Handlingsprogram Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan Budsjett 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram 2014-2017 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014"

Transkript

1 Sande kommune - Handlingsprogram Handlingsprogram Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan Budsjett 2014 Vedtatt av kommunestyret 4.desember 2013

2 Sande kommune - Handlingsprogram Rådmannens kommentar Budsjett 2014 og økonomiplanen for er krevende, men realistisk. Ved budsjettframlegget for 2013 bebudet rådmannen en gjennomgang av Sande kommunes økonomiske utfordringer i form av utredningen Et samfunn i utvikling. Utredningen er gjennomført, omstillingsbehovet er kjent og kommunestyret har vedtatt hovedtrekkene i resultatforbedringen de kommende år. For 2014 øker frie inntekter med 21,3 mill fra Når lønns- og prisvekst, pensjons- og finanskostnader samt nye tiltak og endringer i statsbudsjettet legges til regnestykker viser det at det blir en realnedgang i midler til drift av virksomhetene. Budsjett og økonomiplan må derfor absorbere realnedgang i inntekter, krav til resultatforbedring, økte kostnader som følge av økt befolkning samt i størst mulig grad opprettholde og/eller øke omfang og kvalitet i tjenestene. Dette budsjettforslaget møter utfordringene. Makrotallene viser en forbedring i driftsresultatet utover i planperioden etter hvert som effekten av de resultatforbedrende tiltak slår inn for fullt. Samtidig har tiltakene en innretning med hovedvekt på inntektsøkning og effektivisering, og liten vekt på standardreduksjon eller bortfall av tjenester. Ambisjonsnivået var i utgangspunktet at kommunen allerede i 2014 skulle iverksette omstillinger som tar opp i seg det opprinnelige omstillingsbehovet for 2014 på 10 mill, tidligere vedtatt omstilling på 4,5 mill og prognostisert merforbruk i 2013 på 6,8 mill, i sum 21,3 mill. I forståelse med formannskapet har rådmannen nedjustert ambisjonsnivået til et nivå som anses som realistisk og forsvarlig. For 2014 foreslår rådmannen omstillingstiltak for i sum 14,7 mill. 10,1 mill er økte inntekter og effektivisering, 4,6 mill er standardreduksjoner. Ved rådmannens budsjett- og planforslag vil driftsresultatet svinge noe, men justert for reguleringspremien til pensjon er kurven for netto driftsresultat jevnt stigende. I sum for planperioden vil disposisjonsfondet bli tilført i overkant av 20 mill. Det er helt nødvendig etter de senere års tapping av fondet. I rådmannens saldering inngår også en sentral buffer som skal dekke eventuelle uforutsette kostnader. Begge disse elementene bringer mer robusthet inn i økonomien. Den økonomiske handlefriheten vil oppleves som liten, og er reelt det også, men det politiske handlingsrommet dette budsjettframlegget gir er relativt stort. Imidlertid er tidsaspektet viktig, det er ikke rom for å skyve omstillingstiltakene mye i tid. Sande, 1.november 2013 Olav Grande rådmann

3 Sande kommune - Handlingsprogram Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar Forord Organisasjon og medarbeidere Verdier Politisk struktur Administrativ struktur Interkommunale selskaper Overordnede mål og strategier Kommuneplanens samfunnsdel Visjon og satsingsområder Budsjett og økonomiplan Økonomiske rammer og forutsetninger Driftsinntekter Driftsutgifter Finansposter Endrede forutsetninger Driftsbudsjettet Hovedoversikt Driftsresultat Resultatforbedringer Netto driftsrammer per virksomhet/sektor Gebyrer og brukerbetaling Investeringsbudsjettet Finansieringsbehov Finansiering Detaljert oversikt over investeringsprosjektene Balanse Eiendeler Gjeld og egenkapital Handlingsprogram - tjenesteområdene Tjenesteområde Sentrale funksjoner Status Utfordringer Handlingsprogram Driftsbudsjett Tjenesteområde Kultur og oppvekst Status Utfordringer Handlingsprogram Driftsbudsjett Tjenesteområde Helse og velferd... 33

4 Sande kommune - Handlingsprogram Status Utfordringer Handlingsprogram Driftsbudsjett Tjenesteområde Næring, miljø og kommunalteknikk Status Utfordringer Handlingsprogram Driftsbudsjett Tjenesteområde Eksterne enheter Driftsbudsjett Vedtak Vedlegg Obligatoriske økonomioversikter Budsjettvedlegg 1A - Drift Budsjettvedlegg 1B - Drift Budsjettvedlegg 2A - Investering Budsjettvedlegg 2B Investering Budsjettvedlegg 3 - Økonomisk oversikt drift Budsjettvedlegg 4 - Økonomisk oversikt investering Budsjett per konto Budsjett per tjeneste Eksterne vedlegg: Vedlegg 1 Konsekvensjusteringer og nye tiltak detaljer per sektor Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige tiltak Vedlegg 3 Uttalelse fra Sande kirkelige fellesråd Foto: Sande kommune, Anders Aaserud, Svein Ivar Pettersen, Nordre Jarlsberg Brygge

5 Sande kommune - Handlingsprogram Forord Plan- og bygningslovens 11-1 setter krav om at kommuneplanens samfunnsdel skal ha en handlingsdel, som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år. Handlingsdelen skal revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven 44 kan inngå i handlingsprogrammet. Forslag til handlingsprogram skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. For den årlige rullering av handlingsprogrammet, skal kommunen innhente synspunkter fra berørte organ som har ansvar for gjennomføring av tiltak. Kommuneplanens handlingsprogram er et viktig strategisk verktøy som brukes til å sikre gjennomføring av kommuneplanens samfunnsdel. Handlingsprogrammet skal konkretisere handlingsmål og tiltak knyttet til samfunnsdelens visjoner, strategier og mål. Slik legges føringer for utviklingen i kommunen og grunnlaget for kommunens konkrete prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver innenfor kommunens økonomiske handlingsrom de neste fire år. Gjennom denne konkretisering kan kommunens innbyggere lettere forstå prioriteringene i kommuneplanen og planen blir mer operativ for kommunestyret. Sande kommune legger med dette dokumentet fram forslag til handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett i ett og samme dokument. Forslaget til handlingsprogram bygger på kommunestyrets høringsforslag til kommuneplanens samfunnsdel , vedtatt 4.sept For hver sektor er det foreslått konkrete resultatmål/tiltak for 2014 og generelle resultatmål/tiltak for I forhold til tidligere år er talldelen i økonomiplan og årsbudsjett vesentlig forenklet slik at det er hovedfokus på relevant politisk styring. Detaljeringsnivået er betydelig redusert. 2 Organisasjon og medarbeidere 2.1 Verdier Sande kommune har utarbeidet verdier som skal gjelde for ansatte i Sande kommune, dvs. hvordan man skal forholde seg til hverandre i det daglige. Alle virksomheter bidro i prosessen frem til de verdier som ble valgt: Lojalitet Ærlighet Respekt Engasjement En lærende organisasjon! Oppfølging av verdiene og hva disse betyr for meg og min adferd er bl.a. innarbeidet i utviklingssamtaler mellom leder og den enkelte medarbeider. 2.2 Politisk struktur Kommunestyret i Sande har 25 medlemmer, mens formannskapet og de tre sektorutvalgene Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk (NMK), Hovedutvalg for kultur og oppvekst (KOP) og Hovedutvalg for helse og sosial (HOS) hver består av 7 medlemmer. Øvrige utvalg har varierende antall medlemmer.

6 Sande kommune - Handlingsprogram Administrativ struktur Organisering per Rådmann Olav Grande Rådmannens Stab* (inkl. personal og IKT) Informasjonsavd. Knut Erik Lippert Økonomiavd. Jan Holmen Oppvekst felles* Barnehage felles* Kommunalsjef kultur og oppvekst Bjørn Tollaas Haga barnehage Anne-Gro Rojahn Nordre Jarlsb.bhg. Janne I. Håkonsen Skafjellåsen bhg. Cecilie Holter Haga Skole Tom Rune Gravningen Selvik skole Tormod Ludvigsen Galleberg skole Terje Larsen Kjeldås skole Brit Sønsterud Sande ungd.sk / VO Alf Goksøyr Kommunalsjef helse og velferd Fritz Solhaug Folkehelse / Bolig og fritid Unn K. Dinga Sandetun pleie og rehabilitering Per Gulbrandsen NAV Torunn Petterson Kommunalsjef tekniske tjenester Knut Johansen Plan og byggesak (Knut Johansen) Vann og avløp Svein J. Pettersen Drift og Eiendom Ragnar Krane Barnevern Berit Steen PP-tjenesten Torill M.A. Sannerud Bokser merket * er ikke egne virksomheter, men budsjetteres som egne ansvar. Kulturtjenesten Jon Endre Røed Olsen HMS / sykefravær Det er vedtatt overordnede retningslinjer for HMS-arbeidet i Sande kommune (AMU ). Retningslinjene definerer ansvarsforholdene knyttet til HMS-arbeidet og krav til virksomhetene. I tillegg utarbeides det årlige mål for HMS-/IA-arbeidet. Verneorganisasjonen består nå av 18 verneområder med hvert sitt verneombud og med hovedvernombud i 20% frikjøpt stilling. Verneområdene er i hovedsak organisert som naturlige fysiske og/eller administrative enheter. Hovedvernombudet driver et aktivt arbeid i forhold til verneombudene og i 2013 ble det igangsatt et forsøk med sektorvise og felles møter. Ordningen skal evalueres ved utgangen av 2013.Verneombudene/hovedvernombudet har et nært samarbeid med bedriftshelsetjenesten som bl.a. gir nødvendig HMS-opplæring og råd og bistand i forhold til HMS-/IA-arbeid. Nærværet i Sande kommune er økende og sykefraværet var i 2012 på 7,9% mot 8,2% i Med henvisning til de positive resultatene som ble oppnådd i prosjektet Gravid og i jobb, tas det nå sikte på å opprette en 20% stilling øremerket IA-arbeid med målsetting om å redusere sykefraværet og øke nærværet. Det legges inn en målsetting om å redusere sykefraværet med 0,2 prosentpoeng i forhold til foregående år.

7 Sande kommune - Handlingsprogram Hvert 2. år gjennomføres medarbeiderundersøkelser. Medarbeiderundersøkelsen i 2013 viser en gjennomsnittlig score for medarbeidertilfredshet på 4,7 (skala 1-6, hvor 6 er beste score). Dette er en høy score og viser at ansatte i Sande kommune jevnt over er tilfreds med arbeidsplassen sin. Kommuneforlaget offentliggjør sammenstilt resultat fra kommunene som benytter bedrekommune.no til medarbeiderundersøkelser. Resultatene for Sande kommune viser at vi ligger likt med eller over gjennomsnittet av kommunene som i 2013 var på 4,6. I økonomiplanperioden er det et mål å ligge likt med eller bedre enn gjennomsnittet av kommune Norge. Kompetanse- og organisasjonsutvikling Kompetanseutvikling er en forutsetning for at kommunen til enhver tid skal inneha den nødvendige kompetanse til å utføre tjenestene på en god og kostnadseffektiv måte. Muligheter for kompetanseutvikling er en viktig rekrutteringsfaktor vedtok kommunen Strategisk kompetanseutviklingsplan. Planen planlegges revidert i løpet av Strategisk kompetanseutviklingsplan har en målsetting om at ca. 2% av lønnsmassen skal avsettes til kompetanseutvikling. Dette målet vil ikke nås i økonomiplanperioden, da det ikke er funnet rom for økning av de sentrale kompetanseutviklingsmidlene i perioden. I 2013 startet et omfattende lederutviklingsprogram. Programmet vil gå over flere år, og det må antas at en vesentlig del av de sentrale kompetansemidlene i økonomiplanperioden vil gå til dette programmet. Bemanning og årsverk Høsten 2013 har kommunen ca. 539 årsverk fordelt på ca. 766 ansatte. Antall ansatt har økt de senere år, i første rekke innenfor skole og helse og velferd. Prosjektet Et samfunn i utvikling er igangsatt med sikte på effektiviserende og kostnadsbesparende tiltak. Dette vil medføre at det i utgangspunktet ikke er rom for bemanningsøkninger i økonomiplanperioden. 2.4 Interkommunale selskaper Sande kommune er med i følgende interkommunale selskaper: Selskap F.o.m. Deltagende kommuner Interkommunalt arkiv Kongsberg IKS (IKA Kongsberg) kommuner og fylkeskommuner Blindevannverket IKS (BIKS) 1994 Svelvik, Sande Nord-Jarlsbergmuséene, 27-samarbeid 1995 Holmestrand, Hof, Re, Sande, Svelvik, Vestfold Fylkeskommune Drammensregionens Brannvesen IKS (DRBV) 2002 Drammen, Lier, Svelvik, Sande, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Sigdal Renovasjonsselskapet for Drammensregionen Drammen, Svelvik, Sande, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Røyken, Hurum, Lier, Modum 2002 IKS (RfD) Legevakta i Drammen IKS 2003 Drammen, Svelvik, Sande, Lier, fra 2011 Nedre Eiker Miljørettet helsevern i Vestfold 2004 Andebu, Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Nøtterøy, Re, Sande, Stokke, Svelvik, Tjøme og Tønsberg Buskerud Kommunerevisjon IKS kommuner og Buskerud Fylkeskommune Vestfold interkommunale kontrollutvalgssekretariat, 27-samarbeid 2005 Vestfold Fylkeskommune og 11 kommuner i Vestfold D-IKT (reg. i Brønnøysund 2007), 27- samarbeid 2006 Drammen, Svelvik, Sande, Røyken Vestviken kommuner i Vestfold, Buskerud og Oppland Kemneren i Drammensregionen 2010 Drammen, Røyken, Hurum, Svelvik, Sande Kommuneadvokaten i Drammensregionen 2010 Drammen, Røyken, Hurum, Nedre Eiker, Svelvik, Sande Drammensregionens interkommunale krisesenter 2010 Lønn og regnskap, 27-samarbeid 2012 Sande, Svelvik Kommunen deltar også i en rekke samarbeidsnettverk. Drammen, Hurum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik, Lier, Øvre Eiker, Modum

8 Sande kommune - Handlingsprogram Overordnede mål og strategier 3.1 Kommuneplanens samfunnsdel Kommunestyret har 4.september 2013 godkjent forslag til kommuneplanens samfunnsdel for og vedtatt å legge denne ut til offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens kapittel 11. Høringsfristen er 30.oktober Forslaget er en videreføring av kommuneplan For at kommuneplanens samfunnsdel bedre kan fungere som et strategisk styringsdokument for handlingsprogram og økonomiplan, er det foretatt en samordning og forenkling av satsingsområder, mål og strategier. Følgende hovedendringer er vedtatt: En generell oppdatering av nasjonale og regionale føringer, faktagrunnlag og status i forhold til ny kunnskap og nye vurderinger Satsingsområdene Sande som naturbasert opplevelseskommune og Miljø og klima tas ut som egne satsingsområder og innarbeides i andre deler av samfunnsdelen En forenkling og presisering av mål og strategier En ny beskrivelse av mål og strategier for den kommunale organisasjonen I samfunnsdelen er vedtatt visjon og fem satsingsområder/hovedmål for utvikling av Sandesamfunnet: Næring og stedsutvikling Kultur og oppvekst Helse og velferd Trafikk og infrastruktur Den kommunale organisasjonen Temaene folkehelse, miljø/klima og samfunnssikkerhet innarbeides som gjennomgående tema i hele samfunnsdelen. Til hvert av satsingsområdene er knyttet mål og strategier. Kommuneplanens satsingsområder er til dels tverrsektorielle. I handlingsprogrammet foreslås det tiltak/resultatmål som følger kommunens politiske og administrative sektororganisering. Samfunnsdelen er omfattende og har en tidshorisont på 12 år. Det er derfor ikke mulig å følge opp alle mål og strategier de første fire årene. Innenfor disponible økonomirammer er det i kapittel 5 for hver enkelt sektor utarbeidet en prioritering av hvilke tiltak/resultatmål som planlegges gjennomført henholdsvis i budsjettåret 2014 og for resten av planperioden ( ). For hver sektor gis det innledningsvis en beskrivelse av hovedutfordringene i perioden. 3.2 Visjon og satsingsområder Visjon: Sande sammen skaper vi trygghet og trivsel Sande skal være et trygt lokalsamfunn med gode velferdstilbud. I en kommune med gode oppvekst- og levekår skal en sunn befolkning lett kunne ta valg som fremmer folkehelsen. Samtidig skal Sande som en utviklingsorientert kommune møte framtidig vekst og utfordringer med nødvendig skaperkraft og endringsvillighet. Verdier: Våre verdier LÆRE skal ligge til grunn for utviklingen av Sande både som lokalsamfunn og som kommuneorganisasjon: Lojalitet Ærlighet Respekt Engasjement

9 Sande kommune - Handlingsprogram Satsingsområde: Mål: Satsingsområde: Mål: Satsingsområde: Mål: Satsingsområde: Mål: Næring og stedsutvikling Sande kommune skal være en næringsvennlig kommune, med fokus på en attraktiv stedsutvikling. Sande kommune skal: Utvikle et mer variert næringsliv og sikre bedre balanse mellom innbyggertall og arbeidsplasser i kommunen. Skape et attraktivt og bærekraftig kommunesentrum med nye boliger på lang sikt og med konkrete utbyggingsprosjekter på kort sikt. Sikre allmennhetens rett til ferdsel i utmark og strandsone, og legge til rette for naturbaserte opplevelser i strandsonen, langs Sandeelva og i skogsområdene. Sikre at miljø- og klimahensyn og samfunnssikkerhet ivaretas i alle kommunal planlegging og saksbehandling. Kultur og oppvekst Sande kommune skal sikre trygge og gode oppvekst- og levekår for barn og unge. Dette innebærer også å tilrettelegge for et godt kultur- og fritidstilbud for alle aldersgrupper. Et overordnet mål for både voksne og barn i skoler og barnehager i Sande er at Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag. Sande kommune skal: Videreutvikle inkluderende lærings, fritids og kulturarenaer hvor barn og unge opplever mestring, trygghet og tilhørighet. Vektlegge tidlig innsats, blant annet for å forebygge frafall fra videre utdanning og arbeidsliv. Utarbeide handlingsplaner som konkretiserer mål, tiltak og forventet praksis innen skole, kultur, SFO og barnehagene. Være et lokalsamfunn med MOT. Sikre skole- og barnehagebygg med tilstrekkelig kapasitet og kvalitet. Dette inkluderer også lokaler til voksenopplæring, kulturskole og andre kulturformidlingsarenaer. Helse og velferd Sande kommune skal: Tilby gode og effektive helse- og omsorgstjenester av god nok kvalitet. Fremme folkehelse og forebygge helseproblemer. Tilby tjenester på beste effektive omsorgsnivå (BEON-prinsippet). Tilrettelegge for at innbyggerne kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Utvikle og ta i bruk ny velferdsteknologi. Gi en helhetlig og samordnet tjeneste innenfor psykisk helse og rus. Legge til rette for at flyktninger og innvandrere blir integrert i kommunen med fokus på arbeid, helse, fritid og bolig. Videreutvikle dag -, aktivitets- og arbeidstilbud etter alder og funksjonsnivå. Utvikle samarbeidet med nærliggende kommuner og spesialisthelsetjeneste om utvikling og etablering av tjenester. Trafikk og infrastruktur Sande kommune skal opprettholde og videreutvikle gode og fremtidsrettede løsninger innen kommunal infrastruktur, miljø og samfunnssikkerhet. Sande kommune skal: Sikre trygge skoleveier og redusere antall trafikkulykker og skadeomfang. Sikre tilstrekkelig tilgang på rent vann til innbyggere og næringsliv, herunder nye bolig-, hytte- og næringsområder. Sikre trygg håndtering av avløp, uten skade for helse og miljø, med ledningsnett og tilhørende installasjoner som tåler flom og ekstrem nedbør. Sikre at tiltak gjennomføres på en måte som begrenser negative konsekvenser for vassdrag og omgivelser til et minimum, f.eks. lokal overvannshåndtering. Redusere klimagassutslipp fra kommunal aktivitet i samsvar med nasjonale mål.

10 Sande kommune - Handlingsprogram Satsingsområde: Mål: Den kommunale organisasjonen Sande kommune skal utvikle og produsere grunnleggende velferdstjenester til innbyggerne og sikre innbyggernes rettigheter, innenfor de økonomiske rammer kommunen disponerer. Sande kommune skal være: En attraktiv arbeidsgiver med et mangfold av kompetente medarbeidere og en arbeidsgiverstrategi som bidrar til å rekruttere og beholde kompetente ansatte. En utviklingsorientert arbeidsgiver som legger til rette for læring, endring og utvikling. En arbeidsgiver som har fokus på verdier og etikk. En kommune med sunn økonomi og effektiv drift. En kommune som vektlegger klimavennlig drift og forvaltning. I tillegg til sektoroversiktene nedenfor legges det i handlingsprogrammet opp til at noen felles og tverrsektorielle mål og tiltak skal prioriteres i perioden Dette gjelder: Folkehelse; Det utarbeides årlig handlingsplan for folkehelse i Sande. Handlingsplanen er basert på politikernes og alle sektorers felles ansvar for innbyggernes folkehelse i medhold av ny folkehelselov. God oppvekst; Det utarbeides årlig handlingsplan for god oppvekst i Sande. Beredskap; Beredskapshensyn skal ivaretas i all planlegging og i alle kommunale tiltak. Miljø/klima; Miljø- og klimahensyn skal ivaretas i all planlegging og i alle kommunale tiltak.

11 Sande kommune - Handlingsprogram Budsjett og økonomiplan 4.1 Økonomiske rammer og forutsetninger De økonomiske rammene for Handlingsprogram bygger på rammene fra vedtatt Økonomiplan , Kommuneproposisjonen 2014 (St.prop.146 S), Revidert Nasjonalbudsjett for 2013 og Statsbudsjettet for 2014 (St.prop. 1S). I Statsbudsjettet er den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter anslått til 4,1% i 2014, regnet fra anslag på regnskap for Med anslått prisvekst i kommunesektoren i 2014 på 3%, tilsvarer det en realvekst på 1,1%. Kommunesektoren kompenseres for anslått pris- og lønnsvekst (deflator) på 3% i 2014, hvorav lønnsveksten anslås til 3,5 %. I dette handlingsprogrammet er det lagt til grunn en lønnsvekst på 3,5% og en prisvekst på 2%. I handlingsprogrammet er driftsbudsjettet for perioden satt opp i 2014-kroner. Lønns- og prisvekst er kun lagt inn for Forslag til statsbudsjett, Grønt hefte, og prognosemodell fra KS for beregning av frie innekter er lagt til grunn når det gjelder forutsetning om overføringer fra staten. Disse overføringene er regulert med en deflator på 3%, for å ivareta lønns- og prisvekst. Utover veksten i frie innekter er det en økning i rammetilskuddet til nye oppgaver, i hovedsak til barnehage, skole og barnevern. Disse oppgavene er ivaretatt i budsjettforslaget i denne handlingsplanen. Det er i tillegg lagt til grunn en liten befolkningsvekst i kommunen for planperioden Det er tatt utgangspunkt i SSBs beregning, med en forutsetning om at kommunen har en vekst som er 0,3% høyere enn landet. I 2014 faller netto driftsresultat fordi momskompensasjonen for investeringer blir budsjettert på investeringsbudsjettet i henhold til retningslinjene. Kommunen betaler årlig inn en pensjonspremie til sine pensjonsleverandører (likviditetseffekt). Samtidig beregnes netto pensjonskostnader på grunnlag av et sett kriterier som fastsettes av Kommunal- og regionaldepartementet. Differansen mellom innbetalt premie og netto pensjonskostnad betegnes som premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i regnskapet. Sande kommune har valgt å amortisere premieavviket året etter og ikke over 15 år som mange kommuner. Dette gir store svingninger i pensjonskostnaden fra år til år. Etter en dom i arbeidsretten sommeren 2013 er det bestemt at små stillinger som tidligere ikke ble tatt med i pensjonsgrunnlaget, nå skal opptjene pensjon. Dette innebærer at pensjonskostnadene øker med 3 % fra og med Som følge av strengere økonomiske forutsetninger (lavere forholdstall og lavere forventet avkastning) og inkludering av små stillinger i beregningene, forventes netto pensjonskostnad å stige med rundt 11 % fra 2013 til Netto pensjonskostnad var i 2012 på 22,9 mill kr, i 2013 på 25,3 mill kr og forventes i 2014 å bli på 27,5 mill kr. For Sande kommune, som altså amortiserer premieavvik over 1 år, vil pensjonskostnaden som skal resultatføres gjøre et kraftig fall i 2014 (året for økningen i premieinnbetaling). Dette året forventes en innbetalt premie å være 41,6 mill kr. Premieavviket blir på hele 12,4 mill kr dette året. Etter at det tas hensyn til premieavviket i Statens Pensjonskasse forventes det at premieavviket bidrar positivt til resultatet med 11,7 mill kr i Dette vil slå ut negativt i regnskapet for 2015 med tilsvarende beløp. De to pensjonsleverandørene SPK og KLP gir ikke prognoser ut over Det er imidlertid lagt inn et noe mindre premieavvik i 2015, slik at netto kostnaden blir 8,1 mill kr det året. Etter denne forutsetningen bør det i 2014 avsettes mellom 5 og 12 mill kr for å dekke premieavviket i 2014.

