SAK NR ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSARBEIDET I PSYKISK HELSEVERN MASTERPLANER VEDTAK:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK NR 010 2013 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSARBEIDET I PSYKISK HELSEVERN MASTERPLANER VEDTAK:"

Transkript

1 Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSARBEIDET I PSYKISK HELSEVERN MASTERPLANER Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapport vedrørende oppstart av omstillingsarbeidet i divisjon Psykisk helsevern til orientering. 2. Styret ber om at det blir lagt fram en orienteringssak med statusrapport for styret 30. mai Brumunddal, 21. februar 2013 Morten Lang-Ree administrerende direktør Saksbehandler:

2 SAKSFREMSTILLING SAK NR ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSARBEIDET I PSYKISK HELSEVERN MASTERPLANER Bakgrunn Styret i Sykehuset Innlandet fattet følgende enstemmige vedtak i sak nr Endringer i faglig struktur og organisering av psykisk helsevern. Oppfølging av rapporten fra prosjekt Psykisk helsevern : 1. Styret slutter seg til administrerende direktørs anbefalinger til endringer og utviklingstiltak for divisjon Psykisk helsevern slik det er oppsummert i styresakens pkt. 1-5, sidene 10 og 11. Styret ber administrerende direktør igangsette de nødvendige prosesser slik at første fase av implementeringen blir iverksatt fra 1. mars Styret forutsetter at gjennomføringen skjer i tråd med retningslinjer for omstilling, der risikoanalyser og medvirkning fra involverte blir tydelig prioritert og vektlagt. Styret er spesielt opptatt av at det sikres en gjennomføring av prosessen med fokus på risikoreduserende tiltak for å ivareta en faglig forsvarlig drift. Styret forutsetter å bli fortløpende orientert om prosessen videre, herunder arbeidet med masterplan. Styret forutsetter videre at de omstillingsforslag som underveis fremstår som særlig kontroversielle forelegges styret som egne saker. Masterplan Omstilling og Masterplan Bygg fremlegges for styret til orientering i henhold til den fremdrift som saken beskriver. 3. Styret ber om at divisjon Psykisk helsevern viderefører arbeidet med å se på daglige rutiner og tilrettelegging av arbeidet ved poliklinikkene og døgnenhetene, slik at det kan frigjøres mest mulig kapasitet til direkte pasientrettet arbeidet. Styret ber om å bli orientert om resultatene av dette arbeidet i juni Styret slutter seg til vurderingen om at nåværende opplysninger om helseforetakets økonomiske rammeforutsetninger gir grunnlag for å dempe omstillingskravet og omstillingstempoet til divisjon Psykisk helsevern. Styret må ta forbehold om fremtidig virkning av inntektsmodellen for Sykehuset Innlandet. Ytterligere krav om omstillingstiltak i divisjon Psykisk helsevern vil bli avklart i forbindelse med styrets behandling av Økonomisk langtidsplan for i mai Styret forutsetter at prosessen gjennomføres i tett samarbeid med kommunene i tråd med samhandlingsreformens intensjoner. Divisjon Psykisk helsevern startet umiddelbart etter nyttår arbeidet med å operasjonalisere styrets vedtak ved å sluttføre Masterplan Omstilling og Masterplan Bygg. Divisjonsdirektøren godkjente masterplanene 15. februar 2013, jf vedlegg til styresaken. Masterplanene skal bidra til en planlagt, systematisk og åpen prosess for implementering av styrets vedtak om endringer i divisjon Psykisk helsevern. Side 2 av 10

3 Masterplan Omstilling beskriver premissene for omstilling og bemanningstilpasninger samt planer for hver enkelt enhet som er omfattet av styrets vedtak. Masterplan Bygg gir en oversikt over behovet for bygningsmessige tilpasninger for å sikre gode løsninger for vedtatte faglige og organisatoriske endringer samt konkrete planer for de berørte avdelingene. Begge masterplanene gjelder for perioden og skal bidra til forutsigbarhet for ansatte og ledere i de endringsprosessene som skal gjennomføres. Det understrekes at planenes hovedfokus skal være utvikling av pasienttilbudet og endringer av drift i tråd med styrets vedtak. Bygningsmessige tilpasninger skal bidra til gjennomføring av faglige og organisatoriske endringer i tråd med styrets vedtak. Saksframstilling Mediebildet etter styrets vedtak Det har vært en del kritiske avisoppslag og leserinnlegg i lokale medier etter styrets vedtak i desember Innleggene har vært knyttet til både selve styrebeslutningen og prosessen fram mot styrets vedtak. Det er særlig beslutningen om å nedlegge Enhet for affektive lidelser (1B) og overføre ansvaret for disse pasientene til DPSene samt å flytte Enhet for spiseforstyrrelser (1C) til DPS Gjøvik for samlokalisering med somatisk sykehus som har fått mye omtale i avisen. Administrerende direktør finner det naturlig å kommentere de innvendingene som har gått igjen og som har vært uttrykt sterkest. Kritikken mot styrets beslutning kan oppsummeres slik: Det medfører ikke riktighet at nasjonale føringer støtter de endringer som er vedtatt gjennomført på Reinsvoll, dette gjelder særlig for Enhet for spiseforstyrrelser (1C), men også mer generelt når det gjelder sentralsykehusfunksjonen Flytting av Enhet for spiseforstyrrelser (1C) fra Reinsvoll til DPS Gjøvik betegnes som nedleggelse. Det hevdes at flyttingen er ikke forsvarlig, både fordi det vil ødelegge et godt fagmiljø som det vil ta år å bygge opp på DPS Gjøvik og fordi det ikke er sagt hvordan enheten skal drives når den underlegges DPSet, herunder at det ikke vil være vakt av lege 24/7. Det er kritikk mot flytting av en enhet fra Reinsvoll til sykehuset på Gjøvik med begrunnelse samlokalisering psykisk helsevern somatikk når sykehuset på Gjøvik skal nedlegges, ref styrets vedtak om Strategisk fokus Nedleggelse av Enhet for affektive lidelser (1B) vil gå ut over pasientene fordi DPSene ikke vil kunne gi et like godt tilbud. Samlokalisering av alderspsykiatri på Sanderud er negativt fordi Oppland ikke får et døgntilbud, noe som vil forvitre kompetansen på Reinsvoll. Det påstås at det ikke foreligger begrunnelser for de beslutninger som ligger i styresak nr Administrerende direktør har følgende kommentarer til kritikken: Nasjonale føringer legger til grunn at ressursene i psykisk helsevern skal fordeles 50/50 mellom sentralsykehusene og DPSene. Det er gitt klare føringer for hva som skal være sentralsykehusfunksjoner, og hva som skal være DPS-funksjoner. Det legges også til grunn at Side 3 av 10

