MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014"

Transkript

1 MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN Godkjent av divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke 15. februar

2 Forord Utkast til for divisjon Psykisk helsevern ble lagt fram for styret som vedlegg til sak nr Endringer i faglig struktur og organisering av psykisk helsevern. Oppfølging av rapporten fra prosjekt Psykisk helsevern Divisjon Psykisk helsevern har ferdigstilt utkast til Masterplan Omstilling. Utkastet ble sendt divisjonstillitsvalgte 4. februar Kapitlene 5, 6, 7 og 8 i planen ble drøftet med divisjonstillitsvalgte 11. februar ble ferdigstilt og godkjent av divisjonsdirektør for Psykisk helsevern 15. februar Brumunddal 15. februar 2013 Gunn Gotland Bakke Divisjonsdirektør 2

3 1. Innledning Bakgrunn Prosjekt Psykisk helsevern ble opprettet av styret i Sykehuset Innlandet 28. februar Prosjektgruppen overleverte sluttrapporten til divisjonsdirektør 12. oktober Sykehuset Innlandet inviterte brukerorganisasjoner, kommuner, andre interessenter og ansatte til å komme med innspill til prosjektets forslag til endringer innen 28. november Innspillene ble vurdert i forbindelse med utarbeidelse av sak nr til styret 20. desember Administrerende direktørs innstilling til styret ble drøftet med divisjonstillitsvalgte og foretakstillitsvalgte. Styret behandlet sak om forslag til endringer i faglig struktur og organisering 20. desember Styrets vedtak danner grunnlaget for de omstillinger som skal gjennomføres i divisjon Psykisk helsevern i perioden Styrets vedtak medfører behov for omstilling av personell. Styrets vedtak 20. desember 2012 Styret i Sykehuset Innlandet fattet følgende enstemmige vedtak i sak nr Endringer i faglig struktur og organisering av psykisk helsevern. Oppfølging av rapporten fra prosjekt Psykisk helsevern : 1. Styret slutter seg til administrerende direktørs anbefalinger til endringer og utviklingstiltak for divisjon Psykisk helsevern slik det er oppsummert i styresakens pkt. 1-5, sidene 10 og 11. Styret ber administrerende direktør igangsette de nødvendige prosesser slik at første fase av implementeringen blir iverksatt fra 1. mars Styret forutsetter at gjennomføringen skjer i tråd med retningslinjer for omstilling, der risikoanalyser og medvirkning fra involverte blir tydelig prioritert og vektlagt. Styret er spesielt opptatt av at det sikres en gjennomføring av prosessen med fokus på risikoreduserende tiltak for å ivareta en faglig forsvarlig drift. Styret forutsetter å bli fortløpende orientert om prosessen videre, herunder arbeidet med masterplan. Styret forutsetter videre at de omstillingsforslag som underveis fremstår som særlig kontroversielle forelegges styret som egne saker. og Masterplan Bygg fremlegges for styret til orientering i henhold til den fremdrift som saken beskriver. 3. Styret ber om at divisjon Psykisk helsevern viderefører arbeidet med å se på daglige rutiner og tilrettelegging av arbeidet ved poliklinikkene og døgnenhetene, slik at det kan frigjøres mest mulig kapasitet til direkte pasientrettet arbeidet. Styret ber om å bli orientert om resultatene av dette arbeidet i juni Styret slutter seg til vurderingen om at nåværende opplysninger om helseforetakets økonomiske rammeforutsetninger gir grunnlag for å dempe omstillingskravet og omstillingstempoet til divisjon Psykisk helsevern. Styret må ta forbehold om fremtidig 3

4 virkning av inntektsmodellen for Sykehuset Innlandet. Ytterligere krav om omstillingstiltak i divisjon Psykisk helsevern vil bli avklart i forbindelse med styrets behandling av Økonomisk langtidsplan for i mai Styret forutsetter at prosessen gjennomføres i tett samarbeid med kommunene i tråd med samhandlingsreformens intensjoner. 2. Mål skal bidra til en planlagt, systematisk og åpen prosess for implementering av styrets vedtak om endringer i divisjon Psykisk helsevern. Masterplanen skal bidra til forutsigbarhet for ansatte i de endringsprosessene som skal gjennomføres. Det understrekes at planens hovedfokus skal være utvikling av pasienttilbudet og endringer av drift i tråd med styrets vedtak. Alle planer og prosesser i skal samordnes med planer og prosesser som følge av Masterplan Bygg Mandat Administrerende direktør har ansvar for å iverksette tiltak og omstillingsprosesser i tråd med styrets vedtak. Administrerende direktør har delegert det overordnede ansvaret for gjennomføringen til divisjonsdirektør. Oppdraget Divisjonsdirektør understreker at prosjekt Psykisk helsevern har vært et prosjekt med fokus på implementering av nasjonale faglige føringer innenfor nye økonomiske rammer. Divisjon Psykisk helsevern skal arbeide for en utvikling som gir tilnærmet lik praksis i alle avdelinger og enheter. omfatter: implementering av ny ledelses- og organisasjonsmodell i tråd med styrets vedtak gjennomføring av endringer i organisatorisk struktur i tråd med styrets vedtak, herunder o avvikling av enheter o endring av organisatorisk tilhørighet for enheter o endring av driftssted for enheter o sammenslåing av enheter o deling av enheter skal gjennomføres i 2013 og Ressurser Divisjonens avdelingssjefer og enhetsledere har sammen med divisjonsdirektør hovedansvaret for gjennomføring av. Avdelingsoverleger og psykologfaglige rådgivere skal bidra i avdelingenes faglige endringsarbeid. 4

5 ene har forventninger om lederstøtte fra divisjonsdirektør og assisterende divisjonsdirektør i de omstillingsprosessene som skal gjennomføres. Det forventes også at divisjonsdirektørens stab vil bidra i avdelingenes faglige utviklingsarbeid. Divisjonsdirektør har bedt Ingerlise Ski lede omstillingsprosessen i divisjon Psykisk helsevern i Hun skal koordinere oppfølgingen av og Masterplan Bygg , herunder sørge for parallelle prosesser knyttet til omstilling og bygningsmessige tilpasninger. Divisjonsdirektør har bedt Cecilie Dobloug Nyland lede planleggingen og oppfølgingen av omstillingene knyttet til flytting av personell til annet arbeidssted, nedbemanning som følge av avvikling av driftsenheter, sammenslåing av enheter, deling av enheter, oppbemanning og implementering av ny ledelses- og organisasjonsmodell. Behov for ytterligere dedikerte ressurser fastsettes av divisjonsdirektør. Fullmakter Prosjektsjef Ingerlise Ski og Cecilie Dobloug Nyland skal utføre oppdraget slik det er beskrevet i masterplan og på fullmakter gitt av divisjonsdirektør. De skal rapportere til divisjonsdirektør og avdelingssjefer i henhold til planen. Samarbeid med HR Ansatte i HR-divisjonsstøtte Psykisk Helsevern skal bistå i nødvendig omfang i omstillingsprosessene. Samarbeid med avdelingssjefene ene har et spesielt ansvar for å finne løsninger som fremmer god pasientflyt ved overganger i behandlingen. Dette gjelder mellom sentralsykehusavdelinger, mellom DPSene og sentralsykehusavdelingene, mellom døgnenheter og dagenheter/poliklinikk og mellom voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri. ene har et felles ansvar for å ivareta omstillingskandidater. Medvirkning for tillitsvalgte De tillitsvalgte skal medvirke iht gjeldende lov- og avtaleverk, samt de 12 prinsippene for medvirkning, jf Veiledning og retningslinjer for omstilling og bemanningstilpasninger i Sykehuset Innlandet. Samarbeidet mellom ledere, tillitsvalgte og verneombud skal følge intensjonen i prinsipp 1 i 12 prinsipper for medvirkning i omstilling : Ledere, tillitsvalgte og verneombud møtes som likeverdige parter med vilje til å finne løsninger, selv om de har ulike roller og kan ha ulike interesser å ivareta. Divisjonsdirektør understreker at ledere og tillitsvalgte har felles forståelse av betydningen av å informere hverandre på tidligst mulig tidspunkt om forhold som kan få betydning for implementering av styrets vedtak. 5

6 Formelle drøftinger iht hovedavtalen 31 skal foregå på divisjonsnivå. Det vil bli gjennomført dialogmøter med divisjonstillitsvalgte hver 14. dag. 4. Utarbeidelse av masterplan Det er i forbindelse med utarbeidelsen av masterplan omstilling gjennomført følgende møter for å sikre involvering av leder, tillitsvalgte og vernombud: Ukentlig arbeidsmøte med divisjonsledelsen Informasjonsmøte med tillitsvalgte 15. januar. Arbeidsmøte med avdelingssjefene 24. januar. Arbeidsmøter med berørte avdelingssjefer og enhetsledere januar og februar. Arbeidsmøte med tillitsvalgte 4. februar. Statusmøte med avdelingssjefene 6. februar. Drøftingsmøte med tillitsvalgte 11. februar. 5. Premisser for omstilling Lov-, avtaleverk og retningslinjer Omstillingsprosessen skal foregå iht gjeldende lov- og avtaleverk. Retningslinjer for omstilling og bemanningstilpasninger i Sykehuset Innlandet legges til grunn for denne prosessen, med disse presiseringene: Punkt 10.3 Kartleggingssamtaler Det vil bli gjennomført kartleggingssamtale med følgende grupper: Ansatte ved enheter som nedlegges. Ansatte ved enheter som skal redusere bemanningen. Ansatte i enheter som skal deles Ansatte som får mer enn seks mil fra hjemme til nytt arbeidssted pga av endring av driftssted Det vil således ikke bli gjennomført kartleggingssamtaler med ansatte der hvor enheter flyttes i sin helhet uten at den ansatte får mer enn seks mil til nytt arbeidssted. Utover dette kan berørte ansatte be om kartleggingssamtale dersom en mener det foreligger sosiale årsaker som leder bør være kjent med før det fattes beslutning om innplassering. 6

7 Divisjonens føringer Divisjonsdirektøren legger følgende føringer til grunn for omstillingsprosessen i tillegg til gjeldende lov- og avtaleverk, samt veiledning og retningslinjer for omstilling og bemanningstilpasninger: 1. Enhetsledere i stillinger som hvor arbeidsforholdet blir direkte berørt og som skal lede omstillingsprosessen i egen enhet kartlegges og innplasseres før kartleggingssamtalene gjennomføres i enheten. 2. Kartleggingssamtaler gjennomføres på et tidligst mulig tidspunkt av hensyn til den ansatte. 3. Ansatte skal så snart som mulig innplasseres i ny stilling. Det er viktig at ansatte blir innplassert så tidlig som mulig for å skape forutsigbarhet for den enkelte medarbeider. Innplassering av medarbeidere skal ikke gjennomføres før alle ansatte er kartlagt, slik at alle ansatte har lik tilgang til ledige stillinger. 4. Ansatte overflyttes til ny enhet så snart driftssituasjonen i nåværende enhet tillater det 5. Ansatte skal som hovedregel innplasseres i ledige budsjetterte stillinger. 6. Fast ansatte kan likevel innplasseres i vikariater, men blir da fortsatt stående som eier av fast stilling i divisjonen. 7. Ansatte som ikke lar seg innplassere etter pkt 5 og 6 foran kan innplasseres i enheter hvor det blir forventet ledighet innen rimelig tid. 8. Ansatte som er innplassert i ikke budsjetterte stillinger etter punktet foran lønnes av omstillingsmidler og kostnadsføres ikke på avdelingen før den ansatte er innplassert i budsjettert stilling. 9. Det forventes at avdelinger som har omstillingskandidater innplassert i ikke budsjettert stilling har fokus på reduksjon i bruk av vikarer, fordi omstillingskandidaten vil komme i tillegg til ordinær bemanning. 10. Jf. punkt 11 i Retningslinjene for omstilling og bemanningstilpasning gis det permisjon uten lønn i inntil et år av gangen eller mer i forbindelse med omstillingsprosessen. 11. Divisjonen viderefører ansettelseskontroll til innplasseringen av omstillingskandidater er gjennomført. 6. Plan for implementering av styrets vedtak Divisjonsledelsen vil gjennomgå følgende: Aktivitet Dato Ansvarlig Gjennomgang fordelingen av legehjemler i divisjonen 15. mars Ass.div.dir Gjennomgang av utdanningsforløpet for leger i spesialisering 15. mars Ass.div.dir Gjennomgang av utdanningsforløpet for psykologer i spesialisering 15. mars Ass.div.dir Godkjenning av stillingsbeskrivelser avdelingsoverlege 15. mars Ass.div.dir Godkjenning av stillingsbeskrivelse psykologfagligrådgiver 15. mars Ass.div.dir 7

8 Det er utarbeidet følgende fremdrifts- og informasjonsplaner for å sikre prosessene i den enkelte enhet: Avdeling for alderspsykiatri 2 A flyttes fra Reinsvoll til Sanderud og samlokaliseres med øvrige alderspsykiatriske enheter på Sanderud. Vedtaket fører til følgende omstillingsprosesser for de ansatte: Det innebærer at 2 A flyttes og slås sammen med virksomheten på Sanderud. Antall døgnplasser skal reduseres fra 29 til 25 plasser. Det innbærer at det blir en reduksjon i antall ansatte i Avdeling for alderspsykiatri. Fremdrifts- og informasjonsplan: Fase 1. Forberedelse Informasjonsmøte med ansatte ved 2 A vedrørende retningslinjene for omstilling og bemanningstilpasning i Sykehuset Innlandet Informasjonsmøte med ansatte ved C2 vedrørende retningslinjene for omstilling og bemanningstilpasning i Sykehuset Innlandet Risikovurdering ved 2 A fase 1 i henhold til retningslinjene for omstilling. Risikovurdering ved C 2 fase 1 i henhold til retningslinjene for omstilling. Risikovurdering ved C 3 fase 1 i henhold til retningslinjene for omstilling. Informasjonsmøte med ansatte på 2 A hvor masterplan omstilling og masterplan bygg presenteres Informasjonsmøte med ansatte på C2 vedrørende retningslinjer ved omstilling og bemanningstilpasning i Sykehuset Innlandet og presentasjon av masterplan omstilling og masterplan bygg Informasjonsmøte med ansatte på C3 vedrørende retningslinjer ved omstilling og 5. feb. ene 30. jan 5. feb. 11. feb. kl til mars kl til feb. kl til feb. kl til mars fra kl til ene ene Gjennomført Gjennomført Gjennomført Gjennomført 8

9 bemanningstilpasning i Sykehuset Innlandet og presentasjon av masterplan omstilling og masterplan bygg Utarbeide ny bemanningsplan for den nye posten og C3 Drøftingsmøte med de tillitsvalgte vedrørende ny bemanningsplan etter Hovedavtalen 31 Informasjonsmøte med ansatte ved 2 A vedrørende vedtatt bemanningsplan Informasjonsmøte med ansatte ved C 2 vedrørende vedtatt bemanningsplan Informasjonsmøte med ansatte ved C3 vedrørende vedtatt bemanningsplan 1.mars ene 11. mars Divisjonsdirektør 12. mars fra kl til mars fra kl til mars fra kl til Fase 2. Gjennomføring Oppgave Tidspunkt Ansvarlig Kartleggingssamtaler og innplassering av enhetsledere Kartlegging av ansatte ved 2 A som får mer enn 6 mil til nytt arbeidssted for å kartlegge hvor mange som ønsker innplassering i ny bemanningsplan for den nye enheten på Sanderud. Innplassering av ansatte i nye bemanningsplaner Drøfting av innplassering i ny bemanningsplan med hver berørt arbeidstakerorganisasjon etter Hovedavtalen. Møter med ansatte som ikke er innplassert i nye bemanningsplaner Statusmøte med ansatte ved 2 A Uke 9 Uke 14, 15 og 16 25,26 og 29. april 30. april kl til Statusmøte med ansatte ved C 2 2. mai kl til Statusmøte med ansatte ved C 3 2. mai kl til Risikovurdering fase to for 2 A, C2 og C3 2. mai kl til Kartleggingssamtaler med Uke 19 omstillingskandidater gjennomføres. Innplassering av omstillingskandidater i 10.juni divisjonen ferdigstilt Statusmøte med ansatte ved 2 A 4. juni kl til Statusmøte med ansatte ved C juni kl til HR Enhetsleder med bistand fra HR 17. april 24. april Divisjonsdirektør Enhetsleder med bistand fra HR Enhetsleder med bistand fra HR Enhetsleder med bistand fra HR 9

10 Statusmøte med ansatte ved C juni kl til Samlokalisering og åpning av ny enhet 1.sep Fase 3. Oppfølging Oppgave Tidspunkt Ansvarlig Risikovurdering fase 3 ved 2 A, C 2 og C3 Okt. Avdeling for akutt- og korttidspsykiatri Enhet for affektive lidelser 1B Reinsvoll Avvikling av Enhet for affektive lidelser 1 B. DPS ene skal iht nasjonale føringer ivareta tilbudet. Vedtaket fører til følgende omstillingsprosess for de ansatte: Vedtaket medfører at ansatte ved enheten defineres som direkte berørt og følges opp i henhold til gjeldende retningslinjer. Fremdrifts- og informasjonsplan: Fase 1. Forberedelse Informasjonsmøte med ansatte vedrørende retningslinjene for omstilling og bemanningstilpasning i Sykehuset Innlandet Risikovurdering fase 1 i henhold til retningslinjene for omstilling. Informasjonsmøte med ansatte vedrørende masterplan omstilling og masterplan bygg presenteres Fase 2. Gjennomføring Oppgave Kartleggingssamtaler og innplassering av enhetsledelsen 5. feb. med bistand fra ene 13. feb. kl til feb.kl til Kartleggingssamtaler med ansatte Uke 14, 15 og 16 Risikovurdering fase to 6. mai kl til med bistand fra HR med bistand fra ene Tidspunkt Ansvarlig Uke 7 og /ass.div.dir 10 Enhetsleder med bistand fra med bistand fra HR Gjennomført Gjennomført 10

11 Statusmøte med ansatte Innplassering av omstillingskandidater i divisjonen ferdigstilt Statusmøte 6. mai kl til juni 31. mai kl til Enhetsleder med bistand fra HR Nedleggelse 1.juli Fase 3. Oppfølging De ansatte følges opp i ny enhet Enhet for spiseforstyrrelser 1C Reinsvoll Overføring av Enhet for spiseforstyrrelser 1 C fra Avdeling for akutt- og korttidspsykiatri på Reinsvoll til DPS Gjøvik Vedtaket fører til følgende omstillingsprosess for de ansatte: De ansatte flyttes geografisk fra Reinsvoll til Gjøvik og skifter avdelingstilhørighet. Fremdrifts- og informasjonsplan: * ved DPS Gjøvik deltar på informasjonsmøter og rosanalyser ved 1 C. Fase 1. Forberedelse Informasjonsmøte med ansatte vedrørende retningslinjene for omstilling og bemanningstilpasning i Sykehuset Innlandet Informasjonsmøte med ansatte på hvor masterplan omstilling og masterplan bygg presenteres Risikovurdering fase 1 i henhold til retningslinjene for omstilling. 23. jan ved akutt med bistand fra ene 18.feb.kl til feb. kl til ved akutt med bistand fra ene* ved akutt med bistand fra HR* Fase 2. Gjennomføring Oppgave Tidspunkt Ansvarlig Kartleggingssamtaler med ansatte grunnet sosiale årsaker Risikovurdering fase to 13 og 14. mai Enhetsleder HR 16. mai kl til ved akutt med Gjennomført 11

12 Statusmøte med ansatte Innplassering av omstillingskandidater i divisjonen ferdigstilt Statusmøte 16. mai kl til juni 11. juni kl til bistand fra HR* ved akutt* Enhetsleder HR ved akutt* Oppstart nytt driftssted 1. sep. er Fase 3. Oppfølging Oppgave Tidspunkt Ansvarlig Risikovurdering fase 3 Okt. Enhet for personlighetspsykiatri poliklinikk Sanderud Gruppepoliklinikk overføres til DPS Hamar uten områdefunksjon. Vedtaket fører til følgende omstilingsprosess for de ansatte: De ansatte må skifte lokaler på Sanderud og avdelingstilhørighet Fremdrifts- og informasjonsplan: * for DPS Hamar deltar på informasjonsmøter ved EPP og rosanalyser sammen med avdelingssjef for Avdeling for Akutt- og korttidspsykiatri. Fase 1. Forberedelse Informasjonsmøte med ansatte vedrørende retningslinjene for omstilling og bemanningstilpasning i Sykehuset Innlandet, samt masterplan omstilling og masterplan bygg Risikovurdering fase 1 i henhold til retningslinjene for omstilling. Avklare om enheten skal være egen enhet eller slås sammen med allerede eksisterende enhet ved DPS Hamar. Det må utarbeides ny bemanningsplan dersom den slås sammen med annen enhet. Enhetsleder må eventuelt kartlegges og innplasseres dersom enheten slås 25. feb. kl til mars. kl til akutt med bistand fra ene* akutt med bistand fra HR* 11. mars DPS Hamar Gjennomført 12

13 sammen med annen enhet. Statusmøte med ansatte Uke 11 akutt* Fase 2. Gjennomføring Oppgave Tidspunkt Ansvarlig Risikovurdering fase to Uke 21 Statusmøte med ansatte Overføring av enhet til DPS Hamar 11.juni kl til Avklares innen 25. feb. HR* * DPS Hamar Fase 3. Oppfølging Oppgave Tidspunkt Ansvarlig Risikovurdering fase 3 Okt. Enhet for åpen akutt Sanderud Overføring av Enhet for akutt åpen (seks døgnplasser) ved Akutt og korttidsavdelingen på Sanderud til DPS Hamar for å styrke akuttfunksjonen. Vedtaket fører til følgende omstillingsprosess for de ansatte: De ansatte skrifter avdelingstilhørighet Fremdrifts- og informasjonsplan: * for DPS Hamar deltar på informasjonsmøter ved åpen akutt og rosanalyser sammen med avdelingssjef for Avdeling for Akutt- og korttidspsykiatri. Fase 1. Forberedelse Informasjonsmøte med ansatte vedrørende retningslinjene for omstilling og bemanningstilpasning i Sykehuset Innlandet, samt masterplan omstilling og masterplan bygg Risikovurdering fase en i henhold til retningslinjene for omstilling. Avklaring i forhold til DPS Kongsvinger og DPS Tynset 25. feb. kl til mars. kl til akutt med bistand fra ene* akutt med bistand fra HR* 15. mars Ass.div.dir. Fase 2. Gjennomføring Oppgave Tidspunkt Ansvarlig Gjennomført 13

14 Risikovurdering fase to i henhold til retningslinjene for omstilling Statusmøte med ansatte Overføring av enhet til DPS Hamar Uke juni kl til Avklares innen 25. feb. HR* * DPS Hamar Fase 3. Oppfølging Oppgave Tidspunkt Ansvarlig Risikovurdering fase 3 i henhold til retningslinjene for omstilling Okt. Enhet for lukket akutt Reinsvoll Økning av antall lukkede akuttplasser på Reinsvoll med fire plasser. Vedtaket har følgende konsekvenser for omstillingsprosessen: Enheten skal øke bemanningen og vil således kunne motta omstillingskandidater. Fremdrifts- og informasjonsplan: Fase 1. Forberedelse Informasjonsmøte med ansatte vedrørende retningslinjene for omstilling og bemanningstilpasning i Sykehuset Innlandet og masterplan omstilling og masterplan bygg Risikovurdering fase 1 i henhold til retningslinjene for omstilling Ferdigstilt utkast til bemanningsplaner og gjennomgang av lederstruktur Drøftingsmøte med divisjonstillitsvalgte vedrørende nye bemanningsplaner etter Hovedavtalen 31 Informasjonsmøte med ansatte vedrørende vedtatt bemanningsplan 12. mars kl til mars kl til ene 15. mars 22. mars Divisjonsdirektør Uke 14 Fase 2. Gjennomføring Innplassering av omstillingskandidater i 10.juni Enhetsleder divisjonen ferdigstilt Informasjonsmøte med ansatte 12. juni Åpning av fire nye senger Avklares innen 1. oktober Fase 3. Oppfølging 14

15 Risikovurdering fase to i henhold til retningslinjer for omstilling Okt DPS Gjøvik Døgnenheten, lukket akutt DPS Gjøvik skal øke antall åpne allmennpsykiatriske/akuttplasser fra 13 til 20. Tre lukke akuttplasser avvikles og fire overføres til Avdeling for akutt- og korttidspsykiatri på Reinsvoll. Vedtaket fører til følgende omstillingsprosesser for de ansatte: Den lukkede akuttposten med sju døgnplasser ved DPS Gjøvik gjøres om til en åpen akuttpost med ti døgnplasser ref. prosjektrapporten. Fremdrifts- og informasjonsplan: Fase 1. Forberedelse Risikovurdering fase 1 i henhold til retningslinjene for omstilling Informasjonsmøte med ansatte vedrørende retningslinjene for omstilling og bemanningstilpasning i Sykehuset Innlandet og masterplan omstilling og masterplan bygg 14. feb. 7. mars kl til ene Fastsette bemanningsnorm 15. mars Ass.div Beskrive pasienttilbudet ved åpen akutt 1. april Ferdigstille utkast til bemanningsplan 1. april Drøftingsmøte med divisjonstillitsvalgte vedrørende nye bemanningsplaner i henhold til Hovedavtalen 31 Informasjonsmøte med vedrørende vedtatt bemanningsplan Fase 2. Gjennomføring Oppgave Risikovurdering fase to i henhold til retningslinjer for omstilling. Innplassering av omstillingskandidater i divisjonen ferdigstilt. Oppstart åpen akutt enhet 8. mars Divisjonsdirektør 9. april kl til Tidspunkt Ansvarlig 16. mai til juni Enhetsleder Avklares innen 1. Gjennomført 15

16 Fase 3. Oppfølging Oppgave Risikovurdering fase 3 i henhold til retningslinjene for omstilling. oktober Tidspunkt Ansvarlig Okt. Døgnenheten, allmenn Det foreslås at DPS Gjøvik får økt antall åpne allmennpsykiatriske/ akuttplasser fra 13 til 20. Enhet for allmenn skal endre til ti plasser. Vedtaket fører til følgende omstillingsprosesser for de ansatte: Det må utarbeides ny bemanningsplan for enheten. Informasjons- og fremdriftsplan: Fase 1. Forberedelse Risikovurdering fase 1 i henhold til retningslinjene for omstilling Informasjonsmøte med ansatte vedrørende retningslinjene for omstilling og bemanningstilpasning i Sykehuset Innlandet og masterplan omstilling og masterplan bygg 14. feb. 7. mars kl til ene Ferdigstille utkast til bemanningsplan 15. mars Drøftingsmøte med divisjonstillitsvalgte vedrørende nye bemanningsplaner i henhold til Hovedavtalen mars Divisjonsdirektør Informasjonsmøte med vedrørende vedtatt bemanningsplan 2. april kl til Fase 2. Gjennomføring Oppgave Tidspunkt Ansvarlig Innplassering i ny bemanningsplan ferdigstilt Uke 14 Enhetsleder med bistand fra HR Drøftingsmøt med divisjonstillitsvalgte vedrørende innplassering i ny bemanningsplan i henhold til Hovedavtalen 31. Uke 15 Div.dir. Gjennomført Kartleggingssamtaler med eventuelle omstillingskandidater Risikovurdering fase to i henhold til retningslinjer for omstilling. Uke mai til Enhetsleder med bistand fra HR 16

17 Innplassering av omstillingskandidater i 10. juni Enhetsleder med divisjonen ferdigstilt bistand fra HR Oppstart endret enhet for allmenn 1. sep. Fase 3. Oppfølging Oppgave Risikovurdering fase 3 i henhold til retningslinjene for omstilling Tidspunkt Ansvarlig Okt.. Avdeling for Rusrelatert psykiatri og avhengighet Enhet for gravide og familier på Hov Enheten flyttes fra Hov til Reinsvoll for å samlokaliseres med annen rusenhet og psykisk helsevern. Vedtaket fører til følgende omstillingsprosess for de ansatte. Ansatte som har under seks mil fra hjemmet til nytt arbeidssted flyttes til Reinsvoll. Øvrige ansatte kartlegges. Fremdrifts- og informasjonsplan: Fase 1. Forberedelse Informasjonsmøte med de ansatte vedrørende retningslinjer ved omstilling og bemanningstilpasning i Sykehuset Innlandet Informasjonsmøte vedrørende rekruttering av medarbeidere til vakante stillinger. Informasjonsmøte med ansatte vedrørende masterplan omstilling og masterplan bygg 16. jan. Enhetsleder med bistand fra HR 13. feb. Enhetsleder med bistand fra HR 15. feb. kl til med bistand fra ene Informasjonsmøte med ansatte i EIS 15. mars er EIS med bistand fra HR Risikovurdering i henhold til retningslinjene for omstilling 15. mars med bistand fra HR Risikovurdering fase 1 i henhold til retningslinjene Mars Gjennomført Gjennomført Gjennomført 17

18 for omstilling Fase 2. Gjennomføring Oppgave Kartleggingssamtaler med ansatte som får mer enn seks mil fra hjemmet til nytt arbeidssted eller av sosiale årsaker. Risikovurdering fase 2 i henhold til retningslinjene for omstilling Statusmøte med ansatte Dato for flytting Fase 3. Oppfølging Oppgave Risikovurdering fase 3 i henhold til retningslinjene for omstilling. med bistand fra Tidspunkt Ansvarlig Uke 23 Enhetsleder med bistand fra HR 10. juni kl til med bistand fra 17.juni kl til april 2014 HR Tidspunkt Ansvarlig Nov. med bistand fra **Stillingene lyses ut internt i enhetene, som berøres av omstillingene i divisjons DPH. Søkere innplasseres i stillingene i henhold til retningslinjene for omstilling og bemanningstilpasning i Sykehuset Innlandet Avgiftningsenheten på Sanderud Enheten styrkes med to plasser dvs fra 11 til 13 plasser. Vedtaket har følgende konsekvens for omstillingen av ansatte: Enheten skal øke bemanningen og vil således kunne motta omstillingskandidater. Fremdrifts- og informasjonsplan: Fase 1. Forberedelse Informasjonsmøte med ansatte vedrørende retningslinjene for omstilling og bemanningstilpasning i Sykehuset Innlandet og masterplan omstilling og masterplan bygg Risikovurdering fase en i henhold til retningslinjene for omstilling 11. mars kl til mars kl til ene 18

19 Ferdigstille utkast til bemanningsplan 15. mars Drøftingsmøte med divisjonstillitsvalgte 22. mars Divisjonsdirektør vedrørende nye bemanningsplaner etter Hovedavtalen 31 Informasjonsmøte med ansatte vedrørende vedtatt bemanningsplan 8. april kl til Fase 2. Gjennomføring Innplassering av omstillingskandidater i divisjonen ferdigstilt 10.juni Enhetsleder med bistand fra HR Informasjonsmøte med ansatte Uke 25 Åpning av to nye senger Avklares Fase 3. Oppfølging Risikovurdering fase to i henhold til retningslinjer for omstilling Okt. Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering Enhet B3 åpen Løbakk Overføring av Enhet for psykosebehandling (12 plasser) til DPS Hamar for å styrke døgntilbudet ved DPS et. Vedtaket før til følgende omstillingsprosess for de ansatte: Enheten på Løbakk deles i to og den ene enheten overføres til DPS Hamar. Avdeling for Psykose og rehabilitering må redusere bemanning ved Løbakk med fire årsverk pga budsjettutfordringer. Antall årsverk må således også reduseres. Fremdrifts- og informasjonsplan: * for DPS Hamar deltar på informasjonsmøter og rosanalyser på Løbakk sammen med avdelingssjef for Avdeling for psykose- og rehabilitering Fase 1. Forberedelse Informasjonsmøte med ansatte vedrørende retningslinjene for omstilling og bemanningstilpasning i Sykehuset Innlandet 22. jan Gjennomført 19

20 Informasjonsmøte med ansatte vedrørende masterplan omstilling og masterplan bygg presenteres Risikovurdering fase 1 i henhold til retningslinjene for omstilling Utarbeide utkast til funksjonsfordeling mellom de to postene og utarbeide bemanningsplaner Avklare hvordan endringen påvirker DPS Kongsvinger og DPS Tynset Drøftingsmøte med de tillitsvalgte vedrørende nye bemanningsplaner etter Hovedavtalen 31 Informasjonsmøte med ansatte vedrørende vedtatt bemanningsplan 26. feb. kl til ene* 27. feb. kl til * 1. april Ass. divisjonsdirektør 1. april Ass. divisjonsdirektør 8. april Divisjonsdirektør Uke 11 * Fase 2. Gjennomføring Oppgave Tidspunkt Ansvarlig Kartleggingssamtaler med enhetsledere Kartleggingssamtaler med ansatte i forbindelse med innplassering i nye bemanningsplaner Innplassering av ansatte i nye bemanningsplaner Drøftingsmøte vedrørende innplassering med divisjonstillitsvalgte i henhold til Hovedavtalen 31 Møte med ansatte som ikke er innplassert i ny bemanningsplan Avklares Uke 16,17 og 18 Enhetsleder 6. mai er HR 13. mai Divisjonsdirektør 15. og 16. mai Enhetsleder med bistand fra HR Statusmøte med ansatte 21. mai kl til * Risikovurdering fase to i henhold til retningslinjene for omstilling. Kartleggingssamtaler med omstillingskandidater Innplassering av omstillingskandidater i divisjonen ferdigstilt Uke 21 Uke juni * Enhetsleder med bistand fra HR Enhetsleder med bistand fra HR Statusmøte med ansatte 10. juni kl til * 20

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN MASTERPLAN BYGG FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes av divisjonsdirektørene

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF

Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF UTKAST til styrebehandling 01.10.09 Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF 1 Bakgrunn Styret i Helse Nord RHF har i sak 120/2003 behandlet og vedtatt regionale retningslinjer

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Definisjoner... 4 Roller i omstilling... 5 Rettslig grunnlag... 7 Overordnede

Detaljer

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS STRATEGIPLAN 2013-2016 1. Innledning 1.1. Klinikk for psykisk helse og rus Etableringen av Vestre Viken HF har medført at området psykisk helse og rus er organisert i én

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF UTK Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 01.02 2012 Rapport nr. 1/2012 Revisjonsperiode Oktober

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Buskerud fylkeskommune HR-seksjonen mars 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ROLLER OG ANSVAR... 3 2.1 Arbeidsgiver... 3 2.2 Arbeidstakere... 4 2.3 Tillitsvalgte

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 27 oktober 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Skriv fra hver klinikk 2. Oppdatert status for

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF UTK Rapport 3/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF -Klinikk psykisk helse og rusbehandling Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 25.04 2012

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Avprivatisering av ambulansetjenesten

Avprivatisering av ambulansetjenesten Vedlegg Avprivatisering av ambulansetjenesten Avslutning: Prosjekt ambulanse 22. mars 2013 Innledning Prosjektet avprivatisering av ambulansetjenesten ble etablert i SI s regi på bakgrunn av styrevedtak

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Tilpasningsavtale til Hovedavtalen (HA)

Tilpasningsavtale til Hovedavtalen (HA) Tilpasningsavtale til Hovedavtalen (HA) TILPASNINGSAVTALE TIL HOVEDAVTALEN(HA) Denne dokumentsamlingen inneholder Tilpasningsavtalen av 6.oktober 2009 Vedlegg 1: Maler for dokumentasjon av møter etter

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer