rs) '-fr c)- "+r -To rd nt'+ r L g)' Jr+r KsRus.Nord =. -,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "rs) '-fr c)- "+r -To rd nt'+ r L g)' Jr+r KsRus.Nord =. -,"

Transkript

1 B KsRusNord,#*t Kompetansesenler rus NordNorge, HF l;;,:;, ;t" Rus og spesralpsykratflsk khnrkk UNN lqtf turu:dr rs) r+ ọ Tvl I /\ o il n (r Flō I T r L (n m 5 +r g) E! =, 0q (a /\ oi Jr+r o t p) I J v7 go To 3 "+r o T OJ n o r::i w NI iv 7T fr o l c) oi J Ō i o O o\ rd I J 7V rd nt+ \ rd

2 8:ll;:::;"* W;:;:l::: i ERFARINGSKONFERANSE RUS FAUSKE JUNI 2O1O FYLKESMANNEN I NORDLAND i i Samhandlingsreformen Tilskuddsordninger fadskel0rl luni2010 lauske I0 Ll td l0l0 S r,,":;:" Samhandlingsreformen St meld nr 47 ( ) SAMHANDLINGSREFORMEN Rett behandling på rett sted til rett tid Kommunene får et større ansvar for å yte helsetjenester til beiolkningen Bedre behandlingderen bor Gode tjenester med solid kompetanse Samarbeid mellom kommuner Forebygge forankres i kommunale planer Oppdage sykdom tidlig Livsstilsendringer Fauske 10111d2010 fauskel011td2010 Samhandlingsreformen Utfordring 1 Kommuner og sykehus samarbeide Kommunal medfinansiering Kommunalt ansvar for utskrivningsklare pasienter fra Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok fragmenterte tjenester Fåske 1011 jd2010

3 Utfordring 2 S t:::;t:: Utfordring 3 Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom :i Demografisk utvikling og endring i sykdomsbi ldet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne I {3 lrt,,:::"* S t:,t::: Hovedgrep 1 Klarere pasientrolle Gode og helhetlige pasientforløp Hovedgrep 2 Ny framtidig kommunerolle Foruentet vekst i behov for en samlet helsetjeneste i størst mulig grad må finne sin løsning i kommunene Nødvendig kompetanse ff lli",::r" Hovedgrep 3 Etablering av økonomiske insentiver Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten Kommunalt økonomisk ansvar for utskrivningsklare pasienter Hovedgrep 4 Spesial isthelsetjenesten skal utvikles slik at den i større grad kan bruke sin spesialiserte kompetanse rauske 10ll jml20l0

4 EA "", Hovedgrepene og retningen for Samhandlingsreformen sammenfaller med Opptrappingsplanene psykisk helse og rus Sterkere fokus på helhetlige forløp Brukermedvirkning Vektlegging av tiltak der pasienubruker bor Økt fokus på forebygging og tidlig intervensjon Bruk av individuell plan og utvikling av koordinatorrollen Økt kapasitet, kvalitet og kompetanse i de kommunale tjenestene Iauske jd20l0 S l;r:;::psryentninger til kommune og spesial isthelsetjenesten Gode og tilstrekkelige tjenester til personer med langvarige og sammensatte lidelser personer med alvorlige psykiske lidelser og/ eller omfattende rusmiddelproblemer Samhandlingsprosjekter som skal ta utgangspunkt i brukerens behov for tjenester fra både kommune og spesialisthelsetjeneste Oppsøkende virksomhet for brukere som ikke selv makter å oppsøke hjelpeapparatet eller ikke ser at de har behov for hjelp Høste erfaringer fra prosjektene Fauskel011 lui l:;:r" TILSKUDD til kommunalt rusarbeid Gradvis målretting av tilskuddet til oppbygging av kapasitet i kommunene lnnsatsen tilpasses lokale forhold Omfatter bredt: fra ungdom i faresonen til voksne med omfattende rusmiddelavhengighet Det stilles krav om at det skal foreligge en plan for arbeidet i tilskuddsperioden,i::l::;" fort tilskudd 22 av Nordlands 44 kommuner har prosjekter, totalt 15 mill Samarbeids/samhandlingsmodeller med andre kommuner og/eller spesialisthelsetjenesten og andre etater prioriteres også frivillig sektor FåNke 1011 jd2010 fauske 1011 Jd20l0 # i;l;l:r;" fort tilskudd Tilskuddsordningene blir kunngjort på wwwhelsedirebtorateina i nov/des 2010 Søknadsfrisl janlfeb 2011 Viktig med administrativ og politisk forankring! Fauke 10 l1 jui20l0 ;::l;::;1" Nyftige nettsider: wwwgvthggry, x"ilcn ygveirf_ 1<o r$ p eta n e e h qv i n g,i,g www K* {?t,t},! u {l qle_ vqww f* re,bllfi g i n g n q wwlfj h e sed r*kto råtet I i n o " lauske 10l Ljd 2010

5 Kontaktinfo Sita Grepp Rådgiver sosial og familieavdelinga, Fylkesmannen i Nordland Telefon: Mobil : Epost:,:åLfrtL*q_nj: Fåuskel011 jui2010

6 Postveien 3 Lavterskeltilbud for mennesker som har/ har hatt rusmiddelavhengighet Historikk Miljøterapeuter/ Rusmiddelkonsulent 2005 Fra 2004: Helsestasjon for rusmiddelavhengige (psyk sykepleier) Fra 2005: Miljøterapeur if,t bolig og fritid (sosionom ml vidutd psykiatri) Fra 2007: Økonomisl< rådgivning fra (jurist) " Fra 2007: Miliøterapeut ift legemiddelassistert rehabilitering (sosionom ml vidutd i rus og avhengighetsproblematikk) Fra 20 l0: Et samlet tilskudd til komm rusmarb Fra 20 I 0: Politisk vedtak på drift i Postv 3 ut 20tI I ;;:!p i ii 9: il {lf! Fra enkeltmannsforetak til team ;i, Fra 2009: De 4 prosjekt/ statlig finansierte stillingene ble samordnet og samlokalisert En del av den kommunale rus og psykiatritjenesten I r Godt samarbeid I Fleksibilitet ift roller og oppgaver/ funksjon Helhetlig fokus,: t: åi! Fra et trappeavsats/rom til eget hus Ønske om en møteplass (nesten) uten terskel Behov for mer plass og sklerming God plass virker konfliktdempende Viktig arena for kontaktetablering og situaslonskartleggi ng Tidlig intervenering, og bistand fra et team

7 Dette er Postveien 3 å4 Et møtested hvor brukerne er ønsket inn Stue og kjøkken Aktivitetsrom, kontorer Helsestasjon ml prøvetakingsrom Apningstider mandag, onsdag og fredag kt08 " 15 Enkel servering; frukt mandag, lunsj onsdag og vafler fredag Tirsdag og torsdag; avtaler, tlfkontakt, møter, praktisk bistand, hiemmebesøk etc i:!a Forts Postveien 3 ai li :i i$ å; De ansatte er tilgjengelige Jevn økning i antall besøk og nye kontakter I 2010: glennomsnittlig I 6 stk innom i åpningstid I 20 l0:totalt 75 personer innom Poswn 3 Starthjelp til organisering av dagen gjennom kontakt, motivering, avtaler, møter og aktivitet Mye her og nu lobbing Behovene varierer veldig ;i ili 1 Aktiviteu/ tilbud i,,i ii # :," I : : :, : Fokus på fysisk aktivitet; godt samarbeid med Fysak Fellestrening på treningsstudio (3 g uke) lnnebandy (l g uke) Delakig i oppstart av karatetilbud (3 g annenhver uke) Kvinnegruppe (l g annenhver uke) Matkurs(4glmnd) Musikkgruppe (l 2 g uke) l 2

8 p3!l ;1 forts aktivitet/ tilbud :, Forsøk på Hasjawennings gruppe (frafall), Hatt tilbud om svømming (for få) : Hatt bowling noen ganger (for dyrt) r Oppsøkende tieneste i Urinprøvetaking i lnnog utlevering av brukerutstyr Økonomisk rådgivning, lndividuelle samtaler; oppfølging, hlemmebesøk l r!; ;; iå rne t) Viktlge faktoner fcrr lavterskeltilbudet : Alfa og omega: En leder som ser muligheter og, ikke bare begrensningel og som fronter "prosiektet" de rette steder" Som er tydelig, har : god formidlingsevne,gir ros og gir oss tro på at, defte får vi til! : Et eget og egnet lokale, og ofce "åpen dør" Engasiement, fleksibilitet og tilgiengelighet hos : ansatte : Godt teamarbeid i Helhetlig tenking : lntern og ekstern veiledning!!! ": ti &å is l åf ; Forts vi ktige faktorer Masse humor O Faglig påfyll, diskusioner og evaluering Økonomisk rådgivning som en del av lavterskeltilbudet har stor betydning Godt samarbeid med tillitsvalgte Medvirkning for ansatte og brukere Konstruktive samarbeidsfora Må ha godt samarbeid med andre instanser, gjensidig forståelse og "raske kanaler" Utfordringer Unge brukere (forebygging) vs eldre brukere Holde god stemning på stua Hvordan nå og ivareta lenter/ kvinner når det er mannsdominert oppmøte lvaretakelse av tidligere rusmiddelavhengige og aktive brukere I grenseland mellom rehabilitering og habilitering i:,z :i :t E9 t: 9i Ei Forts utfordringer Hvordan {ormidle håp og "evig optimisme" over år, eksempelvis ved ievnlige tapsopplevelser og nederlag " Definering av mål og dokumentering av vårt arbeid God nok ivaretakelse av ansatte Tett oppfølging krever mye ressurser 3

9

10 for å kunne endre Tid fl\:ir, tr,{=it{"{# Hi?r** Kontinuitel za;+ ;! ki :,:a:æ er,,; i i r +r Tverrfogiighet r*;* a{t* tt ;#*3=ziz*zrt,l ut Flere farsøk *y* * e4r +, 4+t,;i r *s*it r:t rr*r seg Psykoteropi nqturstridig intropsykiske prosesser interpersonlige konf likter sosiole problem krever forskjellige metoder, og stor grod ov uiholdenhet både hos posient og behondler loge øntilknytningsrelosjon ov høy kvolitet som en ikke skol ho behov for etler en stund er an* "Ubuntu" Vi blir mennesker gjennom andre, men? orv og miljø Genetisk: temperoment, sårborhet for ulike lidelser (rus) ti lknytni ng, aff ektregulering

11 Det er olltid noe golt med fomilien Rusproblemer Ireff er helt tilfeldig Kontroll og skremsel er virksomt Det går olltid golt til slutt Myter "People ore not born with the copocify to regulotetheir own emotionol reoctions" * Fonogy et ol 2000 Bowlby biologisk behov for åsøke trygg tilknytning Medfødt behov sommen med"cefe" fnvolvere flere deler ov hjernen, særlig midtre prefrontale delen av hjernen Trygg bose Tilknyting Tilknyting er et emosjonelt bånd som knytter bornet til en person (noen få) på tvers ov tid og sted Affektregulering fndre orbeidsmodeller Observere seg selv vio ondre fnterpsykisk og interoksjonel I prosess Speiler ogmarkerer en forskjell Sikker tilknytning fremme evnen til mentolisering Selvets utvikling Troumer Tilknytingsskoder Skodet selvbilde Svekket mentolisering Følelser blir ute ov kontrol I Ulike symptomer : rus, selvskoding, sulte seg utrygg tilknytning 2

12 Søken etter ondre 5årbcrhef morginolise?te Opplevelse ov inlegrering og å tilhøre, Andre"awikende" ungdonmer Jentør i gutte miljø og eldrekjeresler Rus en stodfesting ov manginolisering Mer "inn" og mer "ut" en gnuppe med medfødt og Selvmedisinering reics;onsskadci: vonskeligheter med å stole på ondre o9 forestill e seg at andre kon være til hjelp tr*umatiserf: konsentrosjonsproblemer, tonkef orsty rr elser, invol id iserende flosh bock ku!turelt oq inteliekfuelt deprivert: dårlig skolå gong, problemer med & forstå og forholde seg til sosiale koder, skom?009 Skom i Japon 1400 tollet J Ponksepp, " Af f ective Neurosci encne" (1998) SEEKING (søkning) FEAR (frykt) RAGE (sinne) LU5T (lyst) CARE (omsorg/kjerlighet) PANIC (seporosjonsongst) PLAY (lek/glede) erfarl Adhd og lek J Ponksepp norodrenolin og dopomine (neurotronsmitters) er involvert i sosiolisering gjennom "roughondtumble ploy" utviklingen ov prefrontale hemmende funksjoner 3

13 b io logiske f orskj eller menn hor 4 milliorder f lere hjerneceller enn kvinner kvinner sførce empotisk kopositet: hjernebro 100 millioner år vs KVINNER OG ALKOHOL Fig 3 SQ scores versus EQ scores for all participants, with the boundaries for the different brain types (82) utfordringer i vår kultur gutter mer sårbor for vår overkontrol lerte kultur overkontro lerie gutter og underkontrol lerte I gjenger Kjennetegn på personer med en psykisk lidelse og som trenger stsbile relosjoner Ustobile Lavere treskel for frustrosjon Større problemer med endringer Mer emosjonell Mindre mulighet til mentolisering Mer selvsentrert Relasjonsproblemer 4

14 Negotiv motoverf øring Hjelpesløshet, Følelse ov å komme til kori f kke være Iil nylte Føleowisning Sott ut ov hjelperollen Skodelig somhondling Vi mongler empoti Vi undervurderer den ondres problemer Vi er ikke bevisst negativ motoverføring om hj elpe Evne til empoti 6i håp Kompetonse Erfaring Kjennskop Holdninger Bevisste egne sorte hull Egen psykisk helse når ondre skol vokse *nerkjenn*lse "speiii*e tilhørighet tilknytning, øke offektbevissthet øke menloliserlng den gode somtolen Fro konfrontosjon til kommunikosjon Fro å fortelle til å lytte Fro et fortolkende til et ikke vitende perspektiv Fro ett perspektiv til flere virksomt bidrog fro hjelperen Refleksjon, oppsummering, åpne spørsmål Morkert speiling (7r hop Øke evnenlil mentolisering Økr offektbevissthet 5

15 Tntervensjoner E a o z I: æfr LI: o = 2 6

16 Hva vi skal prate om! Folk skal bo i Husan Noen perspektiver tilknyttet boligsosialt arbeid Presentasjon av vårt 2417 botilbud Boligsosialt arbeid i Rana May Steinfiell & Tore Sundrønning Boligsosialt arbeid Individuelt tilrettelagte tjenester Prioritering: Begrensede ressurser For å prioritere må vi ha kunnskap, om brukere, virkemidler, boligmarked Godt boligsosialt arbeid, forutsetter aktiv kommunal boligpolitikk Innsats mot de som faller utenfor den ordinære boligpolitikken Perspektiver Viktig med bred forståelse av hva boligsosialt arbeid innebærer Viklig å forstå boligpolitikken Boligpolitikken Inndelt i to deler; "Frie marked" & for vanskeligstilte Virkemidlene; Husbanken & utleieboliger Velferd Bolig en av fire hovedpilarer for velferd, pensjon, utdanning, helse Stamsø: "The wobbly pillar of the welfare state" Utfordring å drive velferdspolitikk, med den rolle boligen har i boligpolitikken

17 Liengbakken Eksempel på aktiv boligpolitikk, velferdspolitikk, ivaretakelse av de som faller mellom det som er av stoler Hva sier brukeme av tilbudet Beboerne Rusavhengige med varige følgeskader og eller tileggsproblematikk Somatiske sykdommer, psykiske lidelser, sosial angst, depresjoner Alder fra 30 til 60+ Uten bolig pga "kume ikke bo" Erfaringer etter 8 måneder Ikke krav om rusfrihet Utviklet seg en "kultur" blant beboeme Trygghet Bruke bo tilbudet som for og ettervem Akiivitet og boligsosialt arbeid Midlertidigeboliger

18 Betydningen av god samhandling fokus på "Postveien 3"!i ;i it ci 3i Mitt fokus Vårt oppdrag ansvar og tjenestetilbud, Noen udordringer (for NAV), Konkrete er{aringer v/janåke Storiord, leder NAV Fauske r r Vårt ansvar og tjenestetilbud Konnnrr rc"tr oal"" NAV Frrve Minimumsløsning Økonomisk sosialhjelp Tilbud til rusavhengige kap 6 Tiltaksrettet arbeid, HR r Støttekontakter mv kap 4, Barn og unge I ntroduksjonsordningen Flyktninger, ; i; :i ;1t 2t: Vånt oppdrag NAVs hovedmål Flere j arbeid og aktivitet, færre på stønad Enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov En helhetlig og effektiv arbeids og velferds{orvaltning Vår bernan ni ngsressurs ir,: ti :i,ei 6li i4:?!i i Behovsvedtaket NAVlovens gr4a Rettighetsfester vurdering av bistandsbehov og, aktivitetsplan I Oppfølging etter behov i Uavhengig av ytelse, omhandler ikke inntektssikring i Sikrer bruker framdrift, forutsigbarhet og medvirkning i I egen sak Sikrer at NAV planlegger og iverksetter riktige virkemidler, til rett tid Sikrer likebehandling og rettssikkerhet Apner for lokalt handlingsrom og skreddersøm

19 irl i:i : j $ l4a krever samarbeid! ll,r uirkemidler SYkefraværs ii Kommunate lå ll Arbeidsmarkeds oppfølging ll t L^^^r^^^ i kompetanse i"1^i[:7* ffi I Medisin oo :iiffi: Samtalemetodikk rehabiiiteriåg Skjønn i Sosialfaglig 1 Jobbsøking og kompetanse 1 formidling I Postveien 3 PLUSS? Supplere og styrke kommunalt tilbud for en utsatt gruppe Bidrar til at vi lettere holder vårt fokus Pmktisk bisand til enkeltbrukere Nærhet lokaler og bemanning noen erfaringer MINUS? Brukerens "advokat" vs, representant for et komm tjenestetilbud For en del av brukerne ser vi en fare for unødit ressursbruk (dobbeltarbeid) på dagtid Grensesnitt opp mot NAV og opp mot andre kommunale tjenester :r 9* t, : ili, i 1 I Utfordringer framover lnterne forbedringsprosesser i NAV " Giøre samhandling enklere og bedre for samarbeidspartnere Samhandling og rolleavklaring Utnytte samlet ressursbruk riktig Sikre Posweiens eksistens " Bygge videre på det som fungerer og utvikle dette videre 2

20 Sesjon 3 Folkehelse et livsviktig lagarbeid Offentlig, privat og frivillig sektor må være med på laget lnnledning Folkehelse Definision: Overskudd iforhold til hverdagens krav (Peter Hjort) Folkehelse er et satsningsområde i Fauske kommune Det er ansatt folkehelsekoordinator som organisatorisk er plassert i rådmannens stab Hva er et felles må Rolle tildelt ut fra hva en er god på som spiss, keeper, back lnformasjon fra trener er tydelig og lett for spiller å forstå De ulike spillere har til tross for at det er høyt tempo, evne til kommunikasjon og samhandling I tillegg har de supportere som heier dem fram mot et felles måi Folkehelse: opplysning, holdningsendring, fokus på en selv og egne holdninger U like perspektiv enkelti nd ivideulokalsamfun net En verdig hverdag/et "normalt" liv rusm iddelavhengig het? hva er det for en person med Rusmiddelavhengige er ulike individer med ulike mål og ønsker Ernæring: Trondheim har god erfaring med matbuss Fauske har faste dager med felles lunch Suppestasjoner? Mulighet for samhandling mellom handelsstand, frivillige og kommune om for eksempel "best før mat" overskudd på bakevarer o l? Kom fram synspunkt om at målet må være at sosiale stønadssatser var såpass stor at den enkelte har økonomi til selv å kjøpe seg mat Hva går raskest av å få hevet de sosiale stønader og å organisere en eller annen form for bespisning? Felles måltider kan også være gode møteplasser F riti dsa ktivitete r/f ri I uft

21 Brønnøysund har et samarbeid mellom Røde Kors, lokal motorcrossklubb, NAV og kommune Fritidstilbud for personer som er interessert i motorer og mekking hvor kommunen holder lokale, NAV holder verktøy og motorcrossklubb og Røde Kors stiller med i nstru ktø rerlmed hjel pere Saltdal har et nært samarbeid med Jeger og fisk foreninga i forhold til friluftsliv De har god erfaring på at fysisk aktivitet er viktig Kommunen har også ansatt en kunstterapeut Det er viktig at også de som ikke deltar i fysisk aktivitet har fritidstilbud som er meningsfylte Fauske vektlegger fysisk aktivitet og har et nært samarbeid med FYSAK Det er også lagt opp tilfellestrening på treningsstudio, innebandy og karate Det er også opprettet en egen kvinnegruppe og musikkgruppe samt matkurs I hovedsak driftes dette av kommunen eller ved hjelp av prosjektmidler Viktig at rusmiddelavhengige kommer inn i miljøer hvor deres egne interesser fremmes Må samtidig være obs at ikke det dannes nye grupper hvor det er vanskelig å få innpass Forebyggende arbeid Forbygging må foregå på ulike arena som arbeidsliv og skole Skole har rusproblematikk på dagsorden Kan det gjøres på andre måter enn i dag? Hvordan fanges de som er i faresonen opp? Forslag om: Samarbeid mellom f eks NAV skole for at skole skal ha tilgang på utstyr for aktuelle aktiviteter slik at alle har en reell mulighet til å delta på fysiske aktiviteter uavhengig av familiens ressu rser NAV betaler kontingent til lag/foreninger Helsestasjon for ungdom med fokus på forebygging Rusavhengighet kan være vanskelig å ta opp på arbeidsplassen Forslag om Holdningsskapende arbeid for arbeidsgivere Hvordan snakker vi om rus? Viktig å ta fatt i på arbeidsplassen, og ikke bare dekke over og beskytte personer med rusmiddelavhengighet

22 Annet: Holdningsarbeid er svært viktig Personer med rusavhengighet blir svært stigmatisert Utfordring å motivere den rusmiddelavhengige AA ble trukket fram som viktig støtte til pårørende/alkoholavhengig Kommentar om at AA ikke uttaler seg på vegne av noen Deltar ikke i det offentlige rom, men bare i relasjon til pårørende/alkoholavhengig lndividuell plan viktig verktøy Gode kvalifiseringsprogram rett til minsteinntekt Bodø kommune har utført kartlegging i forhold til om rusavhengighet eller psykiske vansker har vært til hinder for å fungere i ordinært arbeid Vi plasserer oss selv over den rusmiddelavhengige og skal være hjelpere Den egentlige hjelper er brukeren selv Det skjer ingenting før bruker selv vil ha endring, men bruker vil ha behov for hjelp og støtte Må bruker være rusfri for å delta i behandlingstilbud? Hva kan gjøres for barn av rusmiddelavhengige personer? Pårørende? Aktiv fritid /fysisk aktivitet er viktige momenter for rehabilitering

Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet

Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet Quality Grand Hotel Steinkjer 15. - 16. oktober 2009 Hva skal jeg si noe om: Utfordringer innenfor kommunalt rusarbeid Statlige føringer Forslag til

Detaljer

Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær

Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær Side 2 Side 3 Ta noen grunnleggende ting først på alvor. Alt henger sammen med alt (GHB) Godt

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Bakteppe for tilskuddsordningene: Ulike rapporter og undersøkelser viser: Dårlig helsetilstand hos personer med rusmiddelproblemer og Mangelfullt tjenestetilbud

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

SPoR Vestfold. Samhandling psykiatri og rus

SPoR Vestfold. Samhandling psykiatri og rus SPoR Vestfold Samhandling psykiatri og rus Deltakere Kommunene Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Sandefjord og Larvik NAV Vestfold Psykiatrien i Vestfold HF Overordnet formål å sikre helhetlig, sammenhengende

Detaljer

Housing first - Helse Vest 28.01.2013

Housing first - Helse Vest 28.01.2013 Housing first - Helse Vest 28.01.2013 Helse Vest Helse Vest RHF har et overordnet ansvar for å sørge for at befolkningen innen Helseregion Vest tilbys spesialisthelsetjenester i og utenfor institusjon.

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene

Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene Hovedutfordringer og virkemidler for et godt psykisk helsearbeid. Konkrete tiltak, samhandling, struktur og betydning av intern organisering av psykisk helse

Detaljer

"Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)" - 5 delprosjekter

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - 5 delprosjekter Høring fra Kautokeino kommune: "Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)" - 5 delprosjekter Innledning Det vises til høringsbrev. Kautokeino

Detaljer

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Samarbeid med Asker DPS Prosjekt psykisk helse og rus (utvikling av en modell

Detaljer

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN Fra en helsetjeneste som er stykkevis og delt til et helsetilbud som er sammenhengende og helt. Et helhetlig og forutsigbart behandlingstilbud krever: En oversiktlig og

Detaljer

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF Røros kommune o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Holtålen kommune Samarbeidsavtale Mellom Røros og Holtålen Kommuner og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBEIDSAVTALE VEDRØRENDE PROSJEKT RUSTEAM PÅ RØROS 1. Innledning

Detaljer

Status - samhandlingsreformen

Status - samhandlingsreformen Erfaringer og utfordringer sett fra Trondheim kommune - med skråblikk fra en ny kommuneoverleges perspektiv Status - samhandlingsreformen Foto: Carl-Erik Eriksson I forhold til hovedgrepene: Er pasientrollen

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen Opptrappingsplaner psykisk helse og rus Direktør Bjørn-Inge Larsen Befolkningens psykiske helse Halvparten av befolkningen får en psykisk lidelse i løpet av livet 20-30 % har hatt en psykisk lidelse siste

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Jenter - kvinner og rus. Om å være akkurat passe - om ensomhet om skam om misbruk om usynliggjøring

Jenter - kvinner og rus. Om å være akkurat passe - om ensomhet om skam om misbruk om usynliggjøring Jenter - kvinner og rus Om å være akkurat passe - om ensomhet om skam om misbruk om usynliggjøring 08.10.2014 Gladnyheter fra Bergen resten Færre som røyker av landet, men.. Færre 8. klassinger som drikker

Detaljer

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen : Lovgrunnlag, strategier og intensjoner Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen Disposisjon Definisjon rehabilitering Regelverk og sentrale dokumenter Hallgeir forteller Aktører i rehabiliteringsprosessen

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Fylkesmannens helsekonferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo 12. november 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni

Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni Samhandling i praksis flere eksempler på god samhandling Ingen trenger å falle utenfor. Samhandling i praksis Oppsøkende Behandlingsteam Stavanger

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011 Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 6.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet Inn på tunet konferanse Ta meg på alvor fordi jeg fortjener det! Honne, 25. mars 2009 Anne Helene Toft Rådgiver, Fylkesmannen i Oppland Prosjektmedarbeider KVP NAV Oppland Kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Trondheim 26.-27. november 2014 Forankring av arbeidet i helse- og omsorgstjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem?

Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem? Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem? Kommunaldirektør Tor Åm,10. november 2008 Utfordringer for velferdsstaten; 1. Økende press på tjenester 2.

Detaljer

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære?

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Tove Gundersen, generalsekretær (Cand.san hovedfag/master i helsefag, psykiatrisk sykepleier) torsdag, 8. mai 2014 Ja - det var

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Evalueringsrapport. Prosjekt rus og psykiatri. Sarpsborg kommune

Evalueringsrapport. Prosjekt rus og psykiatri. Sarpsborg kommune Evalueringsrapport Prosjekt rus og psykiatri Sarpsborg kommune Formålet med prosjektet var å gi mennesker med rus-/psykiatriproblemer og bostedsløse tjenester av god kvalitet og som var helhetlige, samordnede

Detaljer

VELKOMMEN TIL DRAMMEN! VELKOMMEN TIL KONFERANSE OM PROSJEKTET P 1824

VELKOMMEN TIL DRAMMEN! VELKOMMEN TIL KONFERANSE OM PROSJEKTET P 1824 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! VELKOMMEN TIL KONFERANSE OM PROSJEKTET P 1824 09.00 09.05 09.15 09.40 10.00 10.15 Kulturskolen Velkomsthilsen fra ordfører Historien om et prosjekt Ekstern evaluering Pause Klart

Detaljer

Forebygging av rusmiddelproblem hos gravide og småbarnsforeldre

Forebygging av rusmiddelproblem hos gravide og småbarnsforeldre Forebygging av rusmiddelproblem hos gravide og småbarnsforeldre V/ Ingvil Holtedahl. Jordmor - KK -UNN Agenda Historikk Presentasjon av Rusfri start på livet -prosjekt Målgruppe og målsetting Plan for

Detaljer

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn Kommune har som oppgave å gi hjelp til mennesker med psykiske lidelser og problemer, mennesker

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene.

Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene. Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene. Kurs; Aktiv deltakelse og mestring i hele pasientforløpet Arrangør; Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs Hospital HF Tor Åm Samhandlingsdirektør

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 27.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste om tilbudet til rusmiddelmisbrukere behovet for et felles informasjonsgrunnlag

Samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste om tilbudet til rusmiddelmisbrukere behovet for et felles informasjonsgrunnlag Samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste om tilbudet til rusmiddelmisbrukere behovet for et felles informasjonsgrunnlag Adm. direktør Bård Lilleeng Målene med rusreformen Lettere for personer

Detaljer

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge Barn som pårørende et ansvar for alle Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge 09.02.2015 Barn som pårørende OSO 5.februar 2015 1 Når en i familien

Detaljer

Hverdagsrehabilitering Råde kommune. - Et tverrfaglig prosjekt i Helse- og omsorgstjenesten

Hverdagsrehabilitering Råde kommune. - Et tverrfaglig prosjekt i Helse- og omsorgstjenesten Hverdagsrehabilitering Råde kommune - Et tverrfaglig prosjekt i Helse- og omsorgstjenesten Hva er hverdagsrehabilitering? Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare

Detaljer

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune Føringer på rehabiliteringsfeltet Grete Dagsvik Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid Før Rehabilitering «forbeholdt» spesialisthelsetjenesten Omsorgsfaglig kultur i kommunene Lite incentiver

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR VADSØ KOMMUNE, FORSØK MED BRUK AV TILLITSPERSONER

PROSJEKTPLAN FOR VADSØ KOMMUNE, FORSØK MED BRUK AV TILLITSPERSONER SOSIALTJENESTEN NAV VADSØ PROSJEKTPLAN FOR VADSØ KOMMUNE, FORSØK MED BRUK AV TILLITSPERSONER FOR MENNESKER MED RUSRELATERTE PROBLEMER 0 Bilde: Prosjekt Arbeid for bedre bolig / Tillitspersonforsøket 2009

Detaljer

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelse er: 1. befolkningens helsetilstand

Detaljer

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune Brukerundersøkelser 2008 Stange kommune gjennomførte en brukerundersøkelse på psykisk helsefeltet høsten 2008, med en påfølgende dialogkonferanse for brukere og ansatte den 14.11.08. Bakgrunn for saken

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

INFORMASJON OM RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE

INFORMASJON OM RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON OM RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE KOMITE FOR MENNESKER OG LIVSKVALITET 15.02.12 Georg Sørmo, Vibeke Veie-Rosvoll 1 SAMMENHENGENDE TILTAKSKJEDER RUSKOORDINATOR RESSURSTEAM RUS 2 ORGANISERING -

Detaljer

Plan for videre samhandling?

Plan for videre samhandling? Plan for videre samhandling? Kjell Åge Nilsen HMN RHF Klarere pasientrolle Det vil settes inn mer systematisk innsats på å analysere og beskrive de gode pasientforløpene, og ut fra dette skal det vurderes

Detaljer

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering Sak 49-12 Vedlegg 1 Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika - doping Kort oppsummering 5 hovedområder for en helhetlig rusmiddelpolitikk 1. Forebygging

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet?

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Regional ReHabiliteringskonferanse 2011 Lillestrøm 26. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Stortingsbehandling våren 2010; St.meld

Detaljer

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen St.medl.nr.47. (2008 2009) Vedtatt i stortinget 27.04.2010 Fakta Vi blir stadig eldre Norge får en dobling av antall

Detaljer

Folkehelseplan og status frisklivssentral i Eigersund kommune

Folkehelseplan og status frisklivssentral i Eigersund kommune Folkehelseplan og status frisklivssentral i Eigersund kommune Eli Sævareid Regional folkehelsesamling i Dalane 17.mars 2015 Folkehelseplan 2014-2017 side 2 Innledning og bakgrunn «Sammen for alle» Folkehelsearbeid:

Detaljer

Rus og psykisk helsetjeneste. Namdal legeforum 16.04.15

Rus og psykisk helsetjeneste. Namdal legeforum 16.04.15 Rus og psykisk helsetjeneste Namdal legeforum 16.04.15 Organisering av tjenestene Helse og omsorgssjef Stab Hjemmetjenester Rus og psykisk helsetjeneste Familiens hus Organisering av tjenestene Rus og

Detaljer

Samhandlingsteamet i Bærum

Samhandlingsteamet i Bærum Samhandlingsteamet i Bærum En forpliktende samarbeidsmodell mellom Bærum kommune og Bærum DPS Anne-Grethe Skjerve Bærum DPS Hdirs IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Hvem gjelder retningslinjen for? Personer over 18 år Personer med alvorlig og mindre alvorlig psykisk lidelse

Detaljer

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp?

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Asyl- og flyktingbarn, barnevernsbarn og funksjonshemmede barn Avd. direktør Jon-Torgeir Lunke avd. allmennhelsetjenester Forum

Detaljer

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser Midler til brukermedvirkning 1. Hvilket beløp bevilget kommunen til brukermedvirkning i organisert form i 2011? Vennligst oppgi svaret i 1000 kr Omfatter bevilgninger til organisasjoner for mennesker med

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Velferdsstaten under press;

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram 11.10.2010 Bjørn Jensen 1 Kriterier for utvelgelse av prosjekter Lokale prosjekter Formål Bakgrunn Tilbakeføringsgarantien Kriminalomsorgens

Detaljer

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 1 HELHETLIGE TJENESTER RUSKOORDINATOR RESSURSTEAM RUS 2 RUSAVDELINGEN RUSTJENESTEN RUSPROSJEKTENE Lov om sosiale tjenester kap. 6

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Pasient og pårørende opplæring i lys av Samhandlingsreformen.

Pasient og pårørende opplæring i lys av Samhandlingsreformen. Pasient og pårørende opplæring i lys av Samhandlingsreformen. Hvem? Hva? Hvor? Elsa Hamre 1. desember 2011 Opplæring av pasient og pårørende ( OPP) Dokumentert effekt av pasientopplæring og involvering

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Guro Birkeland, generalsekretær Norsk Pasientforening 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling NPs

Detaljer

INFORMASJON TIL FASTLEGER

INFORMASJON TIL FASTLEGER INFORMASJON TIL FASTLEGER Med rusreformen (01.01.2004) fikk leger en selvstendig rett å henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere (TSB). Dette er særlig viktig fordi

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet?

Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet? Ungdom i svevet hva fant de? 19.11.2015 Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet? Arbeids- og velferdsdirektoratet seniorrådgiver Åse

Detaljer

Askøy kommune. Marit Helen Leirheim Systemkoordinator

Askøy kommune. Marit Helen Leirheim Systemkoordinator Askøy kommune Meldingsrutiner til Koordinerende enhet ved behov for, eller ved mulig behov for, habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Hvorfor? Hvordan? Marit Helen Leirheim ystemkoordinator

Detaljer

Pasienter og pårørendes rettigheter i en palliativ fase. Hanna Baardsen Kreftomsorg Rogaland

Pasienter og pårørendes rettigheter i en palliativ fase. Hanna Baardsen Kreftomsorg Rogaland Pasienter og pårørendes rettigheter i en palliativ fase Hanna Baardsen Kreftomsorg Rogaland Palliativ fase Den palliative fase er en prosess som starter når det erkjennes at sykdom er uhelbredelig og som

Detaljer

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE KONFERANSE OM FOLKEHELSE FOR ELDRE PÅ FIRST AMBASSADEUR HOTELL, DRAMMEN 9. 10. OKTOBER 2013 Presentasjon av Terje Aasterud, fylkeseldrerådet FOLKEHELSELOVEN

Detaljer

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Landskonferanse Friluftsliv 12. juni 2013 Nina Tangnæs Grønvold Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet Kortreist natur og friluftsliv for alle Forventet

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste skal gi tilbud til mennesker med psykisk problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune Psykiatri og rus tjenester i egen kommune May Trude Johnsen Ass. fylkeslege 05.02.16 Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

På vei til ett arbeidsrettet NAV

På vei til ett arbeidsrettet NAV Nasjonal konferanse, Bergen 20.april 2015 På vei til ett arbeidsrettet NAV -Bolig i et arbeidsperspektiv Yngvar Åsholt Kunnskapsdirektør Yrkesdeltakelsen i Norge 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000

Detaljer

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Bodø og Svolvær, 27. og 28. mai 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Bodø og Svolvær, 27. og 28. mai 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA Psykisk helse i BrukerPlan Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Bodø og Svolvær, 27. og 28. mai 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA NAPHAs rolle 2014: Har bidratt til delen om psykisk helse

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Balsfjord kommune

SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Balsfjord kommune II SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Balsfjord kommune Søknadens kontaktperson Vi gjør oppmerksom på at ved positivt vedtak publiseres beskrivelse av bruken av

Detaljer

HELSEFREMMENDE SKOLER SELVEVALUERINGSVERKTØY

HELSEFREMMENDE SKOLER SELVEVALUERINGSVERKTØY HELSEFREMMENDE SKOLER SELVEVALUERINGSVERKTØY INNLEDNING Verktøyet for «Helsefremmende skoler» er knyttet til Kunnskapsløftet gjennom læringsplakaten og læreplanens generelle del. Nordland fylkeskommunes

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Pårørendearbeid i rusfeltet

Pårørendearbeid i rusfeltet Pårørendearbeid i rusfeltet OPP- konferanse Trondheim 17.-18.2.10 Seniorrådgiver Einar R. Vonstad I MORGON Sa du og la fra deg børa Den som tyngde deg ned I morgon sa du Og la det over på meg Dikt av :

Detaljer

Ruskurs for leger. 12.12.2008. Samarbeidstiltak, mellom MNK-Rus og fylkesmannsembetene i Trøndelagsfylkene, ved fylkeslegene.

Ruskurs for leger. 12.12.2008. Samarbeidstiltak, mellom MNK-Rus og fylkesmannsembetene i Trøndelagsfylkene, ved fylkeslegene. Ruskurs for leger. 12.12.2008 Samarbeidstiltak, mellom MNK-Rus og fylkesmannsembetene i Trøndelagsfylkene, ved fylkeslegene. Organisering/oppdrag MNK-rus mottar årlig oppdrag og finansiering fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn. Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester

Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn. Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Noen fakta om Arendal kommune Antall innbyggere: ca 45 000 Helse og levekår 8 enheter Funksjonshemmede

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

Vekstbedri*enes muligheter i forbindelse med samhandlingsreformen? Rådmann Verran kommune Jacob Br. Almlid 30.5.2013

Vekstbedri*enes muligheter i forbindelse med samhandlingsreformen? Rådmann Verran kommune Jacob Br. Almlid 30.5.2013 Vekstbedri*enes muligheter i forbindelse med samhandlingsreformen? Rådmann Verran kommune Jacob Br. Almlid 30.5.2013 Hensikten med reformen Ø Pasienter skal oppleve et mer helhetlig 7lbud Ø Styrke samhandlingen

Detaljer

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Gran, 28. november 2012 Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Hvorfor samhandlingsreformen? Vi blir stadig eldre Sykdomsbildet endres Trenger mer personell

Detaljer

Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år?

Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år? Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år? Helseledersamling 9-10/6 2016 Ørland Kysthotell Samhandlingsdirektør Tor Åm St. Olavs Hospital HF Mål og følge-evaluering

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer