SAK NR ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSARBEIDET I PSYKISK HELSEVERN MASTERPLANER VEDTAK:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK NR 010 2013 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSARBEIDET I PSYKISK HELSEVERN MASTERPLANER VEDTAK:"

Transkript

1 Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSARBEIDET I PSYKISK HELSEVERN MASTERPLANER Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapport vedrørende oppstart av omstillingsarbeidet i divisjon Psykisk helsevern til orientering. 2. Styret ber om at det blir lagt fram en orienteringssak med statusrapport for styret 30. mai Brumunddal, 21. februar 2013 Morten Lang-Ree administrerende direktør Saksbehandler:

2 SAKSFREMSTILLING SAK NR ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSARBEIDET I PSYKISK HELSEVERN MASTERPLANER Bakgrunn Styret i Sykehuset Innlandet fattet følgende enstemmige vedtak i sak nr Endringer i faglig struktur og organisering av psykisk helsevern. Oppfølging av rapporten fra prosjekt Psykisk helsevern : 1. Styret slutter seg til administrerende direktørs anbefalinger til endringer og utviklingstiltak for divisjon Psykisk helsevern slik det er oppsummert i styresakens pkt. 1-5, sidene 10 og 11. Styret ber administrerende direktør igangsette de nødvendige prosesser slik at første fase av implementeringen blir iverksatt fra 1. mars Styret forutsetter at gjennomføringen skjer i tråd med retningslinjer for omstilling, der risikoanalyser og medvirkning fra involverte blir tydelig prioritert og vektlagt. Styret er spesielt opptatt av at det sikres en gjennomføring av prosessen med fokus på risikoreduserende tiltak for å ivareta en faglig forsvarlig drift. Styret forutsetter å bli fortløpende orientert om prosessen videre, herunder arbeidet med masterplan. Styret forutsetter videre at de omstillingsforslag som underveis fremstår som særlig kontroversielle forelegges styret som egne saker. Masterplan Omstilling og Masterplan Bygg fremlegges for styret til orientering i henhold til den fremdrift som saken beskriver. 3. Styret ber om at divisjon Psykisk helsevern viderefører arbeidet med å se på daglige rutiner og tilrettelegging av arbeidet ved poliklinikkene og døgnenhetene, slik at det kan frigjøres mest mulig kapasitet til direkte pasientrettet arbeidet. Styret ber om å bli orientert om resultatene av dette arbeidet i juni Styret slutter seg til vurderingen om at nåværende opplysninger om helseforetakets økonomiske rammeforutsetninger gir grunnlag for å dempe omstillingskravet og omstillingstempoet til divisjon Psykisk helsevern. Styret må ta forbehold om fremtidig virkning av inntektsmodellen for Sykehuset Innlandet. Ytterligere krav om omstillingstiltak i divisjon Psykisk helsevern vil bli avklart i forbindelse med styrets behandling av Økonomisk langtidsplan for i mai Styret forutsetter at prosessen gjennomføres i tett samarbeid med kommunene i tråd med samhandlingsreformens intensjoner. Divisjon Psykisk helsevern startet umiddelbart etter nyttår arbeidet med å operasjonalisere styrets vedtak ved å sluttføre Masterplan Omstilling og Masterplan Bygg. Divisjonsdirektøren godkjente masterplanene 15. februar 2013, jf vedlegg til styresaken. Masterplanene skal bidra til en planlagt, systematisk og åpen prosess for implementering av styrets vedtak om endringer i divisjon Psykisk helsevern. Side 2 av 10

3 Masterplan Omstilling beskriver premissene for omstilling og bemanningstilpasninger samt planer for hver enkelt enhet som er omfattet av styrets vedtak. Masterplan Bygg gir en oversikt over behovet for bygningsmessige tilpasninger for å sikre gode løsninger for vedtatte faglige og organisatoriske endringer samt konkrete planer for de berørte avdelingene. Begge masterplanene gjelder for perioden og skal bidra til forutsigbarhet for ansatte og ledere i de endringsprosessene som skal gjennomføres. Det understrekes at planenes hovedfokus skal være utvikling av pasienttilbudet og endringer av drift i tråd med styrets vedtak. Bygningsmessige tilpasninger skal bidra til gjennomføring av faglige og organisatoriske endringer i tråd med styrets vedtak. Saksframstilling Mediebildet etter styrets vedtak Det har vært en del kritiske avisoppslag og leserinnlegg i lokale medier etter styrets vedtak i desember Innleggene har vært knyttet til både selve styrebeslutningen og prosessen fram mot styrets vedtak. Det er særlig beslutningen om å nedlegge Enhet for affektive lidelser (1B) og overføre ansvaret for disse pasientene til DPSene samt å flytte Enhet for spiseforstyrrelser (1C) til DPS Gjøvik for samlokalisering med somatisk sykehus som har fått mye omtale i avisen. Administrerende direktør finner det naturlig å kommentere de innvendingene som har gått igjen og som har vært uttrykt sterkest. Kritikken mot styrets beslutning kan oppsummeres slik: Det medfører ikke riktighet at nasjonale føringer støtter de endringer som er vedtatt gjennomført på Reinsvoll, dette gjelder særlig for Enhet for spiseforstyrrelser (1C), men også mer generelt når det gjelder sentralsykehusfunksjonen Flytting av Enhet for spiseforstyrrelser (1C) fra Reinsvoll til DPS Gjøvik betegnes som nedleggelse. Det hevdes at flyttingen er ikke forsvarlig, både fordi det vil ødelegge et godt fagmiljø som det vil ta år å bygge opp på DPS Gjøvik og fordi det ikke er sagt hvordan enheten skal drives når den underlegges DPSet, herunder at det ikke vil være vakt av lege 24/7. Det er kritikk mot flytting av en enhet fra Reinsvoll til sykehuset på Gjøvik med begrunnelse samlokalisering psykisk helsevern somatikk når sykehuset på Gjøvik skal nedlegges, ref styrets vedtak om Strategisk fokus Nedleggelse av Enhet for affektive lidelser (1B) vil gå ut over pasientene fordi DPSene ikke vil kunne gi et like godt tilbud. Samlokalisering av alderspsykiatri på Sanderud er negativt fordi Oppland ikke får et døgntilbud, noe som vil forvitre kompetansen på Reinsvoll. Det påstås at det ikke foreligger begrunnelser for de beslutninger som ligger i styresak nr Administrerende direktør har følgende kommentarer til kritikken: Nasjonale føringer legger til grunn at ressursene i psykisk helsevern skal fordeles 50/50 mellom sentralsykehusene og DPSene. Det er gitt klare føringer for hva som skal være sentralsykehusfunksjoner, og hva som skal være DPS-funksjoner. Det legges også til grunn at Side 3 av 10

4 sentralsykehusfunksjonene skal spisses, og at DPSene skal overta funksjoner og oppgaver som ikke må løses på sentralsykehus. Føringene tilsier at fordelingen av ressurser mellom sentralsykehus og DPS skal være 40/60 innen Det vil måtte innbære en ytterligere overføring av oppgaver fra sentralsykehus til DPS. Oppgavefordelingen mellom Reinsvoll og DPSene i Oppland vil etter gjennomføringen av styrets vedtak 20. desember 2012 være i tråd med sentrale føringer. Når det gjelder Enhet for spiseforstyrrelser (1C), forutsetter vedtaket at denne enheten fortsatt skal ha sentralsykehusfunksjon, slik de sentrale føringene tilsier. Det innebærer at enheten skal ta imot pasienter fra Hedmark og Oppland som i dag. Divisjon Psykisk helsevern vil legge til rette for en ytterligere klargjøring av funksjonen før organisatorisk overføring og flytting til DPS Gjøvik 1. september Vedtaket forutsetter at flytting av Enhet for spiseforstyrrelser innebærer en flytting av hele personalet ved avdelingen (unntatt de ansatte som får mer enn seks mil fra hjemmet til ny arbeidsplass). Flytting vil alltid innebære en risiko for at noen ikke ønsker å flytte med, og generelt en stress-situasjon for behandlingsmiljøet. Derfor krever en slik situasjon god planlegging, og en ledelse som motiverer og skaper optimisme i sitt personale. Enheten vil få like mange døgnplasser som tidligere, den flytter inn i helt nye lokaler som vil være godt egnet til formålet, og reiseavstanden vil for de fleste av personalet være liten. Påstanden om at flytting av denne enheten betyr nedleggelse av enheten, er derfor urimelig. Divisjon Psykisk helsevern har i samråd med administrerende direktør besluttet at DPS Gjøvik viderefører sitt nåværende ø-hjelpsansvar fram til 1. april Dette gir divisjonen og DPS Gjøvik god anledning til å avklare behovet for legevakt 24/7 for pasienter ved Enhet for spiseforstyrrelser. Overføring av ansvaret for all ø-hjelp i Oppland til akuttavdelingen på Reinsvoll vil da være tilpasset ferdigstillelse av planlagt tilbygg til akuttbygget, herunder nødvendig økning av antall skjermingsplasser. Etter styrets vedtak om etablering av et felles storsykehus for Sykehuset Innlandet, har divisjon Psykisk helsevern vurdert om sentralsykehusfunksjonene i psykisk helsevern skal samlokaliseres med det somatiske pasienttilbudet, ref utarbeidelse av forslag til Utviklingsplan for psykisk helsevern. Dette vil også gjelde Enhet for spiseforstyrrelser. Divisjon Psykisk helsevern ønsker ikke å avvente en samlokalisering til nytt sykehus er realisert, men mener det er behov for samlokalisering av Enhet for spiseforstyrrelser med somatiske helse nå. Enhet for affektive lidelser (1B) tilbyr behandling til pasienter med alvorlige, kroniske eller tilbakevendende depressive tilstander. Pasienter med affektive lidelser behandles både i primærhelsetjenesten og på alle nivåer i psykisk helsevern. Alle døgnavdelinger ved DPSene har mye erfaring med behandling av disse pasientgruppene, og gir de aller fleste pasienter et godt behandlingstilbud, vanligvis etterfulgt av poliklinisk oppfølging. Målgruppen vil bli godt ivaretatt innefor rammen av det tilbudet DPSene har i dag. Det vil være en følge av en stadig større grad av spissing av sentralsykehusfunksjoner, at hver enkelt av disse funksjonene samles på ett sted i Sykehuset Innlandet, jmf. Enhet for spiseforstyrrelser og Enhet for tidligintervensjon ved psykoser. Når alderspsykiatrisk avdeling samler alle sine enheter på Sanderud, er det for å styrke fagmiljø og rekruttering. Avdelingen utvikler en modell for desentralisert behandling, slik at de når alle deler av Sykehuset Innlandets opptaksområde. Det er derfor ikke slik at alderspsykiatrien i Oppland forvitrer pasienttilbudet innenfor alderspsykiatri er tvert imot i rivende utvikling i hele Innlandet. Kritikken mot prosessen kan oppsummeres slik: Side 4 av 10

