FAUSKE KOMMUNE DETALJRGULERING FOR JERNBANEGATA 3. PÅKLAGING.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE DETALJRGULERING FOR JERNBANEGATA 3. PÅKLAGING."

Transkript

1 ! SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/5 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 08/501 I Saksbehandler: Jan Erik Johansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalg Sak nr.: I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: DETALJRGULERING FOR JERNBANEGATA 3. PÅKLAGING. Vedlegg: Viser til tidligere vedlagt plankar med bestemmelser. Sammendrag: Forslag til detaljregulering for Jembanegata 3 ble vedtatt i kommunestyet den , sak 017/12. Innen pàklagingsfristen i.h.t. plan- og bygningsloven 12-12, jf. 1-9, er det innommet 1 pàklaging på kommunestyevedtaket. 1- Klagen fremsettes av Kåre Aanstad og Magne Thomassen med støteunderskrift fra yterligere 20 naboer, og lyder som følger: "Herved påklages Fauske kommunestyres vedtakfattet i møte , sak 017/12, godlçenning av Detaljreguleringfor Jernbanegata 3. I tilegg har vi noen kommentarer i forbindelse med de siste hendelser. Saken ble vedtatt med 15 mot 13 stemmer etter at alle partier, unntatt posisjon (AP og Høyre) støttet vårt syn., jfr. kopi av reportasjer i lokalavisene. Resultatet viser at stadigflere (også blant politikerne) har innsett at det er en stor feil å gjennomføre en slik utbygging! Like før avstemmingen i kommunestyret 8. nov. ba AP om gruppemøte. Etterpå ble det sagt (sitert etter hukommelsen): Vi er enige om å si ja til byggeplanene denne gangen, men for fremtiden må det lages en helhetlg plan. (For hvordan Fauske skal utvikles!!) En helhetlig plan er noe vi har etterlyst siden denne diskusjonen startet! En klarere bekreftelse på at en slik plan ikke eksisterer enn denne uttalelsen til Ap's gruppetalsmann, kan vel vanskelig. gis:hvotfor så vi7eig ågi7ilatelse nårvileâerilfke vært mer naturligâjåpajilass en heljetlg plan først, og deretter behandle denne saken? Utbygger som også er medlem av kommunestyret for arbeiderpartiet, hadde erklært seg inhabil under diskusjonen/avstemmingen i denne saken. I de over 2 år denne saken har versert, har vi fått utrolig mange henvendelser med støtteerklæringer. Det har vært på , sms, telefon, facebook og på vår hjemmside: samt i avisinnlegg. I tiden etter at vedtaket ble omtalt i avisene, har mengden av støtteerklæringer økt ytterligere. Vi setter oss ikke i mot en tettere utbygging i Fauske sentrum. Det vi ber om, er at kommunen blir pålagt å utarbeide en HELHETLIG PLAN som tar hensyn til og er i samsvar med befolkningens oppfatning. Derfor må Fylkesmannen stanse planen om utbygging i Jernbanegata 3 slik den ble vedtatt under sak 017/12 i Fauske kommunestyre."!

2 ,- I I ovenstående klage fremkommer det etter rådmannens vudering ingen vesentlige nye momenter i saken. Rådmanen finner ikke gru til å ta denne pàklagingen til følge og anbefaler at saken oversendes til Fylkesmanen i Nordland. INNSTILLING: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-12,jf. 1-9, opprettholdes vedtak i kommunestyret den , sak Klage fra Kåre Aanstad og Magne Thomassen med støteunderskrift fra 20 naboer oversendes Fylkesmanen i Nordland. Even Ediassen rådmann Utskrift sendes:

3 .. o) Fauske Kommune, Planutvalget, Postboks 93, 8201 Fauske I ~~ -- _-2Iauske ~mmmune -- l : J Sakshch. 1-:,. i Side 1. Faus.lie _h)~ -~I~ q/c - I/;:-I( lílasscring..ql=~ \ -i.--- ~i:_\. --I 11(/i~i~ l ~D LJ Deres ref. 11/10998/ JEJ Detaljregulering for Jernbanegata 3, Fauske. Klage til Fylkesmannen i Nordland. Herved påklages Fauske kommunestyres vedtak fattet i møte 08. i i.11, sak 017/11, godkjenning av Detaljregulering for Jernbanegata 3. våre argumenter er stort sett de samme som ble fremsatt i vår klage/protest datert Klagen finnes i sakspapirene for denne sak.. I tilegg har vi noen kommentarer i forbindelse med de siste hendelser. Saken ble vedtatt med 15 mot 13 stemmer etter at alle partier, unntatt posisjon (Ap og Høyre) støttet vårt syn., jfr. kopi av reportasjer i lokalavisene. Resultatet viser at stadig flere (også blant politikerne) har innsett at det er en stor feil å gjennomføre en slik utbygging! like før avstemmingen i kommunestyremøtet 8. nov. ba Ap om gruppemøte. Etterpå ble det sagt (sitert etter hukommelsen): Vi er enige om å si ja til byggeplanene denne gangen, men for fremtiden må det lages en helhetlig plan. (For hvordan Fauske skal utviklesl! ) En helhetlig plan er noe vi har etterlyst siden denne diskusjonen startet! En klarere bekreftelse på at en slik plan ikke eksisterer enn denne uttalelsen til Ap's gruppetalsmonn, kan vel vanskelig gis. Hvorfor så viktig å gi tilatelse nå? Vile det ikke vært mer ooturlig å få på plass en helhetlig plan først, og deretter behandle denne saken? Utbygger.som 09så er medlem av kommunesret for arbeiderpartiet, hadde erklært seg inhabil under diskusjonen/avstemmingen i denne saken.

4 ~ Side 2 I de over 2 år denne saken har versert, har vi fått utrolig mange henvendelser med støtteerklæringer. Det har vært på , sms, telefon, facebook og på vår hjemmeside: samt i avisinnlegg. I tiden etter at vedtaket ble omtalt i avisene. har mengden av støtteerklæringer økt ytterligere. Vi setter oss ikke i mot en tettere utbygging i fauske sentrum. Det vi ber om. er at kommunen blir pålagt å utarbeide en HELHETLIG PLAN som tar hensyn til og er i samsvar med befolkningens oppfatning. Derfor må Fylkesmannen stanse planen om utbygging i Jernbanegata 3 slik den ble vedtatt under sak 017/11 i Fauske kommunestyre. Mvh. Kåre Aanstad, Balmigata 2. /= "/j l~ v f': c-~.- f/ --- ~--l Magne Thomassen Balmigata /~ Ile ~ tj amev cf------j(~l Vedlegg: _ Liste med underskrift fra berørte naboer. _ Klage/protest til Fauske kommune, datert 11/ _ 2 avisartikler i forbindelse med vedtaket kommunestyret.

5 Vi har lest Klagen til Fylkesmannen i forbindelse med vedtaket i Fauske kommunestre , sak 017/11. Forfattet av K. Aansad og M. Thomassen. Vi er enige i at klagen fremmes ~ G~6Vc: /4"'V7C/1~ G fl '7.(,, :5 'vvl üt V c:: 'e '~J (J--5j~4~ ~. --- i/ li n..-f..1 o-u-c l\~clv (; aj~ ~.fq,~~ ~~a :~~~ ß.4 L- i ba7-3 &~ttjæ- 6~etf~!! B Q(n-u.;J t. e b~3t4ß "3~~ ~! 14 v -t-'." 1 '3 o S'"cJc I 1)r-tfPJ., _.D. ßo~ t ( dlf ' (~c~lhj y ß A 1/ ' j". J,'8Ý/Vt l7au/lli~c/ 6e/ý rj7~~,,/iatt td Jú 11/( fl d L 7Z:;~lei/yv Z:C:i* ~.tig ojj;iju 4~Y.7I /iøllu-~ 2~~~\w" ~~r il (#ku:t ' ~&~~~ 1-. ~joa/~f.ft/ / J!'- yl ~, ly O;. r -( 1" ) p O/cfer-e~ ~ /"u/ett /'d/ ~ '~~l-2. JPz0 60/.", J 4 r-,;u4f dnthyy. /8. cs~\~"'et.\'\\.\;b. t)lcé t71 /I 'ftj... ;f(.'f.ij LI-. m.; 1t... (i /...:Jíi)\ E J6t:YN 1E'N"S ç; j \ø rjv.ì N.:1 ~ ',èn ~ -. N.~ ~-rds\l/æi ~v"'je ~ 6a.l~)l :;2.. o It'!L -J....Ji '.- ~ ~~:jiu" :-

6 / i il' /1 FULLMAKT Vi gir herved Ellen Gåsvær Thomassen, Balmigt. 3, 8200 Fauske til på våre vegne å undertegne protetsknet til Fylkesmannen ang. planene om nybygg i. Jernbanegata 3, Fauske. Fauske 29. nov. 20tt r.j J UfIIJ ~7 Evelyn densen Balmigt Fältke,c:a~'. r I.' ~. r Æ '..- jfl ifyvhidjen Balmig Fauske

7 ftn f/~_ij ;,I ;i~'ñi~8~1~t(t; k!r~r.îii~t~v~.r~ödols.n'.'ùsêg~..'mdsa'ßd.ãtfs::åe~r'ûitä~tàr!~øìiêr:~kåii~~d~:ellélt'g. Tho-.'J.I;p'lmí*~~Il~'~r~~!i;~ "VáN~~i &ä~ ::.':;1 HØyr og Aiderpartet som bonn~~~skj~~~, sa ja: bygget.", Ettr,et grppemøtet sa Ap Anført av Ineli Norejø ; at de vie si ja ti planene. men (KrF) stemte Felesli Frem- at de på et seíieretidspunvískttparet ~ Rødt og Ven- le ta en debatt om tidens stre mot projeket. bygeski i se.. ~;;;, c'ai:?~~j í!a~~~ tère4~ naborc'il' ~èt tie"" îñen"ti'ûîyget' cig"oveis Ebbe~'Prjek AS i tr etjer stemmene med in ått leilgheter bi-,, ter' med ';omlggende -be gelse. "N~~~,~e.~Oema- :~,.og"~'~è:~~i~s~lm-::' n~~i:);", 'J' ":..'1 - Det ble bå nesten foros. ti naboe.. Êir Ìla eier pront a;.jene og er st ~~~ le~i~~jek AS,.'Ha,sittr ikömíti~i a. "c..,;-~"r"t...pp Ap. men medte se iiü.j ti sall

8 r;? IIJ /1/ 20 ( l '\,~ ~ ß~.~~ d4 g ~ j~ Ebbe Prek tå bygg et leigh Jembaeg byg i Nab preser vie ike ßeiet i komune etterkomme. Ain ~1ò~s.\1 91)6) ~l90 FA\ SKE De nye sa" konstej på fauske, Høy,;.; re eg Arbcideipartkt ga líjdcl lel~ lliubyggg. En pn.~. Da lì, bl pi JJ må ier en prøvti fo dei ny sa. Fm ha ble Høy ogar ~ãc ;a mot an de.~ VMtic j ImolJtJJ. So kje ba de io p;irne fj. og dermd kum de avgj mei. Airtid m.- te ha et ~e tmi, mai de sto sat ved avem mi. Stlb Saen badd v: ti bdi:mtlg io ga pl og u~a. iialg. føre g v. de 8-1 for Ulby aode ga 6-3. Ii NOK fra Kmdig lf kqx steme mot Dtbn ~ g; j urt. Hun mt bygg va ti kj siil bm og at de bjer for ~ me de omigod bo - ge. Kaintne Kj Sø (Fc~) meer de er et eksipd DwOT bpitala str JDt ínggme. nm mc ~ al de er næriinten: Ml står mol ínnby~ inrn~i: Søboin c: ID ~ De er 0J Ok 1: OriD (50"\. On fd ar ma må forven ie foret i scøn. mm de. te vi li ike,,-æ med pi. lh "-..!."'-,:"'...;. FÀR BYGG EiiiJ Boon sø eiet ~t 50 prnr (N lbb,.líi fò nj bj Il Aeliom5e ; Jetøto 3. eterlse et by~tltaj ì kommunen.. Pl no Og Rød med Pa Gtmor Skolåm er mo by Ha mener de er p~ no ì komun derf bm et sl bygg reise et :innsled. B; I~ Gabrls (All foc inlj) og Mai Stem (Frp) gjde delld at de kom in á stem mo byg Det gjo og'5 &bìd Ubre (\l). Re Otiar Skjellllg (Ap) var de eneste av fjejk so tok or. de. Ha ha repek( fu me det' me satõd nn ha om al Fylkes badd på lagt kommimai á loc:e se lnt.! ~ t! - ljeh av iomla ti #".I aj, dudkd står ma ig med det t:eaì'ke. sa SkjdD.ug Ha llae om al de w.f oi er mijøeig á by ut 5'ntro Mc: 5d' om de v. seks pirtler som stemfe JD m. de to stem på ä stan saen. Da få Eb ProoJia by~ ut. ",üdbjmmba.~e-potm7w flh(i( mm~ ~ '1 æ Øle_ ~10 ~ ifn ii j ii IN ~ f~'ro:r.'lilf!l~", "~l èl;f

9 u Til Fauske Kommunestyre Side 1 av 2. Fauske i 1/ KLAGEIPROTEST I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJRGULERING FOR JERNBANE GATA 3. Vi viser til brev av 6. april (Ref. 1 1/34411 JEJ), og vil på det sterkeste tilkjennegi vår misnøye med at et slikt bygg som beskrevet i planen, føres opp i et omrde med fra før kun småbusbebyggelse. Vi er funt klar over at regulerngsplanen for området er godkjent med hensyn til høyde på bygget og arealutnytelsen, men vi mener at Fauske kommune enda har mulighet til å rette opp noe av den store feilen som ble begått, da den godkjente regulerngsplanen for området. Byggets utforming brer totalt med omkngliggende bebyggelse. Det kommer en "mastorlont" av et bygg midt i en klynge av småhus - det gjelder begge sider av Jernbanegata. Politikere i Fauske kommune må kreve at bygget føres opp i samme stil som de andre huse i området, d.v.s. med røstet tak (ikke flatt tak), og utformng eners i haroni med omkngliggende bebyggelse. Det ligger til rete for det selv om det planlagte bygget har langt flere leiligheter en de som er bygget der tidligere. Etter vår mening treffer Kr s representant i PLANUTV ALGET spikeren på hodet i sin begrelse for å nekte godkjenning i vedtaket : "Dette bygget er malplassert, og det er ikke tatt hensyn til eksisterende bebyggelse"! Selvsagt er det vi som blir mest beør, med tap av all utsik.t til fjorden og fjellene bak, som reagerer krafigst, men etter vår syn burde dette være en sa som engasjerer hele Fauskes befolknng. Fordi blir dette gjennomført, vil det utvilsomt skape presedens for senere utbygngsplaner ved at utbyggere kan skaffe seg egnet tomt midt i en vila- Ismåbusbebyggelse og plassee et storbygg der under henvisning til Jerbanegata. Hvilken styrig ba politikere opp i dette? Ingen vil vi tro. Er det dette befolkningen ønsker? i følge de avisinnegg (Saltenposten og A visa Nordland), og ane nettinneggene (Saltenposten) som alt er publise, er det stor motstand mot dette. Samtlige innlegg forfektet sae syn som vi gir utrykk for~ (selvsagt bortsett fra utbyggers eget innegg). Hvis noen av brslutngstakeme ikke har lest diss inneggene (avis og nett), har vi kopi av diss, - det er bare å ta kontakt. (Magne Thomass, Balmgt.3. mobil: ).

10 /,I f, Side 2 av 2. I planbeskrivelsen stå det under pun 4.3 Imiomne forhdsmerkr: "Direkte berørte parter og naboer Ingen imiomne forhdsmerlrer." Dette medfører ikke riktighet! Da reguleringsplanen ble lag ut, ble det levert protest fra bla. brødrene Haukland. (Olderen nr, 8 og nr 10). Hvorfor er dett utelat i papirene som er lag ved høringen? Vi hår politikerne vil se på saen på nyt og det er IKK for sent å revudere de beslutningene som er ta. Vi tror ikke at Fauskes ønske om byutvikling nødvendiggjør slike raikae "inngrep" som det nå som ser ut til å kue komme i Jernbanegat Vi tolker nemlig ikke "folkemeningene" slik i nevnte ytringer i aviser og på nett som er kommet. Forslaget bør derfor avvises, og krv om et bygg i samsvar med eksisterende bebyggelse fremmes. Dett skrvet er forelag de fleste av eierne i området her. Imidlertid er flere bortist. I tilegg har mage andre, ettr å ha lest protesten og sett utfonningen av bygget, ønsket å stile seg bak skrvet ved å undertgne det.. Alle underskrftene vedlegges ikke, (oppbevares inntil videre), men vi legger ved en iiste med navn og adesse på alle som ha signert. Mvh. Kåe Aasta, Balmigat 2. Mane Thomase~ Baligat 3.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: S06/165 16.02.2010 2010/4130 FM-J Henrik Liane Johansen 06.01.2011 VEDTAK I KLAGESAK OM REGULERINGSPLAN

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM NEDSATT FARTSGRENSEIMERKNG AV VEI

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM NEDSATT FARTSGRENSEIMERKNG AV VEI SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 132764 Arkiv JouralpostD: sakd.: 111371 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget Sak nr.: 02913 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG Dato:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Sak 5-06 S ørsmål til lovanvendelsen i Rundskriv nr. 1 Partistøtte Deres ref: 200503594-/JON

Sak 5-06 S ørsmål til lovanvendelsen i Rundskriv nr. 1 Partistøtte Deres ref: 200503594-/JON Partilovnemnda v/leder Ørnulf Røhnebæk Eidsivating lagmannsrett Hamar Tinghus 2300 Hamar Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo Sak 5-06 S ørsmål til lovanvendelsen i Rundskriv

Detaljer

Reguleringsplan for Dyåvåg brygge - behandling etter offentlig høring

Reguleringsplan for Dyåvåg brygge - behandling etter offentlig høring Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2008/551-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Olav Dale Dato: 30.10.2009 Utv.saksnr Utvalg Planutvalg Møtedato Reguleringsplan for Dyåvåg brygge - behandling etter offentlig

Detaljer

Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK

Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK 1 Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK Stein Østre har et sterkt engasjement for demokratiet og også for det lokale folkestyret. Dette kommer

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv?

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Innlevert av 7.trinn ved Bispehaugen skole (Trondheim, Sør-Trøndelag) Årets nysgjerrigper 2011 Da sjuende trinn startet skoleåret med naturfag, ble ideen om

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.04.2009 19167/2009 2007/4402 43/305 Saksnummer Utvalg Møtedato 07/76 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 07/169 Planutvalget 11.12.2007

Detaljer

Få opp døra! Åpenhetsindeks for norske kommuner. Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg

Få opp døra! Åpenhetsindeks for norske kommuner. Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg Få opp døra! Åpenhetsindeks for norske kommuner Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg Åpenhetstinget 2011 2 Innholdsfortegnelse Åpenhetsindeksen 2011... 1 Sammendrag... 3 Innledning... 3 Metode... 5

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Kåre Helland: Magnhild Huseby:

Kåre Helland: Magnhild Huseby: Kåre Helland: Dette er kanskje den vanskeligste saken vi har i denne perioden. Det er stort engasjement i saken. Det er viktig å poengtere at det ikke bare må være økonomiske forhold som gjør at vi må

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet

Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet Helse- og omsorgsdepartementet Vår ref.: 2013/5105 Deres ref.: 1327/46 Dato: 30.10.2013 Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet Bioteknologinemnda

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

Regionsentrene skal være lokomotiver i livskraftige regioner

Regionsentrene skal være lokomotiver i livskraftige regioner Regionsentrene skal være lokomotiver i livskraftige regioner Eksplorativ undersøkelse Bestilt av Nordland fylkeskommune Reputation in Mind AS Store Nørve 16B 6009 Ålesund Mobil: 928 03 307 E-post: odd.harald@repmind.no

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund

Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet. 15.januar 2015 1 Innhold Oppsummering... 3 Anbefalinger... 4 Om lokalradioens

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Del A: Møteskikk... 4. 1 Innledning... 4. 2 Gode møter - generelle vilkår... 4. 3 Noen begreper i forbindelse med møter...

Innholdsfortegnelse. Del A: Møteskikk... 4. 1 Innledning... 4. 2 Gode møter - generelle vilkår... 4. 3 Noen begreper i forbindelse med møter... Innholdsfortegnelse Del A: Møteskikk... 4 1 Innledning... 4 2 Gode møter - generelle vilkår... 4 3 Noen begreper i forbindelse med møter... 5 4 Møtedeltakernes forberedelse... 6 5 Møtedeltakernes opptreden...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Helge Hustoft Arkiv: GNR 38/2 Arkivsaksnr.: 14/1682 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 26.09.2014 Hovedutvalg teknisk 29.01.2015 DELING BOLIGHUS NR. 2 GNR/BNR 38/2 M.FL.

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk?

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Aker Sykehus Venner og Fagforbundet Aker har samarbeidet tett i flere år for å bevare Aker sykehus. Kampen om Oslo-sykehusenes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG Tid: 10.04.2012 kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina Til behandling: Saksnr. 053/12-074/12 Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 06

Detaljer

Innspill til Sørumsand 2040 mangler på nettsiden Vedlegg: Høringsinnspill Sørumsand 2040; Høringsinnspill Sørumsand 2040

Innspill til Sørumsand 2040 mangler på nettsiden Vedlegg: Høringsinnspill Sørumsand 2040; Høringsinnspill Sørumsand 2040 Fra: Nina Tyskerud Sendt: 13 april 2015 14:41 Til: Plan PNK Emne: Innspill til Sørumsand 2040 mangler på nettsiden Vedlegg: Høringsinnspill Sørumsand 2040; Høringsinnspill Sørumsand 2040 Viktighet:

Detaljer