtaleloven

Detaljer

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016 advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal TEMAET Reklamasjonsregler og andre utvalgte fristregler i leieforhold

Detaljer

Rettspsykiatri i praksis

Rettspsykiatri i praksis Rettspsykiatri i praksis 1 2 3 Randi Rosenqvist og Kirsten Rasmussen Rettspsykiatri i praksis 2. utgave Universitetsforlaget 4 2. utgave Universitetsforlaget 2004 1. utgave 2001 2. opplag 2002 ISBN: 82-1500393-1

Detaljer

KAP. 2 AVHENDINGSLOVA OG AVHENDINGSAVTALEN

KAP. 2 AVHENDINGSLOVA OG AVHENDINGSAVTALEN Innholdsfortegnelse FORORD.............................................. 11 KAP. 1 INNFØRING.................................... 13 1.0 Innledning. Avhendingsrett og formuerett............... 13 1.1 Kort

Detaljer

Kunngjort 31. mars 2017 kl PDF-versjon 31. mars 2017

Kunngjort 31. mars 2017 kl PDF-versjon 31. mars 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. mars 2017 kl. 14.45 PDF-versjon 31. mars 2017 31.03.2017 nr. 14 Lov om endringer i

Detaljer

Skatte- og avgiftskrav HEFTE 4

Skatte- og avgiftskrav HEFTE 4 Skatte- og avgiftskrav HEFTE 4 Vidar Sinding 2017 ISBN: 978-82-690177-4-8 Tittel: Skatte- og avgiftskrav Format: PDF Layout: Monduma AS Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.

Detaljer

Sensorveiledning JUR3000, dag 1, høsten 2013

Sensorveiledning JUR3000, dag 1, høsten 2013 Professor dr.juris Alf Petter Høgberg Til sensorene til JUR3000 dag 1, H13 Pb 6706, St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadr.: Karl Johansgt. 47, 0162 Oslo Telefon: +47 22859487 Dato: 12. november 2011 (med

Detaljer

Peter L0drup. Familieretten. etter Ekteskapsloven av 4. juli 1991 nr. 47. 2. opplag

Peter L0drup. Familieretten. etter Ekteskapsloven av 4. juli 1991 nr. 47. 2. opplag Peter L0drup Familieretten etter Ekteskapsloven av 4. juli 1991 nr. 47. 2. opplag Oslo 1992 INNHOLD Forord F0rste kapittel INNLEDNING 1. Familieretten. I. Emnet for familieretten 19 II. Ekteskapsloven

Detaljer

SENSORVEILEDNING JUR 3000P DAG 2 HØSTEN 2014

SENSORVEILEDNING JUR 3000P DAG 2 HØSTEN 2014 Det juridiske fakultet Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO Oslo, 1. desember 2014 Advokat Erlend Haaskjold erh@adeb.no SENSORVEILEDNING JUR 3000P DAG 2 HØSTEN 2014 1 INNLEDNING Eksamensoppgaven består

Detaljer

INKASSOLOVEN M/ FORSKRIFTER

INKASSOLOVEN M/ FORSKRIFTER INKASSOLOVEN M/ FORSKRIFTER Lovbestemte rammebetingelser for en innkrevingsprosess, og de rettigheter og plikter som partene er tildelt Forfalte pengekrav God inkassoskikk Frister for purring / varsel

Detaljer

NS 8405 Page 1 Friday, June 25, :32 PM 1 NS 8405

NS 8405 Page 1 Friday, June 25, :32 PM 1 NS 8405 NS 8405 1 2 3 NS 8405 Kommentarutgave ved Helge Jakob Kolrud, Olav Bergsaker, Erik Davidsen, Jarle W. Holstrøm, Johnny Johansen, Inger-Johanne Lund, Dag Arne Ruud, Tor Wilhelm Seim og Bjørg Ven Universitetsforlaget

Detaljer