5 Ledere har ikke fått informasjon om innstilling og beslutning Ansatte som blir berørt har ikke blitt involvert Ansatte føler sterk uro for egen arbeidssituasjon fordi de ikke har vært med på prosessen og heller ikke vet hvordan ting skal bli Foretaket følger ikke gjeldende prinsipper for medvirkning dette medfører sykmeldinger og dårligere arbeidsmiljø Tillitsvalgte på foretaksnivå har vært med i prosjektet og i drøftinger mens lokalt ansatte ikke har deltatt De som har representert Reinsvoll har vært fra akuttenhetene og ikke fra de enhetene som nå legges ned (1B, 1C og 2A) Spørsmål og innvendinger berørte fagfolk har kommet med skriftlig, har ikke blitt besvart Kritikk til manglende referater og dokumentasjon på møter og drøftinger i prosjektet Synspunkter som fremkom i innspillsprosessen har ikke blitt lyttet til Styret har ikke fått høre sannheten om konsekvensene av de vedtak som er fattet Ledere på ulike nivåer og prosjektledelsen har manipulert prosessen Foretaksledelsen har sin egen agenda og prestisje for innstillingen som ble lagt fram for styret til beslutning Noen i prosessen farer med løgn og manipulering slik at sannheten og fakta ikke kommer fram Administrerende direktør har følgende kommentarer til kritikken: Prosjekt Psykisk helsevern ble opprettet av styret i desember Avdelingssjefene oppnevnte representanter til prosjektgruppen og den interne referansegruppen som ble konstituert i hhv mars og mai Divisjonstillitsvalgte, divisjonshovedvernombudet og to brukerrepresentanter var i tillegg medlemmer av prosjektgruppen. Prosjektets styringsgruppe omfattet brukerrepresentanter og tillitsvalgte i tillegg til foretakets ledergruppe. Prosjektorganisasjonen bygget på det representative system som er benyttet i Sykehuset Innlandet for øvrig. De fagansvarlige for hovedmålene 1 og 2 la fram vurderinger/forslag knyttet til faglige temaer og problemstillinger i prosjektgruppens møter. Prosjektgruppen drøftet seg fram til en samlet vurdering som dannet grunnlaget for forslagene i prosjektrapporten. Arbeidsverktøyet i prosjektgruppens møter var powerpoint. Det ble således ikke ført ordinære referater fra prosjektgruppens møter. Forslagene og formuleringene i sluttrapporten var gjennom svært omfattende drøftinger før avslutning av arbeidet 12. oktober Divisjonsdirektør sendte 5. mars 2012 ut et notat til avdelingssjefene og avdelingenes representanter i prosjektet for å sikre involvering og informasjon: Vi vil med dette notatet understreke ledelsens og prosjektets felles ansvar og be om at alle avdelinger innfører følgende struktur på arbeidet: Avdelingssjef er ansvarlig for en helhetlig drøfting av de forslagene som prosjektet legger fram i løpet av Avdelingenes drøftinger skal ivareta både avdelingens og divisjonens perspektiver. Informasjon om og drøfting av problemstillinger i prosjektet skal skje på avdelingenes faste møter (ledermøte, kvalitetsråd, fagråd m.v.) minimum hver 14. dag. Informasjon og drøfting skal ta utgangspunkt i materiell og problemstillinger utarbeidet av prosjektet. Side 5 av 10

6 Avdelingenes oppnevnte representanter i prosjektet skal sammen med avdelingssjef bidra med informasjon til og involvering av enhetsledere, spesialister, tillitsvalgte og verneombud. Dersom avdelingens oppnevnte representanter ikke er medlem i avdelingens faste fora, må vedkommende innkalles til møter der prosjektet er tema. (Utdrag fra notat av 5. mars 2012.) Prosjektledelsen deltok på divisjonens ledermøter, totalt 18 allmøter for ansatte høsten 2011 og våren 2012, ledersamlinger for nivå 4-ledere, møter med divisjonstillitsvalgte og i AMU. I tillegg ble det i prosjektperioden sendt ut nyhetsbrev om prosjektets arbeid og fremdrift disse var også tilgjengelig på intranett. Prosjektledelsen deltok også på interne møter med avdelinger og enheter. Divisjons- og prosjektledelsen hadde møter med de fem DPSenes opptakskommuner i juni Alle interne og eksterne innspill til prosjektrapporten er vurdert av divisjons- og foretaksledelsen. Styret har fått både papirkopi av innspillene samt fått dem oversendt elektronisk. Styret er dermed kjent med de vurderinger som fremkommer i de ulike innspillene. Det er ikke tradisjon eller rom for å besvare innspill eller høringer som foretaket innhenter i større saker (eks Prosjekt Psykisk helsevern og Strategisk fokus 2025). Styret har behandlet tre saker ( , og ) om prosjekt Psykisk helsevern i løpet av 2012 i tillegg til styresak nr der styret fattet endelig vedtak om endringer. Styret har på denne måten blitt fortløpende orientert om prosjektets arbeid og forslag til endringer i organisering og faglig struktur. Det er forståelig at ansatte som er berørt av endringene som følge av styrets vedtak 20. desember 2012, er urolige for egen framtidig arbeidssituasjon. Foretaks- og divisjonsledelsen tar dette på største alvor og mener at det systematiske arbeidet med omstillingsprosessen slik den er beskrevet i masterplanene, vil gi ansatte forutsigbarhet og trygghet for at alle vil bli ivaretatt i prosessen. Målet er så langt som mulig å unngå overtallighet og oppsigelser. Administrerende direktør vil hevde at arbeidet i prosjekt Psykisk helsevern har vært en åpen og bred prosess der svært mange i divisjonen har blitt involvert. Oppstart av divisjonens omstillingsarbeid Divisjonsledelsen har sammen med avdelingssjefene stor respekt for det omfattende omstillingsarbeidet divisjonen skal gjennomføre i perioden Arbeidet krever ledelsesmessig fokus og beslutningsevne samt planmessig involvering av ledere, ansatte, tillitsvalgte, verneombud og stabsfunksjoner. Informasjon til kommuner, fastleger og brukerorganisasjoner skal også prioriteres. Divisjonsledelsen har utpekt to prosjektsjefer som skal utgjøre en omstillingsenhet og lede omstillingsarbeidet. Prosjektsjefene samarbeider tett med divisjon Eiendom og intern service, HR samt berørte enhetsledere og avdelingssjefer. Prosjektsjef med ansvar for omstilling av ansatte vil bli fristilt i 100 % stilling når ny HR-sjef for divisjon Psykisk helsevern tiltrer 1. mars Divisjonsledelsen vil fortløpende vurdere behovet for å knytte flere ressurser til omstillingsenheten. Allerede fra 3. januar 2013 har det blitt avholdt informasjonsmøter med ansatte og planleggingsmøter med enhetsledere og avdelingssjefer i berørte enheter. Prosjektsjefene har utarbeidet en omfattende møteplan for interne møter i januar-mars. Side 6 av 10

7 Omstilling av ansatte Følgende avdelinger og enheter er berørt av styrets vedtak om faglige og organisatoriske endringer: Avdeling for alderspsykiatri o Enhet C2 på Sanderud o Enhet C3 på Sanderud o Enhet 2A på Reinsvoll o Hele avdelingen implementering av enhetlig ledelse Avdeling for akutt- og korttidspsykiatri Reinsvoll o Enhet for affektive lidelser 1B o Enhet for spiseforstyrrelser 1C o Enhet for lukket akutt o Hele avdelingen organisatorisk sammenslåing av akutt og psykose o Hele avdelingen implementering av enhetlig ledelse Avdeling for akutt- og korttidspsykiatri Sanderud o Enhet for personlighetspsykiatri poliklinikk o Enhet for åpen akutt o Hele avdelingen organisatorisk sammenslåing av akutt og psykose o Hele avdelingen implementering av enhetlig ledelse Avdeling for rusrelatert psykiatri og avhengighet o Enhet for gravide og familier på Hov o Avgiftningsenheten på Sanderud o Hele avdelingen implementering av enhetlig ledelses Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering o Enhet B3 åpen på Løbakk o Hele avdelingen organisatorisk sammenslåing av akutt og psykose ved hhv Reinsvoll og Sanderud DPS Gjøvik o Døgnenheten, lukket akutt o Døgnenheten, allmenn o Hele avdelingen organisatorisk ansvar for en døgnpost overføres til DPS Gjøvik DPS Hamar o Hele avdelingen organisatorisk ansvar for to døgnposter og en gruppepoliklinikk overføres til DPS Hamar DPS Lillehammer o Poliklinikken på Otta BUP Døgn o Enhet BUP Døgn Elverum o Akuttenhet for unge på Sanderud o Hagen behandlingsenhet o Familieenheten på Gjøvik BUP Gjøvik o Hele avdelingen organisatorisk sammenslåing av BUP Gjøvik og BUP Lillehammer BUP Lillehammer o Hele avdelingen organisatorisk sammenslåing av BUP Lillehammer og BUP Gjøvik Side 7 av 10

8 Totalt vil flere hundre ansatte bli berørt av endringene i større eller mindre grad. Det vises til detaljert beskrivelse av endringene for den enkelte enhet i Masterplan Omstilling. I arbeidet med omstillinger som berører ansattes arbeidsforhold er det alltid et overordnet mål å kunne innplassere omstillingskandidater i andre stillinger (faste, budsjetterte stillinger og vikariater) og slik unngå oppsigelser. Oversikt over eventuelle overtallige vil foreligge i juni Arbeidet med omstilling av ansatte foregår i samarbeid med lokale tillitsvalgte og verneombud. Bygningsmessige tilpasninger Divisjon Psykisk helsevern har i dag drift 29 steder i Hedmark og Oppland. Prosjektet foretok sammen med divisjon Eiendom og intern service en gjennomgang av driftsstedene ut fra en todelt hensikt: i. Å flytte sammen enheter som organisatorisk og/eller faglig hører sammen ii. Å redusere vedlikeholds- og driftsutgifter ved å konsentrere virksomheten på mindre areal/færre driftssteder ut i fra kravet om arealkomprimering. For å gjennomføre samlokalisering av enheter som organisatorisk og/eller faglig hører sammen og avvikle arealer iht plan, må det settes opp tilbygg på til sammen m2, ref Masterplan Bygg. Netto gevinst reduksjon av arealer vil dermed utgjøre mer enn m2. Divisjonen disponerer i dag i overkant av m2. Økonomi Divisjon Psykisk helsevern har en rest av opptrappingsmidlene tilsvarende i overkant av 60 mill kr. Divisjons- og foretaksledelsen har i møte med Helse Sør-Øst drøftet vilkårene for å benytte midlene til gjennomføring av bygningsmessige tilpasninger i tråd med styrets vedtak av 20. desember Endringer av faglig struktur i tråd med nasjonale føringer anses å tilfredsstille kravene til bruk av midlene. Inntekter som følge av salg av eiendom skal iht retningslinjene i Helse Sør-Øst tilfalle divisjonen. Inntektspotensialet ved salg av eiendommer der driften skal avvikles/flyttes er foreløpig ikke vurdert. Divisjon Eiendom og intern service vil utarbeide budsjett for de samlede bygningsmessige tiltakene og inntektspotensialet ved salg av eiendommer innen 15. april Sykehuset Innlandet har i regnskapet for 2012 satt av 3,4 mill kr til dekning av sluttvederlag som utbetales i I tillegg har foretaket satt av 14,5 mill kr til dekning av omstillingskostnader for somatikk og psykisk helsevern i 2013 og Omstillingsmidlene skal benyttes til administrasjon av omstillingsprosessen og til dekning av ekstra lønnskostnader der omstillingskandidatene ikke kan innplasseres i budsjetterte stillinger fra virkningsdato. Dette vil sikre en mer fleksibel prosess og bidra til at divisjonen ikke får overtallige som følge av omstillingene. Behovet for ekstra lønnsmidler til omstilling av ansatte vil foreligge etter innplassering av omstillingskandidatene i budsjetterte stillinger og vikariater i juni Sykehuset Innlandet har avsatt 5 mill kr til dekning av flyttekostnader på omstillingsbudsjettet for Midlene skal dekke kostnader i forbindelse med flytting (flyttebyrå m.m.) og ekstra lønn i forbindelse med flytting av pasienter ved endring av driftssted. Side 8 av 10

9 Utover dette har divisjon Psykisk helsevern fått anledning til å benytte overskudd i 2011 og 2012, totalt 29,3 mill kr, til dekning av omstillingskostnader og nødvendige investeringer i forbindelse med omstillingsprosessen. Risikovurdering Styret påpekte i sin drøfting av saken viktigheten av risikovurderinger og risikoreduserende tiltak i gjennomføringen av styrets vedtak, ref vedtakets punkt 2. Omstillingsprosessen vil kreve to typer risikovurderinger; en knyttet pasienttilbudet og en knyttet til omstillinger for ansatte. Det henvises her til prosjektets risikovurderinger og forslag til risikoreduserende tiltak, se prosjektrapporten, sidene Risikovurdering knyttet til pasienttilbudet Risikovurdering ved endring av pasienttilbudet betyr å identifisere risikofaktorer knyttet til avvikling og flytting av enheter i omstillingsperioden. En risikofaktor kan f eks være redusert drift i en overgangsperiode. En viktig del av risikovurderingen blir å iverksette nødvendige risikoreduserende tiltak slik at endringen i minst mulig grad påvirker pasienttilbudet. Assisterende divisjonsdirektør er hovedansvarlig for disse vurderingene og for at divisjonen har faglig forsvarlig drift i alle faser av omstillingsarbeidet. Vurderingene skal gjennomføres i samråd med avdelingssjefer, avdelingsoverleger og psykologfaglige rådgivere. Risikovurdering av i henhold til retningslinjene for omstilling i Sykehuset Innlandet Risikovurdering av omstillingsprosessen og dens konsekvenser for personalet gjennomføres i henhold til retningslinjene for omstilling. Prosjektsjef er ansvarlig for at det gjennomføres risikoanalyser iht retningslinjene. Det vil bli gjennomført risikoanalyser i henhold til retningslinjene for omstilling på enhetsnivå. Divisjonen vil pga omfanget av prosessen også gjennomføre tilsvarende risikoanalyser på divisjonsnivå. Viser for øvrig til skisserte fremdrifts- og informasjonsplaner under punkt 7. Risikoreduserende tiltak Divisjonsledelsen vil i forbindelse med implementeringen av styrets vedtak ha særskilt fokus på følgende risikoområder: Derekruttering og tap av kompetanse (særlig spesialister) Periodevis redusert tilbud til pasientene grunnet omstillingsprosessene Manglende informasjon til primærhelsetjenesten Negativt omdømme Tiltak iverksettes fortløpende på bakgrunn av informasjon som fremkommer gjennom skisserte risikovurdering. Side 9 av 10

10 Administrerende direktørs vurdering Administrerende direktør mener at divisjon Psykisk helsevern har startet implementeringsarbeidet av styrets vedtak i sak nr på en tilfredsstillende måte. Masterplan Omstilling og Masterplan Bygg gir god oversikt over aktivitet, fremdrift og ansvar. Administrerende direktør vil fortløpende orientere styret om implementeringsarbeidet i divisjon Psykisk helsevern. I tillegg vil det blir lagt fram en orienteringssak med statusrapport for styret i mai Konklusjon Administrerende direktør ber styret ta saken til orientering. Vedlegg: Masterplan Omstilling Masterplan Bygg Side 10 av 10

MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014

MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Godkjent av divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke 15. februar 2013. 1 Forord Utkast til for divisjon Psykisk helsevern ble lagt fram for styret

Detaljer

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN MASTERPLAN BYGG FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes av divisjonsdirektørene

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014

Sykehuset Innlandet HF Omstillingsarbeid somatikk Sluttrapport November 2014 Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Oppdragsbeskrivelse... 4 1.2 Arbeidets målsetting... 8 1.3 Gjennomføring av utredningsarbeidet...

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS STRATEGIPLAN 2013-2016 1. Innledning 1.1. Klinikk for psykisk helse og rus Etableringen av Vestre Viken HF har medført at området psykisk helse og rus er organisert i én

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 1. Utviklingstrender og rammebetingelser 1.1. Innledning Akershus universitetssykehus HF (Ahus) arbeider ut fra visjonen Menneskelig nær faglig sterk. Oppdraget

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA Direktøren Styreleder Ulf Syverven Nestleder Irene Skiri Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Viggo Karlstad Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Brukerutvalget

Detaljer

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012)

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012) Innst. 137 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:24 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sammendrag og status gjennomført OU prosess 2011 Sunnaas sykehus HF har gjennom virksomhetsåret 2011 gjennomført en omfattende OU prosess

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør Vedlegg: SAK 86/2009 OVERORDNET ORGANISERING AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS 1. Sammendrag

Detaljer

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/530 Andreas Ertesvåg Hammerfest, 18.8.2015 Saksnummer 63/2015 Saksansvarlig: Vivi Brenden Bech, klinikksjef klinikk Hammerfest Møtedato:

Detaljer

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 049 2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 27 oktober 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Skriv fra hver klinikk 2. Oppdatert status for

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

1. Kvalitetssikring av varslingsrutiner i foretaksgruppen

1. Kvalitetssikring av varslingsrutiner i foretaksgruppen Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Kvalitetssikring av varslingsrutiner i foretaksgruppen Administrerende direktør har ved flere anledninger

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 9. NOVEMBER 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 9. NOVEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400457-96 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer