Handlingsprogram Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan Budsjett 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram 2014-2017 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014"

Transkript

1 Sande kommune - Handlingsprogram Handlingsprogram Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan Budsjett 2014 Vedtatt av kommunestyret 4.desember 2013

2 Sande kommune - Handlingsprogram Rådmannens kommentar Budsjett 2014 og økonomiplanen for er krevende, men realistisk. Ved budsjettframlegget for 2013 bebudet rådmannen en gjennomgang av Sande kommunes økonomiske utfordringer i form av utredningen Et samfunn i utvikling. Utredningen er gjennomført, omstillingsbehovet er kjent og kommunestyret har vedtatt hovedtrekkene i resultatforbedringen de kommende år. For 2014 øker frie inntekter med 21,3 mill fra Når lønns- og prisvekst, pensjons- og finanskostnader samt nye tiltak og endringer i statsbudsjettet legges til regnestykker viser det at det blir en realnedgang i midler til drift av virksomhetene. Budsjett og økonomiplan må derfor absorbere realnedgang i inntekter, krav til resultatforbedring, økte kostnader som følge av økt befolkning samt i størst mulig grad opprettholde og/eller øke omfang og kvalitet i tjenestene. Dette budsjettforslaget møter utfordringene. Makrotallene viser en forbedring i driftsresultatet utover i planperioden etter hvert som effekten av de resultatforbedrende tiltak slår inn for fullt. Samtidig har tiltakene en innretning med hovedvekt på inntektsøkning og effektivisering, og liten vekt på standardreduksjon eller bortfall av tjenester. Ambisjonsnivået var i utgangspunktet at kommunen allerede i 2014 skulle iverksette omstillinger som tar opp i seg det opprinnelige omstillingsbehovet for 2014 på 10 mill, tidligere vedtatt omstilling på 4,5 mill og prognostisert merforbruk i 2013 på 6,8 mill, i sum 21,3 mill. I forståelse med formannskapet har rådmannen nedjustert ambisjonsnivået til et nivå som anses som realistisk og forsvarlig. For 2014 foreslår rådmannen omstillingstiltak for i sum 14,7 mill. 10,1 mill er økte inntekter og effektivisering, 4,6 mill er standardreduksjoner. Ved rådmannens budsjett- og planforslag vil driftsresultatet svinge noe, men justert for reguleringspremien til pensjon er kurven for netto driftsresultat jevnt stigende. I sum for planperioden vil disposisjonsfondet bli tilført i overkant av 20 mill. Det er helt nødvendig etter de senere års tapping av fondet. I rådmannens saldering inngår også en sentral buffer som skal dekke eventuelle uforutsette kostnader. Begge disse elementene bringer mer robusthet inn i økonomien. Den økonomiske handlefriheten vil oppleves som liten, og er reelt det også, men det politiske handlingsrommet dette budsjettframlegget gir er relativt stort. Imidlertid er tidsaspektet viktig, det er ikke rom for å skyve omstillingstiltakene mye i tid. Sande, 1.november 2013 Olav Grande rådmann

3 Sande kommune - Handlingsprogram Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar Forord Organisasjon og medarbeidere Verdier Politisk struktur Administrativ struktur Interkommunale selskaper Overordnede mål og strategier Kommuneplanens samfunnsdel Visjon og satsingsområder Budsjett og økonomiplan Økonomiske rammer og forutsetninger Driftsinntekter Driftsutgifter Finansposter Endrede forutsetninger Driftsbudsjettet Hovedoversikt Driftsresultat Resultatforbedringer Netto driftsrammer per virksomhet/sektor Gebyrer og brukerbetaling Investeringsbudsjettet Finansieringsbehov Finansiering Detaljert oversikt over investeringsprosjektene Balanse Eiendeler Gjeld og egenkapital Handlingsprogram - tjenesteområdene Tjenesteområde Sentrale funksjoner Status Utfordringer Handlingsprogram Driftsbudsjett Tjenesteområde Kultur og oppvekst Status Utfordringer Handlingsprogram Driftsbudsjett Tjenesteområde Helse og velferd... 33

4 Sande kommune - Handlingsprogram Status Utfordringer Handlingsprogram Driftsbudsjett Tjenesteområde Næring, miljø og kommunalteknikk Status Utfordringer Handlingsprogram Driftsbudsjett Tjenesteområde Eksterne enheter Driftsbudsjett Vedtak Vedlegg Obligatoriske økonomioversikter Budsjettvedlegg 1A - Drift Budsjettvedlegg 1B - Drift Budsjettvedlegg 2A - Investering Budsjettvedlegg 2B Investering Budsjettvedlegg 3 - Økonomisk oversikt drift Budsjettvedlegg 4 - Økonomisk oversikt investering Budsjett per konto Budsjett per tjeneste Eksterne vedlegg: Vedlegg 1 Konsekvensjusteringer og nye tiltak detaljer per sektor Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige tiltak Vedlegg 3 Uttalelse fra Sande kirkelige fellesråd Foto: Sande kommune, Anders Aaserud, Svein Ivar Pettersen, Nordre Jarlsberg Brygge

5 Sande kommune - Handlingsprogram Forord Plan- og bygningslovens 11-1 setter krav om at kommuneplanens samfunnsdel skal ha en handlingsdel, som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år. Handlingsdelen skal revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven 44 kan inngå i handlingsprogrammet. Forslag til handlingsprogram skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. For den årlige rullering av handlingsprogrammet, skal kommunen innhente synspunkter fra berørte organ som har ansvar for gjennomføring av tiltak. Kommuneplanens handlingsprogram er et viktig strategisk verktøy som brukes til å sikre gjennomføring av kommuneplanens samfunnsdel. Handlingsprogrammet skal konkretisere handlingsmål og tiltak knyttet til samfunnsdelens visjoner, strategier og mål. Slik legges føringer for utviklingen i kommunen og grunnlaget for kommunens konkrete prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver innenfor kommunens økonomiske handlingsrom de neste fire år. Gjennom denne konkretisering kan kommunens innbyggere lettere forstå prioriteringene i kommuneplanen og planen blir mer operativ for kommunestyret. Sande kommune legger med dette dokumentet fram forslag til handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett i ett og samme dokument. Forslaget til handlingsprogram bygger på kommunestyrets høringsforslag til kommuneplanens samfunnsdel , vedtatt 4.sept For hver sektor er det foreslått konkrete resultatmål/tiltak for 2014 og generelle resultatmål/tiltak for I forhold til tidligere år er talldelen i økonomiplan og årsbudsjett vesentlig forenklet slik at det er hovedfokus på relevant politisk styring. Detaljeringsnivået er betydelig redusert. 2 Organisasjon og medarbeidere 2.1 Verdier Sande kommune har utarbeidet verdier som skal gjelde for ansatte i Sande kommune, dvs. hvordan man skal forholde seg til hverandre i det daglige. Alle virksomheter bidro i prosessen frem til de verdier som ble valgt: Lojalitet Ærlighet Respekt Engasjement En lærende organisasjon! Oppfølging av verdiene og hva disse betyr for meg og min adferd er bl.a. innarbeidet i utviklingssamtaler mellom leder og den enkelte medarbeider. 2.2 Politisk struktur Kommunestyret i Sande har 25 medlemmer, mens formannskapet og de tre sektorutvalgene Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk (NMK), Hovedutvalg for kultur og oppvekst (KOP) og Hovedutvalg for helse og sosial (HOS) hver består av 7 medlemmer. Øvrige utvalg har varierende antall medlemmer.

6 Sande kommune - Handlingsprogram Administrativ struktur Organisering per Rådmann Olav Grande Rådmannens Stab* (inkl. personal og IKT) Informasjonsavd. Knut Erik Lippert Økonomiavd. Jan Holmen Oppvekst felles* Barnehage felles* Kommunalsjef kultur og oppvekst Bjørn Tollaas Haga barnehage Anne-Gro Rojahn Nordre Jarlsb.bhg. Janne I. Håkonsen Skafjellåsen bhg. Cecilie Holter Haga Skole Tom Rune Gravningen Selvik skole Tormod Ludvigsen Galleberg skole Terje Larsen Kjeldås skole Brit Sønsterud Sande ungd.sk / VO Alf Goksøyr Kommunalsjef helse og velferd Fritz Solhaug Folkehelse / Bolig og fritid Unn K. Dinga Sandetun pleie og rehabilitering Per Gulbrandsen NAV Torunn Petterson Kommunalsjef tekniske tjenester Knut Johansen Plan og byggesak (Knut Johansen) Vann og avløp Svein J. Pettersen Drift og Eiendom Ragnar Krane Barnevern Berit Steen PP-tjenesten Torill M.A. Sannerud Bokser merket * er ikke egne virksomheter, men budsjetteres som egne ansvar. Kulturtjenesten Jon Endre Røed Olsen HMS / sykefravær Det er vedtatt overordnede retningslinjer for HMS-arbeidet i Sande kommune (AMU ). Retningslinjene definerer ansvarsforholdene knyttet til HMS-arbeidet og krav til virksomhetene. I tillegg utarbeides det årlige mål for HMS-/IA-arbeidet. Verneorganisasjonen består nå av 18 verneområder med hvert sitt verneombud og med hovedvernombud i 20% frikjøpt stilling. Verneområdene er i hovedsak organisert som naturlige fysiske og/eller administrative enheter. Hovedvernombudet driver et aktivt arbeid i forhold til verneombudene og i 2013 ble det igangsatt et forsøk med sektorvise og felles møter. Ordningen skal evalueres ved utgangen av 2013.Verneombudene/hovedvernombudet har et nært samarbeid med bedriftshelsetjenesten som bl.a. gir nødvendig HMS-opplæring og råd og bistand i forhold til HMS-/IA-arbeid. Nærværet i Sande kommune er økende og sykefraværet var i 2012 på 7,9% mot 8,2% i Med henvisning til de positive resultatene som ble oppnådd i prosjektet Gravid og i jobb, tas det nå sikte på å opprette en 20% stilling øremerket IA-arbeid med målsetting om å redusere sykefraværet og øke nærværet. Det legges inn en målsetting om å redusere sykefraværet med 0,2 prosentpoeng i forhold til foregående år.

7 Sande kommune - Handlingsprogram Hvert 2. år gjennomføres medarbeiderundersøkelser. Medarbeiderundersøkelsen i 2013 viser en gjennomsnittlig score for medarbeidertilfredshet på 4,7 (skala 1-6, hvor 6 er beste score). Dette er en høy score og viser at ansatte i Sande kommune jevnt over er tilfreds med arbeidsplassen sin. Kommuneforlaget offentliggjør sammenstilt resultat fra kommunene som benytter bedrekommune.no til medarbeiderundersøkelser. Resultatene for Sande kommune viser at vi ligger likt med eller over gjennomsnittet av kommunene som i 2013 var på 4,6. I økonomiplanperioden er det et mål å ligge likt med eller bedre enn gjennomsnittet av kommune Norge. Kompetanse- og organisasjonsutvikling Kompetanseutvikling er en forutsetning for at kommunen til enhver tid skal inneha den nødvendige kompetanse til å utføre tjenestene på en god og kostnadseffektiv måte. Muligheter for kompetanseutvikling er en viktig rekrutteringsfaktor vedtok kommunen Strategisk kompetanseutviklingsplan. Planen planlegges revidert i løpet av Strategisk kompetanseutviklingsplan har en målsetting om at ca. 2% av lønnsmassen skal avsettes til kompetanseutvikling. Dette målet vil ikke nås i økonomiplanperioden, da det ikke er funnet rom for økning av de sentrale kompetanseutviklingsmidlene i perioden. I 2013 startet et omfattende lederutviklingsprogram. Programmet vil gå over flere år, og det må antas at en vesentlig del av de sentrale kompetansemidlene i økonomiplanperioden vil gå til dette programmet. Bemanning og årsverk Høsten 2013 har kommunen ca. 539 årsverk fordelt på ca. 766 ansatte. Antall ansatt har økt de senere år, i første rekke innenfor skole og helse og velferd. Prosjektet Et samfunn i utvikling er igangsatt med sikte på effektiviserende og kostnadsbesparende tiltak. Dette vil medføre at det i utgangspunktet ikke er rom for bemanningsøkninger i økonomiplanperioden. 2.4 Interkommunale selskaper Sande kommune er med i følgende interkommunale selskaper: Selskap F.o.m. Deltagende kommuner Interkommunalt arkiv Kongsberg IKS (IKA Kongsberg) kommuner og fylkeskommuner Blindevannverket IKS (BIKS) 1994 Svelvik, Sande Nord-Jarlsbergmuséene, 27-samarbeid 1995 Holmestrand, Hof, Re, Sande, Svelvik, Vestfold Fylkeskommune Drammensregionens Brannvesen IKS (DRBV) 2002 Drammen, Lier, Svelvik, Sande, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Sigdal Renovasjonsselskapet for Drammensregionen Drammen, Svelvik, Sande, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Røyken, Hurum, Lier, Modum 2002 IKS (RfD) Legevakta i Drammen IKS 2003 Drammen, Svelvik, Sande, Lier, fra 2011 Nedre Eiker Miljørettet helsevern i Vestfold 2004 Andebu, Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Nøtterøy, Re, Sande, Stokke, Svelvik, Tjøme og Tønsberg Buskerud Kommunerevisjon IKS kommuner og Buskerud Fylkeskommune Vestfold interkommunale kontrollutvalgssekretariat, 27-samarbeid 2005 Vestfold Fylkeskommune og 11 kommuner i Vestfold D-IKT (reg. i Brønnøysund 2007), 27- samarbeid 2006 Drammen, Svelvik, Sande, Røyken Vestviken kommuner i Vestfold, Buskerud og Oppland Kemneren i Drammensregionen 2010 Drammen, Røyken, Hurum, Svelvik, Sande Kommuneadvokaten i Drammensregionen 2010 Drammen, Røyken, Hurum, Nedre Eiker, Svelvik, Sande Drammensregionens interkommunale krisesenter 2010 Lønn og regnskap, 27-samarbeid 2012 Sande, Svelvik Kommunen deltar også i en rekke samarbeidsnettverk. Drammen, Hurum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik, Lier, Øvre Eiker, Modum

8 Sande kommune - Handlingsprogram Overordnede mål og strategier 3.1 Kommuneplanens samfunnsdel Kommunestyret har 4.september 2013 godkjent forslag til kommuneplanens samfunnsdel for og vedtatt å legge denne ut til offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens kapittel 11. Høringsfristen er 30.oktober Forslaget er en videreføring av kommuneplan For at kommuneplanens samfunnsdel bedre kan fungere som et strategisk styringsdokument for handlingsprogram og økonomiplan, er det foretatt en samordning og forenkling av satsingsområder, mål og strategier. Følgende hovedendringer er vedtatt: En generell oppdatering av nasjonale og regionale føringer, faktagrunnlag og status i forhold til ny kunnskap og nye vurderinger Satsingsområdene Sande som naturbasert opplevelseskommune og Miljø og klima tas ut som egne satsingsområder og innarbeides i andre deler av samfunnsdelen En forenkling og presisering av mål og strategier En ny beskrivelse av mål og strategier for den kommunale organisasjonen I samfunnsdelen er vedtatt visjon og fem satsingsområder/hovedmål for utvikling av Sandesamfunnet: Næring og stedsutvikling Kultur og oppvekst Helse og velferd Trafikk og infrastruktur Den kommunale organisasjonen Temaene folkehelse, miljø/klima og samfunnssikkerhet innarbeides som gjennomgående tema i hele samfunnsdelen. Til hvert av satsingsområdene er knyttet mål og strategier. Kommuneplanens satsingsområder er til dels tverrsektorielle. I handlingsprogrammet foreslås det tiltak/resultatmål som følger kommunens politiske og administrative sektororganisering. Samfunnsdelen er omfattende og har en tidshorisont på 12 år. Det er derfor ikke mulig å følge opp alle mål og strategier de første fire årene. Innenfor disponible økonomirammer er det i kapittel 5 for hver enkelt sektor utarbeidet en prioritering av hvilke tiltak/resultatmål som planlegges gjennomført henholdsvis i budsjettåret 2014 og for resten av planperioden ( ). For hver sektor gis det innledningsvis en beskrivelse av hovedutfordringene i perioden. 3.2 Visjon og satsingsområder Visjon: Sande sammen skaper vi trygghet og trivsel Sande skal være et trygt lokalsamfunn med gode velferdstilbud. I en kommune med gode oppvekst- og levekår skal en sunn befolkning lett kunne ta valg som fremmer folkehelsen. Samtidig skal Sande som en utviklingsorientert kommune møte framtidig vekst og utfordringer med nødvendig skaperkraft og endringsvillighet. Verdier: Våre verdier LÆRE skal ligge til grunn for utviklingen av Sande både som lokalsamfunn og som kommuneorganisasjon: Lojalitet Ærlighet Respekt Engasjement

9 Sande kommune - Handlingsprogram Satsingsområde: Mål: Satsingsområde: Mål: Satsingsområde: Mål: Satsingsområde: Mål: Næring og stedsutvikling Sande kommune skal være en næringsvennlig kommune, med fokus på en attraktiv stedsutvikling. Sande kommune skal: Utvikle et mer variert næringsliv og sikre bedre balanse mellom innbyggertall og arbeidsplasser i kommunen. Skape et attraktivt og bærekraftig kommunesentrum med nye boliger på lang sikt og med konkrete utbyggingsprosjekter på kort sikt. Sikre allmennhetens rett til ferdsel i utmark og strandsone, og legge til rette for naturbaserte opplevelser i strandsonen, langs Sandeelva og i skogsområdene. Sikre at miljø- og klimahensyn og samfunnssikkerhet ivaretas i alle kommunal planlegging og saksbehandling. Kultur og oppvekst Sande kommune skal sikre trygge og gode oppvekst- og levekår for barn og unge. Dette innebærer også å tilrettelegge for et godt kultur- og fritidstilbud for alle aldersgrupper. Et overordnet mål for både voksne og barn i skoler og barnehager i Sande er at Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag. Sande kommune skal: Videreutvikle inkluderende lærings, fritids og kulturarenaer hvor barn og unge opplever mestring, trygghet og tilhørighet. Vektlegge tidlig innsats, blant annet for å forebygge frafall fra videre utdanning og arbeidsliv. Utarbeide handlingsplaner som konkretiserer mål, tiltak og forventet praksis innen skole, kultur, SFO og barnehagene. Være et lokalsamfunn med MOT. Sikre skole- og barnehagebygg med tilstrekkelig kapasitet og kvalitet. Dette inkluderer også lokaler til voksenopplæring, kulturskole og andre kulturformidlingsarenaer. Helse og velferd Sande kommune skal: Tilby gode og effektive helse- og omsorgstjenester av god nok kvalitet. Fremme folkehelse og forebygge helseproblemer. Tilby tjenester på beste effektive omsorgsnivå (BEON-prinsippet). Tilrettelegge for at innbyggerne kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Utvikle og ta i bruk ny velferdsteknologi. Gi en helhetlig og samordnet tjeneste innenfor psykisk helse og rus. Legge til rette for at flyktninger og innvandrere blir integrert i kommunen med fokus på arbeid, helse, fritid og bolig. Videreutvikle dag -, aktivitets- og arbeidstilbud etter alder og funksjonsnivå. Utvikle samarbeidet med nærliggende kommuner og spesialisthelsetjeneste om utvikling og etablering av tjenester. Trafikk og infrastruktur Sande kommune skal opprettholde og videreutvikle gode og fremtidsrettede løsninger innen kommunal infrastruktur, miljø og samfunnssikkerhet. Sande kommune skal: Sikre trygge skoleveier og redusere antall trafikkulykker og skadeomfang. Sikre tilstrekkelig tilgang på rent vann til innbyggere og næringsliv, herunder nye bolig-, hytte- og næringsområder. Sikre trygg håndtering av avløp, uten skade for helse og miljø, med ledningsnett og tilhørende installasjoner som tåler flom og ekstrem nedbør. Sikre at tiltak gjennomføres på en måte som begrenser negative konsekvenser for vassdrag og omgivelser til et minimum, f.eks. lokal overvannshåndtering. Redusere klimagassutslipp fra kommunal aktivitet i samsvar med nasjonale mål.

10 Sande kommune - Handlingsprogram Satsingsområde: Mål: Den kommunale organisasjonen Sande kommune skal utvikle og produsere grunnleggende velferdstjenester til innbyggerne og sikre innbyggernes rettigheter, innenfor de økonomiske rammer kommunen disponerer. Sande kommune skal være: En attraktiv arbeidsgiver med et mangfold av kompetente medarbeidere og en arbeidsgiverstrategi som bidrar til å rekruttere og beholde kompetente ansatte. En utviklingsorientert arbeidsgiver som legger til rette for læring, endring og utvikling. En arbeidsgiver som har fokus på verdier og etikk. En kommune med sunn økonomi og effektiv drift. En kommune som vektlegger klimavennlig drift og forvaltning. I tillegg til sektoroversiktene nedenfor legges det i handlingsprogrammet opp til at noen felles og tverrsektorielle mål og tiltak skal prioriteres i perioden Dette gjelder: Folkehelse; Det utarbeides årlig handlingsplan for folkehelse i Sande. Handlingsplanen er basert på politikernes og alle sektorers felles ansvar for innbyggernes folkehelse i medhold av ny folkehelselov. God oppvekst; Det utarbeides årlig handlingsplan for god oppvekst i Sande. Beredskap; Beredskapshensyn skal ivaretas i all planlegging og i alle kommunale tiltak. Miljø/klima; Miljø- og klimahensyn skal ivaretas i all planlegging og i alle kommunale tiltak.

11 Sande kommune - Handlingsprogram Budsjett og økonomiplan 4.1 Økonomiske rammer og forutsetninger De økonomiske rammene for Handlingsprogram bygger på rammene fra vedtatt Økonomiplan , Kommuneproposisjonen 2014 (St.prop.146 S), Revidert Nasjonalbudsjett for 2013 og Statsbudsjettet for 2014 (St.prop. 1S). I Statsbudsjettet er den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter anslått til 4,1% i 2014, regnet fra anslag på regnskap for Med anslått prisvekst i kommunesektoren i 2014 på 3%, tilsvarer det en realvekst på 1,1%. Kommunesektoren kompenseres for anslått pris- og lønnsvekst (deflator) på 3% i 2014, hvorav lønnsveksten anslås til 3,5 %. I dette handlingsprogrammet er det lagt til grunn en lønnsvekst på 3,5% og en prisvekst på 2%. I handlingsprogrammet er driftsbudsjettet for perioden satt opp i 2014-kroner. Lønns- og prisvekst er kun lagt inn for Forslag til statsbudsjett, Grønt hefte, og prognosemodell fra KS for beregning av frie innekter er lagt til grunn når det gjelder forutsetning om overføringer fra staten. Disse overføringene er regulert med en deflator på 3%, for å ivareta lønns- og prisvekst. Utover veksten i frie innekter er det en økning i rammetilskuddet til nye oppgaver, i hovedsak til barnehage, skole og barnevern. Disse oppgavene er ivaretatt i budsjettforslaget i denne handlingsplanen. Det er i tillegg lagt til grunn en liten befolkningsvekst i kommunen for planperioden Det er tatt utgangspunkt i SSBs beregning, med en forutsetning om at kommunen har en vekst som er 0,3% høyere enn landet. I 2014 faller netto driftsresultat fordi momskompensasjonen for investeringer blir budsjettert på investeringsbudsjettet i henhold til retningslinjene. Kommunen betaler årlig inn en pensjonspremie til sine pensjonsleverandører (likviditetseffekt). Samtidig beregnes netto pensjonskostnader på grunnlag av et sett kriterier som fastsettes av Kommunal- og regionaldepartementet. Differansen mellom innbetalt premie og netto pensjonskostnad betegnes som premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i regnskapet. Sande kommune har valgt å amortisere premieavviket året etter og ikke over 15 år som mange kommuner. Dette gir store svingninger i pensjonskostnaden fra år til år. Etter en dom i arbeidsretten sommeren 2013 er det bestemt at små stillinger som tidligere ikke ble tatt med i pensjonsgrunnlaget, nå skal opptjene pensjon. Dette innebærer at pensjonskostnadene øker med 3 % fra og med Som følge av strengere økonomiske forutsetninger (lavere forholdstall og lavere forventet avkastning) og inkludering av små stillinger i beregningene, forventes netto pensjonskostnad å stige med rundt 11 % fra 2013 til Netto pensjonskostnad var i 2012 på 22,9 mill kr, i 2013 på 25,3 mill kr og forventes i 2014 å bli på 27,5 mill kr. For Sande kommune, som altså amortiserer premieavvik over 1 år, vil pensjonskostnaden som skal resultatføres gjøre et kraftig fall i 2014 (året for økningen i premieinnbetaling). Dette året forventes en innbetalt premie å være 41,6 mill kr. Premieavviket blir på hele 12,4 mill kr dette året. Etter at det tas hensyn til premieavviket i Statens Pensjonskasse forventes det at premieavviket bidrar positivt til resultatet med 11,7 mill kr i Dette vil slå ut negativt i regnskapet for 2015 med tilsvarende beløp. De to pensjonsleverandørene SPK og KLP gir ikke prognoser ut over Det er imidlertid lagt inn et noe mindre premieavvik i 2015, slik at netto kostnaden blir 8,1 mill kr det året. Etter denne forutsetningen bør det i 2014 avsettes mellom 5 og 12 mill kr for å dekke premieavviket i 2014.

12 Sande kommune - Handlingsprogram Utvikling i pernsjonskostnader og premieinnbetaling for Sande kommune (1000-kr) Pensjonskostnad KLP Premieinnbetaling KLP Lån med løpende rente er justert noe opp. Dette har sammenheng med bankenes behov for å øke sin egenkapital ved å øke marginen mellom det de gir i innskuddsrente og den renten de tilbyr til sine lånekunder. For lån med fastrenter er renten holdt uendret i forhold til forrige øknomiplan. For lån med løpende rente er følgende benyttet i planperioden: Løpende rente : 2,30 % 2,70 % 3,00 % 3,30 % I 2013 engasjerte kommunen Skagerak Consulting til å utarbeide en detaljert økonomisk analyse for å få en oversikt over kommunens økonomiske situasjon og tjenesteproduksjon sett i forhold til andre kommuner, samt gi et bilde av kommunens fremtidige økonomiske situasjon fram mot I rapporten Et samfunn i utvikling er det vurdert som mest sannsynlig at Sande kommune, i den aktuelle tidsperioden, vil få en befolkningsvekst tilsvarende SSBs prognose for høy vekst på ca. 2% per år. Dette medfører at Sande kommune må iverksette innsparinger i driften, for at det skal kunne investeres i fremtiden. Med utgangspunkt i en rentebane på 5,5% har Sande kommune et omstillingsbehov på ca. 10 mill kr for driftsårene 2014 og 2015 og 25 mill.kr for 2016 og Driftsinntekter Skatt og rammetilskudd Skatt og rammetilskudd utgjør kommunenes frie inntekter. Disse kan disponeres fritt i motsetning til øremerkede midler som går til bestemte formål. For å kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne omfordeles skatteinntektene mellom kommunene gjennom såkalt inntektsutjevning. På grunn av dette bør skatt og rammetilskudd sees under ett. Sande kommunes skatteinntekter er i 2014 beregnet til 85,3 % av landsgjennomsnittet. Gjennom inntektsutjevningen får Sande kommune tilført ca. 21,1 mill.kr. Gjennom utgiftsutjevning i rammetilskuddet kompenseres kommunene for ulik behovsstruktur, som for eksempel demografiske, geografiske og sosiale forskjeller. Indeks over 1 indikerer at utgiftsbehovet er høyere enn landsgjennomsnittet, og for Sande kommune er denne på 1,02249 i Gjennom utgiftsutjevningen får Sande kommune tilført ca. 10,8 mill kr.

13 Sande kommune - Handlingsprogram Frie inntekter (1000-kr) Skatteinntekter Rammetilskudd Regnskap 2011 Regnskap 2012 Oppr.bud Rev.bud Skatteinntekter Rammetilskudd KS-prognosemodell av 19.november 2013 er benyttet for å beregne de frie inntektene i planperioden. For beregningen av skatter og rammetilskudd har Rådmannen benyttet de siste faktiske befolkningstall, Statistisk Sentralbyrås oppdaterte befolkningsprognoser for landet og Sandes egen befolkningsprognose. Økningen i perioden er basert på SSBs beregninger og med en forutsetning om at kommunen har en vekst som er 0,3% høyere enn landet. Basert på KS-prognsemodell øker frie inntekter med 21 mill kr fra 2013 til Denne økningen må dekke lønns- og prisvekst, endring i pensjonskostnader og finanskostnader, samt nye tiltak og endringer i statsbudsjettet 2014 (styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten og reduserte refusjoner til ressurskrevende brukere). Disse postene utgjør mer enn økningen i frie inntekter, dvs. at det blir en realnedgang til drift virksomheter Driftsutgifter Lønns- og personalkostnader I Statsbudsjettet for 2014 er lønnsveksten anslått til 3,5 %. Dette er også lagt til grunn ved beregning av lønnsvekst for Sande kommune i Dette er satt av som en ufordelt lønnsreserve på 11,9 mill kr, som først fordeles på virksomhetene når oppgjøret for 2014 er klart. Varer og tjenester Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon er prisjustert med 2 %, som er i henhold til prisveksten i statsbudsjettet. Det er fordelt ut 3,4 mill kr til virksomhetene i rammene for Merverdiavgiftskompensasjon Til og med budsjettåret 2013 skal momskompensasjonen fra investeringer inntektsføres i driftsregnskapet. Sande kommune har overført all momskompensasjon fra investeringer til investeringsregnskapet fra 2009, med unntak av 0,8 mill kr i Fra 2014 skal kompensasjonen inntektsføres direkte i investeringsregnskapet. Endringer i føring 0,4 % Sentrale funksjoner av merverdiavgiftskompensasjon fra ,0 % 5,9 % får konsekvenser for kommunens netto 5,6 % 8,3 % Kultur og oppvekst driftsresultat. For 2014 er driftsutgiftene fordelt per sektor som vist i diagrammet: 32,7 % 44,1 % Helse og sosial Næring, miljø, komm.tekn. Eksterne enheter Fellesposter

14 Sande kommune - Handlingsprogram Finansposter (beløp i 1000-kr) Renteutgifter Renteinntekter Avdrag på utlån Andre finansutgifter og inntekter Avdrag på lån Netto finansutgifter Endring fra året før Netto finansutgifter øker i perioden som følge av investeringsprogrammet og en høy låneandel i finansiering av investeringene. Dette innebærer at både rente- og avdragsutgiftene går opp. Resultatforbedrende tiltak er innarbeidet med i alt 1,4 mill kr i Det er gjennomført en anbudskonkurranse vedr ny bankavtale der Danske Bank hadde det beste tilbudet. Overgang til ny bank innebærer en innsparing på gebyrer og bedre rentemargin på innskudd på 0,4 mill kr per år. En del av lånegjelden er refinasiert i sertifikatmarkedet. Den reduserte lånemarginen utgjør ca. 1 mill kr per år Endrede forutsetninger Handlingsprogrammet bygger på en del forutsetninger som til dels er utenfor kommunens egen kontroll og/eller er svært usikre. Konsekvenser for budsjett 2014 av endringer i en del av disse forutsetningene kan illustreres som følger: Vekst i skatteinntekter for landet; 1%-poeng for landet betyr ca. 2 mill kr. Lønnsvekst; 1%-poeng betyr ca. 3,5 mill kr inkl. sosiale utgifter. Bemanningsendringer; 1 årsverk utgjør i gjennomsnitt ca. 0,5-0,8 mill kr inkl. sosiale utgifter. Flytende lånerente: 1%-poeng betyr ca. 0,5 mill kr i endrede finanskostnader. Innskudds-/plasseringsrente; 1%-poeng betyr ca. 0,9 mill kr i endrede finansinntekter. Låneopptak; 10 mill kr i låneopptak medfører ca. 0,8 mill kr i endrede finanskostnader (renter/avdrag over 20 år), sett bort fra eventuell tilskudds-/rentekompensasjonsordning. Ressurskrevende brukere: 1 bruker betyr netto kostnader på 0,5 2 mill kr. Kjøp av sykehjemsplasser: 1 plass betyr kostnader i størrelsesorden 1 mill kr. Elevtall/klassedeling: 1 klasse betyr kostnader i størrelsesorden 0,5 1 mill kr. For å ivareta slike uforusette endringer er det satt av 1,8 mill kr i en sentral reserve i Driftsbudsjettet Tabellene viser de økonomiske hovedtallene i perioden, som inkludert Rådmannens forslag til resultatforbedring jfr. tabell Resultatforbedringer For nærmere informasjon om driftsbudsjettene for den enkelte sektor, se kapittel 5 Tjenesteområdene.

15 Sande kommune - Handlingsprogram Hovedoversikt Plan (tall i kr, Plan i 2014-kroner) Regnskap Rev.bud Frie inntekter (skatt/rammetilskudd) Andre refusjoner (rentekomp., m.m.) Momskompensasjon investeringer Sum frie inntekter/fellesinntekter Drift virksomheter/felles* Ufordelt lønnsvekst inkl. sos.utg. / sentral reserve Netto premieavvik/felles pensj.kostn Sum drift Brutto driftsresultat Netto finanskostnader (ansvar 9002) Netto finanskostn.boligfin./virksomh Netto driftsresultat Avsetning til/bruk av fonds virk.h Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Overføring til investeringsregnsk Avsetning til bundne fond Avsetning til disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Regnskapsmessig resultat * Regnskap 2012 inkluderer fordeling av lønnsreserve 2012 totalt 8 mill kr. Driftsbudsjettene ble økt med 6,8 mill kr i forbindelse med revidert budsjett 1. tertial og 2,5 mill kr i forbindelse med 2.tertial 2013, grunnet avvik mellom budsjett og faktiske kostnader. Disse budsjettendringene er derfor ikke kun som følge av nye forutsetninger etter budsjettvedtaket i desember 2012, men også av at faktiske utgifter i 2012 ikke fullt ut var tatt inn i budsjettet for Det er behov for en ytterligere økning i virksomhetene sine rammer for 2014 på 14,5 mill kr, blant annet som følge av helårseffekt av budsjettendringer i 2013, kostnadsøkninger meldt fra kemneren og DRBV, klassedelinger i barneskolene, økt spesialundervisning pga fosterhjemplasserte elever, gjesteelever i andre kommuner, statlig tilskudd til styrking av helsestasjons - og skolehelsetjenesten jfr. føringer i statsbudsjettet, økt arealbehov Folkehelse, økte utgifter til medisinske forbruksvarer og medisiner som følge av samhandlingsreformen, realistisk lønnsnivå på Sandetun, integrerende tiltak i regi av flyktningetjenesten iht. introduksjonsloven, økning av sosialhjelp, Kunst Rett Vest 2014, Grunnlovsjubileet 2014, endring i driftskostnader pga tidligere investeringer og kommunalt tilskudd til private barnehager og barnehagebarn i andre kommuner. Det er satt av 1,8 mill kr i 2014 til en sentral reserve, bl.a. for å ta høyde for klassedelinger, nye fosterhjemplasserte elever, nye ressurskrevende brukere og lignende. Det forventes et lønnsoppgjør på 3,5% i 2014 og det er derfor satt av en sentral lønnsreserve på 11,9 mill kr i 2014 til dette. Netto premieavvik forventes å gi et positivt bidrag til resultatet med 11,7 mill kr, mens netto finanskostnadene øker med 0,8 mill i forhold til. revidert budsjett 2013 som følge av økte investeringer. Kommunestyret har vedtatt resultatforbedringer på 13,5 mill kr i 2014, 22,8 mill kr i 2015, 25 mill kr i 2016 og 28,3 mill kr i Driftsresultat Netto driftsresultat er en indikator på den økonomiske balansen i kommunen. Den viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og uttrykker hva Sande kommune sitter igjen med til avsetninger og investeringer. Det anbefales at over tid bør en kommunes driftsresultat ligger over 3 prosent av driftsinntektene. For 2014 utgjør netto driftsresultat 0,9%, dette er avsatt til disposisjonsfond. Dette skal bl.a. ta høyde for svingninger i pensjonskostnadene, og det må benyttes 6 mill kr av fondet i Netto driftsresultat utgjør etter dette -1,6% i 2015, -1% i 2016 og 0,2% i Det positive resultatet i 2017 settes av på disposisjonsfondet for å ta høyde for forventet befolkningsvekst.

16 Sande kommune - Handlingsprogram I 2014 faller netto driftsresultat fordi momskompensasjonen for investeringer blir budsjettert på investeringsbudsjettet i henhold til retningslinjene Resultatforbedringer Tabellen viser kommunestyrets vedtak til tiltak som skal gjennomføres i planperioden. Nummereringen henspiller til vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige tiltak (beløpene er satt opp i 1000-kroner. Besparelser er satt opp i minus og økninger med pluss). Noen av de foreslåtte tiltak er ikke innarbeidet i rådmannens budsjettforslag (tiltak nr 1.5, 1.13, 3.3, 3.9 og 3.20), jfr. vedlegg 2. Tiltak nr Ansvarlig virksomhet 5100 Plan og byggesak 5300 Drift og eiendom 5300 Drift og eiendom Navn tiltak Økte gebyrer plan/byggesak Økte husleieinntekter Økt husleie omsorgsboliger 5300 Drift og Salg av kommunal eiendom eiendom (9001 Felles) Beskrivelse av tiltaket I samsvar med vedtatt HP foreslås i gjennomsnitt 10% årlig økning i gebyrene for å oppnå økt selvkostgrad I samsvar med vedtak om innføring av gjengs leie er det foretatt ny beregning av økte husleieinntekter. Økt husleie med ca kr/mnd i 85 omsorgsboliger. Salg av kommunale eiendommer i samsvar med vedtatt budsjett. Endring 2014 Endring 2015 Endring 2016 Endring Barneskolene Selvkost SFO Økt foreldrebetaling Kulturtjenesten kulturskolen Egenandel Øke egenandelen til kulturskolen Frivillig avgift/bidrag 4000 Kulturtjenesten skiløyper, badestrand osv. Frivillig avgift/bidrag for bruk av kommunale for bruk av fellesarenaer Kutte kommunale Kulturtjenesten aktivitetssenter kostnader Besparelse gebyr-selvkost Sandetun 1.10 Øke brukerbetaling 3200 Øke prisen på trygghetsalarmer fra kr 310,- til for tjenester Sandetun 420,- per mnd. Sandetun Bolig Salg av tjenester og fritid Bolig og fritid Salg av avlastning til nabokommuner Innføre Øk.avd. faktureringsgebyr på Innføre faktureringsgebyr papirfakturaer Besparelse ved lavere gebyrer og økte Finansposter Ny bankavtale renteinntekter ved bytte av bank. (økonomi) Finansposter Refinansiering av lån Gjennomgang av kommunens finansstrategi - refinansiering av lån som medfører redusert (økonomi) lånemargin Felles 1.16 innt./utgifter Eiendomsskatt Innføring av eiendomsskatt (økonomi) Sum tiltak inntekter Drift og Effektivisering av Effektivisering av renholdsrutiner og bruk av eiendom renhold renholdsmaskiner Plan og Mer effektiv saksbehandling gjennom nye rutiner Plan og byggesak byggesak og digitale løsninger Barnehage Barnevern Oppvekst, skole og barnehage 3100 Bolig og fritid 3100 Bolig og fritid 3200 Sandetun Skafjellåsen barnehage nedlegges Omlegging av Barnevern Spes.ped bedre rutiner og fokus på tilpasset opplæring Org. endring Bolig og fritid Nedleggelse av Skafjellåsen barnehage fra Bruke eget personale, mindre konsulenter Bedre rutiner og mer fokus på TPO (tilpasset opplæring). Sammenslåing av virksomhetene Bolig og Fritid og Folkehelse, samt kutt av 1/1 avdelingsleder på Bolig og Fritid Effektivisering av saksbehandling Helse og sosial Kutt av 1/2 saksbehandlerstilling Analyse av pleiefaktor Reduksjon i pleiefaktor på Sandetun fra 0,8 til 0,7 Sandetun

17 Sande kommune - Handlingsprogram Tiltak nr. Ansvarlig virksomhet Navn tiltak Beskrivelse av tiltaket Endring 2014 Endring 2015 Endring 2016 Endring Sandetun 3200 Sandetun 3200 Sandetun 3200 Sandetun 3200 Sandetun 3200 Sandetun Reduksjon av årsverk - bofellesskap for demente Reduksjon av årsverk, avdelingssykepleier Sandetun Reduksjon av årsverk nattevakt Sandetun Redusere vakttillegg Sandetun Bedre rutiner/lagerstyring varebestilling Sandetun Redusert vikarbruk Sandetun Kutt av 1/2 årsverk, Bofellesskap for demente Tre somatiske langtidsavdelinger samles under felles ledelse - kutt av 1/1 årsverk. Kutt i 2 x 1/1 nattevakt. Bortfall av tilstedevakt på bofellesskapet for demente, sees i sammenhang med utvikling av velferdsteknologiske løsninger Mer effektiv ferieturnus Etablere bedre rutiner for varebestilling Det er en kontinuerlig utfordring å tilpasse driften de gitte rammer virksomheten har for vikarbruk Organisasjonsutviklin Gjennomgå avdelings- og org.struktur, Sandetun g Sandetun lederrollen, økonomistyring og arb.giver politikk Folkevalgte organer Politisk organisering Endre den politiske organiseringen (Info) Stab Redusere Redusere sykefraværet med 0,2 prosentpoeng i (alle virks.) sykefraværet forhold til år 2012 (7,9%) Felles innt./utgifter Utsette pensjoneringstidspu Påvirke til at færre medarbeidere går av med AFP (økonomi) nkt for AFP IKT (flere virks.) Ny avtale printere Inngå en ny avtale for kommunens printere Rådmannen Optimalisering av Gjennomgang av rutiner og organisering i hele (1006 Stab) stab/støttefunksjoner sentraladministrasjonen Sum tiltak effektivisering Drift og eiendom 5300 Drift og eiendom 5300 Drift og eiendom 4000 Kulturtjenesten 4000 Kulturtjenesten 3.7 Skoler Barnevern 3.11 Oppvekst Kulturtjenesten Barneskolene Barneskolene 3.14 Oppvekst Kommunale veger Effektiv arealbruk i kommunale bygg Redusere midlertidig ansatte drift og eiendom Støtteordninger og tilskudd Kultur Redusert tjenestetilbud lavterskel kultur Redusert lærertetthet og/eller lederressurs Utgiftsdekning Barnevern Kostnadsreduksjon bibliotek Nye anbud/roder samt redusert standard på vintervedlikehold, redusert vedlikehold av private veger m.v. Arealbruken i kommunale bygg gjennomgås med sikte på å redusere arealer. Konkret foreslås kulturskolens virksomhet flyttet til ordinære skolelokaler. Redusert sommerhjelp samt vikarbruk ved sykefravær Støtteordninger avgrenses til barn og unge? "Møteplassen" er psykisk helse for voksne, flyttes til helse. Redusere antall lærere, spesielt på ungdomstrinnet Vurdere utgiftsdekningen som Barnevernet tilbyr Utredningen skal finne svar på mulige konsekvenser av reduksjon i personalressurs med 20 % stilling eller redusert nettoramme med 10 %. Det forutsettes at biblioteket holder sommeråpent Voksenopplæring tilbud Redusere tjenester til minimum Kutte leirskole barnetrinn Leirskoletilbud fjernes Redusere svømmeundervisningen fra 12 til 8 Redusere eller 6 timer i barneskolen (beløpene oppført i svømmeundervisning tabellen gjelder 8 timer) Skoleskyss kommunalt Gjennomgang lokale vedtak "farlig skolevei"

18 Sande kommune - Handlingsprogram Tiltak nr Skoler Ansvarlig virksomhet 3100 Bolig og fritid 3200 Sandetun Navn tiltak Fjerne ekstra time b- trinn Aktiv natt til passiv natt /justering av turnus Nedleggelse av 3 sykehjemsplasser Sandetun Avtale med Sande Produkter Effektivisering av kjøkkentjenester Netto driftsrammer per virksomhet/sektor Beskrivelse av tiltaket Korrigere undervisningstimer i tråd med nasjonalt. Sande har i dag 48 årstimer mer pr klasse for ett trinn på barnetrinnet. Dette gir mer undervisning, men er ut over fag- og timefordeling nasjonalt. Overgang aktiv natt til passiv natt Bolig og fritid/justering av turnus Endring 2014 Endring 2015 Endring 2016 Endring Tre somatiske plasser på hus G nedlegges Bolig og fritid Ny forhandling av avtalen med Sande Produkter Sandetun Kutte 126 % stilling i kjøkkentjenestene Kirke Kirken Generell økonomisk rammereduksjon på og rammereduksjon samme nivå som øvrige sektorer/virksomheter. trossamfunn Sum tiltak standard reduksjoner Sum foreslått tiltak Virksomhet (ansvarsnr.) R 2012 Rev.bud Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan Folkevalgte organer Administrativ ledelse IKT Økonomiavdelingen samarbeid m/svelvik Informasjonsavdelingen Stab inkl.tilitsvalgte Sentrale funksjoner Haga skole Selvik skole Galleberg skole Kjeldås skole Sande ungdomsskole Haga barnehage Nordre Jarlsberg barnehage Skafjellåsen barnehage Ressurssenter oppvekst Barnevern PP - tjenesten Kulturtjenesten Barnehage felles Frydenhaug skole Kultur og oppvekst Folkehelse * Bolig og fritid * Sandetun pleie og rehabilitering NAV Eksterne helsetjenester Helse og sosial Plan og byggesak Vann og avløp Drift og eiendom Næring, miljø, komm.tekn Revisjon Kirke og trossamfunn Sande Produkter Regionalt samarbeid og næringsutvikling Brann- og ulykkesberedskap Eksterne enheter Felles inntekter/utgifter - virksomheter* Finansposter Fellesposter Totalt virksomheter ekskl. fond * inkluderer i planperioden ufordelt lønnsvekst, sentral reserve, netto premieavvik/felles pensj.kostn. og salg av kommunal eiendom

19 Sande kommune - Handlingsprogram Gebyrer og brukerbetaling Barnehage: Statsbudsjettet legger opp til en nominell økning i foreldrebetaling for barnehager på kr. 75 per måned. Ny foreldrebetaling blir da kr per måned. Matpengersatsen for full plass er kr. 250 per måned. Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nummer to og 50% for etterfølgende barn. Barnet som har den største plassen betaler full pris. Ved eventuell ledig kapasitet kan det kjøpes dagplasser for kr. 250 per dag. For husstander med samlet inntekt under 4G gis det inntektsmoderasjon iht. følgende tabell: Inntekt 50% plass 60% plass 80% plass 100% plass 1-4G G SFO: Satser for foreldrebetaling i SFO oppjusteres med inntil 10%, som en følge av tiltak nr. 1.6 i Et samfunn i utvikling. Følgende satser benyttes f.o.m (matpenger og sosiale tiltak er uendret): Plasstype SFO-sats 2014 Matpenger / sosiale tiltak Sum 2014 Endring fra 2013 A - Alle dager. Hel plass fra til B - 80% plass, 4 dager per uke C - 60% plass, 3 dager D - 50% plass, 2/3 dager annenhver uke E - 40% plass, 2 dager per uke F - Formiddagsplass G - Ettermiddagsplass H - Dagplass Kulturskole: Brukerbetalinger øker til kr per semester for individuell undervisning og kr for gruppeundervisning. Pleie og omsorg: Det foretas en økning av prisen på trygghetsalarmer med kr. 110,- per bruker, fra kr. 310,- til 420,-. Prisen på servicepakke for beboere i servicebolig opprettholdes på dagens nivå med kr ,-. Teknisk: Tjenester innenfor vann/avløp skal drives etter selvkostprinsippet. For vann/avløp og for plan-, kartog byggesaker legges det frem egne saker når det gjelder gebyrsatser. I økonomiplan/budsjettberegningene er det forutsatt at forslag til endringer i de respektive gebyrsakene blir vedtatt. Diverse leieinntekter er prisjustert med 3,3%. For 87 omsorgs-/trygdeboliger er husleien foreslått økt med ca. 18% til gjengs leie.

20 Sande kommune - Handlingsprogram Investeringsbudsjettet Investeringsbehovet som følge av Handlingsprogrammet og senere politiske saker indikerer et høyt investeringsnivå. I tillegg viser rapporten Et samfunn i utvikling en høy befolkningsvekst frem mot 2040, som medfører ytterligere behov for investeringer. For å sikre kommunens økonomiske handlingsrom er det foretatt en vurdering av alle forslag til investeringer i perioden. Prosjektene er kvalitetssikret både med hensyn til behov, kostnadsramme og fremdrift, og det er foretatt en prioritering av prosjektene med bakgrunn i dette. Tabellen viser bevilgninger i perioden og hvordan disse er budsjettert finansiert. Det er kun budsjett for 1.år i handlingsprogramperioden (2014) som formelt vedtas av kommunestyret. De øvrige år angir budsjettavsetninger. Plan (tall i kr) Regnskap Rev.bud Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Momskompensasjon Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Oversikt over investeringer eksklusiv Startlån og finansieringen av disse: Investeringer (tall i kr) Plan - vedtak i faste priser sum Investeringsutgifter ekskl. VAR Investeringsutgifter VAR Sum finansieringsbehov Finansiering: Overføringer fra drift (momskomp.) Merverdiavgiftskompensasjon Tilskudd Salg av eiendom Bruk av fond Bruk av lån VAR-prosjekter Bruk av lån øvrige prosjekter sum finansiering: Låneopptak i denne tabellen inkluderer ikke opptak av Startlån, da Startlån kun er videreformidlingslån som ikke brukes til å finansiere kommunens investeringer Finansieringsbehov For å imøtekomme forventet befolkningsvekst er det lagt opp til en investeringskostnad på 449 mill kr i planperioden inkl. VAR-investeringer, eller 368 mill kr eksklusiv VAR-investeringer. Investeringer i anleggsmidler Investeringsinnsatsen ligger i hovedsak på omsorgsbygg, barnehage- og skolebygg. Innenfor tjenesteområde Næring, miljø og kommunalteknikk knytter investeringene seg hovedsakelig til selvkostområ-

Handlingsprogram 2014-2017 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Handlingsprogram 2014-2017 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Sande kommune - Handlingsprogram 2014-2017 1 Handlingsprogram 2014-2017 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 1.november 2013 Sande kommune - Handlingsprogram

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015

Handlingsprogram 2015-2018 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 1 Handlingsprogram 2015-2018 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Sande kommune

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Handlingsprogram 2016-2019. Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Handlingsprogram 2016-2019. Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Handlingsprogram 2016-2019 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Rådmannens forslag av 30. oktober 2015 Sande kommune - Handlingsprogram 2016-2019 2 Rådmannens kommentar

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015

Handlingsprogram 2015-2018 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 1 Handlingsprogram 2015-2018 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Rådmannens forslag 31. oktober 2014 Sande kommune - Handlingsprogram

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Handlingsprogram Rådmannens forslag

Handlingsprogram Rådmannens forslag Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 1 Våre utfordringer Utfordringer Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Ulikheter i levekår Sosiale utfordringer Samferdselssituasjonen Kommunereformen

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Handlingsplan med økonomiplan

Handlingsplan med økonomiplan Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 16/4595 151 SADM/ØKO/GØ 03.01.2017 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 09.12.2016 sak 118/16. Følgende

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017 Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/1918-1 Saksbehandler: Carl-Jakob Midttun Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2017-2020 HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016 Agenda 1. Utfordringer for kommunesektoren 2. Status og utfordringer for Asker kommune 3. Videre prosess årshjul 1. Utfordringer

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 16/1940 Lnr.: 19038/16 Ark.: 145 Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 på høring Lovhjemmel: Arbeidet

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Vekst og modernisering

Vekst og modernisering Vekst og modernisering Handlingsprogram - 2018 Budsjett Status 2014 2013 Inntektssvikt på 34,5 mill. kroner Overforbruk i driften på 18,2 mill. kroner Regnskapsmessig resultat på minus 6,2 mill. kroner

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Saksutskrift. Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram

Saksutskrift. Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksutskrift Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/01620-1 Saksbehandler Emil Schmidt Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 14.06.2017 38/17 Formannskapets behandling

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer