vera holmøy peter lødrup john asland ekteskapsloven og enkelte andre lover med kommentarer Tredje utgave, bind I

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "vera holmøy peter lødrup john asland ekteskapsloven og enkelte andre lover med kommentarer Tredje utgave, bind I"

Transkript

1 ekteskapsloven

2

3 vera holmøy peter lødrup john asland ekteskapsloven og enkelte andre lover med kommentarer Tredje utgave, bind I

4 Gyldendal Norsk Forlag AS utgave, 1. opplag 2013 ISBN Omslagsdesign: Gyldendal juridisk Sats: Type-it AS, Trondheim 2013 Brødtekst: 10,5/13 pkt. Times New Roman Papir: 80 g Amber Graphic Trykk: Dimograf, Polen 2013 Alle henvendelser om boken kan rettes til Gyldendal Juridisk Postboks 6730 St. Olavs plass 0130 Oslo Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Alle Gyldendals bøker er produsert i miljøsertifiserte trykkerier. Se

5 Forord Peter Lødrup døde 16. juni Etter Lødrups forslag skulle tredje utgave utgis i to bind. Første bind skulle omfatte ekteskapslovens kapitler 1 11 og tilgrensende lovgivning mv. Manuskriptet var ikke ferdig da Lødrup døde. Han hadde imidlertid gitt uttrykk for at arbeidet var kommet så langt at det burde fullføres. Etter hans anmodning har professor John Asland bistått med dette. Fra Peter Lødrups side forelå et førsteutkast til ekteskapslovens kapitler John Asland har først og fremst arbeidet med suppleringer og ellers bearbeidet denne delen. Han har også gjennomgått fremstillingen for øvrig. Hans arbeid har vært så omfattende at han bør stå som medforfatter. Tredje utgave er ført à jour på grunnlag av nyere lovgivning, rettspraksis og administrativ praksis. Fremstillingen er til dels betydelig utvidet og skrevet om. Når det gjelder de internasjonal-privatrettslige spørsmål, er det stort sett bare gitt en oversikt, og litteraturhenvisningene her er i det vesentlige begrenset til norsk litteratur. Denne gangen har vi ikke tatt med rundskriv som vedlegg til boken. Unnlatelsen av å ta med rundskrivene som vedlegg skyldes dels at dette ville gjøre boken langt mer omfangsrik. Viktigere er likevel at rundskrivene endres ofte, og at de i dag er lett tilgjengelig både i Lovdata og Rettsdatas databaser og på departementenes internettsider. At rundskrivenes endres hyppig, er også årsaken til at vi har unnlatt sidehenvisninger når vi har vist til rundskrivene. Hva angår administrativ praksis, har vi fått tilgang til arkivene for ekteskapssaker i Justisdepartementet (lovavdelingen), Barne-, likestillings- og- og inkluderingsdepartementet og Barne-, ungdoms- og familieetaten. Vi har også hatt samtaler med saksbehandlere for ekteskapssaker ved fylkesmannsembetet i Oslo og Akershus. Vi takker for all hjelp.

6 6 forord En spesiell takk går til avdelingsdirektør Tove Friisø og tidligere avdelingsdirektør Knut R. Steenberg. En takk går også denne gang til konsulent Sigrid Christensen for verdifull hjelp med manuskriptbearbeidelse. Oslo, august 2013 Vera Holmøy John Asland

7 Innholdsoversikt forkortelser... innledning Ekteskapsloven. Bakgrunn og forarbeider. Nordisk lovsamarbeid Nærmere om rettskildene Litteratur Kommentarer til lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap Del I Inngåelse og oppløsning av ekteskap... kapittel 1 vilkår for å inngå ekteskap Innledning. Oversikt over de lovfestede vilkår. Litt om den historiske utvikling Ekteskapsvilkårene i de andre nordiske land Begrensninger som ikke er direkte lovfestet Internasjonale menneskerettighetskonvensjoner Virkningen av brudd på materielle ekteskapsvilkår Internasjonal privatrett Kjønn a. Ekteskapsalder b. Frivillighet Adgangen til å inngå ekteskap for personer som er satt under vergemål Forbud mot ekteskap mellom nære slektninger Forbud mot ekteskap når tidligere ekteskap består Opplysnings- og veiledningsplikt om smittefarlig sykdom som kan overføres ved seksuell omgang.... 5a. Lovlig opphold

8 8 innholdsoversikt kapittel 2 prøving av ekteskapsvilkårene Når prøving skal skje, og hvem som skal foreta prøvingen Bevis for at ekteskapsvilkårene er oppfylt Kontroll med skifte etter tidligere ekteskap Kontroll med at brudefolkene har rettslig handleevne Attest om at ekteskapsvilkårene er prøvet.... kapittel 3 inngåelse av ekteskap Fremgangsmåten ved vigsel Vigslere En vigslers adgang til å nekte å foreta vigsler Kontroll med at ekteskapsvilkårene er prøvet Nærmere om formen for inngåelse av ekteskap Ugyldighet a. Fylkesmannens adgang til å reise sak om ekteskapets gyldighet Registrering Om ugildhet for vigslere a. Anerkjennelse av ekteskap inngått i utlandet kapittel 4 oppløsning av ekteskap. separasjon Oversikt. Kort om forholdet til tidligere rett og om den historiske utvikling Litt om andre nordiske lands rett Noen synspunkter og forslag under lovbehandlingen Internasjonal privatrett oversikt Oppløsning av ekteskap Separasjon Skilsmisse etter separasjon Skilsmisse etter samlivsbrudd Skilsmisse på grunn av overgrep og tvangsekteskap Oppløsning av ekteskap som er inngått i strid med 3 eller Virkningen av separasjon og skilsmisse kapittel 5 behandlingen av saker om oppløsning av ekteskap og om separasjon a. Virkeområde Mekling mv a. Opplysningsplikt til barnevernstjenesten

9 innholdsoversikt Hvilken myndighet som avgjør saken Partsrettigheter for ektefelle under vergemål mv Saksbehandlingen for fylkesmannen mv Partene i en ekteskapssak a. Fylkesmannens adgang til å opptre for å ivareta offentlige interesser b. Når ekteskapssak kan anlegges i Norge c. Verneting d. Inndragning av andre krav i en ekteskapssak e. Rettskraft, oppfriskning og gjenåpning f. Parten dør. Barns og arvingers rett til å tre inn i saken Del II Formuesforholdet mellom ektefeller innledning Oversikt. Lovens oppbygning mv Forholdet til tidligere lov Litt historikk Nordisk rett om formuesordningen Om begrepene «felleseie» og «særeie» Eierforholdet Internasjonal privatrett kapittel 6 ektefellenes råderett over eiendelene mv Hovedregelen om ektefellers råderett Råderetten over felles bolig Råderetten over vanlig innbo mv Varigheten av råderettsbegrensningene ved separasjon og skilsmisse Omstøtelse av ulovlige disposisjoner Overdragelse av sameieandel i felles eiendeler Begrensninger i avtalefriheten mv kapittel 7 ektefellenes gjensidige underholdsplikt mv Ektefellers felles ansvar for underhold av familien Opplysningsplikt om økonomiske forhold

10 10 innholdsoversikt kapittel 8 ektefellers ansvar for gjeld Alminnelige bemerkninger Terminologi Nærmere om den interne fordeling av gjelden mellom ektefellene Særlig om Rt s Avtaler om gjeldsansvaret Kreditorforfølgning og konkurs Utvidet inndragning, strl. 34a og 37a Hovedregelen om ektefellenes ansvar for gjeld Rett til i visse tilfeller å inngå avtaler på begge ektefellenes ansvar kapittel 9 avtaler om formuesordningen mv Alminnelige bemerkninger Litt om rettsutviklingen de faktiske forhold Oversikt over delingsreglene valgfriheten Dansk og svensk rett noen sammenligninger Tolkingsmomenter lovens alternativer Tolking av avtaler om formuesordningen mv Grensetilfeller avtaler som faller utenfor kapittel Proforma Ugyldighet oversikt Virkningen av at man går utenfor lovens alternativer Avtale om unntak fra deling (særeie) Rett til uskifte med formue som er særeie Avtale om unntak fra 59 om skjevdeling Avtale om deling av felleseiet Omgjøring og lemping av avtaler Personer med manglende rettslig handleevne Bestemmelse av giver eller arvelater Ombytning og avkastning av formue som er særeie kapittel 10 gaver mellom ektefeller Innledning Om gavebegrepet Omstøtelse av gaver nærmere om gavebegrepet i deknl. 5-2 fjerde ledd avtaler i forbindelse med oppgjøret Gaver Eldre kreditorers krav mot gavemottaker i visse tilfeller Avkall på lodd Insolvensbehandling hos giveren

11 innholdsoversikt 11 kapittel 11 ektepakter Innledning Forholdet til tinglysingslovgivningen Formene for ektepakt Tinglysing Del III Andre lover mv.... lov 30. juni 1955 nr. 20 om når norsk tenestemakt kan halda brudvigjing i utlandet og utanlandsk tenestemakt i noreg lov 2. juni 1978 nr. 38 om anerkjennelse av utenlandske separasjoner og skilsmisser lov 30. april 1993 nr. 40 om registrert partnerskap (opphevet) konvensjon 6. februar 1931 mellom norge, danmark, finland, island og sverige inneholdende internasjonal-privatrettslige bestemmelser om ekteskap, adopsjon og vergemål med senere endringer

12 12 innholdsoversikt 1. Innledende bemerkninger Revisjoner, forarbeider mv Art Art Art Art. 3 a Art. 3 b Art. 3 c Art Art. 4 a Art Art Art Art Art. 8 a Art Art Art Art Sluttprotokoll lovregister domsregister stikkordsregister

13 Innhold forkortelser... Litteratur... Lover... Tidsskrifter... Forarbeidene til ekteskapsloven... Lovforarbeider for øvrig... innledning Ekteskapsloven. Bakgrunn og forarbeider. Nordisk lovsamarbeid Nærmere om rettskildene Litteratur Kommentarer til lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap Del I Inngåelse og oppløsning av ekteskap... kapittel 1 vilkår for å inngå ekteskap Innledning. Oversikt over de lovfestede vilkår. Litt om den historiske utvikling Ekteskapsvilkårene i de andre nordiske land Begrensninger som ikke er direkte lovfestet Internasjonale menneskerettighetskonvensjoner Virkningen av brudd på materielle ekteskapsvilkår Internasjonal privatrett Vilkår for å inngå ekteskap for norsk myndighet Innholdet i domisilkravet. «Vanlig bosted» Nordisk konvensjon om ekteskap mv Anerkjennelse av utenlandske ekteskap Ordre public mv

14 14 innhold 1. Kjønn.... Innledning... 1 a. Ekteskapsalder.... Første ledd... Annet ledd... Tredje ledd... Fjerde ledd... Felles merknader... 1 b. Frivillighet Adgangen til å inngå ekteskap for personer som er satt under vergemål Forbud mot ekteskap mellom nære slektninger Forbud mot ekteskap når tidligere ekteskap består Opplysnings- og veiledningsplikt om smittefarlig sykdom som kan overføres ved seksuell omgang.... 5a. Lovlig opphold... kapittel 2 prøving av ekteskapsvilkårene... Innledning Når prøving skal skje, og hvem som skal foreta prøvingen Bevis for at ekteskapsvilkårene er oppfylt Kontroll med skifte etter tidligere ekteskap.... Innledning... Første ledd... Annet ledd... Tredje ledd... Fjerde ledd... Femte ledd Kontroll med at brudefolkene har rettslig handleevne Attest om at ekteskapsvilkårene er prøvet.... kapittel 3 inngåelse av ekteskap... Innledning Fremgangsmåten ved vigsel.... Første ledd... Annet ledd Vigslere.... Bokstav a... Bokstav b... Bokstav c... Bokstav d

15 innhold En vigslers adgang til å nekte å foreta vigsler Første ledd Annet ledd Kontroll med at ekteskapsvilkårene er prøvet Første ledd Annet ledd Tredje ledd Nærmere om formen for inngåelse av ekteskap Ugyldighet Første ledd Annet ledd Tredje til sjette ledd. Felles merknader Tredje ledd Fjerde ledd Femte ledd Sjette ledd a. Fylkesmannens adgang til å reise sak om ekteskapets gyldighet Registrering Om ugildhet for vigslere a. Anerkjennelse av ekteskap inngått i utlandet Første ledd Annet ledd kapittel 4 oppløsning av ekteskap. separasjon Oversikt. Kort om forholdet til tidligere rett og om den historiske utvikling Litt om andre nordiske lands rett Noen synspunkter og forslag under lovbehandlingen Internasjonal privatrett oversikt Oppløsning av ekteskap Separasjon Første ledd Annet ledd Skilsmisse etter separasjon Skilsmisse etter samlivsbrudd Skilsmisse på grunn av overgrep og tvangsekteskap Første ledd Annet ledd Tredje ledd Oppløsning av ekteskap som er inngått i strid med 3 eller Generelt Første ledd Annet ledd

16 16 innhold 25. Virkningen av separasjon og skilsmisse Første ledd Annet ledd Tredje ledd kapittel 5 behandlingen av saker om oppløsning av ekteskap og om separasjon Innledning a. Virkeområde Første ledd Annet ledd Mekling mv a. Opplysningsplikt til barnevernstjenesten Hvilken myndighet som avgjør saken Første og annet ledd Tredje ledd Partsrettigheter for ektefelle under vergemål mv Første ledd Annet ledd Tredje ledd Saksbehandlingen for fylkesmannen mv Partene i en ekteskapssak a. Fylkesmannens adgang til å opptre for å ivareta offentlige interesser b. Når ekteskapssak kan anlegges i Norge c. Verneting Første ledd Annet ledd Tredje ledd d. Inndragning av andre krav i en ekteskapssak Første ledd Annet ledd Tredje ledd Fjerde ledd e. Rettskraft, oppfriskning og gjenåpning Første ledd Annet ledd f. Parten dør. Barns og arvingers rett til å tre inn i saken Første ledd Annet ledd Felles

17 innhold 17 Del II Formuesforholdet mellom ektefeller innledning Oversikt. Lovens oppbygning mv Forholdet til tidligere lov Litt historikk Nordisk rett om formuesordningen Om begrepene «felleseie» og «særeie» Eierforholdet Betydningen av eierforholdet Hvem er eier? Arv og gaver Noen deklaratoriske regler Særlig om forholdet til kreditorene Rettsvern kreditorer Rettsvern for avtaleerverv Prosessuelle regler Internasjonal privatrett Generelle bemerkninger Internasjonale konvensjoner Kompetanse Lovvalget Formuesordningens enhet Formuesordningens uforanderlighet Hvilke regler omfattes av de internasjonal-privatrettslige regler for formuesordningen? Avtaler om lovvalget. Oppgjørsavtaler, aksept Formkrav Noen prosessuelle spørsmål kapittel 6 ektefellenes råderett over eiendelene mv Innledning Hovedregelen om ektefellers råderett Første ledd Annet og tredje ledd. Sameie Råderetten over felles bolig Første ledd Annet ledd Råderetten over vanlig innbo mv Første ledd Annet ledd

18 18 innhold 34. Varigheten av råderettsbegrensningene ved separasjon og skilsmisse Første ledd Annet ledd Omstøtelse av ulovlige disposisjoner Felles bemerkninger Første ledd Annet ledd Overdragelse av sameieandel i felles eiendeler Første ledd Annet ledd Begrensninger i avtalefriheten mv kapittel 7 ektefellenes gjensidige underholdsplikt mv Ektefellers felles ansvar for underhold av familien Første ledd Annet ledd Opplysningsplikt om økonomiske forhold kapittel 8 ektefellers ansvar for gjeld Alminnelige bemerkninger Terminologi Nærmere om den interne fordeling av gjelden mellom ektefellene Særlig om Rt s Avtaler om gjeldsansvaret Kreditorforfølgning og konkurs Utvidet inndragning, strl. 34a og 37a Hovedregelen om ektefellenes ansvar for gjeld Rett til i visse tilfeller å inngå avtaler på begge ektefellenes ansvar kapittel 9 avtaler om formuesordningen mv Alminnelige bemerkninger Litt om rettsutviklingen de faktiske forhold Oversikt over delingsreglene valgfriheten Dansk og svensk rett noen sammenligninger Tolkingsmomenter lovens alternativer Tolking av avtaler om formuesordningen mv Grensetilfeller avtaler som faller utenfor kapittel Proforma Ugyldighet oversikt

19 innhold Virkningen av at man går utenfor lovens alternativer Avtale om unntak fra deling (særeie) Første ledd Annet ledd Tredje ledd Rett til uskifte med formue som er særeie Første ledd Annet ledd Tredje ledd Fjerde ledd Avtale om unntak fra 59 om skjevdeling Første ledd Annet ledd Tredje ledd Avtale om deling av felleseiet Omgjøring og lemping av avtaler Første ledd Annet ledd Personer med manglende rettslig handleevne Bestemmelse av giver eller arvelater Ombytning og avkastning av formue som er særeie kapittel 10 gaver mellom ektefeller Innledning Om gavebegrepet Omstøtelse av gaver nærmere om gavebegrepet i deknl. 5-2 fjerde ledd avtaler i forbindelse med oppgjøret Gaver Første ledd Annet ledd Annet ledd annet punktum Tredje ledd Eldre kreditorers krav mot gavemottaker i visse tilfeller Innledning Første ledd Annet ledd Tredje ledd Avkall på lodd Innledning Insolvensbehandling hos giveren

20 20 innhold kapittel 11 ektepakter Innledning Forholdet til tinglysingslovgivningen Formene for ektepakt Første ledd Annet ledd Tredje ledd Tinglysing Første ledd Annet ledd første punktum Annet ledd annet punktum Del III Andre lover mv.... lov 30. juni 1955 nr. 20 om når norsk tenestemakt kan halda brudvigjing i utlandet og utanlandsk tenestemakt i noreg lov 2. juni 1978 nr. 38 om anerkjennelse av utenlandske separasjoner og skilsmisser Første ledd Annet ledd

21 innhold 21 lov 30. april 1993 nr. 40 om registrert partnerskap (opphevet) konvensjon 6. februar 1931 mellom norge, danmark, finland, island og sverige inneholdende internasjonal-privatrettslige bestemmelser om ekteskap, adopsjon og vergemål med senere endringer Innledende bemerkninger Revisjoner, forarbeider mv Art Første ledd Art Art Første ledd Annet ledd Art. 3 a Første ledd Annet ledd Art. 3 b Art. 3 c Første ledd Annet ledd Art Første ledd Annet ledd Tredje ledd Art. 4 a Art Art Art Art Art. 8 a Art Første ledd Tredje ledd Art Første ledd Annet ledd Art Art Sluttprotokoll lovregister domsregister stikkordsregister

JURK. Vi gir gratis råd i juridiske spørsmål for kvinner, rettighetsinformasjon og driver rettspolitisk arbeid

JURK. Vi gir gratis råd i juridiske spørsmål for kvinner, rettighetsinformasjon og driver rettspolitisk arbeid 28.11.14 JURK Vi gir gratis råd i juridiske spørsmål for kvinner, rettighetsinformasjon og driver rettspolitisk arbeid JURK er et politisk uavhengig studentrettshjelpstiltak som jobber for likestilling

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Ektefellers rettsstilling

Ektefellers rettsstilling Forord Denne brosjyren er utarbeidet av Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis råd og veiledning

Detaljer

0+55 " 1 3 U MAI LUUI

0+55  1 3 U MAI LUUI `v nd'ie',s ct1,afc3iisk DET KONGELIGE BARNE - OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste l3tenr sk3 DEP. ARKIV 0+55 " 1 3 U MAI LUUI KTR. a. sf FUYK4DI! iq')., t,, l C) Deres ref Vår ref Dato

Detaljer

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse.

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse. Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon

Detaljer

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg. Dette bør du vite om EKTEPAKT En veileder fra Brønnøysundregistrene mars 2013 Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.no Dette bør du vite om EKTEPAKT side 2 Uten ektepakt: Felleseie

Detaljer

Nytt i privatretten. Innhold nr. 3: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo

Nytt i privatretten. Innhold nr. 3: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo Nyhetsbrev for informasjon på det privatrettslige området. Nr. 3/2007-9.årgang ARBEIDSRETT EMK art. 11, eksklusjon fra fagforening Den Europeiske

Detaljer

Håndbok for overformynderiene 2006. Justis- og politidepartementet

Håndbok for overformynderiene 2006. Justis- og politidepartementet Håndbok for overformynderiene 2006 Justis- og politidepartementet 1 HÅNDBOK FOR OVERFORMYNDERIENE 9 INNLEDNING 9 HVA TAS OPP I HÅNDBOKA? 9 1. NOEN SENTRALE BEGREPER 10 1.1 Vergemål, verge og umyndig 10

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

SKJEVDELINGSREGELEN I EKTESKAPSLOVEN 59 FØRSTE OG ANNET LEDD I ET KVINNEPERSPEKTIV

SKJEVDELINGSREGELEN I EKTESKAPSLOVEN 59 FØRSTE OG ANNET LEDD I ET KVINNEPERSPEKTIV SKJEVDELINGSREGELEN I EKTESKAPSLOVEN 59 FØRSTE OG ANNET LEDD I ET KVINNEPERSPEKTIV Kandidatnummer: 623 Veileder: Tone Sverdrup Leveringsfrist: 26.11.07 Til sammen 15704 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN

BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN En veileder Anne Marie Selvaag Forord Hvis et barn bortføres fra en annen stat til Norge, er det tingrettene her som avgjør om barnet skal tilbakeleveres eller ikke.

Detaljer

De enkelte punkter i håndboken kan ikke brukes som hjemmel i vedtak som treffes.

De enkelte punkter i håndboken kan ikke brukes som hjemmel i vedtak som treffes. Forord Håndboken foreligger nå i 9. reviderte utgave (versjon 1.8.). Utgaven bygger på versjon 1.7. En del feil i denne versjonen er rettet. Samtidig er det foretatt nødvendig ajourføring som følge av

Detaljer

Del II Rettsstillingen under samlivet 5

Del II Rettsstillingen under samlivet 5 INNHOLD SIDE Del I Innledning 3 Del II Rettsstillingen under samlivet 5 1. Eierforhold/Rådighet 5 1.1 Eierforholdets betydning 5 1.2 Rådigheten over eiendelen under samlivet 6 1.3 Sikring av rettigheter

Detaljer

Endret 21. april 2009, 27. april 2010, 1. februar 2011, 10. januar 2013 og 9. april 2015.

Endret 21. april 2009, 27. april 2010, 1. februar 2011, 10. januar 2013 og 9. april 2015. Rettsavdelingen Instruks om krav til dokumentasjon og fremgangsmåte for å kunne registrere rettslige og faktiske forhold som finner sted i utlandet, fastsatt av Skattedirektoratet 12. desember 2007 gitt

Detaljer

DOKUMENT- AVGIFT. Rundskriv nr. 12/2014 S. Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

DOKUMENT- AVGIFT. Rundskriv nr. 12/2014 S. Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET DOKUMENT- AVGIFT 2014 Rundskriv nr. 12/2014 S Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no Innhold: Stortingets

Detaljer

OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS?

OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS? OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS? Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 593 Leveringsfrist: 25.11.11 Til sammen 17 706 ord 22.11.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt

Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt av Benedikte Morberg Forslund Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2010 Innhold 1. Innledning...3

Detaljer

Den internasjonale privatretten på familierettens område

Den internasjonale privatretten på familierettens område Den internasjonale privatretten på familierettens område 345 Det 31 nordiska juristmötet Helsingfors 19 21. 8. 1987 Helge J. Thue Den internasjonale privatretten på familierettens område 346 Helge J. Thue

Detaljer

Nytt. i privatretten. Nr. 3/2013 15. årgang. Innhold nr. 3. Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo ARBEIDSRETT

Nytt. i privatretten. Nr. 3/2013 15. årgang. Innhold nr. 3. Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo ARBEIDSRETT Nr. 3/2013 15. årgang Nytt i privatretten Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo ARBEIDSRETT Innleie eller entreprise Rt. 2013 s. 998 Grensen mellom innleie og entreprise er en klassisk

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00853-A, (sak nr. 2012/1771), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00853-A, (sak nr. 2012/1771), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. april 2013 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2013-00853-A, (sak nr. 2012/1771), sivil sak, anke over kjennelse, Factorias Vulcano S.A. Armada Seismic Invest II AS (partshjelper)

Detaljer

Rådighet og bruksrett

Rådighet og bruksrett Skatteetaten Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [august 2013] Rådighet og bruksrett DEL 1 RÅDIGHET... 4 1 GENERELT... 4 1.1 -- BEGREPET "RÅDIGHETSERVERVET"... 4 1.2 -- RÅDIGHETSERVERVETS BETYDNING...

Detaljer

Kvinner og odel. Forord. Innholdsfortegnelse

Kvinner og odel. Forord. Innholdsfortegnelse Kvinner og odel Forord Formålet med brosjyren er å gi en kortfattet framstilling av hovedreglene og praktiske problemstillinger innenfor odels- og åsetesretten. I tillegg har vi valgt å skrive litt om

Detaljer

For deg som behandler saker etter vergemålsloven

For deg som behandler saker etter vergemålsloven For deg som behandler saker etter vergemålsloven Læringshefte for saksbehandlere i vergemålsforvaltningen Utarbeidet av sentral vergemålsmyndighet Sist oppdatert: 28.03.2013 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...

Detaljer

SKATTEPLIKT SOM KAPITALAVKASTNING ELLER ARBEIDSGODTGJØRELSE?

SKATTEPLIKT SOM KAPITALAVKASTNING ELLER ARBEIDSGODTGJØRELSE? Mastergradsoppgave JUS399 SKATTEPLIKT SOM KAPITALAVKASTNING ELLER ARBEIDSGODTGJØRELSE? MED FOKUS PÅ STILLE DELTAKERE I INDRE SELSKAP Kandidatnr: 166 204 Veileder: Bjarte Straume Antall ord: 13 650 Innleveringsfrist:

Detaljer

Kredittgivers frarådningsplikt etter finansavtaleloven 47

Kredittgivers frarådningsplikt etter finansavtaleloven 47 Kredittgivers frarådningsplikt etter finansavtaleloven 47 Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 730 Leveringsfrist: 26. april 2011 Til sammen 16708 ord 25.04.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr.

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. Innst. 154 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. 110 (2008 2009) Innstilling fra justiskomiteen om lov om vergemål (vergemålsloven) Til Stortinget

Detaljer

Reglene om. kreditorvarsel og kreditorinnsigelser. ved fusjon. av aksjeselskaper

Reglene om. kreditorvarsel og kreditorinnsigelser. ved fusjon. av aksjeselskaper Masteroppgave Jus399 Reglene om kreditorvarsel og kreditorinnsigelser ved fusjon av aksjeselskaper Kandidatnummer: 181669 Veileder: Professor dr. juris Filip Truyen Antall ord: 12 251 6. 12. 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Samboeres rettsstilling i Norden. Førsteamanuensis Hrefna Friðriksdóttir, Island

Samboeres rettsstilling i Norden. Førsteamanuensis Hrefna Friðriksdóttir, Island Samboeres rettsstilling i Norden Førsteamanuensis Hrefna Friðriksdóttir, Island Samboeres rettsstilling i Norden Samboeres rettsstilling i Norden Førsteamanuensis Hrefna Friðriksdóttir, Island Samboerskap

Detaljer

Styremedlem så langt det passer om varamedlemmers rettsstilling etter aksjelovene

Styremedlem så langt det passer om varamedlemmers rettsstilling etter aksjelovene Styremedlem så langt det passer om varamedlemmers rettsstilling etter aksjelovene Av Trygve Sørensen Liten masteroppgave i rettsvitenskap Ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 1

Detaljer