4 sentralsykehusfunksjonene skal spisses, og at DPSene skal overta funksjoner og oppgaver som ikke må løses på sentralsykehus. Føringene tilsier at fordelingen av ressurser mellom sentralsykehus og DPS skal være 40/60 innen Det vil måtte innbære en ytterligere overføring av oppgaver fra sentralsykehus til DPS. Oppgavefordelingen mellom Reinsvoll og DPSene i Oppland vil etter gjennomføringen av styrets vedtak 20. desember 2012 være i tråd med sentrale føringer. Når det gjelder Enhet for spiseforstyrrelser (1C), forutsetter vedtaket at denne enheten fortsatt skal ha sentralsykehusfunksjon, slik de sentrale føringene tilsier. Det innebærer at enheten skal ta imot pasienter fra Hedmark og Oppland som i dag. Divisjon Psykisk helsevern vil legge til rette for en ytterligere klargjøring av funksjonen før organisatorisk overføring og flytting til DPS Gjøvik 1. september Vedtaket forutsetter at flytting av Enhet for spiseforstyrrelser innebærer en flytting av hele personalet ved avdelingen (unntatt de ansatte som får mer enn seks mil fra hjemmet til ny arbeidsplass). Flytting vil alltid innebære en risiko for at noen ikke ønsker å flytte med, og generelt en stress-situasjon for behandlingsmiljøet. Derfor krever en slik situasjon god planlegging, og en ledelse som motiverer og skaper optimisme i sitt personale. Enheten vil få like mange døgnplasser som tidligere, den flytter inn i helt nye lokaler som vil være godt egnet til formålet, og reiseavstanden vil for de fleste av personalet være liten. Påstanden om at flytting av denne enheten betyr nedleggelse av enheten, er derfor urimelig. Divisjon Psykisk helsevern har i samråd med administrerende direktør besluttet at DPS Gjøvik viderefører sitt nåværende ø-hjelpsansvar fram til 1. april Dette gir divisjonen og DPS Gjøvik god anledning til å avklare behovet for legevakt 24/7 for pasienter ved Enhet for spiseforstyrrelser. Overføring av ansvaret for all ø-hjelp i Oppland til akuttavdelingen på Reinsvoll vil da være tilpasset ferdigstillelse av planlagt tilbygg til akuttbygget, herunder nødvendig økning av antall skjermingsplasser. Etter styrets vedtak om etablering av et felles storsykehus for Sykehuset Innlandet, har divisjon Psykisk helsevern vurdert om sentralsykehusfunksjonene i psykisk helsevern skal samlokaliseres med det somatiske pasienttilbudet, ref utarbeidelse av forslag til Utviklingsplan for psykisk helsevern. Dette vil også gjelde Enhet for spiseforstyrrelser. Divisjon Psykisk helsevern ønsker ikke å avvente en samlokalisering til nytt sykehus er realisert, men mener det er behov for samlokalisering av Enhet for spiseforstyrrelser med somatiske helse nå. Enhet for affektive lidelser (1B) tilbyr behandling til pasienter med alvorlige, kroniske eller tilbakevendende depressive tilstander. Pasienter med affektive lidelser behandles både i primærhelsetjenesten og på alle nivåer i psykisk helsevern. Alle døgnavdelinger ved DPSene har mye erfaring med behandling av disse pasientgruppene, og gir de aller fleste pasienter et godt behandlingstilbud, vanligvis etterfulgt av poliklinisk oppfølging. Målgruppen vil bli godt ivaretatt innefor rammen av det tilbudet DPSene har i dag. Det vil være en følge av en stadig større grad av spissing av sentralsykehusfunksjoner, at hver enkelt av disse funksjonene samles på ett sted i Sykehuset Innlandet, jmf. Enhet for spiseforstyrrelser og Enhet for tidligintervensjon ved psykoser. Når alderspsykiatrisk avdeling samler alle sine enheter på Sanderud, er det for å styrke fagmiljø og rekruttering. Avdelingen utvikler en modell for desentralisert behandling, slik at de når alle deler av Sykehuset Innlandets opptaksområde. Det er derfor ikke slik at alderspsykiatrien i Oppland forvitrer pasienttilbudet innenfor alderspsykiatri er tvert imot i rivende utvikling i hele Innlandet. Kritikken mot prosessen kan oppsummeres slik: Side 4 av 10

5 Ledere har ikke fått informasjon om innstilling og beslutning Ansatte som blir berørt har ikke blitt involvert Ansatte føler sterk uro for egen arbeidssituasjon fordi de ikke har vært med på prosessen og heller ikke vet hvordan ting skal bli Foretaket følger ikke gjeldende prinsipper for medvirkning dette medfører sykmeldinger og dårligere arbeidsmiljø Tillitsvalgte på foretaksnivå har vært med i prosjektet og i drøftinger mens lokalt ansatte ikke har deltatt De som har representert Reinsvoll har vært fra akuttenhetene og ikke fra de enhetene som nå legges ned (1B, 1C og 2A) Spørsmål og innvendinger berørte fagfolk har kommet med skriftlig, har ikke blitt besvart Kritikk til manglende referater og dokumentasjon på møter og drøftinger i prosjektet Synspunkter som fremkom i innspillsprosessen har ikke blitt lyttet til Styret har ikke fått høre sannheten om konsekvensene av de vedtak som er fattet Ledere på ulike nivåer og prosjektledelsen har manipulert prosessen Foretaksledelsen har sin egen agenda og prestisje for innstillingen som ble lagt fram for styret til beslutning Noen i prosessen farer med løgn og manipulering slik at sannheten og fakta ikke kommer fram Administrerende direktør har følgende kommentarer til kritikken: Prosjekt Psykisk helsevern ble opprettet av styret i desember Avdelingssjefene oppnevnte representanter til prosjektgruppen og den interne referansegruppen som ble konstituert i hhv mars og mai Divisjonstillitsvalgte, divisjonshovedvernombudet og to brukerrepresentanter var i tillegg medlemmer av prosjektgruppen. Prosjektets styringsgruppe omfattet brukerrepresentanter og tillitsvalgte i tillegg til foretakets ledergruppe. Prosjektorganisasjonen bygget på det representative system som er benyttet i Sykehuset Innlandet for øvrig. De fagansvarlige for hovedmålene 1 og 2 la fram vurderinger/forslag knyttet til faglige temaer og problemstillinger i prosjektgruppens møter. Prosjektgruppen drøftet seg fram til en samlet vurdering som dannet grunnlaget for forslagene i prosjektrapporten. Arbeidsverktøyet i prosjektgruppens møter var powerpoint. Det ble således ikke ført ordinære referater fra prosjektgruppens møter. Forslagene og formuleringene i sluttrapporten var gjennom svært omfattende drøftinger før avslutning av arbeidet 12. oktober Divisjonsdirektør sendte 5. mars 2012 ut et notat til avdelingssjefene og avdelingenes representanter i prosjektet for å sikre involvering og informasjon: Vi vil med dette notatet understreke ledelsens og prosjektets felles ansvar og be om at alle avdelinger innfører følgende struktur på arbeidet: Avdelingssjef er ansvarlig for en helhetlig drøfting av de forslagene som prosjektet legger fram i løpet av Avdelingenes drøftinger skal ivareta både avdelingens og divisjonens perspektiver. Informasjon om og drøfting av problemstillinger i prosjektet skal skje på avdelingenes faste møter (ledermøte, kvalitetsråd, fagråd m.v.) minimum hver 14. dag. Informasjon og drøfting skal ta utgangspunkt i materiell og problemstillinger utarbeidet av prosjektet. Side 5 av 10

6 Avdelingenes oppnevnte representanter i prosjektet skal sammen med avdelingssjef bidra med informasjon til og involvering av enhetsledere, spesialister, tillitsvalgte og verneombud. Dersom avdelingens oppnevnte representanter ikke er medlem i avdelingens faste fora, må vedkommende innkalles til møter der prosjektet er tema. (Utdrag fra notat av 5. mars 2012.) Prosjektledelsen deltok på divisjonens ledermøter, totalt 18 allmøter for ansatte høsten 2011 og våren 2012, ledersamlinger for nivå 4-ledere, møter med divisjonstillitsvalgte og i AMU. I tillegg ble det i prosjektperioden sendt ut nyhetsbrev om prosjektets arbeid og fremdrift disse var også tilgjengelig på intranett. Prosjektledelsen deltok også på interne møter med avdelinger og enheter. Divisjons- og prosjektledelsen hadde møter med de fem DPSenes opptakskommuner i juni Alle interne og eksterne innspill til prosjektrapporten er vurdert av divisjons- og foretaksledelsen. Styret har fått både papirkopi av innspillene samt fått dem oversendt elektronisk. Styret er dermed kjent med de vurderinger som fremkommer i de ulike innspillene. Det er ikke tradisjon eller rom for å besvare innspill eller høringer som foretaket innhenter i større saker (eks Prosjekt Psykisk helsevern og Strategisk fokus 2025). Styret har behandlet tre saker ( , og ) om prosjekt Psykisk helsevern i løpet av 2012 i tillegg til styresak nr der styret fattet endelig vedtak om endringer. Styret har på denne måten blitt fortløpende orientert om prosjektets arbeid og forslag til endringer i organisering og faglig struktur. Det er forståelig at ansatte som er berørt av endringene som følge av styrets vedtak 20. desember 2012, er urolige for egen framtidig arbeidssituasjon. Foretaks- og divisjonsledelsen tar dette på største alvor og mener at det systematiske arbeidet med omstillingsprosessen slik den er beskrevet i masterplanene, vil gi ansatte forutsigbarhet og trygghet for at alle vil bli ivaretatt i prosessen. Målet er så langt som mulig å unngå overtallighet og oppsigelser. Administrerende direktør vil hevde at arbeidet i prosjekt Psykisk helsevern har vært en åpen og bred prosess der svært mange i divisjonen har blitt involvert. Oppstart av divisjonens omstillingsarbeid Divisjonsledelsen har sammen med avdelingssjefene stor respekt for det omfattende omstillingsarbeidet divisjonen skal gjennomføre i perioden Arbeidet krever ledelsesmessig fokus og beslutningsevne samt planmessig involvering av ledere, ansatte, tillitsvalgte, verneombud og stabsfunksjoner. Informasjon til kommuner, fastleger og brukerorganisasjoner skal også prioriteres. Divisjonsledelsen har utpekt to prosjektsjefer som skal utgjøre en omstillingsenhet og lede omstillingsarbeidet. Prosjektsjefene samarbeider tett med divisjon Eiendom og intern service, HR samt berørte enhetsledere og avdelingssjefer. Prosjektsjef med ansvar for omstilling av ansatte vil bli fristilt i 100 % stilling når ny HR-sjef for divisjon Psykisk helsevern tiltrer 1. mars Divisjonsledelsen vil fortløpende vurdere behovet for å knytte flere ressurser til omstillingsenheten. Allerede fra 3. januar 2013 har det blitt avholdt informasjonsmøter med ansatte og planleggingsmøter med enhetsledere og avdelingssjefer i berørte enheter. Prosjektsjefene har utarbeidet en omfattende møteplan for interne møter i januar-mars. Side 6 av 10

7 Omstilling av ansatte Følgende avdelinger og enheter er berørt av styrets vedtak om faglige og organisatoriske endringer: Avdeling for alderspsykiatri o Enhet C2 på Sanderud o Enhet C3 på Sanderud o Enhet 2A på Reinsvoll o Hele avdelingen implementering av enhetlig ledelse Avdeling for akutt- og korttidspsykiatri Reinsvoll o Enhet for affektive lidelser 1B o Enhet for spiseforstyrrelser 1C o Enhet for lukket akutt o Hele avdelingen organisatorisk sammenslåing av akutt og psykose o Hele avdelingen implementering av enhetlig ledelse Avdeling for akutt- og korttidspsykiatri Sanderud o Enhet for personlighetspsykiatri poliklinikk o Enhet for åpen akutt o Hele avdelingen organisatorisk sammenslåing av akutt og psykose o Hele avdelingen implementering av enhetlig ledelse Avdeling for rusrelatert psykiatri og avhengighet o Enhet for gravide og familier på Hov o Avgiftningsenheten på Sanderud o Hele avdelingen implementering av enhetlig ledelses Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering o Enhet B3 åpen på Løbakk o Hele avdelingen organisatorisk sammenslåing av akutt og psykose ved hhv Reinsvoll og Sanderud DPS Gjøvik o Døgnenheten, lukket akutt o Døgnenheten, allmenn o Hele avdelingen organisatorisk ansvar for en døgnpost overføres til DPS Gjøvik DPS Hamar o Hele avdelingen organisatorisk ansvar for to døgnposter og en gruppepoliklinikk overføres til DPS Hamar DPS Lillehammer o Poliklinikken på Otta BUP Døgn o Enhet BUP Døgn Elverum o Akuttenhet for unge på Sanderud o Hagen behandlingsenhet o Familieenheten på Gjøvik BUP Gjøvik o Hele avdelingen organisatorisk sammenslåing av BUP Gjøvik og BUP Lillehammer BUP Lillehammer o Hele avdelingen organisatorisk sammenslåing av BUP Lillehammer og BUP Gjøvik Side 7 av 10

8 Totalt vil flere hundre ansatte bli berørt av endringene i større eller mindre grad. Det vises til detaljert beskrivelse av endringene for den enkelte enhet i Masterplan Omstilling. I arbeidet med omstillinger som berører ansattes arbeidsforhold er det alltid et overordnet mål å kunne innplassere omstillingskandidater i andre stillinger (faste, budsjetterte stillinger og vikariater) og slik unngå oppsigelser. Oversikt over eventuelle overtallige vil foreligge i juni Arbeidet med omstilling av ansatte foregår i samarbeid med lokale tillitsvalgte og verneombud. Bygningsmessige tilpasninger Divisjon Psykisk helsevern har i dag drift 29 steder i Hedmark og Oppland. Prosjektet foretok sammen med divisjon Eiendom og intern service en gjennomgang av driftsstedene ut fra en todelt hensikt: i. Å flytte sammen enheter som organisatorisk og/eller faglig hører sammen ii. Å redusere vedlikeholds- og driftsutgifter ved å konsentrere virksomheten på mindre areal/færre driftssteder ut i fra kravet om arealkomprimering. For å gjennomføre samlokalisering av enheter som organisatorisk og/eller faglig hører sammen og avvikle arealer iht plan, må det settes opp tilbygg på til sammen m2, ref Masterplan Bygg. Netto gevinst reduksjon av arealer vil dermed utgjøre mer enn m2. Divisjonen disponerer i dag i overkant av m2. Økonomi Divisjon Psykisk helsevern har en rest av opptrappingsmidlene tilsvarende i overkant av 60 mill kr. Divisjons- og foretaksledelsen har i møte med Helse Sør-Øst drøftet vilkårene for å benytte midlene til gjennomføring av bygningsmessige tilpasninger i tråd med styrets vedtak av 20. desember Endringer av faglig struktur i tråd med nasjonale føringer anses å tilfredsstille kravene til bruk av midlene. Inntekter som følge av salg av eiendom skal iht retningslinjene i Helse Sør-Øst tilfalle divisjonen. Inntektspotensialet ved salg av eiendommer der driften skal avvikles/flyttes er foreløpig ikke vurdert. Divisjon Eiendom og intern service vil utarbeide budsjett for de samlede bygningsmessige tiltakene og inntektspotensialet ved salg av eiendommer innen 15. april Sykehuset Innlandet har i regnskapet for 2012 satt av 3,4 mill kr til dekning av sluttvederlag som utbetales i I tillegg har foretaket satt av 14,5 mill kr til dekning av omstillingskostnader for somatikk og psykisk helsevern i 2013 og Omstillingsmidlene skal benyttes til administrasjon av omstillingsprosessen og til dekning av ekstra lønnskostnader der omstillingskandidatene ikke kan innplasseres i budsjetterte stillinger fra virkningsdato. Dette vil sikre en mer fleksibel prosess og bidra til at divisjonen ikke får overtallige som følge av omstillingene. Behovet for ekstra lønnsmidler til omstilling av ansatte vil foreligge etter innplassering av omstillingskandidatene i budsjetterte stillinger og vikariater i juni Sykehuset Innlandet har avsatt 5 mill kr til dekning av flyttekostnader på omstillingsbudsjettet for Midlene skal dekke kostnader i forbindelse med flytting (flyttebyrå m.m.) og ekstra lønn i forbindelse med flytting av pasienter ved endring av driftssted. Side 8 av 10

9 Utover dette har divisjon Psykisk helsevern fått anledning til å benytte overskudd i 2011 og 2012, totalt 29,3 mill kr, til dekning av omstillingskostnader og nødvendige investeringer i forbindelse med omstillingsprosessen. Risikovurdering Styret påpekte i sin drøfting av saken viktigheten av risikovurderinger og risikoreduserende tiltak i gjennomføringen av styrets vedtak, ref vedtakets punkt 2. Omstillingsprosessen vil kreve to typer risikovurderinger; en knyttet pasienttilbudet og en knyttet til omstillinger for ansatte. Det henvises her til prosjektets risikovurderinger og forslag til risikoreduserende tiltak, se prosjektrapporten, sidene Risikovurdering knyttet til pasienttilbudet Risikovurdering ved endring av pasienttilbudet betyr å identifisere risikofaktorer knyttet til avvikling og flytting av enheter i omstillingsperioden. En risikofaktor kan f eks være redusert drift i en overgangsperiode. En viktig del av risikovurderingen blir å iverksette nødvendige risikoreduserende tiltak slik at endringen i minst mulig grad påvirker pasienttilbudet. Assisterende divisjonsdirektør er hovedansvarlig for disse vurderingene og for at divisjonen har faglig forsvarlig drift i alle faser av omstillingsarbeidet. Vurderingene skal gjennomføres i samråd med avdelingssjefer, avdelingsoverleger og psykologfaglige rådgivere. Risikovurdering av i henhold til retningslinjene for omstilling i Sykehuset Innlandet Risikovurdering av omstillingsprosessen og dens konsekvenser for personalet gjennomføres i henhold til retningslinjene for omstilling. Prosjektsjef er ansvarlig for at det gjennomføres risikoanalyser iht retningslinjene. Det vil bli gjennomført risikoanalyser i henhold til retningslinjene for omstilling på enhetsnivå. Divisjonen vil pga omfanget av prosessen også gjennomføre tilsvarende risikoanalyser på divisjonsnivå. Viser for øvrig til skisserte fremdrifts- og informasjonsplaner under punkt 7. Risikoreduserende tiltak Divisjonsledelsen vil i forbindelse med implementeringen av styrets vedtak ha særskilt fokus på følgende risikoområder: Derekruttering og tap av kompetanse (særlig spesialister) Periodevis redusert tilbud til pasientene grunnet omstillingsprosessene Manglende informasjon til primærhelsetjenesten Negativt omdømme Tiltak iverksettes fortløpende på bakgrunn av informasjon som fremkommer gjennom skisserte risikovurdering. Side 9 av 10

10 Administrerende direktørs vurdering Administrerende direktør mener at divisjon Psykisk helsevern har startet implementeringsarbeidet av styrets vedtak i sak nr på en tilfredsstillende måte. Masterplan Omstilling og Masterplan Bygg gir god oversikt over aktivitet, fremdrift og ansvar. Administrerende direktør vil fortløpende orientere styret om implementeringsarbeidet i divisjon Psykisk helsevern. I tillegg vil det blir lagt fram en orienteringssak med statusrapport for styret i mai Konklusjon Administrerende direktør ber styret ta saken til orientering. Vedlegg: Masterplan Omstilling Masterplan Bygg Side 10 av 10

VEDTAK: Styret tar statusrapport vedrørende prosjekt Psykisk helsevern 2011-2013 til orientering.

VEDTAK: Styret tar statusrapport vedrørende prosjekt Psykisk helsevern 2011-2013 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.10.12 SAK NR 070 2012 STATUS PROSJEKT PSYKISK HELSEVERN 2011-2013 Forslag til VEDTAK: Styret tar statusrapport vedrørende prosjekt Psykisk helsevern 2011-2013 til orientering.

Detaljer

MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014

MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Godkjent av divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke 15. februar 2013. 1 Forord Utkast til for divisjon Psykisk helsevern ble lagt fram for styret

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 059 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK:

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.09.13 SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner den fremlagte planen for finansiering og gjennomføring

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.09.13 SAK NR 058 2013 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 019 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN MASTERPLAN BYGG FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes av divisjonsdirektørene

Detaljer

MASTERPLAN BYGG FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014

MASTERPLAN BYGG FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 MASTERPLAN BYGG FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Godkjent av divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke og divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad 15. februar 2013. Brumunddal 15. februar 2013 1 Forord

Detaljer

SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 VEDTAK:

SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner mandat for omstillingsarbeid somatikk med de endringer som har fremkommet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Medisin og helsefag Vedlegg: 1) Framdriftsplan Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen til orientering. Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 016-2015 SYKEHUSET INNLANDET HF AVHENDING AV GNR./BNR. 61/12, 43/111, 60/317, 73, 318, 319 OG 60/207 I 0536 SØNDRE LAND

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4):

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4): Saksredegjørelse Bakgrunn Styret i Helse Sør-Øst RHF fattet i styresak 108/2008 om hovedstadsprosessen vedtak om inndeling i sykehusområder. Vedtaket innebar bl.a. at befolkningen i bydel Alna i Oslo og

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Styresak 59/2013: Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Møtedato: 27.08.13 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen, auditoriet Bakgrunn Det vises til styresak 50/2013

Detaljer

Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Hamar, 29.05.2013. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Hamar, 29.05.2013. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/6208-4 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Høring - delplaner Sykehuset Innlandet HF Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c.

Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c. Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c. Medlemmer tilstede: Bersvend Salbu, regionrådsleder og Tynset kommune Hans Vintervoll, Røros kommune Jan

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

MASTERPLAN FAG FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014

MASTERPLAN FAG FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 MASTERPLAN FAG FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Godkjent av divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke 3. juni 2013 (kortsiktig del) Brumunddal 3. juni 2013 1 Forord (kortsiktig del) skal være divisjons-

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 15. desember 2011 kl. 0900-1600 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, Hedi Anne Birkeland, Nils Røhne, Marit

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 25.11.11

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 25.11.11 Sykehuset Innlandet HF Styremøte 25.11.11 SAK NR 085 2011 ARBEIDSTILSYNETS TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE OVERHOLDELSE AV REGLENE OM ARBEIDSTID I ARBEIDSMILJØLOVENS KAPITTEL 10 REVIDERING AV HANDLINGSPLAN FOR

Detaljer

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar den fremlagte samfunnsanalysen til etterretning,

Detaljer

PROSJEKT PSYKISK HELSEVERN

PROSJEKT PSYKISK HELSEVERN RAPPORT FRA PROSJEKT PSYKISK HELSEVERN 2011-2013 Brumunddal 12. oktober 2012 1 Forord fra prosjektgruppen Prosjektgruppen vil påpeke at den har forsøkt å finne løsninger på oppgaven gitt i prosjektdirektivet

Detaljer

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 16-2015 Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen

Detaljer

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011 Prop 1S 2011-2012 Helse Sør-Øst budsjett 2012 Budsjettseminar Direktørmøte 12.10.2011 Nytt Østfoldsykehus Prop 1S 2011-2012 Samlet låneramme på 2,5 milliarder kroner (i 2009- kroner ) til bygging av nytt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering.

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014 SAK NR 035-2014 UTVIKLINGSPLAN 2014-2016 FOR SYKEHUSET TELEMARK HF Forslag til vedtak: Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 21. mars 2014 kl. 0830-1400 Sted: Quality Strand Hotel, Gjøvik Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Siri J. Strømmevold,

Detaljer

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 HVOR Fjellregionen er området nord i Hedmark og sør i Sør-Trøndelag Består av 8 kommuner

Detaljer

Intern samhandling innen psykisk helsevern. Kan organisatoriske endringer hjelpe til?

Intern samhandling innen psykisk helsevern. Kan organisatoriske endringer hjelpe til? Intern samhandling innen psykisk helsevern. Kan organisatoriske endringer hjelpe til? NSHs psykiatrikonferanse 14.10.04 Jørgen Brabrand Ass.divisjonsdirektør Sykehuset Innlandet HF Samhandling Avgjørende

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK:

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER Forslag til VEDTAK: Styret tar status om organisering, ledelse, kompetanse og ressurser i

Detaljer

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK:

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.10.15 SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 fra august

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Direktøren Bodø Helse Nord RHF 8038 BODØ Deres ref.: Vår ref.: 2013/2428/GAN Dato: 26.03.2014 Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Vedlagt følger Nordlandssykehusets

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 13/10 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie - sluttrapport

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 13/10 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie - sluttrapport HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 13/10 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie - sluttrapport Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 02.02.10 13/10 Saksbeh: Nils

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Omorganisering av ambulant akutteam i Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS. Nasjonalt topplederprogram Kull 14

Utviklingsprosjekt: Omorganisering av ambulant akutteam i Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS. Nasjonalt topplederprogram Kull 14 Utviklingsprosjekt: Omorganisering av ambulant akutteam i Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS Nasjonalt topplederprogram Kull 14 Ruth Persen Helse Finnmark HF Lakselv, april 2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Saksbehandler: Divisjonsdirektør Prehospitale tjenester Geir Kristoffersen

Saksbehandler: Divisjonsdirektør Prehospitale tjenester Geir Kristoffersen Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.11.14 SAK NR 094 2014 SAMLING AV AVDELING PASIENTREISER INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret godkjenner flytting av virksomheten ved kontoret til Pasientreiser Innlandet

Detaljer

Hedmark fylkesting 28. april 2014: STRATEGIARBEID OG SAMFUNNSANALYSE SYKEHUSET INNLANDET HF

Hedmark fylkesting 28. april 2014: STRATEGIARBEID OG SAMFUNNSANALYSE SYKEHUSET INNLANDET HF Hedmark fylkesting 28. april 2014: STRATEGIARBEID OG SAMFUNNSANALYSE SYKEHUSET INNLANDET HF 2 viktige fokusområder Sykehuset Innlandet 1. Avklaring og ferdigstillelse av ny sykehusstruktur 2025 2. Sikre

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av byrådet den xxxxxxx

Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av byrådet den xxxxxxx Fagområde: Omstilling Dok. type: Prosedyre Dok. nr.: BKDOK-2011-00510.01 Rev. dato: xxxxxx Gyldig til: Side 1 av 7 Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 1. april 2011 kl. 0830-1400 Sted: Thon Hotel, Skeikampen Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne, Marit Gilleberg,

Detaljer

Organisering av Prosjekt PSYKIATRISK AMBULANSE. Samarbeidsprosjekt mellom Divisjon Psykisk helsevern og Divisjon Prehospitale tjenester

Organisering av Prosjekt PSYKIATRISK AMBULANSE. Samarbeidsprosjekt mellom Divisjon Psykisk helsevern og Divisjon Prehospitale tjenester Organisering av Prosjekt PSYKIATRISK AMBULANSE Samarbeidsprosjekt mellom Divisjon Psykisk helsevern og Divisjon Prehospitale tjenester Først litt om bakgrunnen for prosjektet - Prosjektets mandat PROSJEKTETS

Detaljer

Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo

Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo Vedlegg sak 52/2013 Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo Beslutningsgrunnlag for virksomhetsoverdragelse av alderspsykiatrisk avdeling Oslo Universitetssykehus til alderspsykiatrisk avdeling

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 30. mai 2013 kl.1000-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, Hedi Anne Birkeland, Dag Erik Pryhn, Nils Røhne,

Detaljer

SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN VEDTAK:

SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 01.04.11 SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret ser alvorlig på bruddene på Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser

Detaljer

SAK NR 081 2012 ORIENTERING OM ARBEIDET MED PROGRAM SI OMSTILLING VEDTAK:

SAK NR 081 2012 ORIENTERING OM ARBEIDET MED PROGRAM SI OMSTILLING VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 30.10.12 SAK NR 081 2012 ORIENTERING OM ARBEIDET MED PROGRAM SI OMSTILLING Forslag til VEDTAK: Styret tar saken til orientering. Brumunddal, 22. oktober 2012 Morten Lang-Ree

Detaljer

SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF

SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF Sykehuset Innlandet HF Styremøte 22.01.15 SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen etter

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD Psykisk helsevern - Oppfølging av styresak traumebehandling i Helse Nord Sist lagret: 24.02.2014 07:52:00 Side: 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF

Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF Utviklingsprosjekt: Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF Atle Sørensen Nasjonalt Topplederprogram, Kull 13 November 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Etablering, integrasjon og omstilling av seks somatiske og to psykiatriske sykehus 2003-2006 Lillehammer 15. september 2004 administrerende direktør Torbjørn Almlid Spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Prosjektleder Lars Erik Kjekshus Vedlegg: SAK 34/2015 PROSJEKT GJENNOMGANG OG UTVIKLING AV ORGANISERINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Oslo universitetssykehus HF Trondheimsveien 235 0514 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 030 2015 STATUSRAPPORT FOR HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.08.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Bakgrunn: De regionale

Detaljer

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12. 2015 SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015 Forslag til VEDTAK: Styret vedtar årsplan for styremøter i 2015. Brumunddal, 28. august 2014 Morten Lang-Ree

Detaljer

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014 Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014 Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 27/14 Etablering av enhet for intern revisjon Styret stiller seg positiv til intensjonen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 11. juni 21 Dato møte: 23. juni 21 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Programkontoret Prosjektdirektør Vedlegg: 1) Overføring Akershus universitetssykehus

Detaljer

SYKEHUSET INNLANDET LILLEHAMMER

SYKEHUSET INNLANDET LILLEHAMMER SYKEHUSET INNLANDET LILLEHAMMER Oppstartsseminar om kommunereformen Tema: Å jobbe med endringer MYE Å LÆRE AV HELSEFORETAKENE.. Endringsprosesser går ofte galt. Hvorfor? Må det være slik? VISJON OG MÅLSETTING

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 27. februar 2015 kl. 0900-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne,

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 28. april 2016 Mandat for idéfasen Følgende alternative strukturelle løsningsmodeller skal utredes i idéfasen: Fremtidig

Detaljer

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger Nasjonalt topplederprogram Johannes Lindheim STHF 06.04.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring Sykehuset

Detaljer

LEAN ON LILLEHAMMER Bedre pasientforløp. Best for deg

LEAN ON LILLEHAMMER Bedre pasientforløp. Best for deg LEAN ON LILLEHAMMER Bedre pasientforløp Best for deg SYKEHUSET INNLANDET SI HF etablert 1. januar 2003 Totalt 42 enheter + 33 ambulansestasjoner i 49 kommuner 8 sykehus Elverum Hamar Kongsvinger Tynset

Detaljer

Helsedirektoratet Avdeling psykisk helsevern og rus v/avdelingsdirektør Arne Johannessen Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo

Helsedirektoratet Avdeling psykisk helsevern og rus v/avdelingsdirektør Arne Johannessen Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo Helsedirektoratet Avdeling psykisk helsevern og rus v/avdelingsdirektør Arne Johannessen Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo Nordbyhagen 16. mai 2011 Vedr.: Brukerstyrte innleggelser i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet

Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet Direktøren Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet Saksbehandler: Finn Borgvatn og Trude Grønlund Saksnr.: 2013/532 Dato: 28.09.2015

Detaljer

MANDAT. Poliklinikkområdet

MANDAT. Poliklinikkområdet MANDAT Poliklinikkområdet 1 Beskrivelse av oppdraget: 1.1 Bakgrunn: Nye NLSH Vesterålen, vil være ferdigstilt og tatt i bruk i 2014. Dette bygget skal romme de behandlingstilbud som skal videreføres og

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

Protokoll. fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø

Protokoll. fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø Administrasjon Bodø Protokoll fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Omstilling innen psykiatri Helse Nordmøre og Romsdal og Helse Sunnmøre

Omstilling innen psykiatri Helse Nordmøre og Romsdal og Helse Sunnmøre Internrevisjonsrapport Omstilling innen psykiatri Helse Nordmøre og Romsdal og Helse Sunnmøre Stjørdal, 22.november 2007 INTERNREVISJONEN Rapportinformasjon Rapport nr.: 2007-09 Revisjonsperiode: Oktober

Detaljer

Utkast til Prosjektskisse

Utkast til Prosjektskisse Utkast til Fellesprosjekt mellom Aker universitetssykehus HF (AUS) Rikshospitalet HF (RH) og Ullevål universitetssykehus HF (UUS) for fellesorganisering av de ikke-medisinske tjenester (IMT) 7. desember,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 15/00002-258 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående

Detaljer

Pålitelig måling av skjerming i psykiatriske døgnavdelinger

Pålitelig måling av skjerming i psykiatriske døgnavdelinger Pålitelig måling av skjerming i psykiatriske døgnavdelinger Prosjektstatus Akuttnettverkets samling 14.-15.mai 2012 Torleif Ruud, prosjektleder Helse Prosjektets mål Mål for første fase 2012-2013 Identifisere,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012 Forslag til VEDTAK: Styret tar forenklet virksomhetsrapport pr 31.01.2012 til informasjon.

Detaljer

Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene.

Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene. PROTOKOLL FRA DRØFTINGSMØTE Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene. Hjemmel: HA 31 Dato: 12. Mai 2010 Tilstede: Fra arbeidsgiver: Fra organisasjonene: Viseadministrerende

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

Brukerutvalget i Helse Stavanger HF. Overordnet mål og strategidokument Retningslinjer

Brukerutvalget i Helse Stavanger HF. Overordnet mål og strategidokument Retningslinjer Brukerutvalget i Helse Stavanger HF Overordnet mål og strategidokument Retningslinjer Brukermedvirkning - en verdi og en strategi i Helse Stavanger HF Det overordna målet med brukermedvirkning er å styrke

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

Evaluering av omstilling i Divisjon Psykisk helsevern Sykehuset Innlandet HF

Evaluering av omstilling i Divisjon Psykisk helsevern Sykehuset Innlandet HF Evaluering av omstilling i Divisjon Psykisk helsevern Sykehuset Innlandet HF Evalueringen er gjennomført i perioden mai til september 2015 Sluttrapport FORORD Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for

Detaljer

Lokalsykehus i framtidens spesialisthelsetjeneste

Lokalsykehus i framtidens spesialisthelsetjeneste Lokalsykehus i framtidens spesialisthelsetjeneste Dagny Sjaatil Kongsvinger, 05.11.2010 Prosjektopplysninger Prosjektnavn Oppdragsgiver/Prosjekteier (navn og enhet) Prosjektleder deltaker NTP (navn og

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i Mental Helse Nordland Mental Helse Troms Mental Helse Finnmark (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer

Detaljer

Veileder for personalløpet

Veileder for personalløpet Veileder for personalløpet Del 1: Til deg som er under omstilling Politi- og lensmannsetaten 1 Forord 3 Del 1 Formelle rammebetingelser... 3 1.1 Omstillingsavtale... 4 1.2 Personalløpets rammer... 4 Del

Detaljer