Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /114

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114"

Transkript

1 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2011/2754 Løpenr.: 15778/2014 Arkivkode: 88/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /114 Sakshandsamar: Lotte Næss Framlegg til detaljregulering for Kyrkjestøylane 88/2-2. gongs handsaming og endeleg vedtak Vedlegg: 1 Plankart revidert lagt ut til offentleg ettersyn 2 Plandokument med føresegner revidert lagt ut til offentleg ettersyn 3 Plankart revidert Plandokument med føresegner revidert Foto kryss Fv mot aust 4 m frå vegen 6 Foto kryss Fv mot aust 6m frå vegen 7 Foto kryss Fv mot vest 6 m frå vegen Dokument i saka: Framlegg til detaljregulering for Kyrkjestøylane 88/2, plankart og plandokument med føresegner, sist revidert Vinje kommune , brev om offentleg ettersyn Merknader ved offentleg ettersyn Statens vegvesen og Telemark fylkeskommune Dir. for mineralforvaltning Fylkesmannen i Telemark NVE Bjørn Knutsen Anne Kirsti Pagander og Tor Lindrupsen Langseth Advokatfirma DA Snorre Frost Vinje kommune , epost til Morten Birkedal Nytt planframlegg sist revidert plankart og plandokument med føresegner.

2 Ingeniørtjenester AS Notat om VA, brannsikring og beredskap Vinje kommune v/tdv epost om VA mm Bakgrunn: Plan- og miljøutvalet vedtok , sak 14/28, å leggje framlegg til detaljregulering for Kyrkjestøylane ut til offentleg ettersyn i medhald av pbl Vedtaket i plan- og miljøutvalet var slik : Framlegg til detaljregulering for del av Edland Nordre 88/2 (Kyrkjestøylane), vert lagt ut til offentleg ettersyn i medhald av pbl 12-10, med VA-notat og endringar som nemnde i rådmannens vurdering. Plan- og miljøutvalet vil nemne at det kan vera grunn til å sjå nærare på tomt nr. 22 og 23. p.g.a. nærleik til bekk. Planframlegget vart endra i tråd med vedtaket i plan- og miljøutvalet, og lagt ut til offentleg ettersyn i brev , med frist for merknader Sjå vedlegg 1 og 2. På bakgrunn av merknadene, mellom anna frå NVE, blei forslagsstiller beden om å gjere nye vurderingar. Det er gjort i plankart og plandokument med føresegner revidert Sjå vedlegg 3 og 4. Det er utarbeidd eit notat m VA, brann og beredskap. Temaet er òg omtalt i plandokumentet. Merknader ved offentleg ettersyn vert refererte og kommenterte under vurdering. Dei nye vurderingane frå forslagstiller og det nye framlegget er refererte og kommenterte undervegs. Vurdering: Ved offentleg ettersyn er det kome inn desse merknadene : Statens vegvesen Sikttilhøva er ikkje bra nok i krysset der vegen frå hyttefeltet kjem ut i fylkesveg 362, serleg ikkje når talet på hytter skal auke monaleg, slik den nye planen legg til rette for. Det bør vere ei frisiktsone på 6 x 138 m. Det bør òg vere rekkverk mot grøft i vest. Rådmannens vurdering : Det er tilstrekkeleg fri sikt mot nordaust når ein står 4 meter frå fylkesvegen, sjå vedlegg 5, men ikkje ved 6 m, sjå vedlegg 6. Mot sørvest er det fri sikt, sjå vedlegg 7. Det er ikkje mykje som skal til for på skaffe fri sikt austover ved 6 m - det er ein knaus på nokre m3 som må sprengast vekk. Tiltakshavar Olav Bratland er ikkje grunneigar her, så han må ha løyve frå grunneigar av 88/57 for å gjennomføre tiltaket. Ein vil rå til føresegner om rekkefylgje som seier at det må vere gjennomført tiltak for fri sikt 6 x 138 m i båe retningar før det vert gjeve mellombels bruksløyve eller ferdigattest for nye hytter den nye reguleringsplanen legg til rette for. Telemark fylkeskommune rår til å ta omsyn til kulturlandskapet i området med strenge krav til utforming av tiltak i nærleiken, og til å sette av eit areal til ein møteplass for hyttefolket.

