Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF"

Transkript

1 Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 15. desember 2011 kl Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, Hedi Anne Birkeland, Nils Røhne, Marit Gilleberg (fra kl.0940), Dag Erik Pryhn, Hans Seierstad, Liv Haugli, Lars Ola Thorud, Lars Olav Fjose og Ove Talsnes (til kl.1525) Forfall: Nestleder Paul Hellandsvik Fra administrasjonen: Administrerende direktør Morten Lang-Ree, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, fagdirektør Hans Iver Børresen, direktør Virksomhetsstyring og økonomi Torgeir Strøm, informasjonssjef Britt Haugen, kommunikasjonsrådgiver Trond T. Jacobsen Fra Brukerutvalget: Nestleder Marte Kraabøl I tillegg møtte: Divisjonsdirektør Øyvind Graadal, divisjonsdirektør Astrid Millum, divisjonsdirektør, Gunn G. Bakke, divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad, kst. divisjonsdirektør Beate E. Skedsmo, divisjonsdirektør Rolf Kulstad, divisjonsdirektør Randi Mølmen, divisjonsdirektør Dagny Sjaatil, ass. divisjonsdirektør Håvard Kydland og IKT sjef Roar Halvorsen Referent: Linda E. Nyfløt Sak GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 25. NOVEMBER 2011 Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 25. november

2 Sak ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Det vil bli gitt en orientering om følgende saker: 1. Brev til styret fra Nord-Aurdal kommune vedr. leieforhold i nytt Valdres lokalmedisinsk senter - svarbrev fra SI 2. Kvinneklinikk Sykehuset Innlandet muntlig orientering 3. Oppdrag og bestilling 2012 muntlig orientering 4. Strategisk fokus 2025 statusrapportering og forankring av prosess frem til styrets behandling av høringsdokument 10. februar Muntlig orientering og avklarende dialog med styret. 5. Avtale mellom Sykehuset Innlandet HF og Eidsiva Bioenergi AS vedr. fjernvarme til Sykehuset Innlandet HF Avtalen ble signert mellom partene i møtet kl Pressemelding vil bli utsendt. 6. Nasjonale tall innhentet som et ledd i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen med å ta i bruk analyseverktøyet Global Trigger Tool (GTT) - muntlig orientering 7. Inngåelse av samarbeidsavtaler mellom kommunene og Sykehuset Innlandet HF forhandlinger mellom KS og Sykehuset Innlandet HF pågår, avsluttende møte 21. desember muntlig orientering om videre prosess Følgende dokumenter var sendt ut før møtet: 1. Brev til styret fra Nord-Aurdal kommune vedr. leieforhold i nytt Valdres lokalmedisinsk senter - svarbrev fra SI Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Sak REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 7. DESEMBER 2011 Styret tar referat fra møte i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 7. desember 2011 til orientering. 55

3 Sak VIRKSOMHETSRAPPORT PER 30. NOVEMBER 2011 Innstilling fra administrerende direktør: Styret tar virksomhetsrapport pr til etterretning, og uttrykker fortsatt bekymring for den økonomiske utviklingen i flere divisjoner. Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret tar virksomhetsrapport pr til etterretning, og uttrykker fortsatt bekymring for den økonomiske utviklingen i flere divisjoner. 2. Styret ber administrerende direktør følge opp disse divisjonene i sammenheng med tiltak beskrevet i sak Mål og budsjett Styret er tilfreds med det totale økonomiske resultatet i virksomheten i 2011 og med den innsatsen som foretakets ansatte har bidratt med. Sak MÅL OG BUDSJETT 2012 Følgende dokumenter ble utdelt i møtet: Protokoll fra drøftingsmøte med divisjonstillitsvalgte i divisjon Psykisk helsevern 7.november og signert protokoll fra drøftingsmøter med foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombudet (TV20) 1. desember og 7. november Antatte konsekvenser av budsjettforslag 2012 for BUP døgn Hagens behandlingshjem mv. brev til styret fra tillitsvalgte og verneombud ved Hagen behandlingsenhet, Nedlegging av senger ved DPS Gjøvik døgnenhet Valdres brev til styret fra Rusmisbrukernes interesseorganisasjon og Ordførerne i Valdres kjemper for DPS-sengene i Aurdal - brev til styret fra ordførerne i Valdres. Innstilling fra administrerende direktør: 1. Styret vedtar Mål og budsjett 2012 i samsvar med saksfremlegget. Budsjettet viser et positivt resultat på 98,5 mill kr. 2. Styret viser til fastsatte mål 2012 for fristbrudd, ventetid, sykehusinfeksjoner og andel pasienter som får timeavtale sammen med bekreftelse for mottatt henvisning, og ber om at det fremlegges oppdaterte handlingsplaner for å nå målene på første styremøte i Styret forutsetter at administrerende direktør innarbeider målene i lederavtalene med divisjonsdirektørene, og at divisjonsdirektørene utarbeider tilsvarende lederavtaler for ledere på nivå 3 og 4. 56

4 3. Styret legger til grunn at budsjettets forutsetninger følges opp gjennom aktiv ledelse, løpende risikovurderinger og risikostyring i tråd med etablerte prinsipper. Styret forutsetter at det sikres god medvirkning fra ansatte og brukere. 4. Styret forutsetter at det positive økonomiske resultat i driften benyttes til investeringer innenfor medisinsk teknisk utstyr, bygg, IKT og til kompetanseoppbygging. Divisjoner med et negativt driftsresultat i 2012 vil få redusert sitt investeringsbudsjett med et beløp tilsvarende underskuddet. Overskuddet i den enkelte divisjon skal benyttes til investeringer og kompetanseoppbygging. 5. Styret vedtar at divisjon Psykisk helsevern tilføres 24,7 mill kr av fellesområdet i 2012 for å redusere den økonomiske utfordringen dette året. Dette gjøres for at divisjonen skal få tilstrekkelig med tid til å komme med sine anbefalinger når det gjelder framtidig organisering av divisjonen. Divisjonen er også fritatt for å frigjøre midler til investeringer, samtidig som divisjonen får benytte eventuelt overskudd fra 2011 til driftstilpasninger i Styret har ikke funnet grunnlag for å øke bevilgningen til forskning i 2012 før det er etablert en forskningsstrategi for Sykehuset Innlandet. Overskuddet i 2011 innenfor forskningsområdet overføres til Økte midler til forskningen vil bli vurdert på nytt i forbindelse med utarbeidelsen av Økonomisk langtidsplan Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret vedtar Mål og budsjett 2012 i samsvar med saksfremlegget. Budsjettet viser et driftsresultat på 98,5 mill kr. 2. Styret forutsetter at driftsresultatet benyttes til investeringer innenfor medisinsk teknisk utstyr, bygg, IKT og til kompetanseoppbygging. Investeringsnivået i foretaket er langt under avskrivningene. 3. Divisjoner med avvikende driftsresultat vil få overført/inndratt likviditet til investeringer etter kriterier som legges frem for styret ved behandling av investeringsmidler Styret viser til fastsatte mål 2012 for fristbrudd, ventetid, sykehusinfeksjoner og andel pasienter som får timeavtale sammen med bekreftelse for mottatt henvisning, og ber om at det fremlegges oppdaterte handlingsplaner for å nå målene på første styremøte i Styret forutsetter at administrerende direktør innarbeider målene i lederavtalene med divisjonsdirektørene, og at divisjonsdirektørene utarbeider tilsvarende lederavtaler for ledere på nivå 3 og Styret legger til grunn at budsjettets forutsetninger følges opp gjennom aktiv ledelse, løpende risikovurderinger og risikostyring i tråd med etablerte prinsipper. Styret forutsetter at det sikres god medvirkning fra ansatte og brukere. 6. Styret vedtar at divisjon Psykisk helsevern tilføres 24,7 mill kr av fellesområdet i 2012 for å redusere den økonomiske utfordringen dette året. Dette gjøres for at divisjonen skal få tilstrekkelig med tid til å komme med sine anbefalinger når det gjelder framtidig organisering av divisjonen. Divisjonen er også fritatt for å frigjøre midler til investeringer, samtidig som divisjonen får benytte eventuelt overskudd fra 2011 til driftstilpasninger i Styret ber om å få seg forelagt en egen sak før planlagte omstruktureringstiltak i DPS Gjøvik iverksettes. 57

5 7. Styret er spesielt tilfreds med at Sykehuset Innlandet i 2012 starter opptrappingen av midler til forskning, fagutvikling og kvalitetsarbeid. Forskning tilføres 10 mill kr i tråd med tidligere vedtak i sak Styret forutsetter at Sykehuset Innlandet i 2012 skal vedta en forskningsstrategi for perioden Denne strategien skal tilpasses gjeldende føringer gitt av Helse Sør-Øst og vedtak jfr sak Midlene skal bidra til etablering av framtidsrettet infrastruktur for forskning, kvalitetssikring og kompetanseutvikling i Sykehuset Innlandet. Administrerende direktør legger frem forslag til finansiering på neste styremøte. Midlene tilføres når forskningsstrategien foreligger senest i styremøte mai Protokolltilførsel til sak nr Mål og budsjett 2012 fra styremedlem Liv Haugli: Prosjekt Psykisk helsevern ble iverksatt blant annet for å se på struktur og faglig innhold i tjenesten, herunder innholdet i sentralsykehusfunksjoner og lokalsykehusfunksjoner, samt fordeling av sentralsykehusfunksjoner mellom Reinsvoll og Sanderud (sak nr ). Det er nasjonale føringer for at fordelingen mellom lokalsykehus og sentralsykehus skal være Tiltakene i divisjon Psykisk helsevern i Mål og budsjett for 2012 har innvirkning både på struktur, faglig innhold og fordelingen av lokal- og sentralsykehusfunksjoner. Den økonomisk situasjonen i divisjonen for 2012 påvirker på denne måten prosjekt Psykisk helsevern. Det er uheldig at nedtak må foretas i divisjon Psykisk helsevern før prosjekt Psykisk helsevern har pekt ut både struktur og faglig innhold i tjenesten. Videre uttrykkes det stor bekymring fra tillitsvalgte angående de krevende økonomiske utsiktene divisjonen har på kort og lang sikt. Sak ØKONOMISKE FULLMAKTER FOR REGNSKAPSÅRET 2012 Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2012 i henhold til saksframstillingen. Sak KJØP OG SALG AV AKSJER I TEKSTILVASK INNLANDET AS Styret gir administrerende direktør fullmakt til å kjøpe og selge aksjer i Tekstilvask Innlandet AS med den hensikt å sikre en eierandel på over 85 %, samt å gjøre det mulig for offentlige kunder å kjøpe seg inn som eiere i selskapet. Sak REVISJON INTERN STYRING OG KONTROLL I DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET HF 58

6 1. Styret tar redegjørelsen om status i arbeidet med å forbedre intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet til orientering. Styret understreker at de iverksatte tiltakene skal medføre forbedring og at det etableres nulltoleranse for avvik som kan medføre at pasienters rettigheter og behandlingsbehov ikke ivaretas. 2. Styret støtter administrerende direktørs plan for videre oppfølging av tiltak for å sikre bedre intern styring og kontroll med det pasientadministrative arbeidet i helseforetakene og ber om å bli orientert om status og videre fremdrift senest i forbindelse med tertialrapporten for 1. tertial Sak HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF STATUSRAPPORT Saken ble utsatt til neste styremøte grunnet tiden. Sak OMRÅDEPLAN HABILITERING OG REHABILITERING Saken ble utsatt til neste styremøte grunnet tiden. Sak IKT OMRÅDEPLAN FOR SYKEHUSET INNLANDET HF I PERIODEN Styret godkjenner IKT områdeplan for Sykehuset Innlandet HF i perioden Styret forutsetter at de prioriteringer og investeringsbehov som følger av planen, innarbeides i økonomisk langtidsplan (ØLP) og i det enkelte års budsjett for planperioden. 59

7 Sak ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2012 Styret tar revidert årsplan for styremøter i 2012 til etterretning. Sak EVENTUELT 1. Lesebrett til styret Styreleder tok opp saken vedrørende om det skal kjøpes inn og brukes lesebrett som erstatning for tilsendte styrepapirer i papirversjon. 2. Neste styremøte: Avholdes torsdag 9. februar og fredag 10. februar 2012 i Helse Sør-Øst sine lokaler ved Statens hus, Hamar. Møtet hevet kl 15:55. 60

8 Brumunddal, 15. desember 2011 Bente Mejdell Paul Hellandsvik Hedi Anne Birkeland styreleder nestleder (forfall) Nils Røhne Marit Gilleberg Dag Erik Pryhn Hans Seierstad Liv Haugli Lars Olav Fjose Lars Ola Thorud Ove Talsnes Linda E. Nyfløt (referent) 61

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier Vedlegg til styresak 016-2013 Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

SAK NR 010 2013 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSARBEIDET I PSYKISK HELSEVERN MASTERPLANER VEDTAK:

SAK NR 010 2013 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSARBEIDET I PSYKISK HELSEVERN MASTERPLANER VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 010 2013 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSARBEIDET I PSYKISK HELSEVERN MASTERPLANER Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapport vedrørende oppstart av omstillingsarbeidet

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011 Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter Dato: 29. april 2015 Kl.: 10.30 til ca. 14.00 Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-26/012

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Verdier. Virksomhetsidé. Visjon. Styret i 2014. Organisasjonskart

Verdier. Virksomhetsidé. Visjon. Styret i 2014. Organisasjonskart Årsrapport 2014 Visjon Vi er der når du trenger oss! Sykehuset Innlandet HF skal gi gode og likeverdige helse tjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk

Detaljer

Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring

Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring Verifisering Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Oversikt innhold Veiledning

Detaljer

MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014

MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Godkjent av divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke 15. februar 2013. 1 Forord Utkast til for divisjon Psykisk helsevern ble lagt fram for styret

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 9. NOVEMBER 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 9. NOVEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400457-96 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23. Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styret i Helse Nord-Trøndelag Vår ref.: Deres ref.:

Detaljer

SAK NR 035 2015 RISIKOVURDERT STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK:

SAK NR 035 2015 RISIKOVURDERT STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.04.2015 SAK NR 035 2015 RISIKOVURDERT STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar risikovurdert statusrapport

Detaljer

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000):

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000): Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Økonomisk langtidsplan 2016-2019 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25032015 Rønning

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 14. februar 2007 Kl.: 10.00 til ca. 14.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter AS, Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår

Detaljer

Status styrevedtak januar mai 2014

Status styrevedtak januar mai 2014 Styremøte i Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 53/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 5. juni 2014

Detaljer

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 049 2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Dato: 27. april 2015 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: 95812504 Vår referanse: Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Wergelandsgt. 10, Drammen Habiliteringsavdelingens konferansesal

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409 Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA Direktøren Styreleder Ulf Syverven Nestleder Irene Skiri Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Viggo Karlstad Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Brukerutvalget

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014 Sykehuset Telemark HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Skien 30. januar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012. Krav og rammer 2012 mm

MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012. Krav og rammer 2012 mm MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012 Krav og rammer 2012 mm Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...1 Sak 2 Dagsorden...1 Sak 3 Eiers overordnede styringsbudskap

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 22. juni 2015 kl 09:00 13:00 Sted: Sykehuspartner Skøyen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Nanette

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 04. 2015 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 15. juni Møtetid: kl. 12.00 17.00 Møtested:

Detaljer

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksprotokoll 30. januar 2013 Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...

Detaljer