Del I Generelt om foreldelse av fordringer 47

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del I Generelt om foreldelse av fordringer 47"

Transkript

1 Innhold Forord 5 Del I Generelt om foreldelse av fordringer 47 1 Foreldelse 49 2 Hensynene bak foreldelsesinstituttet Generelt Avviklingshensyn Oppfordringshensyn Bevishensyn Innrettelseshensyn Trygghetshensyn Rettstekniske og prosessøkonomiske hensyn Praktiske hensyn 53 3 Moralske innvendinger? 54 4 Historikk NL Foreldelsesloven av Straffelovens ikrafttredelseslov Nordisk lovsamarbeid Foreldelsesloven av Spesialbestemmelser 58 5 Kort om den nordiske rettstilstand 59 6 Rettslig plassering av foreldelsesreglene Oversikt Varslingsfrister og reklamasjonsregler Generelt Forskjell fra foreldelsesreglene Betydning for foreldelsesreglene Preklusjon 65 9

2 Foreldelse av fordringer 6.4 Hevd Regler om bortfall av rettsvern Ulovfestede passivitetsregler Generelt Forholdet til foreldelsesloven Nærmere om passivitetsstandarden Anvendelsen av passivitetssynspunkter 72 7 Foreldelseslovens oppbygning Generelt Lovens systematikk Begrepsbruk Konkurrens mellom lovens fristbestemmelser Sentrale sondringer Generelt Avledet og underliggende fordring Selvstendig og aksessorisk foreldelse Obligatoriske og tinglige rettigheter Forholdet til spesiallovgivningen 78 8 Skyldnerens avkall på å påberope foreldelse Adgangen til avkall Krav til skyldnerens avkall Utelukker avkall andre innsigelser? Særlig om avkall hvor staten er fordringshaver 83 9 Prosessuelle spørsmål Særskilt forhandling og oppdeling Innledning Rettens beslutninger i forhold til tvisteloven Delt forhandling Deling av pådømmelsen Særskilt avgjørelse av påstandsgrunnlag Avgjørelsesformen forholdet til skriftlighet Skal domstolene konstatere foreldelse av eget tiltak? Forholdet til reglene om oppreisning Foreldelsens prosessuelle virkninger Tvangsfullbyrdelse Forholdet til fremmed rett Generelt

3 10.2 Norsk internasjonal privatrett Foreldelsesreglenes kvalifikasjon Lovvalget Generelt Partsautonomien Den individualiserende metode Lovvalget ved erstatning utenfor kontrakt Ordré public Internasjonalt preseptoriske bestemmelser Særskilte reguleringer 109 Del II Foreldelsesloven av Innledende bestemmelser Generelt Foreldelseslovens anvendelsesområde Innledning Begrepet «fordring» Særlig om rettigheter til bestemte ting Nærmere om sondringen mellom obligatoriske og tinglige krav Generelt Rettspraksis Momenter i helhetsvurderingen Kasuistikk Forkjøpsretter og andre løsningsretter Krav på endring av tilstand Bruksretter og servitutter Grunnbyrder Panterett tilbakeholdsrett Arbeidsprestasjoner Krav på vindikasjon Særlig om pengesedler Det underliggende rettsforhold Innledning Familierettslige forhold Arverettslige forhold

4 Foreldelse av fordringer 4.4 Offentligrettslige forhold Strafferettslige forhold Oppsummering Anvendelse når ikke annet er særskilt bestemt Særskilte bestemmelser om foreldelse av saker med utenlandsk tilknytning Foreldelse i internasjonale kjøpsforhold Foreldelse i nordiske kjøpsforhold Foreldelse i internasjonale forhold for øvrig 137 Den alminnelige foreldelsesfrist 2 og Fristens lengde Generelt Den alminnelige foreldelsesfrist Fristens lengde Fristens anvendelsesområde Unntak Fristens utgangspunkt Generelt Alminnelig friststart Hovedregelen om friststart Presisering av hovedregelen Innledning Fastsatt forfall Generelt Endring av forfall Ikke fastsatt forfall Generelt Forfall ved påkrav Forfall ved oppsigelse fra fordringshaverens side Fastsatt forfall med kombinert oppsigelsesrett Gjensidig bebyrdende kontraktsforhold Løpende mellomværende Betingede krav

5 4.3.8 Tilbakesøkingskrav Krav som følge av mislighold Generelt Mangelskrav Særlig om skjulte mangler Tradisjonelt utgangspunkt Endring i Rt s. 679 og Rt s. 286? Rt s. 696 og Rt s Utledning av Høyesteretts nyere praksis Krav om oppstått fordring/forfallsmodent krav Om når tap er objektivt konstaterbart Særlig om rådgivningsansvar Krav som følge av forsinkelse Særlig om krav som forutsetter vesentlig mislighold Betydningen av at kravet er av «subsidiær» art Betydningen av mislykket/forfeilet utbedring Krav om erstatning for følgeskader Krav som følge av ugyldighet Forholdet til femårs reklamasjonsfrist Forsinkelsesrentekrav Renter av misligholdte lån Direktekrav basert på subrogasjon eller springende regress To direktekravsmodeller Betydningen av at kravet er avledet Særlig om direktekrav basert på subrogasjonsmodellen Hva slags krav er ett direktekrav? Regress- eller tilbakesøkningskrav Ekstraordinært forfall/antesipert mislighold Generelt Ekstraordinære forfallsgrunner Forholdet til alminnelige oppsigelsesklausuler Kontraktsrettlige garantikrav Generelt Avgrensning med hensyn til saksområde Avgrensning med hensyn til garantiens art Garantibegrepet avgrensning mot tomme garantier Forholdet til det regulære mangelsansvaret

6 Foreldelse av fordringer 8.6 Friststart for kontraktsrettslige garantikrav 209 Særskilte foreldelsesfrister 4 til Bankinnskudd m.m Generelt Foreldelse av bankinnskudd Særregelens anvendelsesområde Institusjonell avgrensning Avgrensning med hensyn til type krav Fordring i anledning innskudd Verdier gitt til forvaring Særlig foreldelsesfrist Særregel om friststart Særskilt varsling fra bankens side Nærmere om meldeplikten Undersøkelsesplikt Foreldelse av innskuddsrenten Fristavbrudd Fristavbrytende handlinger Godskrivning av renter Virkningen av fristavbruddet Gjeldsbrev og pengelån Generelt Oversikt Foreldelse av gjeldsbrev Særlig foreldelsesfrist på ti år Begrepet «gjeldsbrev» Særlig om renter av gjeldsbrev Foreldelse av pengelån Særlig foreldelsesfrist Presisering av pengelån Unntak for kredittkjøp Særlig om overtrekk av bankkonti

7 4.5 Renter av pengelån Forholdet mellom 5 nr. 1 og nr Pensjon, underholdsbidrag m.m Generelt Foreldelse av periodiske ytelser (grunnfordringen) Innhold Virkeområde Foreldelsesfristen Aksessorisk foreldelse av de enkelte terminer (løpende ytelser) Foreldelse av underholdsbidrag Foreldelse av grunnbyrder på fast eiendom Forsikringsavtaleloven 18-6 annet ledd Kausjon Generelt Foreldelse av kausjonskrav Selvstendig foreldelse av kausjonskrav og lignende garantikrav Innhold Kausjonskrav Garantikrav som kan likestilles med kausjonskrav Endossementsansvar Ansvar ved skadesløs transport Kausjon for ugyldig hovedfordring Ansvar etter kommisjonsloven Annet Foreldelse etter hovedfordringens regler Unntak for fristens utgangspunkt Innledning Beregning fra hovedkravets forfall Presisering av friststart Kausjon for løpende forpliktelser Betydningen av at hovedfordringen endrer karakter Etterfølgende kausjon Betingede kausjonskrav

8 Foreldelse av fordringer 8 Regressfordring Generelt Om foreldelse av regresskrav generelt Innhold Interesseavveiningen Regresskravets karakter Anvendelsesområdet for fel Kun medskyldnerforhold Alle samskyldforhold Grunnlaget for regresskravet er uten betydning Eksempler på regresskrav innenfor og utenfor Dobbelt sett av frister Oversikt over de to regelsett Tilleggsfrist på ett år Den regressøkende må ha vært forpliktet til å innfri Inntreden i løpende frist Varslingsplikt før regressøker Varslingsplikt ved innfrielse etter at medskyldnerens fordring er foreldet Dobbelt varslingsplikt Særskilt varsel om fristavbrudd og avtaler om fristforlengelse Varsel om innfrielsen Kravet til rimelig tid Formkrav til varslene? Virkningen av brudd på varslingsplikten Avbrudd av tilleggsfristen Krav på skadeserstatning Generelt Historikk Anvendelsesområdet for Anvendelsesområdet med hensyn til ansvarsgrunnlag Erstatningskrav på deliktgrunnlag og personskader for øvrig Erstatningskrav med grunnlag i tingskader i kontrakt

9 3.1.3 Erstatningskrav som bygger på kjøpsavtale Generelt om sondringen mellom deliktansvar og kontraktsansvar Behovet for grensedragning Uklarheter ved grensedragningen Et utgangspunkt generelle betraktninger Eksempler på grensedragningen Innledning Særlig om rådgivnings- og informasjonsansvar Særlig om styreansvar Andre tilfeller Konkurrens av ansvar innenfor og utenfor kontrakt Synspunkter på dobbelt ansvarsgrunnlag Situasjoner der ett ansvar konsumerer det annet Drøftelser i forhold til begge regelsett Anvendelsesområdet med hensyn til krav Ulike former for erstatning Regresskrav mellom skadevoldere Generelt om det tosporede fristsystem Begrunnelsen for fristene Treårsfristen Generelt Friststart Oppfordring til søksmål eller andre fristavbrytende skritt Betydningen av rettskraft Kunnskap om skaden Skadebegrepet Foreldelse av lidt tap Foreldelse av fremtidig tap Særlig om dekning av ikke-økonomisk tap Krav om at skaden må ha manifestert seg utad? Nærmere om visse skadetyper Varig skade ved personskader Betydningen av endelig vedtak i eventuell trygdesak Betydningen av endelig vedtak i andre forvaltningssaker Kunnskap om den ansvarlige

10 Foreldelse av fordringer Generelt Kunnskap om ansvarssubjektet Kunnskap om erstatningsansvaret Betydningen av spesialisterklæringer Skadelidtes aktsomhetsplikt/undersøkelsesplikt Generelt Omfanget av undersøkelsesplikten Betydningen av skadelidtes eget forhold Terskelen for å konstatere ansvar Betydningen av egen forsømmelse Skadelidtes rettsuvitenhet Subjektet for kunnskap Forholdet mellom kunnskapskravet i 9 nr. 1 og 10 nr Absolutt tyveårsfrist Generelt Forholdet til EMK artikkel Unntak fra tyveårsfristen Generelt Skadetyper Skadesituasjoner Innledning Skade voldt i ervervsvirksomhet Skade voldt mens skadelidte er mindreårig Kunnskap hos den ansvarlige eller noen han hefter for Tidspunktet for kunnskapen Innholdet av kunnskapskravet Generelt Intet krav om faktisk alvorlig skade Alvorlighetskriteriet Skaderisikoen Aktsomhetskrav/undersøkelsesplikt Betydningen av avvergelsesforsøk Virkeområde med hensyn til ansvarsgrunnlag Virkningen av unntaket Tilleggsfrister ved erstatningskrav etter

11 Tilleggsfrister 10 til Anvendelsesområdet for tilleggsfristene 351 Begrunnelsen for oppstilling av tilleggsfrister 351 Tilleggsfristens lengde 352 Utgangspunktet for tilleggsfristen 352 Virkningen av tilleggsfrist Uvitenhet og andre hindringer Generelt Tilleggsfrist ved uvitenhet og andre hindringer Tilleggsfrist ved fordringshaverens manglende kunnskap Begrunnelse og rekkevidde for tilleggsfristen Subjektiv vurdering av fordringshavers kunnskap Manglende kunnskap over tid Ikke bare ren uvitenhet Presisering av kunnskapskravet Ulike skadevirkninger vurderes for seg Intet krav om at tapet må kunne beregnes eksakt Fordringshaverens undersøkelsesplikt Generelt om aktsomhetsplikten Manglende kunnskap om fordringen Manglende kunnskap om skyldneren Særlig om skyldner i utlandet Betydningen av skyldnerens eget forhold Uvitenhet om rettsregler og uklar rettstilstand Betydningen av fordringshavers reklamasjon i forhold til kunnskapskravet Betydningen av uklarhet ved årsaksforholdene Subjektet for kunnskap identifikasjon mv Generelt om identifikasjon Særlig om kunnskap hos juridiske personer Kunnskap ved kreditorskifte Kunnskap hos skyldner som er skadelidtes representant Kunnskap hos beslutningstaker som også er medskyldner Forholdet til fristavbruddsreglene i 14 til

12 Foreldelse av fordringer 4 Tilleggsfrist ved uovervinnelige hindringer (force majeure) Generelt Kravet om uovervinnelig hindring Hindringen må være av en viss varighet Fordringshaveren må bære risikoen for eget forhold Tilleggsfrist når skyldneren flytter til utlandet Beregning av tilleggsfristen Maksimumsgrense for tilleggsfrist Forholdet til fristene i Krav i forbindelse med straffesak Generelt Særregel for krav som springer ut av en straffbar handling Oversikt Foreldede krav kan vekkes til live Anvendelsesområdet Betydningen av utfallet av straffesaken Skyldneren må finnes skyldig Frifinnelse på grunn av etterfølgende straffbortfallsgrunner Vedtakelse av forelegg Tilleggsfrist etter rettskraftig straffedom Generelt Tilleggsfristens utgangspunkt og lengde Betydningen av frifinnelse i forutgående sivil sak Særlig om inndragning Forholdet til de øvrige tilleggsfrister Krav mot verge m.v. og visse krav i selskapsforhold Generelt Tilleggsfrist der det består et særlig forhold mellom skyldner og fordringshaver Innledning Fordring for ansvar pådratt i egenskap av det personlige forhold Nærstående må være skyldner

13 2.4 Tidspunktet for partenes tilknytning Kravet til partsrelasjon hvem som er «nærstående» Særlig forhold til fordringshaveren Umyndiges fordring mot verge eller overformynder En ektefelles fordring mot den annen ektefelle Upersonlig rettshavers fordring mot en medeier eller et medlem Forholdet mellom konkursskyldneren og boets organer Tilleggsfristen Ettårsfrist med to friststarttidspunkt Friststart fra opphøret av nærstående relasjonen Friststart basert på kunnskap før vervets opphør Nærmere om subjektet for kunnskap Særlig om kunnskapssubjektet i selskapsforhold Kunnskapskravet i 12 nr Særregel om foreldelse av selskapstilskudd Proklama Generelt Tilleggsfrist ved proklama mv Innledning Krav til innkallelsen Anvendelsesområdet Virkningen av tilleggsfristen 435 Avbrudd av foreldelse 14 til Erkjennelse Generelt Fristavbrudd ved skyldnerens erkjennelse Bakgrunnen for regelen Generelt om fristavbrytende erkjennelse Begrepet «erkjennelse» Både konstaterende og konstitutive løfter Både uttrykkelig og stilltiende erkjennelse Erkjennelse fra skyldneren til fordringshaveren

14 Foreldelse av fordringer Tidspunktet for erkjennelsen Skyldnerens handlemåte generelt Betydningen av unnlatt protest og passivitet fra skyldnerens side Betydningen av skyldnerens avstandstaken/forbehold Forhandlinger og fremsettelse av forlikstilbud Konkret helhetsvurdering Rekkevidden av erkjennelsen Rekkevidden mht. omfang Rekkevidden mht. kravets art Vurdering av enkelte typetilfeller Rentebetaling og godskriving av renter Løfte om betaling Delbetaling Anmodninger om ettergivelse/betalingsutsettelse Tilbud om utbedring eller omlevering Oppfyllelse av naturalforpliktelser, retting m.v Påkrav og reklamasjon Andre omstendigheter Kort om virkningen av erkjennelse Rettslige skritt m.m Generelt Fristavbrudd ved saksanlegg Anvendelsesområde med hensyn til sakstyper Særlig om fremsettelse av borgerlige rettskrav Krav som stiftes ved avgjørelsen Forholdet til tvistelovens plikter før sak kan reises Betydningen av plikten til å varsle og søke minnelig ordning Særlig om utenrettslig mekling Rekkevidden av saksanlegget Saksanlegget må gjelde en fordring Avgrensning med hensyn til den aktuelle fordring Betydningen av endringer i det opprinnelige saksanlegg Avgrenset fordring oppdeling av kravet og kvantitative utvidelser Identifikasjonstesten

15 4.5.1 Innledning Fordringens rekkevidde Momenter av betydning Avveiningen av de ulike momenter Avveiningen i rettspraksis Konkret eller generell grensedragning? Særlig om endring av rettsgrunnlaget Håndteringen av et «nytt krav» Kritiske synspunkter på vurderingstemaet Betydningen av forbehold og frafall Kan fristavbrudd skje ved forbehold? Kan forbehold innebære en begrensning i fristavbruddsvirkningen? Hva med andre begrensninger? Gjelder det en kvantitativ begrensning? Betydningen av mangelfull prosesshandling Innledning Forholdet kan avhjelpes etter tvisteloven Forholdet leder til avvisning Særlig om feil saksøkt Særlig om feil verneting Tidspunktet for fristavbrytelsen Innledning Avbrytelse ved vanlig rettsforfølgning Avbrudd ved negativt fastsettelsessøksmål Avbrudd ved begjæring om skifterettsbehandling m.m Avbrudd ved fremsettelse av krav i straffesak Avbrudd ved voldgift Innledning Kort om tidligere rettstilstand Avbrudd ved innledning av voldgiftssak Innledning Avvikende avtale Det deklaratoriske skjæringspunktet for fristavbrudd Innledning Skjæringspunktet for fristavbrudd i foreldelsesloven Lovgivers intensjon

16 Foreldelse av fordringer Forholdet til foreldelsesloven 29 nr Formkrav til meldingen Innholdskrav til melding som nevnt i voldgiftsloven Krav om at tvisten skal behandles ved voldgift Krav om at voldgift er besluttet Krav om angivelse av tvisten Krav til videre oppfølgning for opprettholdelse av avbruddsvirkningen? Saksøktes fremme av krav i voldgiftssaken Andre særskilte avgjørelsesmåter Rettslige skritt i utlandet Virkningen av den rettslige innbringelse a (Gruppesøksmål) Generelt Fristavbrudd ved gruppesøksmål Historikk Avbrudd fra stevningen Stevningen godkjennes som gruppesøksmål Gruppesøksmålet godkjennes ikke Gruppesøksmålet fremmes etter tvisteloven Rekkevidden av fristavbrudd ved gruppesøksmål Uttreden som gruppemedlem Betydningen for det opprinnelige fristavbrudd Rekkevidden av 15a) tredje ledd Uttreden før det er avsagt bindende realitetsavgjørelse Uttreden etter at det er avsagt realitetsavgjørelse Endring av rammen for gruppesøksmålet Administrativ avgjørelse m.m Generelt Fristavbrudd ved administrativ avgjørelse m.m Avbrudd ved innbringelse til forvaltningsorgan med særskilt avgjørelsesmyndighet Innledning Kravet til særskilt avgjørelsesmyndighet

17 3.3 Utvalgte organer som er omfattet Temaet for avgjørelsesorganet Betydningen av rent rådgivende uttalelser Forholdet til andre klageinstanser Betydningen av at saksanlegg er avskåret Innbringelse for et forberedende forvaltningsorgan Innbringelse for overordnet organ Innbringelse for organer i utlandet Rekkevidden av fristavbruddsvirkningen Innbringelse for klage- eller reklamasjonsnemnd Generelt Krav om nemndstilknytning Skyldnerens bundethet Særskilt nemnd Temaet for nemndas behandling Oversikt over ulike bransjenemnder Innbringelse til Sivilombudsmannen Innbringelse ved fordringshaver eller skyldner Virkningen av innbringelse Tvangsfullbyrdelse Generelt Fristavbrudd ved tvangsfullbyrdelse Fristavbrudd ved begjæring om tvangsfullbyrdelse Inndrivelse etter det offentliges eget tiltak Utleggsforretning av eget tiltak Utleggspant og utleggstrekk Kravet til egen fordring Presisering av fristavbruddstidspunktet Særlig når skyldneren flytter Tvangsinndrivelse i utlandet Virkningen av fristavbrudd etter

18 Foreldelse av fordringer 18 Konkurs, gjeldsforhandlinger og skifte Generelt Fristavbrudd ved fremsettelse av begjæring og fordringsanmeldelse Oversikt Fordringshaveren begjærer konkurs eller offentlig skifte Fordringsanmeldelse Gjeldsforfølgning er innledet Særlig om «gjeldsforhandling» Skjæringspunktet for fristavbrudd Rekkevidden av fristavbruddet Virkningen av fristavbrudd etter Prosessvarsel Generelt Fristavbrudd ved prosessvarsel Generelt Fordringen har vært påtalt overfor medforpliktet etter 15 og 16 nr Forfølgning i samsvar med 15 og 16 nr Krav til varselet Forfølgning mot en medskyldner Virkningen av fristavbrytelse etter Utvidet anvendelse i forhold til avhengige rettsforhold 592 Virkningen av avbrutt foreldelse 20 til Ny frist etter erkjennelse Generelt Virkningen av avbrudd ved erkjennelse Ny frist etter påtale, avgjørelse m.m Generelt Virkningen av avbrytelse ved rettslige skritt Virkningen når den rettslige forfølgningen pågår

19 3.1 Utsettelse av foreldelsesvirkningen Krav om at forfølgningen pågår Særlig om oppfølgning av forliksklage Virkningen av realitetsavgjørelse Generelt Virkningen av ulike forfølgningsformer Virkningen av dom for kravet o.l Virkningen av tvangsfullbyrdelse Virkningen av anerkjennelse i konkurs, gjeldsordning etter konkursloven og offentlig skifte Virkningen av gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Generelt om ny tiårsfrist Krav oppstått ved fastsettelsen Virkningen av ikke-bindende realitetsavgjørelser Særlig treårsfrist Avgjørelse av deler av saken Kritikk fra Sivilombudsmannen Unntak Renter forfalt etter fastsettelsen Selskapsutbytte forfalt etter fastsettelsen Terminytelser forfalt etter fastsettelsen Tilleggsfrist etter avvisning m.m Generelt Virkningen av avvisning m.m Resultatløs forfølgning som nevnt i 15 til Saklig virkeområde Krav om avvisning av formelle grunner Tilleggsfrist Utsatt foreldelse Fordringshaveren må ikke ha opptrådt forsettlig Nærmere om forsettbegrensningen Hva forsettet må omfatte Konkretisering av forsettlige forhold Ny klage eller stevning innen ett år fra innstilling Saksanlegg der voldgift er avtalt

20 Foreldelse av fordringer Trekking av forliksklage og tvisteloven 18-3 annet ledd Trekking av begjæring om pådømmelse av krav i straffesak Endring av rammen for gruppesøksmål Forholdet til tvisteloven 18-3 tredje ledd Nytt søksmål innen tre måneder fra avvisningen Kravet til at saksøker ikke vesentlig kan bebreides Resultatløs forfølgning som nevnt i Saklig virkeområde Nærmere om kravet til resultatløs forfølgning Tilleggsfrist Særskilt om virkningen av ikke-rettidig anmeldelse Krav til fordringshaverens opptreden? Særlig om gjeldsforhandling etter gjeldsordningsloven Særlig om gjeldsforhandling etter konkursloven Realitetsavgjørelse uten fullt medhold Avbrudd og avgjørelse i utlandet Generelt Fristavbrudd i utlandet Generelt Krav til verneting Utsatt foreldelse under den rettslige forfølgning i utlandet Resultatløs forfølgning i utlandet Realitetsavgjørelse i utlandet 657 Foreldelsens virkninger 24 til 27 m.m Tap av rett til oppfyllelse, rente m.m Generelt Virkningene av foreldelse Generelt Hovedregelen om bortfall Foreldelsens omfang Unntak

21 2.4.1 Innledning Tilbakesøkning (condictio indebiti) Gave Motregning Rett etter gjensidig bebyrdende kontrakter Regresskrav Aksessorisk bortfall Krav oppstått i forbindelse med en straffbar handling Særlig om forholdet til lovregler som gir hjemmel for fastsettelse med «tilbakevirkende kraft» Skatterettslige konsekvenser av foreldelsen Forholdet hvor det er flere skyldnere Generelt Virkningen av at en fordring foreldes i forhold til en av flere skyldnere Innhold Solidarforhold Avvikende ordninger kan avtales Hovedregelen Særregler om foreldelse av kausjonskrav Unntak fra 25 nr Begrunnelsen for en aksessorisk foreldelse Anvendelsesområdet for 25 nr Betydningen av fristavbrudd Forholdet mellom kausjonistene Prekluderte fordringer Motregning Generelt Virkningen av foreldelse på rett til motregning Innhold Unntak fra hovedregelen om bortfall Forholdet til de alminnelige ulovfestede motregningsregler Avtalt motregning Motregning med konnekse krav

22 Foreldelse av fordringer Innledning Kravene må springe ut av samme rettsforhold Hovedkravet må være oppstått før motkravet ble foreldet Motregning er forlangt før motkravet ble foreldet Etablert motregningsposisjon Bortfall av motregningsrett Pant m.m Generelt Om aksessorisk foreldelse av tinglige sikkerhetsretter Forholdet til panterett og tilbakeholdsrett Innhold Sikkerhetsretten består Pant for fremmed gjeld (tredjemannspant) Unntak Aksessorisk foreldelse av enkelte typer underpant Lovbestemt ikke-registrert underpant Visse underpant i henhold til skadesløsbrev Underpant for bestemte terminvise ytelser Aksessorisk foreldelse av salgspant (eiendomsforbehold) Selvstendig foreldelse av panterett Foreldelse av grunnbyrder på fast eiendom 700 Alminnelige bestemmelser 28 til Avtale om å forlenge eller forkorte foreldelsestiden Generelt Foreldelseslovens ufravikelighet Regler til vern for skyldneren Vernets innhold Avtale i skyldnerens disfavør Vernets rekkevidde for øvrig Unntak Etterfølgende avtale om fristforlengelse Fordringer etter mengdegjeldsbrev

23 3.3 Fordringer etter rente- og utbyttekuponger Aksessorisk foreldelse Motregning med foreldet fordring Avtale til skyldnerens gunst Urimelighetssensur lempning Urimelighetshensyn forbrukervern Forholdet til særlovgivningen Beregningen av frister m.m Generelt Beregning av frister Om fristslutt på lørdag, helgedag o.l Fastleggelsen av avbruddstidspunktet Særlig om postleggelse i utlandet Fristavbrytende skritt til utlandet Sendingen kommer bort i posten Forholdet til særlovgivningen Generelt Foreldelseslovens anvendelighet Presumpsjon for generell anvendelse Unntak med hensyn til forholdets egenart Unntak i lov Analogi 739 Ikrafttredelse m.m. 31 og Ikrafttredelse Generelt Foreldelseslovens virkeområde i tid Ikrafttreden Forholdet til eksisterende fordringer Overgangsperiode Forholdet til grunnloven Overgangsspørsmål ved senere lovendring

24 Foreldelse av fordringer 32 Opphevelse eller endring i andre lover 747 Del III Spredte bestemmelser Spesielle foreldelsesbestemmelser 751 Vekselloven av 27. mai 1932 nr Generelt Foreldelse av veksler Generelt Anvendelsesområdet Foreldelse av krav mot akseptanten mv Foreldelse av krav mot endossentene og trassentene Foreldelse av endossentens regresskrav for øvrig Fristavbrudd Foreldelsens virkninger Forholdet til foreldelsesloven 757 Vekselloven av 27. mai 1932 nr Generelt Avbrytelse av vekselforeldelse Fristavbrytende handlinger og disposisjoner Rettslig forfølgning Anmeldelse i skyldnerens bo Prosessvarsel Forfølgning i utlandet Virkningen av fristavbrudd Tilleggsfrist ved force majeure Forholdet til foreldelsesloven 765 Sjekkloven av 27. mai 1932 nr Generelt Foreldelse av sjekker Seksmånedersfrist Friststart

25 5 Fristavbrudd Foreldelsens virkninger Forholdet til foreldelsesloven 771 Sjekkloven av 27. mai 1932 nr Generelt Avbrytelse av sjekkforeldelse Fristavbrytende handlinger og disposisjoner Rettslig forfølgning Anmeldelse i skyldnerens bo Prosessvarsel Forfølgning i utlandet Virkningen av fristavbrudd Tilleggsfrist ved force majeure Forholdet til foreldelsesloven 778 Deponeringsloven av 17. februar 1939 nr Generelt Foreldelse av deponerte krav Anvendelsesområdet Foreldelsesfristen Fristavbrudd Foreldelsens virkning 781 Vegfraktavtaleloven av 20. desember 1974 nr Generelt Foreldelse av befordringskrav Foreldelsesfristens lengde Friststart Særregler om stansning ved internasjonal godsbefordring Forholdet til de alminnelige foreldelsesregler Foreldelsens virkninger

26 Foreldelse av fordringer Panteloven av 8. februar 1980 nr Generelt Selvstendig foreldelse av salgspant Ett års foreldelsesfrist Absolutt frist på fem år Unntak fra femårsfristen Fristavbrudd Fristavbrytende handlinger Skjæringspunktet for fristavbrudd Virkningen av fristavbrudd og foreldelse Forholdet til foreldelsesloven Forholdet til foreldelsesloven 27 nr Panteloven av 8. februar 1980 nr Generelt Selvstendig foreldelse av utleggspant Anvendelsesområdet Treårsfrist Rettslige hindre for tvangsdekning Unntak for krav på skatt og offentlig avgift Virkningen av foreldelse Forholdet til foreldelsesloven 816 Panteloven av 8. februar 1980 nr Generelt Selvstendig foreldelse av legalpant Anvendelsesområdet Begrunnelse Toårs- og treårsfrist Fristavbrudd Virkningen av foreldelse Forholdet til foreldelsesloven

27 Dekningsloven av 8. juni 1984 nr Generelt Foreldelse av omstøtelseskrav Anvendelsesområdet Historikk Den alminnelige foreldelsesfrist Tilleggsfrist Seksmånedersfrist Kunnskapskravet Absolutt grense for forlengelse Fristavbrudd Frist for krav om gjenopprettelse av tredjemanns sikkerhet Virkningen av foreldelse Forholdet til foreldelsesloven 839 Produktansvarsloven av 23. desember 1988 nr og Produktansvarsloven av 23. desember 1988 nr Generelt Foreldelse av alminnelig produktansvar Treårsfrist Absolutt tiårsfrist Forholdet til foreldelsesloven 846 Produktansvarsloven av 23. desember 1988 nr Generelt Foreldelse av legemiddelansvaret 848 Yrkesskadeforsikringsloven av 16. juni 1989 nr Generelt Foreldelse av yrkesskadeforsikring Anvendelsesområdet Særlig foreldelsesfrist Varslingsplikt for forsikringsselskapet

28 Foreldelse av fordringer 5.1 Påberopelse av foreldelse må varsles særskilt Begrunnelsen Krav til varselet Tidspunktet for sending av melding Absolutt frist Forholdet til foreldelsesfristene i forsikringsavtaleloven Forholdet til foreldelsesloven 863 Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 nr Generelt Foreldelse av krav på skadeforsikring Anvendelsesområdet Treårsfrist Absolutt tiårsfrist Fristberegning fra utløp av kalenderåret Meldeplikt for sikrede Varslingsplikt for forsikringsselskapet Påberopelse av foreldelse må varsles særskilt Begrunnelse Krav til varselet Tidspunktet for sending av melding Absolutt frist Regress mellom forsikringsselskapene Helt eller delvis avslag på dekning Forsikringsavtaleloven 8-5 annet ledd Særlig meldeplikt for forsikringsselskapet Kravet til avslag Krav til meldingens innhold Formkrav til meldingen Krav om imøtegåelse for sikret møtt med avslag Klage- eller søksmålsfrist Seksmånedersfrist Krav til innbringelsen Partenes adferd etter at melding er gitt fristforlengelse? Avkall på å påberope fristoversittelse Uovervinnelige hindringer for fristavbrudd

29 9.7 Virkningen av unnlatt melding Forholdet til løpende foreldelse i FAL Oversikt over systemet for varsling Foreldelse av ansvarsforsikringskrav Særregler Forhold som påvirker fristens løp Særlig om kunnskapskravet i 9 og 10 i relasjon til ansvarsforsikring To ansvarssubjekter Forholdet til foreldelsesloven 902 Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 nr Generelt Foreldelse av forsikringssum i personforsikring Anvendelsesområdet Foreldelse av krav i henhold til personforsikring Generelt Fristens lengde Krav på kapitalforsikring i livsforsikring Andre krav på personforsikring Friststart Absolutt frist Utsatt foreldelse Foreldelse av krav på pensjons- eller livrenteforsikring Meldeplikt for sikrede Varslingsplikt for forsikringsselskapet Sikrede får helt eller delvis avslag på dekning Forholdet til foreldelsesloven for øvrig 911 Sjøloven av 24. juni 1994 nr Generelt Selvstendig foreldelse av sjøpant i skip Anvendelsesområdet m.v Særskilt foreldelsesfrist Fristavbrudd Fristsuspensjon

30 Foreldelse av fordringer 2.5 Virkningen av foreldelse Forholdet til foreldelsesloven 916 Sjøloven av 14. juni 1994 nr Generelt Selvstendig foreldelse av sjøpant i last Anvendelsesområdet m.v Særskilt foreldelsesfrist Fristavbrudd Virkningen av foreldelse Forholdet til foreldelsesloven 921 Sjøloven av 24. juni 1994 nr Generelt Særskilte foreldelsesfrister Presentasjon Nærmere om de enkelte foreldelsesfrister Særregel om foreldelse av regresskrav Forholdet til foreldelsesloven Særskilte lovvalgsregler 928 Sjøloven av 24. juni 1994 nr Generelt Forholdet til foreldelsesloven Oversikt Hovedregelen Særregler for visse erstatningskrav Særregler ved felleshavari 931 Sjøloven av 24. juni 1994 nr Generelt Særregler om foreldelse av ansvar for oljesøl Nærmere om foreldelsesreglene

31 Skattebetalingsloven av 17. juni 2005 nr Foreldelse Generelt Foreldelse av skatte- og avgiftskrav Innledning Anvendelsesområdet Foreldelsesfristens lengde Friststart for skatte- og avgiftskrav Foreldelse av ansvarskrav etter skattebetalingsloven Forholdet til foreldelsesloven Foreldelse av arveavgift Generelt Særlig tiårsfrist Friststart Foreldelse av renter av skatte- og avgiftskrav Fristavbrudd ved inndrivning fra det offentlige side 945 Del IV Vedlegg 947 New York-konvensjonen om forelding i internasjonale kjøpsforhold av 14. juni Kongelig resolusjon av 29. mai 1992 om behandlingen av frafallelse av foreldelsesinnsigelse ved krav mot staten 963 Lov om foreldelse av fordringer av 27. juli 1896 nr. 7 med senere endringer og tillegg 965 Lov om den almindelige borgerlige straffelovs ikrafttreden av 22. mai 1902 nr Del V Registre mv. 975 Litteratur 977 Lovregister 991 Rettsavgjørelser mv Stikkordregister