12 Sande kommune - Handlingsprogram Utvikling i pernsjonskostnader og premieinnbetaling for Sande kommune (1000-kr) Pensjonskostnad KLP Premieinnbetaling KLP Lån med løpende rente er justert noe opp. Dette har sammenheng med bankenes behov for å øke sin egenkapital ved å øke marginen mellom det de gir i innskuddsrente og den renten de tilbyr til sine lånekunder. For lån med fastrenter er renten holdt uendret i forhold til forrige øknomiplan. For lån med løpende rente er følgende benyttet i planperioden: Løpende rente : 2,30 % 2,70 % 3,00 % 3,30 % I 2013 engasjerte kommunen Skagerak Consulting til å utarbeide en detaljert økonomisk analyse for å få en oversikt over kommunens økonomiske situasjon og tjenesteproduksjon sett i forhold til andre kommuner, samt gi et bilde av kommunens fremtidige økonomiske situasjon fram mot I rapporten Et samfunn i utvikling er det vurdert som mest sannsynlig at Sande kommune, i den aktuelle tidsperioden, vil få en befolkningsvekst tilsvarende SSBs prognose for høy vekst på ca. 2% per år. Dette medfører at Sande kommune må iverksette innsparinger i driften, for at det skal kunne investeres i fremtiden. Med utgangspunkt i en rentebane på 5,5% har Sande kommune et omstillingsbehov på ca. 10 mill kr for driftsårene 2014 og 2015 og 25 mill.kr for 2016 og Driftsinntekter Skatt og rammetilskudd Skatt og rammetilskudd utgjør kommunenes frie inntekter. Disse kan disponeres fritt i motsetning til øremerkede midler som går til bestemte formål. For å kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne omfordeles skatteinntektene mellom kommunene gjennom såkalt inntektsutjevning. På grunn av dette bør skatt og rammetilskudd sees under ett. Sande kommunes skatteinntekter er i 2014 beregnet til 85,3 % av landsgjennomsnittet. Gjennom inntektsutjevningen får Sande kommune tilført ca. 21,1 mill.kr. Gjennom utgiftsutjevning i rammetilskuddet kompenseres kommunene for ulik behovsstruktur, som for eksempel demografiske, geografiske og sosiale forskjeller. Indeks over 1 indikerer at utgiftsbehovet er høyere enn landsgjennomsnittet, og for Sande kommune er denne på 1,02249 i Gjennom utgiftsutjevningen får Sande kommune tilført ca. 10,8 mill kr.

13 Sande kommune - Handlingsprogram Frie inntekter (1000-kr) Skatteinntekter Rammetilskudd Regnskap 2011 Regnskap 2012 Oppr.bud Rev.bud Skatteinntekter Rammetilskudd KS-prognosemodell av 19.november 2013 er benyttet for å beregne de frie inntektene i planperioden. For beregningen av skatter og rammetilskudd har Rådmannen benyttet de siste faktiske befolkningstall, Statistisk Sentralbyrås oppdaterte befolkningsprognoser for landet og Sandes egen befolkningsprognose. Økningen i perioden er basert på SSBs beregninger og med en forutsetning om at kommunen har en vekst som er 0,3% høyere enn landet. Basert på KS-prognsemodell øker frie inntekter med 21 mill kr fra 2013 til Denne økningen må dekke lønns- og prisvekst, endring i pensjonskostnader og finanskostnader, samt nye tiltak og endringer i statsbudsjettet 2014 (styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten og reduserte refusjoner til ressurskrevende brukere). Disse postene utgjør mer enn økningen i frie inntekter, dvs. at det blir en realnedgang til drift virksomheter Driftsutgifter Lønns- og personalkostnader I Statsbudsjettet for 2014 er lønnsveksten anslått til 3,5 %. Dette er også lagt til grunn ved beregning av lønnsvekst for Sande kommune i Dette er satt av som en ufordelt lønnsreserve på 11,9 mill kr, som først fordeles på virksomhetene når oppgjøret for 2014 er klart. Varer og tjenester Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon er prisjustert med 2 %, som er i henhold til prisveksten i statsbudsjettet. Det er fordelt ut 3,4 mill kr til virksomhetene i rammene for Merverdiavgiftskompensasjon Til og med budsjettåret 2013 skal momskompensasjonen fra investeringer inntektsføres i driftsregnskapet. Sande kommune har overført all momskompensasjon fra investeringer til investeringsregnskapet fra 2009, med unntak av 0,8 mill kr i Fra 2014 skal kompensasjonen inntektsføres direkte i investeringsregnskapet. Endringer i føring 0,4 % Sentrale funksjoner av merverdiavgiftskompensasjon fra ,0 % 5,9 % får konsekvenser for kommunens netto 5,6 % 8,3 % Kultur og oppvekst driftsresultat. For 2014 er driftsutgiftene fordelt per sektor som vist i diagrammet: 32,7 % 44,1 % Helse og sosial Næring, miljø, komm.tekn. Eksterne enheter Fellesposter

14 Sande kommune - Handlingsprogram Finansposter (beløp i 1000-kr) Renteutgifter Renteinntekter Avdrag på utlån Andre finansutgifter og inntekter Avdrag på lån Netto finansutgifter Endring fra året før Netto finansutgifter øker i perioden som følge av investeringsprogrammet og en høy låneandel i finansiering av investeringene. Dette innebærer at både rente- og avdragsutgiftene går opp. Resultatforbedrende tiltak er innarbeidet med i alt 1,4 mill kr i Det er gjennomført en anbudskonkurranse vedr ny bankavtale der Danske Bank hadde det beste tilbudet. Overgang til ny bank innebærer en innsparing på gebyrer og bedre rentemargin på innskudd på 0,4 mill kr per år. En del av lånegjelden er refinasiert i sertifikatmarkedet. Den reduserte lånemarginen utgjør ca. 1 mill kr per år Endrede forutsetninger Handlingsprogrammet bygger på en del forutsetninger som til dels er utenfor kommunens egen kontroll og/eller er svært usikre. Konsekvenser for budsjett 2014 av endringer i en del av disse forutsetningene kan illustreres som følger: Vekst i skatteinntekter for landet; 1%-poeng for landet betyr ca. 2 mill kr. Lønnsvekst; 1%-poeng betyr ca. 3,5 mill kr inkl. sosiale utgifter. Bemanningsendringer; 1 årsverk utgjør i gjennomsnitt ca. 0,5-0,8 mill kr inkl. sosiale utgifter. Flytende lånerente: 1%-poeng betyr ca. 0,5 mill kr i endrede finanskostnader. Innskudds-/plasseringsrente; 1%-poeng betyr ca. 0,9 mill kr i endrede finansinntekter. Låneopptak; 10 mill kr i låneopptak medfører ca. 0,8 mill kr i endrede finanskostnader (renter/avdrag over 20 år), sett bort fra eventuell tilskudds-/rentekompensasjonsordning. Ressurskrevende brukere: 1 bruker betyr netto kostnader på 0,5 2 mill kr. Kjøp av sykehjemsplasser: 1 plass betyr kostnader i størrelsesorden 1 mill kr. Elevtall/klassedeling: 1 klasse betyr kostnader i størrelsesorden 0,5 1 mill kr. For å ivareta slike uforusette endringer er det satt av 1,8 mill kr i en sentral reserve i Driftsbudsjettet Tabellene viser de økonomiske hovedtallene i perioden, som inkludert Rådmannens forslag til resultatforbedring jfr. tabell Resultatforbedringer For nærmere informasjon om driftsbudsjettene for den enkelte sektor, se kapittel 5 Tjenesteområdene.

15 Sande kommune - Handlingsprogram Hovedoversikt Plan (tall i kr, Plan i 2014-kroner) Regnskap Rev.bud Frie inntekter (skatt/rammetilskudd) Andre refusjoner (rentekomp., m.m.) Momskompensasjon investeringer Sum frie inntekter/fellesinntekter Drift virksomheter/felles* Ufordelt lønnsvekst inkl. sos.utg. / sentral reserve Netto premieavvik/felles pensj.kostn Sum drift Brutto driftsresultat Netto finanskostnader (ansvar 9002) Netto finanskostn.boligfin./virksomh Netto driftsresultat Avsetning til/bruk av fonds virk.h Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Overføring til investeringsregnsk Avsetning til bundne fond Avsetning til disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Regnskapsmessig resultat * Regnskap 2012 inkluderer fordeling av lønnsreserve 2012 totalt 8 mill kr. Driftsbudsjettene ble økt med 6,8 mill kr i forbindelse med revidert budsjett 1. tertial og 2,5 mill kr i forbindelse med 2.tertial 2013, grunnet avvik mellom budsjett og faktiske kostnader. Disse budsjettendringene er derfor ikke kun som følge av nye forutsetninger etter budsjettvedtaket i desember 2012, men også av at faktiske utgifter i 2012 ikke fullt ut var tatt inn i budsjettet for Det er behov for en ytterligere økning i virksomhetene sine rammer for 2014 på 14,5 mill kr, blant annet som følge av helårseffekt av budsjettendringer i 2013, kostnadsøkninger meldt fra kemneren og DRBV, klassedelinger i barneskolene, økt spesialundervisning pga fosterhjemplasserte elever, gjesteelever i andre kommuner, statlig tilskudd til styrking av helsestasjons - og skolehelsetjenesten jfr. føringer i statsbudsjettet, økt arealbehov Folkehelse, økte utgifter til medisinske forbruksvarer og medisiner som følge av samhandlingsreformen, realistisk lønnsnivå på Sandetun, integrerende tiltak i regi av flyktningetjenesten iht. introduksjonsloven, økning av sosialhjelp, Kunst Rett Vest 2014, Grunnlovsjubileet 2014, endring i driftskostnader pga tidligere investeringer og kommunalt tilskudd til private barnehager og barnehagebarn i andre kommuner. Det er satt av 1,8 mill kr i 2014 til en sentral reserve, bl.a. for å ta høyde for klassedelinger, nye fosterhjemplasserte elever, nye ressurskrevende brukere og lignende. Det forventes et lønnsoppgjør på 3,5% i 2014 og det er derfor satt av en sentral lønnsreserve på 11,9 mill kr i 2014 til dette. Netto premieavvik forventes å gi et positivt bidrag til resultatet med 11,7 mill kr, mens netto finanskostnadene øker med 0,8 mill i forhold til. revidert budsjett 2013 som følge av økte investeringer. Kommunestyret har vedtatt resultatforbedringer på 13,5 mill kr i 2014, 22,8 mill kr i 2015, 25 mill kr i 2016 og 28,3 mill kr i Driftsresultat Netto driftsresultat er en indikator på den økonomiske balansen i kommunen. Den viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og uttrykker hva Sande kommune sitter igjen med til avsetninger og investeringer. Det anbefales at over tid bør en kommunes driftsresultat ligger over 3 prosent av driftsinntektene. For 2014 utgjør netto driftsresultat 0,9%, dette er avsatt til disposisjonsfond. Dette skal bl.a. ta høyde for svingninger i pensjonskostnadene, og det må benyttes 6 mill kr av fondet i Netto driftsresultat utgjør etter dette -1,6% i 2015, -1% i 2016 og 0,2% i Det positive resultatet i 2017 settes av på disposisjonsfondet for å ta høyde for forventet befolkningsvekst.

16 Sande kommune - Handlingsprogram I 2014 faller netto driftsresultat fordi momskompensasjonen for investeringer blir budsjettert på investeringsbudsjettet i henhold til retningslinjene Resultatforbedringer Tabellen viser kommunestyrets vedtak til tiltak som skal gjennomføres i planperioden. Nummereringen henspiller til vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige tiltak (beløpene er satt opp i 1000-kroner. Besparelser er satt opp i minus og økninger med pluss). Noen av de foreslåtte tiltak er ikke innarbeidet i rådmannens budsjettforslag (tiltak nr 1.5, 1.13, 3.3, 3.9 og 3.20), jfr. vedlegg 2. Tiltak nr Ansvarlig virksomhet 5100 Plan og byggesak 5300 Drift og eiendom 5300 Drift og eiendom Navn tiltak Økte gebyrer plan/byggesak Økte husleieinntekter Økt husleie omsorgsboliger 5300 Drift og Salg av kommunal eiendom eiendom (9001 Felles) Beskrivelse av tiltaket I samsvar med vedtatt HP foreslås i gjennomsnitt 10% årlig økning i gebyrene for å oppnå økt selvkostgrad I samsvar med vedtak om innføring av gjengs leie er det foretatt ny beregning av økte husleieinntekter. Økt husleie med ca kr/mnd i 85 omsorgsboliger. Salg av kommunale eiendommer i samsvar med vedtatt budsjett. Endring 2014 Endring 2015 Endring 2016 Endring Barneskolene Selvkost SFO Økt foreldrebetaling Kulturtjenesten kulturskolen Egenandel Øke egenandelen til kulturskolen Frivillig avgift/bidrag 4000 Kulturtjenesten skiløyper, badestrand osv. Frivillig avgift/bidrag for bruk av kommunale for bruk av fellesarenaer Kutte kommunale Kulturtjenesten aktivitetssenter kostnader Besparelse gebyr-selvkost Sandetun 1.10 Øke brukerbetaling 3200 Øke prisen på trygghetsalarmer fra kr 310,- til for tjenester Sandetun 420,- per mnd. Sandetun Bolig Salg av tjenester og fritid Bolig og fritid Salg av avlastning til nabokommuner Innføre Øk.avd. faktureringsgebyr på Innføre faktureringsgebyr papirfakturaer Besparelse ved lavere gebyrer og økte Finansposter Ny bankavtale renteinntekter ved bytte av bank. (økonomi) Finansposter Refinansiering av lån Gjennomgang av kommunens finansstrategi - refinansiering av lån som medfører redusert (økonomi) lånemargin Felles 1.16 innt./utgifter Eiendomsskatt Innføring av eiendomsskatt (økonomi) Sum tiltak inntekter Drift og Effektivisering av Effektivisering av renholdsrutiner og bruk av eiendom renhold renholdsmaskiner Plan og Mer effektiv saksbehandling gjennom nye rutiner Plan og byggesak byggesak og digitale løsninger Barnehage Barnevern Oppvekst, skole og barnehage 3100 Bolig og fritid 3100 Bolig og fritid 3200 Sandetun Skafjellåsen barnehage nedlegges Omlegging av Barnevern Spes.ped bedre rutiner og fokus på tilpasset opplæring Org. endring Bolig og fritid Nedleggelse av Skafjellåsen barnehage fra Bruke eget personale, mindre konsulenter Bedre rutiner og mer fokus på TPO (tilpasset opplæring). Sammenslåing av virksomhetene Bolig og Fritid og Folkehelse, samt kutt av 1/1 avdelingsleder på Bolig og Fritid Effektivisering av saksbehandling Helse og sosial Kutt av 1/2 saksbehandlerstilling Analyse av pleiefaktor Reduksjon i pleiefaktor på Sandetun fra 0,8 til 0,7 Sandetun

17 Sande kommune - Handlingsprogram Tiltak nr. Ansvarlig virksomhet Navn tiltak Beskrivelse av tiltaket Endring 2014 Endring 2015 Endring 2016 Endring Sandetun 3200 Sandetun 3200 Sandetun 3200 Sandetun 3200 Sandetun 3200 Sandetun Reduksjon av årsverk - bofellesskap for demente Reduksjon av årsverk, avdelingssykepleier Sandetun Reduksjon av årsverk nattevakt Sandetun Redusere vakttillegg Sandetun Bedre rutiner/lagerstyring varebestilling Sandetun Redusert vikarbruk Sandetun Kutt av 1/2 årsverk, Bofellesskap for demente Tre somatiske langtidsavdelinger samles under felles ledelse - kutt av 1/1 årsverk. Kutt i 2 x 1/1 nattevakt. Bortfall av tilstedevakt på bofellesskapet for demente, sees i sammenhang med utvikling av velferdsteknologiske løsninger Mer effektiv ferieturnus Etablere bedre rutiner for varebestilling Det er en kontinuerlig utfordring å tilpasse driften de gitte rammer virksomheten har for vikarbruk Organisasjonsutviklin Gjennomgå avdelings- og org.struktur, Sandetun g Sandetun lederrollen, økonomistyring og arb.giver politikk Folkevalgte organer Politisk organisering Endre den politiske organiseringen (Info) Stab Redusere Redusere sykefraværet med 0,2 prosentpoeng i (alle virks.) sykefraværet forhold til år 2012 (7,9%) Felles innt./utgifter Utsette pensjoneringstidspu Påvirke til at færre medarbeidere går av med AFP (økonomi) nkt for AFP IKT (flere virks.) Ny avtale printere Inngå en ny avtale for kommunens printere Rådmannen Optimalisering av Gjennomgang av rutiner og organisering i hele (1006 Stab) stab/støttefunksjoner sentraladministrasjonen Sum tiltak effektivisering Drift og eiendom 5300 Drift og eiendom 5300 Drift og eiendom 4000 Kulturtjenesten 4000 Kulturtjenesten 3.7 Skoler Barnevern 3.11 Oppvekst Kulturtjenesten Barneskolene Barneskolene 3.14 Oppvekst Kommunale veger Effektiv arealbruk i kommunale bygg Redusere midlertidig ansatte drift og eiendom Støtteordninger og tilskudd Kultur Redusert tjenestetilbud lavterskel kultur Redusert lærertetthet og/eller lederressurs Utgiftsdekning Barnevern Kostnadsreduksjon bibliotek Nye anbud/roder samt redusert standard på vintervedlikehold, redusert vedlikehold av private veger m.v. Arealbruken i kommunale bygg gjennomgås med sikte på å redusere arealer. Konkret foreslås kulturskolens virksomhet flyttet til ordinære skolelokaler. Redusert sommerhjelp samt vikarbruk ved sykefravær Støtteordninger avgrenses til barn og unge? "Møteplassen" er psykisk helse for voksne, flyttes til helse. Redusere antall lærere, spesielt på ungdomstrinnet Vurdere utgiftsdekningen som Barnevernet tilbyr Utredningen skal finne svar på mulige konsekvenser av reduksjon i personalressurs med 20 % stilling eller redusert nettoramme med 10 %. Det forutsettes at biblioteket holder sommeråpent Voksenopplæring tilbud Redusere tjenester til minimum Kutte leirskole barnetrinn Leirskoletilbud fjernes Redusere svømmeundervisningen fra 12 til 8 Redusere eller 6 timer i barneskolen (beløpene oppført i svømmeundervisning tabellen gjelder 8 timer) Skoleskyss kommunalt Gjennomgang lokale vedtak "farlig skolevei"

18 Sande kommune - Handlingsprogram Tiltak nr Skoler Ansvarlig virksomhet 3100 Bolig og fritid 3200 Sandetun Navn tiltak Fjerne ekstra time b- trinn Aktiv natt til passiv natt /justering av turnus Nedleggelse av 3 sykehjemsplasser Sandetun Avtale med Sande Produkter Effektivisering av kjøkkentjenester Netto driftsrammer per virksomhet/sektor Beskrivelse av tiltaket Korrigere undervisningstimer i tråd med nasjonalt. Sande har i dag 48 årstimer mer pr klasse for ett trinn på barnetrinnet. Dette gir mer undervisning, men er ut over fag- og timefordeling nasjonalt. Overgang aktiv natt til passiv natt Bolig og fritid/justering av turnus Endring 2014 Endring 2015 Endring 2016 Endring Tre somatiske plasser på hus G nedlegges Bolig og fritid Ny forhandling av avtalen med Sande Produkter Sandetun Kutte 126 % stilling i kjøkkentjenestene Kirke Kirken Generell økonomisk rammereduksjon på og rammereduksjon samme nivå som øvrige sektorer/virksomheter. trossamfunn Sum tiltak standard reduksjoner Sum foreslått tiltak Virksomhet (ansvarsnr.) R 2012 Rev.bud Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan Folkevalgte organer Administrativ ledelse IKT Økonomiavdelingen samarbeid m/svelvik Informasjonsavdelingen Stab inkl.tilitsvalgte Sentrale funksjoner Haga skole Selvik skole Galleberg skole Kjeldås skole Sande ungdomsskole Haga barnehage Nordre Jarlsberg barnehage Skafjellåsen barnehage Ressurssenter oppvekst Barnevern PP - tjenesten Kulturtjenesten Barnehage felles Frydenhaug skole Kultur og oppvekst Folkehelse * Bolig og fritid * Sandetun pleie og rehabilitering NAV Eksterne helsetjenester Helse og sosial Plan og byggesak Vann og avløp Drift og eiendom Næring, miljø, komm.tekn Revisjon Kirke og trossamfunn Sande Produkter Regionalt samarbeid og næringsutvikling Brann- og ulykkesberedskap Eksterne enheter Felles inntekter/utgifter - virksomheter* Finansposter Fellesposter Totalt virksomheter ekskl. fond * inkluderer i planperioden ufordelt lønnsvekst, sentral reserve, netto premieavvik/felles pensj.kostn. og salg av kommunal eiendom

19 Sande kommune - Handlingsprogram Gebyrer og brukerbetaling Barnehage: Statsbudsjettet legger opp til en nominell økning i foreldrebetaling for barnehager på kr. 75 per måned. Ny foreldrebetaling blir da kr per måned. Matpengersatsen for full plass er kr. 250 per måned. Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nummer to og 50% for etterfølgende barn. Barnet som har den største plassen betaler full pris. Ved eventuell ledig kapasitet kan det kjøpes dagplasser for kr. 250 per dag. For husstander med samlet inntekt under 4G gis det inntektsmoderasjon iht. følgende tabell: Inntekt 50% plass 60% plass 80% plass 100% plass 1-4G G SFO: Satser for foreldrebetaling i SFO oppjusteres med inntil 10%, som en følge av tiltak nr. 1.6 i Et samfunn i utvikling. Følgende satser benyttes f.o.m (matpenger og sosiale tiltak er uendret): Plasstype SFO-sats 2014 Matpenger / sosiale tiltak Sum 2014 Endring fra 2013 A - Alle dager. Hel plass fra til B - 80% plass, 4 dager per uke C - 60% plass, 3 dager D - 50% plass, 2/3 dager annenhver uke E - 40% plass, 2 dager per uke F - Formiddagsplass G - Ettermiddagsplass H - Dagplass Kulturskole: Brukerbetalinger øker til kr per semester for individuell undervisning og kr for gruppeundervisning. Pleie og omsorg: Det foretas en økning av prisen på trygghetsalarmer med kr. 110,- per bruker, fra kr. 310,- til 420,-. Prisen på servicepakke for beboere i servicebolig opprettholdes på dagens nivå med kr ,-. Teknisk: Tjenester innenfor vann/avløp skal drives etter selvkostprinsippet. For vann/avløp og for plan-, kartog byggesaker legges det frem egne saker når det gjelder gebyrsatser. I økonomiplan/budsjettberegningene er det forutsatt at forslag til endringer i de respektive gebyrsakene blir vedtatt. Diverse leieinntekter er prisjustert med 3,3%. For 87 omsorgs-/trygdeboliger er husleien foreslått økt med ca. 18% til gjengs leie.

20 Sande kommune - Handlingsprogram Investeringsbudsjettet Investeringsbehovet som følge av Handlingsprogrammet og senere politiske saker indikerer et høyt investeringsnivå. I tillegg viser rapporten Et samfunn i utvikling en høy befolkningsvekst frem mot 2040, som medfører ytterligere behov for investeringer. For å sikre kommunens økonomiske handlingsrom er det foretatt en vurdering av alle forslag til investeringer i perioden. Prosjektene er kvalitetssikret både med hensyn til behov, kostnadsramme og fremdrift, og det er foretatt en prioritering av prosjektene med bakgrunn i dette. Tabellen viser bevilgninger i perioden og hvordan disse er budsjettert finansiert. Det er kun budsjett for 1.år i handlingsprogramperioden (2014) som formelt vedtas av kommunestyret. De øvrige år angir budsjettavsetninger. Plan (tall i kr) Regnskap Rev.bud Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Momskompensasjon Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Oversikt over investeringer eksklusiv Startlån og finansieringen av disse: Investeringer (tall i kr) Plan - vedtak i faste priser sum Investeringsutgifter ekskl. VAR Investeringsutgifter VAR Sum finansieringsbehov Finansiering: Overføringer fra drift (momskomp.) Merverdiavgiftskompensasjon Tilskudd Salg av eiendom Bruk av fond Bruk av lån VAR-prosjekter Bruk av lån øvrige prosjekter sum finansiering: Låneopptak i denne tabellen inkluderer ikke opptak av Startlån, da Startlån kun er videreformidlingslån som ikke brukes til å finansiere kommunens investeringer Finansieringsbehov For å imøtekomme forventet befolkningsvekst er det lagt opp til en investeringskostnad på 449 mill kr i planperioden inkl. VAR-investeringer, eller 368 mill kr eksklusiv VAR-investeringer. Investeringer i anleggsmidler Investeringsinnsatsen ligger i hovedsak på omsorgsbygg, barnehage- og skolebygg. Innenfor tjenesteområde Næring, miljø og kommunalteknikk knytter investeringene seg hovedsakelig til selvkostområ-

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling INNHOLD Innledning 2 Sidetall 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG 1 Handlingprogram 2013-16, Økonomiplan 2013-16 og budsjett 2013 HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG BUDSJETT 2013 Rådmannensforslag Korrigert 31.10.2012 Klæbu kommune 25.10.2012 2 Handlingprogram

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 1 2 INNHOLD ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 7 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 8 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 8 ØKONOMISK HANDLEFRIHET

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 RÅDMANNENS FORSALG TIL REDUSERENDE

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13 Ullensaker kommune 2 Innhold 1 Rådmannens budsjettgrunnlag og generelle vurdering... 10 1.1 Rådmannens budsjettgrunnlag... 10 1.2 Rådmannens generelle vurdering...

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014 Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014 1 2 Innhold: 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Prosessen rundt handlingsprogram

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

Budsjett 2013. Handlingsplan 2013-2016. Eidsvoll kommune. Rådmannens grunnlagsdokument

Budsjett 2013. Handlingsplan 2013-2016. Eidsvoll kommune. Rådmannens grunnlagsdokument Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Eidsvoll kommune INNHOLD SAMMENDRAG... 4 1 KOMMUNENS STYRINGSSYSTEM... 8 2 1.1 KOMMUNESTYRETS STYRINGSDOKUMENTER... 8 1.2 VISJON, HOVEDMÅL OG DELMÅL I KOMMUNEPLANEN...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 3 2 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 Side 4 3 Styringssystem Side 20 4 Organisering Side 23 5 Sentraladministrasjon/felles

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune Foto: Stig Eriksen Rådmannens forslag 3.november 2011 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2012 og økonomiplanperioden

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013. Rådmannens forslag 1. november 2012

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013. Rådmannens forslag 1. november 2012 Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Rådmannens forslag 1. november 2012 1 2 1. Rammebetingelser... 14 1.1. Kommuneplan 2005-2017 og høringsutkast 2012-2024... 14 1.2. Befolkningsutviklingen i

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer