Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter"

Transkript

1 Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter Caritas Norge har som trosbasert aktør lang erfaring med ulike former for fredsarbeid fra flere kontinenter. Vi støtter for tiden fredsprosesser på Filippinene, i DR Kongo og i Colombia. Mer informasjon om Caritas Norge finnes på Caritas Norge skal gjennomføre et prosjekt der vi ser på sammenhengen mellom norske næringsinteresser og fredsmeklingsrollen Norge har i det samme landet. I den forbindelse søker vi en rapportforfatter for et to måneder langt engasjement. Prosjektet må fullføres før utgangen av januar 2013, så ønsket ansettelse er snarest og senest i starten desember. Om du er interessert i dette kan du sende en kort CV og søknad til Søknadsfrist er 17. oktober. Mer informasjon om prosjektet finnes nedenfor. Ytterligere spørsmål kan rettes til Kristian Jahren Øvretveit på e-post eller på telefon

2 TILTAK Tiltakets navn: Fredsmekling og næringsinteresser hånd i hånd? Caritas Norge skal lage en rapport som ser på sammenhengene mellom Norges næringsinteresser og fredsmeklingsrollen Norge har i det samme landet. Rapporten skal utvide debatten og kunnskapen knyttet til Norge som fredsnasjon og samstemtheten i norsk politikk. De siste årene har det skjedd endringer i hvilke land Norge har engasjert seg i fredsprosesser i. Fra å være engasjert i Israel/Palestina, Sri-Lanka og Colombia har Norge de siste årene rettet seg mot Filippinene, Sudan, Myanmar. Dette er land hvor Norge også har store næringsinteresser; Filippinene (sjøfart), Sudan (Olje), Myanmar (åpnes snart for investeringer). I Colombia har Norge nylig fått en rolle som tilrettelegger for fredssamtalene mellom regjeringen og geriljaorganisasjonen FARC-EP. Samtidig er Norge i forhandlinger med Colombia om en ratifisering av frihandelsavtalen som ble undertegnet mellom EFTAlandene og Colombia, Caritas ønsker å engasjere en person til å skrive en rapport om hvilke næringsinteresser Norge har i de landene Norge involverer seg i fredsprosessen i, og hvorvidt næringsinteressene har innvirkning på hvorfor eller hvordan Norge er som tilrettelegger. Tiltaket vil bestå i en rapport som fokuserer på overordnede sammenhenger mellom næringspolitikk og fredsmekling og ett eller to spesifikke casestudier valgt ut blant landene nevnt ovenfor. Caritas ønsker ikke å legge føringer på hvilke land som velges ut som caser, dette vil derfor velges av rapportforfatteren. Rapporten vil lanseres i et lanseringsseminar med debatt. Caritas vil i tillegg hente inn kommentarer fra kirkeledere i de aktuelle landene på de funn som blir gjort. Målsetningen med tiltaket er å bygge en kritisk kompetanse om Norges freds- og forsoningsarbeid og skape en offentlig debatt omkring sammenhengene. 3. INFORMASJON OM TILTAKET 3.1 Tema/innhold Norge har som mål å være en tydelig fredsnasjon. Utenriksdepartementet skriver på sine nettsider at det i hovedsak er to hensyn som ligger til grunn for Norges fredsengasjement 1) ønske om å redde liv, lindre nød og sikre menneskelig verdighet, og 2) bidra til fred og forsoning av sikkerhetspolitiske hensyn 1. De siste årene har flere organisasjoner utfordret hvorvidt Norge kan kalle seg en fredsnasjon når man også er en av verdens største våpenprodusenter. Dette har skapt en nyttig debatt overordnet om Norges profilering som fredsnasjon. Norge er klar på at det er to hensyn som i hovedsak ligger til grunn for fredsengasjementet, samtidig mener Caritas at det kan se ut som at Norges næringsinteresser også er en viktig faktor når Norge tar på seg en fredsmeklingsrolle. Siden starten på 90-tallet har Norge vært direkte involvert i 10 fredsprosesser og gjennom finansiell støtte har Norge støttet opp om fredsprosesser og initiativer i 22 land 2. Samtidig har norske investeringer i utlandet og da spesielt i land i sør aldri vært høyere. De siste årene mener vi at det har skjedd et skifte i hvilke type land Norge har involvert seg i 1 regjeringen.no (http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/tema/fred_og_forsoning/fredsprosesser.html?id=115241) 2 Bistandsaktuelt.no (http://www.bistandsaktuelt.no/nyheter-og-reportasjer/arkiv-nyheter-og-reportasjer/norgeen-fredsnasjon)

3 fredsmeklingsrolle. Fra å være engasjert i land hvor man trolig kan si at næringsinteressene har vært forholdsvis lave har man de siste årene i større grad tatt på seg meklingsroller i land hvor det er naturlig å anta at Norge har betydelig høyere næringsinteresser. De siste årene har Norge flyttet sin fredsmeklingsrolle fra Israel/Palestina, Sri-Lanka og Colombia over til Filippinene, Sudan, Myanmar. Dette er land som Norge også har store næringsinteresser i; Filippinene (sjøfart), Sudan (Olje), Myanmar (åpnes snart for investeringer). Caritas mener det er viktig å ha en kritisk tilnærming til sammenhengene mellom de to politiske områdene. Dette for å få et helhetlig blikk på sammenhengene i norsk politikk og for å avdekke hvorvidt norsk politikk ovenfor et land er samstemt. Sivilsamfunnet er avhengig av å kunne utfordre Norges profil som fredsnasjon og undersøke om næringsinteresser er med på å styre hvilke land Norge engasjerer seg i. Nedleggelser av norske ambassader de siste årene tyder på at den norske utenrikspolitikken i større grad styres av norske næringslivsinteresser. I Afrika har Norges prioriteringer av utenriksstasjoner de siste årene gått på Ghana og Nigeria, mens hele Vest-Afrika ligger ambassadebrakk. Åpningen av ambassaden i Ghana i fjor sammenfaller også tett med at landet har blitt en oljenasjon. Flere bistandsaktører, deriblandt Fellesrådet for Afrika, har stilt spørsmålstegn rundt Norges motiver med prosjektet Olje for utvikling og om dette er et tiltak for å fremme norske næringsinteresser. Siden 2004 har Utenriksdepartementet hatt ansvaret for norsk bistand, dette har også gitt nye utfordringer og fører til dobbeltroller mange steder. Ambassadenes rolle er på den ene siden å fremme norske økonomiske interesser og på den andre siden ha overordnet ansvar for all bistand til landet. I land der Norge også er involvert i fredsprosessen skapes enda et element som ambassadene og Utenriksdepartementet skal håndtere. Sammenhengene mellom fredsmekling og næringsinteresser har i liten grad blitt reflektert i debatten omkring samstemthet. Samstemt for utvikling er et begrep som står høyt på agendaen hos den norske regjering. Å se på næringsinteresser i sammenheng med fredsprosesser er relevant for å avdekke hvorvidt Norge har en helhetlig tilnærming til de land hvor de er involvert i en fredsprosess. Hvilke egeninteresser har Norge i landene hvor de har en meklingsrolle, og finnes det eventuelle motstridende interesser? Rapporten vil belyse posisjonen(e) til Utenriksdepartementet og Nærings- og Handelsdepartementet i stater der Norge fremmer både fred og norske næringslivsinteresser. Hensikten er å se hvorvidt de to departementene vektlegger elementer som står i konflikt med hverandre. Å undersøke sammenhengene mellom næringsinteresser og fredsarbeidet er en utfordring da dette er områder hvor tilgangen på offentlige dokumenter fra departementene er begrenset. Rapporten vil derfor i hovedsak ta utgangspunkt i uttalelser i media og offisielle dokumenter i sin analyse. I den grad det er hensiktsmessig vil rapportskriver foreta intervju med aktuelle personer. Rapporten kan også ta for seg ett eller to land som casestudie. Formålet med slike studier er å innhente inn mer inngående informasjon om sammenhengene mellom næringsinteresser og fredsmekling i ett eller to spesifikke kontekster. Prosjektets målsetning Tiltaket har som overordnet målsetning å være med på å utvide debatten omkring Norge som fredsnasjon og samstemtheten i norsk utenrikspolitikk. Rapporten med kommentarer er ment til bruk for å utvide debatten omkring Norge som fredsnasjon. Uavhengig av hvilke resultater rapporten kommer frem til vil den være med å belyse et større bilde av helheten i norsk politikk og være et viktig bidrag for å styrke troverdigheten til Norge som fredsnasjon.

4 Caritas ønsker at rapporten besvarer disse spørsmålene: 1. Hvilke type næringsinteresser har Norge i de landene hvor man har eller har hatt en offisiell rolle i forhandlinger 3? 2. Har det skjedd en vridning i Norges fredsinvolvering fra land hvor Norge har hatt mindre næringsinteresser til land hvor næringsinteressene er større? 3. Hvordan profilerer Norge sitt engasjement i landene utad? Vektlegges næringspolitikken eller fredspolitikken i omtalen? Rapporten vil lanseres på et frokostseminar hvor det etter lanseringen legges opp til debatt mellom ulike freds- og næringsaktører i Norge. Da rapporten ikke er ment som en forskningsrapport, men som en rapport for å stimulere til mer diskusjon rundt sammenhengene mellom fredsrollen og næringsinteressene vil tiltaket legge vekt på at informasjonen skal ha bruksverdi for å utvide den større samfunnsdebatten om Norge som fredsnasjon. Rapporten vil publiseres med kommentarer fra kirkeledere fra de utvalgte landene. Kirken har i mange land i sør vært svært engasjert i fredsbygging og i flere land har de etterspurt hvilke egeninteresser Norge har av å være tilrettelegger i fredsforhandlingene i deres land. At kirkene i sør også får kommentere rapportens funn er derfor naturlig. Rapporten vil være en del av den større satsningen til Caritas på å øke befolkningens kunnskap om Norges arbeid med fred og forsoning. 3.2 Samarbeidspartnere Tiltaket gjennomføres ikke i samarbeid med andre organisasjoner i Norge eller i utlandet. Det kommer til å bli hentet inn kommentarer på rapporten fra kirkeledere i de aktuelle landene. Kirkelederne er del av fredsprosjekter som Caritas driver i flere land i sør. 3.3 Målgrupper Målgruppen for tiltaket er utviklingsorganisasjoner, politikere, media og allmennheten. Caritas ønsker med dette tiltaket å bidra til en nyansert og aktuell debatt om satsningen samstemt for utvikling og Norges rolle som fredsforkjemper. Gjennom frokostseminaret vil vi nå utviklingsorganisasjoner, politikere og media. Seminaret vil legge opp til å presentere funn og være en diskusjonsarena omkring sammenhengene mellom de to politiske områdene. Rapportens funn vil bli aktivt brukt i Caritas arbeid opp mot departement og politikere. Vi vil også bruke funnene til å komme med anbefalinger om forbedringer eller endringer som vi mener er nødvendig. Caritas vil bruke rapporten i arbeidet med å opplyse allmennheten om Norges interesser og nøytralitet i fredsarbeidet gjennom leserinnlegg og kronikker i tillegg til den mediadekning vi får gjennom frokostseminaret. 3 Norge har vært eller er aktiv tilrettelegger i disse landene: 1. Balkan: deltakelse i freds- og forsoningstiltak, 2. Colombia - tilrettelegger, 3. De palestinske områdene tilrettelegger, 4. Eritrea og Etiopia aktiv støtte til forhandlinger, 5. Filippinene tilrettelegger og observatør, 6. Guatemala- aktiv støtte til forhandlinger, 7. Nepal Dialogarbeid, 8.Somalia: Aktiv i kontaktgruppe, 9- Sri Lanka tilrettelegger, 10.Sudan del av troikaen, (11. Myanmar her har Norge gitt tydelige signaler om at man skal være med i fredsprosessen)

5 3.4 Mediestrategi Caritas ønsker å skrive en rapport som kommer med konkrete funn og utvikler den overordnede debatten omkring samstemthet. Samtidig vil rapporten være lettlest for å øke tilgjengeligheten. Til den påfølgende samtalen på lanseringsseminaret kommer Caritas til å arbeide for å ha tilstedeværelse av beslutningstagere fra både NHD og UD. Pressearbeid kommer til å bli gjennomført i forkant og etterkant av seminaret både gjennom kronikker, leserinnlegg og pressemeldinger. At rapporten fokuserer på overordnede sammenhenger, landcase og kommentarer fra sør gjør at rapporten vil være mulig å selge inn til ulike typer media. 3.5 Gjennomføringsperiode Rapporten planlegges ferdigstilt i løpet av januar 2013 med lansering på frokostseminar i slutten av januar/starten av februar. Rapport med kommentarer fra kirker i sør skal være ferdig til distribuering på seminaret. Rapporten vil være tilgjengelig som dokument både på Caritas nettside og i papirformat som vil sendes ut til relevante instanser. Rapporten vil være en del av en større satsning på Caritas opplysningsarbeid om fred og rapportens resultater vil aktivt bli brukt i organisasjonens informasjons- og påvirkningsarbeid.

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud RAPPORT Bistandstorget i samarbeid med Norsk Utenrikspolitisk Institutt Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud Resultater fra spørreundersøkelse blant Bistandstorgets

Detaljer

Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid

Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid i Foto: Riksrevisjonen Forsideillustrasjon: Lobo Media AS ISBN 978-82-8229-023-4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...7 1.1 Formål og bruk av håndboken...7

Detaljer

RESULTATRAPPORT. Veivalg i bistanden: ingen snarveier til resultater

RESULTATRAPPORT. Veivalg i bistanden: ingen snarveier til resultater 2008 RESULTATRAPPORT Veivalg i bistanden: ingen snarveier til resultater Foto: Ken Opprann Resultatrapport 2008 / Viktige funn og konklusjoner Veivalg i krisetider Verden står overfor store globale utfordringer.

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye BRUKERUNDERSØKELSE Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet Leila Torgersen Gry Anette Sælid Jan Bye Ellinor F. Major (prosjektleder) 2011 SAMMENDRAG Notatet oppsummerer resultatene fra en brukerundersøkelse

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Veikart for sosiale medier i kommunesektoren

Veikart for sosiale medier i kommunesektoren . Veikart for sosiale medier i kommunesektoren 2 Innhold 1 Om veikartet... 5 2 Strategi... 7 Planlegging... 8 Forankring... 9 Bemanning...10 Ambisjonsnivå og tilstedeværelse...11 Svartid...12 Rutiner...14

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD ØF-Rapport nr.: 22/2005 EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD Av Kjell Overvåg, Ulla Higdem og Ingrid Guldvik Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

Tilbakevending fra Norge

Tilbakevending fra Norge Institutt for samfunnsforskning Rapport 2014:2 Tilbakevending fra Norge Historikk, omfang og videreutvikling 2002-2013 Jan-Paul Brekke Institutt for samfunnsforskning 2014 Rapport 2014:2 Institutt for

Detaljer

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Kulturell Dialog AS Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Ansvarlig for rapporten er Kulturell Dialog AS ved prosjektleder Trine Olsen-Slagman og

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken RAPPORT 8 MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten.

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

Politiske reformer og frivillige organisasjoner

Politiske reformer og frivillige organisasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Politiske reformer og frivillige organisasjoner Samhandlingsreformens reise inn i Diabetesforbundet Ida Trældal

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012 Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 1 RAPPORT 1/2012 Resymé Evalueringsportalen har vært i drift i et drøyt år. Ved årsskiftet

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

RAPPORT KUNNSKAP OM BEHOV FOR OG TILDELING AV BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

RAPPORT KUNNSKAP OM BEHOV FOR OG TILDELING AV BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE På oppdrag for Helsedirektoratet Rapport 29. november 2012 RAPPORT KUNNSKAP OM BEHOV FOR OG TILDELING AV BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE RAPPORT KUNNSKAP OM BEHOV FOR OG TILDELING AV BRUKERSTYRT PERSONLIG

Detaljer

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag... 1 1.1 Hovedkonklusjoner... 1 1.2 Difis anbefalinger... 3 2 Om prosjektet...

Detaljer

En fot innafor. Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt

En fot innafor. Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt En fot innafor Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt Sammendrag Problemstilling og prosjektmål I motsetning til andre på samme alder har unge med funksjonshemming eller kronisk sykdom

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

Bergljot Baklien og Unni Krogh. Prosessen, planen og politikken Rusmiddelpolitiske handlingsplaner

Bergljot Baklien og Unni Krogh. Prosessen, planen og politikken Rusmiddelpolitiske handlingsplaner Bergljot Baklien og Unni Krogh Prosessen, planen og politikken Rusmiddelpolitiske handlingsplaner SIRUS Rapport nr. 2/2011 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2011 Statens institutt for rusmiddelforskning

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer