Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i Numedal og Kongsbergregionen. Prosjektbeskrivelse utvidet prosjektramme

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i Numedal og Kongsbergregionen. Prosjektbeskrivelse utvidet prosjektramme"

Transkript

1 Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i Numedal og Kongsbergregionen Prosjektbeskrivelse utvidet prosjektramme

2 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn HØYKON Gevinst Rådmannsutvalget for Kongsbergregionen ga i 2009 klarsignal til at det skulle arbeides med å etablere et gevinstrealiseringsprosjekt, med arbeidstittelen HØYKON Gevinst, knyttet til lokal og regional bredbåndsutbygging i regionen. En var fram til høsten 2010 i en forstudiefase, for å avklare samarbeidsmuligheter, få fram en kunnskapsstatus og avklare mål og rammer for videre prosjektfaser. Det ble i den anledning tatt initiativ sammen med Kompetansesenteret for distriktsutvikling (Distriktssenteret), til å lyse ut FoU-oppdraget som resulterte i rapporten Gevinster av høyhastighets bredbånd i distrikts-norge, utarbeidet av Nexia DA. Denne kunnskapsstatusen og eksempeloversikten ga grunnlag for å gå videre med utviklingen av neste prosjektfase. Som en innledning på en forprosjektfase, ble det i september 2010 startet en pilotsatsing (delprosjekt) i Numedal med hovedfokus på å realisere gevinster knyttet til nærings- og bedriftsutvikling i dette området. Delprosjektet har etter planen skulle bli fullført i løpet av 1. halvår Det har for øvrig blitt opprettet dialog med de øvrige kommuneregionene i Telemark, samt fylkeskommunene i Buskerud og Telemark, for å delta i et samarbeid om å videreutvikle gevinstrealiseringsprosjektet. Distriktssenteret er også aktuell som en videre samarbeidspartner i prosessen. Knytningen til nasjonal bredbåndspolitikk Full bredbåndsdekning har lenge vært det overordnete målet i den norske bredbåndspolitikken. Nå når dette målet så godt som er nådd (med de definisjonene av bredbånd som har vært lagt til grunn så langt), skal det i følge St.meld. 25 ( ) arbeides videre med to hovedutfordringer: 1. Få opp bruken av bredbånd - herunder å motvirke digitale skiller, samt utløse samfunnsnytte og økonomisk potensiale fullt ut. 2. Få etablert bredbåndsnett med høyere kapasitet ( bredt bredbånd ) Arbeidet med bredbåndsetablering og påfølgende gevinstrealisering i Kongsbergregionen har nettopp hatt fokus på disse utfordringene. 1.2 Problemstilling Delprosjektet med fokus på gevinstrealisering i Numedal har kommet i gang i henhold til planen og det er lagt et godt grunnlag for videre måloppnåelse innenfor denne satsingen. Knyttet til det planlagte beslutningspunktet om utvikling av kompetanseutviklingsprogram (jfr. kap 4.1) har en imidlertid sett behov for en utvidet tids- og ressursramme i prosjektet, for å sikre en høyere grad av måloppnåelse. Dette kan begrunnes slik: 1. Arbeidet med tilrettelegging for nyetableringer kan lykkes bedre med en utvidet tidsramme, uten at ressursbruken for øvrig behøver å økes av den grunn. 2. I vedtatt prosjektplan ble det vedtatt å utvikle opplegget for kompetanseutvikling med SMB som målgruppe i Kongsbergeregionens regi, fortrinnvis i samspill med andre Prosjektbeskrivelse gevinstrealisering bredbånd v.1-2 2

3 kommuneregioner. De nødvendige forutsetningene for dette har ikke kommet på plass og en må i stedet utvikle opplegget som en del av selve prosjektet, med betydelig ressursinnsats fra prosjektleders side. 3. Gjennom samtaler med Kongsberg Næringsforening og Handelskammer og NCE Kongsberg, har det blitt sett nærmere på mulighetene for å øke omfanget av underleveranser til Kongsbergbedriftene fra andre bedrifter i nærområdet. Det foreslås å iverksette en konkret oppfølgingsprosess på dette som en del av prosjektet. 4. Det er ellers behov for trekke inn flere ressurser til å utvikle forslag til videre oppfølgingsaktiviteter, med hele regionen som virkeområde, og til eventuell samhandling på interregionalt nivå. 1.3 Prosjektmål Mål for HØYKON Gevinst De overordnete målsettingene for det regionale gevinstrealiseringsprosjektet HØYKON Gevinst i Kongsbergregionen har så langt vært formulert slik: Å ha realisert de viktigste potensielle gevinstene knyttet til etableringen av lokal og regional bredbåndsinfrastruktur for lokalsamfunn og regional utvikling (bosetting, næringsutvikling og tjenestetilbud). Herunder å ha bidratt til (delmål): 1) Økt attraktivitet for bosetting (knyttet til infrastruktur og tjenestetilbud). Redusert fraflytting og økt tilflytting. 2) Styrket lønnsomhet i eksisterende næringsliv (knyttet til infrastruktur, bredbåndstjenester, tilgang på kompetent arbeidskraft og kompetanseutvikling) 3) Økt attraktivitet for bedriftsetableringer (knyttet til infrastruktur og tilgang på kompetent arbeidskraft) 4) Leverandørutvikling og -samarbeid i og utenfor Kongsbergregionen 5) Videreutvikling av interregionalt samarbeid i Telemark og Buskerud i samspill med fylkeskommunene 6) Økning av regionsamarbeidets og regionens omdømme Mål for forprosjektfasen Gjennom aktiv deltakelse i det overordnede regionale prosjektet i Kongsbergregionen, forutsettes det at Numedalskommunene kan ta del i målrealiseringen på alle de punkter som er angitt i målformuleringen ovenfor. Hensikten med å etablere et eget delprosjekt i Numedal i tilknytning til den regionale satsingen skal være å spisse fokus og få styrket mulighetene for å hente ut gevinster innenfor delmålene 2-4. Det ble i utgangspunktet vedtatt følgende handlingsmål for forprosjektfasen knyttet til pilotsatsingen i Numedal: HM1 (tilknyttet delmål 2): Ha bidratt til å styrke grunnlaget for økt omsetning og økt lønnsomhet i eksisterende lokale bedrifter gjennom 1) å øke kompetansen hos bedriftene om utnytting av tilgjengelig IKT-infrastruktur og teknologi og 2) ved økt bruk av fritidsboliger med fibertilknytning. HM2 (tilknyttet delmål 3): Ha bidratt til å skape grunnlag for etablering av 1-3 nye virksomheter i Numedal basert på de muligheter og fortrinn som den nye høyhastighets bredbåndsinfrastrukturen, og spesielt supermotorveien, gir. Prosjektbeskrivelse gevinstrealisering bredbånd v.1-2 3

4 HM3 (tilknyttet delmål 4): Ha bidratt til å styrke mulighetene for utvikling av nettverkssamarbeide mellom lokale nettselskaper og realisering av gevinster i Numedal knyttet til dette. Forslaget om utvidet tids- og ressursramme innebærer et nytt handlingsmål knyttet til delmål 2 og 3 og et knyttet til planlegging av videre oppfølging: HM4: Ha gjennomført en nærmere kartlegging og vurdering av mulighetene for underleveranser til Kongsbergbedriftene og ha tilrettelagt for utvikling av dette. Bruk av fiberinfrastrukturen som støtte for slik utvikling, skal inngå i vurderingen. HM5: Ha utarbeidet forslag til plan for videre prosjektoppfølging. 1.4 Rammer Pilotprosjektet ble opprinnelig vedtatt gjennomført med oppstart ca og med en prosjektperiode på inntil ett år, og med en økonomisk ramme på kr ,- inkl. dokumenterbar egeninnsats. Oppstartsmøtet ble gjennomført 9. september Det forelås nå å forlenge tidsrammen til ut 2011 og utvide den økonomiske rammen til kr ,-. 2. OMFANG OG AVGRENSNING Delprosjektet i Numedal skal omfatte tilrettelegging for gevinstrealisering innenfor området næringsliv/sysselsetting med hovedfokus på nærings- og bedriftsutvikling. I rapporten Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i distrikts-norge (Nexia 2010) vises det at slike gevinster skapes ved at høykapasitetsnett: bidrar til å modernisere etablerte bedrifter og sikre eksisterende arbeidsplasser i distriktene gir grunnlag for etablering av nye kunnskapsintensive bedrifter og kompetansearbeidsplasser i distriktene gir økte muligheter for effektive videokonferanseløsninger som alternativ for fysiske møter legger til rette for effektive hjemmekontorløsninger Gevinstrealisering knyttet til bosetting og livskvalitet, skal forberedes gjennom tilretteleggingsaktiviteter på kommuneregionnivået, samt indirekte gjennom bidraget til utvikling av nettverkssamarbeidet på leverandørsida (jfr. HM3). Det skal ikke gjennomføres aktiviteter for gevinstrealisering innenfor offentlig (kommunal virksomhet). Dette forutsettes fanget opp gjennom andre prosjekter og prosesser innenfor Kongsbergregionsamarbeidet. 3. ORGANISERING Prosjektets utvikles og organiseres i henhold til PLP ( ProsjektLederProsessen, jfr. Innovasjon Norge). Prosjektbeskrivelse gevinstrealisering bredbånd v.1-2 4

5 3.1 Ansvarsforhold Eierskapet til prosjektet vil i utgangspunktet i stor grad ligge hos Numedalskommunene og Kongsbergregionen, men det må tas sikte på at en i løpet av forprosjektperioden kan skape tilsvarende bevissthet og forankring hos aktuelle beslutningstakere i lokalt næringsliv. Prosjektansvarlig (PA): Jan Erik Innvar, Kongsbergregionen Prosjektleder (PL): Olaf Steff-Pedersen, Numedal Fiber AS (engasjert gjennom tilleggskjøp til HØYKON-kontrakten) 3.2 Øvrige roller Det etableres ikke noen egen styringsgruppe for prosjektet, men PA rapporter på vanlig måte til Kongsbergregionens rådmannsutvalg. Det etableres dynamiske referansegrupper til støtte for prosjektleders arbeid. Innovasjon Norge vil kunne være en viktig samarbeidspartner i aktiviteter som omfatter bedriftsutvikling. Øvrige kommuneregioner i Telemark og Buskerud, fylkeskommunene og Distriktssenteret er aktuelle samarbeidspartnere i en utvidet satsing og bør involveres i videre prosjektutvikling. 4. BESLUTNINGSPUNKTER OG OPPFØLGING 4.1 Beslutningspunkter Det er planlagt følgende obligatoriske beslutningspunkter: Beslutning om oppstart: august 2010 når finansieringen og øvrige rammer for prosjektet er avklart. Beslutning om et regionalt kompetanseutviklingsprogram: januar 2011 Beslutning om prosjektets avslutning: juni Det kan bli lagt inn nye beslutningspunkter underveis, hvis det oppstår behov for dette. 4.2 Oppfølging Det planlegges følgende oppfølging: Ordinæring prosjektoppfølging og kvalitetssikring iht. PLP Statusmøter månedlig og ved behov Underveisrapportering og sluttrapport Plan for videre prosjektgjennomføring 5. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 5.1 Kritiske suksessfaktorer Ut fra en foreløpig vurdering er det identifisert følgende kritiske suksessfaktorer: A: Nødvendig forståelse, forankring og forpliktelse hos aktuelle beslutningstakere i lokalt næringsliv (spesielt for HM1). B: Utvikling av et egnet kompetanseutviklingsprogram for etablerte bedrifter (for HM1) Prosjektbeskrivelse gevinstrealisering bredbånd v.1-2 5

6 C: Utnytting av tilgjengelige nettverk for å finne bedrifter, entreprenører og/eller andre ressurspersoner som kan eie, drive fram og støtte nye bedriftsetableringer i Numedal (for HM2). D: At ansatte i Numedal Fiber AS har nødvendig handlingsrom til å være pådrivere i videreutviklingen av nettverkssamarbeide og realisering av gevinster knyttet til dette for Numedal (for HM3). E: Informasjon om og synliggjøring av prosjektet overfor beslutningstakere og støttespillere innenfor og utenfor Numedal (HM2) F: At det offentlige har tilrettelagt for bedriftsetablering og bosetting (HM2) G: Nødvendig kapasitet og redundans i fibernettet er sikret (HM1 og HM2) 5.2 Kvalitetssikring av kritiske suksessfaktorer A: Etablere og utnytte en hensiktsmessig referansegruppe, for å sikre utviklingen av et egnet og målrettet opplegg. B: Få utviklet et formålstjenlig kompetanseutviklingsopplegg. FTrekke på erfaringer og gjenbruke ressurser fra utviklingen av opplegget innenfor Strategisk IKT-ledelse som har vært et samarbeidsprosjekt mellom Kongsbergregionen og kommuneregionene i Telemark, med Telemark fylkeskommune som koordinator. C: Finne nøkkelpersoner og egnede arenaer for informasjonspredning og markedsføring av Numedals muligheter og fortrinn i denne forbindelse. D: Følges opp overfor Numedal Fiber AS sitt styre. E: Utarbeide brosjyre, presentasjonsmateriell og informasjonsskriv F: Kommunene i Numedal beskriver deres tilbud av veiledning, beslutningsprosesser, finansieringstøtte for etablering av bedrifter og tilsvarende tilbud og tjenester de har for personer/familier som ønsker å bosette seg. G: NuFi beskriver hvilke muligheter som ligger i bredbåndsnettet inkludert arbeidet med å etablere redundans. Følges opp i regi av Kongsbergregionen. 6. GJENNOMFØRING 6.1 Hovedaktiviteter Beskrivelsen av hovedaktivitetene er justert og supplert iht. foreslått prosjektutvidelse Utvikle grunnlag for nyetableringer Tilrettelegge for økt bruk av fritidsboliger Utvikle muligheter for underleveranser til Kongsbergbedriftene Bidra til å utvikle nettverkssamarbeidet på leverandørsida og realisere lokale gevinster Utvikle, forberede og gjennomføre kompetanseutvikling for etablerte bedrifter Forberede gjennomføringsaktiviteter på kommuneregionnivå Gjennomføre interessentanalyse, utvikle formidlingsplan og informasjonsmateriell Prosjektbeskrivelse gevinstrealisering bredbånd v.1-2 6

7 6.2 Milepæler Milpælplanen er justert og supplert iht. utvidet tidsramme Forprosjektet finansiert og besluttet iverksatt: innen Opplegg for informasjon og markedsføring utviklet: innen Kompetanseutviklingsprogram utviklet: innen Grunnlag for nyetableringer avklart: innen Grunnlag for underleveranser til Kongsbergbedriftene avklart: innen Pilott for kompetanseutviklingsprogram gjennomført og evaluert: innen Plan for videre prosjektoppfølging utarbeidet: innen Prosjektet avsluttet og sluttrapport utarbeidet: innen ØKONOMI Budsjettene er justert iht. forslag om utvidet ramme. Beløpene er angitt i kroner, ekskl. mva. 7.1 Kostnadsbudsjett Kostnadspost Beløp Prosjektledelse (720 timer, á kr. 800,-) Andre prosesskostnader (kurs, møter, reiser, kontorutgifter, info, ) Diverse og uforutsette kostnader Sum forbruk av midler Verdi av dokumenterbar egeninnsats (bedrifter og kommuner) Sum kostnader inkl. egeninnsats Finansieringsplan Finansieringskilde Beløp Midler fra næringsfond Regionale utviklingsmidler Sum finansiering, midler Verdi av dokumenterbar egeninnsats Sum finansiering inkl. egeninnsats Numedal/Kongsbergregionen, 14. februar 2011 Olaf Steff-Pedersen/Halvor Rostad Prosjektbeskrivelse gevinstrealisering bredbånd v.1-2 7

Prosjektbeskrivelse av forprosjekt NETTVERK. som arbeidsform i Kongsbergregionen. Versjon 1.0

Prosjektbeskrivelse av forprosjekt NETTVERK. som arbeidsform i Kongsbergregionen. Versjon 1.0 Prosjektbeskrivelse av forprosjekt NETTVERK som arbeidsform i Kongsbergregionen Versjon 1.0 KONGSBERGREGIONEN NOVEMBER 2009 Innhold 1. MÅL OG RAMMER...3 1.1 BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING...3 Nettverk og

Detaljer

!"# " Underlag for søknad om interkommunale næringsfondsmidler. Versjon 2.0 pr. 17.9.2010

!#  Underlag for søknad om interkommunale næringsfondsmidler. Versjon 2.0 pr. 17.9.2010 !"# " Underlag for søknad om interkommunale næringsfondsmidler Versjon 2.0 pr. 17.9.2010 NUMEDAL SEPTEMBER 2010 Innhold 1. BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING...3 1.1 BAKGRUNN...3 Nasjonal bredbåndspolitikk...3

Detaljer

Bredbåndsinfrastruktur og gevinstrealisering

Bredbåndsinfrastruktur og gevinstrealisering Bredbåndsinfrastruktur og gevinstrealisering i Kongsbergregionen! " # $ St.meld. nr. 25 (2008-2009) To hovedutfordringer vedr. bredbånd: At folk og bedrifter tar bredbåndet i bruk Høyere kapasitet i nettet

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. november 2014

Rådmannsutvalget 28. november 2014 MØTREFERAT Rådmannsutvalget 28. november 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 21.11.14 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

Hovedprosjekt Telefoni. Sluttrapport

Hovedprosjekt Telefoni. Sluttrapport Hovedprosjekt Telefoni Sluttrapport 12.04.2012 KONGSBERGREGIONEN Odd J Resser (PL) Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål og rammer... 4 2.1 Mål... 4 2.2 Rammer... 5 2.3 Ressursbruk... 5 3 Omfang og avgrensning...

Detaljer

Kongsberg/Numedalsregionen

Kongsberg/Numedalsregionen Kongsberg/Numedalsregionen BLINK / REGIONAL DEKNING Kommunene i Numedal gjenomfører i perioden 2005-2006 prosjektet "ny BrebåndsLøsning i NumedalsKommunene (BLiNK)". Dette har utløst utbygging av et nytt

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene:

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Eidsvoll Hurdal Nes Gjerdrum Nannestad Ullensaker Hvis du aldri gjør ting annerledes enn det du alltid har gjort, vil du aldri få

Detaljer

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem Prosjektplan for Melkas framtid Utvikling av Leka-landbruket Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem 1. Prosjektbeskrivelse 1.1 Bakgrunn og forslag Etter initiativ fra

Detaljer

Sekretariatets budsjettinnspill for 2014

Sekretariatets budsjettinnspill for 2014 Sekretariatets budsjettinnspill for 2014 Kongsbergregionen 18.09.13 Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf: 32 86 63 27 mob: 48 16 63 27 Bakgrunn: I forbindelse

Detaljer

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 Side 1 av 14 Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 revidert 06.10.14 Kongsbergregionen 06.10.14 Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 971 54 331 Side 2 av 14 Bakgrunn: Regionrådets

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

RAPPORT. FORPROSJEKT Permanent IKT Driftssamarbeid i Kongsbergregionen. Versjon: 1.52

RAPPORT. FORPROSJEKT Permanent IKT Driftssamarbeid i Kongsbergregionen. Versjon: 1.52 RAPPORT FORPROSJEKT Permanent IKT Driftssamarbeid i Kongsbergregionen Versjon: 1.52 Utarbeidet dato : 23.2.2012 med tilføyelse av 20.3.2012 Utarbeidet av : Prosjektgruppe IKT Drift, inkl. uttalelser fra

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. januar 2012

Rådmannsutvalget 27. januar 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 27. januar 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Hovedprosjekt: Etablering av bygningsmessig basis for samlokalisering av bedrifter i Susendal

Hovedprosjekt: Etablering av bygningsmessig basis for samlokalisering av bedrifter i Susendal 2012 Hovedprosjekt: Etablering av bygningsmessig basis for samlokalisering av bedrifter i Susendal Å skape en basis for vekst i distriktene fordrer at enkeltaktører som allerede har lyktes tar grep for

Detaljer

Næringsutvikling i flomlyset på Nord-Norge

Næringsutvikling i flomlyset på Nord-Norge Næringsutvikling i flomlyset på Nord-Norge Et fellesprosjekt i Nord-Troms mellom kommunene: Karlsøy, Nordreisa og Kvænangen Sluttrapport 31.09 2009 Red. 01.12.2009 Initiert av: Partnere: I samarbeid med:

Detaljer

SLUTTRAPPORT- forstudie

SLUTTRAPPORT- forstudie SLUTTRAPPORT- forstudie Prosjekt: Godt utviklingsmiljø i Ringeriksregionen Dato: 13.februar 2015 Prosjektleder: Klaus Røiri Prosjektansvarlig: Sonja Bordewick 1. SAMMENDRAG Bakgrunn og formål med forstudie

Detaljer

Regionrådet 4. desember 2012

Regionrådet 4. desember 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 26.11.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer

Prosjekt. Etablereropplæring for innvandrere

Prosjekt. Etablereropplæring for innvandrere Prosjekt Etablereropplæring for innvandrere 1. BAKGRUNN 1.1 Bakgrunn for prosjektet Her refereres til aktuell dokumentasjon og beslutninger som ligger til grunn for prosjektet. I tillegg gis avgrensninger/rammer

Detaljer

Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran. Gran, 28. april 2008

Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran. Gran, 28. april 2008 Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran Gran, 28. april 2008 Gran kommune v/ ordfører Inger Staxrud Lunner kommune v/ ordfører Anders Larmerud Jevnaker kommune v/ ordfører

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forstudie. Meløy som næringsvennlig kommune

PROSJEKTPLAN. Forstudie. Meløy som næringsvennlig kommune PROSJEKTPLAN Forstudie Meløy som næringsvennlig kommune Kort beskrivelse av prosjektet. Næringsvennlig kommune er et analyse- og rådgivningsprogram som hjelper omstillingskommuner med å kartlegge hvor

Detaljer

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2014 1. Innledning 1.1 Utviklingsanalysen I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL fflidelaldep.dalen. Utvalg: Administrasjonsutvalget. Saksnr: 1/2014

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL fflidelaldep.dalen. Utvalg: Administrasjonsutvalget. Saksnr: 1/2014 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL fflidelaldep.dalen Møteinnkalling Saksnr: 1/2014 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 13.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer