AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL KONSTITUERENDE MØTE TIRSDAG 4. DESEMBER 2007 KL PÅ AUSTRÅTT HALLEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL KONSTITUERENDE MØTE TIRSDAG 4. DESEMBER 2007 KL. 18.00 PÅ AUSTRÅTT HALLEN"

Transkript

1 Austrått bydelsutvalg Møte nr. 7/2007 AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL KONSTITUERENDE MØTE TIRSDAG 4. DESEMBER 2007 KL PÅ AUSTRÅTT HALLEN SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 4. DESEMBER 2007 Sak 43/07 Sak 44/07 Sak 45/07 Sak 46/07 Sak 47/07 Sak 48/07 Sak 49/07 Sak 50/07 Sak 51/07 Sak 52/07 Sak 53/07 Sak 54/07 VALG AV LEDER OG NESTLEDER VALG AV SEKRETÆR OPPNEVNELSE AV POLITISK REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL SAMARBEIDSUTVALGET VED AUSTRÅTT SKOLE, BOGAFJELL SKOLE, BUGGELAND SKOLE, IGLEMYR SKOLE OG HØYLAND UNGDOMSSKOLE OPPNEVNELSE AV POLITISK REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL SAMARBEIDSUTVALGET VED AUSTRÅTT BARNEHAGE OG GRAVARSLIA BARNEHAGE OPPNEVNELSE AV POLITISK REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL STYRET I HØYLAND ELDRESENTER REGULERINGSPLAN FOR PUMPESTASJON VED TRONSHOLEN, GNR 44, BNR 4. PLAN OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 39 OG 44, TRONSHOLEN PLAN SØKNAD OM TILSKUDD AUSTRÅTT SKOLEKORPS SØKNAD OM TILSKUDD BOGAFJELL SKOLEKORPS SØKNAD OM TILSKUDD KRIK HØYLAND/SKAARLIA SØKNAD OM TILSKUDD RØDE KORS-TELEFONEN FOR BARN OG UNGDOM SØKNAD OM TILSKUDD ELEVRÅDET VED IGLEMYR SKOLE Sak 55/07 MØTEPLAN 2008 Sak 56/07 ORIENTERING FRA SAMARBEIDSUTVALG PÅ SKOLER/BARNEHAGER EVENTUELT MELDINGER Side 1 av 2

2 Medlemmene av bydelsutvalgene har møteplikt, dvs. når det ikke foreligger gyldig forfall, som beskrevet i kommunelovens 40 nr. 1, med unntak for elevrådsvalgte representanter. Forfall meldes til leder på mobil , og innkalling av varamedlemmer gjøres av medlemmet som melder forfall. Sandnes, 19. november 2007 Bernt Hjalmar Eldor Leder Britt Sandven sentral sekretær Side 2 av 2

3 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E 033 : Britt Sandven Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Austrått bydelsutvalg /07 FORSLAG PÅ VALG AV LEDER OG NESTLEDER Jf. bydelsutvalgenes reglement 4, skal bydelsutvalgene selv velge leder, nestleder og sekretær. Jf. kommunelovens 12, vedr. kommunevalg, kan de bydelsutvalgene som har hatt direktevalg selv velge leder og nestleder. Derimot må de bydelsutvalg som ikke har hatt direktevalg foreslå leder og nestleder som så skal godkjennes av kommunestyret. Saken legges fram for Austrått bydelsutvalg og for bystyret for endelig vedtak. Som leder for Austrått bydelsutvalg foreslås Som nestleder for Austrått bydelsutvalg foreslås. RÅDMANNEN I SANDNES, 13. november 2007 Britt Sandven sentral sekretær Side 1 av 1

4 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E 033 : Britt Sandven Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Austrått bydelsutvalg /07 VALG AV SEKRETÆR Jf. bydelsutvalgenes reglement 4, skal bydelsutvalgene selv velge leder, nestleder og sekretær. Saken legges fram for Austrått bydelsutvalg for endelig vedtak. Som sekretær for Austrått bydelsutvalg foreslås RÅDMANNEN I SANDNES, 19. november 2007 Britt Sandven sentral sekretær Side 1 av 1

5 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 033 : Britt Sandven Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Austrått bydelsutvalg /07 OPPNEVNELSE AV POLITISK REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL SAMARBEIDSUTVALGET VED AUSTRÅTT SKOLE, BOGAFJELL SKOLE, BUGGELAND SKOLE, IGLEMYR SKOLE OG HØYLAND UNGDOMSSKOLE Skolene skal i henhold til Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 11-1 oppnevne samarbeidsutvalg med politisk representasjon. På bakgrunn av dette oppnevner Austrått bydelsutvalg politisk representant og vararepresentant til dette samarbeidsutvalget, jf. bydelsutvalgenes reglement 3: Valg av kommunens representanter: Det enkelte bydelsutvalg velger en av kommunens to representanter i samarbeidsutvalget til skolene i bydelen i tråd med opplæringslovens Dersom flere bydelsutvalg sogner til samme skole, foretas valget av representant til det aktuelle samarbeidsutvalg av utvalget i bydelen hvor skolen ligger. Valget gjøres etter samråd med bydelsutvalget som ikke har skolen i sin bydel. Saken legges fram for Austrått bydelsutvalg for endelig vedtak. Som politisk representant i samarbeidsutvalget ved Austrått skole oppnevnes og som vararepresentant oppnevnes. Som politisk representant i samarbeidsutvalget ved Bogafjell skole oppnevnes og som vararepresentant oppnevnes. Som politisk representant i samarbeidsutvalget ved Buggeland skole oppnevnes og som vararepresentant oppnevnes. Som politisk representant i samarbeidsutvalget ved Iglemyr skole oppnevnes og som vararepresentant oppnevnes. Som politisk representant i samarbeidsutvalget ved Høyland ungdomsskole oppnevnes og som vararepresentant oppnevnes. RÅDMANNEN I SANDNES, 19. november 2007 Britt Sandven sentral sekretær Side 1 av 1

6 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 033 : Britt Sandven Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Austrått bydelsutvalg /07 OPPNEVNELSE AV POLITISK REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL SAMARBEIDSUTVALGET VED AUSTRÅTT BARNEHAGE OG GRAVARSLIA BARNEHAGE Barnehagene skal i henhold til barnehagelovens 4 oppnevne samarbeidsutvalg med politisk representasjon. På bakgrunn av dette oppnevner Austrått bydelsutvalg politisk representant og vararepresentant til dette samarbeidsutvalget, jf. bydelsutvalgenes reglement 3: Valg av kommunens representanter: Det enkelte bydelsutvalg velger en av kommunens to representanter i samarbeidsutvalget til barnehagene i tråd med barnehagelovens 4. Dersom flere bydelsutvalg sogner til samme barnehage, foretas valget av representant til det aktuelle samarbeidsutvalg av utvalget i bydelen hvor barnehagen ligger. Valget gjøres etter samråd med bydelsutvalget som ikke har barnehagen i sin bydel. Saken legges fram for Austrått bydelsutvalg for endelig vedtak. Som politisk representant i samarbeidsutvalget ved Austrått barnehage oppnevnes og som vararepresentant oppnevnes. Som politisk representant i samarbeidsutvalget ved Gravarslia barnehage oppnevnes og som vararepresentant oppnevnes. RÅDMANNEN I SANDNES, 19. november 2007 Britt Sandven sentral sekretær Side 1 av 1

7 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 033 : Britt Sandven Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Austrått bydelsutvalg /07 OPPNEVNELSE AV POLITISK REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL STYRET I HØYLAND ELDRESENTER Høyland menighet står for driften av Høyland Eldresenter. Eldresenteret drives i samsvar med de retningslinjer for drift som er trukket opp i samarbeidsavtalen mellom Høyland Menighet og Sandnes kommune. Høyland Eldresenter ledes av et styre bestående av 7 medlemmer der 4 medlemmer (+ 1 varamedlem) oppnevnes av diakoniutvalget 1 medlem (+ 1 varamedlem) velges av og blant brukerne 1 medlem oppnevnes av de ansatte 1 medlem (+ 1 varamedlem) oppnevnes av Austrått bydelsutvalg Funksjonstiden er 2 år. Gjenvalg er tillatt. Saken legges fram for Austrått bydelsutvalg for endelig vedtak. Som politisk representant i Høyland Eldresenter oppnevnes. og som vararepresentant oppnevnes. RÅDMANNEN I SANDNES, 19. november 2007 Britt Sandven sentral sekretær Side 1 av 1

8 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD BYDELSUTVALGENE Foreninger, lag og institusjoner i Sandnes som ønsker å gjøre noe til beste for bydelene kan søke bydelsutvalgene om tilskudd. Midlene skal i følge reglement for bydelsutvalgene brukes etter egen prioritering til de tiltak som bydelsutvalgene mener bydelene er best tjent med, men ikke som ordinære driftstilskudd til lag og foreninger. Søknad til: Austrått bydelsutvalg Bydelsutvalgenes sekretariat Sandnes kommune Postboks Sandnes E-post adresse: Søknadsfrist 1. november Navn på lag/organisasjon: Austrått Skolekorps Adresse: Postboks 129 Bank-/postgironummer: Postnr Poststed: Sandnes Internett adresse: Kontaktperson: Lisbett Austrått Telefon: (a) (p) Telefaks: E-post adresse: Kasserer: Lisbett Austrått Sandnes, 26/ Lisbett Austrått dato signatur leder/kasserer

9 Beskrivelse av søknaden: Det søkes om tilskudd til innkjøpt Euphonium til korpset (pris kr ,-) Korpset har for tiden 63 medlemmer, hvorav 16 nye aspiranter som begynte nå i høst. Vi er meget godt fornøyd med rekrutteringen fra hele bydelen, og de nye aspirantene er allerede godt i gang med musikkopplæringen. Det trengs hele tiden midler til å få oppgradere instrumentparken, som jo er en stor nødvendighet i et korps. Vi sender stadig fra oss instrumenter for å få service-/vedlikehold på disse. Etter mange års flittig bruk, blir det slitasjer. Det øves i disse dager mye fram mot den store jubileumskonserten som vi skal ha 17. november på Fredheim Arena. Korpset er 40 år i år, og vi gleder oss masse til konserten og til jubileumsfesten om kvelden. Nylig gikk vi til innkjøp av et nytt Euphonium (baryton), og vi søker herved om en støtte til dette. Vi vil også takke for tidligere tilskudd vi har mottatt. Dette er svært kjærkomment! (Bruk gjerne eget vedlegg, maks 5 sider) Budsjett/finansieringsplan: Inntekter Kroner Utgifter Kroner Euphonium ,- SUM SUM ,- (Benytt eventuelt eget ark for utfyllende opplysninger) Vedlegg: Reglement for økonomisk tilskudd

10 SøIC.iAD OM økonomisk TILSKUDD - BYDELSUWALGEI\IE Foreninger, lag og institusjoner i Sandne som ønsker å giøre noe til beste for bydelene kan søke bydelsutvalgene om tilskudd. Midlene skal i følge reglement for bydelsutvalgene brukes etter egen prioritering til de tiltak som bydelsutvalgene mener bydelene er best tjent med, men ikke som ordinære driftstilskudd til lag og foreninger. Søknad til: Austrått hydelsutvalg Bydelsutval genes sekretariat Sandnes kommune Postboks Sandnes E-post adresse: kommune. no Søknadsfrist 1. november Navn på lag/organisasjon: Adresse: KRIK }Iøyland/Skaarlia v/a. Kjosavilq Skaret terrasse 24 Poshr Poststed: Sandnes Bank-/postgironummer: Internett adresse: Kontaktperson: Telefon: www. skaarlia-meniehet.no/krik Amfinn Kjosavik r a) (p) Telefaks: E-post adresse: Kasserer: arnfi nn. kj I yse.net Biømar Andrd Haug Sandnes, dato

11 Beskrivelse av sølcraden: For 2007 søker KzuK Høyland/Skaarlia om støtte til kjøp av en "Boomblastet''(CD-spiller), musikk og beach volleyballer. Musikk er en viktig del av heningene og vi opplever at det løfter stemningen på teningene. Medlemmene (KRIK'erne) utrykker selv at rnusikken er med på å skape stemning på treningene. Frem til i dag har KRIK Høyland/Skaarlia lånt CD-spiller til tøringene. Det er ønskelig å kunne disponere en egen Boomblaster til treningene og turer. For å kunne variere musikken på treningene søker vi også om tilskudd til kjarp av CD'er. KRIK ønsker også å gå til innkiøp av beach-volleyballer for bruk i sommerhalvåret. Vi satser på å legge noen av treningene i slutten av mai, starten av juni til beach-volleyballbanen ved Austråtthallen. Totalt søkes det om 2387 kroner i økonomisktilskudd for20a7. Dette utgjør litt over 213 av budsjettet. Den resterende delen av budsjettet forutsettes finansiert av medlemskontingent. Utstyret vi søker om støtte til er listet opp i tabellen under. Kvitteringer blir ettersendtil sentral sekretær i samsvar med punlt 4 i bydelsutvalgene sitt reglementet for økonomisk tilskudd. Se vedlegg I for informasjon om KRIK Høyland/Skaarlia (Bruk gierne eget vedlegg, maks 5 sider) Budsj etulinansieringsplan : Innteliter Kroner Utsifter Kroner Støtte fra Austrått 2387 Boomblaster 1995 bydelsutvals Kontingent I CD'er a medlemer a 50 kr 3 stk beach 597 vollevballer al99 Rins til vester 100 SUM 3537 ST]M 3537

12 K&IK Hsql"nd/skaarlia Vedlegg 1: Informasjon o- KRIK flr.rhn#sb"rlh Kå'3T t* IDigTISl(OXTÅKT Hva er KRIK? - idrettsglede, trosglede og livsglede! På landsplan er KRIK (Kristen idrettskontakt) en organisasjon med rundt medlemmer fordelt på 280 lokallag. Hele23lokallag ligger i Sandnes og et av disse er KRIK Høyland/Skaarlia. KRIK sine aktiviteter er bygget opp rundt frivillig og rusfriu ungdomsarbeid som hovedsaklig bestfu av lokallagssamlinger, helgeattiviteter og leirer. Lokallagssamlingene er samlinger med ballspill, lek og idrett for alle, uansett nivå. Et av fokusområdener å skape et sunt og rusfritt idrettsmiljø og ta vare på allsidighet og gleden ved alle former for idrett. KRIK arbeider på tvers av landegrenser, idrettsgrener, idrettsklubber, kirkegrenser, sosiale grenser, prestasjonsnivå og alder. KRIK har de siste årene opplevd en sterk vekst både i medlemstall og i tallet på lokallag. For mer generell informasjon om KRIK, se KRIK frlr.rhnd/sb"'li" KRIK Høyland/Skaarlia ble stiftet høsten Målgruppen er S.klasse og oppover, og vi har samling hver mandag fra klokken tilzz.oa i gymsalen på Høyland ungdomsskole. I tillegg affangerer vi helgeturer der vi fiir prøve andre aktiviteter og idretter enn det som er mulig å f;i til i en gymsal. KRIK Høyland/Skaarlia har som mål å skape et trygt og positivt miljø som ikke stiller laav til prestasjoner. KRIK skal være et sted der ingen sitterpå reservebenken! Vi er et lafierskeltilbud der du kan komme som du er når du vil. KRIK er åpent for både kristne og ikke-kristne og vi har ingen krav om å møe opp her uke. Fellesskap og glede over å fii bruke kroppen til ftsisk aktiviteg samt turer og leirer, er sentralt. En typisk KRlK-trening består av lek, moro og ulike idrettsaktiviteter med salg av brus og ord for kvelden/andakt som avslutlring. Det siste året har oppmøtet vært stabilt rundt 20 personerpå hver trening, og til s:lmmen har over 30 (både kristne og ikke-krisfire) vært innom på en eller flere samlinger.

13 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : : Britt Sandven Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Austrått bydelsutvalg /07 FORSLAG TIL MØTEPLAN FOR 2008 Sentral sekretær har satt opp forslag til møteplan for bydelsutvalgene i Sandnes. Det er forsøkt tatt hensyn til møteplan for bystyre, formannskap og utvalgene (denne er vedlagt), da det er flere representanter som også er med her. Det er viktig at bydelsutvalgene også går grundig gjennom møteplanen for å sikre at det ikke blir møtekollisjoner for medlemmene i bydelsutvalgene. Saken legges fram for Austrått bydelsutvalg for endelig vedtak. Forslag til Møtedato Frist for innlevering av saker til bydelsutvalgenes sekretariat Tirsdag Mandag Sandnes, 24. oktober 2007 Britt Sandven sentral sekretær Side 1 av 1

14 MELDINGER 4. DESEMBER 2007 AUSTRÅTT BYDELSUTVALG Nr. 15/07 Nr. 16/07 Nr. 17/07 Nr. 18/07 Saksprotokoll - Bydelsutvalgene valg av medlemmer og varamedlemmer. TV-aksjonen 2007 Oppsummering og resultater. TV-aksjonen 2007 Brev fra Reidar Møller. Velkommen til Austrått Tekno Lab. Nr. 19/07 Tilskuddsbudsjett pr 8. oktober 2007.

15 SAKSPROTOKOLL Arkivsak Arkivkode E: 033 Saksbehandler: Kirsten Vatne Saksgang Møtedato Saknr Valgnemnda /07 Valgnemnda /07 Bystyret /07 BYDELSUTVALGENE VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER Bystyret gjorde enstemmig, i samsvar med innstillingen fra valgnemnda i møter og , følgende AUSTRÅTT BYDELSUTVALG Bystyret velger 10 medlemmer med varamedlemmer. Frp 3, H 3, Ap 3, Krf 1 Fremskrittspartiet Medlemmer Connie Lene Dalen Geir Helgeland Johan Kjell Tandrevoll Varamedlemmer 1.Inger Lise Erga 2.Morten Klengsen 3.Tore Martinsen 4.Ingunn Trones 5. Linda Ødegård Høyre Medlemmer Bente Løkke-Sørensen Fredrik Theiss Omdahl Ellen Refsnes Varamedlemmer 1. Signy Birkeland 2. Bernt Hjalmar Eldor 3. Leif Terje Larsen 4. Kenneth Austrått 5. Olav Birkeland Arbeiderpartiet Medlemmer Varamedlemmer Tove Stokka Nevland 1. Tor Johan Jensen Jann Steinar Hansen 2. Dag Andre Bogstrand Nina Tengesdal

16 Kristelig Folkeparti Medlemmer Varamedlemmer Olav Eggebø Aanonsen Sandnes, 16. november 2007 Rett utskrift: Kirsten Vatne formannskapssekretær 2

17 Til Bydelsutvalgene i bydelene LURA, SANDVED,AUSTRÅTT; FIGGJO TV-aksjonen 2007 Sammen for barn Årets tv-aksjon har vi nå etterhvert lagt bak oss. Igjen med et strålende resultat fra Sandnes med ny innsamlingsrekord i bøssene på hele kroner. (rekord fra i fjor ). Dette skyldes ikke minst også god organisering rundt i bydelene. Det er viktig for gode resultat at det er ansvarsfulle personer som tar utfordringen. I enkelte andre bydeler har det heller vært problemer med å få tak i organisasjoner som vil påta seg dette ansvaret. Jeg gjør for ordens skyld oppmerksom på at det er alle landets kommuner v/ordfører som hvert år får henvendelse fra tv-aksjonen sentralt om å organisere tv-aksjonen. Tidligere år har bydelsutvalgene på Lura, Sandved, Austrått og Figgjo satt så stor pris på organisasjonen som utfører jobben at de har gitt noe ekstra av egne midler i tillegg til den øremerkede 50øringen. Dette må betraktes som en ekstra gulrot for dem, penger som går til positivt arbeid i egen bydel blant barn og unge. Jeg tror at det blir stor skuffelse blant disse i år når godtgjørelsen uten varsel plutselig blir halvert. Dette kan også medføre at de melder seg av til neste år, og dessverre står ikke organisasjonene i kø for å overta. Jeg vil derfor innstendig be om at dere gjør et hastevedtak i bydelsutvalget og opprettholder godtgjørelsen slik dere har praktisert tidligere år. Jeg tar sjangsen og på forskudd takker for velvilje! Sandnes, Med hilsen Reidar Møller tv-aksjonsleder i Sandnes Ansvar i bydelene: Lura: Lura skolekorps Sandved: FAU Sandved Austrått: FAU Bogafjell Figgjo: Speiderne

18 Annet materiell: Skoleavtalen: er levert sammen med LEC. Dette er en samling av 17 ulike læringsprogrammer til en gunstig pris. Program eksempler: 10 Fingre, Alf og Alfabetet, Boka som snakker, En verden med matematikk, GrammaEngelsk, Matteknep, osv. TEKNA s Matematiske ryggsekk: fra Didaktiv ( kan brukes til uteskolematematikk. Matematikk blir knyttet til elevene s erfaringsverden utendørs, med eksempelvis lengder, hastigheter og volum, for å gi økt forståelse. NITO s Teknobag: er en innholdsrik bag full av verktøy til klasseundervisning. Den inneholder bl.a. batteridrill, transistorer, motstand, loddebolt, limpistol, minisag og mye annet. Smart tavle og projektor: Tekno Lab inneholder moderne undervisningsverktøy som vil gi rom for variasjon i undervisningen og optimal læring. Romene kan også brukes som vanlige grupperom og som kinosal, både i undervisning og i fritiden! LEC vil være kjernen i Tekno Lab, men den kan utvides etterhvert som Newton rom, med fokus på kosthold og fysisk fostring, evt. til å omfatte flere fag som f.eks. elektronikk, geologi, m.m. I stedet for å gi dem ennå et svar å huske, gi dem heller et problem å løse! Les mer på: og Oktober 2007 Velkommen til Austrått Tekno Lab Innledning: Teknologi og design er et nytt fag i K06, hvor teknologiske virkemåter og anvendelsen danner et viktig fundament. Produktene i Lego Education er laget med dette for øye lære elevene sentrale realfag prinsipper, eksperimentere med disse og ikke minst bruke disse i egne oppfinnelser som svar på gitte problemløsnings-oppgaver. Problemene har ofte ingen fasit svar, men elevene lærer ut fra egne forusetninger og gjennom prøving og feiling. Design er et nøkkelbegrep, da løsningen skal bygges fysisk og være funksjonell. Teknologi er anvendt realfag men ikke bare! Det er naturlig å knytte faget opp mot både formingsfag, språkfag og samfunnsfag. Ved hjelp av morsomme modeller kan mekaniske prinsipper utforskes og eksperimenteres med. Vitebegjærlige elever får på denne måten selv prøve ut mekanikken gjennom konstruksjoner, bevegelse, krefter og hastighet. Et Lego Educational Center (LEC) er altså et naturvitenskapelig teknologirom stappfullt med aktiviteter! Inneholdet appellerer til den utforskende elev, særlig innenfor de naturvitenskapelige fagene. Til læremiddelpakkene er det laget lærerveiledninger. Her finnes beskrivelser av det enkelte læremiddelet, informasjon til læreren samt utfordringer til elevene. Lego Educational Center (LEC) består av følgende. LEGO Mindstorms: en ROBOT er en fysisk innretning som er laget og programmert for å utføre en spesiell oppgave, men kan også endre oppførsel på impulser utenfra. Impulsene oppfattes gjennom ulike følere eller sensorer: lys-, lyd-, ultralyd,

19 temperatur-, trykk- og rotasjonssensorer. Hjernen er NXT brikken, som i virkeligheten er en liten mikroprosessor. Styringsprogrammet bygger på LabView fra National Instruments, og åpner en fascinerende verden for unge mennesker. Her får de et innblikk i robotteknikkens verden og lærer hvordan informasjonsteknologien gjør det mulig for roboten å utføre kompliserte arbeidsoperasjoner eller samle inn data for analyse og utregninger. Etter å ha utviklet et program på PC-en, lastes dette over til NXT ved hjelp av bluetooth trådløs kommunikasjon. Datalogging: flere av kunnskapsmålene i naturfagplanen i K06 omhandler det å innhente og systematisere data for å presentere disse digitalt. Skoler som har investert i Mindstorms har også fått et utmerket dataloggingsutstyr, der elevene selv lager dataprogrammet som skal samle inn data! Programmet lastes over til NXT, som så utstyres med de relevante sensorene. Innsamlede data sendes via bluetooth tilbake til datamaskinen. Deretter kan elevene se dataene, analysere disse og lage en ferdig presentasjon på papir, på skjerm eller på internett! elab: tar for seg energibegrepet og spesielt fornybar energi. For de fleste elever er energi et vanskelig og abstrakt begrep. Med elab blir dette emnet både levende og konkret. Spennende modeller og oppgavebaserte aktiviteter utfordrer elevene til å eksperimentere både innenfor tradisjonell og fornybar energi. elab er utviklet for å konkretisere og visualisere grunnleggende prinsipper ved hjelp av eksempler på omdanning, lagring og anvendelse av energi. Til elab er det utviklet både et LEGO solpanel og en LEGO kondensator. Solpanelet kan fungere både inne og ute under svært forskjellige lysforhold. Med kondensatoren kan de lagre energien til senere eller til bruk andre steder. Energien som lagres i kondensatoren hentes fra vind, vann eller sol, eller den produseres ved hjelp av en LEGO motor som kan fungere som generator. Slik kan elevene på en lærerik måte anvende prinsippene for å omdanne, oppbevare og anvende energi. Gjennom både styrt aktivitet og eksperimenterende, utforskende aktiviteter oppøves naturfaglige arbeidsmåter og tenkemåter. Elevene trenes i å stille hypoteser og å teste disse ut. Mekanikk grunnsett: gir en innføring i grunnleggende mekaniske prinsipper. Kjennskapen til mekaniske prinsipper har gjort livet svært mye enklere for oss i hverdagen og i et moderne arbeidsliv. Enkelt sagt er en maskin noe som overfører energi (eller kraft) fra ett sted til et annet. Vi har to hovedtyper maskiner: maskiner som øker hastigheten på ting: sykler, biler, hjulvisp osv maskiner som gjør det mulig å utøve større kraft: brekkjern, korkopptrekker, løftekraner osv. Vitebegjærlige elever får på denne måten selv prøve ut mekanikken gjennom konstruksjoner, bevegelser, krefter og hastighet. Grunnsett mekanikk gir en anvendelsesorientert innføring i mekaniske temaer som strukturer og krefter, vekstenger, hjul og aksler, tannhjul, trinser, snekkehjul, kamhjul, bruk av motor. Utgangspunktet er konstruksjoner fra hverdagsliv og yrkesliv. Broer og Tårn: tar for seg de store byggverkets fysikk. Byggesettet gir en innføring i form og funksjon, styrke og stabilitet, belastninger og krefter, materialer og bindingsverk. Det er laget en veiledning til hvert tema med bakgrunnsstoff for læreren. Mekanikk Minisett: elevene på småskole trinnet kan også få læringsutbytte fra ulike temasett: tannhjul, vekstenger, trinser, hjul og aksler. Hele tiden er utgangspunktet praktisk hverdagsmekanikk.

20 Austrått bydelsutvalg Tilskuddsbudsjett pr.19. november A100 Økonomisk støtte Budsjett Rest 2006 (overført) kr 3.706,20 Tilskudd 2007 kr ,00 Til disposisjon 2007 kr ,20 Avslutning bydelsutvalget perioden kr 3.555,00 Totalt forbruk kr 3.555,00 Rest kr ,20

21 PROTOKOLL Austrått bydelsutvalg Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Austrått bydelsutvalg 7/ / /2007 Tilstede: Forfall: Connie Lene Dalen (Frp) Geir Helgeland (Frp) Johan Kjell Tandrevoll (Frp) Bernt Hjalmar Eldor (H) Bente Løkke-Sørensen (H) Fredrik Theiss Omdahl (H) Ellen Refsnes (H) Tove Stokka Nevland (Ap) Jann Steinar Hansen (Ap) Nina Tengesdal (Ap) Olav Eggebø Aanonsen (Krf) Åsne Riskedal (Ungd.repr.) Avtroppende leder Bernt Hjalmar Eldor (H) ledet møtet som startet kl og ble avsluttet kl Eldor hadde ikke stemmerett i møtet. Innkalling ble godkjent uten merknader. Protokoll fra møtet ble godkjent uten merknader. Sak 43/07 VALG AV LEDER OG NESTLEDER Olav Eggebø Aanonsen (Krf) la fram felles forslag fra H, Ap og Krf: Bente Løkke-Sørensen (H) velges som leder av Austrått bydelsutvalg. Tove Stokka Nevland (Ap) velges til nestleder i Austrått bydelsutvalg. Austrått bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende Bente Løkke-Sørensen (H) velges som leder av Austrått bydelsutvalg Tove Stokka Nevland (Ap) velges til nestleder i Austrått bydelsutvalg Saken legges fram for bystyret for endelig vedtak. Sak 44/07 VALG AV SEKRETÆR Bente Løkke-Sørensen (H) la fram felles forslag fra H, Ap og Krf: Olav Eggebø Aanonsen (Krf) velges som sekretær for Austrått bydelsutvalg

22 PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE I AUSTRÅTT BYDELSUTVALG 4. DESEMBER 2007 Johan Kjell Tandervoll (Frp) la fram forslag om: Connie Lene Dalen (Frp) velges som sekretær for Austrått bydelsutvalg Votering Forslaget fra Løkke-Sørensen ble vedtatt med 6 stemmer (H (Løkke-Sørensen, Omdahl, Refsnes), Krf (Aanonsen), Ap (Nevland og Tengesdal)). Forslaget fra Tandrevoll fikk 4 stemmer (Frp (Dalen, Helgeland, Tandrevoll), Ap (Hansen)) og falt. Ungdomsrepresentanten stemte blankt. Olav Eggebø Aanonsen (Krf) velges som sekretær for Austrått bydelsutvalg. Sak 45/07 OPPNEVNELSE AV POLITISK REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL SAMARBEIDSUTVALGET VED AUSTRÅTT SKOLE, BOGAFJELL SKOLE, BUGGELAND SKOLE, IGLEMYR SKOLE OG HØYLAND UNGDOMSSKOLE Olav Eggebø Aanonsen (Krf) la fram felles forslag fra H, Ap og Krf: Austrått skole: Fast medlem: Olav Eggebø Aanonsen (Krf) Varamedlem: Bente Løkke-Sørensen (H) Bogafjell skole: Fast medlem: Tove Stokka Nevland (Ap) Varamedlem: Frp Buggeland skole: Fast medlem: Ellen Refsnes (H) Varamedlem: Nina Tengesdal (Ap) Iglemyr skole: Fast medlem: Frp Varamedlem: Ap Høyland ungdomsskole: Fast medlem: Ellen Refsnes (H) Varamedlem: Olav Eggebø Aanonsen (Krf) Frp ønsket at Connie Lene Dalen skulle være representant på Bogafjell skole. Bydelsutvalget ble enige om et felles forslag til oppnevninger. Austrått bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende Austrått skole: Fast medlem: Olav Eggebø Aanonsen (Krf) Varamedlem: Bente Løkke-Sørensen (H) Bogafjell skole: Fast medlem: Connie Lene Dalen (Frp) Varamedlem: Tove Stokka Nevland (Ap) Side 2 av 6

23 PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE I AUSTRÅTT BYDELSUTVALG 4. DESEMBER 2007 Buggeland skole: Fast medlem: Ellen Refsnes (H) Varamedlem: Nina Tengesdal (Ap) Iglemyr skole: Fast medlem: Tove Stokka Nevland (Ap) Varamedlem: Geir Helgeland (Frp) Høyland ungdomsskole: Fast medlem: Ellen Refsnes (H) Varamedlem: Olav Eggebø Aanonsen (Krf) Sak 46/07 OPPNEVNELSE AV POLITISK REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL SAMARBEIDSUTVALGET VED AUSTRÅTT BARNEHAGE OG GRAVARSLIA BARNEHAGE Tove Stokka Nevland (Ap) la fram felles forslag fra H, Ap og Krf: Austrått barnehage: Fast medlem: Frp eller Ap Varamedlem: Fredrik Theiss Omdahl (H) Gravarslia barnehage: Fast medlem: Ap eller Frp Varamedlem: Olav Eggebø Aanonsen (Krf) Bydelsutvalget ble enige om et felles forslag til oppnevninger. Austrått bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende Austrått barnehage: Fast medlem: Johan Kjell Tandervoll (Frp) Varamedlem: Fredrik Theiss Omdahl (H) Gravarslia barnehage: Fast medlem: Nina Tengesdal (Ap) Varamedlem: Olav Eggebø Aanonsen (Krf) Sak 47/07 OPPNEVNELSE AV POLITISK REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL STYRET I HØYLAND ELDRESENTER Bente Løkke-Sørensen (H) la fram felles forslag fra H, AP og Krf: Fast medlem: Fredrik Theiss Omdahl (H) Varamedlem: Frp Austrått bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende Fast medlem: Fredrik Theiss Omdahl (H) Varamedlem: Johan Kjell Tandervoll (Frp) Side 3 av 6

24 PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE I AUSTRÅTT BYDELSUTVALG 4. DESEMBER 2007 Sak 48/07 REGULERINGSPLAN FOR PUMPESTASJON VED TRONSHOLEN, GNR 44, BNR 4. PLAN Olav Eggebø Aanonsen (Krf) la fram felles forslag fra H, Ap og Krf: Austrått bydelsutvalg har sitt konstituerende møte i dag, den 4. desember Vi registrerer at bydelsutvalget får saken til behandling nær 1 måned etter at fristen for å komme med merknad har gått ut. Austrått bydelsutvalg ber om å få fremtidige planer til behandling i god tid før høringsfristen går ut. Aanonsen (Krf) m.fl. fremmet følgende tilleggsforslag, som første setning i forslaget til vedtak: Reguleringsplan for pumpestasjonen ved Tronsholen tas til etterretning. Votering Fellesforslaget fra H, Ap og Krf ble vedtatt mot 2 stemmer (Frp - Tandervoll og Helgeland). Tilleggsforslaget fra Aanonsen m.fl. ble enstemmig vedtatt. Reguleringsplan for pumpestasjonen ved Tronsholen tas til etterretning. Austrått bydelsutvalg har sitt konstituerende møte i dag, den 4. desember Vi registrerer at bydelsutvalget får saken til behandling nær 1 måned etter at fristen for å komme med merknad har gått ut. Austrått bydelsutvalg ber om å få fremtidige planer til behandling i god tid før høringsfristen går ut. Sak 49/07 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 39 OG 44, TRONSHOLEN PLAN Austrått bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende Reguleringsplan for næringsområdet ved Tronsholen tas til etterretning. Sak 50/07 Sak 51/07 Sak 52/07 Sak 53/07 Sak 54/07 SØKNAD OM TILSKUDD AUSTRÅTT SKOLEKORPS SØKNAD OM TILSKUDD BOGAFJELL SKOLEKORPS SØKNAD OM TILSKUDD KRIK HØYLAND/SKAARLIA SØKNAD OM TILSKUDD RØDE KORS-TELEFONEN FOR BARN OG UNGDOM SØKNAD OM TILSKUDD ELEVRÅDET VED IGLEMYR SKOLE Bydelsutvalget ble enige om å behandle sakene 50 54/07 under ett. Connie Lene Dalen (Frp) fremmet forslag til vedtak i sakene: Kr ,- Kr ,- Kr: 5.000,- FAU Bogafjell skole (ref. sak 24/07, TV aksjonen) Austrått skolekorps Bogafjell skolekorps Side 4 av 6

25 PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE I AUSTRÅTT BYDELSUTVALG 4. DESEMBER 2007 Kr ,- Kr ,- KRIK Høyland/ Skaarlia Elevrådet v/ Iglemyr skole Det ble lagt fram forslag til vedtak fra H, Ap og Krf: Det utbetales kr ,- til Fau Bogafjell i forbindelse med TV-aksjonen 2007 (jfr. sak i bydelsutvalget 24/07). Austrått bydelsutvalg bevilger følgende i henhold til søknad. Kr ,- til Austrått skolekorps Kr ,- til Bogafjell skolekorps Kr ,- til Krik Høyland/ Skaarlia Det bevilges ikke midler til Eleverådet ved Iglemyr skole og heller ikke til Røde Kors-telefonen for barn og ungdom. Til neste års behandling av søknadene, ber Austrått bydelsutvalg om at retningslinjer for tildeling av midler følger med sakspapirene til bydelsutvalget. Møteleder fremmet tilleggsforslag om: Røde Kors-telefonen for barn og ungdom orienteres om at det i henhold til retningslinjene for bevilgninger ikke ytes støtte til ordinær drift. Votering Forslagene knyttet til Fau Bogafjell og Krik Høyland/Skaarlia gikk ut på det samme, og ble enstemmig vedtatt. Forslaget fra Dalen knyttet til Austrått skolekorps, Bogafjell skolekorps og Elevrådet ved Iglemyr skole, fikk 3 stemmer (Frp) og falt. Fellesforslaget fra H, Ap og Krf, knyttet til Austrått skolekorps, Bogafjell skolekorps ble vedtatt med 7 stemmer (H, Ap og Krf). Ungdomsrepresentanten stemte blankt. Tilleggsforsalget fra møteleder ble enstemmig vedtatt. Det utbetales kr ,- til Fau Bogafjell i forbindelse med TV-aksjonen 2007 (jfr. sak i bydelsutvalget 24/07). Austrått bydelsutvalg bevilger følgende i henhold til søknad. Kr ,- til Austrått skolekorps Kr ,- til Bogafjell skolekorps Kr ,- til Krik Høyland/ Skaarlia Det bevilges ikke midler til Eleverådet ved Iglemyr skole og heller ikke til Røde Kors-telefonen for barn og ungdom. Røde Kors-telefonen for barn og ungdom orienteres om at det i henhold til retningslinjene for bevilgninger ikke ytes støtte til ordinær drift. Til neste års behandling av søknadene ber Austrått bydelsutvalg om at retningslinjer for tildeling av midler følger med sakspapirene til bydelsutvalget. Sak 55/07 MØTEPLAN 2008 Bente Løkke-Sørensen (H) fremmet felles forslag fra H, Ap og Krf: Framlagt møteplan vedtas med endring av møtet den 10. juni Møtet den 10. juni fremskyves til 3. juni Frist for innlevering av saker til dette møtet blir da 19. mai Side 5 av 6

26 PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE I AUSTRÅTT BYDELSUTVALG 4. DESEMBER 2007 Forslaget ble vedtatt med 5 stemmer. 4 stemte mot og 2 stemte blankt. Framlagt møteplan vedtas med endring av møtet den 10. juni Møtet den 10. juni fremskyves til 3. juni Frist for innlevering av saker til dette møtet blir da 19. mai Sak 56/07 ORIENTERING FRA SAMARBEIDSUTVALG PÅ SKOLER/BARNEHAGER Olav Eggebø Aanonsen (Krf) orienterte om at samarbeidsutvalgene på skolene skal gjøres om til driftsstyrer. Olav Eggebø Aanonsen (Krf) fremmet felles forslag fra H, Ap og Krf: Bydelsutvalget er opptatt av å få videreført informasjon fra medlemmer som nå blir erstattet i samarbeidsutvalg i skoler og barnehager. Bydelsutvalget oppfordrer derfor nye medlemmer i samarbeidsutvalgene til å ta kontakt med de medlemmene som gikk ut. Austrått bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende Bydelsutvalget er opptatt av å få videreført informasjon fra medlemmer som nå blir erstattet i samarbeidsutvalg i skoler og barnehager. Bydelsutvalget oppfordrer derfor nye medlemmer i samarbeidsutvalgene til å ta kontakt med de medlemmene som gikk ut. ORIENTERINGER: Nyvalgt leder, Bente Løkke-Sørensen (H) Det vil bli undersøkt om noen av bydelsutvalgsmøtene kan legges til Bogafjell. Fram til møtet i juni blir bydelsutvalgsmøtene værende i Austråtthallen. Nyvalgt nestleder, Tove Stokka Nevland (Ap) Ønsker å få laget informasjon om bydelsutvalgets medlemmer etc. som kan henges opp i bydelen til informasjon. Møtet slutt. Austrått Bente Løkke-Sørensen leder Olav Eggebø Aanonsen sekretær Side 6 av 6

AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 10. MARS 2009 KL PÅ AUSTRÅTT SKOLE

AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 10. MARS 2009 KL PÅ AUSTRÅTT SKOLE Møte nr. 2/2009 AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 10. MARS 2009 KL. 19.00 PÅ AUSTRÅTT SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 10. MARS 2009 Sak 5/09 INNSPILL TIL SANDNESBUDSJETTET FOR 2010 Sak

Detaljer

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL KONSTITUERENDE MØTE MANDAG 3. DESEMBER 2007 KL. 20.00 PÅ SANDVED SKOLE

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL KONSTITUERENDE MØTE MANDAG 3. DESEMBER 2007 KL. 20.00 PÅ SANDVED SKOLE Sandved bydelsutvalg Møte nr. 6/2007 SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL KONSTITUERENDE MØTE MANDAG 3. DESEMBER 2007 KL. 20.00 PÅ SANDVED SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 3. DESEMBER 2007 Sak 19/07 Sak

Detaljer

AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 4. MARS 2008 KL. 19.00 PÅ AUSTRÅTT HALLEN

AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 4. MARS 2008 KL. 19.00 PÅ AUSTRÅTT HALLEN Austrått bydelsutvalg Møte nr. 2/2008 AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 4. MARS 2008 KL. 19.00 PÅ AUSTRÅTT HALLEN SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 4. MARS 2008 Sak 7/08 Sak 8/08 Sak 9/08 Sak

Detaljer

AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 14. JUNI 2011 KL. 19.00 PÅ IGLEMYR SKOLE

AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 14. JUNI 2011 KL. 19.00 PÅ IGLEMYR SKOLE Austrått bydelsutvalg Møte nr. 4/2011 AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 14. JUNI 2011 KL. 19.00 PÅ IGLEMYR SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 14. JUNI 2011 Sak 16/11 MELDING OM NY, BEGRENSET

Detaljer

AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 2. DESEMBER 2008 KL PÅ BOGAFJELL SKOLE

AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 2. DESEMBER 2008 KL PÅ BOGAFJELL SKOLE Austrått bydelsutvalg Møte nr. 7/2008 AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 2. DESEMBER 2008 KL. 19.00 PÅ BOGAFJELL SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 2. DESEMBER 2008 Sak 44/08 Sak 45/08 Sak

Detaljer

AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 22. APRIL 2009 KL PÅ HANAHALLEN

AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 22. APRIL 2009 KL PÅ HANAHALLEN Møte nr. 3/2009 AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 22. APRIL 2009 KL. 18.00 PÅ HANAHALLEN Møtet starter med et fellesmøte med Hana bydelsutvalg og omvisning i Hanahallen. Representant fra

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD BYDELSUTVALGENE. Bydelsutvalgenes sekretariat Sandnes kommune Postboks 583 4305 Sandnes. Søknadsfrist 1.

SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD BYDELSUTVALGENE. Bydelsutvalgenes sekretariat Sandnes kommune Postboks 583 4305 Sandnes. Søknadsfrist 1. Sandved bydelsutvalg 23.11.09 sak 21/09 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD BYDELSUTVALGENE Foreninger, lag og institusjoner i Sandnes som ønsker å gjøre noe til beste for bydelene kan søke bydelsutvalgene om

Detaljer

SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE. MANDAG 1. DESEMBER 2008 Kl PÅ SOMA SKOLE

SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE. MANDAG 1. DESEMBER 2008 Kl PÅ SOMA SKOLE Soma bydelsutvalg Møte nr. 7/2008 SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 1. DESEMBER 2008 Kl. 18.00 PÅ SOMA SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 1. DESEMBER 2008 Sak 20/08 HØRING: A-/Å-ENDING I STEDSNAVN

Detaljer

LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL KONSTITUERENDE MØTE MANDAG 3. DESEMBER 2007 KL PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS

LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL KONSTITUERENDE MØTE MANDAG 3. DESEMBER 2007 KL PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS Lura bydelsutvalg Møte nr. 7/2007 LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL KONSTITUERENDE MØTE MANDAG 3. DESEMBER 2007 KL. 19.00 PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 3. DESEMBER 2007 Sak 30/07

Detaljer

HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 17. JANUAR 2008 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS

HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 17. JANUAR 2008 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS Høle bydelsutvalg Møte nr. 1/2008 HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 17. JANUAR 2008 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 17. JANUAR 2008 Sak 1/08 Sak 2/08 OPPNEVNELSE AV

Detaljer

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS SAKLISTE Malmheim bydelsutvalg Møte nr. 1/2008 MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS PROTOKOLL FRA MØTET 3. MARS 2008 Sak 1/08 Sak 2/08 Sak 3/08

Detaljer

FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL KONSTITUERENDE MØTE MANDAG 17. DESEMBER 2007 KL. 19.30 I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE

FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL KONSTITUERENDE MØTE MANDAG 17. DESEMBER 2007 KL. 19.30 I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE Figgjo bydelsutvalg Møte nr. 8/2007 FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL KONSTITUERENDE MØTE MANDAG 17. DESEMBER 2007 KL. 19.30 I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTENE 17. DESEMBER

Detaljer

Austrått bydelsutvalg 02.12.08 - sak 46/08 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD BYDELSUTVALGENE

Austrått bydelsutvalg 02.12.08 - sak 46/08 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD BYDELSUTVALGENE Austrått bydelsutvalg 02.12.08 - sak 46/08 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD BYDELSUTVALGENE Foreninger, lag og institusjoner i Sandnes som ønsker å gjøre noe til beste for bydelene kan søke bydelsutvalgene

Detaljer

MØTEREFERAT MØTEREFERENT: Britt Sandven

MØTEREFERAT MØTEREFERENT: Britt Sandven MØTETYPE: MØTE NR.: SANDNES KOMMUNE DATO: 27.03.2008 Opplæring bydelsutvalgene STED: Bystyresalen MØTELEDER: Sissel Hellevik / Britt Sandven MØTEREFERAT MØTEREFERENT: Britt Sandven Tilstede: Austrått bydelsutvalg:

Detaljer

HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 12. MARS 2009 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS

HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 12. MARS 2009 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS Møte nr. 2/2009 HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 12. MARS 2009 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 12. MARS 2009 Sak 3/09 BYGDEBOK FOR HØLE Sak 4/09 DISPENSASJON FOR

Detaljer

GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 21. APRIL 2008 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS

GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 21. APRIL 2008 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS Ganddal bydelsutvalg Møte nr. 3/2008 GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 21. APRIL 2008 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 21. APRIL 2008 Sak 8/08 MELDING OM IGANGSETTING

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 8. DESEMBER 2010 KL PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 8. DESEMBER 2010 KL PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 7/2010 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 8. DESEMBER 2010 KL. 18.00 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE Innledningsvis vil representant fra Sandnes politistasjon

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 6. FEBRUAR 2008 KL PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 6. FEBRUAR 2008 KL PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 1/2008 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 6. FEBRUAR 2008 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 6. JANUAR 2008 Sak 1/08 REGULERINGSPLAN

Detaljer

Austrått bydelsutvalg 02.12.08 - sak 54/08. Bogafjell menighet

Austrått bydelsutvalg 02.12.08 - sak 54/08. Bogafjell menighet Austrått bydelsutvalg 02.12.08 - sak 54/08 Bogafjell menighet Til Austrått bydelsutvalg Bydelsutvalgenes sekreteriat Sandnes kommune Postboks 583 4305 Sandnes Vedlagt følger Bogafjell menighet sine søknader

Detaljer

BYDELSUTVALGENES LEDERE INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 14. MAI 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS

BYDELSUTVALGENES LEDERE INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 14. MAI 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Bydelsutvalgenes ledere Møte nr. 1/2009 BYDELSUTVALGENES LEDERE INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 14. MAI 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Møtet innledes med informasjon vedrørende høringssaken

Detaljer

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. DESEMBER 2008 KL. 19.30 PÅ FOGDAHUSET PROTOKOLL FRA MØTET 15. DESEMBER 2008

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. DESEMBER 2008 KL. 19.30 PÅ FOGDAHUSET PROTOKOLL FRA MØTET 15. DESEMBER 2008 Hana bydelsutvalg Møte nr. 7/2008 HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. DESEMBER 2008 KL. 19.30 PÅ FOGDAHUSET SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 15. DESEMBER 2008 Sak 30/08 Sak 31/08 Sak 32/08 Sak

Detaljer

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. DESEMBER 2008 KL PÅ SANDVED SKOLE

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. DESEMBER 2008 KL PÅ SANDVED SKOLE Sandved bydelsutvalg Møte nr. 7/2008 SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. DESEMBER 2008 KL. 20.00 PÅ SANDVED SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 15. DESEMBER 2008 Sak 24/08 Sak 25/08 Sak 26/08

Detaljer

FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 28. APRIL 2008 KL I FIGGJO-HUSET, KAFEEN

FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 28. APRIL 2008 KL I FIGGJO-HUSET, KAFEEN Figgjo bydelsutvalg Møte nr. 3/2008 FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 28. APRIL 2008 KL. 19.00 I FIGGJO-HUSET, KAFEEN Medlemmene bes møte kl. 18.15 i Figgjo-huset, møterom 2. etasje Fagkoordinator

Detaljer

RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 10. APRIL 2008 KL PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE

RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 10. APRIL 2008 KL PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE Riska bydelsutvalg Møte nr. 3/2008 RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 10. APRIL 2008 KL. 19.00 PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 10. APRIL 2008 Sak 12/08 KULTURPRISEN 2008 Sak

Detaljer

SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE. MANDAG 4. MAI 2009 Kl. 18.00 PÅ SOMA SKOLE

SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE. MANDAG 4. MAI 2009 Kl. 18.00 PÅ SOMA SKOLE Soma bydelsutvalg Møte nr. 3/2009 SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 4. MAI 2009 Kl. 18.00 PÅ SOMA SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 4. MAI 2009 Sak 8/09 Sak 9/09 Sak 10/09 Sak 11/09 HØRING ÅLGÅRDSVEIEN

Detaljer

Eirik Jåtten Røyneberg Teknolab

Eirik Jåtten Røyneberg Teknolab & Eirik Jåtten Røyneberg Teknolab Innledning til versjon 1 av dokumentet Tanken med å skrive dette dokumentet var å bygge en bru mellom kompetansemålene i kunnskapsløftet og de ulike undervisningsoppleggene

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL KONSTITUERENDE MØTE ONSDAG 5. DESEMBER 2007 KL PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL KONSTITUERENDE MØTE ONSDAG 5. DESEMBER 2007 KL PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 8/2007 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL KONSTITUERENDE MØTE ONSDAG 5. DESEMBER 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 5. DESEMBER

Detaljer

GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 20. JUNI 2011 KL I GANDDAL BYDELSHUS

GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 20. JUNI 2011 KL I GANDDAL BYDELSHUS Ganddal bydelsutvalg Møte nr. 3/2011 GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 20. JUNI 2011 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 20. JUNI 2011 Sak 9/11 MELDING OM NY, BEGRENSET

Detaljer

RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 27. AUGUST 2007 KL. 19.00 PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE PROTOKOLL FRA MØTET 27. AUGUST 2007

RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 27. AUGUST 2007 KL. 19.00 PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE PROTOKOLL FRA MØTET 27. AUGUST 2007 RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 27. AUGUST 2007 KL. 19.00 PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE Riska bydelsutvalg Møte nr. 5/2007 SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 27. AUGUST 2007 Sak 34/07 BYGGESAK GNR/BNR 110/106

Detaljer

BYDELSUTVALGENES LEDERE INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 20. JANUAR 2011 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS

BYDELSUTVALGENES LEDERE INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 20. JANUAR 2011 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Bydelsutvalgenes ledere Møte nr. 1/2011 BYDELSUTVALGENES LEDERE INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 20. JANUAR 2011 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 20. JANUAR 2011 Sak 1/11

Detaljer

FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3.OKTOBER 2011 KL. 19.30 I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE

FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3.OKTOBER 2011 KL. 19.30 I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE Figgjo bydelsutvalg Møte nr. 6/2011 FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3.OKTOBER 2011 KL. 19.30 I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 03. OKTOBER 2011 Sak 25/11 SANDNES

Detaljer

STANGELAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 23. JANUAR 2007 KL. 18.00 I BYDELSLOKALENE PÅ STANGELAND

STANGELAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 23. JANUAR 2007 KL. 18.00 I BYDELSLOKALENE PÅ STANGELAND Stangeland bydelsutvalg Møte nr. 1/2007 STANGELAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE SAKLISTE TIRSDAG 23. JANUAR 2007 KL. 18.00 I BYDELSLOKALENE PÅ STANGELAND PROTOKOLL FRA MØTET 23. JANUAR 2007 Sak 1/07

Detaljer

LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 4. JUNI 2007 KL PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS

LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 4. JUNI 2007 KL PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS Lura bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 4. JUNI 2007 KL. 19.00 PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 4. JUNI 2007 Sak 18/07 Sak 19/07 Sak 20/07

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 14. OKTOBER 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 14. OKTOBER 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Sviland bydelsutvalg Møte nr. 6/2009 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 14. OKTOBER 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 14. OKTOBER 2009 Sak 23/09 HØRING

Detaljer

SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 21 NOVEMBER 2011. Kl. 18.00 PÅ SOMA SKOLE

SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 21 NOVEMBER 2011. Kl. 18.00 PÅ SOMA SKOLE Soma bydelsutvalg Møte nr. 7/2011 SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 21 NOVEMBER 2011 Kl. 18.00 PÅ SOMA SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 21. NOVEMBER 2011 Sak 19/11 Soma bydelsutvalg Tilskuddsbudsjett

Detaljer

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ FOGDAHUSET

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ FOGDAHUSET Hana bydelsutvalg Møte nr. 2/2008 SAKLISTE HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ FOGDAHUSET PROTOKOLL FRA MØTET 3. MARS 2008 Sak 4/08 FORSLAG TIL NYE NAVN PÅ HOVEDRUTENETTET

Detaljer

Sekretær Hans Terje Helgaland (H) ledet møtet som startet kl 19.00 og sluttet kl. 19.45. Sak 21/13 INNSATSPOKALEN SANDNES KOMMUNE 2013 VEDTAK:

Sekretær Hans Terje Helgaland (H) ledet møtet som startet kl 19.00 og sluttet kl. 19.45. Sak 21/13 INNSATSPOKALEN SANDNES KOMMUNE 2013 VEDTAK: PROTOKOLL Bogafjell bydelsutvalg Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Bogafjell bydelsutvalg 5/2013 26.08.13 21/13-27/13 Tilstede: Anaida Ajanic (H) møtte for Guttorm Stangeland (H), Åshild Martens (H),

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL KONSTITUERENDE MØTE ONSDAG 5. DESEMBER 2007 KL I BYGDAHUSET I NOREDALEN

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL KONSTITUERENDE MØTE ONSDAG 5. DESEMBER 2007 KL I BYGDAHUSET I NOREDALEN Møte nr. 6/2007 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL KONSTITUERENDE MØTE ONSDAG 5. DESEMBER 2007 KL. 17.00 I BYGDAHUSET I NOREDALEN SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 5. DESEMBER 2007 Sak 46/07 Sak 47/07 Sak 48/07

Detaljer

VEDTAK: Austrått bydelsutvalg anbefaler Sverre Sigurdsson Musikkorps til Sandnes kommunes kulturpris.

VEDTAK: Austrått bydelsutvalg anbefaler Sverre Sigurdsson Musikkorps til Sandnes kommunes kulturpris. PROTOKOLL Austrått bydelsutvalg Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Austrått bydelsutvalg 1/2013 21.01.13 1/13-5/13 Tilstede: Terje Myklebust (H), Ellen Refsnes (H), Fredrik Theis Omdahl (H), Inger Lise

Detaljer

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 11. JUNI 2007 KL PÅ SANDVED SKOLE

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 11. JUNI 2007 KL PÅ SANDVED SKOLE Sandved bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 11. JUNI 2007 KL. 20.00 PÅ SANDVED SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 11. JUNI 2007 Sak 8/07 Sak 9/07 Sak 10/07 Sak 11/07

Detaljer

RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. JANUAR 2007 KL PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE

RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. JANUAR 2007 KL PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE Riska bydelsutvalg Møte nr. 1/2007 RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. JANUAR 2007 KL. 19.00 PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 15. JANUAR 2007 Sak 1/07 BYGGESAK GNR 96/BNR

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 30. MAI 2007 Sak 25/07 Sak 26/07

Detaljer

SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE. MANDAG 14. JANUAR 2008 Kl. 18.00 PÅ SOMA SKOLE

SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE. MANDAG 14. JANUAR 2008 Kl. 18.00 PÅ SOMA SKOLE Soma bydelsutvalg Møte nr. 1/2008 SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 14. JANUAR 2008 Kl. 18.00 PÅ SOMA SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 14. JANUAR 2008 Sak 1/08 GNR 65 BNR 30 SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE. MANDAG 10. MARS 2008 Kl. 18.00 PÅ SOMA SKOLE

SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE. MANDAG 10. MARS 2008 Kl. 18.00 PÅ SOMA SKOLE Soma bydelsutvalg Møte nr. 2/2008 SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 10. MARS 2008 Kl. 18.00 PÅ SOMA SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 10. MARS 2008 Sak 2/08 Sak 3/08 FORSLAG TIL NYE NAVN PÅ

Detaljer

LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 19. OKTOBER 2009 KL PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS

LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 19. OKTOBER 2009 KL PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS Lura bydelsutvalg Møte nr. 6/2009 LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 19. OKTOBER 2009 KL. 19.00 PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 19. OKTOBER 2009 Sak 30/09 HØRING AV PLANPROGRAM

Detaljer

GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. DESEMBER 2008 KL I GANDDAL BYDELSHUS

GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. DESEMBER 2008 KL I GANDDAL BYDELSHUS Ganddal bydelsutvalg Møte nr. 8/2008 GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. DESEMBER 2008 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 8. DESEMBER 2008 Sak 32/08 Sak 33/08 Sak

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD VELFORENINGEN SKAARLIA AMFI

SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD VELFORENINGEN SKAARLIA AMFI Austrått bydelsutvalg 14.06.11 sak 18/11 Austrått bydelsutvalg UTSKRIFT AV PROTOKOLL Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Utvalgssak: Austrått bydelsutvalg 3/11 10.05.2011 15/11 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD VELFORENINGEN

Detaljer

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 19. MARS 2007 KL PÅ SANDVED SKOLE

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 19. MARS 2007 KL PÅ SANDVED SKOLE Sandved bydelsutvalg Møte nr. 2/2007 SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 19. MARS 2007 KL. 20.00 PÅ SANDVED SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 19. MARS 2007 Sak 2/07 Sak 3/07 Sak 4/07 Sak 5/07

Detaljer

LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 14. APRIL 2008 KL. 19.00 PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS

LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 14. APRIL 2008 KL. 19.00 PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS Lura bydelsutvalg Møte nr. 3/2008 LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 14. APRIL 2008 KL. 19.00 PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 14. APRIL 2008 Sak 10/08 KULTURPRISEN 2008

Detaljer

LEGO Education. Vitenskap og teknologi. Kreativ naturvitenskap NATURFAG FRA TRINN. Fremtiden tilhører de kreative

LEGO Education. Vitenskap og teknologi. Kreativ naturvitenskap NATURFAG FRA TRINN. Fremtiden tilhører de kreative Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education NATURFAG FRA 2.-6. TRINN Vitenskap og teknologi Kreativ naturvitenskap MEKANIKK PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEIDE Bli kjent i mekanikkens verden Med undervisningsmaterialet

Detaljer

BYDELSUTVALGENES LEDERE INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 2. OKTOBER KL I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS

BYDELSUTVALGENES LEDERE INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 2. OKTOBER KL I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Bydelsutvalgenes ledere Møte nr. 2/2008 BYDELSUTVALGENES LEDERE INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 2. OKTOBER KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Møtet starter med presentasjon av de 7 ulvungane ved Leif

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 18. MARS 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 18. MARS 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Møte nr. 2/2009 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 18. MARS 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 18. MARS 2009 Sak 5/09 Sak 6/09 LYS OPP HOLANE MOT MELSHEIA

Detaljer

FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 26. JANUAR 2009 KL. 19.30 I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE

FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 26. JANUAR 2009 KL. 19.30 I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE Møte nr. 1/2009 FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 26. JANUAR 2009 KL. 19.30 I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 6. JANUAR 2009 Sak 1/09 Sak 2/09 Sak 3/09 Sak 4/09

Detaljer

PROTOKOLL Austrått bydelsutvalg Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Austrått bydelsutvalg 7/2012 03/12-12 27/12-36/12 Tilstede: Terje Myklebust (H), Ellen Refsnes (H), Inger Lise Erga (Frp), Kristoffer

Detaljer

PROTOKOLL Bogafjell bydelsutvalg Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Bogafjell bydelsutvalg 3/2013 29.04.13 10/13-17/13 Tilstede: Guttorm Stangeland (H), Åshild Martens (H), Hans Terje Helgaland (H), Olav

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Stor-Elvdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Dato: 09.05.2016 Møtested: Moratunet sykehjem, Møterom Moratunet Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 47 48 10 12 til sekretariatet, som

Detaljer

BYDELSUTVALGENES LEDERE INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009 KL. 18.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS

BYDELSUTVALGENES LEDERE INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009 KL. 18.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Bydelsutvalgenes ledere Møte nr. 2/2009 BYDELSUTVALGENES LEDERE INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009 KL. 18.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS I forbindelse med sak 3/09 vil det innledningsvis

Detaljer

UTVALG FOR TEKNISKE SAKER INNKALLES TIL MØTE 5. NOVEMBER 2008 KL. 17.00 I KANTINA I SANDNES RÅDHUS

UTVALG FOR TEKNISKE SAKER INNKALLES TIL MØTE 5. NOVEMBER 2008 KL. 17.00 I KANTINA I SANDNES RÅDHUS Møte nr. 7 Protokoll fra møtet 5. november 2008 UTVALG FOR TEKNISKE SAKER INNKALLES TIL MØTE 5. NOVEMBER 2008 KL. 17.00 I KANTINA I SANDNES RÅDHUS SAKLISTE 55/08 200806447 AKTIVE SANDNES RULLERING HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/ og vedtatt i kommunestyret 26/ )

REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/ og vedtatt i kommunestyret 26/ ) REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/09 2017 og vedtatt i kommunestyret 26/09 2017) 1. Formål Gjennom barn og unges kommunestyre (BUK) skal barn og ungdom i Nes: 1.

Detaljer

RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 11. JUNI 2007 KL. 19.00 PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE

RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 11. JUNI 2007 KL. 19.00 PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE SAKLISTE Riska bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 11. JUNI 2007 KL. 19.00 PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE PROTOKOLL FRA MØTET 11. JUNI 2007 Sak 24/07 AKTIVE SANDNES HØRING

Detaljer

HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 6. SEPTEMBER 2007 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS

HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 6. SEPTEMBER 2007 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS SAKLISTE Høle bydelsutvalg Møte nr. 5/2007 HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 6. SEPTEMBER 2007 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS PROTOKOLL FRA MØTET 6. SEPTEMBER 2007 Sak 23/07 BYGGESAK GNR/BNR

Detaljer

Sandnes Innvandrerråd tirsdag kl Rådhuset, møterom 1A ved resepsjonen

Sandnes Innvandrerråd tirsdag kl Rådhuset, møterom 1A ved resepsjonen Sandnes Innvandrerråd tirsdag 31.10.2017 kl. 17-19 Rådhuset, møterom 1A ved resepsjonen Innmeldinger til Godkjenning av protokoll SAK 6/17 Protokoll fra møte 19.09.2017. Vedlegg s. 2-4 Protokollen godkjennes.

Detaljer

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE MANDAG 18. OKTOBER 2010 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE MANDAG 18. OKTOBER 2010 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET Hana bydelsutvalg Møte nr. 6/2010 HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE MANDAG 18. OKTOBER 2010 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 18. OKTOBER 2010 Sak 24/10 Sak 25/10 HØRINGSBREV

Detaljer

LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 25. FEBRUAR 2008 KL. 19.00 PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS

LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 25. FEBRUAR 2008 KL. 19.00 PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS Lura bydelsutvalg Møte nr. 2/2008 LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 25. FEBRUAR 2008 KL. 19.00 PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS Møtet starter med orientering om pågående planarbeid for Gandsfjord

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/700 ARVESTYRET I FROGN KOMMUNE Saksbeh.: Anne Lise Larsson Arkivkode: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/12 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 17.04.2012

Detaljer

LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 2. MAI 2011 KL. 19.00 I KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS

LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 2. MAI 2011 KL. 19.00 I KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS Lura bydelsutvalg Møte nr. 3/2011 LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 2. MAI 2011 KL. 19.00 I KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS Innledningsvis vil arkitekt Sunniva Idsø fra byplan orientere om områdeplanen

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I KONGSVINGER

VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I KONGSVINGER VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I KONGSVINGER Vedtatt i kommunestyret sak 102/13 den 31.10.2013. Gjelder fra 01.12.2013. 2 1 MÅLSETTING, RETTIGHETER, OPPGAVER 1.1 Målsetting for ungdomsrådet: Gi ungdom større

Detaljer

SAKSPROTOKOLL Arkivsak 200806027 Arkivkode E: 611 D11 &30 Saksbehandler: Ane Rostrup Eikehaugen m.fl. Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet 30.09.08 103/08 Bystyret 14.10.08 123/08 DISPOSISJONSPLAN FOR

Detaljer

PROTOKOLL Austrått bydelsutvalg Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Austrått bydelsutvalg 5/2013 16.09.2013 20/13-26/13 Tilstede: Terje Myklebust (H), Fredrik Theis Omdahl (H), Ellen Refsnes (H), Inger

Detaljer

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 16. JUNI 2008 KL PÅ SANDVED SKOLE

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 16. JUNI 2008 KL PÅ SANDVED SKOLE Sandved bydelsutvalg Møte nr. 4/2008 SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 16. JUNI 2008 KL. 20.00 PÅ SANDVED SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 16. JUNI 2008 Sak 13/08 Sak 14/08 Sak 15/08 MELDING

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 Møte nr. 2 Protokoll fra møtet 15. februar 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL. 09.00 I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 SAKLISTE 06/08 Rapport fra selskapskontroll i Lyse Energi

Detaljer

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:00 19:55

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:00 19:55 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: 12.10.2016 Tidspunkt: 17:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE. MANDAG 22. OKTOBER 2007 Kl. 20.00 PÅ SOMA SKOLE

SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE. MANDAG 22. OKTOBER 2007 Kl. 20.00 PÅ SOMA SKOLE Soma bydelsutvalg Møte nr. 6/2007 SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 22. OKTOBER 2007 Kl. 20.00 PÅ SOMA SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 22. OKTOBER 2007 Sak 16/07 ULØSTE SAKER I BYDELSUTVALGET

Detaljer

HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 2. DESEMBER 2010 KL PÅ HØLE SAMFUNNSHUS

HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 2. DESEMBER 2010 KL PÅ HØLE SAMFUNNSHUS Høle bydelsutvalg Møte nr. 6/2010 HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 2. DESEMBER 2010 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 2. DESEMBER 2010 Sak 25/10 SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL KONSTITUERENDE MØTE MANDAG 5. DESEMBER 2011 KL I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE

FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL KONSTITUERENDE MØTE MANDAG 5. DESEMBER 2011 KL I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE Figgjo bydelsutvalg Møte nr. 7/2011 FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL KONSTITUERENDE MØTE MANDAG 5. DESEMBER 2011 KL. 19.30 I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 5. DESEMBER 2011

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.11.2012 12/662 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 14. november 2012 kl. 10.00 14.15 Møtested: Møterom 1.

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 13.11.2012 Møtetid: Kl. 18:00 20:25 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 070/12-081/12 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Enhetsleder GOB, Børge Martinussen, Rektor Vardø skole, Jan Lauridsen, Styrer Vardø Barnehage, Kjersti Nymoen

Enhetsleder GOB, Børge Martinussen, Rektor Vardø skole, Jan Lauridsen, Styrer Vardø Barnehage, Kjersti Nymoen MØTEPROTOKOLL Komite for grunnskole og barnehage Dato: 11.11.2015 kl. 11:00-12:20 Sted: Flerbrukshuset Arkivsak: 15/00179 Møteleder: Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Merknader:

Detaljer

FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 17. SEPTEMBER 2007 KL. 19.30 I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE

FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 17. SEPTEMBER 2007 KL. 19.30 I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE SAKLISTE Figgjo bydelsutvalg Møte nr. 5/2007 FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 17. SEPTEMBER 2007 KL. 19.30 I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE PROTOKOLL FRA MØTET 17. SEPTEMBER 2007 Sak 20/07

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 09:00 1 Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kirsten Helen Myren Leder SP

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 19.04.2010 27/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 19.04.2010 27/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803897 : E: 242 C40 : Janne Weisser Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 19.04.2010 27/10 RAPPORT OG REGNSKAP

Detaljer

LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 30. NOVEMBER 2009 KL. 19.00 PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS

LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 30. NOVEMBER 2009 KL. 19.00 PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS Lura bydelsutvalg Møte nr. 7/2009 LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 30. NOVEMBER 2009 KL. 19.00 PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 30. NOVEMBER 2009 Sak 33/09 Sak 34/09

Detaljer

Møteprotokoll ÅMLI KOMMUNE. Utval: Kommunestyret KONSTITUERANDE MØTE Møtestad: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00-13:30

Møteprotokoll ÅMLI KOMMUNE. Utval: Kommunestyret KONSTITUERANDE MØTE Møtestad: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00-13:30 ÅMLI KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Kommunestyret KONSTITUERANDE MØTE Møtestad: Rådhuset Dato: 08.10.2015 Tidspunkt: 12:00-13:30 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerar Reidar Saga Leder AP

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.03.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.03.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.03.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. ORIENTERINGER: Hammerdalen barnehage v/avd.ingeniør Yoshi Tsujimoto Helse-, omsorg og mestringsboliger

Detaljer

Framtiden tilhører de kreative LEGO Education Vitenskap og teknologi MEKANIKK PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEIDE

Framtiden tilhører de kreative LEGO Education Vitenskap og teknologi MEKANIKK PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEIDE Framtiden tilhører de kreative LEGO Education Vitenskap og teknologi MEKANIKK PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEIDE Kreativ naturvitenskap! Med Vitenskap og teknologi fra LEGO Education blir undervisningen

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Driftskomité

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Driftskomité LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Driftskomité Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 23.04.2003 Møtetid: Kl. 15:00 16:20 Fra saksnr. 011/03-016/03 Oppmøte: Representant Møtte Merknad ØFSTI, EDVARD

Detaljer

NATURFAGEKSPERIMENTER MED LEGO MINDSTORMS Education EV3 DESIGN OG UTVIKLE MED LEGO MINDSTORMS EV3 (DEP)

NATURFAGEKSPERIMENTER MED LEGO MINDSTORMS Education EV3 DESIGN OG UTVIKLE MED LEGO MINDSTORMS EV3 (DEP) KURSOVERSIKT Om LEGO Education & FIRST Scandinavia Partner GRUNNKURS: LEGO WeDo 2.0 GRUNNKURS: LEGO Machines&Mechanisms GRUNNKURS: LEGO MINDSTORMS Education EV3 DATALOGGING: LEGO MINDSTORMS Education EV3

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 08.12.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 Møtenr: 6 / 2016 Til behandling: Sak nr Sakstittel

Detaljer

GRUNNKURS: LEGO MINDSTORMS Education EV3. FIRST Scandinavia Partner: LEGO Education:

GRUNNKURS: LEGO MINDSTORMS Education EV3. FIRST Scandinavia Partner: LEGO Education: KURSOVERSIKT LEGO Education: LEGO Education har i 35 år jobbet med lærere og spesialister for å levere praktiske verktøy som gjør undervisningen inspirerende, effektiv og engasjerende. Løsningene brukes

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 24.01.2008, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 1/08 7/08 REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER

Detaljer

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET SAKLISTE 37/11 11/752 VALG AV FORMANNSKAPET FOR PERIODEN

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET SAKLISTE 37/11 11/752 VALG AV FORMANNSKAPET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 06.10.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 36/11 11/747 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 13.12.2007 Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:40 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 61/07 66/07 REPRESENTANTER ØTT

Detaljer

SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE. MANDAG 25. OKTOBER 2010 Kl PÅ SOMA SKOLE

SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE. MANDAG 25. OKTOBER 2010 Kl PÅ SOMA SKOLE Soma bydelsutvalg Møte nr. 7/2010 SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 25. OKTOBER 2010 Kl. 18.00 PÅ SOMA SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 25. OKTOBER 2010 Sak 24/10 Sak 25/10 Sak 26/10 Sak 27/10

Detaljer

LEGO NXT. Lærerveiledning

LEGO NXT. Lærerveiledning Lærerveiledning LEGO NXT Passer for: Antall elever: Varighet: 5. - 7. trinn Hel klasse 150 minutter LEGO NXT er et skoleprogram hvor elevene skal bygge en robot ved hjelp av byggebeskrivelser og programmere

Detaljer

PROTOKOLL Hana bydelsutvalg Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Hana bydelsutvalg 6/2013 21.11.2013 27/13-34/13 Tilstede: Ellen Karin Moen (H), Reidun Mattingsdal (H), Anne Grethe Brandal (H), Trond Furenes

Detaljer

PROTOKOLL Stangeland bydelsutvalg Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Stangeland bydelsutvalg 07/2013 10.12.2013 21/13-22/13 Tilstede: Leiv Rune Mjølsnes (H), Vidar B. Sørensen (Ap), Therese Sivertsen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Miljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Miljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Miljøutvalget Utvalg: Miljøutvalget Møtedato: 20.12.2010 Møtested: Formannskapssalen, ekstraordinært møte Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 08:15 Sak fra / til: 161/10-161/10 Følgende

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 8/05

Oslo kommune. Møteinnkalling 8/05 Oslo kommune Møteinnkalling 8/05 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 18. oktober 2005 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53 72 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling

Detaljer