Del I Generelt om foreldelse av fordringer 47

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del I Generelt om foreldelse av fordringer 47"

Transkript

1 Innhold Forord 5 Del I Generelt om foreldelse av fordringer 47 1 Foreldelse 49 2 Hensynene bak foreldelsesinstituttet Generelt Avviklingshensyn Oppfordringshensyn Bevishensyn Innrettelseshensyn Trygghetshensyn Rettstekniske og prosessøkonomiske hensyn Praktiske hensyn 53 3 Moralske innvendinger? 54 4 Historikk NL Foreldelsesloven av Straffelovens ikrafttredelseslov Nordisk lovsamarbeid Foreldelsesloven av Spesialbestemmelser 58 5 Kort om den nordiske rettstilstand 59 6 Rettslig plassering av foreldelsesreglene Oversikt Varslingsfrister og reklamasjonsregler Generelt Forskjell fra foreldelsesreglene Betydning for foreldelsesreglene Preklusjon 65 9

2 Foreldelse av fordringer 6.4 Hevd Regler om bortfall av rettsvern Ulovfestede passivitetsregler Generelt Forholdet til foreldelsesloven Nærmere om passivitetsstandarden Anvendelsen av passivitetssynspunkter 72 7 Foreldelseslovens oppbygning Generelt Lovens systematikk Begrepsbruk Konkurrens mellom lovens fristbestemmelser Sentrale sondringer Generelt Avledet og underliggende fordring Selvstendig og aksessorisk foreldelse Obligatoriske og tinglige rettigheter Forholdet til spesiallovgivningen 78 8 Skyldnerens avkall på å påberope foreldelse Adgangen til avkall Krav til skyldnerens avkall Utelukker avkall andre innsigelser? Særlig om avkall hvor staten er fordringshaver 83 9 Prosessuelle spørsmål Særskilt forhandling og oppdeling Innledning Rettens beslutninger i forhold til tvisteloven Delt forhandling Deling av pådømmelsen Særskilt avgjørelse av påstandsgrunnlag Avgjørelsesformen forholdet til skriftlighet Skal domstolene konstatere foreldelse av eget tiltak? Forholdet til reglene om oppreisning Foreldelsens prosessuelle virkninger Tvangsfullbyrdelse Forholdet til fremmed rett Generelt

3 10.2 Norsk internasjonal privatrett Foreldelsesreglenes kvalifikasjon Lovvalget Generelt Partsautonomien Den individualiserende metode Lovvalget ved erstatning utenfor kontrakt Ordré public Internasjonalt preseptoriske bestemmelser Særskilte reguleringer 109 Del II Foreldelsesloven av Innledende bestemmelser Generelt Foreldelseslovens anvendelsesområde Innledning Begrepet «fordring» Særlig om rettigheter til bestemte ting Nærmere om sondringen mellom obligatoriske og tinglige krav Generelt Rettspraksis Momenter i helhetsvurderingen Kasuistikk Forkjøpsretter og andre løsningsretter Krav på endring av tilstand Bruksretter og servitutter Grunnbyrder Panterett tilbakeholdsrett Arbeidsprestasjoner Krav på vindikasjon Særlig om pengesedler Det underliggende rettsforhold Innledning Familierettslige forhold Arverettslige forhold

4 Foreldelse av fordringer 4.4 Offentligrettslige forhold Strafferettslige forhold Oppsummering Anvendelse når ikke annet er særskilt bestemt Særskilte bestemmelser om foreldelse av saker med utenlandsk tilknytning Foreldelse i internasjonale kjøpsforhold Foreldelse i nordiske kjøpsforhold Foreldelse i internasjonale forhold for øvrig 137 Den alminnelige foreldelsesfrist 2 og Fristens lengde Generelt Den alminnelige foreldelsesfrist Fristens lengde Fristens anvendelsesområde Unntak Fristens utgangspunkt Generelt Alminnelig friststart Hovedregelen om friststart Presisering av hovedregelen Innledning Fastsatt forfall Generelt Endring av forfall Ikke fastsatt forfall Generelt Forfall ved påkrav Forfall ved oppsigelse fra fordringshaverens side Fastsatt forfall med kombinert oppsigelsesrett Gjensidig bebyrdende kontraktsforhold Løpende mellomværende Betingede krav

5 4.3.8 Tilbakesøkingskrav Krav som følge av mislighold Generelt Mangelskrav Særlig om skjulte mangler Tradisjonelt utgangspunkt Endring i Rt s. 679 og Rt s. 286? Rt s. 696 og Rt s Utledning av Høyesteretts nyere praksis Krav om oppstått fordring/forfallsmodent krav Om når tap er objektivt konstaterbart Særlig om rådgivningsansvar Krav som følge av forsinkelse Særlig om krav som forutsetter vesentlig mislighold Betydningen av at kravet er av «subsidiær» art Betydningen av mislykket/forfeilet utbedring Krav om erstatning for følgeskader Krav som følge av ugyldighet Forholdet til femårs reklamasjonsfrist Forsinkelsesrentekrav Renter av misligholdte lån Direktekrav basert på subrogasjon eller springende regress To direktekravsmodeller Betydningen av at kravet er avledet Særlig om direktekrav basert på subrogasjonsmodellen Hva slags krav er ett direktekrav? Regress- eller tilbakesøkningskrav Ekstraordinært forfall/antesipert mislighold Generelt Ekstraordinære forfallsgrunner Forholdet til alminnelige oppsigelsesklausuler Kontraktsrettlige garantikrav Generelt Avgrensning med hensyn til saksområde Avgrensning med hensyn til garantiens art Garantibegrepet avgrensning mot tomme garantier Forholdet til det regulære mangelsansvaret

6 Foreldelse av fordringer 8.6 Friststart for kontraktsrettslige garantikrav 209 Særskilte foreldelsesfrister 4 til Bankinnskudd m.m Generelt Foreldelse av bankinnskudd Særregelens anvendelsesområde Institusjonell avgrensning Avgrensning med hensyn til type krav Fordring i anledning innskudd Verdier gitt til forvaring Særlig foreldelsesfrist Særregel om friststart Særskilt varsling fra bankens side Nærmere om meldeplikten Undersøkelsesplikt Foreldelse av innskuddsrenten Fristavbrudd Fristavbrytende handlinger Godskrivning av renter Virkningen av fristavbruddet Gjeldsbrev og pengelån Generelt Oversikt Foreldelse av gjeldsbrev Særlig foreldelsesfrist på ti år Begrepet «gjeldsbrev» Særlig om renter av gjeldsbrev Foreldelse av pengelån Særlig foreldelsesfrist Presisering av pengelån Unntak for kredittkjøp Særlig om overtrekk av bankkonti

7 4.5 Renter av pengelån Forholdet mellom 5 nr. 1 og nr Pensjon, underholdsbidrag m.m Generelt Foreldelse av periodiske ytelser (grunnfordringen) Innhold Virkeområde Foreldelsesfristen Aksessorisk foreldelse av de enkelte terminer (løpende ytelser) Foreldelse av underholdsbidrag Foreldelse av grunnbyrder på fast eiendom Forsikringsavtaleloven 18-6 annet ledd Kausjon Generelt Foreldelse av kausjonskrav Selvstendig foreldelse av kausjonskrav og lignende garantikrav Innhold Kausjonskrav Garantikrav som kan likestilles med kausjonskrav Endossementsansvar Ansvar ved skadesløs transport Kausjon for ugyldig hovedfordring Ansvar etter kommisjonsloven Annet Foreldelse etter hovedfordringens regler Unntak for fristens utgangspunkt Innledning Beregning fra hovedkravets forfall Presisering av friststart Kausjon for løpende forpliktelser Betydningen av at hovedfordringen endrer karakter Etterfølgende kausjon Betingede kausjonskrav

8 Foreldelse av fordringer 8 Regressfordring Generelt Om foreldelse av regresskrav generelt Innhold Interesseavveiningen Regresskravets karakter Anvendelsesområdet for fel Kun medskyldnerforhold Alle samskyldforhold Grunnlaget for regresskravet er uten betydning Eksempler på regresskrav innenfor og utenfor Dobbelt sett av frister Oversikt over de to regelsett Tilleggsfrist på ett år Den regressøkende må ha vært forpliktet til å innfri Inntreden i løpende frist Varslingsplikt før regressøker Varslingsplikt ved innfrielse etter at medskyldnerens fordring er foreldet Dobbelt varslingsplikt Særskilt varsel om fristavbrudd og avtaler om fristforlengelse Varsel om innfrielsen Kravet til rimelig tid Formkrav til varslene? Virkningen av brudd på varslingsplikten Avbrudd av tilleggsfristen Krav på skadeserstatning Generelt Historikk Anvendelsesområdet for Anvendelsesområdet med hensyn til ansvarsgrunnlag Erstatningskrav på deliktgrunnlag og personskader for øvrig Erstatningskrav med grunnlag i tingskader i kontrakt

