KOMMUNEDELPLAN FOR MIDTREGIONEN BYKLE KOMMUNE. Kommunedelplan for midtregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEDELPLAN FOR MIDTREGIONEN BYKLE KOMMUNE. Kommunedelplan for midtregionen"

Transkript

1 1 KOMMUNEDELPLAN FOR MIDTREGIONEN BYKLE KOMMUNE

2 2 INNHALD 1. MÅL PLANOMRÅDET 7 3. PLANARBEIDET 8 4. KARTLEGGINGAR OG PLANFØRESETNADER FØRESEGNER 19

3 3 1. MÅL Bygdeutvikling Overordna rammer og retningslinjer for kommunedelplan for midtregionen finn ein i Kommuneplan for Bykle , Hyttepolitisk plan frå 1996 og Masterplan for Hovden som reisemål frå Overordna mål for samfunnsutviklinga i Bykle kommune, er å vidareutvikla eit livskraftig lokalsamfunn ved å satse på reiseliv og reisemålsutvikling. Intensjonen med kommunedelplanen er bygdeutvikling knytt til hyttebygging. Masterplan for Hovden som reisemål, seier mykje om korleis midtregionen kan spela saman med Hovden for ei positiv reisemålsutvikling. Det er sett av 3152 dekar til byggjeområde for nye hytter og 175 dekar til kombinert føremål hytter og golf. Det er sett eit tak på totalt 465 nye hytter i midtregionen. Tal hytter innanføre kvart enkelt byggjeområde vert bestemt av godkjent reguleringsplan. Eksisterande hytteområde utgjer 3204 dekar og er etablert i to tyngdepunkt; - 1) Ørnefjell, Nordli, Geiskelid, Nylund og 2) Løyning. Ein finn mindre hyttefelt ved Berdalen, Berdalsbru, Hoslemo, Badstogdalen og Solheimsmoen. Nye hytteområde er samla kring eksisterande tyngdepunkt, - og som ein utviding av eksisterande spreidde hyttefelt.

4 4 Godkjende reguleringsplanar og disposisjonsplanar i midtregionen. AUST FOR OTRA Gnr/bnr Namn Eigar Plan/dato Regulert Bygd 2/8 Solheimsmoen Paul Hovden D/ /15 Badstogdalen Sondov Bjåen R/ /18 Nordli Kay Jeiskelid R/ R/ /7 Geisekli Kay Jeiskelid D/ /13 Nylund Hallvard Nylund D/ /17 Steinsland Sigmund Løyning R/ /5 Hagemo Sameie D/ /2 Berdalen Ole Svein Hoslemo R/

5 5 VEST FOR OTRA Gnr/bnr Namn Eigar Plan/dato Regulert Bygd 6/35 Fjellros Anton Lund R/ /34 Dreng Mosdøl D/ /25 Ørnefjell Geir Bakken D/ /5 Ørnefjell Berit L. Bakken R/ /3 Austre Tverrfjell Åge Vatnedalen R/ /2 Løyningsåsen Sigbjørn Hoslemo D/ /3 Hoslemoåni Tallak Bjørnarå D/jan /3 Løyning Tallak Bjørnarå R/ /11 Flæmoen Olav Åsheim D/ /1 Flæmoen Tallak Hoslemo R/ /1 Langehaugen Tallak Hoslemo R/ /1 Hoslemokleiva Tallak Hoslemo D/ /7 Åsheim E. og O. Åsheim D/ /2 Hoslemo hyttefelt Gjermund Hoslemo D/ /5 Åseberget hyttefelt Sigbjørn Hoslemo R/

6 6 Sysselsetting og busetting Hytter gir etterspørsel etter tenester og aktivitetar. Hyttebygging legg eit grunnlag for sysselsetting og busetting både i utbyggings- og driftsfase. Utbygging av midtregionen skal aller helst skje trinnvis over tid med lokal sysselsetting. Auka kundegrunnlag som følgje av hyttebygging, kan motivere til å utvikle tilleggsnæringar som t.d. gardsturisme, foredling av lokale råvarer, verkstad, aktivitetar osb. Det er eit mål å styrke busettinga i grendelaga og difor ynskjeleg med etablering av slike verksemder på landbrukseigedomane/grunneigedomane. Bærekraft og miljøvenleg hyttebygging Kommuneplanen slår fast at all verksemd i kommunen skal følgje prinsippa om berekraftig utvikling. Det same gjer Masterplanen. Natur- og kultur ressursane er grunnlaget for attraksjonskraft og berekraftig utvikling er ein føresetnad for eit framtidig lønsamt og attraktivt reisemål. Midtregionen skal utviklast og nyttast etter eit prinsipp om berekraftig utvikling kor omsynet til natur, miljø og samfunn legg premiss for utbygginga. Ein skal imøtekome ynskjer frå grunneigar men ikkje la eigeninteresser dominere over desse omsyna. I kommunedelplanen er hytteområda lokalisert utifrå ein samordning av ynskjer frå grunneigarar og omsynet til natur, miljø og samfunn. Estetikk og terrengtilpassing skal vera viktige element i hyttebygginga. Hytteområda skal tilpassast natur- og kulturgitte føresetnader. Hyttebygginga skal leggja vekt på estetikk og visuell kvalitet og tilpassast landskapet og ikkje omvendt. Utbygginga skal leggja vekt på miljøvenlege løysingar med fokus på ressursbruk og kvalitet i det fysiske og sosiale miljøet. Eit tiltak er å byggje hytter i tun eller klyngjer. Kommunen vil stimulere til dette og ynskjer å støtte prosjekt som utviklar og legg til rette for tunløysingar/klyngjer som gir gode visuelle og landskapsestetiske løysingar, dempar konflikter i høve til annan arealbruk som beite, ferdsel og vilt, og som legg til rette for miljøvenlege løysingar (vatn, avløp og energi).

7 7 2. PLANOMRÅDET Planområdet er dekar, ca 100 km2, og dekkjer dalføret mellom Hoslemo og sørenden av Hartevatn. Mot austheia er plangrensa samanfallande med grensa til nasjonalt viktige friluftsområde. Mot vestheia er plangrensa samanfallande med grensa til verneområdet for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane.

8 8 3. PLANARBEIDET Kommunestyret vedtok i 1993 å setje i gong arbeid med ein plan for hyttepolitikk i kommunen. Planarbeidet vart varsla som ein kommunedelplan våren Det vart halde grendemøter kor grunneigarane vart invitert til å kome med innspel til nye hytteområde. Det er laga eit temakart som viser ønska hytteområde frå grunneigarane. Arbeidet blei delt i ein tekstdel, hyttepolitisk plan med generelle retningslinjer for hyttebygging i kommunen, og ein arealdel med lokalisering av nye hytteområde. I fyrste halvår av 1996 utforma ein eit forslag til arealdel med hytter. Forslaget blei tatt inn i forslaget til kommuneplan for Bykle ( ) med høyring i perioden 6 juni til 5 august Fylkesmannen og fylkeskommunen fremja motsegn. Motsegna frå fylkesmannen var grunngjeve med at dei planlagte hytteområda ikkje var vurdert i høve til viltressursar og villreinen sine leveområde. Dei etterlyste og ein plan for sti og løyper for å unngå ferdsel i sårbare område og dei sa det ikkje var gjort godt nok greie for korleis kommunen skulle takle vatn og avløp i takt med utviklinga av om lag 800 hytter. Fylkeskommunen etterlyste ein overordna hyttepolitikk og meinte føresegnene i planen ikkje styrte hyttebygginga godt nok. På grunn av motsegnene vedtok kommunen å gjere eit betre registrerings- og analysearbeid og sjå nærare på lokalisering av hytter i midtregionen og på Hovden. Kartleggingane og analysene er vist på temakart og omtala i rapportar Reguleringsplan for Hovden vart vedtatt i I 1996 vedtok kommunestyret å halda fram arbeidet med lokalisering av hytter i midtregionen, i ein eigen kommunedelplan. Forslag til kommunedelplan for midtregionen var til offentleg ettersyn og høyring i perioden 19 februar til 8 mai Forslaget var basert på ein samordning av ynskjer frå grunneigarar om hytteområde og omsynet til landskap, kulturminner, kulturmiljø, vilt og villrein. Denne gongen kom det ingen uttale korkje frå fylkesmannen eller fylkeskommunen. Miljøvernavdelinga hos fylkesmannen ville ikkje gi bindande uttale til planen så lenge verknadene for villrein ikkje var godt nok utgreidde.

9 9 Fylkesmannen ba om utsetjing av høyringsfristen til det låg føre betre dokumentasjon på verknadene av utbyggingsplanane på villreinen. Fylkeskommunen kom heller ikkje med uttale. Dei sakna samanhengen mellom Hovden og midtregionen, og ein overordna plan for reiselivsutviklinga. Det vart halde møte mellom kommunen, fylkesmannen og fylkeskommunen våren 2001 kor kommunen fekk fram korleis ein ser reiselivsutviklinga i kommunen under eitt og korleis utviklinga i midtregionen heng saman med reisemålsutviklinga på Hovden. No har me fått masterplan for Hovden som reisemål som seier kva som er dei overordna strategiane for reiselivsutviklinga i kommunen. Kommunestyret vedtok i juni 2001 å gjera ei ny utgreiing som ser på kva konsekvensar planane om hyttebygging har for villreinen. Utgreiinga dekkjer området frå fylkesgrensa i nord til Bykle kyrkjebygd i sør. Kommunen ønska å få ein kartlegging av arealbruk til villreinen og verknadene av eksisterande og nye utbyggingsplanar på villreinen og leveområde. NINA ved Per Jordhøy vart engasjert. Utgreiinga vart ferdig våren Han slår fast at ein må sjå aust og vestheia som eitt forvaltningsområde. Det vert viktig å ta omsyn til dette i kommunedelplanen og setje av areal til trekkpassasjar. Rapporten seier ikkje noko om kvar i midtregionen villreinen passerer mellom vestheia og austheia. Om kommunen hadde ønska at rapporten sa noko om dette måtte ein ha lagt opp til eit mangeårig feltarbeid med registreringar. I staden for eit langvarig og kostbart feltarbeid, baserer me faktakunnskap om trekkruter på lokale observasjonar og erfaringskunnskap. I samband med arbeidet til NINA vart det halde ein samling med grunneigarar for å samle lokalkunnskap om trekkvegane. Som eit utgangspunkt for drøftingane brukte ein kart over leveområde til villreinen og trekkvegar som vart laga i 1995 og i Desse var og basert på lokal kunnskap. Deltakarane vart delt i grupper med oppgåve å teikna inn kvar trekkvegane er, eventuelt stryka dei som ikkje finst. Med bakgrunn i gruppearbeida vart det laga eit temakart; Villrein og utbygging i Bykle kommune dagsett 31 mai 2002, som viser trekkrutene mellom aust og vest i heile kommunen. Temakartet vart sendt på høyring til grunneigarane. Kommunen fekk tilbakemelding om at temakartet ikkje stemte med røynda og trekkruter. Kommunestyret vedtok i slutten av oktober 2002 å halde ein ny samling for å avklare og utdjupe observasjonar og lokalkunnskap om

10 10 trekkruter. Samlinga vart halden i november Det er skreve referat frå samlinga og laga eit temakart som viser kva som er trekkkorridorar mellom vest og aust i heile kommunen. Det er temakartet om trekkruter dagsett 1 mars 2003 som ligg til grunn i kommunedelplanen. Framlegg til kommunedelplan for midtregionen vart sendt på ny høyring og lagt ut til offentleg ettersyn frå byrjinga av mars til 14 mai Vinje kommune og fylkesmannen i Aust Agder kom med motsegner. I etterkant har Vinje kommune gitt melding om at dei aksepteter resultatet kommunen får i mekling med fylkesmannen. Dei trekk motsegna. I motsegna kravde fylkesmannen mykje breiare trekk korridorar enn det framlegget legg opp til. Det vart halde meklingsmøte mellom fylkesmannen og Bykle kommune 7 oktober Kommunestyret aksepterte meklingsresultatet. Det inneber mindre areal til hyttebygging og eit tak på totalt nye hytter i midtregionen på 465. Framlegg til kommunedelplan er justert etter meklingsresultatet. vart endeleg godkjent av kommunestyret april 2004.

11 11 4. KARTLEGGINGAR OG PLANFØRESETNADER Temakart 1. Temakart viktige viltområde - Område for orrfugl, storfugl og lirype - Område for rådyr, elg, hjort og villrein 2. Temakart kultur med verdivurdering - Spesielt verdifulle kulturminner/kulturmiljø Hoslemo (referanseområde med omsyn til grendelandskap) Berdalsbru (inneheld nasjonal veghistorie) Steinsland (viktig teknisk kulturminne) Ålmannavegen (kulturminne med nasjonal betydning)

12 12 Kjerreveg Geiskeli Hartevatn (viser nasjonal veghistorie) Solheimsmoen (bru) - Middels verdifulle område - Vanleg/forringa 3. Temakart prioriterte landskapsområde/rom - Areal over kote Otravassdraget (100 m sone på begge sider) - Sideelvar (50 m sone på begge sider) - Markerte fjell innanføre store landskapsrom - Stiar/løyper (100 m sone på begge sider) - Gardsområde - Kulturminner - RV 9 (100 m sone på begge sider av vegen) 4. Temakart Konfliktområde Med omsyn til kultur, prioriterte viltområde og prioriterte landskapsområde 5. Temakart Villrein og utbygging i Bykle kommune (31 mai 2002). 6. Temakart Villrein og trekkvegar i Bykle kommune (1 mars 2003)

13 13 Rapportar 1. Evaluering og verdivurdering av kulturminner i Bykle kommune. Etablering av kulturmiljø i midtregionen. (Pro Ark AS, 1996) 2. Landskapsrapport, kommunedelplan for midtregionen (Interconsult AS, Rune Skarstein, 1996) 3. Bykle kommune kommunedelplan midtregionen. Vurdering av naturbasert vann- og avløpsløsninger (Geofuturm, 1998) 4. Private hytter i Bykle. En rapport om framtidig hyttebygging i midtregionen (MIMIR AS, 1999) 5. Midtregion vassverk Bykle kommune. Vurdering av ny vannkilde (Interconsult group, 2001) 6. Rapport fra arkeologisk registering av kommunedelplan for midtregionen. (Castor kompetanse, 2000) 7. Turistutbygging av midtregionen i Bykle kommune forholdet til villreinen (Eigil Reimers, 2000) 8. Planlagt turistutbygging i Bykle- Hovdenområdet. Mulige konsekvenser for villrein (NINA, oppdragsmelding 2002) Villrein Villreinen må kunne trekkje mellom vest- og austheia. Kommunedelplanen set av areal til trekkruter. For å dempe dei negative effektane av auka hyttebygging, skal ein sikre inngangspartia til trekkvegane og ikkje leggje til rette for aktivitetar og inngrep i desse områda. Eit anna viktig tiltak er kanalisering av ferdsel bort frå viktige leveområde til villreinen.

14 14 Vatn og avløp Kommunen har ein hyttepolitisk plan frå Han seier eit viktig vilkår for å satste på hyttebasert næringsutvikling i midtregionen, er ein høgstandard utbygging av hytter med vatn og avløp. Kommunestyret har vedtatt ein løysing for korleis byggje ut eit offentleg vatn- og avløpsnett. Det skal vera eit tradisjonelt reinseanlegg med ein mekanisk/kjemisk reinseprosess på Ørnefjellsmoen. Avløpsvatnet skal pumpast og sleppast i Vatnedalsvatnet. Bakrunnen for valet er konklusjonane til Geofuturm AS som seier massane i midtregionen er ueigna for infiltrasjon. Vidare vil oppbygging av kunstige sandfiltre verta særs dyrt, og kvaliteten reinsemessig vil heller ikkje verta god nok. Tidlegare undersøkingar viser at Otra er ein uaktuell resipient grunna liten minstevassføring. NIVA har undersøkt om Vatnedalsmagasinet og Botsvatn kan ta mot avløpsvatn frå eit reinseanlegg i midtregionen. (NIVA- rapport LNR ; Vannøkologisk status og resipientkapasitet i Øvre Otra med reguleringsmagasiner i forbindelse med avløp fra økt hyttebygging. ). Analysa og berekningane er basert på ein utbygging med 3000 PE til reinseanlegget. NIVA meiner det er ein god løysing å la avløpet gå til Vatnedalsvatnet. Vatnedalsvatnet har i følgje NIVA, ein god resipientkapasitet. Respientkapasitet er definert som mengda næringsstoff (fosfor) ein resipient kan ta imot utan at det oppstår uakseptable tilstandar i form av stor algevekst. Vatnet er i utgangspunktet svært næringsfattig og utslepp av avløpsvatn gir marginale endringar i fosforkonsentrasjonen. Sjølv om eit framtidig reinseanlegg skulle ha driftsproblem vil marginane vera så store at det ikkje skapar problem for vasskvaliteten og økologisk status. Når det gjeld vassforsyning, skal det etablerast eit grunnvassverk ved Geiskeliåni. Kommunestyret har vedtatt i kva område ein skal byggje ut eit offentleg vatn og avløpsnett. Det er området mellom Nordli og Berdalsbru. I dette området får alle hyttefelt krav om tilkopling. Krav om tilkopling skal fastsetjast i reguleringsplan. Kravet gjeld ikkje eksisterande hytter dersom det ikkje er bestemt i reguleringsplanane for desse. Det skal leggjast til rette for at dei som ynskjer får kople seg på VA nettet. Eksisterande hyttefelt som har krav om tilkopling, pliktar i fellesskap å gjennomføra tilkoplinga når hovudnettet er bygd.

15 15 Nye hyttefelt som ligg utaføre utbyggingsområdet for det offentlege vatn og avløpsnettet, må leggje fram ein eigen plan og løysing på vassforsyning og avløpshandtering, i samband med reguleringsplan. Bakgrunnen for val av utbyggingsområde for eit offentleg VA nett, er ein samfunnsøkonomisk vurdering som seier det er betre samsvar mellom kostnader og inntekter med ein konsentrert utbygging. Lange overføringsledningar frå spreidde hyttefelt i sårbare område vert ikkje sett på som samfunnsøkonomisk lønsamt. Når utbygginga av vatn og avløpsnettet skal prosjekterast (lokalisering, dimensjonering og kostander) bør det takast med ei analyse av samfunnsøkonomiske kostnader og vinningar ved å kople eventuelt ikkje kople på, hytteområda som i dag ligg utanom vedtatt utbyggingsområde. Hytteområda som i dag er halde utaføre utbyggingsområdet og som er pålagt eigne planar for vatn og avløp er områda nord for Nordli (Solheimsmoen, Badstogdalen), områda sør Berdalsbru (Hoslemo hyttfelt), Berdalen og område på austsida av Otra opp til Nylund. Traseane for leidningsnettet skal ta omsyn til natur og terreng og i størst mogleg grad følgje eksisterande infrastruktur av vegar. Det skal aller helst skje ein samordna utbygging av grøfter til vatn og kloakk, breiband, jordkablar og nye vegar. Det skal leggjast fram ein samla plan for plassering av ledningstraseane. Planen skal godkjennast før ein startar utbygging av ledningsnettet. Traseane skal planerast, kleast med jord og såast til med stadtilpassa vegetasjon.

16 16 Kanalisering av ferdsel Kanalisering av ferdsel er ein av hovudføresetnadene for gjennomføring av hyttebasert næringsutvikling i midtregionen. Det skal lagast ein samla plan for turløyper sommar og vinter. Ferdsel skal kanaliserast til ønska område og ikkje til sårbare område som viltområde og trekkvegar. Ein skal ikkje kanalisere ferdsel inn i vestheia. Det kan leggjast opp til restriksjonar på ferdsel og bruk. Løypenettet skal take omsyn til og bruke landskap og kulturmiljø som oppleving. Løypenettet skal kunne brukast av andre enn hytteområda i midtregionen. Plan for turløyper skal ta omsyn til dette og leggje til rette for parkeringsplassar ved startpunkt. Det skal ikkje byggjast eller gjerast tyngre inngrep på ei sone på 10 meter på båe sider av løypenettet. Det kan tynnast. Det er viktig at det ikkje vert bygd hytter så tett inntil løypenettet at det opplevast som privatisert. Løypenettet skal i størst mogleg grad følgja dalbotn og faste trasear utav planområdet mot austheia til eksisterande løypenett. - mot Hovden skal ein følgje dalbotn langs riksveg 9 og Otra - mot austheia skal ein starte frå Nordli/Maurli mot Auersvatn og turist løypenettet - mot austheia kan ein starte frå Geiskeli mot Auersvatn og turist løypenettet - mot austheia kan ein starte frå Berdalen mot Tverrheia og turist løypenettet

17 17 Masseuttak Det er ein del masseuttak i midtregionen. Desse vart etablert før det vart lovfesta at masseuttak krev søknad og godkjend reguleringsplan som styrer korleis arealet skal formast under og etter bruk. Masseuttaka er ein utfordring om midtregionen skal vera eit attraktivt kulturlandskap og naturområde med kvalitet på opplevingar, friluftsliv og rekreasjon. Om grunneigarane ynskjer å gjera noko med eksisterande masseuttak, for å sikre gode estetiske løysingar under og etter bruk, ynskjer kommunen å hjelpe til med økonomisk støtte til planlegging. Tilrettelegging av breiband Det skal leggjast til rette for telekommunikasjon og data til vassverk, reinseanlegg, bedrifter og publikum. Det skal leggjast trekkerøyr i samband med utbygging. Traseane for desse skal sjåast i samanheng med trasear for vatn, avløp og vegsystem. Etablering av grunneigarsamarbeid Hyttepolitisk plan slår fast at ein viktig førestand for ein positiv berekraftig utvikling i midtregionen er eit grunneigarsamarbeid. Eit grunneigarsamarbeid vert sett på som eit vertkøy for rettferdig fordeling av goder og ulemper, fora for nyskaping og utvikling av nye næringar, ein heilskapleg og langsiktig arealforvaltning uavhengig av eigedomsgrenser, og ein kostnadseffektiv utbygging og drift av teknisk infrastruktur. Då hyttepolitisk plan vart handsama kom eit framlegg om å snevre innhaldet og medlemsskapet i grunneigarsamarbeid til å gjelde dei av grunneigarane som set av areal til hytteområde. Framlegget vart vedtatt. Tema grunneigarsamarbeid var på dagsorden att i desember 2000 kor kommunestyret vedtok at det skal vera på plass eit grunneigarsamarbeid før ein godkjenner kommunedelplanen.

18 18 Grunngjevinga for vedtaket er at dersom kommunen skal koste ei utbygging av vatn og avløp må det bli eit gode for alle enten dei har areal som kan byggjast på eller har areal som blir lagt grøne og ikkje kan byggjast på, men vil vere fine rekreasjonsområde- og friluftsområde. Nyare overordna utviklingsplanar og teoriar om næringsutvikling, slår fast at samarbeid er ein kritisk suksessfaktor for å lukkast med vidareutvikling av reiselivet. Samarbeid er ein av dei viktigaste føresetnadene for ein berekraftig hytteutvikling. Arbeidet med å utvikle eit grunneigarsamarbeid i midtregionen starta i mai 2000 og fyrst fase vart avslutta med stifting av Fjellgardane grunneigarlag 17 august Kommunestyret meinte dette samla for få grunneigarar til å tilfredsstille vedtaket i kommunestyret i desember Kommunen ynskjer at det skal vera eit grunneigarlag kor alle/flest mogleg er med. Difor vart det i byrjinga av 2002 arrangert eit grunneigarmøte for å få fram kvifor ikkje fleire har meldt seg inn i Fjellgardane grunneigarlag. Fleire sa dei er interessert i samarbeid men at dei ikkje kan godta samarbeidsmodellen til Fjellgardane. Det vart løyvd midlar til grunneigarane for å sjå på alternative modellar for samarbeid. Politikarane Olav K. Mosdøl og Trygve Gjerden vart vald til å vera pådrivarar for å finne ei løysing. Resultatet er at det er etablert to grunneigarlag i midtregionen; Fjellgardane grunneigarlag og Midtregionen grunneigarlag. Det har ikkje lukkast å få etablert eitt grunneigralag som samlar alle dei ca 40 grunneigarane i midtregionen. Derimot har ein samla dei fleste i to lag som viser seg å ha mykje like tankar rundt utviklinga i området, samordning og samhandling. Kommunestyret aksepterte i slutten av mars 2004 at ein modell med to grunneigarlag oppfyller intensjonane som låg til grunn for kommunestyrevedtaket i desember 2000.

19 19 5. FØRESEGNER 1. BYGGJEOMRÅDE (PBL 20 4 nr 1) 1.1 BYGGJEOMRÅDE GENERELT For byggjeområde kan arbeid og tiltak som nemnd i PBL 81, 82, 84, 86 a og b og 93, ikkje finne stad før området har ein godkjent reguleringsplan. Jf pbl 20 4 andre ledd bokstav a. Generelle utbyggingsprinsipp, jf pbl 20 4 andre ledd bokstav b, som skal leggjast til grunn i reguleringsarbeidet; Nye bygg skal plasserast mest mogleg skjerma og skånsamt i terrenget slik at ein ikkje endrar landskapsbildet vesentleg. Ein skal unngå eksponering og silhuett verknad, - og unngå plassering på toppar, høgdedrag og i bratte lisider. Mest mogleg av eksisterande vegetasjon skal takast vare på og ikkje fjernast i byggjeområde og på dei enkelte tomtene. Store samanhengande myrareal skal ikkje byggjast ut. Terrenginngrep og bearbeiding skal samlast og avgrensast til eit minimum. Nye bygg skal ikkje plasserast i område med mykje fjell i dagen. Dette for å unngå mykje sprenging til grøftetrasear og varige sår i terrenget Område som er brattare enn 1:6 bør ikkje byggjast ut. Om bygging i slike område set ein strenge krav til tilpassing av bygg til terreng. Plassering på tomta, volum, takform, materialbruk og farge på nye bygg skal innordne seg landskap, terreng og byggeskikkrettleiar for Bykle kommune. Nye bygg skal gli inn i terrenget på ein slik måte at ein unngår høge grunnmurar/pålar, store skjeringar og fyllingar og store inngrep/skader på vegetasjon.

20 20 Ein eventuell problematikk kring hytter og sau, skal avklarast for kvart byggjeområde i reguleringsplanar. Kantsoner til bekkar og vatn vert endeleg bestemt i reguleringsplan. Vegar internt i byggjeområde avklarast og godkjennast gjennom reguleringsplan. Dei interne vegane skal gli godt inn i terrenget med harmoniske overgangar mellom veg og terreng. Vegskuldrene bør såast til med stadtilpassa vegetasjon og sjølve vegane må ha eit toppdekke som tåler brøyting om vinteren. 1.2 HYTTER Grad av utnytting i hyttefelta vert bestemt etter ein vurdering av terreng og estetikk og endeleg godkjend i reguleringsplan. Grad av utnytting skal vera størst i byggjeområde som ligg lengst borte frå trekkruter. Jf pbl 20 4 andre ledd bokstav b.

21 21 I eksisterande hytteområde med godkjende disposisjonsplanar/reguleringsplanar skal utbygging skje i samsvar med desse. Fortetting innanfor eksisterande hyttefelt skal skje etter ein samla godkjent reguleringsplan for heile området slik at ein vurderer og tek vare på infrastruktur, grøntstruktur, landskapsestetikk og fellesområde.

22 INDUSTRI/LAGER OMRÅDE Eksisterande areal omfattar område i sør enden av Hartevatn. Her er ein godkjend reguleringsplan. Det er sett av areal til industri og lager på Tykkås. Før utbygging skal det vera ein godkjend reguleringsplan for området. Reguleringsplanen må take omsyn til eksisterande og framtidig bruk av Tykkås som søppelplass. Området skal skjermast mot innsyn frå riksveg 9, veg til Ørnefjell og Otra. 1.4 REISELIV HOTELL/TURISTFORMÅL Eksisterande område omfattar areal til hotell/turistformål i reguleringsplan for Ørnefjell. Området skal koplast til hovudnettet for vatn og avløp. Eksisterande område omfattar og campingplass med hytter ved riksveg 9 ved Hoslemo BUSTADOMRÅDE Utbygging av eksisterande huskrullar skal skje etter ein samla godkjent reguleringsplan. Det er sett av areal til bustadområde langs riksvegen sør for vegen til Ørnefjell, og sør og nord for eksisterande huskrull. Utbygging styrast av ein godkjend reguleringsplan. 1.6 IDRETTSANLEGG Eksisterande areal omfattar alpinanlegg på Ørnefjell, skytebane på Geiskelid, golfbane på austsida av Otra og skytesenter i sørenden av Hartevatn. Alle områda er godkjent i eigne reguleringsplanar. Det er sett av areal til kombinert føremål golfbane og hytter på austsida av Otra, jf pbl 20 4 andre ledd bokstav b. Lokalisering av hytter skal ta omsyn til byggjegrense på 50 meter til Otra og til generelle føresegner for byggjeområde. Hyttene skal ikkje plasserast nærare enn 50 meter frå Otra. Før utbygging/opparbeiding skal det liggja føre ein godkjent reguleringsplan.

23 KOMMUNALTEKNISKE ANLEGG Det er sett av areal til vassverk ved Geiskeliåni. Det er sett av areal til høgdebasseng ved nordre del av Vatnedalsdammen. Plassering av sjølve reinseanlegget skal vurderast i samband med plan for vatn og avløp og i samråd med arealdisponeringa i kommunedelplanen. Bygging følgjer generelle føresegner for byggjeområde. Før det vert gitt byggjeløyve skal det liggja føre ein godkjend bebyggelsesplan for kvart enkelt bygg, som viser korleis tilfredsstille krav om tilpassing til terreng, estetikk og miljø.

24 24 2 LANDBRUKS NATUR OG FRILUFTSOMRÅDE (PBL 20 4 nr 2). I LNF område kan ein gjera tiltak som er naudsynt i samband med tradisjonell stadbunden næring. Andre tiltak krev dispensasjon frå plan. Tiltak skal take omsyn til og samordnast med kulturlandskap, kulturmiljø, kulturminner, biologisk mangfald, friluftsliv og vilt. Det er ynskjeleg at ein ivaretek og skjøttar verdifulle kulturminner og kulturmiljø som eit viktig element for verdiskaping, identitet, trivsel og oppleving. Det skal setjast krav til inngrep, bygg og anlegg som skal byggjast i slike miljø. 2.1 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDE med vekt på kulturminner (LNF-K) Områda inneheld verneverdige kulturminner. 1. Ålmannavegen Ålmannavegen er eit nasjonalt verneverdig kulturminne. Ålmannavegen er ein gamal ferdaveg. Fram til 1895 mellom Bykle og Hoslemo og fram til 1924 frå Berdalsbru til Hovden. Det skal ikkje gjerast inngrep i eit belte på minimum 10 meter på båe sider av

25 25 vegen. Det er viktig at det ikkje vert bygd hytter så tett inntil Ålmannavegen at han opplevast som privatisert. Ålmannavegen skal kunne nyttast til turløype både om sommaren og om vinteren. Vegen og området kan skjøttast og tynnast. 2. Vegbruer ved Steinsland og Solheimsmoen Desse er verneverdige vegminner. Steinvelvbrua ved Steinsland heiter Aurevasså bru. Ho vart bygd i 1911 i samband med ny rideveg mellom Berdalsbru og Hovden. Steinvelvbrua ved Solheimsmoen heiter Tverrå bru og er bygd samstundes som Aurevasså bru, som ein del av same ridevegen. Bruene skal skjøttast og takast vare på som verdfulle vegminner.

26 26 3 OMRÅDE FOR RÅSTOFFUTVINNING (PBL 20 4 nr 3) Det er ikkje sett av areal til nye masseuttak. Det er krav om at ein utarbeidar og får ein godkjend reguleringsplan før ein opnar nye masseuttak eller før vesentleg utviding av eksisterande masseuttak, jf plan og bygningslova 20 4, andre ledd punkt a. 4 OMRÅDE SOM ER BANDLAGT/SKAL BANDLEGGJAST (PBL 20 4 nr 4) 4.1 AUTOMATISK FREDA KULTURMINNER Automatisk freda kulturminner er merka med R- markering. Ved utarbeiding av reguleringsplanar vert det stilt krav om registrering av fornminner. 4.2 EKSISTERANDE OMRÅDE 1. Forsvaret sitt område på Geiskelid Her er det ein godkjend reguleringsplan. Støysoner rundt skytebanen må innarbeidast og takast omsyn til i nærliggjande reguleringsplanar. 2. Støysoner Støysona rundt sjøflyhamna ved Hartevatn er regulert gjennom reguleringsplan for området. Støysona rundt Badstogviki skytesenter er regulert gjennom reguleringsplan for området

27 PLANLAGT BÅNDLAGDE OMRÅDE 1. Soner rundt drikkevasskjelda ved Geiskeliåni. Det er sett av areal til restriksjonssoner. Det er sett bestemte føresegner til dei ulike sonene. Hensikten er å sikre godt drikkevatn og å sikre drikkevasskjelda mot forureining. Sone 0 Her er det berre lov med aktivitetar som er naudsynt for drift av vassverket. Området bør gjerdast inn og låsast. Sone 1 Her er det ikkje lov med nye bygg, uttak av lausmassar, lagring og deponering av forureinande avfall, ei heller infiltrasjonsanlegg. Det skal vera så lite jordbruksaktivitet som mogleg. Bruk av kunstgjødsel og evt. plantevernmiddel skal godkjennast av helsestyresmaktene. Det bør lagast ein beredskapsplan i tilfelle akutt utslepp av kjemikaliar til grunn eller vassdrag. Sone 2 Her gjeld det same som for sone 1 men med eit større rom for vurderingar i kvart enkelt tilfelle. Bruk av kunstgjødsel og plantevernmidlar er berre lov etter godkjenning av helsestyresmaktene.

28 28 5 BRUK AV VASSDRAG (PBL 20 4 nr 5) Det skal vere ei byggjegrense/buffersone på 50 meter på kvar side av Otra og andre større vassdrag. Otra og større vassdrag er viktige landskapselement for oppleving, attraksjon, friluftsliv og rekreasjon. 6 VIKTIGE LEDD I KOMMUNIKASJONSSYSTEMET (PBL 20 4 nr 6)

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon:

Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon: Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon: Regionalplan Kva er eit planprogram Føremål Bakgrunn/føringar Begrepsjungelen Tema i planarbeidet Metode Presentasjon av temakart; Biologisk leveområde

Detaljer

1. Innhald. 3. Nøkkelopplysningar 4. Planområde 5. Vann forsyning 6. Avløp og utslepp 7. Utgreiing 7.1 Estetiske omsyn 7.2 Konsekvensar for naboar

1. Innhald. 3. Nøkkelopplysningar 4. Planområde 5. Vann forsyning 6. Avløp og utslepp 7. Utgreiing 7.1 Estetiske omsyn 7.2 Konsekvensar for naboar AVLØPSPLAN FOR Kårdal Hyttegrend MJØLFJELL, VOSS KOMMUNE. Datert: 03.mai 2013 Innhald Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 1. Innhald 2. Samandrag 3. Nøkkelopplysningar 4. Planområde 5. Vann forsyning

Detaljer

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner RADØY KOMMUNE Dok. ref. Dato: 02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017 Føresegner Den grøne øya Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle Vedtatt: 08.09.2005

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5

Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5 Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5 2458 Plankontoret Hallvard Homme A/S PlanID 20110013 Føresegner 2458 Plankontoret Hallvard Homme AS 1 Skeie sameige 1 Reguleringsføresegner I

Detaljer

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune.

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift er gjeve i medhald av 12-6 i forureiningsforskrifta, fastsett av Miljøverndepartementet 15.12.05. 1 Verkeområde og føremål.

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2130 Løpenr.: 20963/2015 Arkivkode: 153/19/153/20/ 151/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Sakshandsamar: Lotte

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

Saksframlegg FELLES AVLAUP SANGEFJELL? VAL AV AVLAUPSLØYSING FOR EKSISTERANDE OG NYE HYTTER

Saksframlegg FELLES AVLAUP SANGEFJELL? VAL AV AVLAUPSLØYSING FOR EKSISTERANDE OG NYE HYTTER Saksframlegg Saksbehandlar: Reidun Aaker Arkivsaksnr.: 09/639 Arkiv: M30 100000021988.s FELLES AVLAUP SANGEFJELL? VAL AV AVLAUPSLØYSING FOR EKSISTERANDE OG NYE HYTTER Saka vert avgjort av: Ål kommunestyre

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Konsekvensvurdering av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Tilleggsvurderingar til 2. gongs høyring Balestrand den 19.11.2009 Innhald Konsekvensutgreiing for utbyggingsområde..

Detaljer

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B ROS ( risiko og sårbarheit) Sjekkliste for endringar og nye tiltak Del A Dato: 16.1.2014 O.W. A1 Vik Sentrum.

Detaljer

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7.

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7. SULDAL KOMMUNE Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Plan ID: 201306 Framlegg til reguleringsføresegner Saksnummer: Datert / sist

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK Vedteken i kommunestyret 25.10.11, sak K 87/11. FØRESEGNER 1 GENERELT 1.1 Desse føresegnene gjeld for området innanfor plangrensa på plankartet. Utbygging av området

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 04.06.2014 14/52 Kommunestyret 19.06.2014 14/47

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 04.06.2014 14/52 Kommunestyret 19.06.2014 14/47 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2014/224 Løpenr.: 8406/2014 Arkivkode: 99/4/99/6 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 04.06.2014 14/52 Kommunestyret 19.06.2014 14/47

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2011/2754 Løpenr.: 15778/2014 Arkivkode: 88/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Sakshandsamar: Lotte Næss Framlegg

Detaljer

Føresegner. Planid: 20100109 Arkiv nr.: Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik

Føresegner. Planid: 20100109 Arkiv nr.: Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik Utarbeidet av: Kinn Arkitekter As Revisjon i prosess: 06.03.13, 15.03.13 Vedtak/stadfesting: Avskrift: Føresegner Planid: 20100109 Arkiv nr.: Dato: 10.01.2012

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust Åseral kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 06/00596-12 Sakshandsamar: Astrid Marie Engeli Dato: 08.05.2007 BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING Føresegner til bebyggelsesplan for felt

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR HYLEBU, DEL AV ÅMLI NEDRE GNR. 132, BNR. 3 I TOKKE.

REGULERINGSFØRESEGNER FOR HYLEBU, DEL AV ÅMLI NEDRE GNR. 132, BNR. 3 I TOKKE. REGULERINGSFØRESEGNER FOR HYLEBU, DEL AV ÅMLI NEDRE GNR. 132, BNR. 3 I TOKKE. Reguleringsføresegner. (pbl. 26) Reguleringsføremål. (pbl. 25) I planområdet er det regulert inn følgjande reguleringsføremål:

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN.

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN. Melding om vedtak Stein Erik Watne Hobbesland 4596 EIKEN DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2012/597-34 Marit Eiken Direkte tlf.: 38 34 91 04 77 og 78 05.05.2015 SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING

Detaljer

Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato:

Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: L12 2008/1927-22 Sveinung Seljås 01.09.2009 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 116/09 10.09.2009 Kommunestyret 71/09 24.09.2009

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

4. MÅL FOR AVLØP OG MILJØ... 1. 4.1. Overordna mål... 2. 4.2. Førebels mål for vasskvalitet... 3

4. MÅL FOR AVLØP OG MILJØ... 1. 4.1. Overordna mål... 2. 4.2. Førebels mål for vasskvalitet... 3 4. MÅL FOR AVLØP OG MILJØ... 1 4.1. Overordna mål... 2 4.2. Førebels mål for vasskvalitet... 3 4.2.1. Område 1. Stranda... 3 4.2.2. Område 2. Liabygda... 4 4.2.3. Område 3. Sunnylvsfjorden... 5 4.2.4.

Detaljer

Bykle kommune Rådmannsstaben. Melding om vedtak

Bykle kommune Rådmannsstaben. Melding om vedtak Bykle kommune Rådmannsstaben «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2014/280-24 Kay Christian Jørgensen, 37938500 L12 12.12.2014

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 03.01.2011 001/11 ANB Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 22.02.2011 005/11 ANB Sakshandsamar: Annbjørg Bue

Detaljer

Reguleringsføresegner 00009 Reguleringsplan hyttefelt/mjølfjell

Reguleringsføresegner 00009 Reguleringsplan hyttefelt/mjølfjell Reguleringsføresegner 00009 Reguleringsplan hyttefelt/mjølfjell Arkivsak: 00/00532 Arkivkode: PLAN Soneinndeling når ferdig Sakstittel: REGULERINGSPLAN - HYTTEFELT/MJØLFJELL -M5 Kunngjering av planoppstart

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 26.05.2005 069/05 OIV Komite Natur 17.11.2005 133/05 OIV Kommunestyre 13.12.2005 067/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-089

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Melding om vedtak. Innføring av bygge- og deleforbod i område med eldre disposisjonsplanar.

Melding om vedtak. Innføring av bygge- og deleforbod i område med eldre disposisjonsplanar. Bykle kommune Rådmannsstaben Grunneigare og velforeningar Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/483-23 Kay Christian Jørgensen, 37938500 L12 28.05.2014 Innføring av bygge- og

Detaljer

Foto: Sindre Skrede / NRK

Foto: Sindre Skrede / NRK Foto: Sindre Skrede / NRK Samling for landbruks- og miljøforvaltninga i kommunane. Hotel Alexandra 4-5. november 2015 Villrein Arealbruk, kommunane sin forvaltning av villreinareal Foto: Harald Skjerdal

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN

FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN REGULERINGSPLAN SOLALI FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN PLANDOKUMENT: - PLANUTGREIING OG REGULERINGSFØRESEGNER - PLANKART. MÅLESTOKK 1:5000. - ILLUSTRASJONSPLAN PLANUTGREIING. s. 1 1.BAKGRUNN

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 22.04.2014 028/14 Kommunestyret 30.04.2014 024/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner Utbyggingsplan, del av Felt 2 Grånhommen sør, del av Felt 4 Rjupereirheia nord, og del av Felt 5 Lindeheia nord, Hillestadheia Hyttegrend, Tovdal, gnr. 9, bnr. 1 i Åmli kommune Føresegnene

Detaljer

Melding om vedtak. Høyring-Forslag til forvaltingsplan for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane.

Melding om vedtak. Høyring-Forslag til forvaltingsplan for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Bykle kommune Rådmannsstaben Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane Setesdalsmuseet 4748RYSSTAD Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2009/147-122 Sigrid Bjørgum, 37938500 026 30.10.2014 Høyring-Forslag

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Førde Kommune Reguleringsføresegner Plan: INDRE HORNNESVIKA Utarbeidd av: Førde kommune, Arealforvaltning Vedtak/Stadfesting: Avskrift Sak 048/09-29.10.2009 Planid: Arkiv nr.: 20090002 L12.0902 Dato org.

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM HÆGEBOSTAD KOMMUNE PLAN OG DRIFT EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM Vedtatt 16.06.2011, k.sak 41/11 Innhold Bakgrunn for planarbeidet...2 Føremål og strategi med planarbeidet...2 Planar og vedtak

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune, Rogaland 28.11.2011 - 2 - UOrienteringU...- 3 - UBakgrunnU...- 3 - UPlanprosessU...- 4 - UPlanstatus og rammebetingelsaru...-

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

Ullensvang herad Sakspapir

Ullensvang herad Sakspapir Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Heradsstyret 13.10.2008 100/08 JORO Formannskapet 13.10.2008 134/08 JORO Eldrerådet 21.01.2010 005/10 JORO

Detaljer

REGULERINGFØRESEGNER

REGULERINGFØRESEGNER Reguleringsplan for bustadfelt Eikelitunet REGULERINGFØRESEGNER Utarbeida for: Edvard Jarle Bolstad Grethe Finsrud Agerlie Karl Magne Bolstad Planleggjar: FORTUNEN AS Torgallmenningen 7 5014 Bergen 1/

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Borge, Osterøy kommune. opus bergen as. Informasjon. P11057 Borge, Osterøy- VA-rammeplan Dato: 01-10-2014

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Borge, Osterøy kommune. opus bergen as. Informasjon. P11057 Borge, Osterøy- VA-rammeplan Dato: 01-10-2014 opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN Borge, Osterøy kommune Informasjon Oppdragsgivar: Borgeåsen Eiendom AS Oppdrag: P11057 Borge, Osterøy- VA-rammeplan Dato: 01-10-2014 Skriven av: Frederic Bull-Tornøe

Detaljer

Folkemøte 6 mai 2014. Kommunedelplan Øyane krins Interkommunal strandsoneplan

Folkemøte 6 mai 2014. Kommunedelplan Øyane krins Interkommunal strandsoneplan Folkemøte 6 mai 2014 Kommunedelplan Øyane krins Interkommunal strandsoneplan Program Opning ved utvalsleiar Torstein Grimen Fylkesmannen v/avd. dir Svein Kornerud Fylkeskommunen v/eva Katrine Taule Tema

Detaljer

Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune

Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune I medhald av plan- og bygningslova av 14. juni 1985, nr. 77 med revisjonar, 22-26 og 30, er det utarbeidet reguleringsplan for

Detaljer

Reguleringsføresegner 03012 Reguleringsplan for Kvasshaug II, Haugsvik hyttefelt

Reguleringsføresegner 03012 Reguleringsplan for Kvasshaug II, Haugsvik hyttefelt Reguleringsføresegner 03012 Reguleringsplan for Kvasshaug II, Haugsvik hyttefelt Arkivsak: 03/861 Arkivkode: L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KVASSHAUG II, HAUGSVIK - HYTTEFELT Planidentitet: 03012

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014 Bygland kommune Arkiv: 34/15 Saksmappe: 2011/283 Sakshandsamar: Inger Siri Lidi Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret

Detaljer

Nissedal kommune - Kviteseid kommune Interkommunalt plankontor

Nissedal kommune - Kviteseid kommune Interkommunalt plankontor Nissedal kommune - Kviteseid kommune Interkommunalt plankontor Einar Sundet 3853 VRÅDAL Dykkar ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 04/01486-5 Sveinung Seljås, 35 04 84 30 KVITESEID-12/9 21.06.2005

Detaljer

Reguleringsføresegner 05032 Reguleringsplan Vetla Hegg-Hyttefelt Voss Kommune

Reguleringsføresegner 05032 Reguleringsplan Vetla Hegg-Hyttefelt Voss Kommune Reguleringsføresegner 05032 Reguleringsplan Vetla Hegg-Hyttefelt Voss Kommune Utarbeidd av: Arkitektbruket ans v/ Ingebrigt Nesheim Arkivsak i Voss kommune: 05/1795 Arkivkode: L12 Sakstittel: Reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYBU HYTTEGREND,36/1 OG 36/5 I LUREDALEN, TINN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYBU HYTTEGREND,36/1 OG 36/5 I LUREDALEN, TINN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYBU HYTTEGREND,36/1 OG 36/5 I LUREDALEN, TINN KOMMUNE Planen erstattar tidlegare godkjent disposisjonsplan og reguleringsplan med føresegner for Nybu hyttegrend og Nybusenter

Detaljer

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Arkivsak: 01/00998 Arkivkode: PLAN 146/1 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VOLL-HYTTEFELT Vedtak i planutvale om oppstart den 28.06.01 sak

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ Bestemmelser og retningslinjer Feb. 99 (revidert i hht. kommunestyrets vedtak i sak 0048/99) Planutvalget/teknisk styre, februar -99 Bestemmelser

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01.

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01. Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rune Roalkvam K2 - L12, Gnr/bnr - 145/1,16 07/2102 Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Markus Mohn Werner Arkivsaksnr.: 12/3694-34. Mindre endring - Hodlekve-Fosskammen PlanID: 2013004.

Saksframlegg. Sakshandsamar: Markus Mohn Werner Arkivsaksnr.: 12/3694-34. Mindre endring - Hodlekve-Fosskammen PlanID: 2013004. Saksframlegg Sakshandsamar: Markus Mohn Werner Arkivsaksnr.: 12/3694-34 Arkiv: L12 Mindre endring - Hodlekve-Fosskammen PlanID: 2013004 * Tilråding: Forvaltningsutvalet legg framlegg til nye føresegner

Detaljer

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1 REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE FØRESEGNER Juni 2010 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 04.06.2010. 1.2

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Kulturlandskap på alles tunger

Kulturlandskap på alles tunger Kulturlandskap på alles tunger Landbruks-, miljøvern- og kulturminnevernforvaltinga har samanfallande interesser i kulturlandskapet, så også i ivaretaking av seterlandskapet. Korleis kjem dette til uttrykk

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Oppstart i 97/98 med basis i kommunedelplan Brokke- Roskrepp 95

Oppstart i 97/98 med basis i kommunedelplan Brokke- Roskrepp 95 EIGEDOM AS www.brokke.com Samarbeid - resultat OPPSTART Oppstart i 97/98 med basis i kommunedelplan Brokke- Roskrepp 95 Furustøylområdet utpeika til høgstandard Kommunalt vedtak om å legge vinteraktivitetar

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Det regulerte området er vist med grenselinjer på plankart datert 22.11.11 Arealet skal regulerast

Detaljer

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116 Bykle kommune Rådmannsstaben SPISS Arkitektur & Plan AS Postboks 151 4662 KRISTIANSAND S Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2014/616-18 Hanne Heieraas Evju, 37938500 L12 23.04.2015

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland

Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland Vurdering av merknader motteke ved offentleg ettersyn Innhold 1. Høyringsperiode og offentlig ettersyn...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER Reguleringsplanen vart vedteken i kommunestyret 09.06.1075, stadfest av fylkesmannen i brev 18.09.1975, revidert 02.02.1976 (sjå plankart). Mindre endring

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2015/2374-9 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen ehandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal

Detaljer

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 RETTLEIAR BYGGSØK Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 Kvinnherad kommune Juni 2014 Utfylling av søknad Nettadresse: http://ebs-2010.dibk.no/ Eventuelt via www.dibk.no HUGS: Les hjelpeteksten til

Detaljer

ETNE KOMMUNE FØRESEGNER E 134 STORDALEN, LAUAREID-HÅLAND-BAKKA PLANENDRING 10.12.12 Utskrift 26.2.2013

ETNE KOMMUNE FØRESEGNER E 134 STORDALEN, LAUAREID-HÅLAND-BAKKA PLANENDRING 10.12.12 Utskrift 26.2.2013 FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR E134 STORDALEN PLAN R-121 1 Føremål Føremålet med planen er å betre trafikktryggleiken med færre ulukker og nestenulukker, betre støytilhøva i nærmiljøet, og betre omsynet

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI Avgjerd av: Saksh.: Bjørn Vik Arkiv: N-504 Objekt: Arkivsaknr 07/634 Oppstart

Detaljer

Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes

Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planid: 201213 Stord kommune Reguleringsføresegner 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på plankartet innanfor plangrensa.

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Detaljregulering Terrengparken Vierli

Detaljregulering Terrengparken Vierli Detaljregulering Terrengparken Vierli 1 Føresegner I medhald av plan- og bygningslova av 27. juni 2008, nr. 71, 12, er det utarbeidd detaljreguleringsplan for Terrengparken Vierli, PlanID 083420110002,

Detaljer

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE 1 Endring av 3.1.1-3.2.3-3.2.4 Endring merket med RØDT. Blå utgår B REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

Forord... 4. 1.0 Samandrag... 5. 2.0 Bakgrunn og formål med undersøkinga... 6. 3.0 Området... 7

Forord... 4. 1.0 Samandrag... 5. 2.0 Bakgrunn og formål med undersøkinga... 6. 3.0 Området... 7 2 Innhald Forord.......... 4 1.0 Samandrag......... 5 2.0 Bakgrunn og formål med undersøkinga..... 6 3.0 Området......... 7 4.0 Kulturhistorisk riss........ 8 4.1 Automatisk freda kulturminne...... 8 4.2

Detaljer

7. PLANBESTEMMINGAR Byggeområde : PBL 20-4 1. ledd, nr. 1.

7. PLANBESTEMMINGAR Byggeområde : PBL 20-4 1. ledd, nr. 1. 7. PLANBESTEMMINGAR Byggeområde : PBL 20-4 1. ledd, nr. 1. 1-1 For byggeområde til bustadformål, skal det vera godkjent reguleringsplan. Når det gjeld 2 bustader på Vikalandet, blir det sett krav om bebyggelseplan.

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 020/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 003/13 FRH Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 054/003 Arkivsaknr: 2013000201

Detaljer

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Ny strandsonerettleiar for Hordaland Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Regional strandsonerettleiar Innhald: * Nasjonale og regionale premissar *Strandsoneverdiar *Metodikk funksjonell

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE PLANID: 201212 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5 BYGNINGAR OG ANLEGG

Detaljer