RAPPORT VEILEDNING. Samfunnet si sårbarheit overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT VEILEDNING. Samfunnet si sårbarheit overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon"

Transkript

1 12 RAPPORT VEILEDNING Samfunnet si sårbarheit overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon

2 Utgjeve av: Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) 2012 ISBN: Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien

3 Samfunnet si sårbarheit overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon

4 Innhald Føreord...5 Samandrag Innledning Bakgrunn og mandat Avgrensingar Rapporten si oppbyging Metode og omgrep Metode og data Definisjon av nokre sentrale omgrep Elektroniske kommunikasjonsnett og -tenester Kritisk infrastruktur og innsatsfaktor Samfunnet si avhengigheit av elektronisk kommunikasjon Ekomnett og ekomtenester Endring i bruksmønsteret medfører nye sårbarheter Oppsummering Regulering av ekomsektoren Historisk utvikling Regulatoriske verkemiddel Samfunnskritiske verksemder si avhengigheit og sårbarheit overfor svikt i ekomnett og -tenester Finanssektoren Helsesektoren Samferdslesektoren Petroleumssektoren Energisektoren Tryggleiks- og beredskapsarbeidet i enkeltsektorar Skildring av hendingane 23. mai, 10. juni og Dagmar mai Pinseflaumen juni Stormen Dagmar Erfaringar frå pinseflaumen og Dagmar Relevante myndigheitar under hendingane Konsekvensar av bortfall Konklusjon Beredskapsaktørane sitt oversyn, førebygging og planar for svikt i ekomnett og -tenester Ansvar, nærleiks- og likskapsprinsippet Sentralt nivå Regionalt nivå - Fylkesmannen Lokalt nivå - kommunen Kommunikasjon under kriser Samfunnskritiske verksemder sitt arbeid for å redusere eiga sårbarheit Konklusjon Det nye Naudnettet Om Naudnettet Andre brukarar av Naudnett Konsekvensar av Dagmar for Naudnettet Tiltak for å gjere nødnett meir robust Forslag til tiltak som kan redusere sårbarheita Tiltak for å styrke mobilnettene Tiltak for å redusere aktørane si sårbarheit Referanser Vedlegg... 53

5

6

7 Føreord Fleire hendingar i 2011 har vist kor avhengig samfunnet er av elektroniske kommunikasjonstenester (ekomtenester) og kor sårbare vi er for svikt i desse. Under stormen Dagmar førte bortfall av mobil- og fasttelefonnettet til at kommunikasjon mellom viktige beredskapsaktørar og mellom myndigheiter og befolkning vart svært vanskeleg. Mest dramatisk vart situasjonen då det ikkje var mogeleg for befolkninga på store delar av Vestlandet å ringe nødsentralane for å be om naudsynt hjelp. Både Dagmar og flaumen i pinsen 2011 viser at ein på kommunenivå har stor evne til å handtere og improvisere i ein krisesituasjon. Det er likevel grunn til å tru at hendingane både under pinseflaumen og Dagmar fort kunne fått større konsekvensar dersom det til dømes hadde skjedd ulukker samstundes som vegar var stengt og kommunikasjonen vanskeleg. Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) har, saman med Post- og teletilsynet (PT), fått i oppdrag å greie ut om kor sårbare viktige beredskapsaktørar er overfor brot i offentlege elektroniske kommunikasjonsnett (ekomnett) med utgangspunkt i tre hendingar i Føremålet med denne rapporten er å medverke til læring om kor sårbart samfunnet er overfor bortfall i ekom, og kva for tiltak det er mogeleg å setje inn for å redusere denne sårbarheita. beredskapsplanlegging. Til slutt blir det lagt fram forslag til tiltak som myndigheiter på lokalt, regionalt og sentralt nivå bør setje i verk for å redusere sårbarheita ved bortfall av ekomtenester, og tiltak som kan gjere ekomnett meir robust. Dette vil medverke til å styrkje samfunnstryggleiken. Vi veit ikkje når vi vil oppleve ei ny hending som medfører at til dømes mobiltelefoni ikkje fungerer, men vi veit ganske sikkert at ei slik hending vil inntreffe. Det er eit mål å gjere risikoen for bortfall av ekomtenester så låg som mogeleg. Vi veit likevel at vi ikkje kan fjerne all risiko, og myndigheiter og befolkning kan difor ikkje leggje til grunn 100 prosent oppetid i ekomtenester. Difor må alle nivå i samfunnet vere førebudd på bortfall av ekomtenester og ha tenkt igjennom kva for tiltak dei sjølve kan setje inn for å avgrense konsekvensane for samfunnet og den enkelte. Det er viktig at dei vurderingane og tilrådingane som kjem fram i denne rapporten blir teke opp til vurdering hjå dei ansvarlege aktørane, slik at vi blir enda betre rusta til å møte ei ny hending med mogelege bortfall i elektroniske kommunikasjonstenester. Jon A. Lea Direktør I denne rapporten viser vi at samfunnet i aukande grad er avhengig av ekomtenester for å kunne oppretthalde viktige funksjonar i samfunnet, som til dømes styring og kriseleiing, handtering av hendingar og kommunikasjon mellom myndigheiter og befolkning. Dette blir kasta lys over gjennom dei erfaringane som er gjort frå fleire av hendingane i Vidare gjev rapporten eit oversyn over korleis aktørar på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå arbeider i høve til risiko og sårbarheitsanalysar og 5

8 6

9 Samandrag Bakgrunn, mandat og problemstilling Samfunnet er i stadig større grad avhengig av elektronisk kommunikasjon (ekom), og blir difor heile tida meir sårbart overfor bortfall av ekom. Tre hendingar i 2011 har kasta lys over denne sårbarheita. Den første var 23. mai då to kabelbrot førte til brot i Telenor sitt nett over store delar av landet. Den andre var 10. juni då ein logisk feil i ein tenar førte til at Telenor sitt mobilnett fall ut i heile landet i 18 timar, samstundes som Austlandet vart ramma av storflaum. Den siste hendinga var stormen Dagmar i romjula, der store delar av Vestlandet opplevde ekstremvêr med bortfall av ekomtenester som følgje av at kraftforsyninga vart ramma. Justis- og politidepartementet (JD) (no Justis- og beredskapsdepartementet) og Samferdsledepartementet gav etter dei to første hendingane Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) og Post- og teletilsynet i oppdrag å greie ut om kor sårbare viktige beredskapsaktørar er overfor brot i offentlege elektroniske kommunikasjonsnett (ekomnett) med utgangspunkt i dei to hendingane. Vidare bad ein om forslag til tiltak som kan vere eigna til å redusere samfunnet si sårbarheit overfor feil i dei offentlege ekomnetta. I romjula vart mandatet utvida til òg å omfatte erfaringane frå Dagmar. DSB har leia arbeidet med utgreiinga, med bidrag frå PT, dette gjeld særleg tekstinnspel i kapittel 3 og 4, og forslag til tiltak i kapittel 10. Problemstillingane det blir kasta lys over i utgreiinga er følgjande: Kor sårbare er viktige beredskapsaktørar overfor brot og andre feil i ekomnett? Kor viktig kan denne sårbarheita vere for samfunnet sin beredskap og evne til krisehandtering? Kva for erfaringar har hendingane pinseflaumen og stormen Dagmar i romjula gjeve viktige beredskapsaktørar i høve til handtering og kva for konsekvensar skapte bortfall av ekom for aktørane under desse krisene? I kva grad er viktige beredskapsaktørar førebudd på bortfall av elektroniske kommunikasjonstenester (ekomtenester), til dømes i ROS-analysar og planverk? I utgreiinga har vi sett på samfunnet si sårbarheit, det vil seie sårbarheita som følgjer av at aktørar mister ekomtenester, og i liten grad sårbarheita i ekomsystema i seg sjølv eller årsaker til at desse fell bort. Dette er belyst av andre, mellom anna i sårbarheitsrapporten 1 som Post- og teletilsynet (PT) la fram 13. januar Utgreiinga er basert på kvantitative data som DSB si kommuneundersøking 2, og ei undersøking som PT har gjort overfor utvalde Fylkesmenn. Kvalitative data er innhenta gjennom intervju med relevante aktørar og gjennom deltaking i ulike erfaringsseminar etter hendingane, i tillegg til data frå fleire rapportar og utgreiingar. Hovudfunn Tal frå kommuneundersøkinga og data frå intervju viser at viktige beredskapsaktørar er svært avhengige av ekomtenester, men at dei i liten grad har teke omsyn til denne avhengigheita i planverk. Ein har berre i liten grad vurdert av korleis ein kan redusere sårbarheita i eigen organisasjon ved til dømes innkjøp av ekomtenester, og ein har i liten grad tenkt igjennom kva for tiltak som kan setjast inn ved til dømes bortfall av telefoni. Vidare ser det ut til å vere knytt store forventingar til ekomtenestene si oppetid. Erfaringane frå handteringa og konsekvensane knytt til bortfall av telefoni var relativt like for pinseflaumen og Dagmar. I begge hendingane var utfordringa særleg knytt til følgjande: Kommunikasjon mellom viktige aktørar. Fylkesmannen hadde problem med å nå andre aktørar og kommunane. Nødetatane hadde sambandet sitt, men dei hadde store problem med å nå andre relevante aktørar, som til dømes kommunal kriseleiing og Statens vegvesen, og med å kalle ut mannskap. Dette førte til at aktørane hadde problem med å få eit fullstendig bilete over situasjonen, og gjorde dermed krisehandteringa vanskelegare. 1 PT-rapport nr : Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge 2 Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (2012): Kommuneundersøkinga

10 Kommunikasjon med befolkninga. Myndigheitene hadde i begge hendingane problem med å nå ut med informasjon om situasjonen til publikum. Under pinseflaumen hadde ein mellom anna vanskar med å informere publikum om kva for vegar som var framkomelege og kva for vegar det var viktig å unngå. Mest dramatisk vart manglande kommunikasjon med befolkninga under Dagmar då folk over store område ikkje kunne ringe nødnummer for å be om naudsynt hjelp. Pinseflaumen og Dagmar viser at ein på kommunenivå har stor evne til å handtere og improvisere i ein krisesituasjon. Det vart teke i bruk mange ulike løysingar for å halde kommunikasjonen ved lag; til dømes jakt/sikringsradio, satellittelefon, VHF og ordonnans. Det er grunn til å tru at hendingane både under pinseflaumen og Dagmar fort kunne fått større konsekvensar dersom det til dømes hadde skjedd ulukker samstundes som vegar var stengt og kommunikasjonen vanskeleg. Sjølv om mange viste evne til rask og god krisehandtering, ville fleire aktørar kunne ha halde kommunikasjonen ved lag dersom ein hadde hatt planar for bortfall av ekom. Dersom det hadde vore utarbeidd fleire planar (ROS-analysar, beredskapsplanar) for bortfall av ekomtenester, kunne dette ha redusert sårbarheita. Tiltak for å redusere sårbarheita Utrulling av landsdekkande Nødnett vil vere med på å redusere sårbarheita, gje større redundans og fleire bruksmogelegheiter for nødetatane. På aktørsida har PT lagt fram ei rekkje tiltak for å styrkje mobilsambandet i landet, og redusere sårbarheita på systemnivå. Desse tiltaka 3 vart lagt fram 13. januar 2012, og blir teke opp at i denne utgreiinga. DSB ynskjer å tilrå oppfølgingstiltak knytt til aktørar på lokalt, regionalt og sentralt nivå i tillegg til nokre generelle tiltak. Samanfatta er tiltaka som følgjer: Innføre ei ordning med prioritet i mobilnettet og høve til nasjonal roaming 4 Bortfall av ekomtenester skal takast med i ROSanalysar og planverk, og ein skal planleggje for alternative løysingar ved bortfall. Dette på gjeld lokalt, regionalt og sentralt nivå. Kontinuitetsplanlegging som òg omfattar ekom-avhengigheit må inkluderast i verksemdene si risikostyring. DSB vil i samband med dette: - Utarbeide ei rettleiing for Fylkesmenn/ etatar/kommunar sitt arbeid med ROSanalysar og beredskapsplanar. - I samarbeid med Post- og teletilsynet utarbeide ei ekom-rettleiing som kan supplere ROS-rettleiinga på ekom-området. - Utarbeide rettleiing i kommunal beredskapsplikt. - Gjennom tilsyn med Fylkesmenn følgje opp at arbeidet med ROS-analysar og planverk inkluderer bortfall av ekomtenester. Tiltaka vil medverke til ein er meir medviten ved anskaffing og drift av ekomtenester, og planar for bortfall vil kunne redusere samfunnet si sårbarheit og styrkje beredskapsaktørane si handteringsevne. 3 PT-rapport nr : Foreløpige erfaringer og forslag til tiltak etter ekstremværet Dagmar og PT-rapport nr : Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge 4 Med nasjonal roaming meinast ei teneste som, i samsvar med ein avtale mellom to operatørar, gjer det mogeleg at ein abonnent kan bruke mobilnettet til ein annan operatør i område der abonnenten sin eigen operatør ikkje har dekning, og utan at abonnenten treng inngå ein særskild avtale om det. 8

11 1. Innledning 1.1 Bakgrunn og mandat Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) og Post- og teletilsynet (PT) fekk i juli 2011 i oppdrag å etablere eit prosjekt som skulle sjå på kor sårbare viktige beredskapsaktørar er overfor brot og feil i offentlege elektroniske kommunikasjonsnett (ekomnett). Oppdraget er gjeve av Samferdsledepartementet og Justisdepartementet, og er leia av DSB. PT har bidrege mellom anna med tekstinnspel i kapittel 3 og 4, samt forslag til tiltak i kapittel 10. Mandatet er som følgjer: Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap og Postog teletilsynet etablerer eit prosjekt som skal vurdere kor sårbare viktige beredskapsaktørar er overfor brot og andre feil i offentlege elektroniske kommunikasjonsnett (ekomnett) og kor viktig denne sårbarheita kan vere for samfunnet sin samla beredskap og evne til krisehandtering. Utgreiinga skal ta utgangspunkt i hendingane 23. mai og 10. juni og dei erfaringane lokale, regionale og sentrale myndigheiter gjorde i denne samanhengen. Ein skal særleg sjå på kva svikten i Telenor sitt mobilnett 10. juni hadde å seie for handteringa av flaum- og skredhendingane på Aust- og Vestlandet same dag. Prosjektet skal òg gje ei vurdering av samfunnet si avhengigheit av offentlege ekomnett i eit breiare perspektiv, òg for andre brukarar enn beredskapsaktørar 5. Utgangspunktet for bestillinga var to hendingar med bortfall av Telenor sitt nett: den 23. mai 2011, då ekomnettet fall ut i store delar av Noreg på grunn av to kabelbrot, og 10. juni då problem med ein sentral node for mobilt breiband forårsaka brot i Telenor sitt mobilnett som ramma heile landet i 18 timar. Denne hendinga fall saman med ein større flaumsituasjon på Austlandet. Begge hendingane blir nærare omtalt i kapittel 6 og 7. Samfunnet si avhengigheit av elektronisk kommunikasjon er stadig aukande. Både myndigheiter og private verksemder er heilt avhengige av ulike typar elektronisk kommunikasjon for å levere tenester. Nokre av desse 5 Brev til Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap frå Justis- og politidepartementet, : Etablering av prosjekt som skal vurdere viktige beredskapsaktørers sårbarhet overfor brudd og andre feil i offentlige elektroniske kommunikasjonsnett tenestene vil vere heilt avgjerande for at ein òg i framtida skal kunne nå samfunnsmåla om tryggleik for kvar einskild, verdiskaping og velferd og nasjonal tryggleik. Samfunnet sett under eitt har vorte meir sårbart for sjølv kortare driftsavbrot i system og nett. Den auka sårbarheita skuldast mellom anna større teknisk kompleksitet, men òg at befolkninga, organisasjonar, næringsliv og forvalting har gjort seg avhengige av fungerande ekomnett. Dei fleste samfunnsfunksjonar er avhengig av ekomtenester, og vi står overfor ei stadig aukande elektronisk samhandling, der omfanget av informasjonen som blir utveksla aukar. Aukande bruk av ekomtenester fører til at konsekvensane av bortfall blir større. I romjula 2011 vart Noreg ramma av ei stor hending med stormen Dagmar. Uvêret forårsaka store øydeleggingar som mellom anna førte til at store delar av befolkninga, særleg på nordvestlandet, mista straumtilførsel og telefondekning. Justisdepartementet har bede DSB om òg å sjå til erfaringane frå Dagmar i denne utgreiinga. Alle dei tre hendingane som er omtalt i denne utgreiinga synleggjer at samfunnet er svært avhengig av fungerande ekomtenester, og at særleg bortfall av telefoni kan få store konsekvensar. Føremålet med utgreiinga er å peike på kva for konsekvensar bortfall av ekom kan få, og kva for tiltak ein kan etablere for å redusere samfunnet si sårbarheit overfor bortfall av ekom. Dei føreslåtte tiltaka er retta både mot tilbydarar av ekomtenester og mot aktørar i samfunnet som er avhengig av ekomtenester for å halde ved lag naudsynte funksjonar. Forslaga vil kunne medverke til å styrkje samfunnet si handteringsevne og beredskap for uynskte hendingar der ekom fell bort. 1.2 Avgrensingar Viktige beredskapsaktørar: Det går fram av mandatet at vi skal sjå på viktige beredskapsaktørar si sårbarheit overfor brot i ekomnett. Analysen har teke utgangspunkt i nokre konkrete hendingar, og dei viktigaste beredskapsaktørane er i denne samanheng dei aktørane som var mest involvert i hendingane, og som difor har dei mest relevante erfaringane 9

12 frå handteringane. Desse er nødetatane (helse, politi og brann), involverte kommunar, Fylkesmenn, Statens vegvesen og Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE). Utgreiinga skal òg sjå på samfunnet si avhengigheit av ekom i eit breiare perspektiv, òg for andre brukarar enn beredskapsaktørar. Dette gjer ein ved å sjå nærare på fem sektorar som er svært viktige i det norske samfunnet; Samferdslesektoren, helsesektoren, finanssektoren, petroleumssektoren og energisektoren. I utgreiinga omtalar ein desse sektorane si avhengigheit og sårbarheit for brot og svikt i offentlege ekomnett og korleis dette kan ramme sektoren sine leveransar. Rapporten går i noko grad òg inn på dei vidare konsekvensar for samfunnet av svikt i leveransane frå sektorane. Områda som er omtalt, er meint som døme på samfunnet si avhengigheit og sårbarheit for brot i ekomtenester, og gjev ikkje eit samla bilete av samfunnet si sårbarheit. Sårbarheit: Sårbarheit er eit uttrykk for dei problema eit system vil få med å fungere når det blir utsett for ei uynskt hending, og dei problema systemet får ta opp att verksemda si etter at hendinga har funne stad. Sårbarheit er knytt opp til mogeleg tap av verdi 6. Med sårbarheit meinast òg den omgrepsmessige motsetninga til tryggleik. Det blir særleg fokusert på dei funksjonane og tenestene som er naudsynte for å vareta innbyggjarane sine grunnleggjande behov eller som på annan måte er naudsynte for i størst mogeleg grad å avgrense negative konsekvensar knytt til bortfall av ekomtenester. I utgreiinga har vi eit hovudfokus på konsekvensane som aktørane opplever ved at ekomtenester fell bort. Det vil seie at vi ser på ei organisatorisk sårbarheit ved bortfall av ekomtenester, uavhengig av kva årsaka til bortfallet er. Vi kjem difor i liten grad inn på den tekniske sårbarheita til sjølve ekomsystema, det vil seie systema si sårbarheit overfor brot eller andre feil eller årsaker til brot og feil. Omgrepet ekom refererer i utgangspunktet til alle former for elektronisk kommunikasjon. I dei tre hendingane som er utgangspunkt for utgreiinga, var det utfall av telefoni som var sentralt. I utgreiinga vil vi difor i hovudsak kome inn på konsekvensane ved bortfall av telefoni. 1.3 Rapporten si oppbyging I kapittel 2 skildrar ein metoden som er nytta og kva for kjelder som har danna grunnlaget for vurderingane. Tema for kapittel 3 er elektroniske kommunikasjonsnett og -tenester. Kapittelet gjer greie for omgrepa kritisk infrastruktur (ekomnett) og kritiske innsatsfaktorar (ekomtenester) og knyter dette til kritiske samfunnsfunksjonar. Kapittelet omtaler til slutt tenestene og tilbydarar på ekomområdet. Kapittel 4 tek føre seg reguleringa av ekomsektoren og regulatoriske verkemiddel. Samfunnskritiske verksemder si avhengigheit og sårbarheit overfor svikt i ekomnett og -tenester er tema for kapittel 5. Kapittel 6 inneheld ei nærare skildring av hendingane 23. mai, 10. juni og stormen Dagmar. Viktige beredskapsaktørar sine erfaringar frå pinseflaumen og Dagmar er tema for kapittel 7. I kapittel 8 er temaet beredskapsaktørar sitt oversyn over risiko og sårbarheit knytt til ekomtenester, førebygging og planar ved svikt i ekomnett og -tenester. Kapittel 9 skildrar det nye Nødnettet, mogelege sårbarheiter og kva for konsekvensar stormen Dagmar fekk for Nødnettet. Forslag til tiltak som kan redusere den samfunnsmessige sårbarheita blir omtalt i kapittel NOU 2000:24: Et sårbart samfunn. Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet 10

13 2. Metode og omgrep 2.1 Metode og data Metoden som er nytta i arbeidet med denne utgreiinga tek utgangspunkt i mandatet si understreking av at prosjektet skal gjennomførast i dialog med involverte etatar, Fylkesmenn og kommunar. Som omtalt i kapittel 1, skal utgreiinga kaste lys over kor avhengig viktige beredskapsaktørar og samfunnet er av ekom, og kor sårbar denne avhengigheita gjer dei. Det skal takast særleg omsyn til erfaringar frå hendingane som er nemnt ovanfor. For å kaste lys over dette og andre relevante problemstillingar nemnt i kapittel 1 har vi nytta data frå følgjande kjelder: DSB si Kommuneundersøking: Kommuneundersøkinga er basert på ei spørjeundersøking til alle kommunane i landet, og tek opp fleire spørsmål som er relevante for førebygginga og beredskapen i kommunane, under dette bortfall av ekomnett og -tenester. Hovudtemaet i undersøkinga er status for samfunnstryggleik og beredskap i kommunane i landet. Dokument: Diverse dokument som er innhenta frå Fylkesmenn, kommunar og andre under dette kjem planverk, evalueringar, ROS-analysar og analysar som er gjennomført tidlegare. Intervju med relevante aktørar. Det er gjennomført intervju med ei rekkje relevante aktørar 7 som var involvert i hendingane. Dagsseminar om stormen Dagmar med involverte Fylkesmenn og etatar. Føremålet med seminaret var å kartleggje kva for sårbarheiter og beredskapsutfordringar som vart avdekt i samband med stormen Dagmar. Deltaking på erfaringsseminar/oppsummeringsmøte i regi av tre Fylkesmenn etter hendingane pinseflaumen og Dagmar. Dokumentasjon frå hendingane og relevante rapportar og utgreiingar, jf. referanseliste lengst bak. 2.2 Definisjon av nokre sentrale omgrep Dei mest sentrale omgrepa som blir nytta i samband med elektronisk kommunikasjon i denne utgreiinga, er definert nærare nedanfor. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Med informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) meinast teknologi og system av teknologi som blir nytta til å skape, gjere om, utveksle, mangfaldiggjere og publisere informasjon i form av tekst, lyd, bilete og/eller tal. Elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett) Elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett) blir ifølgje 1-5 pkt. 2 i ekomlova definert som eit system for elektronisk kommunikasjon der radioutstyr, svitsjar, anna koplings- og dirigeringsutstyr, tilhøyrande utstyr eller funksjonar inngår. Elektronisk kommunikasjon (ekom) Elektronisk kommunikasjon (EKOM) blir ifølgje 1-5 pkt. 1 i ekomlova definert som overføring av lyd, tekst, bilete eller andre data ved hjelp av elektromagnetiske signal i fritt rom eller kabel i eit system for signaltransport. Ekom blir i denne rapporten nytta som ei skildring av funksjon og teneste for elektronisk formidling av informasjon, dvs. både nettet og tenesta. Offentleg elektronisk kommunikasjonsteneste Offentleg elektronisk kommunikasjonsteneste er definert som elektroniske kommunikasjonstenester som er tilgjengelege for ålmenta eller berekna for bruk for ålmenta. 7 Det er gjennomført intervju/møte med følgjande aktørar: Fylkesmannen i Oppland, Gudbrandsdal politidistrikt, Statens vegvesen Oppland, Statens vegvesen Hedmark, Politidirektoratet, Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK), Avinor, Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE), Post- og teletilsynet og sju kommunar på Vestlandet og Austlandet i høve til hendingane. 11

14 12

15 3. Elektroniske kommunikasjonsnett og -tenester Fleire utgreiingar har gjort det synleg kor avhengig samfunnet er av kritisk infrastruktur og kor sårbart det er overfor svikt i desse. Særleg sårbarheitsutvalet (NOU 2000:24 Et sårbart samfunn) og infrastrukturutvalet (NOU 2006:6 Når sikkerheten er viktigst) la eit grunnlag for arbeidet med å redusere samfunnet si sårbarheit overfor svikt i kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjonar. Nedanfor blir omgrepa omtalt nærare, for å synleggjere kor kritisk ekomnett og -tenester er for samfunnet generelt og for handtering av kriser spesielt. 3.1 Kritisk infrastruktur og innsatsfaktor Kritisk infrastruktur er dei anlegga og systema som er heilt naudsynte for å halde ved lag kritiske funksjonar i samfunnet som igjen dekkjer samfunnet sine grunnleggjande behov og befolkninga si tryggleikskjensle. Dei grunnleggjande behova er definert som mat, vatn, varme, tryggleik og liknande. Dette er i samsvar med definisjonen som er nytta i St.meld. nr. 22 ( ) Samfunnssikkerhet Samvirke og samordning og NOU 2006:6 Når sikkerheten er viktigst. Samfunnsfunksjonar kan igjen delast inn i ulike typar leveransar. Kritiske samfunnsfunksjonar og leveransar omtalt i denne rapporten er mellom anna følgjande: Styring og kriseleiing Nød- og redningsteneste Finanstenester Varetransport Omgrepet samfunnsfunksjon blir ut frå definisjonen knytt til tenester som har direkte effekt på samfunnet og befolkninga sine grunnleggjande behov. For å gjere i samanhengen og skilnaden mellom samfunnsfunksjon og infrastruktur klarare, blir omgrepet innsatsfaktor nytta i denne rapporten. Innsatsfaktorar er dei eksterne tenestene eller leveransane som ei verksemd med kritisk samfunnsfunksjon er avhengig av for å kunne produsere og levere slik at dei grunnleggjande behova til samfunnet og befolkninga kan varetakast. Dette kan til dømes vere energi (straumforsyning), kapital, arbeidskraft og elektroniske kommunikasjonstenester 8. Innsatsfaktorane kan vere svært infrastrukturavhengige. Eksempelvis er leveransar frå finanssektoren avhengig av kraftnett (straumforsyning) og ekomnett (elektronisk kommunikasjon). Tilsvarande vil beredskapsaktørar vere avhengig av fungerande ekomnett for å kunne kommunisere med andre relevante aktørar under beredskapsinnsats. Dei innsatsfaktorane som ei verksemd med kritisk samfunnsfunksjon er avhengig av for å kunne dekkje samfunnet sine grunnleggjande behov, blir kalla kritiske innsatsfaktorar. Desse innsatsfaktorane er i stor grad tenester knytt til transport, logistikk og kommunikasjon. Det kan vere transport av energi frå produksjons- eller importanlegg til brukarane, transport av varer og personar eller formidling av informasjon i analog eller digital form, det vil seie ekomtenester. Allmenne innsatsfaktorar er tenester som i prinsippet er tilgjengelege for alle verksemder og heile befolkninga innanfor eit område. Dei blir gjerne kjenneteikna av å vere relativt tett kopla til eit infrastruktursystem, og av at talet på tilbydarar ofte er avgrensa. Fram til 1990-talet var tenesteyting og infrastruktur fullt ut integrert i statlege monopol. Televerket, no Telenor, er eit døme i så måte. No er i stor grad ansvaret for tenesteytinga skild ut og konkurranseutsett, medan monopolet i dei fleste tilfella er halde ved når det gjeld til ansvaret for infrastruktursystema og funksjonsevna deira. Unnataket er ekomsektoren der det er oppretta konkurrerande nett, men der samlokasjon gjer at delar av dei konkurrerande netta følgjer same trasé og einskilde stader har utstyr plassert i dei same bygninganee 9. 8 Sjå også: Sikkerhet i kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner modell for overordnet risikostyring, KIKS-prosjektet 1. delrapport. DSB januar Dei aller fleste tilbydarane av elektronisk kommunikasjon er avhengig av det landsdekkande transportnettet som Telenor ASA eig. 13

16 3.2 Samfunnet si avhengigheit av elektronisk kommunikasjon Samfunnet står overfor stadig aukande elektronisk samhandling og utveksling av informasjon gjennom bruk av elektronisk kommunikasjon. Internett blir nytta til e-post, publisering og innhenting av informasjon, og interaktive e-tenester som e-forvalting, e-handel og nettbank. Videokonferansar (VTC) er teke i bruk i næringslivet og i det offentlege. IKT-system og nettverk dannar basisen for prosesstyring og overvaking av installasjonar på norsk kontinentalsokkel, av kraftverk og vassverk. Tilgang til ekomtenester har etter kvart fått direkte betyding for tryggleiken til befolkninga og kvart einskild individ. Dette kan til dømes gjelde i nød- og krisesituasjonar der den einskilde har behov for å varsle relevant myndigheit, søkje informasjon via telefon, kringkasting eller Internett, eller føler behov for å komme i kontakt med sine næraste. Elektroniske kommunikasjonsnett og -tenester er òg viktige føresetnader for at myndigheiter, næringslivet, organisasjonar og kvar einskild skal få utført daglegdagse arbeidsrutinar og -prosessar. Samfunnet si avhengigheit av elektronisk kommunikasjon er gjennomgripande, og vi er i like stor grad avhengige av fungerande og stabile ekomnett som av andre viktige infrastruktursystem som kraftnett, veg og jernbane. Ein sikker og robust infrastruktur for ekomtenester er avgjerande for eit velfungerande samfunn 10. Figur 1 synleggjer ulike typar leveransar/funksjonalitetar innanfor einskildsektorar som er kritisk avhengig av ekomtenester, og den gjensidige avhengigheita som finst mellom ekomtenester og elektrisk kraft. Elektronisk kommunikasjon Finanssektoren Kontantforsyning Korthandtering Pengeoverføring Verdipapirhandel Næringssektoren Produksjon Lagerhold Distribusjon Justissektoren Kriseleiing Lov og orden Brann- og redning Kommunesektoren Avfallshandtering Vatn og avlaup Fjernvarme Fasttelefoni Mobiltelefoni Internett Elektrisk kraft Helse- og omsorgssektoren Akuttmedisin Distribusjon av legemidler Kommunikasjon om helserisiko Samferdselssektoren Vegtransport Jernbane Flysikringstenester Sjøtransport Petroleumssektoren Utvinning Raffinering Distribusjon Energisektoren Prosesstyring av kraftanlegg Avanserte straummålarar Figur 1. Avhengigheit av elektronisk kommunikasjon 10 Infrastrukturutvalet (NOU 2006:6 Når sikkerheten er viktigst) peika på at elektronisk kommunikasjon er avgjerande for å halde ved lag vitale tenester i samfunnet. Sårbarheitsutvalet (NOU 2000:24 Et sårbart samfunn) peika på at det kan få store økonomiske konsekvensar for einskildpersonar, verksemder og offentlege etatar dersom IKT-systema deira er utilgjengelege eller ikkje verkar som føresett. 14

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon 12 RAPPORT VEILEDNING Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-270-9 Grafisk produksjon:

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur 13 RAPPORT VEILEDNING Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur Samfunnssikkerhets- og beredskaps - messige konsekvenser ved Telenors utfasing av PSTN og ISDN-teknologien og sanering av deler av kobbernettet

Detaljer

Innleiing... 3 Oppsummering av utfordringar og risikoar knytte til mål og aktivitetar i tildelingsbrevet for 2012. 5

Innleiing... 3 Oppsummering av utfordringar og risikoar knytte til mål og aktivitetar i tildelingsbrevet for 2012. 5 Årsrapport 2012 Innhald Innleiing... 3 Oppsummering av utfordringar og risikoar knytte til mål og aktivitetar i tildelingsbrevet for 2012. 5 Mål 1... 6 Breibandsmarknadene... 6 Marknadene for overføringskapasitet...

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Breiband i Sogn og Fjordane. Handlingsplan

Breiband i Sogn og Fjordane. Handlingsplan VF-rapport nr. 15/2000 Breiband i Sogn og Fjordane Handlingsplan versjon 1.0 Odd Erik Loftesnes, Høgskulen i Sogn og Fjordane, og Svein Ølnes, Vestlandsforsking VF Rapport Tittel Breiband i Sogn og Fjordane

Detaljer

St.prp. nr. 66 (1999-2000)

St.prp. nr. 66 (1999-2000) St.prp. nr. 66 (1999-2000) Tilråding frå Samferdselsdepartementet av 19. mai 2000, godkjend i statsråd same dagen. Kapittel 1 St.prp. nr. 66 2 1 Bakgrunn 16. desember 1999 blei den norske og den svenske

Detaljer

Årsrapport om betalingssystem 2009

Årsrapport om betalingssystem 2009 Årsrapport om betalingssystem 2009 mai 2010 Årsrapport om betalingssystem 2009 Noregs Bank Oslo 2010 Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo Telefon: 22 31 63 83 Telefaks: 22 31

Detaljer

Årsrapport om betalingssystem 2012

Årsrapport om betalingssystem 2012 Årsrapport om betalingssystem 212 mai 213 Årsrapport om betalingssystem 212 Noregs Bank sitt ansvar og årsrapportering Noregs Bank sitt ansvar på betalingsområdet Noregs Bank skal arbeide for robuste

Detaljer

Saman om felles mål? Erfaringar med organisering, styring og finansiering av tverrgåande oppgåver. Rapport 2010:18 ISSN 1890-6583

Saman om felles mål? Erfaringar med organisering, styring og finansiering av tverrgåande oppgåver. Rapport 2010:18 ISSN 1890-6583 Saman om felles mål? Erfaringar med organisering, styring og finansiering av tverrgåande oppgåver Rapport 2010:18 ISSN 1890-6583 Føreord Forvaltinga er spesialisert og møter i dag ei rekkje samfunnsmessige

Detaljer

Digitale tenester i staten statuskartlegging. Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583

Digitale tenester i staten statuskartlegging. Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583 Digitale tenester i staten statuskartlegging Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583 Føreord I 2012 lanserte Stoltenberg II eit digitaliseringsprogram frå regjeringa, der det vart varsla eit auka trykk på digitalisering

Detaljer

Innhald. 1 Innleiing... 1

Innhald. 1 Innleiing... 1 Årsrapport for 2013 Innhald 1 Innleiing... 1 2 Måloppnåing... 3 2.1 Hovudmål 1: Forvaltninga skal vere godt organisert, leidd og ha riktig kompetanse... 3 2.1.1 Delmål 1.1: Statsforvaltninga skal ha eit

Detaljer

Innst. S. nr. 192. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen. St.meld. nr. 32 (2001-2002) og St.meld. nr.

Innst. S. nr. 192. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen. St.meld. nr. 32 (2001-2002) og St.meld. nr. Innst. S. nr. 192 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen St.meld. nr. 32 (2001-2002) og St.meld. nr. 18 (2002-2003) Innstilling fra samferdselskomiteen om situasjonen i den norske

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer

0HOG 6W 6WDW RJ NRPPXQH ± VW\ULQJ RJ VDPVSHO ± 0HOGLQJ WLO 6WRUWLQJHW 0HOG 6W 6WDW RJ NRPPXQH ² VW\ULQJ RJ VDPVSHO

0HOG 6W 6WDW RJ NRPPXQH ± VW\ULQJ RJ VDPVSHO ± 0HOGLQJ WLO 6WRUWLQJHW 0HOG 6W 6WDW RJ NRPPXQH ² VW\ULQJ RJ VDPVSHO 2SSO\VQLQJDU RP DERQQHPHQW ODXVVDO RJ SULV InU HLQ KMn )DJERNIRUODJHW 3RVWERNV 3RVWWHUPLQDOHQ %HUJHQ ( SRVW RIISXE#IDJERNIRUODJHW QR 7HOHIRQ )DNV ZZZ IDJERNIRUODJHW QR RIISXE 0HOG 6W 2IIHQWOHJH LQVWLWXVMRQDU

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe bustadbranntryggleik 2010

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe bustadbranntryggleik 2010 11 RAPPORT VEILEDNING Arbeidsgruppe bustadbranntryggleik 2010 Ein gjennomgang av dagens ordningar for informasjon, tilsyn og kontroll med branntryggleiken i bustader Utgitt av: Direktoratet for samfunnstryggleik

Detaljer

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Fylkesrevisjonen Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Ein tydeleg medspelar Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2011 Innhald 1. Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet...

Detaljer

Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge

Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge PT-rapport nr. 1 2012 Januar 2012 Sammendrag Samferdselsdepartementet ga etter flere store utfall i mobilnettene i mai og juni 2011 Postog teletilsynet (PT) i

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane 0 Telemedisin Sogn og Fjordane Eit samhandlingsprosjekt mellom KS/kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde Sluttrapport fase 2 30. juni 2014 Telemedisin Sogn og Fjordane 1 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnamn

Detaljer

Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002

Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 4/2002 Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002 Ingjerd Skogseid, Geir Strand og Svein Ølnes

Detaljer

I rapporten gav prosjektgruppa denne tilrådinga om overdraging av verksemd frå helseføretaka til Helse Vest IKT:

I rapporten gav prosjektgruppa denne tilrådinga om overdraging av verksemd frå helseføretaka til Helse Vest IKT: Oppsummering I dag har Helse Vest IKT ansvaret for teknologiar knytt til IKT-området, medan helseføretaka har ansvaret for teknologiar knytt til telefoni, ulike signalsystem, audio og video. Det er brei

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 10.05.14 Saksbehandlarar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak 39/14 A 2 vedlegg

Detaljer

Fast eller flytande rente; skal ein høyre på renteekspertane?

Fast eller flytande rente; skal ein høyre på renteekspertane? NORGES HANDELSHØYSKOLE Vår, 2010 Fast eller flytande rente; skal ein høyre på renteekspertane? Av Sara Henriette Haugen Rettleiar: Postdoktor Trond Døskeland Masterutgreiing i fordjupingsområde: Finansiell

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune Forord I sak 10/11, handsama i Skodje kontrollutval den 14.6.11, og PS 34/11 handsama i Skodje kommunestyre den

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Erfaringar frå ekstremvêret Nina. januar 2015

Erfaringar frå ekstremvêret Nina. januar 2015 Erfaringar frå ekstremvêret Nina januar 2015 55 2015 R A P P O R T Erfaringar frå ekstremvêret Nina Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Noregs vassdrags og energidirektorat Rannveig Baaserud Nilsen Rannveig

Detaljer

St.meld. nr. 19 (2007 2008) Kredittmeldinga 2007

St.meld. nr. 19 (2007 2008) Kredittmeldinga 2007 St.meld. nr. 19 (2007 2008) St.meld. nr. 19 (2007 2008) Innhald 1 Innleiing... 5 4 Regelverksutvikling og løyve i 1.1 Oversikt over meldinga... 5 større saker på finansmark nadsområdet... 36 2 Finansiell

Detaljer

Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014

Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014 Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 ISBN: Grafisk produksjon: ISBN 978-82-7768-364-5

Detaljer

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT HOTELLGRUPPA I SOGN PÅ INTERNETT KARTLEGGING AV STATUS OG BEHOV Øyvind

Detaljer