MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014"

Transkript

1 MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN Godkjent av divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke 15. februar

2 Forord Utkast til for divisjon Psykisk helsevern ble lagt fram for styret som vedlegg til sak nr Endringer i faglig struktur og organisering av psykisk helsevern. Oppfølging av rapporten fra prosjekt Psykisk helsevern Divisjon Psykisk helsevern har ferdigstilt utkast til Masterplan Omstilling. Utkastet ble sendt divisjonstillitsvalgte 4. februar Kapitlene 5, 6, 7 og 8 i planen ble drøftet med divisjonstillitsvalgte 11. februar ble ferdigstilt og godkjent av divisjonsdirektør for Psykisk helsevern 15. februar Brumunddal 15. februar 2013 Gunn Gotland Bakke Divisjonsdirektør 2

3 1. Innledning Bakgrunn Prosjekt Psykisk helsevern ble opprettet av styret i Sykehuset Innlandet 28. februar Prosjektgruppen overleverte sluttrapporten til divisjonsdirektør 12. oktober Sykehuset Innlandet inviterte brukerorganisasjoner, kommuner, andre interessenter og ansatte til å komme med innspill til prosjektets forslag til endringer innen 28. november Innspillene ble vurdert i forbindelse med utarbeidelse av sak nr til styret 20. desember Administrerende direktørs innstilling til styret ble drøftet med divisjonstillitsvalgte og foretakstillitsvalgte. Styret behandlet sak om forslag til endringer i faglig struktur og organisering 20. desember Styrets vedtak danner grunnlaget for de omstillinger som skal gjennomføres i divisjon Psykisk helsevern i perioden Styrets vedtak medfører behov for omstilling av personell. Styrets vedtak 20. desember 2012 Styret i Sykehuset Innlandet fattet følgende enstemmige vedtak i sak nr Endringer i faglig struktur og organisering av psykisk helsevern. Oppfølging av rapporten fra prosjekt Psykisk helsevern : 1. Styret slutter seg til administrerende direktørs anbefalinger til endringer og utviklingstiltak for divisjon Psykisk helsevern slik det er oppsummert i styresakens pkt. 1-5, sidene 10 og 11. Styret ber administrerende direktør igangsette de nødvendige prosesser slik at første fase av implementeringen blir iverksatt fra 1. mars Styret forutsetter at gjennomføringen skjer i tråd med retningslinjer for omstilling, der risikoanalyser og medvirkning fra involverte blir tydelig prioritert og vektlagt. Styret er spesielt opptatt av at det sikres en gjennomføring av prosessen med fokus på risikoreduserende tiltak for å ivareta en faglig forsvarlig drift. Styret forutsetter å bli fortløpende orientert om prosessen videre, herunder arbeidet med masterplan. Styret forutsetter videre at de omstillingsforslag som underveis fremstår som særlig kontroversielle forelegges styret som egne saker. og Masterplan Bygg fremlegges for styret til orientering i henhold til den fremdrift som saken beskriver. 3. Styret ber om at divisjon Psykisk helsevern viderefører arbeidet med å se på daglige rutiner og tilrettelegging av arbeidet ved poliklinikkene og døgnenhetene, slik at det kan frigjøres mest mulig kapasitet til direkte pasientrettet arbeidet. Styret ber om å bli orientert om resultatene av dette arbeidet i juni Styret slutter seg til vurderingen om at nåværende opplysninger om helseforetakets økonomiske rammeforutsetninger gir grunnlag for å dempe omstillingskravet og omstillingstempoet til divisjon Psykisk helsevern. Styret må ta forbehold om fremtidig 3

4 virkning av inntektsmodellen for Sykehuset Innlandet. Ytterligere krav om omstillingstiltak i divisjon Psykisk helsevern vil bli avklart i forbindelse med styrets behandling av Økonomisk langtidsplan for i mai Styret forutsetter at prosessen gjennomføres i tett samarbeid med kommunene i tråd med samhandlingsreformens intensjoner. 2. Mål skal bidra til en planlagt, systematisk og åpen prosess for implementering av styrets vedtak om endringer i divisjon Psykisk helsevern. Masterplanen skal bidra til forutsigbarhet for ansatte i de endringsprosessene som skal gjennomføres. Det understrekes at planens hovedfokus skal være utvikling av pasienttilbudet og endringer av drift i tråd med styrets vedtak. Alle planer og prosesser i skal samordnes med planer og prosesser som følge av Masterplan Bygg Mandat Administrerende direktør har ansvar for å iverksette tiltak og omstillingsprosesser i tråd med styrets vedtak. Administrerende direktør har delegert det overordnede ansvaret for gjennomføringen til divisjonsdirektør. Oppdraget Divisjonsdirektør understreker at prosjekt Psykisk helsevern har vært et prosjekt med fokus på implementering av nasjonale faglige føringer innenfor nye økonomiske rammer. Divisjon Psykisk helsevern skal arbeide for en utvikling som gir tilnærmet lik praksis i alle avdelinger og enheter. omfatter: implementering av ny ledelses- og organisasjonsmodell i tråd med styrets vedtak gjennomføring av endringer i organisatorisk struktur i tråd med styrets vedtak, herunder o avvikling av enheter o endring av organisatorisk tilhørighet for enheter o endring av driftssted for enheter o sammenslåing av enheter o deling av enheter skal gjennomføres i 2013 og Ressurser Divisjonens avdelingssjefer og enhetsledere har sammen med divisjonsdirektør hovedansvaret for gjennomføring av. Avdelingsoverleger og psykologfaglige rådgivere skal bidra i avdelingenes faglige endringsarbeid. 4

5 ene har forventninger om lederstøtte fra divisjonsdirektør og assisterende divisjonsdirektør i de omstillingsprosessene som skal gjennomføres. Det forventes også at divisjonsdirektørens stab vil bidra i avdelingenes faglige utviklingsarbeid. Divisjonsdirektør har bedt Ingerlise Ski lede omstillingsprosessen i divisjon Psykisk helsevern i Hun skal koordinere oppfølgingen av og Masterplan Bygg , herunder sørge for parallelle prosesser knyttet til omstilling og bygningsmessige tilpasninger. Divisjonsdirektør har bedt Cecilie Dobloug Nyland lede planleggingen og oppfølgingen av omstillingene knyttet til flytting av personell til annet arbeidssted, nedbemanning som følge av avvikling av driftsenheter, sammenslåing av enheter, deling av enheter, oppbemanning og implementering av ny ledelses- og organisasjonsmodell. Behov for ytterligere dedikerte ressurser fastsettes av divisjonsdirektør. Fullmakter Prosjektsjef Ingerlise Ski og Cecilie Dobloug Nyland skal utføre oppdraget slik det er beskrevet i masterplan og på fullmakter gitt av divisjonsdirektør. De skal rapportere til divisjonsdirektør og avdelingssjefer i henhold til planen. Samarbeid med HR Ansatte i HR-divisjonsstøtte Psykisk Helsevern skal bistå i nødvendig omfang i omstillingsprosessene. Samarbeid med avdelingssjefene ene har et spesielt ansvar for å finne løsninger som fremmer god pasientflyt ved overganger i behandlingen. Dette gjelder mellom sentralsykehusavdelinger, mellom DPSene og sentralsykehusavdelingene, mellom døgnenheter og dagenheter/poliklinikk og mellom voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri. ene har et felles ansvar for å ivareta omstillingskandidater. Medvirkning for tillitsvalgte De tillitsvalgte skal medvirke iht gjeldende lov- og avtaleverk, samt de 12 prinsippene for medvirkning, jf Veiledning og retningslinjer for omstilling og bemanningstilpasninger i Sykehuset Innlandet. Samarbeidet mellom ledere, tillitsvalgte og verneombud skal følge intensjonen i prinsipp 1 i 12 prinsipper for medvirkning i omstilling : Ledere, tillitsvalgte og verneombud møtes som likeverdige parter med vilje til å finne løsninger, selv om de har ulike roller og kan ha ulike interesser å ivareta. Divisjonsdirektør understreker at ledere og tillitsvalgte har felles forståelse av betydningen av å informere hverandre på tidligst mulig tidspunkt om forhold som kan få betydning for implementering av styrets vedtak. 5

6 Formelle drøftinger iht hovedavtalen 31 skal foregå på divisjonsnivå. Det vil bli gjennomført dialogmøter med divisjonstillitsvalgte hver 14. dag. 4. Utarbeidelse av masterplan Det er i forbindelse med utarbeidelsen av masterplan omstilling gjennomført følgende møter for å sikre involvering av leder, tillitsvalgte og vernombud: Ukentlig arbeidsmøte med divisjonsledelsen Informasjonsmøte med tillitsvalgte 15. januar. Arbeidsmøte med avdelingssjefene 24. januar. Arbeidsmøter med berørte avdelingssjefer og enhetsledere januar og februar. Arbeidsmøte med tillitsvalgte 4. februar. Statusmøte med avdelingssjefene 6. februar. Drøftingsmøte med tillitsvalgte 11. februar. 5. Premisser for omstilling Lov-, avtaleverk og retningslinjer Omstillingsprosessen skal foregå iht gjeldende lov- og avtaleverk. Retningslinjer for omstilling og bemanningstilpasninger i Sykehuset Innlandet legges til grunn for denne prosessen, med disse presiseringene: Punkt 10.3 Kartleggingssamtaler Det vil bli gjennomført kartleggingssamtale med følgende grupper: Ansatte ved enheter som nedlegges. Ansatte ved enheter som skal redusere bemanningen. Ansatte i enheter som skal deles Ansatte som får mer enn seks mil fra hjemme til nytt arbeidssted pga av endring av driftssted Det vil således ikke bli gjennomført kartleggingssamtaler med ansatte der hvor enheter flyttes i sin helhet uten at den ansatte får mer enn seks mil til nytt arbeidssted. Utover dette kan berørte ansatte be om kartleggingssamtale dersom en mener det foreligger sosiale årsaker som leder bør være kjent med før det fattes beslutning om innplassering. 6

7 Divisjonens føringer Divisjonsdirektøren legger følgende føringer til grunn for omstillingsprosessen i tillegg til gjeldende lov- og avtaleverk, samt veiledning og retningslinjer for omstilling og bemanningstilpasninger: 1. Enhetsledere i stillinger som hvor arbeidsforholdet blir direkte berørt og som skal lede omstillingsprosessen i egen enhet kartlegges og innplasseres før kartleggingssamtalene gjennomføres i enheten. 2. Kartleggingssamtaler gjennomføres på et tidligst mulig tidspunkt av hensyn til den ansatte. 3. Ansatte skal så snart som mulig innplasseres i ny stilling. Det er viktig at ansatte blir innplassert så tidlig som mulig for å skape forutsigbarhet for den enkelte medarbeider. Innplassering av medarbeidere skal ikke gjennomføres før alle ansatte er kartlagt, slik at alle ansatte har lik tilgang til ledige stillinger. 4. Ansatte overflyttes til ny enhet så snart driftssituasjonen i nåværende enhet tillater det 5. Ansatte skal som hovedregel innplasseres i ledige budsjetterte stillinger. 6. Fast ansatte kan likevel innplasseres i vikariater, men blir da fortsatt stående som eier av fast stilling i divisjonen. 7. Ansatte som ikke lar seg innplassere etter pkt 5 og 6 foran kan innplasseres i enheter hvor det blir forventet ledighet innen rimelig tid. 8. Ansatte som er innplassert i ikke budsjetterte stillinger etter punktet foran lønnes av omstillingsmidler og kostnadsføres ikke på avdelingen før den ansatte er innplassert i budsjettert stilling. 9. Det forventes at avdelinger som har omstillingskandidater innplassert i ikke budsjettert stilling har fokus på reduksjon i bruk av vikarer, fordi omstillingskandidaten vil komme i tillegg til ordinær bemanning. 10. Jf. punkt 11 i Retningslinjene for omstilling og bemanningstilpasning gis det permisjon uten lønn i inntil et år av gangen eller mer i forbindelse med omstillingsprosessen. 11. Divisjonen viderefører ansettelseskontroll til innplasseringen av omstillingskandidater er gjennomført. 6. Plan for implementering av styrets vedtak Divisjonsledelsen vil gjennomgå følgende: Aktivitet Dato Ansvarlig Gjennomgang fordelingen av legehjemler i divisjonen 15. mars Ass.div.dir Gjennomgang av utdanningsforløpet for leger i spesialisering 15. mars Ass.div.dir Gjennomgang av utdanningsforløpet for psykologer i spesialisering 15. mars Ass.div.dir Godkjenning av stillingsbeskrivelser avdelingsoverlege 15. mars Ass.div.dir Godkjenning av stillingsbeskrivelse psykologfagligrådgiver 15. mars Ass.div.dir 7

8 Det er utarbeidet følgende fremdrifts- og informasjonsplaner for å sikre prosessene i den enkelte enhet: Avdeling for alderspsykiatri 2 A flyttes fra Reinsvoll til Sanderud og samlokaliseres med øvrige alderspsykiatriske enheter på Sanderud. Vedtaket fører til følgende omstillingsprosesser for de ansatte: Det innebærer at 2 A flyttes og slås sammen med virksomheten på Sanderud. Antall døgnplasser skal reduseres fra 29 til 25 plasser. Det innbærer at det blir en reduksjon i antall ansatte i Avdeling for alderspsykiatri. Fremdrifts- og informasjonsplan: Fase 1. Forberedelse Informasjonsmøte med ansatte ved 2 A vedrørende retningslinjene for omstilling og bemanningstilpasning i Sykehuset Innlandet Informasjonsmøte med ansatte ved C2 vedrørende retningslinjene for omstilling og bemanningstilpasning i Sykehuset Innlandet Risikovurdering ved 2 A fase 1 i henhold til retningslinjene for omstilling. Risikovurdering ved C 2 fase 1 i henhold til retningslinjene for omstilling. Risikovurdering ved C 3 fase 1 i henhold til retningslinjene for omstilling. Informasjonsmøte med ansatte på 2 A hvor masterplan omstilling og masterplan bygg presenteres Informasjonsmøte med ansatte på C2 vedrørende retningslinjer ved omstilling og bemanningstilpasning i Sykehuset Innlandet og presentasjon av masterplan omstilling og masterplan bygg Informasjonsmøte med ansatte på C3 vedrørende retningslinjer ved omstilling og 5. feb. ene 30. jan 5. feb. 11. feb. kl til mars kl til feb. kl til feb. kl til mars fra kl til ene ene Gjennomført Gjennomført Gjennomført Gjennomført 8

9 bemanningstilpasning i Sykehuset Innlandet og presentasjon av masterplan omstilling og masterplan bygg Utarbeide ny bemanningsplan for den nye posten og C3 Drøftingsmøte med de tillitsvalgte vedrørende ny bemanningsplan etter Hovedavtalen 31 Informasjonsmøte med ansatte ved 2 A vedrørende vedtatt bemanningsplan Informasjonsmøte med ansatte ved C 2 vedrørende vedtatt bemanningsplan Informasjonsmøte med ansatte ved C3 vedrørende vedtatt bemanningsplan 1.mars ene 11. mars Divisjonsdirektør 12. mars fra kl til mars fra kl til mars fra kl til Fase 2. Gjennomføring Oppgave Tidspunkt Ansvarlig Kartleggingssamtaler og innplassering av enhetsledere Kartlegging av ansatte ved 2 A som får mer enn 6 mil til nytt arbeidssted for å kartlegge hvor mange som ønsker innplassering i ny bemanningsplan for den nye enheten på Sanderud. Innplassering av ansatte i nye bemanningsplaner Drøfting av innplassering i ny bemanningsplan med hver berørt arbeidstakerorganisasjon etter Hovedavtalen. Møter med ansatte som ikke er innplassert i nye bemanningsplaner Statusmøte med ansatte ved 2 A Uke 9 Uke 14, 15 og 16 25,26 og 29. april 30. april kl til Statusmøte med ansatte ved C 2 2. mai kl til Statusmøte med ansatte ved C 3 2. mai kl til Risikovurdering fase to for 2 A, C2 og C3 2. mai kl til Kartleggingssamtaler med Uke 19 omstillingskandidater gjennomføres. Innplassering av omstillingskandidater i 10.juni divisjonen ferdigstilt Statusmøte med ansatte ved 2 A 4. juni kl til Statusmøte med ansatte ved C juni kl til HR Enhetsleder med bistand fra HR 17. april 24. april Divisjonsdirektør Enhetsleder med bistand fra HR Enhetsleder med bistand fra HR Enhetsleder med bistand fra HR 9

10 Statusmøte med ansatte ved C juni kl til Samlokalisering og åpning av ny enhet 1.sep Fase 3. Oppfølging Oppgave Tidspunkt Ansvarlig Risikovurdering fase 3 ved 2 A, C 2 og C3 Okt. Avdeling for akutt- og korttidspsykiatri Enhet for affektive lidelser 1B Reinsvoll Avvikling av Enhet for affektive lidelser 1 B. DPS ene skal iht nasjonale føringer ivareta tilbudet. Vedtaket fører til følgende omstillingsprosess for de ansatte: Vedtaket medfører at ansatte ved enheten defineres som direkte berørt og følges opp i henhold til gjeldende retningslinjer. Fremdrifts- og informasjonsplan: Fase 1. Forberedelse Informasjonsmøte med ansatte vedrørende retningslinjene for omstilling og bemanningstilpasning i Sykehuset Innlandet Risikovurdering fase 1 i henhold til retningslinjene for omstilling. Informasjonsmøte med ansatte vedrørende masterplan omstilling og masterplan bygg presenteres Fase 2. Gjennomføring Oppgave Kartleggingssamtaler og innplassering av enhetsledelsen 5. feb. med bistand fra ene 13. feb. kl til feb.kl til Kartleggingssamtaler med ansatte Uke 14, 15 og 16 Risikovurdering fase to 6. mai kl til med bistand fra HR med bistand fra ene Tidspunkt Ansvarlig Uke 7 og /ass.div.dir 10 Enhetsleder med bistand fra med bistand fra HR Gjennomført Gjennomført 10

11 Statusmøte med ansatte Innplassering av omstillingskandidater i divisjonen ferdigstilt Statusmøte 6. mai kl til juni 31. mai kl til Enhetsleder med bistand fra HR Nedleggelse 1.juli Fase 3. Oppfølging De ansatte følges opp i ny enhet Enhet for spiseforstyrrelser 1C Reinsvoll Overføring av Enhet for spiseforstyrrelser 1 C fra Avdeling for akutt- og korttidspsykiatri på Reinsvoll til DPS Gjøvik Vedtaket fører til følgende omstillingsprosess for de ansatte: De ansatte flyttes geografisk fra Reinsvoll til Gjøvik og skifter avdelingstilhørighet. Fremdrifts- og informasjonsplan: * ved DPS Gjøvik deltar på informasjonsmøter og rosanalyser ved 1 C. Fase 1. Forberedelse Informasjonsmøte med ansatte vedrørende retningslinjene for omstilling og bemanningstilpasning i Sykehuset Innlandet Informasjonsmøte med ansatte på hvor masterplan omstilling og masterplan bygg presenteres Risikovurdering fase 1 i henhold til retningslinjene for omstilling. 23. jan ved akutt med bistand fra ene 18.feb.kl til feb. kl til ved akutt med bistand fra ene* ved akutt med bistand fra HR* Fase 2. Gjennomføring Oppgave Tidspunkt Ansvarlig Kartleggingssamtaler med ansatte grunnet sosiale årsaker Risikovurdering fase to 13 og 14. mai Enhetsleder HR 16. mai kl til ved akutt med Gjennomført 11

12 Statusmøte med ansatte Innplassering av omstillingskandidater i divisjonen ferdigstilt Statusmøte 16. mai kl til juni 11. juni kl til bistand fra HR* ved akutt* Enhetsleder HR ved akutt* Oppstart nytt driftssted 1. sep. er Fase 3. Oppfølging Oppgave Tidspunkt Ansvarlig Risikovurdering fase 3 Okt. Enhet for personlighetspsykiatri poliklinikk Sanderud Gruppepoliklinikk overføres til DPS Hamar uten områdefunksjon. Vedtaket fører til følgende omstilingsprosess for de ansatte: De ansatte må skifte lokaler på Sanderud og avdelingstilhørighet Fremdrifts- og informasjonsplan: * for DPS Hamar deltar på informasjonsmøter ved EPP og rosanalyser sammen med avdelingssjef for Avdeling for Akutt- og korttidspsykiatri. Fase 1. Forberedelse Informasjonsmøte med ansatte vedrørende retningslinjene for omstilling og bemanningstilpasning i Sykehuset Innlandet, samt masterplan omstilling og masterplan bygg Risikovurdering fase 1 i henhold til retningslinjene for omstilling. Avklare om enheten skal være egen enhet eller slås sammen med allerede eksisterende enhet ved DPS Hamar. Det må utarbeides ny bemanningsplan dersom den slås sammen med annen enhet. Enhetsleder må eventuelt kartlegges og innplasseres dersom enheten slås 25. feb. kl til mars. kl til akutt med bistand fra ene* akutt med bistand fra HR* 11. mars DPS Hamar Gjennomført 12

13 sammen med annen enhet. Statusmøte med ansatte Uke 11 akutt* Fase 2. Gjennomføring Oppgave Tidspunkt Ansvarlig Risikovurdering fase to Uke 21 Statusmøte med ansatte Overføring av enhet til DPS Hamar 11.juni kl til Avklares innen 25. feb. HR* * DPS Hamar Fase 3. Oppfølging Oppgave Tidspunkt Ansvarlig Risikovurdering fase 3 Okt. Enhet for åpen akutt Sanderud Overføring av Enhet for akutt åpen (seks døgnplasser) ved Akutt og korttidsavdelingen på Sanderud til DPS Hamar for å styrke akuttfunksjonen. Vedtaket fører til følgende omstillingsprosess for de ansatte: De ansatte skrifter avdelingstilhørighet Fremdrifts- og informasjonsplan: * for DPS Hamar deltar på informasjonsmøter ved åpen akutt og rosanalyser sammen med avdelingssjef for Avdeling for Akutt- og korttidspsykiatri. Fase 1. Forberedelse Informasjonsmøte med ansatte vedrørende retningslinjene for omstilling og bemanningstilpasning i Sykehuset Innlandet, samt masterplan omstilling og masterplan bygg Risikovurdering fase en i henhold til retningslinjene for omstilling. Avklaring i forhold til DPS Kongsvinger og DPS Tynset 25. feb. kl til mars. kl til akutt med bistand fra ene* akutt med bistand fra HR* 15. mars Ass.div.dir. Fase 2. Gjennomføring Oppgave Tidspunkt Ansvarlig Gjennomført 13

14 Risikovurdering fase to i henhold til retningslinjene for omstilling Statusmøte med ansatte Overføring av enhet til DPS Hamar Uke juni kl til Avklares innen 25. feb. HR* * DPS Hamar Fase 3. Oppfølging Oppgave Tidspunkt Ansvarlig Risikovurdering fase 3 i henhold til retningslinjene for omstilling Okt. Enhet for lukket akutt Reinsvoll Økning av antall lukkede akuttplasser på Reinsvoll med fire plasser. Vedtaket har følgende konsekvenser for omstillingsprosessen: Enheten skal øke bemanningen og vil således kunne motta omstillingskandidater. Fremdrifts- og informasjonsplan: Fase 1. Forberedelse Informasjonsmøte med ansatte vedrørende retningslinjene for omstilling og bemanningstilpasning i Sykehuset Innlandet og masterplan omstilling og masterplan bygg Risikovurdering fase 1 i henhold til retningslinjene for omstilling Ferdigstilt utkast til bemanningsplaner og gjennomgang av lederstruktur Drøftingsmøte med divisjonstillitsvalgte vedrørende nye bemanningsplaner etter Hovedavtalen 31 Informasjonsmøte med ansatte vedrørende vedtatt bemanningsplan 12. mars kl til mars kl til ene 15. mars 22. mars Divisjonsdirektør Uke 14 Fase 2. Gjennomføring Innplassering av omstillingskandidater i 10.juni Enhetsleder divisjonen ferdigstilt Informasjonsmøte med ansatte 12. juni Åpning av fire nye senger Avklares innen 1. oktober Fase 3. Oppfølging 14

15 Risikovurdering fase to i henhold til retningslinjer for omstilling Okt DPS Gjøvik Døgnenheten, lukket akutt DPS Gjøvik skal øke antall åpne allmennpsykiatriske/akuttplasser fra 13 til 20. Tre lukke akuttplasser avvikles og fire overføres til Avdeling for akutt- og korttidspsykiatri på Reinsvoll. Vedtaket fører til følgende omstillingsprosesser for de ansatte: Den lukkede akuttposten med sju døgnplasser ved DPS Gjøvik gjøres om til en åpen akuttpost med ti døgnplasser ref. prosjektrapporten. Fremdrifts- og informasjonsplan: Fase 1. Forberedelse Risikovurdering fase 1 i henhold til retningslinjene for omstilling Informasjonsmøte med ansatte vedrørende retningslinjene for omstilling og bemanningstilpasning i Sykehuset Innlandet og masterplan omstilling og masterplan bygg 14. feb. 7. mars kl til ene Fastsette bemanningsnorm 15. mars Ass.div Beskrive pasienttilbudet ved åpen akutt 1. april Ferdigstille utkast til bemanningsplan 1. april Drøftingsmøte med divisjonstillitsvalgte vedrørende nye bemanningsplaner i henhold til Hovedavtalen 31 Informasjonsmøte med vedrørende vedtatt bemanningsplan Fase 2. Gjennomføring Oppgave Risikovurdering fase to i henhold til retningslinjer for omstilling. Innplassering av omstillingskandidater i divisjonen ferdigstilt. Oppstart åpen akutt enhet 8. mars Divisjonsdirektør 9. april kl til Tidspunkt Ansvarlig 16. mai til juni Enhetsleder Avklares innen 1. Gjennomført 15

16 Fase 3. Oppfølging Oppgave Risikovurdering fase 3 i henhold til retningslinjene for omstilling. oktober Tidspunkt Ansvarlig Okt. Døgnenheten, allmenn Det foreslås at DPS Gjøvik får økt antall åpne allmennpsykiatriske/ akuttplasser fra 13 til 20. Enhet for allmenn skal endre til ti plasser. Vedtaket fører til følgende omstillingsprosesser for de ansatte: Det må utarbeides ny bemanningsplan for enheten. Informasjons- og fremdriftsplan: Fase 1. Forberedelse Risikovurdering fase 1 i henhold til retningslinjene for omstilling Informasjonsmøte med ansatte vedrørende retningslinjene for omstilling og bemanningstilpasning i Sykehuset Innlandet og masterplan omstilling og masterplan bygg 14. feb. 7. mars kl til ene Ferdigstille utkast til bemanningsplan 15. mars Drøftingsmøte med divisjonstillitsvalgte vedrørende nye bemanningsplaner i henhold til Hovedavtalen mars Divisjonsdirektør Informasjonsmøte med vedrørende vedtatt bemanningsplan 2. april kl til Fase 2. Gjennomføring Oppgave Tidspunkt Ansvarlig Innplassering i ny bemanningsplan ferdigstilt Uke 14 Enhetsleder med bistand fra HR Drøftingsmøt med divisjonstillitsvalgte vedrørende innplassering i ny bemanningsplan i henhold til Hovedavtalen 31. Uke 15 Div.dir. Gjennomført Kartleggingssamtaler med eventuelle omstillingskandidater Risikovurdering fase to i henhold til retningslinjer for omstilling. Uke mai til Enhetsleder med bistand fra HR 16

17 Innplassering av omstillingskandidater i 10. juni Enhetsleder med divisjonen ferdigstilt bistand fra HR Oppstart endret enhet for allmenn 1. sep. Fase 3. Oppfølging Oppgave Risikovurdering fase 3 i henhold til retningslinjene for omstilling Tidspunkt Ansvarlig Okt.. Avdeling for Rusrelatert psykiatri og avhengighet Enhet for gravide og familier på Hov Enheten flyttes fra Hov til Reinsvoll for å samlokaliseres med annen rusenhet og psykisk helsevern. Vedtaket fører til følgende omstillingsprosess for de ansatte. Ansatte som har under seks mil fra hjemmet til nytt arbeidssted flyttes til Reinsvoll. Øvrige ansatte kartlegges. Fremdrifts- og informasjonsplan: Fase 1. Forberedelse Informasjonsmøte med de ansatte vedrørende retningslinjer ved omstilling og bemanningstilpasning i Sykehuset Innlandet Informasjonsmøte vedrørende rekruttering av medarbeidere til vakante stillinger. Informasjonsmøte med ansatte vedrørende masterplan omstilling og masterplan bygg 16. jan. Enhetsleder med bistand fra HR 13. feb. Enhetsleder med bistand fra HR 15. feb. kl til med bistand fra ene Informasjonsmøte med ansatte i EIS 15. mars er EIS med bistand fra HR Risikovurdering i henhold til retningslinjene for omstilling 15. mars med bistand fra HR Risikovurdering fase 1 i henhold til retningslinjene Mars Gjennomført Gjennomført Gjennomført 17

18 for omstilling Fase 2. Gjennomføring Oppgave Kartleggingssamtaler med ansatte som får mer enn seks mil fra hjemmet til nytt arbeidssted eller av sosiale årsaker. Risikovurdering fase 2 i henhold til retningslinjene for omstilling Statusmøte med ansatte Dato for flytting Fase 3. Oppfølging Oppgave Risikovurdering fase 3 i henhold til retningslinjene for omstilling. med bistand fra Tidspunkt Ansvarlig Uke 23 Enhetsleder med bistand fra HR 10. juni kl til med bistand fra 17.juni kl til april 2014 HR Tidspunkt Ansvarlig Nov. med bistand fra **Stillingene lyses ut internt i enhetene, som berøres av omstillingene i divisjons DPH. Søkere innplasseres i stillingene i henhold til retningslinjene for omstilling og bemanningstilpasning i Sykehuset Innlandet Avgiftningsenheten på Sanderud Enheten styrkes med to plasser dvs fra 11 til 13 plasser. Vedtaket har følgende konsekvens for omstillingen av ansatte: Enheten skal øke bemanningen og vil således kunne motta omstillingskandidater. Fremdrifts- og informasjonsplan: Fase 1. Forberedelse Informasjonsmøte med ansatte vedrørende retningslinjene for omstilling og bemanningstilpasning i Sykehuset Innlandet og masterplan omstilling og masterplan bygg Risikovurdering fase en i henhold til retningslinjene for omstilling 11. mars kl til mars kl til ene 18

19 Ferdigstille utkast til bemanningsplan 15. mars Drøftingsmøte med divisjonstillitsvalgte 22. mars Divisjonsdirektør vedrørende nye bemanningsplaner etter Hovedavtalen 31 Informasjonsmøte med ansatte vedrørende vedtatt bemanningsplan 8. april kl til Fase 2. Gjennomføring Innplassering av omstillingskandidater i divisjonen ferdigstilt 10.juni Enhetsleder med bistand fra HR Informasjonsmøte med ansatte Uke 25 Åpning av to nye senger Avklares Fase 3. Oppfølging Risikovurdering fase to i henhold til retningslinjer for omstilling Okt. Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering Enhet B3 åpen Løbakk Overføring av Enhet for psykosebehandling (12 plasser) til DPS Hamar for å styrke døgntilbudet ved DPS et. Vedtaket før til følgende omstillingsprosess for de ansatte: Enheten på Løbakk deles i to og den ene enheten overføres til DPS Hamar. Avdeling for Psykose og rehabilitering må redusere bemanning ved Løbakk med fire årsverk pga budsjettutfordringer. Antall årsverk må således også reduseres. Fremdrifts- og informasjonsplan: * for DPS Hamar deltar på informasjonsmøter og rosanalyser på Løbakk sammen med avdelingssjef for Avdeling for psykose- og rehabilitering Fase 1. Forberedelse Informasjonsmøte med ansatte vedrørende retningslinjene for omstilling og bemanningstilpasning i Sykehuset Innlandet 22. jan Gjennomført 19

20 Informasjonsmøte med ansatte vedrørende masterplan omstilling og masterplan bygg presenteres Risikovurdering fase 1 i henhold til retningslinjene for omstilling Utarbeide utkast til funksjonsfordeling mellom de to postene og utarbeide bemanningsplaner Avklare hvordan endringen påvirker DPS Kongsvinger og DPS Tynset Drøftingsmøte med de tillitsvalgte vedrørende nye bemanningsplaner etter Hovedavtalen 31 Informasjonsmøte med ansatte vedrørende vedtatt bemanningsplan 26. feb. kl til ene* 27. feb. kl til * 1. april Ass. divisjonsdirektør 1. april Ass. divisjonsdirektør 8. april Divisjonsdirektør Uke 11 * Fase 2. Gjennomføring Oppgave Tidspunkt Ansvarlig Kartleggingssamtaler med enhetsledere Kartleggingssamtaler med ansatte i forbindelse med innplassering i nye bemanningsplaner Innplassering av ansatte i nye bemanningsplaner Drøftingsmøte vedrørende innplassering med divisjonstillitsvalgte i henhold til Hovedavtalen 31 Møte med ansatte som ikke er innplassert i ny bemanningsplan Avklares Uke 16,17 og 18 Enhetsleder 6. mai er HR 13. mai Divisjonsdirektør 15. og 16. mai Enhetsleder med bistand fra HR Statusmøte med ansatte 21. mai kl til * Risikovurdering fase to i henhold til retningslinjene for omstilling. Kartleggingssamtaler med omstillingskandidater Innplassering av omstillingskandidater i divisjonen ferdigstilt Uke 21 Uke juni * Enhetsleder med bistand fra HR Enhetsleder med bistand fra HR Statusmøte med ansatte 10. juni kl til * 20

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN MASTERPLAN BYGG FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes av divisjonsdirektørene

Detaljer

SAK NR 010 2013 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSARBEIDET I PSYKISK HELSEVERN MASTERPLANER VEDTAK:

SAK NR 010 2013 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSARBEIDET I PSYKISK HELSEVERN MASTERPLANER VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 010 2013 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSARBEIDET I PSYKISK HELSEVERN MASTERPLANER Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapport vedrørende oppstart av omstillingsarbeidet

Detaljer

VEDTAK: Styret tar statusrapport vedrørende prosjekt Psykisk helsevern 2011-2013 til orientering.

VEDTAK: Styret tar statusrapport vedrørende prosjekt Psykisk helsevern 2011-2013 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.10.12 SAK NR 070 2012 STATUS PROSJEKT PSYKISK HELSEVERN 2011-2013 Forslag til VEDTAK: Styret tar statusrapport vedrørende prosjekt Psykisk helsevern 2011-2013 til orientering.

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 059 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.09.13 SAK NR 058 2013 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 019 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK:

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.09.13 SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner den fremlagte planen for finansiering og gjennomføring

Detaljer

MASTERPLAN BYGG FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014

MASTERPLAN BYGG FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 MASTERPLAN BYGG FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Godkjent av divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke og divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad 15. februar 2013. Brumunddal 15. februar 2013 1 Forord

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Styresak 59/2013: Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Møtedato: 27.08.13 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen, auditoriet Bakgrunn Det vises til styresak 50/2013

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Medisin og helsefag Vedlegg: 1) Framdriftsplan Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 VEDTAK:

SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Veileder for personalløpet

Veileder for personalløpet Veileder for personalløpet Del 1: Til deg som er under omstilling Politi- og lensmannsetaten 1 Forord 3 Del 1 Formelle rammebetingelser... 3 1.1 Omstillingsavtale... 4 1.2 Personalløpets rammer... 4 Del

Detaljer

Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene.

Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene. PROTOKOLL FRA DRØFTINGSMØTE Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene. Hjemmel: HA 31 Dato: 12. Mai 2010 Tilstede: Fra arbeidsgiver: Fra organisasjonene: Viseadministrerende

Detaljer

MASTERPLAN FAG FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014

MASTERPLAN FAG FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 MASTERPLAN FAG FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Godkjent av divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke 3. juni 2013 (kortsiktig del) Brumunddal 3. juni 2013 1 Forord (kortsiktig del) skal være divisjons-

Detaljer

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12. 2015 SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4):

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4): Saksredegjørelse Bakgrunn Styret i Helse Sør-Øst RHF fattet i styresak 108/2008 om hovedstadsprosessen vedtak om inndeling i sykehusområder. Vedtaket innebar bl.a. at befolkningen i bydel Alna i Oslo og

Detaljer

Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF

Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF Utviklingsprosjekt: Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF Atle Sørensen Nasjonalt Topplederprogram, Kull 13 November 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 28. april 2016 Mandat for idéfasen Følgende alternative strukturelle løsningsmodeller skal utredes i idéfasen: Fremtidig

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Ingrid Olsen Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/52-1 Sammenslåing av Bergen og Nordhordland tingretter og Eiker, Modum og Sigdal og Kongsberg tingretter

Detaljer

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal?

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? 12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? Snuoperasjon i Arendal. Hvordan ble medarbeiderne involvert og hva var begrunnelsen for å gjøre en så drastisk omlegging?

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Intern samhandling innen psykisk helsevern. Kan organisatoriske endringer hjelpe til?

Intern samhandling innen psykisk helsevern. Kan organisatoriske endringer hjelpe til? Intern samhandling innen psykisk helsevern. Kan organisatoriske endringer hjelpe til? NSHs psykiatrikonferanse 14.10.04 Jørgen Brabrand Ass.divisjonsdirektør Sykehuset Innlandet HF Samhandling Avgjørende

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03. Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.2013 Innhold 1 Formål med boken... 2 2 Ansvar... 2 2.1 Virksomhetenes øverste

Detaljer

Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av byrådet den xxxxxxx

Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av byrådet den xxxxxxx Fagområde: Omstilling Dok. type: Prosedyre Dok. nr.: BKDOK-2011-00510.01 Rev. dato: xxxxxx Gyldig til: Side 1 av 7 Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av

Detaljer

Vedlegg til sak 035-2012. Divisjonsvis bemanningsutvikling

Vedlegg til sak 035-2012. Divisjonsvis bemanningsutvikling Vedlegg til sak 035-2012 Divisjonsvis bemanningsutvikling Brumunddal, 25. april 2012 Side 1 av 25 Innhold 1 DIVISJON ELVERUM-HAMAR... 2 2 DIVISJON GJØVIK... 5 3 DIVISJON LILLEHAMMER... 7 4 DIVISJON PREHOSPITALE

Detaljer

Saksbehandler: Divisjonsdirektør Prehospitale tjenester Geir Kristoffersen

Saksbehandler: Divisjonsdirektør Prehospitale tjenester Geir Kristoffersen Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.11.14 SAK NR 094 2014 SAMLING AV AVDELING PASIENTREISER INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret godkjenner flytting av virksomheten ved kontoret til Pasientreiser Innlandet

Detaljer

PROSJEKT PSYKISK HELSEVERN

PROSJEKT PSYKISK HELSEVERN RAPPORT FRA PROSJEKT PSYKISK HELSEVERN 2011-2013 Brumunddal 12. oktober 2012 1 Forord fra prosjektgruppen Prosjektgruppen vil påpeke at den har forsøkt å finne løsninger på oppgaven gitt i prosjektdirektivet

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner mandat for omstillingsarbeid somatikk med de endringer som har fremkommet

Detaljer

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport ROVAR Omstillingsavtale Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 1 Til: Styringsgruppen ROVAR v/per Hanasand Fra: Partssammensatt arbeidsgruppe omstillingsavtale v/karen Hirth Thorsen Kopi til: Arbeidsgruppens

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Definisjoner... 4 Roller i omstilling... 5 Rettslig grunnlag... 7 Overordnede

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF NY RETNINGSLINJE FOR OMORGANISERING OG BEMANNINGS- TILPASNINGER I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Notatet inneholder en oppsummering av arbeidet i prosjektgruppen for nye retningslinjer

Detaljer

Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Hamar, 29.05.2013. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Hamar, 29.05.2013. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/6208-4 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Høring - delplaner Sykehuset Innlandet HF Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 25.11.11

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 25.11.11 Sykehuset Innlandet HF Styremøte 25.11.11 SAK NR 085 2011 ARBEIDSTILSYNETS TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE OVERHOLDELSE AV REGLENE OM ARBEIDSTID I ARBEIDSMILJØLOVENS KAPITTEL 10 REVIDERING AV HANDLINGSPLAN FOR

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 11. juni 21 Dato møte: 23. juni 21 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Programkontoret Prosjektdirektør Vedlegg: 1) Overføring Akershus universitetssykehus

Detaljer

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK:

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER Forslag til VEDTAK: Styret tar status om organisering, ledelse, kompetanse og ressurser i

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 016-2015 SYKEHUSET INNLANDET HF AVHENDING AV GNR./BNR. 61/12, 43/111, 60/317, 73, 318, 319 OG 60/207 I 0536 SØNDRE LAND

Detaljer

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD Psykisk helsevern - Oppfølging av styresak traumebehandling i Helse Nord Sist lagret: 24.02.2014 07:52:00 Side: 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

REORGANISERING. Prosess vedrørende reorganisering av Nannestad kommune

REORGANISERING. Prosess vedrørende reorganisering av Nannestad kommune REORGANISERING Prosess vedrørende reorganisering av Nannestad kommune Rådmannens ledergruppe har sett på en mulig reorganisering innenfor deler av tjenestene i Nannestad kommune. I tillegg til dette notatet

Detaljer

Omstillingsavtale for Helse Sør-Øst

Omstillingsavtale for Helse Sør-Øst Omstillingsavtale for Helse Sør-Øst Avtalen er inngått mellom Helse Sør-Øst RHF og arbeidstakerorganisasjonene Unio, LO, Akademikerne, YS og SAN. Denne avtalen supplerer eksisterende lover og avtaler.

Detaljer

Omstillingsavtalen. Fellesmøte for administrasjonen. 25. juni 2008. Personal- og økonomiavdelinga

Omstillingsavtalen. Fellesmøte for administrasjonen. 25. juni 2008. Personal- og økonomiavdelinga Omstillingsavtalen Fellesmøte for administrasjonen 25. juni 2008 Formål sikre de ansattes trygghet og rettigheter i forbindelse med fusjonen informere om hvordan omstillingsprosessene skal gjennomføres

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

Omstillingsavtale for Universitetet i Bergen Vedtatt av forhandlingsutvalget 23.3.2011

Omstillingsavtale for Universitetet i Bergen Vedtatt av forhandlingsutvalget 23.3.2011 Omstillingsavtale for Universitetet i Bergen Vedtatt av forhandlingsutvalget 23.3.2011 Innholdsfortegnelse Del 1 Rammer for omstilling... 3 1. Innledning... 3 2. Avtaleparter... 3 3. Formål... 3 4. Definisjon...

Detaljer

Organisering av Prosjekt PSYKIATRISK AMBULANSE. Samarbeidsprosjekt mellom Divisjon Psykisk helsevern og Divisjon Prehospitale tjenester

Organisering av Prosjekt PSYKIATRISK AMBULANSE. Samarbeidsprosjekt mellom Divisjon Psykisk helsevern og Divisjon Prehospitale tjenester Organisering av Prosjekt PSYKIATRISK AMBULANSE Samarbeidsprosjekt mellom Divisjon Psykisk helsevern og Divisjon Prehospitale tjenester Først litt om bakgrunnen for prosjektet - Prosjektets mandat PROSJEKTETS

Detaljer

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER Vår dato: 18.11.03 Vår referanse: Vår saksbehandler: Pål Hovde Deres dato: Deres referanse: Til: Alle fast tilsatte i administrative stillinger ved HiST. IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Utvikling og omstilling til et strategisk HR-senter. Elin A. Nilsen HR-sjef UNN HF

Utviklingsprosjekt: Utvikling og omstilling til et strategisk HR-senter. Elin A. Nilsen HR-sjef UNN HF Utviklingsprosjekt: Utvikling og omstilling til et strategisk HR-senter Elin A. Nilsen HR-sjef UNN HF kull 10, vår 2011 1 Bakgrunn Som oppfølging av LUO (langsiktig omstilling og utvikling) er HR identifisert

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Intern samhandling somatikk og psykisk helse/rus Kongsberg. Nasjonalt topplederprogram. Mona Grindrud 03.04.13

Utviklingsprosjekt: Intern samhandling somatikk og psykisk helse/rus Kongsberg. Nasjonalt topplederprogram. Mona Grindrud 03.04.13 Utviklingsprosjekt: Intern samhandling somatikk og psykisk helse/rus Kongsberg Nasjonalt topplederprogram Mona Grindrud 03.04.13 Bakgrunn og problemstilling: Vestre Viken HF ble etablert 1. juli 2009.

Detaljer

Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013.

Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013. Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013. Fase 2, trinn 1 Sektor: Økonomi Kommunalsjef Anne Hvattum TO/FE Alle Leder Bakgrunn/vedlegg: I sak 12/1489: «Omstilling av Lillehammer kommunes administrasjon

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Avtalen erstatter tidligere vedtatte retningslinjer for nedbemanning i Rauma kommune.

Avtalen erstatter tidligere vedtatte retningslinjer for nedbemanning i Rauma kommune. OMSTILLINGSAVTALE 2013-2015 År 2013, den 5. april og den 22 april ble det holdt forhandlinger mellom Rauma kommune og kommunens ho vedtilhts valgte. Forhandlingene ble ført med hjemmel i Hovedavtalens

Detaljer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Tidspunkt/ Møtearena Beslutningspunkt Prosess / aktivitet Kommentarer Frist 14. januar

Detaljer

medlemmene i GSU; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; REFERAT 170912 GSU GJØVIK

medlemmene i GSU; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; REFERAT 170912 GSU GJØVIK medlemmene i GSU; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; Deres ref.: Vår ref.: 2012/00259-30/305/ Øfsti Dato: 10. oktober 2012 REFERAT 170912 GSU GJØVIK Møte: Geografisk samarbeidsutvalg Møtedato/ 17.september

Detaljer

Utarbeide bemanningsplan Definere og vedta krav og føringer for gjennomgående bemanningsplanlegging og døgnrytmeplaner der også kapasitets- og

Utarbeide bemanningsplan Definere og vedta krav og føringer for gjennomgående bemanningsplanlegging og døgnrytmeplaner der også kapasitets- og = Trenger KRAV TIL BEMANNINGSPLANER Det settes gjennomgående krav til bemanningsplaner og døgnrytmeplaner. BEMANNINGSPLANER MED KAPASITETS OG KOMPETANSEBEHOV Det utarbeides gjennomgående bemanningsplaner

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 15. desember 2011 kl. 0900-1600 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, Hedi Anne Birkeland, Nils Røhne, Marit

Detaljer

Vedlegg 1 til sak 052-2012. Divisjonsvis bemanningsutvikling

Vedlegg 1 til sak 052-2012. Divisjonsvis bemanningsutvikling Vedlegg 1 til sak 052-2012 Divisjonsvis bemanningsutvikling Brumunddal, 14. juni 2012 Side 1 av 26 Innhold 1 DIVISJON ELVERUM-HAMAR... 2 2 DIVISJON GJØVIK... 6 3 DIVISJON LILLEHAMMER... 8 4 DIVISJON PREHOSPITALE

Detaljer

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 HVOR Fjellregionen er området nord i Hedmark og sør i Sør-Trøndelag Består av 8 kommuner

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Prosjektleder Lars Erik Kjekshus Vedlegg: SAK 34/2015 PROSJEKT GJENNOMGANG OG UTVIKLING AV ORGANISERINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst spesialisthelsetjenesten 02.02.2011 Område/fylke Virksomhet Tema Team Tidsrom Begrunnelse (ROSanalyse) Vestfold Egeninitierte Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg, nevrologisk

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 11. februar 2016 kl. 1000-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, Hans Seierstad, Kaija Eide Drønen,

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.08.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Bakgrunn: De regionale

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 16-2015 Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010 Økt andel samkjøring i 1.tertial til 19% (13% tertial 3 i 2009) Økning i antall pasienter som benytter helseekspressen Merforbruk i forhold til overføring stilt til disposisjon for oppgaven, 3,4 mill kr

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 13/10 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie - sluttrapport

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 13/10 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie - sluttrapport HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 13/10 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie - sluttrapport Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 02.02.10 13/10 Saksbeh: Nils

Detaljer

RUTINE for vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser som følge av endringer og omstillinger i Holtålen kommune

RUTINE for vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser som følge av endringer og omstillinger i Holtålen kommune RUTINE for vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser som følge av endringer og omstillinger i 1. Formål og omfang Prosedyre skal sikre at eventuelle arbeidsmiljøkonsekvenser for ansatte blir vurdert og kartlagt

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF

Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF UTKAST til styrebehandling 01.10.09 Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF 1 Bakgrunn Styret i Helse Nord RHF har i sak 120/2003 behandlet og vedtatt regionale retningslinjer

Detaljer

Tilbud til mennesker med psykiske lidelser i Norge. Psykologenes bidrag. Historisk perspektiv.

Tilbud til mennesker med psykiske lidelser i Norge. Psykologenes bidrag. Historisk perspektiv. Tilbud til mennesker med psykiske lidelser i Norge. Psykologenes bidrag. Historisk perspektiv. 17.12.13 FAGSJEF ANDERS SKUTERUD Norsk Psykologforening. 1 I 1976. Psykologer kan til nød ha en berettigelse

Detaljer

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger Nasjonalt topplederprogram Johannes Lindheim STHF 06.04.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring Sykehuset

Detaljer

Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin. Evaluering av Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) i Karasjok

Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin. Evaluering av Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) i Karasjok Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin Sak nr: 67/2011 Navn på sak: Evaluering

Detaljer

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK:

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.10.15 SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 fra august

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 30. mai 2013 kl.1000-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, Hedi Anne Birkeland, Dag Erik Pryhn, Nils Røhne,

Detaljer

Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo

Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo Vedlegg sak 52/2013 Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo Beslutningsgrunnlag for virksomhetsoverdragelse av alderspsykiatrisk avdeling Oslo Universitetssykehus til alderspsykiatrisk avdeling

Detaljer

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Bakgrunn Kunnskapsdepartementet (KD) har igangsatt en restruktureringsprosess av universitets- og høgskolesektoren. I brev fra KD 19.6.2015 står det

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom enhetsleder og avd. sjef Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler med sine

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen til orientering. Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

MANDAT. Poliklinikkområdet

MANDAT. Poliklinikkområdet MANDAT Poliklinikkområdet 1 Beskrivelse av oppdraget: 1.1 Bakgrunn: Nye NLSH Vesterålen, vil være ferdigstilt og tatt i bruk i 2014. Dette bygget skal romme de behandlingstilbud som skal videreføres og

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året

Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året Nasjonalt topplederprogram Kerstin Thoresen Bodø, november 2011

Detaljer

Endringsledelse i praksis: Flyttingen av Konkurransetilsynet til Bergen eller: Reisen til Bergen Et drama i tre faser m/for- og etterspill

Endringsledelse i praksis: Flyttingen av Konkurransetilsynet til Bergen eller: Reisen til Bergen Et drama i tre faser m/for- og etterspill Endringsledelse i praksis: Flyttingen av Konkurransetilsynet til Bergen eller: Reisen til Bergen Et drama i tre faser m/for- og etterspill Spesialrådgiver Knut Eggum Johansen Partnerforum frokostmøte,

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet Erfaringer og kunnskap Snorre Nordstrand og Edle Utaaker Mål for revisjonene i sykehusene Styrket partssamarbeid i sykehusene Styrket systematisk og forebyggende HMS-arbeid i sykehusene Økt forståelse

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Forprosjekt til Overordnet strategi for identifisering, rekruttering og utvikling av ledere i Helse Nord Nasjonalt topplederprogram Knut Langeland Bodø april 2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Vedlegg til styresak. Dokumentet vil løpende oppdateres fram til frist for å lukke avviket, 28.februar 2014 Observasjon Tiltak Frist Framdrift

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken. Arkivsak Dato 15.02.2012 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.02.2012 Sak nr 022-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Deltid Ingress Arbeidet med reduksjon

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009. 1. Styret for Helse Sør-Øst RHF stifter Vestre Viken HF i tråd med vedlagte stiftelsesdokument.

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009. 1. Styret for Helse Sør-Øst RHF stifter Vestre Viken HF i tråd med vedlagte stiftelsesdokument. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 021-2009 STIFTELSE AV VESTRE VIKEN HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Sør-Øst

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2014 Møtetid:

Detaljer

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 230113 Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 1. Formål Samhandlingsrutinen er utarbeidet som en del av samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen.

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Kull 13

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Kull 13 Utviklingsprosjekt: Å organisere indremedisinsk poliklinikk og dagbehandling i ny avdelingsstruktur i klinikk for medisin, etter føringer lagt for nytt sykehus i 2015 Nasjonalt topplederprogram Kull 13

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 24.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Bakgrunn 3 02. Omfang 3 03. Begrepsavklaringer 3 04. Formål 4 05. Former for medbestemmelse 4 06.

Detaljer