Saksbehandler: Divisjonsdirektør Prehospitale tjenester Geir Kristoffersen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Divisjonsdirektør Prehospitale tjenester Geir Kristoffersen"

Transkript

1 Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR SAMLING AV AVDELING PASIENTREISER INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret godkjenner flytting av virksomheten ved kontoret til Pasientreiser Innlandet i Folldal for å kunne samlokalisere og effektivisere all drift ved Pasientreiser Innlandet i Moelv. 2. Styret forutsetter at arbeidet med omstilling ved gjennomføring av flyttingen skjer i henhold til gjeldende retningslinjer for omstilling og bemanningstilpasning i Sykehuset Innlandet. Brumunddal, 21. november 2014 Morten Lang-Ree administrerende direktør Saksbehandler: Divisjonsdirektør Prehospitale tjenester Geir Kristoffersen

2 SAKSFREMSTILLING SAK NR Bakgrunn Administrasjonen i Pasientreiser Innlandet er i dag fordelt mellom to steder. Hovedsenteret i Moelv har 20 årsverk og er samlokalisert med Pasientreiser HSØ. Kontoret i Folldal har 4,8 årsverk fordelt på 5 ansatte. Til sammen mottar avdelingen ca telefon-henvendelser årlig og formidler ca pasientrekvisisjoner. En slik deling av administrasjonen gir en uhensiktsmessig driftsmodell. For å sikre effektiv drift av Pasientreiser Innlandet, har Sykehuset Innlandet sett på muligheter til å samlokalisere virksomheten. I den forbindelse er det foretatt en vurdering av gevinsten ved å samle all pasientreiseadministrasjon til Moelv. I et notat som ble forelagt styret 2. oktober 2014 er dette presentert som et aktuelt tiltak i forbindelse med budsjettprosessen for På bakgrunn av styrets signaler, har divisjon Prehospitale tjenester videre utredet konsekvensene av en samlokalisering. Divisjonen har vurdert dette i forhold til konsekvensene av å gjøre nedtak i andre tjenester. Utredningene viser at en reduksjon av den akuttmedisinske driften direkte vil medføre en begrensning i tjenestetilbudet til befolkningen i form av svekket beredskap. Utredningene viser også at en eventuell samling av pasientreiseadministrasjonen vil gjøre tjenesten mer effektiv til fordel for pasientene. Tiltaket representerer en varig besparelse, utover budsjettet for 2015, som bidrar til at Sykehuset Innlandet unngår unødige nedtak i pasienttilbudet. Spørsmålet berører også distriktspolitiske hensyn, og dilemmaet med tap av lokale arbeidsplasser har vært fremlagt for helse- og omsorgsministeren. I sitt svar påpeker statsråden at spesialisthelsetjenesten må organisere sine tjenester på en slik måte at offentlige ressurser utnyttes på en effektiv måte. De ansatte ved pasientreisekontoret i Folldal vil bli ivaretatt i henhold til gjeldende retningslinjer for omstilling og bemanningstilpasning i Sykehuset Innlandet. Saksframstilling Beskrivelse av prosessen De tillitsvalgte ble orientert om arbeidet med å vurdere konsekvensene av en eventuell flytting og videre prosess 17. september. De ansatte ved pasientreisekontoret i Folldal og ordfører i Folldal kommune ble informert i separate møter 24. september. Divisjonsdirektør har i samarbeid med avdelingsledelsen for Pasientreiser Innlandet jobbet med å vurdere konsekvensene av tiltaket. Det har, som et ledd i utredningsarbeidet, blitt gjennomført følgende møter: 6 oktober Dialogmøte med ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten Side 2 av 6

3 6. oktober Møte med ordfører Folldal kommune Egil Eide, næringssjef Klaas van Ommeren og rådmann Torill Tjeldnes 15. oktober Møte med Hedmark fylkeskommune fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen, fylkesråd Anne-Karin Torp Adolfsen, daglig leder Ivar Ødegaard og ass. fylkesdirektør Sigurd Skage. 17. oktober Dialogmøte med ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten 17. oktober Møte med ordfører i Folldal kommune 10. november - Drøftingsmøte med divisjonstillitsvalgte 19.november Informasjonsmøte med ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten 19.november Informasjonsmøte med ordfører i Folldal kommune 19.november Informasjonsmøte med NAV Folldal Forslag til tiltak På bakgrunn av utredningsarbeidet foreslås det å flytte virksomheten ved Pasientreiser Innlandets kontor i Folldal til Moelv. Ved pasientreisekontoret i Folldal er det 4,8 årsverk fordelt på fem ansatte. En slik løsning er ikke enkel av hensyn til de ansatte, men divisjonsledelsen vurderer det likevel som nødvendig. Et slikt tiltak vil ikke berøre verken pasientbehandling eller tjenestetilbudet til befolkningen. Målet med tiltaket er at det skal bidra til å begrense kostnadene ved kjøp av pasientreiser i årene fremover. Utover dette vil det være nødvendig å gjennomføre parallelle tiltak i form av økt grad av samkjøring og bruk av helsebusser og helseekspresser. Effekten av tiltakene vil være lettere å oppnå med én pasientreiseavdeling samlet ved ett felles kontor. En alternativ løsning som å flytte all virksomheten til Folldal anses uaktuell på grunn av tilknytningen til et felles pasientreise-fagmiljø i Moelv. Dette vil medføre en betydelig større risiko ved utøvelse av tjenestene overfor pasienter/brukere/klinikkene. Hedmark fylkeskommunes har kommet med forslag om å slå sammen virksomheten med pasientreise-avdelingen og fylkeskommunens Kjørekontor (KKIAS) i Folldal. Sykehuset Innlandet har tidligere vurdert mulighetene for samarbeid, men har konkludert med at dette ikke lar seg gjøre pga gjeldende og forskjellig regelverk, tilhørighet i ulike forvaltningsnivå / organisasjon, og tilknytningene for pasientreiser mot regionale og nasjonale pasientreisemiljøer. Beregnet effekt: Forslaget beregnes å gi følgende effekt pr år: 1. Reduserte driftskostnader (lønn, husleie mv) ca 1 mill kr 2. Besparelser på kostnader til pasientreiser ca 3 mill kr Sum pr år ca 4 mill kr 1. Reduserte driftskostnader a) Lavere driftskostnader i form av reduksjon med ett årsverk og bortfall av Folldalskontorets driftskostnader vil gi effekt fra Side 3 av 6

4 b) Ledelsesmessig vil det være mer hensiktsmessig å ha hele personellgruppen samlet på ett sted. Den økonomiske effekten av dette er knyttet til reisetid og reisekostnader. Samlet effekt av dette er beregnet til i overkant av 1 million kroner, se tabell 1. Type Sum pr år Husleie, felleskostnader, strøm, vask og renovasjon Kr årsverk inklusive sosiale omkostninger Kr Reiser, seksjonsleder, kvalitetsleder, avdelingssjef, fagsjef 20 reiser pr år inklusive Kr overnattingsdøgn leiebil og diesel eller kilometergodtgjørelse Reise, ass seksjonsleder 10 ganger pr år inkl leiebil, diesel og 10 overnattingsdøgn Kr Kontorrekvisita, toner, papir osv Kr Reise til fagdag Moelv for alle ansatte i Folldal 2 ganger pr år inkl overnatting, Kr leiebil(er), diesel Sparte leiekostnader pc`er og arbeidsflater IKT plattform for 5 stk pc`er pr år Kr Telefonabonnement, faksabonnement, linjeleie Eidsiva, mobilabonnementer, 3G Kr abonnementer SUM Kr Tabell 1. Omstillingskostnader knyttet til endringen vil være avgrenset til en kortere periode, og vil være begrenset i forhold til realistisk effekt over tid. 2. Besparelser på kostnader til pasientreiser Forslaget vil over tid gi følgende effekt: 1. Med en samling til ett kontor vil man oppnå en bedre ledelsesoppfølging av tjenesteyting, drift og økonomi. Avdelingen vil være mindre sårbar for fravær og lignende. Begge disse forholdende er vesentlige for å utvikle en robust avdeling både faglig, kapasitets- og ledelsesmessig. En samling av tjenesten vil også kunne frigjøre personell til oppfølging/opplæring og kommunikasjon med rekvirenter. Dette vil bidra til kompetanseheving hos rekvirentene i forhold til regelverk og rettigheter. 2. Den langsiktige effekten av tiltaket er knyttet til å øke graden av samhandling i arbeidsprosesser mellom planleggere for begge fylker og øvrige ansatte i avdelingen i Moelv. Potensiale for et høyere samordningsnivå på pasientreiser anses langt større ved å samle tjenesten på ett sted. Eksempelvis er det i dag ingen funksjonell elektronisk løsning for å kunne samordne transporter på tvers av fylkene. En samlet planleggergruppe vil i langt større grad kunne løse denne oppgaven manuelt. En manuell samordning hvor pasienter fra begge fylker bruker felles transport for eksempel til Oslo vil alene kunne gi betydelig økonomisk effekt. Videre vil en samlet planleggergruppe ha bedre oversikt over de totale transportbehovene i helseforetaket. Tiltaket vil dermed gi bedre muligheter for å fatte bedre og mer økonomiske beslutninger for den totale utnyttelsen av transportressursene (Turvogn / dagbil, helseekspress, drosje osv). Med bakgrunn i egne erfaringstall og potensiale ved en slik samling av driften er det beregnet en økonomisk effekt 3 millioner kroner årlig de første årene, med en ytterligere ambisjon om større effekt over tid. For å synliggjøre potensiale som ligger i bedre samkjøring og utnyttelse av transportressurser beskrives to konkrete tiltak som vil gi rask effekt etter flytting (Tabell 2) : Side 4 av 6

5 Beskrivelse Utregning Estimert verdi pr år 1 rekvisisjonsreise mindre pr dag til Oslo grunnet utnyttelse av transportressurser på tvers av fylker 130 km (snitt) x 230 dager x kr. 21,60 (snitt km pris) timer ventetid a kr 420,- Kr Økt samordningsgrad totalt sett i Hedmark og Oppland fra dagens 1,62 til 1,64. (antall passasjerer i hver transport i gjennomsnitt) Samlet verdi pr 0,01 på kommunekryssende samordningsgrad er verd kr ,- (pr august 2014) kr ,- x 2 Kr SUM TOTALT Kr Tabell 2 Begrensninger i Forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy (Yrkestransportforskriften), - 47, omfatter ikke løyver for turvogn / dagbil og helseekspress. Risikovurdering Følgende risikofaktorer er knyttet til tiltaket: 1. Tap av kompetanse dersom de ansatte ikke velger å bli med til Moelv. På grunn av reiseavstanden vurderer arbeidsgiver det som lite realistisk at alle de ansatte ønsker å bytte arbeidsplass fra Folldal til Moelv. Dette kan ha negativ konsekvens for kontorets kompetanse på kort sikt. Avdelingen har imidlertid gjennomført kompetansehevingstiltak over tid, noe som gjør at det vurderes som håndterbart å flytte planlegging av reiser i Hedmark (kjerneoppgave i Folldal) til Moelv. 2. Oppbygging av kompetanse i Moelv har vært trukket fram som en mulig utfordring og merkostnad. Avdelingen har imidlertid lang erfaring med opplæring av nyansatte og vurderer at de i løpet av relativt kort tid kan lære opp nyansatte dersom det blir nødvendig. 3. En eventuell kapasitetssvikt i en overgangsperiode i form av avgang/fravær kan bli en utfordring som det må tas høyde for. Med en god prosess for omleggingen vurderes dette som håndterbart. 4. En manglende faglighet på planleggingsområdet i en overgangsperiode kan medføre sviktende samkjøring med tilhørende økte kostnader. Dette kan være en risiko om man ikke klarer å kompensere behovet. En slik eventuell merkostnad anses å være av kortvarig art, og må i så fall ses på som del av omstillingskostnadene. I et lengre perspektiv vil dette være marginalt. Ivaretakelsen av ansatte Det videre arbeidet med omstilling vil ved eventuell realisering bli gjennomført i henhold til gjeldende retningslinjer for omstilling og bemanningstilpasning i Sykehuset Innlandet. Det er utarbeidet et utkast til fremdrifts- og informasjonsplan for prosessen. Se vedlegg. Side 5 av 6

6 Administrerende direktørs vurdering Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner å flytte virksomheten ved kontoret til Pasientreiser Innlandet i Folldal for å kunne samlokalisere og effektivisere all drift ved Pasientreiser Innlandet i Moelv. Vedlegg: 1. Drøftingsprotokoll fra drøftingsmøtet den 10.nov. 2. Referat fra møtet med kommunen 6. okt. 3. Referat fra møtet med Hedmark fylkeskommune og Kjørekontoret Innlandet 4. Brev til div.-direktør Prehospitale tjenester fra de ansatte Pasientreiser Innlandet Folldal, Brev til div.-direktør Prehospitale tjenester fra de ansatte Pasientreiser Innlandet Folldal, Fremdrifts- og informasjonsplan 7. Helseministerens svar på skriftlig spørsmål i Stortinget Side 6 av 6

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02.

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02. Økonomi Styresak nr. 7/10 Pasienttransport utvikling 2007-2009 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2010/253 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 27 oktober 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Skriv fra hver klinikk 2. Oppdatert status for

Detaljer

Veileder Omstilling av statlige virksomheter

Veileder Omstilling av statlige virksomheter Veileder Omstilling av statlige virksomheter Veileder i beregning av samfunnsøkonomiske gevinster og kostnader SSØ 06/2008, 1. opplag 1500 eks. Forord Dette er en veileder i beregning av samfunnsøkonomiske

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 41/2015 BUDSJETT 2016 Forslag til vedtak 1 Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Tannhelsetjenesten - Klinikkstruktur

Tannhelsetjenesten - Klinikkstruktur Arkivsak 201004451-1 Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Vestfold Eldreråd 01.12.2010 09/10 Vestfold fylkeskommunale råd for funksjonshemmede 03.12.2010 09/10 Hovedutvalg for

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

Aktuelle steder for lokalisering av ny statlig valgenhet

Aktuelle steder for lokalisering av ny statlig valgenhet Aktuelle steder for lokalisering av ny statlig valgenhet Utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet Oslo Economics rapportnummer 2013_22 Prosjektnummer 2013-253-1020 Aktuelle steder for lokalisering

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Ad.sak. vedr. Formannskapets behandling av PS 13/88 i 05.06.2013 - Konkurranseutsetting av renhold i barnehager.

Ad.sak. vedr. Formannskapets behandling av PS 13/88 i 05.06.2013 - Konkurranseutsetting av renhold i barnehager. Renholdseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.06.2013 40816/2013 2013/3940 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/111 Bystyret 20.06.2013 Ad.sak. vedr. Formannskapets behandling av PS 13/88 i 05.06.2013

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving. Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving. Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd

Detaljer

Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen

Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen Vesterålen regionråd Sortland, mars 2001 Utredning av interkommunal legevakt i Vesterålen Sammendrag Bakgrunnen for å se nærmere på samarbeid om felles

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011

Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011 Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Runar Nygård IKT og HR tjenester - Sykehuspartner Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011 Ingress

Detaljer

Styresak 49/2007 - Boligforvaltning i Helse Finnmark

Styresak 49/2007 - Boligforvaltning i Helse Finnmark Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Saksbehandler driftssjef Hanne P. Bentsen 10.10.2007 Styresak 49/2007 - Boligforvaltning i Helse Finnmark 1. Bakgrunn Styret i Helse Finnmark vedtok i sak 15/2007 følgende:

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Prosjektplan er godkjent av rådmennene i regionen den 19.12.12 Prosjektansvarlig (PA): Jan Olav Grønland Prosjektleder

Detaljer

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 OMDANNING AV KLP Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Notat datert 16.03.2005 fra Helse Nord om omdanning av KLP Protokoll fra drøftingsmøte

Detaljer

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 13.01.2015 Hovedstyret 21.01.2015 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL STATEN

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 13.01.2015 Hovedstyret 21.01.2015 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL STATEN Saksframlegg Dokumentnr.: 14/01529-7 Saksbehandler: Sigmund Engdal Dato: 07.01.2015 Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 13.01.2015 Hovedstyret 21.01.2015 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

INFORMASJONSSTRATEGI 2004

INFORMASJONSSTRATEGI 2004 Styresaknr. 2/04 REF: 2004/000047 INFORMASJONSSTRATEGI 2004 Saksbehandler: Randi Angelsen Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Nordlandssykehuset basisdokument Saksbehandlers kommentar: Denne saken gir

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Etablering av felles enhet for innkreving av skatt, avgift og kommunale krav i Gjøvikregionen Fagrapport fra forprosjektet

Etablering av felles enhet for innkreving av skatt, avgift og kommunale krav i Gjøvikregionen Fagrapport fra forprosjektet Prosjektleder: Astrid Tømmerhoel Side 1 13.05.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Prosjektmål... 4 1.3. Rammer... 4 1.4. Gjennomføring... 4 2. Omfang og avgrensninger...

Detaljer

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag?

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? Ringerike kommune Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? RAPPORT 2 Innhold 1 BAKGRUNN 7 1.1 METODE 7 2 VURDERING AV POTENSIALET FOR STRUKTURRASJONALISERING 8 2.1 FORHOLDET

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 27.10.2014 kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 27.10.2014 kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 27.10.2014 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 En felles meldingsboks Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utredet en løsning for elektronisk meldingsutveksling mellom forvaltningen

Detaljer