3 Rådmannens vurdering : Det er allereie bygd fleire hytter i nærleiken av støylsvollen, ein kan difor ikkje sjå at strenge krav no er lagleg. Ein god møteplass, derimot, vil ein rå til. Ikkje minst fordi ein då har sett av eit areal, som då er sikra. Dir. for mineralforvaltning har ingen merknader. Fylkesmannen i Telemark Viser til innspel i samband med varsel om oppstart, peikar på nærleiken til villreinområde, og på at fleire hytter kan generere auka aktivitet i nærområdet. Dei ber om at omfanget av utbyggingsplanane vert vesentleg redusert. Dei visar òg til naturmangfaldlovas 9 og ber kommunen innehente tilstrekkeleg kunnskap omkonsekvensane for villreinen før vedtak vert fatta. Dei ber òg om at kommunen ser på moglege kanaliseringstiltak i samband med sti- og løypeplanarbeidet. Rådmannens vurdering : I samband med rullering av kommuneplanens arealdel rådde administrasjonen til ikkje å auke talet på hytter i dette området. Det politiske fleirtalet ynskte utbygging. Ein vil òg peike på at villreinområdet i nærleiken av hyttefeltet - Grungedalstangen - ikkje er rekna som eit nasjonalt villreinområde, jfr regional plan Hardangervidda. Konsekvensane for villreinen i området vil truleg vere mest avhengig av kanalisering av ferdsel gjennom opparbeiding løyper, som fylkesmannen er inne på. Ein tek difor merknaden med som innspel til sti- og løypeplanen. Det vil truleg vere rett å ikkje leggje til rette for løyper nordover, heller mot sør og aust. NVE Ber om at planframlegget vert omarbeidd for å ta omsyn til at planområdet omfattar eit bekkefelt. Bekkane må avmerkast tydeleg i plankartet med byggeavstand minst 20 m. Nokre av tomtene bør avgrensast eller fjernast. Der ikkje vurdert konsekvensar for naturmiljø eller flaumtryggleik. Rådmannens vurdering : Administrasjonen har bede forslagsstiller om å ta omsyn til merknaden, ved å gjere greie for bekkane i området, greie ut fare for flaum, vurdere byggegrense 20 m langs den største og 4 m langs den mindre bekken, og, som ein konsekvens av dette, vurdere å ta ut tomt 16, 22 og 23 (epost ). I nytt planframlegg og ny planomtale er det gjort ei slik vurdering. Plankartet er endra ved at det er lagt inn 20 m byggegrense langs den største bekken, og tomtene 22 og 23 er flytta. Sjå vedlegg 3 og 4. Vurderinga av bekkedrag er grei når det gjeld den største bekken. Likevel vil ein rå til å ta ut tomt 22 og 23, fordi området ikkje er eigna til så tett utbygging på så små tomter og i slikt terreng, jfr rådmannens vurdering ved 1 gongs handsaming : «Hyttefeltet ligg høgt i lendet i øvre bjørkebeltet mot Grungedalstangen. Hyttebygging her bør vere skånsam og lite omfattande, fyrst og fremst av landskapsomsyn». Når tomt 22 og 23 går ut, kan dei resterande tomtene bli større, men med ei glipe mellom tomt 27 og 28. Det bør vurderast om det er naudsynt med eige parkeringsareal.

4 Den mindre bekken er vurdert av forslagsstiller til ikkje å vere noko problem. Planadministrasjonen er meir usikker. Ein rå til å ta ut tomt 16, for å vere på den sikre sida, og fordi bekken då kan gå urørd ein lenger strekning gjennom området. Bjørn Knutsen Veg til tomtene går til hans eigedom 88/184, og er betalt av han. Dette er greitt, såframt det blir ein avtale med grunneigar om økonomisk kompensasjon. Rådmannens vurdering : Ein reknar dette som eit tilhøve mellom Bjørn Knutsen og grunneigar. Anne Kirsti Pagander og Tor Lindrupsen Veg til 88/197 er ført over deira tomt 88/185 utan løyve. Dei er i kontakt med grunneigar om fleire løysingar - fjerne vegen eller utvide deira tomt som kompensasjon. Rådmannens vurdering : Dette er òg eit tilhøve mellom eigarane av 88/185 og grunneigar. Ein reknar med at dette let seg løyse utan store endringar i reguleringsplanen. Langseth Advokatfirma DA Representerar eigar av 88/2/1. Hytta har i dag ikkje veg fram, men eigar har avtale med grunneigar Olav Bratland om framføring av veg med parkeringsplass. Einaste naturlege trasè for dette er over tomtene 16 og 18. Dagens tilkomst til hytta er på ein sti som kryssar dei to tomtene. Ber difor om at tomtene 16 og 18 vert tekne ut av planen. Peikar òg på tilhøvet til villreinen, og stiller spørsmål ved å leggje opp til så mange nye hyttetomter. Rådmannens vurdering : I det nye planframlegget (revidert ) er det foreslått ei ny løysing som tek omsyn til merknaden, sjå vedlegg 3. Snorre Frost Vegen til dei nye hyttene 1-8 nordaust i planområdet er ført vidare frå veg til hans hytte 88/198 som han har betalt sjølve. Tidlegare planutkast viste ein annan trasè. Han valde i si tid ei tomt som låg for seg sjølv. No blir hytta hans liggjande i eit vegkryss, med støy og støv som konsekvens. Ber om at tidlegare trasè vert vurdert. Rådmannens vurdering : Traseen som er vist er truleg den beste totalt sett. Rådmannens vurdering i høve til VA, brann og beredskap : Utgreiinga i planomtale og notat er stort sett grei. Det er noko som er uklart, mellom anna storleiken på reinseanlegget. Det må vere ei avklaring på dette før endeleg vedtak av reguleringsplanen. På grunn av det store talet på hytter vil rådmannen rå til at det vert lagt inn føresegner om rekkjefylgje som seier at vatnforsyninga til hyttefeltet må vere godkjend av mattilsynet før det vert gjeve byggeløyve til nye hytter.

5 Oppsummering av framlegg til endringar : - Føresegner om rekkefylgje som seier at det må vere gjennomført tiltak for fri sikt 6 x 138 m i båe retningar i krysset med Fv 362, før det vert gjeve mellombels bruksløyve eller ferdigattest for nye hytter den nye reguleringsplanen legg til rette for. - Sette av eit areal til ein god møteplass. - Endringar som er gjort framlegg om i revidert plankart : omsynssone «bevaring av naturmiljø» og 20 m byggegrense langs vassdrag, ny vegløysing mm ved 88/2/1 og tomt Tomtene 16, 22 og 23 går ut. - Føresegner om rekkjefylgje som seier at vatnforsyninga til hyttefeltet må vere godkjend av mattilsynet før det vert gjeve byggeløyve til nye hytter. Krav om utbetring av kryss i Fv 362 er ei vesentleg endring som må på høyring til grunneigarane. Dersom det ikkje kjem inn vesentlege merknader, kan saka gå til kommunestyret. I motsett fall går saka tilbake til plan- og miljøutvalet. Plankart og føresegner må reviderast i tråd med vedtaket i plan- og miljøutvalet før handsaminga i kommunestyret. Ein må òg ha avklart tilhøvet til VA som nemnd før endeleg vedtak. Rådmannens framlegg til vedtak: Framlegg til detaljregulering for Kyrkjestøylane 88/2 vert sendt på høyring i medhald av pbl med desse endringane : a. rekkefylgjekrav om fri sikt b. tomtene 22 og 23 går ut c. tomt 16 går ut d. andre endringar og krav jf. rådmannens vurdering. Dersom det ikkje kjem inn vesentlege merknader etter høyring, kan framlegg til detaljregulering for Kyrkjestøylane 88/2 vedtakast i medhald av pbl Rådmannen, Jan Myrekrok, rådmann /s/ Handsaming i Plan- og miljøutvalet : Framlegg frå V v. Oscar Garnes: Tillegg til pkt b: Tomt 29 går også ut. Framlegg frå H v. Nils Vågslid: Punkt c går ut.

6 Røysting: Ein røysta fyrst om planen skulle leggjast ut på høyring. Det blei vedteke med 4 mot 2 røyster at planen skal leggjast ut til høyring. Punkt a blei samrøystes vedteke. Punkt b: Garnes framlegg blei sett opp mot rådmannens. Garnes framlegg blei samrøystes vedteke. Punkt c: Vågslids framlegg blei sett opp mot rådmannens. Vågslids framlegg fall med 4 mot 2 røyster. Punkt d blei samrøystes vedteke. Vedtaket blei då: Framlegg til detaljregulering for Kyrkjestøylane 88/2 vert sendt på høyring i medhald av pbl med desse endringane : e. rekkefylgjekrav om fri sikt f. tomtene 22, 23 og 29 går ut g. tomt 16 går ut h. andre endringar og krav jf. rådmannens vurdering. Dersom det ikkje kjem inn vesentlege merknader etter høyring, kan framlegg til detaljregulering for Kyrkjestøylane 88/2 vedtakast i medhald av pbl

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17 Arkiv: L12 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt * Tilråding: Kommunestyret vedtek reguleringsplan for Langavellene

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20110110, Arkivsaknr 11/1182 PLANID: 20110110.

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF 19.3.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 092/14 Plan og miljøutvalet PS 18.06.2014. 1. gangs handsaming av reguleringsplan Statoil Industriområde, Mongstad

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 092/14 Plan og miljøutvalet PS 18.06.2014. 1. gangs handsaming av reguleringsplan Statoil Industriområde, Mongstad SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 092/14 Plan og miljøutvalet PS 18.06.2014 Saksbehandlar ArkivsakID Christian H. Reinshol 14/1773 1. gangs handsaming av reguleringsplan Statoil Industriområde, Mongstad

Detaljer

Plan-id: 201307 Stord kommune

Plan-id: 201307 Stord kommune STORD KOMMUNE Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Stord kommune», Plan-id: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 59 FORORD STORD KOMMUNE På vegne

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1455. Reguleringsplan for bustadområde Beheim 2. 2. gongs handsaming.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1455. Reguleringsplan for bustadområde Beheim 2. 2. gongs handsaming. 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1455 Reguleringsplan for bustadområde Beheim 2. 2. gongs handsaming. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Rådmannen

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65. Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2.

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65. Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2. Saksframlegg Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65 Arkiv: L12 Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2. gongs handsaming * Tilråding frå formannskapet med 5 røyster (2 Ap, 2

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 100/11 Komité for plan og utvikling 08.11.2011 113/11 Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/09 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR DESEMBER 2008 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/09 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR DESEMBER 2008 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2009 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/09 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

73/2011 Formannskap 30.08.2011 27/2011 Kommunestyret 08.09.2011

73/2011 Formannskap 30.08.2011 27/2011 Kommunestyret 08.09.2011 Miljø, Teknisk, Næring Arkivsak: 2011/408-23 Arkiv: L12 Saksbehandlar: Øyvind Sødal Dato: 19.08.2011 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/2011 Formannskap 30.08.2011 27/2011 Kommunestyret 08.09.2011

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 12.02.2013 007/13 Bystyret. Arkiv: ARP-20120101, K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 12.02.2013 007/13 Bystyret. Arkiv: ARP-20120101, K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 12.02.2013 007/13 Bystyret Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: ARP-20120101, K2-L12 Arkivsaknr 12/34 DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/798-19840/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 72/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 Berit Marie Galaaen PLAN Soneinndeling SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Hydla 2. Reguleringsplan og planomtale for Hydla 2

REGULERINGSPLAN. Hydla 2. Reguleringsplan og planomtale for Hydla 2 REGULERINGSPLAN Hydla 2 Reguleringsplan og planomtale for Hydla 2 Juni 2012 Revisjon: 12.2.2013 REVIDERT REGULERINGSPLAN For Hydla 2 Dato: 12.2.2013 1. Innkomne merknadar med kommentar 2. Reviderte føresegner

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

Detaljreguleringsplan Vågslid Høgfjellshotell

Detaljreguleringsplan Vågslid Høgfjellshotell 2014 0013 Detaljreguleringsplan Vågslid Høgfjellshotell Revisjon C 05. desember 2014 Etter vedtak i kommunestyret Alexander Stettin Plankontoret Hallvard Homme AS 20140013 Innhald INNHALD... 1 1 BAKGRUNN...

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2012 049/12 Bystyret 06.11.2012 139/12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2012 049/12 Bystyret 06.11.2012 139/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2012 049/12 Bystyret 06.11.2012 139/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: ARP-20100103, K2-L12Objekt: Arkivsaknr 10/8 PLANID. 20100103.

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller tenestetorget (31408800). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller tenestetorget (31408800). Saker til behandling MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 23.05.2013 kl. 12:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller tenestetorget

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

Planomtale Hamnehagen - Osøyro

Planomtale Hamnehagen - Osøyro Planomtale Hamnehagen - Osøyro Reguleringsplan for gnr. 63, bnr. 24, 41, 42, 407 m.fl. Os kommune Fotoillustrasjon Tiltakshavar: ByggConcept AS Os, 18.08.2011 1 2 1 INNLEIING 4 2 SITUASJONEN I DAG 6 3

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 043/15 Formannskapet 18.06.2015. Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2016-2019 - utlegging til offentleg ettersyn

Saksnr. Utval Møtedato 043/15 Formannskapet 18.06.2015. Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2016-2019 - utlegging til offentleg ettersyn AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 043/15 Formannskapet 18.06.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 15/42-15/4868 K1-143, K1-145 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63 29 73 12.06.2015 Kommuneplanen

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002. Andre gongs handsaming, PMU 18.

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002. Andre gongs handsaming, PMU 18. Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Andre gongs handsaming, PMU 18. juni 2014 Innhald 1 Innleiing... 6 2 SAMANDRAG... 6 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/367-2 K2-L12

Detaljer

Planprogram for Nesfossen næringsog industriområde

Planprogram for Nesfossen næringsog industriområde Planprogram for Nesfossen næringsog industriområde Gnr/Bnr. 56/14 m.fl. Lindås kommune Framlegg til planprogram i samsvar med PBL 12-9 22.05.15 Saksnr. 15/1584 Lindås kommune Ard arealplan as Planprogram

Detaljer

MØTEINNKALLING. Før møtet vert det synfaring med frammøte ved Os Rådhus kl. 08.10. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Før møtet vert det synfaring med frammøte ved Os Rådhus kl. 08.10. SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Skorposalen 3. 3tg i Rådhuset Møtedato: 29.06.2006 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Før møtet vert det synfaring med frammøte ved Os Rådhus

Detaljer