9 3.1.3 Erstatningskrav som bygger på kjøpsavtale Generelt om sondringen mellom deliktansvar og kontraktsansvar Behovet for grensedragning Uklarheter ved grensedragningen Et utgangspunkt generelle betraktninger Eksempler på grensedragningen Innledning Særlig om rådgivnings- og informasjonsansvar Særlig om styreansvar Andre tilfeller Konkurrens av ansvar innenfor og utenfor kontrakt Synspunkter på dobbelt ansvarsgrunnlag Situasjoner der ett ansvar konsumerer det annet Drøftelser i forhold til begge regelsett Anvendelsesområdet med hensyn til krav Ulike former for erstatning Regresskrav mellom skadevoldere Generelt om det tosporede fristsystem Begrunnelsen for fristene Treårsfristen Generelt Friststart Oppfordring til søksmål eller andre fristavbrytende skritt Betydningen av rettskraft Kunnskap om skaden Skadebegrepet Foreldelse av lidt tap Foreldelse av fremtidig tap Særlig om dekning av ikke-økonomisk tap Krav om at skaden må ha manifestert seg utad? Nærmere om visse skadetyper Varig skade ved personskader Betydningen av endelig vedtak i eventuell trygdesak Betydningen av endelig vedtak i andre forvaltningssaker Kunnskap om den ansvarlige

10 Foreldelse av fordringer Generelt Kunnskap om ansvarssubjektet Kunnskap om erstatningsansvaret Betydningen av spesialisterklæringer Skadelidtes aktsomhetsplikt/undersøkelsesplikt Generelt Omfanget av undersøkelsesplikten Betydningen av skadelidtes eget forhold Terskelen for å konstatere ansvar Betydningen av egen forsømmelse Skadelidtes rettsuvitenhet Subjektet for kunnskap Forholdet mellom kunnskapskravet i 9 nr. 1 og 10 nr Absolutt tyveårsfrist Generelt Forholdet til EMK artikkel Unntak fra tyveårsfristen Generelt Skadetyper Skadesituasjoner Innledning Skade voldt i ervervsvirksomhet Skade voldt mens skadelidte er mindreårig Kunnskap hos den ansvarlige eller noen han hefter for Tidspunktet for kunnskapen Innholdet av kunnskapskravet Generelt Intet krav om faktisk alvorlig skade Alvorlighetskriteriet Skaderisikoen Aktsomhetskrav/undersøkelsesplikt Betydningen av avvergelsesforsøk Virkeområde med hensyn til ansvarsgrunnlag Virkningen av unntaket Tilleggsfrister ved erstatningskrav etter

11 Tilleggsfrister 10 til Anvendelsesområdet for tilleggsfristene 351 Begrunnelsen for oppstilling av tilleggsfrister 351 Tilleggsfristens lengde 352 Utgangspunktet for tilleggsfristen 352 Virkningen av tilleggsfrist Uvitenhet og andre hindringer Generelt Tilleggsfrist ved uvitenhet og andre hindringer Tilleggsfrist ved fordringshaverens manglende kunnskap Begrunnelse og rekkevidde for tilleggsfristen Subjektiv vurdering av fordringshavers kunnskap Manglende kunnskap over tid Ikke bare ren uvitenhet Presisering av kunnskapskravet Ulike skadevirkninger vurderes for seg Intet krav om at tapet må kunne beregnes eksakt Fordringshaverens undersøkelsesplikt Generelt om aktsomhetsplikten Manglende kunnskap om fordringen Manglende kunnskap om skyldneren Særlig om skyldner i utlandet Betydningen av skyldnerens eget forhold Uvitenhet om rettsregler og uklar rettstilstand Betydningen av fordringshavers reklamasjon i forhold til kunnskapskravet Betydningen av uklarhet ved årsaksforholdene Subjektet for kunnskap identifikasjon mv Generelt om identifikasjon Særlig om kunnskap hos juridiske personer Kunnskap ved kreditorskifte Kunnskap hos skyldner som er skadelidtes representant Kunnskap hos beslutningstaker som også er medskyldner Forholdet til fristavbruddsreglene i 14 til

12 Foreldelse av fordringer 4 Tilleggsfrist ved uovervinnelige hindringer (force majeure) Generelt Kravet om uovervinnelig hindring Hindringen må være av en viss varighet Fordringshaveren må bære risikoen for eget forhold Tilleggsfrist når skyldneren flytter til utlandet Beregning av tilleggsfristen Maksimumsgrense for tilleggsfrist Forholdet til fristene i Krav i forbindelse med straffesak Generelt Særregel for krav som springer ut av en straffbar handling Oversikt Foreldede krav kan vekkes til live Anvendelsesområdet Betydningen av utfallet av straffesaken Skyldneren må finnes skyldig Frifinnelse på grunn av etterfølgende straffbortfallsgrunner Vedtakelse av forelegg Tilleggsfrist etter rettskraftig straffedom Generelt Tilleggsfristens utgangspunkt og lengde Betydningen av frifinnelse i forutgående sivil sak Særlig om inndragning Forholdet til de øvrige tilleggsfrister Krav mot verge m.v. og visse krav i selskapsforhold Generelt Tilleggsfrist der det består et særlig forhold mellom skyldner og fordringshaver Innledning Fordring for ansvar pådratt i egenskap av det personlige forhold Nærstående må være skyldner

13 2.4 Tidspunktet for partenes tilknytning Kravet til partsrelasjon hvem som er «nærstående» Særlig forhold til fordringshaveren Umyndiges fordring mot verge eller overformynder En ektefelles fordring mot den annen ektefelle Upersonlig rettshavers fordring mot en medeier eller et medlem Forholdet mellom konkursskyldneren og boets organer Tilleggsfristen Ettårsfrist med to friststarttidspunkt Friststart fra opphøret av nærstående relasjonen Friststart basert på kunnskap før vervets opphør Nærmere om subjektet for kunnskap Særlig om kunnskapssubjektet i selskapsforhold Kunnskapskravet i 12 nr Særregel om foreldelse av selskapstilskudd Proklama Generelt Tilleggsfrist ved proklama mv Innledning Krav til innkallelsen Anvendelsesområdet Virkningen av tilleggsfristen 435 Avbrudd av foreldelse 14 til Erkjennelse Generelt Fristavbrudd ved skyldnerens erkjennelse Bakgrunnen for regelen Generelt om fristavbrytende erkjennelse Begrepet «erkjennelse» Både konstaterende og konstitutive løfter Både uttrykkelig og stilltiende erkjennelse Erkjennelse fra skyldneren til fordringshaveren

14 Foreldelse av fordringer Tidspunktet for erkjennelsen Skyldnerens handlemåte generelt Betydningen av unnlatt protest og passivitet fra skyldnerens side Betydningen av skyldnerens avstandstaken/forbehold Forhandlinger og fremsettelse av forlikstilbud Konkret helhetsvurdering Rekkevidden av erkjennelsen Rekkevidden mht. omfang Rekkevidden mht. kravets art Vurdering av enkelte typetilfeller Rentebetaling og godskriving av renter Løfte om betaling Delbetaling Anmodninger om ettergivelse/betalingsutsettelse Tilbud om utbedring eller omlevering Oppfyllelse av naturalforpliktelser, retting m.v Påkrav og reklamasjon Andre omstendigheter Kort om virkningen av erkjennelse Rettslige skritt m.m Generelt Fristavbrudd ved saksanlegg Anvendelsesområde med hensyn til sakstyper Særlig om fremsettelse av borgerlige rettskrav Krav som stiftes ved avgjørelsen Forholdet til tvistelovens plikter før sak kan reises Betydningen av plikten til å varsle og søke minnelig ordning Særlig om utenrettslig mekling Rekkevidden av saksanlegget Saksanlegget må gjelde en fordring Avgrensning med hensyn til den aktuelle fordring Betydningen av endringer i det opprinnelige saksanlegg Avgrenset fordring oppdeling av kravet og kvantitative utvidelser Identifikasjonstesten

15 4.5.1 Innledning Fordringens rekkevidde Momenter av betydning Avveiningen av de ulike momenter Avveiningen i rettspraksis Konkret eller generell grensedragning? Særlig om endring av rettsgrunnlaget Håndteringen av et «nytt krav» Kritiske synspunkter på vurderingstemaet Betydningen av forbehold og frafall Kan fristavbrudd skje ved forbehold? Kan forbehold innebære en begrensning i fristavbruddsvirkningen? Hva med andre begrensninger? Gjelder det en kvantitativ begrensning? Betydningen av mangelfull prosesshandling Innledning Forholdet kan avhjelpes etter tvisteloven Forholdet leder til avvisning Særlig om feil saksøkt Særlig om feil verneting Tidspunktet for fristavbrytelsen Innledning Avbrytelse ved vanlig rettsforfølgning Avbrudd ved negativt fastsettelsessøksmål Avbrudd ved begjæring om skifterettsbehandling m.m Avbrudd ved fremsettelse av krav i straffesak Avbrudd ved voldgift Innledning Kort om tidligere rettstilstand Avbrudd ved innledning av voldgiftssak Innledning Avvikende avtale Det deklaratoriske skjæringspunktet for fristavbrudd Innledning Skjæringspunktet for fristavbrudd i foreldelsesloven Lovgivers intensjon

16 Foreldelse av fordringer Forholdet til foreldelsesloven 29 nr Formkrav til meldingen Innholdskrav til melding som nevnt i voldgiftsloven Krav om at tvisten skal behandles ved voldgift Krav om at voldgift er besluttet Krav om angivelse av tvisten Krav til videre oppfølgning for opprettholdelse av avbruddsvirkningen? Saksøktes fremme av krav i voldgiftssaken Andre særskilte avgjørelsesmåter Rettslige skritt i utlandet Virkningen av den rettslige innbringelse a (Gruppesøksmål) Generelt Fristavbrudd ved gruppesøksmål Historikk Avbrudd fra stevningen Stevningen godkjennes som gruppesøksmål Gruppesøksmålet godkjennes ikke Gruppesøksmålet fremmes etter tvisteloven Rekkevidden av fristavbrudd ved gruppesøksmål Uttreden som gruppemedlem Betydningen for det opprinnelige fristavbrudd Rekkevidden av 15a) tredje ledd Uttreden før det er avsagt bindende realitetsavgjørelse Uttreden etter at det er avsagt realitetsavgjørelse Endring av rammen for gruppesøksmålet Administrativ avgjørelse m.m Generelt Fristavbrudd ved administrativ avgjørelse m.m Avbrudd ved innbringelse til forvaltningsorgan med særskilt avgjørelsesmyndighet Innledning Kravet til særskilt avgjørelsesmyndighet

17 3.3 Utvalgte organer som er omfattet Temaet for avgjørelsesorganet Betydningen av rent rådgivende uttalelser Forholdet til andre klageinstanser Betydningen av at saksanlegg er avskåret Innbringelse for et forberedende forvaltningsorgan Innbringelse for overordnet organ Innbringelse for organer i utlandet Rekkevidden av fristavbruddsvirkningen Innbringelse for klage- eller reklamasjonsnemnd Generelt Krav om nemndstilknytning Skyldnerens bundethet Særskilt nemnd Temaet for nemndas behandling Oversikt over ulike bransjenemnder Innbringelse til Sivilombudsmannen Innbringelse ved fordringshaver eller skyldner Virkningen av innbringelse Tvangsfullbyrdelse Generelt Fristavbrudd ved tvangsfullbyrdelse Fristavbrudd ved begjæring om tvangsfullbyrdelse Inndrivelse etter det offentliges eget tiltak Utleggsforretning av eget tiltak Utleggspant og utleggstrekk Kravet til egen fordring Presisering av fristavbruddstidspunktet Særlig når skyldneren flytter Tvangsinndrivelse i utlandet Virkningen av fristavbrudd etter

18 Foreldelse av fordringer 18 Konkurs, gjeldsforhandlinger og skifte Generelt Fristavbrudd ved fremsettelse av begjæring og fordringsanmeldelse Oversikt Fordringshaveren begjærer konkurs eller offentlig skifte Fordringsanmeldelse Gjeldsforfølgning er innledet Særlig om «gjeldsforhandling» Skjæringspunktet for fristavbrudd Rekkevidden av fristavbruddet Virkningen av fristavbrudd etter Prosessvarsel Generelt Fristavbrudd ved prosessvarsel Generelt Fordringen har vært påtalt overfor medforpliktet etter 15 og 16 nr Forfølgning i samsvar med 15 og 16 nr Krav til varselet Forfølgning mot en medskyldner Virkningen av fristavbrytelse etter Utvidet anvendelse i forhold til avhengige rettsforhold 592 Virkningen av avbrutt foreldelse 20 til Ny frist etter erkjennelse Generelt Virkningen av avbrudd ved erkjennelse Ny frist etter påtale, avgjørelse m.m Generelt Virkningen av avbrytelse ved rettslige skritt Virkningen når den rettslige forfølgningen pågår

19 3.1 Utsettelse av foreldelsesvirkningen Krav om at forfølgningen pågår Særlig om oppfølgning av forliksklage Virkningen av realitetsavgjørelse Generelt Virkningen av ulike forfølgningsformer Virkningen av dom for kravet o.l Virkningen av tvangsfullbyrdelse Virkningen av anerkjennelse i konkurs, gjeldsordning etter konkursloven og offentlig skifte Virkningen av gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Generelt om ny tiårsfrist Krav oppstått ved fastsettelsen Virkningen av ikke-bindende realitetsavgjørelser Særlig treårsfrist Avgjørelse av deler av saken Kritikk fra Sivilombudsmannen Unntak Renter forfalt etter fastsettelsen Selskapsutbytte forfalt etter fastsettelsen Terminytelser forfalt etter fastsettelsen Tilleggsfrist etter avvisning m.m Generelt Virkningen av avvisning m.m Resultatløs forfølgning som nevnt i 15 til Saklig virkeområde Krav om avvisning av formelle grunner Tilleggsfrist Utsatt foreldelse Fordringshaveren må ikke ha opptrådt forsettlig Nærmere om forsettbegrensningen Hva forsettet må omfatte Konkretisering av forsettlige forhold Ny klage eller stevning innen ett år fra innstilling Saksanlegg der voldgift er avtalt

20 Foreldelse av fordringer Trekking av forliksklage og tvisteloven 18-3 annet ledd Trekking av begjæring om pådømmelse av krav i straffesak Endring av rammen for gruppesøksmål Forholdet til tvisteloven 18-3 tredje ledd Nytt søksmål innen tre måneder fra avvisningen Kravet til at saksøker ikke vesentlig kan bebreides Resultatløs forfølgning som nevnt i Saklig virkeområde Nærmere om kravet til resultatløs forfølgning Tilleggsfrist Særskilt om virkningen av ikke-rettidig anmeldelse Krav til fordringshaverens opptreden? Særlig om gjeldsforhandling etter gjeldsordningsloven Særlig om gjeldsforhandling etter konkursloven Realitetsavgjørelse uten fullt medhold Avbrudd og avgjørelse i utlandet Generelt Fristavbrudd i utlandet Generelt Krav til verneting Utsatt foreldelse under den rettslige forfølgning i utlandet Resultatløs forfølgning i utlandet Realitetsavgjørelse i utlandet 657 Foreldelsens virkninger 24 til 27 m.m Tap av rett til oppfyllelse, rente m.m Generelt Virkningene av foreldelse Generelt Hovedregelen om bortfall Foreldelsens omfang Unntak

21 2.4.1 Innledning Tilbakesøkning (condictio indebiti) Gave Motregning Rett etter gjensidig bebyrdende kontrakter Regresskrav Aksessorisk bortfall Krav oppstått i forbindelse med en straffbar handling Særlig om forholdet til lovregler som gir hjemmel for fastsettelse med «tilbakevirkende kraft» Skatterettslige konsekvenser av foreldelsen Forholdet hvor det er flere skyldnere Generelt Virkningen av at en fordring foreldes i forhold til en av flere skyldnere Innhold Solidarforhold Avvikende ordninger kan avtales Hovedregelen Særregler om foreldelse av kausjonskrav Unntak fra 25 nr Begrunnelsen for en aksessorisk foreldelse Anvendelsesområdet for 25 nr Betydningen av fristavbrudd Forholdet mellom kausjonistene Prekluderte fordringer Motregning Generelt Virkningen av foreldelse på rett til motregning Innhold Unntak fra hovedregelen om bortfall Forholdet til de alminnelige ulovfestede motregningsregler Avtalt motregning Motregning med konnekse krav

22 Foreldelse av fordringer Innledning Kravene må springe ut av samme rettsforhold Hovedkravet må være oppstått før motkravet ble foreldet Motregning er forlangt før motkravet ble foreldet Etablert motregningsposisjon Bortfall av motregningsrett Pant m.m Generelt Om aksessorisk foreldelse av tinglige sikkerhetsretter Forholdet til panterett og tilbakeholdsrett Innhold Sikkerhetsretten består Pant for fremmed gjeld (tredjemannspant) Unntak Aksessorisk foreldelse av enkelte typer underpant Lovbestemt ikke-registrert underpant Visse underpant i henhold til skadesløsbrev Underpant for bestemte terminvise ytelser Aksessorisk foreldelse av salgspant (eiendomsforbehold) Selvstendig foreldelse av panterett Foreldelse av grunnbyrder på fast eiendom 700 Alminnelige bestemmelser 28 til Avtale om å forlenge eller forkorte foreldelsestiden Generelt Foreldelseslovens ufravikelighet Regler til vern for skyldneren Vernets innhold Avtale i skyldnerens disfavør Vernets rekkevidde for øvrig Unntak Etterfølgende avtale om fristforlengelse Fordringer etter mengdegjeldsbrev

23 3.3 Fordringer etter rente- og utbyttekuponger Aksessorisk foreldelse Motregning med foreldet fordring Avtale til skyldnerens gunst Urimelighetssensur lempning Urimelighetshensyn forbrukervern Forholdet til særlovgivningen Beregningen av frister m.m Generelt Beregning av frister Om fristslutt på lørdag, helgedag o.l Fastleggelsen av avbruddstidspunktet Særlig om postleggelse i utlandet Fristavbrytende skritt til utlandet Sendingen kommer bort i posten Forholdet til særlovgivningen Generelt Foreldelseslovens anvendelighet Presumpsjon for generell anvendelse Unntak med hensyn til forholdets egenart Unntak i lov Analogi 739 Ikrafttredelse m.m. 31 og Ikrafttredelse Generelt Foreldelseslovens virkeområde i tid Ikrafttreden Forholdet til eksisterende fordringer Overgangsperiode Forholdet til grunnloven Overgangsspørsmål ved senere lovendring

24 Foreldelse av fordringer 32 Opphevelse eller endring i andre lover 747 Del III Spredte bestemmelser Spesielle foreldelsesbestemmelser 751 Vekselloven av 27. mai 1932 nr Generelt Foreldelse av veksler Generelt Anvendelsesområdet Foreldelse av krav mot akseptanten mv Foreldelse av krav mot endossentene og trassentene Foreldelse av endossentens regresskrav for øvrig Fristavbrudd Foreldelsens virkninger Forholdet til foreldelsesloven 757 Vekselloven av 27. mai 1932 nr Generelt Avbrytelse av vekselforeldelse Fristavbrytende handlinger og disposisjoner Rettslig forfølgning Anmeldelse i skyldnerens bo Prosessvarsel Forfølgning i utlandet Virkningen av fristavbrudd Tilleggsfrist ved force majeure Forholdet til foreldelsesloven 765 Sjekkloven av 27. mai 1932 nr Generelt Foreldelse av sjekker Seksmånedersfrist Friststart

25 5 Fristavbrudd Foreldelsens virkninger Forholdet til foreldelsesloven 771 Sjekkloven av 27. mai 1932 nr Generelt Avbrytelse av sjekkforeldelse Fristavbrytende handlinger og disposisjoner Rettslig forfølgning Anmeldelse i skyldnerens bo Prosessvarsel Forfølgning i utlandet Virkningen av fristavbrudd Tilleggsfrist ved force majeure Forholdet til foreldelsesloven 778 Deponeringsloven av 17. februar 1939 nr Generelt Foreldelse av deponerte krav Anvendelsesområdet Foreldelsesfristen Fristavbrudd Foreldelsens virkning 781 Vegfraktavtaleloven av 20. desember 1974 nr Generelt Foreldelse av befordringskrav Foreldelsesfristens lengde Friststart Særregler om stansning ved internasjonal godsbefordring Forholdet til de alminnelige foreldelsesregler Foreldelsens virkninger

26 Foreldelse av fordringer Panteloven av 8. februar 1980 nr Generelt Selvstendig foreldelse av salgspant Ett års foreldelsesfrist Absolutt frist på fem år Unntak fra femårsfristen Fristavbrudd Fristavbrytende handlinger Skjæringspunktet for fristavbrudd Virkningen av fristavbrudd og foreldelse Forholdet til foreldelsesloven Forholdet til foreldelsesloven 27 nr Panteloven av 8. februar 1980 nr Generelt Selvstendig foreldelse av utleggspant Anvendelsesområdet Treårsfrist Rettslige hindre for tvangsdekning Unntak for krav på skatt og offentlig avgift Virkningen av foreldelse Forholdet til foreldelsesloven 816 Panteloven av 8. februar 1980 nr Generelt Selvstendig foreldelse av legalpant Anvendelsesområdet Begrunnelse Toårs- og treårsfrist Fristavbrudd Virkningen av foreldelse Forholdet til foreldelsesloven

27 Dekningsloven av 8. juni 1984 nr Generelt Foreldelse av omstøtelseskrav Anvendelsesområdet Historikk Den alminnelige foreldelsesfrist Tilleggsfrist Seksmånedersfrist Kunnskapskravet Absolutt grense for forlengelse Fristavbrudd Frist for krav om gjenopprettelse av tredjemanns sikkerhet Virkningen av foreldelse Forholdet til foreldelsesloven 839 Produktansvarsloven av 23. desember 1988 nr og Produktansvarsloven av 23. desember 1988 nr Generelt Foreldelse av alminnelig produktansvar Treårsfrist Absolutt tiårsfrist Forholdet til foreldelsesloven 846 Produktansvarsloven av 23. desember 1988 nr Generelt Foreldelse av legemiddelansvaret 848 Yrkesskadeforsikringsloven av 16. juni 1989 nr Generelt Foreldelse av yrkesskadeforsikring Anvendelsesområdet Særlig foreldelsesfrist Varslingsplikt for forsikringsselskapet

28 Foreldelse av fordringer 5.1 Påberopelse av foreldelse må varsles særskilt Begrunnelsen Krav til varselet Tidspunktet for sending av melding Absolutt frist Forholdet til foreldelsesfristene i forsikringsavtaleloven Forholdet til foreldelsesloven 863 Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 nr Generelt Foreldelse av krav på skadeforsikring Anvendelsesområdet Treårsfrist Absolutt tiårsfrist Fristberegning fra utløp av kalenderåret Meldeplikt for sikrede Varslingsplikt for forsikringsselskapet Påberopelse av foreldelse må varsles særskilt Begrunnelse Krav til varselet Tidspunktet for sending av melding Absolutt frist Regress mellom forsikringsselskapene Helt eller delvis avslag på dekning Forsikringsavtaleloven 8-5 annet ledd Særlig meldeplikt for forsikringsselskapet Kravet til avslag Krav til meldingens innhold Formkrav til meldingen Krav om imøtegåelse for sikret møtt med avslag Klage- eller søksmålsfrist Seksmånedersfrist Krav til innbringelsen Partenes adferd etter at melding er gitt fristforlengelse? Avkall på å påberope fristoversittelse Uovervinnelige hindringer for fristavbrudd

29 9.7 Virkningen av unnlatt melding Forholdet til løpende foreldelse i FAL Oversikt over systemet for varsling Foreldelse av ansvarsforsikringskrav Særregler Forhold som påvirker fristens løp Særlig om kunnskapskravet i 9 og 10 i relasjon til ansvarsforsikring To ansvarssubjekter Forholdet til foreldelsesloven 902 Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 nr Generelt Foreldelse av forsikringssum i personforsikring Anvendelsesområdet Foreldelse av krav i henhold til personforsikring Generelt Fristens lengde Krav på kapitalforsikring i livsforsikring Andre krav på personforsikring Friststart Absolutt frist Utsatt foreldelse Foreldelse av krav på pensjons- eller livrenteforsikring Meldeplikt for sikrede Varslingsplikt for forsikringsselskapet Sikrede får helt eller delvis avslag på dekning Forholdet til foreldelsesloven for øvrig 911 Sjøloven av 24. juni 1994 nr Generelt Selvstendig foreldelse av sjøpant i skip Anvendelsesområdet m.v Særskilt foreldelsesfrist Fristavbrudd Fristsuspensjon

30 Foreldelse av fordringer 2.5 Virkningen av foreldelse Forholdet til foreldelsesloven 916 Sjøloven av 14. juni 1994 nr Generelt Selvstendig foreldelse av sjøpant i last Anvendelsesområdet m.v Særskilt foreldelsesfrist Fristavbrudd Virkningen av foreldelse Forholdet til foreldelsesloven 921 Sjøloven av 24. juni 1994 nr Generelt Særskilte foreldelsesfrister Presentasjon Nærmere om de enkelte foreldelsesfrister Særregel om foreldelse av regresskrav Forholdet til foreldelsesloven Særskilte lovvalgsregler 928 Sjøloven av 24. juni 1994 nr Generelt Forholdet til foreldelsesloven Oversikt Hovedregelen Særregler for visse erstatningskrav Særregler ved felleshavari 931 Sjøloven av 24. juni 1994 nr Generelt Særregler om foreldelse av ansvar for oljesøl Nærmere om foreldelsesreglene

31 Skattebetalingsloven av 17. juni 2005 nr Foreldelse Generelt Foreldelse av skatte- og avgiftskrav Innledning Anvendelsesområdet Foreldelsesfristens lengde Friststart for skatte- og avgiftskrav Foreldelse av ansvarskrav etter skattebetalingsloven Forholdet til foreldelsesloven Foreldelse av arveavgift Generelt Særlig tiårsfrist Friststart Foreldelse av renter av skatte- og avgiftskrav Fristavbrudd ved inndrivning fra det offentlige side 945 Del IV Vedlegg 947 New York-konvensjonen om forelding i internasjonale kjøpsforhold av 14. juni Kongelig resolusjon av 29. mai 1992 om behandlingen av frafallelse av foreldelsesinnsigelse ved krav mot staten 963 Lov om foreldelse av fordringer av 27. juli 1896 nr. 7 med senere endringer og tillegg 965 Lov om den almindelige borgerlige straffelovs ikrafttreden av 22. mai 1902 nr Del V Registre mv. 975 Litteratur 977 Lovregister 991 Rettsavgjørelser mv Stikkordregister

FORELDELSE AV FORDRINGER

FORELDELSE AV FORDRINGER FORELDELSE AV FORDRINGER C AV FORLAGT AV GUSTAV E. RAABE INNHOLD Forkortelser 9 I: g 1. Alminnelige forklaringer. Kilder 13 I. Foreldelse og beslektede rettsinstitutter s. 13. II. Foreldelsesreglenes formål

Detaljer

Innhold. Forord... 5 Forord til doktoravhandlingen... 6

Innhold. Forord... 5 Forord til doktoravhandlingen... 6 Innhold Forord... 5 Forord til doktoravhandlingen... 6 DEL I Innledning og bakteppe... 17 1 Emnet, problemstillinger og avgrensninger... 19 2 Bruken av fremmed rett og internasjonale anbefalinger... 23

Detaljer

Miriam Skag. Starttidspunkt for foreldelsesfrister

Miriam Skag. Starttidspunkt for foreldelsesfrister Miriam Skag Starttidspunkt for foreldelsesfrister Innhold Forord 5 Forord til doktoravhandlingen 6 DEL I Innledning og bakteppe 17 1 Emnet, problemstillinger og avgrensninger 19 2 Bruken av fremmed rett

Detaljer

Manuduksjon i pengekravsrett utvalgte temaer. Manuduksjon v/ Gunn Karin Brunsvik 2. desember 2016

Manuduksjon i pengekravsrett utvalgte temaer. Manuduksjon v/ Gunn Karin Brunsvik 2. desember 2016 Manuduksjon i pengekravsrett utvalgte temaer Manuduksjon v/ Gunn Karin Brunsvik 2. desember 2016 1 Pengekravsrettens plassering i rettssfæren Pengekravsrett hører inn under den alminnelige obligasjonsretten

Detaljer

Hans Jacob Bull Innledning

Hans Jacob Bull Innledning Hans Jacob Bull Tredjemanns rett etter forsikringsavtalen 7.1. Innledning 7.11. Utgangspunktet: Forsikringsavtalen en avtale mellom to parter forsikringstager og selskapet 7.12. Problemstilling: i hvilken

Detaljer

Drifts-/utbedringsfasen. Advokat Hallgeir Riisøen Advokat Frode Risnes

Drifts-/utbedringsfasen. Advokat Hallgeir Riisøen Advokat Frode Risnes Drifts-/utbedringsfasen Advokat Hallgeir Riisøen Advokat Frode Risnes 1 Disposisjon 1. Nærmere om tema 2. Regelverk 3. Håndtering av reklamasjoner 4. Uenighet om utbedringsmetoder 5. Utbedringsfrister

Detaljer

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016 advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal TEMAET Reklamasjonsregler og andre utvalgte fristregler i leieforhold

Detaljer

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Grunnkurs i økonomisk rådgivning Gjeldskravets gang Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Debitor Kreditor Parter i saken: Debitor (skyldner) og kreditor

Detaljer

DEN NORSKE OBLIGASJONSRETTS ALMINDELIGE DEL

DEN NORSKE OBLIGASJONSRETTS ALMINDELIGE DEL PER AUGDAHL DEN NORSKE OBLIGASJONSRETTS ALMINDELIGE DEL OMARBEIDET OG UTVIDET UTGAVE (ANNEN UTGAVE) OSLO 1958 I KOMMISJON HOS AKADEMISK FORLAG Innholdsfortegnelse. (Sidetall i parentes.) Kapitel 1. Innledning

Detaljer

[start forord] Forord

[start forord] Forord [start forord] Forord Takk til advokatfirmaene Bull & Co., Schjødt og Wikborg Rein & Co. for å ha gitt anledning til å skrive denne kommentarutgaven. Takk til advokatfullmektig Morten Svensen for gode

Detaljer

Lov om tvangsfullbyrdelse. INNHOLD:

Lov om tvangsfullbyrdelse. INNHOLD: Lov om tvangsfullbyrdelse. DATO: LOV-1992-06-26-86 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: I 1992 Nr. 13 IKRAFTTREDELSE: 1993-01-01 SIST-ENDRET: LOV-2010-05-07-15 fra 2010-06-11 ENDRER:

Detaljer

Forelesninger i obligasjonsrett - introduksjon

Forelesninger i obligasjonsrett - introduksjon Forelesninger i obligasjonsrett - introduksjon Sverre Blandhol, Institutt for Privatrett Obligasjonsrettens plass i rettssystemet Privatretten Personrett Familie- og arverett Formuerett Formueretten Tingsretten

Detaljer

Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser. av advokat Anne Cathrine Røed

Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser. av advokat Anne Cathrine Røed Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser av advokat Anne Cathrine Røed Entreprisejuridisk seminar, Holmsbu september 2009 Agenda Rekkevidden av ansvar for forsinkelse Praktiske og rettslige

Detaljer

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring.

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring. LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD Lov om yrkesskadeforsikring. Kapittel 1. Lovens virkeområde, definisjoner. 1. Lovens virkeområde. 2. Definisjoner. Kapittel 2. Yrkesskadeforsikring.

Detaljer

Innholdsoversikt. kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett... 32. kapittel 6 tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering...

Innholdsoversikt. kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett... 32. kapittel 6 tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering... Innholdsoversikt kapittel 1 innledning.......................................... 27 kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett......... 32 kapittel 3 utenrettslig inkasso...............................

Detaljer

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 1. Virkeområde (1) Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle

Detaljer

Besl. O. nr. 29. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 15 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 99 (2001-2002)

Besl. O. nr. 29. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 15 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 99 (2001-2002) Besl. O. nr. 29 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 29 Jf. Innst. O. nr. 15 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 99 (2001-2002) År 2002 den 3. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Innhold. DELI Introduksjon. 1 Introduksjon 14. DEL II Alminnelige motregningsvilkär

Innhold. DELI Introduksjon. 1 Introduksjon 14. DEL II Alminnelige motregningsvilkär Innhold DELI Introduksjon 1 Introduksjon 14 1.1 Om emnet og den videre fremstilling 14 1.2 Om terminologi 16 1.3 Naermere om hva motregning er: avgrensning mot andre rettssporsmäl 19 1.3.1 Generelt 19

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring Advokat Jørgen Brendryen OVERSIKT Hva slags erstatningsansvar har man som prosjekterende? Når kan man bli pålagt erstatningsansvar? Hva dekker

Detaljer

Forord. Oslo, august 2011 Trygve Bergsåker

Forord. Oslo, august 2011 Trygve Bergsåker Forord Det er gått lang tid siden første utgave av boken kom i 1994. Annen utgave er holdt innenfor samme ramme med hensyn til innhold og omfang. Boken er ført à jour med nytt rettsmateriale som lovgivning,

Detaljer

Foreldelse av krav etter mangelfull ytelse

Foreldelse av krav etter mangelfull ytelse Foreldelse av krav etter mangelfull ytelse Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 565 Leveringsfrist: 25. november 2011 Til sammen 16 393 ord 24.11.2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-00940-A, (sak nr. 2009/1853), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-00940-A, (sak nr. 2009/1853), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juni 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-00940-A, (sak nr. 2009/1853), sivil sak, anke over dom, Tarald Johan Skagefoss (advokat Geir Knutsen til prøve) mot Rolf Arild Rufsvoll

Detaljer

Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda

Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda 1. Generelt Finansklagenemnda behandler klager som gjelder tvister av rettslig karakter som springer ut av kontraktsforhold med finansselskap som nevnt i Finansklagenemndas

Detaljer

Last ned Foreldelse av fordringer : kommentarer til foreldelsesloven av 18. mai 1979 nr. 18 og utvalgte andre bestemmelser - Anne Cathrine Røed

Last ned Foreldelse av fordringer : kommentarer til foreldelsesloven av 18. mai 1979 nr. 18 og utvalgte andre bestemmelser - Anne Cathrine Røed Last ned Foreldelse av fordringer : kommentarer til foreldelsesloven av 18. mai 1979 nr. 18 og utvalgte andre bestemmelser - Anne Cathrine Røed Last ned Forfatter: Anne Cathrine Røed ISBN: 9788202274245

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. april 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Indreberg og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. april 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Indreberg og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 19. april 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Indreberg og Falkanger i HR-2013-00841-U, (sak nr. 2013/490), sivil sak, anke over kjennelse: A

Detaljer

KONKURSFORELESNINGER H 2008 3.AVD. 2. SEMESTER 20 TIMER Mads H Andenæs

KONKURSFORELESNINGER H 2008 3.AVD. 2. SEMESTER 20 TIMER Mads H Andenæs 1 KONKURSFORELESNINGER H 2008 3.AVD. 2. SEMESTER 20 TIMER Mads H Andenæs OVERSIKTSDISPOSISJON 1. Emne, kilder og litteratur 2. Formene for kreditorbeslag 3. Insolvensbegrepet 4. Skyldneren 5. Definisjoner

Detaljer

FORELESNINGER OBLIGASJONSRETT (PENGEKRAVSRETT) H 2012

FORELESNINGER OBLIGASJONSRETT (PENGEKRAVSRETT) H 2012 FORELESNINGER OBLIGASJONSRETT (PENGEKRAVSRETT) H 2012 20., 21., 22., 23. og 24. august 2012 kl 12.15 14.00 (22/8 kl 10.15-12.00) i Edderkoppen TRYGVE BERGSÅKER OBLIGASJONSRETT (PENGEKRAVSRETT) Forelesningene

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett II innlevering 13. mars 2014

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett II innlevering 13. mars 2014 Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett II innlevering 13. mars 2014 Gjennomgang 24. april 2014 12.15 Misjonssalen v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt høsten 2012 (JUS 3211). Omfang:

Detaljer

Kapittel 2 «Brukerveiledning» herunder oversikt over bokens oppbygging... 18

Kapittel 2 «Brukerveiledning» herunder oversikt over bokens oppbygging... 18 [start innfort] Innhold Del I Introduksjon... 15 Kapittel 1 Innledning... 16 Kapittel 2 «Brukerveiledning» herunder oversikt over bokens oppbygging... 18 Kapittel 3 Enkeltforfølgning og fellesforfølgning...

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. mai 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-958-A, (sak nr. 2016/2051), sivil sak, anke over dom, Sparebank 1 Skadeforsikring AS If Skadeforsikring NUF (advokat Ståle Hovda til prøve)

Detaljer

Pengekravrettens utvikling Ny og sentral rettspraksis. Advokat Kjetil Vangsnes

Pengekravrettens utvikling Ny og sentral rettspraksis. Advokat Kjetil Vangsnes Pengekravrettens utvikling Ny og sentral rettspraksis Advokat Kjetil Vangsnes Gjeldsordning FORDELING AV FELLESUTGIFTER Hun tjente kr. 270 000 i året og søkte gjeldsordning Han tjente kr 501 000 i året.

Detaljer

KAP. 2 AVHENDINGSLOVA OG AVHENDINGSAVTALEN

KAP. 2 AVHENDINGSLOVA OG AVHENDINGSAVTALEN Innholdsfortegnelse FORORD.............................................. 11 KAP. 1 INNFØRING.................................... 13 1.0 Innledning. Avhendingsrett og formuerett............... 13 1.1 Kort

Detaljer

II Påminnelse om aktuelle reaksjoner overfor arbeidstakere som utsetter staten for økonomisk tap:

II Påminnelse om aktuelle reaksjoner overfor arbeidstakere som utsetter staten for økonomisk tap: Planleggings- og samordningsdepartementet Arbeidsgiveravdelingen PM 1995-16 1995.09.06 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Sph pkt 215.1-5, 215.1-6 Økonomisk ansvar for arbeidstakere i staten

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

Lovvedtak 22. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Beriktiget. Innst. 108 L ( ), jf. Prop. 127 L ( )

Lovvedtak 22. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Beriktiget. Innst. 108 L ( ), jf. Prop. 127 L ( ) Lovvedtak 22 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 108 L (2012 2013), jf. Prop. 127 L (2011 2012) I Stortingets møte 10. desember 2012 ble det gjort slikt vedtak til lov om Statens

Detaljer

DEN NORSKE OBLIGASJONSRETTS ALMINDELIGE DEL

DEN NORSKE OBLIGASJONSRETTS ALMINDELIGE DEL PER AUGDAHL DEN NORSKE OBLIGASJONSRETTS ALMINDELIGE DEL OMARBEIDET OG UTVIDET UTGAVE FORLAGT AV H. ASCHEHOUG & CO. (W. NYGAARD) OSLO 1963 Innholdsfortegnelse. Kapitel 1. Innledning 1 Hvad der tradisjonelt

Detaljer

Ansvarsforsikring. Jørgen Svartebekk. Frivillig ansvarsforsikring, FAL 7-6. Selskap. Forsikringsrett + erstatningsrett, jf.

Ansvarsforsikring. Jørgen Svartebekk. Frivillig ansvarsforsikring, FAL 7-6. Selskap. Forsikringsrett + erstatningsrett, jf. Ansvarsforsikring Jørgen Svartebekk Frivillig ansvarsforsikring, FAL 7-6 Selskap Forsikringsrett Forsikringsrett + erstatningsrett, jf. FAL 7-6 (4) Skadevolder/ sikrede Erstatningsrett Skadelidt 1 Tvungen

Detaljer

Avtaler om pant: Lovvalg og voldgift

Avtaler om pant: Lovvalg og voldgift Avtaler om pant: Lovvalg og voldgift 1. Avhandlingens formål og problemstilling Internasjonale pantekontrakter: Partsautonomiens grenser Problemstilling: Om et lovvalg til fordel for utenlandsk rett i

Detaljer

DISPOSISJON JURIDISK ABC PODCAST OM PRODUKTANSVAR. Juridisk ABC Podcast

DISPOSISJON JURIDISK ABC PODCAST OM PRODUKTANSVAR. Juridisk ABC Podcast DISPOSISJON Side 1 av 5 Vår ref.: 1088563/112925 Oslo, 27. januar 2016 Ansvarlig advokat: Ole André Oftebro / oao@raeder.no Deres ref.: TIL: Juridisk ABC Podcast JURIDISK ABC PODCAST OM PRODUKTANSVAR 1

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord... 11

Innholdsfortegnelse. Forord... 11 Innholdsfortegnelse Forord...................................................... 11 Kapittel 1 Innføring........................................... 13 1.0 Innledning...............................................

Detaljer

Klage. Av Marius Stub

Klage. Av Marius Stub Klage Av Marius Stub 1. Innledning Enkeltvedtak kan påklages, jf. 28 1. Innledning Hvorfor gir loven klagerett? Forvaltningskomiteens innstilling s. 243: Klageretten har til formål å sikre riktige vedtak

Detaljer

Profesjonsansvarsforsikring for medlemmer av Den norske veterinærforening

Profesjonsansvarsforsikring for medlemmer av Den norske veterinærforening Profesjonsansvarsforsikring for medlemmer av Den norske veterinærforening Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem forsikringen gjelder for 2 3. Hvor forsikringen gjelder 2 4. Når forsikringen gjelder 2 5. Hva

Detaljer

MARTINUSSEN. Kjøpsrett. 6. utgave DAMM AKADEMISK

MARTINUSSEN. Kjøpsrett. 6. utgave DAMM AKADEMISK MARTINUSSEN Kjøpsrett 6. utgave DAMM AKADEMISK INNHOLDSFORTEGNELSE Forord Kapittel 1 Innføring 13 1.0 Innledning 13 1.1 Kort om rettsgrunnlag og rettskilder i kjøpsretten 1.2 Kjøpslovenes virkeområde 21

Detaljer

Ansvarlige selskaper og indre selskaper

Ansvarlige selskaper og indre selskaper Magnus Aarbakke Ansvarlige selskaper og indre selskaper 7. utgave ved Magnus Aarbakke og Asle Aarbakke UNIVERSITETSFORLAGET Innhold Forord til 7. utgave 5 DEL I INNLEDNING 15 Kapittel 1 Emneavgrensning

Detaljer

Foreldelse av krav på merverdiavgift til gode en oppsummering

Foreldelse av krav på merverdiavgift til gode en oppsummering Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Øistein Aamodt 8. september 2006 Telefon Deres referanse Vår referanse 2005/22740 RR-AV/ØAa 762.5 Til fylkesskattekontorene Foreldelse av krav på merverdiavgift

Detaljer

GJENSTÅENDE SPRENGSTOFF Hvem tar ansvaret

GJENSTÅENDE SPRENGSTOFF Hvem tar ansvaret GJENSTÅENDE SPRENGSTOFF Hvem tar ansvaret Juridiske betraktninger Artic Entrepreneur 25. januar 2018 Advokat Erling M. Erstad Svært omfattende tema. ( 20 min.) Temaet sees i et privatrettslig perspektiv

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Jussen som våpen og forsvar: Midlertidig forføyning, arrest og beslag, samt rettslige rammer for disse institutter.

Jussen som våpen og forsvar: Midlertidig forføyning, arrest og beslag, samt rettslige rammer for disse institutter. Jussen som våpen og forsvar: Midlertidig forføyning, arrest og beslag, samt rettslige rammer for disse institutter. Advokat Thomas Smedsvig Artntzen de Besche Advokatfirma Stavanger DA Rosenkildehuset

Detaljer

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005.

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005. NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01322-A, (sak nr. 2011/172), sivil sak, anke over dom, Mads Jacobsen (advokat Peter Simonsen) mot Staten v/kemneren i Oslo (Kommuneadvokaten

Detaljer

Kapittel 1 Forvaltning og forvaltningsvirksomhet Kapittel 2 Kravet om rettssikkerhet i forvaltningen

Kapittel 1 Forvaltning og forvaltningsvirksomhet Kapittel 2 Kravet om rettssikkerhet i forvaltningen Innhold Kapittel 1 Forvaltning og forvaltningsvirksomhet........................... 17 1.1 Offentlig forvaltning «utøvende makt».................... 17 1.2 Forvaltningsvirksomhet.................................

Detaljer

Ressurser. Konflikter om formuesgoder. Forskjellige typer konflikter. Bakgrunnsforelesninger i dynamisk tingsrett

Ressurser. Konflikter om formuesgoder. Forskjellige typer konflikter. Bakgrunnsforelesninger i dynamisk tingsrett Bakgrunnsforelesninger i dynamisk tingsrett o Professor Erik Røsæg o Nordisk institutt for sjørett (St. Olavsgt. 23, rom 403) o erik.rosag@jus.uio.no o 2285 9752 o folk.uio.no/erikro Ressurser Fakultetets

Detaljer

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR Forsikringsvilkår av 01.01.2011 for STYREANSVAR Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for sikrede...2 2 Hvor forsikringen gjelder...2 3 Hva forsikringen omfatter...2 4 Når forsikringen gjelder...2 4.1 Krav

Detaljer

KAP. 1 INNFØRING I FORBRUKERKJØP

KAP. 1 INNFØRING I FORBRUKERKJØP Innholdsfortegnelse FORORD... 11 KAP. 1 INNFØRING I FORBRUKERKJØP... 1.1 Innledning......................................... 1.2 Kort om rettsgrunnlag og rettskilder i forbrukerkjøpsretten... 1.3 Forbrukerkjøpslovens

Detaljer

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-09

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-09 1 SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-09 Denne sensorveiledningen er basert på et utkast som ble skrevet forut for eksamen, tilbakemeldinger fra sensorer og erfaringer fra nivåkontrollen. Oppgaven

Detaljer

Trygve Bergsåker PENGE- KRAVSRETT. 3. utgave

Trygve Bergsåker PENGE- KRAVSRETT. 3. utgave Trygve Bergsåker PENGE- KRAVSRETT 3. utgave trygve bergsåker pengekravsrett 3. utgave Gyldendal Norsk Forlag AS 2015 1. utgave, 1994 2. utgave, 2011 3. utgave, 3. opplag 2016 ISBN: Omslagsdesign: Gyldendal

Detaljer

Erkjennelse som fristavbrudd ved foreldelse jf. foreldelsesloven 14

Erkjennelse som fristavbrudd ved foreldelse jf. foreldelsesloven 14 Erkjennelse som fristavbrudd ved foreldelse jf. foreldelsesloven 14 Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 629 Leveringsfrist: 25.11.2010 Til sammen 17 961 ord 23.11.2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3211, Obligasjonsrett II innlevering 5. september 2012

Fakultetsoppgave JUS 3211, Obligasjonsrett II innlevering 5. september 2012 Fakultetsoppgave JUS 3211, Obligasjonsrett II innlevering 5. september 2012 Gjennomgang 5. oktober 2012 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt til eksamen våren 2012 (JUS 3211 del 1) Omfang:

Detaljer

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-10

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-10 1 SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-10 Denne sensorveiledningen er basert på et utkast som ble sendt ut til sensorene like etter eksamen. I forhold til utkastet er det gjort endringer som følge

Detaljer

REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN

REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN 1 VOLDGIFTSFULLMAKTEN. 1.1 Når en tvist er henvist til voldgift etter disse regler skal voldgiftsretten (heretter Retten ), i mangel

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

ULOVFESTET PASSIVITET, MED ET TILSNITT MOT FORELDELSE

ULOVFESTET PASSIVITET, MED ET TILSNITT MOT FORELDELSE ULOVFESTET PASSIVITET, MED ET TILSNITT MOT FORELDELSE DISPOSISJON INNLEDNING - Problemstilling - Definisjon - Hjemmel - Hensyn - Avgrensning - «Landskapet» RETTSKILDER - Rettspraksis: Lagmannsrett og Høyesterett

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Fagplan 3. studieår. Juridisk metode og etikk 15 stp

Fagplan 3. studieår. Juridisk metode og etikk 15 stp Fagplan 3. studieår Tredje studieår utgjør det siste året på Bachelorstudiet i rettsvitenskap. Dette studieåret er bygget opp rundt de sentrale formuerettsfagene, og består av fagene rettskildelære (15

Detaljer

DYNAMISK TINGSRETT PANTERETT 2011V 1 INNLEDNING 2 PANTSETTELSE AV FAST EIENDOM STIFTELSE

DYNAMISK TINGSRETT PANTERETT 2011V 1 INNLEDNING 2 PANTSETTELSE AV FAST EIENDOM STIFTELSE DYNAMISK TINGSRETT PANTERETT 2011V Professor Erik Røsæg Nordisk institutt for sjørett erik.rosag@jus.uio.no folk.uio.no/erikro 1 INNLEDNING 1.1 Læringskravenes 1.1.1 Karakter og hovedtrekk 1.1.2 Pantsettelse

Detaljer

Avtalevilkår P 750 Formuesskadeforsikring. Gjelder fra Erstatter

Avtalevilkår P 750 Formuesskadeforsikring. Gjelder fra Erstatter Avtalevilkår P 750 Formuesskadeforsikring Erstatter 01.01. 2011 1. Innledning 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Hva forsikringen omfatter 5. Hva forsikringen ikke omfatter

Detaljer

Finansdepartementet 16. oktober Høringsnotat forslag om søksmålsfrister i merverdiavgiftsloven og tolloven

Finansdepartementet 16. oktober Høringsnotat forslag om søksmålsfrister i merverdiavgiftsloven og tolloven Finansdepartementet 16. oktober 2009 Høringsnotat forslag om søksmålsfrister i merverdiavgiftsloven og tolloven 1. Innledning og sammendrag Finansdepartementet sender på høring et forslag om å innføre

Detaljer

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning.

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning. Standardvilkår for INKASSOAVTALE mellom kunde og Kredeni AS - for tjenester levert av Kredeni AS, orgnr 914 153 131, med inkassobevilling i medhold av inkassoloven av 13.mai 1988 nr.2624 annet ledd, jf.

Detaljer

Omgjøring. Christoffer C. Eriksen

Omgjøring. Christoffer C. Eriksen Omgjøring Christoffer C. Eriksen Oversikt I. Hva er omgjøring? II. III. IV. Bakgrunnen for forvaltningslovens regler Forvaltningslovens regler om grunnlag for og saksbehandling av omgjøringsvedtak a. Når

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

SERVITUTTER. Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold våren 2009 Endre Stavang. Felt for signatur(enhet, navn og tittel)

SERVITUTTER. Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold våren 2009 Endre Stavang. Felt for signatur(enhet, navn og tittel) SERVITUTTER Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold våren 2009 Endre Stavang Felt for signatur(enhet, navn og tittel) Hva er servitutter? Ordets opprinnelse: servitus Definisjon, jf 1 Partiell (ikke

Detaljer

Pant og tilbakeholdsrett. Mats E. Sæther Advokat Mars 2015

Pant og tilbakeholdsrett. Mats E. Sæther Advokat Mars 2015 Pant og tilbakeholdsrett Mats E. Sæther Advokat Mars 2015 Oversikt 1. Fartøyet som sikkerhetsobjekt 2. Panterett Kontraktspant Sjøpant (legalpant) 2 Utlegg 3. Arrest 4. Tilbakeholdsrett 1: Fartøyet som

Detaljer

JUS 3211 FORMUERETT II VÅREN 2013: SENSORVEILEDNING (DEL I)

JUS 3211 FORMUERETT II VÅREN 2013: SENSORVEILEDNING (DEL I) Det juridiske fakultet Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO Oslo, 15. mai 2013 Erlend Haaskjold JUS 3211 FORMUERETT II VÅREN 2013: SENSORVEILEDNING (DEL I) Eksamensoppgaven er gitt i form av en praktikumsoppgave

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

INNFØRINGSFORELESNINGER FOR MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP: FORMUERETT I

INNFØRINGSFORELESNINGER FOR MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP: FORMUERETT I INNFØRINGSFORELESNINGER FOR MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP: FORMUERETT I professor dr juris Geir Woxholth I SONDRINGEN OFFENTLIG RETT OG PRIVATRETT 1. Offentlig rett - Statsrett, forvaltningsrett, strafferett

Detaljer

SERVITUTTER. Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold H11 Endre Stavang. Felt for signatur(enhet, navn og tittel)

SERVITUTTER. Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold H11 Endre Stavang. Felt for signatur(enhet, navn og tittel) SERVITUTTER Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold H11 Endre Stavang Felt for signatur(enhet, navn og tittel) Hva er servitutter? Ordets opprinnelse: servitus Definisjon, jf 1 Partiell (ikke total)

Detaljer

Praktisk husleierett Mislighold av kontrakt

Praktisk husleierett Mislighold av kontrakt Praktisk husleierett Mislighold av kontrakt Advokatene Marius Eckbo-Lie og Frode Fugelsnes marius.eckbo.lie@foyen.no frode.fugelsnes@foyen.no Hva er mislighold? Kontraktsrettslig mislighold En av partene

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

FORELDELSE AV SKADELIDTES DIREKTE KRAV I HENHOLD TIL FORSIKRINGSAVTALELOVEN

FORELDELSE AV SKADELIDTES DIREKTE KRAV I HENHOLD TIL FORSIKRINGSAVTALELOVEN FORELDELSE AV SKADELIDTES DIREKTE KRAV I HENHOLD TIL FORSIKRINGSAVTALELOVEN Kandidatnummer: 549 Leveringsfrist: 25.11.2007 ( * regelverk for spesialoppgave på: http://www.jus.uio.no/studier/regelverk/utf-forskr-vedlegg-i.html

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

Styreansvarsforsikring for styreverv utenfor eget partnerskap/advokatfirma

Styreansvarsforsikring for styreverv utenfor eget partnerskap/advokatfirma Styreansvarsforsikring for styreverv utenfor eget partnerskap/advokatfirma For medlemmer av Den Norske Advokatforening VILKÅR Gjelder fra 1. januar 2014 Forsikringsvilkårene er utarbeidet av Advokatforeningen

Detaljer

Sekretariatsarbeid i forliksrådet - enkelte utvalgte emner. Gangen i forlikssak etter tvl. Storefjell 2008

Sekretariatsarbeid i forliksrådet - enkelte utvalgte emner. Gangen i forlikssak etter tvl. Storefjell 2008 Sekretariatsarbeid i forliksrådet - enkelte utvalgte emner Svein-Harald Stavnes, juridisk rådgiver ved Namsfogden i Oslo Anne Grethe Vonsyld, senior rådgiver ved Forliksrådet i Drammen Gangen i forlikssak

Detaljer

Omgjøring. Christoffer C. Eriksen

Omgjøring. Christoffer C. Eriksen Omgjøring Christoffer C. Eriksen Oversikt I. Hva er omgjøring? II. III. IV. Bakgrunnen for forvaltningslovens regler Forvaltningslovens regler om grunnlag for og saksbehandling av omgjøringsvedtak a. Når

Detaljer

396_Barnefordeling.book Page 7 Monday, July 31, 2006 10:18 AM. Innhold

396_Barnefordeling.book Page 7 Monday, July 31, 2006 10:18 AM. Innhold 396_Barnefordeling.book Page 7 Monday, July 31, 2006 10:18 AM Innhold 1 Innledning......................................................... 13 1.1 Hva er barnerett?.................................................

Detaljer

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning.

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning. Standardvilkår for INKASSOAVTALE mellom kunde og Kredeni AS - for tjenester levert av Kredeni AS, orgnr 914 153 131, med inkassobevilling i medhold av inkassoloven av 13.mai 1988 nr.2624 annet ledd, jf.

Detaljer

Ansvarlige selskaper og indre selskaper

Ansvarlige selskaper og indre selskaper Magnus Aarbakke Ansvarlige selskaper og indre selskaper 6. utgave ved Magnus Aarbakke og Asle Aarbakke Universitetsforlaget Innhold DEL I. INNLEDNING 15 Kapittel 1 Emneavgrensning 17 Kapittel 2 Rettsstoffet

Detaljer

Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN

Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN Pasientskadeloven har 01.01.2009 trådt i kraft også for pasienter som behandles i privat del av helsevesenet. Dette utdraget av loven inneholder

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i HR-2015-01038-U, (sak nr. 2015/783), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Innhold. Forord... INNLEDNING...

Innhold. Forord... INNLEDNING... Innhold Forord... INNLEDNING... 1 Historikk... 2 Hovedpunktene i den norske tinglysingsordningen før 1935 3 Tinglysingsreformen i 1935... 4 Forslaget til ny tinglysingslov, NOU 1982: 17... 5 Delingsloven

Detaljer

7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp

7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp 7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp Det kan oppstilles 7 viktige regler for reklamasjon på mangel, ved kjøp av brukt bolig. Av advokat Trond Wåland trond@advokatsylte.no Noen regler er viktigere

Detaljer

INTRODUKSJON TIL TREDJEPERSONSFAGENE 3. AVD. 1. SEM., HØSTEN 2010

INTRODUKSJON TIL TREDJEPERSONSFAGENE 3. AVD. 1. SEM., HØSTEN 2010 KNUT KAASEN: INTRODUKSJON TIL TREDJEPERSONSFAGENE 3. AVD. 1. SEM., HØSTEN 2010 I. Program 0. Formål med oversiktsforelesningen II. Kort oversikt over de tre fagene 1. Formål med det følgende 2. Hva er

Detaljer

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten.

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten. Spørsmål 1 Problemstillingen i oppgaven dreier seg om Peder Ås har avgitt en rettslig forpliktende aksept om at avtalen med Lunch AS avsluttes uten ytterlige forpliktelser for Lunch AS. Grensen mellom

Detaljer

«I hvilken grad er en dom i sivil sak til hinder for en ny sak mellom de samme parter?» Sensorveiledning 2013 V

«I hvilken grad er en dom i sivil sak til hinder for en ny sak mellom de samme parter?» Sensorveiledning 2013 V «I hvilken grad er en dom i sivil sak til hinder for en ny sak mellom de samme parter?» Sensorveiledning 2013 V 1 Oppgaven reiser spørsmål om de objektive grenser for den materielle rettskrafts negative

Detaljer

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) I lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. gjøres følgende endringer: 38b nytt tredje ledd skal lyde: Organisasjon

Detaljer

Herman Bruserud. Hardshipklausuler. FAGBOHORLACiT

Herman Bruserud. Hardshipklausuler. FAGBOHORLACiT Herman Bruserud Hardshipklausuler FAGBOHORLACiT Innhold DEL I INNLEDNING 17 1 Innledende om emnet for avhandlingen 19 2 Nærmere om hva hardshipldausuler er, 21 3 Avhandlingens formål og perspektiv 26 3.1

Detaljer