rs) '-fr c)- "+r -To rd nt'+ r L g)' Jr+r KsRus.Nord =. -,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "rs) '-fr c)- "+r -To rd nt'+ r L g)' Jr+r KsRus.Nord =. -,"

Transkript

1 B KsRusNord,#*t Kompetansesenler rus NordNorge, HF l;;,:;, ;t" Rus og spesralpsykratflsk khnrkk UNN lqtf turu:dr rs) r+ ọ Tvl I /\ o il n (r Flō I T r L (n m 5 +r g) E! =, 0q (a /\ oi Jr+r o t p) I J v7 go To 3 "+r o T OJ n o r::i w NI iv 7T fr o l c) oi J Ō i o O o\ rd I J 7V rd nt+ \ rd

2 8:ll;:::;"* W;:;:l::: i ERFARINGSKONFERANSE RUS FAUSKE JUNI 2O1O FYLKESMANNEN I NORDLAND i i Samhandlingsreformen Tilskuddsordninger fadskel0rl luni2010 lauske I0 Ll td l0l0 S r,,":;:" Samhandlingsreformen St meld nr 47 ( ) SAMHANDLINGSREFORMEN Rett behandling på rett sted til rett tid Kommunene får et større ansvar for å yte helsetjenester til beiolkningen Bedre behandlingderen bor Gode tjenester med solid kompetanse Samarbeid mellom kommuner Forebygge forankres i kommunale planer Oppdage sykdom tidlig Livsstilsendringer Fauske 10111d2010 fauskel011td2010 Samhandlingsreformen Utfordring 1 Kommuner og sykehus samarbeide Kommunal medfinansiering Kommunalt ansvar for utskrivningsklare pasienter fra Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok fragmenterte tjenester Fåske 1011 jd2010

3 Utfordring 2 S t:::;t:: Utfordring 3 Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom :i Demografisk utvikling og endring i sykdomsbi ldet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne I {3 lrt,,:::"* S t:,t::: Hovedgrep 1 Klarere pasientrolle Gode og helhetlige pasientforløp Hovedgrep 2 Ny framtidig kommunerolle Foruentet vekst i behov for en samlet helsetjeneste i størst mulig grad må finne sin løsning i kommunene Nødvendig kompetanse ff lli",::r" Hovedgrep 3 Etablering av økonomiske insentiver Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten Kommunalt økonomisk ansvar for utskrivningsklare pasienter Hovedgrep 4 Spesial isthelsetjenesten skal utvikles slik at den i større grad kan bruke sin spesialiserte kompetanse rauske 10ll jml20l0

4 EA "", Hovedgrepene og retningen for Samhandlingsreformen sammenfaller med Opptrappingsplanene psykisk helse og rus Sterkere fokus på helhetlige forløp Brukermedvirkning Vektlegging av tiltak der pasienubruker bor Økt fokus på forebygging og tidlig intervensjon Bruk av individuell plan og utvikling av koordinatorrollen Økt kapasitet, kvalitet og kompetanse i de kommunale tjenestene Iauske jd20l0 S l;r:;::psryentninger til kommune og spesial isthelsetjenesten Gode og tilstrekkelige tjenester til personer med langvarige og sammensatte lidelser personer med alvorlige psykiske lidelser og/ eller omfattende rusmiddelproblemer Samhandlingsprosjekter som skal ta utgangspunkt i brukerens behov for tjenester fra både kommune og spesialisthelsetjeneste Oppsøkende virksomhet for brukere som ikke selv makter å oppsøke hjelpeapparatet eller ikke ser at de har behov for hjelp Høste erfaringer fra prosjektene Fauskel011 lui l:;:r" TILSKUDD til kommunalt rusarbeid Gradvis målretting av tilskuddet til oppbygging av kapasitet i kommunene lnnsatsen tilpasses lokale forhold Omfatter bredt: fra ungdom i faresonen til voksne med omfattende rusmiddelavhengighet Det stilles krav om at det skal foreligge en plan for arbeidet i tilskuddsperioden,i::l::;" fort tilskudd 22 av Nordlands 44 kommuner har prosjekter, totalt 15 mill Samarbeids/samhandlingsmodeller med andre kommuner og/eller spesialisthelsetjenesten og andre etater prioriteres også frivillig sektor FåNke 1011 jd2010 fauske 1011 Jd20l0 # i;l;l:r;" fort tilskudd Tilskuddsordningene blir kunngjort på wwwhelsedirebtorateina i nov/des 2010 Søknadsfrisl janlfeb 2011 Viktig med administrativ og politisk forankring! Fauke 10 l1 jui20l0 ;::l;::;1" Nyftige nettsider: wwwgvthggry, x"ilcn ygveirf_ 1<o r$ p eta n e e h qv i n g,i,g www K* {?t,t},! u {l qle_ vqww f* re,bllfi g i n g n q wwlfj h e sed r*kto råtet I i n o " lauske 10l Ljd 2010

5 Kontaktinfo Sita Grepp Rådgiver sosial og familieavdelinga, Fylkesmannen i Nordland Telefon: Mobil : Epost:,:åLfrtL*q_nj: Fåuskel011 jui2010

6 Postveien 3 Lavterskeltilbud for mennesker som har/ har hatt rusmiddelavhengighet Historikk Miljøterapeuter/ Rusmiddelkonsulent 2005 Fra 2004: Helsestasjon for rusmiddelavhengige (psyk sykepleier) Fra 2005: Miljøterapeur if,t bolig og fritid (sosionom ml vidutd psykiatri) Fra 2007: Økonomisl< rådgivning fra (jurist) " Fra 2007: Miliøterapeut ift legemiddelassistert rehabilitering (sosionom ml vidutd i rus og avhengighetsproblematikk) Fra 20 l0: Et samlet tilskudd til komm rusmarb Fra 20 I 0: Politisk vedtak på drift i Postv 3 ut 20tI I ;;:!p i ii 9: il {lf! Fra enkeltmannsforetak til team ;i, Fra 2009: De 4 prosjekt/ statlig finansierte stillingene ble samordnet og samlokalisert En del av den kommunale rus og psykiatritjenesten I r Godt samarbeid I Fleksibilitet ift roller og oppgaver/ funksjon Helhetlig fokus,: t: åi! Fra et trappeavsats/rom til eget hus Ønske om en møteplass (nesten) uten terskel Behov for mer plass og sklerming God plass virker konfliktdempende Viktig arena for kontaktetablering og situaslonskartleggi ng Tidlig intervenering, og bistand fra et team

7 Dette er Postveien 3 å4 Et møtested hvor brukerne er ønsket inn Stue og kjøkken Aktivitetsrom, kontorer Helsestasjon ml prøvetakingsrom Apningstider mandag, onsdag og fredag kt08 " 15 Enkel servering; frukt mandag, lunsj onsdag og vafler fredag Tirsdag og torsdag; avtaler, tlfkontakt, møter, praktisk bistand, hiemmebesøk etc i:!a Forts Postveien 3 ai li :i i$ å; De ansatte er tilgjengelige Jevn økning i antall besøk og nye kontakter I 2010: glennomsnittlig I 6 stk innom i åpningstid I 20 l0:totalt 75 personer innom Poswn 3 Starthjelp til organisering av dagen gjennom kontakt, motivering, avtaler, møter og aktivitet Mye her og nu lobbing Behovene varierer veldig ;i ili 1 Aktiviteu/ tilbud i,,i ii # :," I : : :, : Fokus på fysisk aktivitet; godt samarbeid med Fysak Fellestrening på treningsstudio (3 g uke) lnnebandy (l g uke) Delakig i oppstart av karatetilbud (3 g annenhver uke) Kvinnegruppe (l g annenhver uke) Matkurs(4glmnd) Musikkgruppe (l 2 g uke) l 2

8 p3!l ;1 forts aktivitet/ tilbud :, Forsøk på Hasjawennings gruppe (frafall), Hatt tilbud om svømming (for få) : Hatt bowling noen ganger (for dyrt) r Oppsøkende tieneste i Urinprøvetaking i lnnog utlevering av brukerutstyr Økonomisk rådgivning, lndividuelle samtaler; oppfølging, hlemmebesøk l r!; ;; iå rne t) Viktlge faktoner fcrr lavterskeltilbudet : Alfa og omega: En leder som ser muligheter og, ikke bare begrensningel og som fronter "prosiektet" de rette steder" Som er tydelig, har : god formidlingsevne,gir ros og gir oss tro på at, defte får vi til! : Et eget og egnet lokale, og ofce "åpen dør" Engasiement, fleksibilitet og tilgiengelighet hos : ansatte : Godt teamarbeid i Helhetlig tenking : lntern og ekstern veiledning!!! ": ti &å is l åf ; Forts vi ktige faktorer Masse humor O Faglig påfyll, diskusioner og evaluering Økonomisk rådgivning som en del av lavterskeltilbudet har stor betydning Godt samarbeid med tillitsvalgte Medvirkning for ansatte og brukere Konstruktive samarbeidsfora Må ha godt samarbeid med andre instanser, gjensidig forståelse og "raske kanaler" Utfordringer Unge brukere (forebygging) vs eldre brukere Holde god stemning på stua Hvordan nå og ivareta lenter/ kvinner når det er mannsdominert oppmøte lvaretakelse av tidligere rusmiddelavhengige og aktive brukere I grenseland mellom rehabilitering og habilitering i:,z :i :t E9 t: 9i Ei Forts utfordringer Hvordan {ormidle håp og "evig optimisme" over år, eksempelvis ved ievnlige tapsopplevelser og nederlag " Definering av mål og dokumentering av vårt arbeid God nok ivaretakelse av ansatte Tett oppfølging krever mye ressurser 3

9

10 for å kunne endre Tid fl\:ir, tr,{=it{"{# Hi?r** Kontinuitel za;+ ;! ki :,:a:æ er,,; i i r +r Tverrfogiighet r*;* a{t* tt ;#*3=ziz*zrt,l ut Flere farsøk *y* * e4r +, 4+t,;i r *s*it r:t rr*r seg Psykoteropi nqturstridig intropsykiske prosesser interpersonlige konf likter sosiole problem krever forskjellige metoder, og stor grod ov uiholdenhet både hos posient og behondler loge øntilknytningsrelosjon ov høy kvolitet som en ikke skol ho behov for etler en stund er an* "Ubuntu" Vi blir mennesker gjennom andre, men? orv og miljø Genetisk: temperoment, sårborhet for ulike lidelser (rus) ti lknytni ng, aff ektregulering

11 Det er olltid noe golt med fomilien Rusproblemer Ireff er helt tilfeldig Kontroll og skremsel er virksomt Det går olltid golt til slutt Myter "People ore not born with the copocify to regulotetheir own emotionol reoctions" * Fonogy et ol 2000 Bowlby biologisk behov for åsøke trygg tilknytning Medfødt behov sommen med"cefe" fnvolvere flere deler ov hjernen, særlig midtre prefrontale delen av hjernen Trygg bose Tilknyting Tilknyting er et emosjonelt bånd som knytter bornet til en person (noen få) på tvers ov tid og sted Affektregulering fndre orbeidsmodeller Observere seg selv vio ondre fnterpsykisk og interoksjonel I prosess Speiler ogmarkerer en forskjell Sikker tilknytning fremme evnen til mentolisering Selvets utvikling Troumer Tilknytingsskoder Skodet selvbilde Svekket mentolisering Følelser blir ute ov kontrol I Ulike symptomer : rus, selvskoding, sulte seg utrygg tilknytning 2

12 Søken etter ondre 5årbcrhef morginolise?te Opplevelse ov inlegrering og å tilhøre, Andre"awikende" ungdonmer Jentør i gutte miljø og eldrekjeresler Rus en stodfesting ov manginolisering Mer "inn" og mer "ut" en gnuppe med medfødt og Selvmedisinering reics;onsskadci: vonskeligheter med å stole på ondre o9 forestill e seg at andre kon være til hjelp tr*umatiserf: konsentrosjonsproblemer, tonkef orsty rr elser, invol id iserende flosh bock ku!turelt oq inteliekfuelt deprivert: dårlig skolå gong, problemer med & forstå og forholde seg til sosiale koder, skom?009 Skom i Japon 1400 tollet J Ponksepp, " Af f ective Neurosci encne" (1998) SEEKING (søkning) FEAR (frykt) RAGE (sinne) LU5T (lyst) CARE (omsorg/kjerlighet) PANIC (seporosjonsongst) PLAY (lek/glede) erfarl Adhd og lek J Ponksepp norodrenolin og dopomine (neurotronsmitters) er involvert i sosiolisering gjennom "roughondtumble ploy" utviklingen ov prefrontale hemmende funksjoner 3

13 b io logiske f orskj eller menn hor 4 milliorder f lere hjerneceller enn kvinner kvinner sførce empotisk kopositet: hjernebro 100 millioner år vs KVINNER OG ALKOHOL Fig 3 SQ scores versus EQ scores for all participants, with the boundaries for the different brain types (82) utfordringer i vår kultur gutter mer sårbor for vår overkontrol lerte kultur overkontro lerie gutter og underkontrol lerte I gjenger Kjennetegn på personer med en psykisk lidelse og som trenger stsbile relosjoner Ustobile Lavere treskel for frustrosjon Større problemer med endringer Mer emosjonell Mindre mulighet til mentolisering Mer selvsentrert Relasjonsproblemer 4

14 Negotiv motoverf øring Hjelpesløshet, Følelse ov å komme til kori f kke være Iil nylte Føleowisning Sott ut ov hjelperollen Skodelig somhondling Vi mongler empoti Vi undervurderer den ondres problemer Vi er ikke bevisst negativ motoverføring om hj elpe Evne til empoti 6i håp Kompetonse Erfaring Kjennskop Holdninger Bevisste egne sorte hull Egen psykisk helse når ondre skol vokse *nerkjenn*lse "speiii*e tilhørighet tilknytning, øke offektbevissthet øke menloliserlng den gode somtolen Fro konfrontosjon til kommunikosjon Fro å fortelle til å lytte Fro et fortolkende til et ikke vitende perspektiv Fro ett perspektiv til flere virksomt bidrog fro hjelperen Refleksjon, oppsummering, åpne spørsmål Morkert speiling (7r hop Øke evnenlil mentolisering Økr offektbevissthet 5

15 Tntervensjoner E a o z I: æfr LI: o = 2 6

16 Hva vi skal prate om! Folk skal bo i Husan Noen perspektiver tilknyttet boligsosialt arbeid Presentasjon av vårt 2417 botilbud Boligsosialt arbeid i Rana May Steinfiell & Tore Sundrønning Boligsosialt arbeid Individuelt tilrettelagte tjenester Prioritering: Begrensede ressurser For å prioritere må vi ha kunnskap, om brukere, virkemidler, boligmarked Godt boligsosialt arbeid, forutsetter aktiv kommunal boligpolitikk Innsats mot de som faller utenfor den ordinære boligpolitikken Perspektiver Viktig med bred forståelse av hva boligsosialt arbeid innebærer Viklig å forstå boligpolitikken Boligpolitikken Inndelt i to deler; "Frie marked" & for vanskeligstilte Virkemidlene; Husbanken & utleieboliger Velferd Bolig en av fire hovedpilarer for velferd, pensjon, utdanning, helse Stamsø: "The wobbly pillar of the welfare state" Utfordring å drive velferdspolitikk, med den rolle boligen har i boligpolitikken

17 Liengbakken Eksempel på aktiv boligpolitikk, velferdspolitikk, ivaretakelse av de som faller mellom det som er av stoler Hva sier brukeme av tilbudet Beboerne Rusavhengige med varige følgeskader og eller tileggsproblematikk Somatiske sykdommer, psykiske lidelser, sosial angst, depresjoner Alder fra 30 til 60+ Uten bolig pga "kume ikke bo" Erfaringer etter 8 måneder Ikke krav om rusfrihet Utviklet seg en "kultur" blant beboeme Trygghet Bruke bo tilbudet som for og ettervem Akiivitet og boligsosialt arbeid Midlertidigeboliger

18 Betydningen av god samhandling fokus på "Postveien 3"!i ;i it ci 3i Mitt fokus Vårt oppdrag ansvar og tjenestetilbud, Noen udordringer (for NAV), Konkrete er{aringer v/janåke Storiord, leder NAV Fauske r r Vårt ansvar og tjenestetilbud Konnnrr rc"tr oal"" NAV Frrve Minimumsløsning Økonomisk sosialhjelp Tilbud til rusavhengige kap 6 Tiltaksrettet arbeid, HR r Støttekontakter mv kap 4, Barn og unge I ntroduksjonsordningen Flyktninger, ; i; :i ;1t 2t: Vånt oppdrag NAVs hovedmål Flere j arbeid og aktivitet, færre på stønad Enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov En helhetlig og effektiv arbeids og velferds{orvaltning Vår bernan ni ngsressurs ir,: ti :i,ei 6li i4:?!i i Behovsvedtaket NAVlovens gr4a Rettighetsfester vurdering av bistandsbehov og, aktivitetsplan I Oppfølging etter behov i Uavhengig av ytelse, omhandler ikke inntektssikring i Sikrer bruker framdrift, forutsigbarhet og medvirkning i I egen sak Sikrer at NAV planlegger og iverksetter riktige virkemidler, til rett tid Sikrer likebehandling og rettssikkerhet Apner for lokalt handlingsrom og skreddersøm

19 irl i:i : j $ l4a krever samarbeid! ll,r uirkemidler SYkefraværs ii Kommunate lå ll Arbeidsmarkeds oppfølging ll t L^^^r^^^ i kompetanse i"1^i[:7* ffi I Medisin oo :iiffi: Samtalemetodikk rehabiiiteriåg Skjønn i Sosialfaglig 1 Jobbsøking og kompetanse 1 formidling I Postveien 3 PLUSS? Supplere og styrke kommunalt tilbud for en utsatt gruppe Bidrar til at vi lettere holder vårt fokus Pmktisk bisand til enkeltbrukere Nærhet lokaler og bemanning noen erfaringer MINUS? Brukerens "advokat" vs, representant for et komm tjenestetilbud For en del av brukerne ser vi en fare for unødit ressursbruk (dobbeltarbeid) på dagtid Grensesnitt opp mot NAV og opp mot andre kommunale tjenester :r 9* t, : ili, i 1 I Utfordringer framover lnterne forbedringsprosesser i NAV " Giøre samhandling enklere og bedre for samarbeidspartnere Samhandling og rolleavklaring Utnytte samlet ressursbruk riktig Sikre Posweiens eksistens " Bygge videre på det som fungerer og utvikle dette videre 2

20 Sesjon 3 Folkehelse et livsviktig lagarbeid Offentlig, privat og frivillig sektor må være med på laget lnnledning Folkehelse Definision: Overskudd iforhold til hverdagens krav (Peter Hjort) Folkehelse er et satsningsområde i Fauske kommune Det er ansatt folkehelsekoordinator som organisatorisk er plassert i rådmannens stab Hva er et felles må Rolle tildelt ut fra hva en er god på som spiss, keeper, back lnformasjon fra trener er tydelig og lett for spiller å forstå De ulike spillere har til tross for at det er høyt tempo, evne til kommunikasjon og samhandling I tillegg har de supportere som heier dem fram mot et felles måi Folkehelse: opplysning, holdningsendring, fokus på en selv og egne holdninger U like perspektiv enkelti nd ivideulokalsamfun net En verdig hverdag/et "normalt" liv rusm iddelavhengig het? hva er det for en person med Rusmiddelavhengige er ulike individer med ulike mål og ønsker Ernæring: Trondheim har god erfaring med matbuss Fauske har faste dager med felles lunch Suppestasjoner? Mulighet for samhandling mellom handelsstand, frivillige og kommune om for eksempel "best før mat" overskudd på bakevarer o l? Kom fram synspunkt om at målet må være at sosiale stønadssatser var såpass stor at den enkelte har økonomi til selv å kjøpe seg mat Hva går raskest av å få hevet de sosiale stønader og å organisere en eller annen form for bespisning? Felles måltider kan også være gode møteplasser F riti dsa ktivitete r/f ri I uft

21 Brønnøysund har et samarbeid mellom Røde Kors, lokal motorcrossklubb, NAV og kommune Fritidstilbud for personer som er interessert i motorer og mekking hvor kommunen holder lokale, NAV holder verktøy og motorcrossklubb og Røde Kors stiller med i nstru ktø rerlmed hjel pere Saltdal har et nært samarbeid med Jeger og fisk foreninga i forhold til friluftsliv De har god erfaring på at fysisk aktivitet er viktig Kommunen har også ansatt en kunstterapeut Det er viktig at også de som ikke deltar i fysisk aktivitet har fritidstilbud som er meningsfylte Fauske vektlegger fysisk aktivitet og har et nært samarbeid med FYSAK Det er også lagt opp tilfellestrening på treningsstudio, innebandy og karate Det er også opprettet en egen kvinnegruppe og musikkgruppe samt matkurs I hovedsak driftes dette av kommunen eller ved hjelp av prosjektmidler Viktig at rusmiddelavhengige kommer inn i miljøer hvor deres egne interesser fremmes Må samtidig være obs at ikke det dannes nye grupper hvor det er vanskelig å få innpass Forebyggende arbeid Forbygging må foregå på ulike arena som arbeidsliv og skole Skole har rusproblematikk på dagsorden Kan det gjøres på andre måter enn i dag? Hvordan fanges de som er i faresonen opp? Forslag om: Samarbeid mellom f eks NAV skole for at skole skal ha tilgang på utstyr for aktuelle aktiviteter slik at alle har en reell mulighet til å delta på fysiske aktiviteter uavhengig av familiens ressu rser NAV betaler kontingent til lag/foreninger Helsestasjon for ungdom med fokus på forebygging Rusavhengighet kan være vanskelig å ta opp på arbeidsplassen Forslag om Holdningsskapende arbeid for arbeidsgivere Hvordan snakker vi om rus? Viktig å ta fatt i på arbeidsplassen, og ikke bare dekke over og beskytte personer med rusmiddelavhengighet

22 Annet: Holdningsarbeid er svært viktig Personer med rusavhengighet blir svært stigmatisert Utfordring å motivere den rusmiddelavhengige AA ble trukket fram som viktig støtte til pårørende/alkoholavhengig Kommentar om at AA ikke uttaler seg på vegne av noen Deltar ikke i det offentlige rom, men bare i relasjon til pårørende/alkoholavhengig lndividuell plan viktig verktøy Gode kvalifiseringsprogram rett til minsteinntekt Bodø kommune har utført kartlegging i forhold til om rusavhengighet eller psykiske vansker har vært til hinder for å fungere i ordinært arbeid Vi plasserer oss selv over den rusmiddelavhengige og skal være hjelpere Den egentlige hjelper er brukeren selv Det skjer ingenting før bruker selv vil ha endring, men bruker vil ha behov for hjelp og støtte Må bruker være rusfri for å delta i behandlingstilbud? Hva kan gjøres for barn av rusmiddelavhengige personer? Pårørende? Aktiv fritid /fysisk aktivitet er viktige momenter for rehabilitering

Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet

Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet Quality Grand Hotel Steinkjer 15. - 16. oktober 2009 Hva skal jeg si noe om: Utfordringer innenfor kommunalt rusarbeid Statlige føringer Forslag til

Detaljer

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Innledning til refleksjon og diskusjon Samling for helseledere i Trøndelag Scandic Hell 21.11.17 fylkeslege Jan Vaage Viktige dokumenter Opptrappingsplanen

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær

Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær Side 2 Side 3 Ta noen grunnleggende ting først på alvor. Alt henger sammen med alt (GHB) Godt

Detaljer

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Seniorrådgiver Lars Wikdahl Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016 Sentrale mål for helse- og omsorgspolitikken

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

Utfordringer og endringer innen psykisk helse og rus Fagutvalg 12. oktober 2016

Utfordringer og endringer innen psykisk helse og rus Fagutvalg 12. oktober 2016 innen psykisk helse og rus Fagutvalg 12. oktober 2016 Orientering ved TO-leder Psykisk helsearbeid og rusomsorg Anne Karin Lien og Sektorsjef Terje Næss Statsbudsjettet 2017 Pakkeforløp -Helsedirektoratet

Detaljer

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg!

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Ketil Nordstrand Seniorrådgiver Avdeling for psykisk helse og rus 07.12.2012 Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St.

Detaljer

Opptrappingsplan for rusfeltet

Opptrappingsplan for rusfeltet Stjørdal 22.05.17 Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 «Regjeringen vil ha en ny og forsterket innsats for mennesker med rus- og eller psykiske problemer, og vil derfor legge fram en ny opptrappingsplan

Detaljer

Opptrappingsplanen for rusfeltet Avdelingsdirektør Anette Mjelde, Helsedirektoratet. Bergen 14 juni 2016

Opptrappingsplanen for rusfeltet Avdelingsdirektør Anette Mjelde, Helsedirektoratet. Bergen 14 juni 2016 Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020 Avdelingsdirektør Anette Mjelde, Helsedirektoratet Bergen 14 juni 2016 Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020 Planen ble vedtatt i Stortinget 28 april 2016

Detaljer

Utfordringer på psykisk helsefeltet. Øystein Mæland, assisterende helsedirektør

Utfordringer på psykisk helsefeltet. Øystein Mæland, assisterende helsedirektør Utfordringer på psykisk helsefeltet Øystein Mæland, assisterende helsedirektør NSH 14.10.2013 Mål møte pasienter og pårørende Pasienter/brukere vet hvor de kan fåhjelp når de trenger det Tilgang pånødvendig

Detaljer

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring?

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? SAMHANDLINGSREFORMEN Hva skal man oppnå? Økt satsning på

Detaljer

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Torshavn 31.08.2012 Mette Kolsrud Forbundsleder, Norsk Ergoterapeutforbund Samhandlingsreformen Implementert fra 01.01.2012 Samhandlingsreformen; St. meld. 47

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet

Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 1 Sentrale mål for helse- og omsorgspolitikken Redusere unødvendig og ikke- medisinsk

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

Seminar i alkoholloven/rusforebygging 7.november Sita Grepp, Fylkesmannen i Nordland

Seminar i alkoholloven/rusforebygging 7.november Sita Grepp, Fylkesmannen i Nordland Seminar i alkoholloven/rusforebygging 7.november 2017 Sita Grepp, Fylkesmannen i Nordland Alkohol er en av risikofaktorene for sykdom og tidlig død (WHO) Påvirker ikke bare den som drikker, men også tredjepart

Detaljer

Pasientens helsetjeneste

Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Helse- og omsorgsminister Bent Høie Urbanisering 2015 2030 Befolkning 2015: 5 167 475 2030 5 948 156 Demografi Eldre 2015: 503 051 2030 794 873 Mangfold 2030 Hva lever vi med og

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Opptrappingsplan for rusfeltet ( )

Opptrappingsplan for rusfeltet ( ) Helse- og omsorgsdepartementet Opptrappingsplan for rusfeltet (2016 2020) Tore Sørensen Oslo 01.11.2016 Rus og psykisk helse satsingsområde for Regjeringen Regjeringens mål er å skape pasientens helsetjeneste

Detaljer

Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver. Fagdag 18. februar 2011

Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver. Fagdag 18. februar 2011 Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver Fagdag 18. februar 2011 Kort om innlegget Samhandlingsreformen tre overordnede utfordringer Meldingens 5 hovedgrep Viktige perspektiver i meldingen Nye lovforslag

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

"Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)" - 5 delprosjekter

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - 5 delprosjekter Høring fra Kautokeino kommune: "Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)" - 5 delprosjekter Innledning Det vises til høringsbrev. Kautokeino

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Bakteppe for tilskuddsordningene: Ulike rapporter og undersøkelser viser: Dårlig helsetilstand hos personer med rusmiddelproblemer og Mangelfullt tjenestetilbud

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Samarbeid med Asker DPS Prosjekt psykisk helse og rus (utvikling av en modell

Detaljer

Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015.

Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015. Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015. v/ seniorrådgiver Tore Sørensen 1 Langsiktige mål for psykisk helse og rusarbeid Fremme selvstendighet og mestring

Detaljer

Opptrappingsplanen for rusfeltet ( )

Opptrappingsplanen for rusfeltet ( ) Helse- og omsorgsdepartementet Forum for rus og psykisk helse i Vestfold Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016 2020) Sandro Moe Melgalvis Nettverkssamling rus/psykisk helse i Geiranger 25. mai Rus og

Detaljer

Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene

Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene Hovedutfordringer og virkemidler for et godt psykisk helsearbeid. Konkrete tiltak, samhandling, struktur og betydning av intern organisering av psykisk helse

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF Røros kommune o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Holtålen kommune Samarbeidsavtale Mellom Røros og Holtålen Kommuner og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBEIDSAVTALE VEDRØRENDE PROSJEKT RUSTEAM PÅ RØROS 1. Innledning

Detaljer

Morgendagens sykepleierrolle i lys av samhandlingsreformen. v/ann-kristin Fjørtoft Diakonova 18.okt 2013

Morgendagens sykepleierrolle i lys av samhandlingsreformen. v/ann-kristin Fjørtoft Diakonova 18.okt 2013 Morgendagens sykepleierrolle i lys av samhandlingsreformen v/ann-kristin Fjørtoft Diakonova 18.okt 2013 Stikkord: Sykepleie i tradisjon og forandring Samhandlingsreformen Visjoner og føringer Konsekvenser

Detaljer

Ny i NAV. Veien til arbeid og velferd

Ny i NAV. Veien til arbeid og velferd Ny i NAV Veien til arbeid og velferd Dag 1 Agenda TID TEMA Velkommen! Overordnet blikk på brukeroppfølging i NAV NAV-veileders kompetanse og rolle Helhetlig oppfølging Arbeidsrettet brukeroppfølging Bedre

Detaljer

Opptrappingsplanen for rusfeltet ( ) Helse- og omsorgsdepartementet

Opptrappingsplanen for rusfeltet ( ) Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016 2020) Rus og psykisk helse satsingsområde for regjeringen Utpekt som satsingsområde før valget i 2013 Inngår i regjeringserklæringen

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Agenda Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Fagdag for koordinatorer og koordinerende enheter 2017 Stein Roger Jørgensen, rådgiver Fylkesmannen

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Samhandlingsreformern i kortversjon

Samhandlingsreformern i kortversjon Samhandlingsreformern i kortversjon http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/kam panjer/samhandling/omsamhandlingsreformen/samhandlingsref ormen-i-kortversjon.html?id=650137 Bakgrunn Helse- og omsorgsminister

Detaljer

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN Fra en helsetjeneste som er stykkevis og delt til et helsetilbud som er sammenhengende og helt. Et helhetlig og forutsigbart behandlingstilbud krever: En oversiktlig og

Detaljer

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen Opptrappingsplaner psykisk helse og rus Direktør Bjørn-Inge Larsen Befolkningens psykiske helse Halvparten av befolkningen får en psykisk lidelse i løpet av livet 20-30 % har hatt en psykisk lidelse siste

Detaljer

Jenter - kvinner og rus. Om å være akkurat passe - om ensomhet om skam om misbruk om usynliggjøring

Jenter - kvinner og rus. Om å være akkurat passe - om ensomhet om skam om misbruk om usynliggjøring Jenter - kvinner og rus Om å være akkurat passe - om ensomhet om skam om misbruk om usynliggjøring 08.10.2014 Gladnyheter fra Bergen resten Færre som røyker av landet, men.. Færre 8. klassinger som drikker

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Housing first - Helse Vest 28.01.2013

Housing first - Helse Vest 28.01.2013 Housing first - Helse Vest 28.01.2013 Helse Vest Helse Vest RHF har et overordnet ansvar for å sørge for at befolkningen innen Helseregion Vest tilbys spesialisthelsetjenester i og utenfor institusjon.

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nettverk for læring og mestring, Helse Vest, 10. nov 2016 Helhet,

Detaljer

Et forsøk på å erstatte en statssekretær

Et forsøk på å erstatte en statssekretær Et forsøk på å erstatte en statssekretær Hvorfor ny opptrappingsplan Fortsatt mange utfordringer knyttet til: - Økt alkoholkonsum blant utvalgte grupper, spesielt blant kvinner og eldre - Vedvarende høye

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

Rus og psykisk helse. Eidsvoll kommune

Rus og psykisk helse. Eidsvoll kommune Rus og psykisk helse Orientering i Hovedutvalget for helse og omsorg 24.04.2017 side 1 Bakgrunn Kommunen har planlagt tjenestetilbudet med bakgrunn i: Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 «Sammen om

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Status - samhandlingsreformen

Status - samhandlingsreformen Erfaringer og utfordringer sett fra Trondheim kommune - med skråblikk fra en ny kommuneoverleges perspektiv Status - samhandlingsreformen Foto: Carl-Erik Eriksson I forhold til hovedgrepene: Er pasientrollen

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Inger Merete Skarpaas og Sigrunn Gjønnes, Helsedirektoratet Trondheim, 25.april

Detaljer

Forebygging av rusmiddelproblem hos gravide og småbarnsforeldre

Forebygging av rusmiddelproblem hos gravide og småbarnsforeldre Forebygging av rusmiddelproblem hos gravide og småbarnsforeldre V/ Ingvil Holtedahl. Jordmor - KK -UNN Agenda Historikk Presentasjon av Rusfri start på livet -prosjekt Målgruppe og målsetting Plan for

Detaljer

Generell informasjon

Generell informasjon Generell informasjon Ny veileder for psykisk helse- og rusarbeid for voksne Statsbudsjettet 2015 Barn og unge Tilskuddsordninger Tilsynserfaringer Strategier Opptrappingsplanen for rusfeltet 2015. OECDs

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering, Lillestrøm, 19.mai 2016 Overordnede prinsipper

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Fylkesmannens helsekonferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo 12. november 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni

Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni Samhandling i praksis flere eksempler på god samhandling Ingen trenger å falle utenfor. Samhandling i praksis Oppsøkende Behandlingsteam Stavanger

Detaljer

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Gran, 28. november 2012 Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Hvorfor samhandlingsreformen? Vi blir stadig eldre Sykdomsbildet endres Trenger mer personell

Detaljer

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Petter Øgar, Helse i utvikling11, Oslo 28. oktober 2011 Samhandlingsreformens forståelse og utfordringsbilde Uro for helse- og omsorgstjenestens bærekraft:

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Pasient og pårørende opplæring i lys av Samhandlingsreformen.

Pasient og pårørende opplæring i lys av Samhandlingsreformen. Pasient og pårørende opplæring i lys av Samhandlingsreformen. Hvem? Hva? Hvor? Elsa Hamre 1. desember 2011 Opplæring av pasient og pårørende ( OPP) Dokumentert effekt av pasientopplæring og involvering

Detaljer

Kommunens ansvar for RoPgruppa, med utgangspunkt i nye nasjonale retningslinjer

Kommunens ansvar for RoPgruppa, med utgangspunkt i nye nasjonale retningslinjer Kommunens ansvar for RoPgruppa, med utgangspunkt i nye nasjonale retningslinjer Amund Aakerholt Nasjonal kompetansetjeneste ROP AAa / ROP, Værnes 14.10.14 1 Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars

Detaljer

Utvikling og utfordringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling -TSB

Utvikling og utfordringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling -TSB Utvikling og utfordringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling -TSB Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering 20.09.10 22.09.2010 Arne Johannesen 1 Situasjonsbeskrivelse rusfeltet Forebygging og tidlig

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære?

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Tove Gundersen, generalsekretær (Cand.san hovedfag/master i helsefag, psykiatrisk sykepleier) torsdag, 8. mai 2014 Ja - det var

Detaljer

Referat Starus workshop

Referat Starus workshop Referat Starus workshop 11.04.2016 ANBEFALINGER Tema 1: Konsekvenser og ansvar for eget liv (4 stemmer) - Aktivisere brukere/pårørende mer i å stå for/ta ansvar for større deler av behandlings/hjelpetilbudet

Detaljer

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge Barn som pårørende et ansvar for alle Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge 09.02.2015 Barn som pårørende OSO 5.februar 2015 1 Når en i familien

Detaljer

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016 Habilitering Seniorrådgiver Inger Huseby Steinkjer, 3.mars 2016 Hva skiller habilitering og rehabilitering Først og fremst målgrupper. Brukere og pasienter med behov for habilitering er barn, unge og voksne

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

SPoR Vestfold. Samhandling psykiatri og rus

SPoR Vestfold. Samhandling psykiatri og rus SPoR Vestfold Samhandling psykiatri og rus Deltakere Kommunene Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Sandefjord og Larvik NAV Vestfold Psykiatrien i Vestfold HF Overordnet formål å sikre helhetlig, sammenhengende

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial fagdag Union scene, Drammen 21.1.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Therese Sivertsen, KS Rogaland Møteplass for koordinerende enhet innen habilitering/rehabilitering, 28.oktober 2010 KS

Detaljer

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn Kommune har som oppgave å gi hjelp til mennesker med psykiske lidelser og problemer, mennesker

Detaljer

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen : Lovgrunnlag, strategier og intensjoner Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen Disposisjon Definisjon rehabilitering Regelverk og sentrale dokumenter Hallgeir forteller Aktører i rehabiliteringsprosessen

Detaljer

Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken. Arne Backer Grønningsæter

Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken. Arne Backer Grønningsæter Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken Arne Backer Grønningsæter Oversikt Kontekst annen relevant forskning Bolig og tjenester Bolig og helse Funn fra en undersøkelse om samhandlingsreformens

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Landskonferanse Friluftsliv 12. juni 2013 Nina Tangnæs Grønvold Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet Kortreist natur og friluftsliv for alle Forventet

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

Systematisk arbeid mot bostedsløshet nytter

Systematisk arbeid mot bostedsløshet nytter Side 1 Systematisk arbeid mot bostedsløshet nytter Bergen 31. august 2006 Gunnar Sveri Side 2 Bolig er en forutsetning for et verdig liv Side 3 Bostedsløs i Norge Verdens beste boligstandard En av verdens

Detaljer

NAV en viktig jobb. men vi greier ikke jobben alene!

NAV en viktig jobb. men vi greier ikke jobben alene! NAV en viktig jobb men vi greier ikke jobben alene! 13.03.2017 Flere i arbeid Bedre brukermøter Økt kompetanse Dette er NAV 1/3 av statsbudsjettet Tjenester til 2,8 mill. mennesker 60 ulike stønader og

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer 2010-2015 Måloppnåelse, lurt og dumt, hva nå? Husbankens julelunsj 14. desember 2015 Fra start til mål? I vedlegg til søknaden til Husbanken (nov. 2009) skriver

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

ET LØFT FOR PSYKISK HELSE

ET LØFT FOR PSYKISK HELSE ET LØFT FOR PSYKISK HELSE Bedre tjenester til mennesker med psykiske lidelser Brukernes behov og medvirkning skal stå i sentrum Mer kunnskap og økt åpenhet om psykisk helse Større vekt på forebyggende

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram hva har vi gjort som er lurt særlig for mennesker med vansker knyttet til rus og psykisk helse

Boligsosialt utviklingsprogram hva har vi gjort som er lurt særlig for mennesker med vansker knyttet til rus og psykisk helse Boligsosialt utviklingsprogram 2009-2015 hva har vi gjort som er lurt særlig for mennesker med vansker knyttet til rus og psykisk helse Røros, 25. mai 2016 ved Mariann Dannevig, Anne Karin Lien, Ellen

Detaljer

Rus og psykisk helsetjeneste. Namdal legeforum 16.04.15

Rus og psykisk helsetjeneste. Namdal legeforum 16.04.15 Rus og psykisk helsetjeneste Namdal legeforum 16.04.15 Organisering av tjenestene Helse og omsorgssjef Stab Hjemmetjenester Rus og psykisk helsetjeneste Familiens hus Organisering av tjenestene Rus og

Detaljer

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Buskerud Helse- og omsorgskonferansen på Geilo, 16. november 2017 Fylkesmannens roller Iverksetting av nasjonal politikk «Styrt»

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune Føringer på rehabiliteringsfeltet Grete Dagsvik Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid Før Rehabilitering «forbeholdt» spesialisthelsetjenesten Omsorgsfaglig kultur i kommunene Lite incentiver

Detaljer

Hva er samhandlingsreformen? Norsk Tannverns konferanse 12. mars 2013 Anders Smith, seniorrådgiver/lege

Hva er samhandlingsreformen? Norsk Tannverns konferanse 12. mars 2013 Anders Smith, seniorrådgiver/lege Hva er samhandlingsreformen? Norsk Tannverns konferanse 12. mars 2013 Anders Smith, seniorrådgiver/lege Samhandlingsministeren Norsk Tannvern 12. mars 2013 2 Siden begynnelsen av 1970-årene har vi snakket

Detaljer

Pasientens helsetjeneste

Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Befolkning 2015: 5 167 475 2030 5 948 156 Utfordringsbildet Eldre 2015: 503 051 2030 794 873 Mangfold 2030 Hva lever vi med og hva dør vi av? Vi kan ikke bemanne oss ut av utfordringene

Detaljer

Erfaringskonferanse koordinerte. tjenester. Scandic Lerkendal 7mars. Kristoffer Lein Staveli og Siri Kulseng Tiller DPS

Erfaringskonferanse koordinerte. tjenester. Scandic Lerkendal 7mars. Kristoffer Lein Staveli og Siri Kulseng Tiller DPS Erfaringskonferanse koordinerte tjenester Scandic Lerkendal 7mars Kristoffer Lein Staveli og Siri Kulseng Tiller DPS 3 ambulante team ved Tiller DPS AAT - Ambulant akutteam ACT - Assertive community treatment

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Guro Birkeland, generalsekretær Norsk Pasientforening 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling NPs

Detaljer

Midt-Telemark

Midt-Telemark Midt-Telemark 05.02.16 Utgangspunkt: Meld. St. 26 (2014 2015) «Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet» Innføre plikt til øyeblikkelig hjelp døgntilbud for pasienter og brukere med psykiske lidelser

Detaljer

Psykologer i Vestfoldkommunene. Muligheter fremover

Psykologer i Vestfoldkommunene. Muligheter fremover Psykologer i Vestfoldkommunene Muligheter fremover Antall Kommune Voksne Barn og unge Svelvik 1 2 Holmestrand/Re 1 Re 1 0,5 Horten 2 2 Tønsberg 2 2 Nøtterøy 1 Sandefjord 2 2 Larvik 2 1 Sum 11 10,5 Oppgaven

Detaljer

Evalueringsrapport. Prosjekt rus og psykiatri. Sarpsborg kommune

Evalueringsrapport. Prosjekt rus og psykiatri. Sarpsborg kommune Evalueringsrapport Prosjekt rus og psykiatri Sarpsborg kommune Formålet med prosjektet var å gi mennesker med rus-/psykiatriproblemer og bostedsløse tjenester av god kvalitet og som var helhetlige, samordnede

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer