SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL KONSTITUERENDE MØTE MANDAG 3. DESEMBER 2007 KL PÅ SANDVED SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL KONSTITUERENDE MØTE MANDAG 3. DESEMBER 2007 KL. 20.00 PÅ SANDVED SKOLE"

Transkript

1 Sandved bydelsutvalg Møte nr. 6/2007 SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL KONSTITUERENDE MØTE MANDAG 3. DESEMBER 2007 KL PÅ SANDVED SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 3. DESEMBER 2007 Sak 19/07 Sak 20/07 Sak 21/07 Sak 22/07 Sak 23/07 Sak 24/07 Sak 25/07 Sak 26/07 Sak 27/07 VALG AV LEDER OG NESTLEDER VALG AV SEKRETÆR OPPNEVNELSE AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL SAMARBEIDSUTVALGET VED MALMHEIM OG SANDVED SKOLER OPPNEVNELSE AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL SAMARBEIDSUTVALGET VED BRUELAND BARNEHAGE, SANDVED BARNEHAGE OG STANGELANDSFOREN BARNEHAGE VEDRØRENDE OPPRETTELSE AV TO GATENAVN SANDVED GARTNERI (PLANNR ) SØKNAD OM TILSKUDD GAND KFUK-KFUM-SPEIDERE SØKNAD OM TILSKUDD STANGELANDSFOREN BARNEHAGE SØKNAD OM TILSKUDD SANDVED SKOLEKORPS SØKNAD OM TILSKUDD RØDE KORS-TELEFONEN FOR BARN OG UNGDOM Sak 28/07 MØTEPLAN 2008 MELDINGER EVENTUELT Medlemmene av bydelsutvalgene har møteplikt, dvs. når det ikke foreligger gyldig forfall, som beskrevet i kommunelovens 40 nr. 1, med unntak for elevrådsvalgte representanter. Forfall meldes utvalgsleder - på tlf og innkalling av varamedlemmer gjøres av medlemmet som melder forfall. Sandnes, 20. november 2007 Kristian Jonassen leder Britt Sandven sentral sekretær Side 1 av 1

2 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E 033 : Britt Sandven Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Sandved bydelsutvalg /07 FORSLAG PÅ VALG AV LEDER OG NESTLEDER Jf. bydelsutvalgenes reglement 4, skal bydelsutvalgene selv velge leder, nestleder og sekretær. Jf. kommunelovens 12, vedr. kommunevalg, kan de bydelsutvalgene som har hatt direktevalg selv velge leder og nestleder. Derimot må de bydelsutvalg som ikke har hatt direktevalg foreslå leder og nestleder som så skal godkjennes av kommunestyret. Saken legges fram for Sandved bydelsutvalg og for bystyret for endelig vedtak. Som leder for Sandved bydelsutvalg foreslås Som nestleder for Sandved bydelsutvalg foreslås. RÅDMANNEN I SANDNES, 13. november 2007 Britt Sandven sentral sekretær Side 1 av 1

3 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E 033 : Britt Sandven Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Sandved bydelsutvalg /07 VALG AV SEKRETÆR Jf. bydelsutvalgenes reglement 4, skal bydelsutvalgene selv velge leder, nestleder og sekretær. Saken legges fram for Sandved bydelsutvalg for endelig vedtak. Som sekretær for Sandved bydelsutvalg foreslås RÅDMANNEN I SANDNES, 19. november 2007 Britt Sandven sentral sekretær Side 1 av 1

4 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 033 : Britt Sandven Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Sandved bydelsutvalg /07 Malmheim bydelsutvalg /07 OPPNEVNELSE AV POLITISK REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL SAMARBEIDSUTVALGET VED MALMHEIM OG SANDVED SKOLER Malmheim og Sandved skoler skal i henhold til Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 11-1 oppnevne samarbeidsutvalg med politisk representasjon. På bakgrunn av dette oppnevner Malmheim og Sandved bydelsutvalg politisk representant og vararepresentant til dette samarbeidsutvalget, jf. bydelsutvalgenes reglement 3: Valg av kommunens representanter: Det enkelte bydelsutvalg velger en av kommunens to representanter i samarbeidsutvalget til skolene i bydelen i tråd med opplæringslovens Dersom flere bydelsutvalg sogner til samme skole, foretas valget av representant til det aktuelle samarbeidsutvalg av utvalget i bydelen hvor skolen ligger. Valget gjøres etter samråd med bydelsutvalget som ikke har skolen i sin bydel. Malmheim og Sandved bydelsutvalg må foreta felles valg på en representant og en vararepresentant. En mulighet er at valget endres etter 2 år slik at bydelsutvalgene får en representant/ vararepresentant hver i 2 år. Eventuelt at det foretas loddtrekning. Saken legges fram for Malmheim og Sandved bydelsutvalg for endelig vedtak. Som politisk representant i samarbeidsutvalget ved Malmheim og Sandved skoler oppnevnes og som vararepresentant oppnevnes. RÅDMANNEN I SANDNES, 19. november 2007 Britt Sandven sentral sekretær Side 1 av 1

5 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 033 : Britt Sandven Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Sandved bydelsutvalg /07 OPPNEVNELSE AV POLITISK REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL SAMARBEIDSUTVALGET VED BRUELAND BARNEHAGE, SANDVED BARNEHAGE OG STANGELANDSFOREN BARNEHAGE Barnehagene skal i henhold til barnehagelovens 4 oppnevne samarbeidsutvalg med politisk representasjon. På bakgrunn av dette oppnevner Sandved bydelsutvalg politisk representant og vararepresentant til dette samarbeidsutvalget, jf. bydelsutvalgenes reglement 3: Valg av kommunens representanter: Det enkelte bydelsutvalg velger en av kommunens to representanter i samarbeidsutvalget til barnehagene i tråd med barnehagelovens 4. Dersom flere bydelsutvalg sogner til samme barnehage, foretas valget av representant til det aktuelle samarbeidsutvalg av utvalget i bydelen hvor barnehagen ligger. Valget gjøres etter samråd med bydelsutvalget som ikke har barnehagen i sin bydel. Saken legges fram for Sandved bydelsutvalg for endelig vedtak. Som politisk representant i samarbeidsutvalget ved Brueland barnehage oppnevnes og som vararepresentant oppnevnes. Som politisk representant i samarbeidsutvalget ved Sandved barnehage oppnevnes og som vararepresentant oppnevnes. Som politisk representant i samarbeidsutvalget ved Stangelandsforen barnehage oppnevnes og som vararepresentant oppnevnes. RÅDMANNEN I SANDNES, 19. november 2007 Britt Sandven sentral sekretær Side 1 av 1

6 SOKNAD OM OKONOI\dISK TILSKUDD - BYDELSUTVALGEIIE Foreninger, lag og institusjoner i Sandnesom snsker i giore noe til beste for bydelene kan soke bydelsutvalgene om tilskudd Midlene skal i fulge reglement for bydelsutvalgene brukes etter egen prioritering til de tiltak som bydelsutvalgene mener bydelene er best tjent med, men ikke som ordinere driftstilskudd til lag og foreninger. Soknad til: 5+,ttU/ED Bydelsutvalgenes sekretariat Sandnes kommtrne Postboks Sandnes bydersutvars E-post adresse: Navn pi laglorganisasjon: Adresse: Soknadsfrist 1. novenber SnlntUrze$ 5rc>rc KD (PS BankJpostgironummer: Internett adresse: Kontaktperson: Telefon: Telefaks: E-post adresse: WulW, A,^dve&- su^\e\q't 0s,YtO ie \\ ve +\al\q,v\a,4e&\edo I (a) f,t q7qqsg (p) ho\wrai\, cowl Kasserer: Sandnes, t( "]00t

7 Beskrivelse av soknaden : Uua& q"o r^d tor *i\ e tnt6/y,av(, 5ie-,,v1,ovpee( tr.tz s\(tut i rql4.,\ar '', \a^"^ rnqii*;* u*igrm ' Drsse u^'{itwe'te c/ v\a t^r.od^c G{ Pr"vrA.or ti\ obt wap 5tffb \ { - Sooo\,o w4, si korgret tt ^of +4k lf ^.. l5u.ooo-zoo,ooo \trun\er {il fu&,' y'' ho'r {i41 tr.s0,ocp ltr,. Sa,qil-qa ; 9a v.&pz '.h\ Uq&lrlVatrrt Hic{,t"r J*intt 4Ss u I (Bruk gieme eget vedlegg, maks 5 sider) Budsj etufi nansierin gsplan : 2oo8 (Benyft eventuelt eget ark for utffllende opplysninger) Vedlegg: Reglement for okonomisk tilskudd

8 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : : Britt Sandven Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Sandved bydelsutvalg /07 FORSLAG TIL MØTEPLAN FOR 2008 Sentral sekretær har satt opp forslag til møteplan for bydelsutvalgene i Sandnes. Det er forsøkt tatt hensyn til møteplan for bystyre, formannskap og utvalgene (denne er vedlagt), da det er flere representanter som også er med her. Det er viktig at bydelsutvalgene også går grundig gjennom møteplanen for å sikre at det ikke blir møtekollisjoner for medlemmene i bydelsutvalgene. Saken legges fram for Sandved bydelsutvalg for endelig vedtak. Forslag til Møtedato Frist for innlevering av saker til bydelsutvalgenes sekretariat Mandag Mandag Sandnes, 24. oktober 2007 Britt Sandven sentral sekretær Side 1 av 1

9 MELDINGER 3. DESEMBER 2007 SANDVED BYDELSUTVALG Nr. 17/07 Nr. 18/07 Nr. 19/07 Nr. 20/07 Saksprotokoll Bydelsutvalgene Valg av medlemmer og varamedlemmer. TV-aksjonen 2007 Oppsummering og resultat. TV-asjonen 2007 Brev fra Reidar Møller. Oversendelse av søknad om fartsputer i Asheimveien. Nr. 21/07 Tilbakemelding på forslag om fartshumper i Asheimveien, Fylkesveg 322. Nr. 22/07 Tilskuddsbudsjett pr. 19. november 2007.

10 SAKSPROTOKOLL Arkivsak Arkivkode E: 033 Saksbehandler: Kirsten Vatne Saksgang Møtedato Saknr Valgnemnda /07 Valgnemnda /07 Bystyret /07 BYDELSUTVALGENE VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER Bystyret gjorde enstemmig, i samsvar med innstillingen fra valgnemnda i møter og , følgende SANDVED BYDELSUTVALG Bystyret velger 10 medlemmer med varamedlemmer. Frp 3, H 3, Ap 2, Krf 1, V 1 Fremskrittspartiet Medlemmer Marit Norheim May Karin Todnem Varamedlemmer 1. Siri Seldal 2. Øyvind Ødegård 3. Ingvar Josdal Pensjonistpartiet Medlemmer Steinar Lima Varamedlemmer 1. Kari E. Øvestad 2. Anne Karin Lima 3. Ingvar Bjørnevik Høyre Medlemmer Aud Inger Haugland Ingeborg Maria Fjermestad Signe Helene Svendsen Varamedlemmer 1. Bengt M. Tovslid 2. Arne Norheim 3. Idar Kristiansen Arbeiderpartiet Medlemmer Alejandro Jara Anders Løvik Varamedlemmer 1. Bente Guddal 2. Gjermund Kristiansen 3. 4.

11 Kristelig Folkeparti Medlemmer Marit Hembre Helgøy Varamedlemmer 1. Arne Jonassen 2. Lars Sigurd Tjelle 3. Venstre Medlemmer Torstein Hagen Varamedlemmer 1. Grethe Waalen 2. Svein Wold Jacobsen 3. Nina Grundetjern Sandnes, 16. november 2007 Rett utskrift: Kirsten Vatne formannskapssekretær 2

12 Til Bydelsutvalgene i bydelene LURA, SANDVED,AUSTRÅTT; FIGGJO TV-aksjonen 2007 Sammen for barn Årets tv-aksjon har vi nå etterhvert lagt bak oss. Igjen med et strålende resultat fra Sandnes med ny innsamlingsrekord i bøssene på hele kroner. (rekord fra i fjor ). Dette skyldes ikke minst også god organisering rundt i bydelene. Det er viktig for gode resultat at det er ansvarsfulle personer som tar utfordringen. I enkelte andre bydeler har det heller vært problemer med å få tak i organisasjoner som vil påta seg dette ansvaret. Jeg gjør for ordens skyld oppmerksom på at det er alle landets kommuner v/ordfører som hvert år får henvendelse fra tv-aksjonen sentralt om å organisere tv-aksjonen. Tidligere år har bydelsutvalgene på Lura, Sandved, Austrått og Figgjo satt så stor pris på organisasjonen som utfører jobben at de har gitt noe ekstra av egne midler i tillegg til den øremerkede 50øringen. Dette må betraktes som en ekstra gulrot for dem, penger som går til positivt arbeid i egen bydel blant barn og unge. Jeg tror at det blir stor skuffelse blant disse i år når godtgjørelsen uten varsel plutselig blir halvert. Dette kan også medføre at de melder seg av til neste år, og dessverre står ikke organisasjonene i kø for å overta. Jeg vil derfor innstendig be om at dere gjør et hastevedtak i bydelsutvalget og opprettholder godtgjørelsen slik dere har praktisert tidligere år. Jeg tar sjangsen og på forskudd takker for velvilje! Sandnes, Med hilsen Reidar Møller tv-aksjonsleder i Sandnes Ansvar i bydelene: Lura: Lura skolekorps Sandved: FAU Sandved Austrått: FAU Bogafjell Figgjo: Speiderne

13 Sandved bydelsutvalg Tilskuddsbudsjett pr. 19. november A108 Økonomisk støtte Budsjett Rest 2006 kr ,30 Tilskudd 2007 kr ,00 Til disposisjon 2007 kr ,30 Totalt forbruk kr - Rest kr ,30

14 PROTOKOLL Sandved bydelsutvalg Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Sandved bydelsutvalg 06/ /2007 Tilstede: Forfall: Kristian M. Jonassen (Frp) Marit Norheim (Frp) May Karin Strøm Todnem (Frp) Bengt M. Tovslid (H) (vara) Aud Inger Haugland (H) Ingeborg Maria Fjermestad (H) Signe Svendsen (H) Alejandro Jara (Ap) Anders S. Løvik (Ap) Marit HembreHelgøy (Krf) Ingen Torstein Hagen (V) Steinar K. Lima (Pp) Ingvild Haugland Øvretveit (ungd.repr.) Leder Kristian M. Jonassen ledet møtet som startet kl og sluttet kl Innkallingen ble godkjent uten merknader. Protokollen fra møtet ble godkjent uten merknader. Sak 19/07 VALG AV LEDER OG NESTLEDER Ingeborg Maria Fjermestad (H) velges som leder og Alejandro Jara (Ap) velges som nestleder for bydelsutvalget. Saken legges fram for bystyret for endelig vedtak. Sak 20/07 VALG AV SEKRETÆR Aud Inger Haugland (H) velges som sekretær for bydelsutvalget. Side 1 av 4

15 PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE I SANDVED BYDELSUTVALG Sak 21/07 OPPNEVNELSE AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL DRIFTSSTYRET VED MALMHEIM OG SANDVED SKOLER Representanter oppnevnes av henholdsvis Malmheim og Sandved bydelsutvalg. Malmheim bydelsutvalg velger representant og vararepresentant til driftsstyret for Sandved og Malmheim skoler frem til sommeren 2008 da en gjerne går tilbake til ordningen slik den var før. Sak 22/07 OPPNEVNELSE AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL SAMARBEIDSUTVALGET VED BRUELAND BARNEHAGE, SANDVED BARNEHAGE OG STANGELANDSFOREN BARNEHAGE Brueland barnehage: Steinar Lima (Pp) velges som representant og May Karin Strøm Todnem (Frp) som vararepresentant. Sandved barnehage: Alejandro Jara (Ap) velges som representant og Anders S. Løvik (Ap) som vararepresentant. Stangelandsforen barnehage: Marit Hembre Helgøy (Krf) velges som representant og Signe Svendsen (H) som vararepresentant. Sak 23/07 VEDRØRENDE OPPRETTELSE AV TO GATENAVN SANDVED GARTNERI (PLANNR ) Som gatenavn foreslås Sandvedallèen og Sandvedlunden. Sak 24/07 SØKNAD OM TILSKUDD GAND KFUK-KFUM-SPEIDERE Bydelsutvalget avslår søknaden på grunn av at det ikke er søkt tilskudd innen fristen, som for denne turen skulle vært søkt innen Side 2 av 4

16 PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE I SANDVED BYDELSUTVALG Sak 25/07 SØKNAD OM TILSKUDD STANGELANDSFOREN BARNEHAGE Bydelsutvalget avslår søknaden da en anser dette som en kommunal oppgave. Sak 26/07 SØKNAD OM TILSKUDD SANDVED SKOLEKORPS Bydelsutvalget yter et tilskudd på kr ,-. Sak 27/07 SØKNAD OM TILSKUDD RØDE KORS-TELEFONEN FOR BARN OG UNGDOM Bydelsutvalget yter et tilskudd på kr ,-. Sak 28/07 MØTEPLAN 2008 Bydelsutvalget godkjenner forslag til møteplan for Møtedato Frist for innlevering av saker til bydelsutvalgenes sekretariat Mandag Mandag MELDINGER Bydelsutvalget viser til melding nr. 21/07 vedrørende fartshumper i Asheimveien, fylkesveg 322, og stiller spørsmål om når tid dette blir en realitet? Dette tiltaket haster! Side 3 av 4

17 PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE I SANDVED BYDELSUTVALG EVENTUELT Høyspentproblematikken i bydelen Ingeborg Maria Fjermestad (H) orientert kort om høyspentproblematikken i bydelen. Det arbeides videre med dette temaet på neste møte. Møtet slutt. Sandnes, Kristian M. Jonassen leder Ingeborg Maria Fjermestad sekretær Side 4 av 4

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS SAKLISTE Malmheim bydelsutvalg Møte nr. 1/2008 MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS PROTOKOLL FRA MØTET 3. MARS 2008 Sak 1/08 Sak 2/08 Sak 3/08

Detaljer

HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 11. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS

HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 11. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS Høle bydelsutvalg Møte nr. 4/2009 HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 11. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 11. JUNI 2009 Sak 8/09 NY OPPNEVNELSE AV POLITISK

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 26. AUGUST 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 26. AUGUST 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Sviland bydelsutvalg Møte nr. 5/2009 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 26. AUGUST 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Representanter fra Sviland idrettslag, Sviland BMX og Rogaland

Detaljer

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET Hana bydelsutvalg Møte nr. 5/2009 HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 8. JUNI 2009 Sak 8/09 GNR 37 BNR 10 SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 6. FEBRUAR 2007 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 6. FEBRUAR 2007 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS Malmheim bydelsutvalg Møte nr. 1/2007 MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 6. FEBRUAR 2007 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 6. FEBRUAR 2007 Sak 1/07 OPPHØR AV GÅRDSBRUK

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 26. APRIL 2011 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 26. APRIL 2011 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Sviland bydelsutvalg Møte nr. 3/2011 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 26. APRIL 2011 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 26. APRIL 2011 Sak 9/11 GNR 26 BNR

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 18. MARS 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 18. MARS 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Møte nr. 2/2009 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 18. MARS 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 18. MARS 2009 Sak 5/09 Sak 6/09 LYS OPP HOLANE MOT MELSHEIA

Detaljer

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDAHUS

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDAHUS Malmheim bydelsutvalg Møte nr. 3/2009 MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDAHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 15. JUNI 2009 Sak 7/09 Sak 8/09 Sak 9/09

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 3. JUNI 2009 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 3. JUNI 2009 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 4/2009 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 3. JUNI 2009 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 3. JUNI 2009 Sak 9/09 HØRINGSBREV

Detaljer

GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS

GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS Ganddal bydelsutvalg Møte nr. 3/2009 GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2009 Sak 9/09 Sak 10/09 Sak 11/09

Detaljer

STANGELAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 12. JUNI 2007 KL. 18.00 I BYDELSLOKALENE PÅ STANGELAND

STANGELAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 12. JUNI 2007 KL. 18.00 I BYDELSLOKALENE PÅ STANGELAND Stangeland bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 STANGELAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 12. JUNI 2007 KL. 18.00 I BYDELSLOKALENE PÅ STANGELAND SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 12. JUNI 2007 Sak 16/07 AKTIVE

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 30. MAI 2007 Sak 25/07 Sak 26/07

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet INNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Egersund Arena Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: Kl. 15:30 (Før kommunestyremøte) Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 058/15 Tilbakemelding

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. desember 2005 Tid: kl 12.00 Sted: Frei rådhus - kommunestyresalen Sakliste Merknader

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 14.02.2013 Tid: 10:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 14.02.2013 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 14.02.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET Møte nr. 05 Protokoll fra møtet 16. mai 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

PROTOKOLL. Inger Johanne Goa (KrF) Oddbjørn H. Rannestad (Krf)

PROTOKOLL. Inger Johanne Goa (KrF) Oddbjørn H. Rannestad (Krf) Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Møtedato: 29.04.2009 kl. 18.30 19.50 Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Arne Jørstad

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 15/2155. Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 15/2155. Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 15/2155 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 16.06.2015 ANBUD PÅ REVISJONSTJENESTER 2016-2020 KONKURRANSEGRUNNLAG Kontrollutvalgets

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979. Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979. Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 16.06.2015 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 16.06.2015 1. Notat fra Rådmannen av 21.05.2015: Finansrapport

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer