Caritas Norges strategi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Caritas Norges strategi 2013 2017"

Transkript

1 Caritas Norges strategi Del I. Caritas Norges identitet og verdier 1) Vår identitet Caritas Norge er katolikkenes hjelpeorganisasjon og har arbeidet i Norge i 60 år. Vi ønsker at alle mennesker skal kunne leve i trygge samfunn, hvor deres menneskeverd og helhetlige menneskelige utvikling blir ivaretatt. Vårt arbeid med økonomisk marginaliserte land omfatter langsiktige engasjementer for å utvikle velfungerende samfunn med sterke sivilsamfunn. Det omfatter humanitært arbeid (nødhjelp, rehabilitering og forebygging) og arbeid for fred og forsoning. De som gjennomfører arbeidet er lokale Caritas-enheter i samarbeid med andre lokale sivilsamfunnsorganisasjoner, lokale myndigheter og privat næringsliv, sammen med de tusener som deltar i programmene. Vår gjennomslagskraft sikres ved at vi samarbeider gjennom Caritas Internationalis med regionale og nasjonale Caritas-organisasjoner. Til sammen utgjør vi verdens største nettverk av hjelpeorganisasjoner. En vesentlig del av vår styrke er at vi aktivt kan bruke dette omfattende nettverket. I de fleste land er det etablert nasjonale, regionale og lokale Caritas. Det gjør at vi når frem til de fjerneste og mest vanskeligstilte områder. Kirken og Caritas har vært til stede i det enkelte lokalsamfunn i fortid, vi er der i nåtid, og vi vil være der i fremtiden. Dette gir Caritas stor tillit og troverdighet hos lokalbefolkningen, uansett trostilhørighet. Caritas gjennomfører sine aktiviteter i samarbeid med kirkelige strukturer og andre aktører på tre nivåer i samfunnet. Gjennom lokalt engasjement når vi ut til de fattigste delene av befolkningen. De regionale Caritas-organisasjonene samordner lokale initiativ, innhenter lokal informasjon og systematiserer lokale erfaringer. På nasjonalt nivå samler Caritas nødvendig lokal kunnskap, samarbeider med høyere utdanningsinstitusjoner og utvikler kunnskap som vi kan bruke i talsmannsarbeidet, og som har til formål å fremme strukturelle endringer på nasjonalt nivå. Den lokale forankringen gjør Caritas til en grasrotbevegelse. Dette kommer til uttrykk gjennom de mange frivillige som deltar i utviklingsprogrammene, gjennom samarbeidet i Norge med menighetsbaserte Caritas-grupper, ulike minoritetsgrupper i Norge og gjennom samarbeidet med Norges Unge Katolikker (NUK).

2 2) Våre verdier Caritas Norge er som trosbasert hjelpeorganisasjon inspirert av verdiene og prinsippene nedfelt i Kirkens sosiallære. Sosiallæren sier at alle mennesker er skapt i Guds bilde og ved det har en ukrenkelig verdighet. Denne verdigheten ivaretas når alle gis mulighet til helhetlig menneskelig utvikling. Slik utvikling forutsetter sosial rettferdighet, solidaritet og at alle grunnleggende menneskerettigheter er sikret, også inkludert retten til deltakelse. Likeledes veiledes vi av de prinsippene som er utviklet gjennom mange år i internasjonalt bistands- og utviklingsarbeid. Og minst like viktig: Vårt arbeid er inspirert av erfaringer og kunnskap uttrykt av mennesker som lever i utstrakt fattigdom og sårbare situasjoner. Vår visjon er en verden hvor alle mennesker lever i trygge samfunn, der deres menneskeverd og helhetlige menneskelige utvikling blir ivaretatt. Det betyr: a) Enkeltmenneskets og alle menneskers verdighet og grunnleggende menneskerettigheter må respekteres. b) Alle mennesker, basert på deres likeverd, deltar i og nyter godt av samfunnsutviklingen og må få sin rettferdige andel av jordens ressurser. c) Sosial rettferdighet og solidaritet må gjennomtrenge samfunnet både lokalt og globalt. d) Jordens ressurser må forvaltes som et felles gode for nåværende og kommende generasjoner. 2

3 Del II. Utenlandsarbeidet 5) Våre mål for utviklingsarbeidet Caritas Norges utviklingsengasjement retter seg mot barn, kvinner og menn i de fattigste og mest vanskeligstilte lokalsamfunn. Våre mål er a) at flere skal få oppfylt sine grunnleggende menneskerettigheter og oppnå en verdig livssituasjon. Dette vil skje ved at de deltar i tiltak som hever deres kompetanse gjennom utdanning og opplæring og gjennom tiltak som gir inntekter, matsikkerhet og trygghet. b) å være en pådriver for utvikling av et sterkt sivilt samfunn. Caritas Norge skal gjennom økt kunnskap og kompetanse styrke vårt eget så vel som Caritas-nettverkets og flest mulig menneskers engasjement for at grunnleggende sivile, politiske, sosiale, økonomiske og kulturelle menneskerettigheter bli respektert og oppfylt. c) å bidra til strukturelle endringer som fremmer menneskets iboende verdighet. Styrket påvirkningsarbeid i Norge, i andre land og i internasjonale fora for aktuelle temaer som menneskerettigheter, utdanning, matsikkerhet og klima og miljø skal bidra til endring av strukturer og systemer som opprettholder fattigdom og urettferdighet nasjonalt og mellom rike og fattige land. 6) Vår arbeidsform styrke kunnskap, kapasitet og evner Caritas Norges visjon, misjon og verdier uttrykker hva slags utvikling og samfunn vi ønsker å bidra til å utforme. For at dette skal kunne skje, må man endre undertrykkende samfunnssystemer og styrke økonomisk fattige menneskers kunnskaper og evne til å skape endring. Vårt arbeid er derfor rettet inn mot å øke enkeltmenneskers, lokalsamfunns og lokale og nasjonale Caritas-organisasjoners kunnskap, kapasitet og evner for å bedre økonomisk fattige menneskers livssituasjon i de områdene der vi er engasjert. Slik kompetansebygging er Caritas Norges viktigste virkemiddel i utlandsengasjementet. Vi og våre samarbeidspartnere skal etterstrebe spisskompetanse innenfor organisasjonsutvikling, utdanning, matsikkerhet, klima og miljø, rettighetsbasert utvikling og nettverksbygging. Kompetansebyggingen skal foregå på alle nivåer nasjonalt, regionalt og lokalt. Dette betyr at vi må samarbeide godt med nasjonale Caritas og andre lokale organisasjoner basert på en samarbeidsmodell vi kaller «Caritas partnerskap». De viktigste partnerskapsprinsippene er: 3

4 likeverd mellom kjønnene subsidiaritet (nærhetsprinsippet) lokalt eierskap og felles ansvar målgruppens aktive deltakelse og medbestemmelse fra planlegging til gjennomføring bærekraft (økonomisk, menneskelig, miljø-, ressurs- og klimamessig) kultur for læring og endring profesjonalisme, god forvaltning og gjennomskinnelighet 7) Hvordan vi skal nå målene for utviklingsarbeidet Mål a): Flere skal få oppfylt sine grunnleggende menneskerettigheter og oppnå en verdig livssituasjon. Dette vil skje ved at de deltar i tiltak som hever deres kompetanse gjennom utdanning og opplæring og gjennom tiltak som gir inntekter, matsikkerhet og trygghet. Dette skal vi oppnå på følgende måter: Ved hvert år å nå ut til flere personer i ulike lokalsamfunn. Caritas vil hjelpe dem i å kartlegge sin egen situasjon slik at de selv kan bestemme hvilke utviklingsområder de ønsker å prioritere. Lokalbefolkningen vil delta i kompetansebyggende tiltak som setter dem i stand til selv å gjennomføre de endringsprosessene som skal til for at de kan forbedre sin egen situasjon. Gjennom økt tilgang til bedre utdanning og relevant yrkesopplæring for barn, kvinner og menn vil vi bidra til å heve deres kunnskap og kompetanse slik at de selv blir i stand til å forbedre sine inntektsmuligheter. Tiltakene skal være tilpasset deres egen situasjon, og skal bidra til å styrke deres livskvalitet, matsikkerhet og følelse av menneskeverd. Vi og våre samarbeidspartnere skal øke vår kompetanse og kapasitet til å organisere og gjennomføre utviklingsprosjekter og -programmer. Disse må basere seg på overordnede strategiske analyser av aktuelle land, de grunnleggende menneskerettighetene, prinsipper nedfelt i Kirkens sosiallære og anerkjente internasjonale utviklingsprinsipper. Vi og våre samarbeidspartnere skal, basert på lokale forhold, utvikle et mer systematisk fokus og ved det kunne rapportere bedre om resultatoppnåelse. Vi og våre samarbeidspartnere skal videreutvikle vår samarbeidsform basert på partnerskapsmodellen. I samarbeidet med partnere vil Caritas Norge hovedsakelig forholde seg til nasjonalt nivå. Vi og våre samarbeidspartnere vil arbeide for effektiv koordinering og samarbeid med andre bistandsaktører, inkludert nasjonale myndigheter når disse baserer sitt utviklingsarbeid på de grunnleggende, universelle menneskerettighetene. 4

5 Mål b) Være en pådriver for utvikling av et sterkt sivilt samfunn. Caritas Norge skal gjennom økt kunnskap og kompetanse styrke vår egen og Caritas-nettverkets engasjement for at grunnleggende menneskerettigheter blir respektert og oppfylt. Dette skal vi oppnå på følgende måter: Caritas Norge og lokale Caritas-organer vil rette økt oppmerksomhet mot årsakene til økonomisk fattigdom, sosial ekskludering og manglende respekt for grunnleggende menneskerettigheter. Caritas vil arbeide for å endre disse årsakene. I dette arbeidet vil Caritas Norge bistå Kirken/Caritas lokalt og andre relevante organisasjoner bidra til å utforme tiltak i Norge og internasjonalt. Vi og våre samarbeidende Caritas-organisasjoner vil utvikle klarere målformuleringer og en tydelig rollefordeling, og styrke vår kompetanse som viktige aktører i sivilsamfunnet. Slik skal vi mer effektivt bidra til demokrati og sosial rettferdighet, og til å bekjempe fattigdom. Caritas Norge vil styrke samarbeidet og koordineringen med organisasjoner der vi er engasjert, for derved å oppnå bedre resultater. Mål c) Bidra til strukturelle endringer som fremmer menneskets iboende verdighet. Styrket påvirkningsarbeid i Norge og andre land skal bidra til å endre strukturer og systemer som opprettholder fattigdom og urettferdighet nasjonalt og mellom rike og fattige land. Dette skal vi oppnå på følgende måter: Situasjoner som hindrer utvikling i samarbeidsland skal bringes frem for norske og nasjonale beslutningstakere dvs. politikere og byråkrater, og for den norske opinion, FN og det internasjonale samfunn. Innsatsområdene for påvirkningsarbeid skal identifiseres lokalt og iverksettes nasjonalt og internasjonalt. Vi skal delta i og, når nødvendig, etablere samarbeidsfora for nasjonalt og internasjonalt påvirkningsarbeid. 8) Vårt mål for humanitært arbeid Caritas Norge skal yte omfattende hjelp til å redusere lidelse og nød etter krig og naturkatastrofer gjennom nødhjelps- og rehabiliteringsprosjekter. Dette skal skje ved effektiv deltakelse i og bruk av det globale Caritas-nettverket, der lokale Caritasorganisasjoner er våre fremste partnere. I dette arbeidet er også forebygging og reduksjon av skadevirkninger viktige mål. Av våre fremste fortrinn i det humanitære arbeidet er at Kirken og lokale Caritas-organisasjoner er til stede både før, under og etter krig og naturkatastrofer. 5

6 Caritas Norge skal utvikle tematisk og praktisk samarbeid med Caritas England og Wales (CAFOD) og Caritas Sveits innenfor humanitær hjelp. Tematisk og praktisk samarbeid med de nordiske Caritas-organisasjonene skal styrkes. 9) Hvordan vi skal nå målet for humanitær innsats Caritas Norges mål for humanitær innsats er: a) Mennesker i lokalsamfunn hvor vi er engasjert, og som jevnlig utsettes for naturkatastrofer eller vold, skal ha nødvendig kunnskap og ressurser til å forebygge og minimalisere skader. De skal også kunne gjenoppbygge sine samfunn etter skader. b) Gjennom opplæringstiltak skal et økende antall mennesker i fattige lokalsamfunn settes i stand til å svare hensiktsmessig på virkningene av de tiltagende og skadelige klimaendringene. 10) Våre mål for freds- og forsoningsarbeid a) Vi skal gjennom Kirken, andre relevante aktører og Caritas på lokalplan aktivt støtte arbeid for fred og forsoning for å redusere menneskers lidelser og for å begrense hindringer for utvikling. b) Caritas Norge skal videreutvikle egen kompetanse for å involvere seg i nye freds- og forsoningstiltak der Kirken og lokale Caritas-organer arbeider aktivt for fred. 11) Hvordan vi skal nå målene for freds- og forsoningsarbeid a) Vi skal sammen med Kirken, Caritas lokalt og andre relevante freds- og forsoningsaktører legge frem skisser og planer for freds- og forsoningstiltak for norske og andre utenriksmyndigheter og internasjonale organisasjoner. b) Vi og våre samarbeidspartnere skal utvikle nødvendig kunnskap og kompetanse og sikre nødvendige ressurser for freds- og forsoningsengasjementet. c) Vi skal delta aktivt i katolske og andre fredsnettverk. *** 6

7 12) Tverrgående temaer i vårt arbeid a) Internasjonale, grunnleggende menneskerettigheter, som inkluderer demokrati, rettsstatsprinsipper, ikke-diskriminering og likestilling mellom kjønnene, skal være rettesnorer i arbeidet. b) Den katolske kirkes sosiallæres prinsipper og analyseapparat, sammen med prinsippene nedlagt i Caritas partnerskapsmodell, skal gjennomsyre måten vi og våre partnere samarbeider på og planlegger og gjennomfører programmer. c) Ivaretakelse av miljø, tilpasning til et klima i endring, samt bærekraftig utvikling er sentrale prinsipper i internasjonal utviklingstenkning. Også i vårt arbeid skal disse være bærende tverrgående elementer. d) Godt styresett hos oss selv, våre partnere og det offentlige. Dette er et prinsipp som springer ut av det forvalteransvaret vi har. Like viktige er prinsipper som lokalt eierskap og korrupsjonsbekjempelse, koordinering, resultatfokus og gjensidig ansvarlighet. e) I land med betydelig utbredelse av hiv/aids skal forebygging og ikke-diskriminering inngå som elementer i vårt engasjement. 13) Hvor vi ønsker å arbeide Afrika a) Utvikling: Uganda, Zambia, DR Kongo, Malawi b) Humanitær hjelp: Eritrea, DR Kongo c) Regionale programmer for organisasjonsutvikling: Caritas Afrika og Association of Member Episcopal Conferences in Eastern Africa (AMECEA) Latin-Amerika a) Utvikling: Honduras, El Salvador b) Regionale programmer for organisasjonsutvikling: Cáritas de Centroamérica, Mexico y Panamá (CAMEXPA) og Secretariado Latinoamericano y del Caribe de Caritas (SELACC) c) Menneskerettigheter og freds- og forsoningsarbeid: Colombia og Cuba d) Humanitært arbeid: El Salvador, Mexico, Honduras (bekjempelse av væpnet vold) Asia a) Utvikling: Sri Lanka, Vietnam b) Fredsarbeid: Filippinene c) Humanitært arbeid: Filippinene Vi har utviklet strategiske planer for engasjementet i hvert enkelt land og i hver region. 7

8 Del III. Arbeidet i Norge 14) Caritas Norges visjon og misjon gjelder også for vårt engasjement i Norge. Selv i den norske velferdsstaten trenger mange mennesker vår oppmerksomhet. Dette innebærer at vi i tillegg til utenlandsarbeidet skal arbeide for inkludering, sosial rettferdighet og solidaritet i Norge. 15) Våre mål i Norge er: a) Å øke bevisstheten i befolkningen, hos politikere og hos andre sentrale beslutningstakere om fattigdommens årsaker, sosial rettferdighet og solidaritet gjennom handling. b) Å ha god kompetanse og omfattende og tydelig sosialt engasjement overfor innvandrere og andre grupper som trenger omsorg. c) Å bidra til kunnskap om Kirkens sosiallære slik at den blir bedre kjent blant katolikker og mennesker som arbeider mot samme mål. d) Å inspirere, ledsage og veilede Caritas-grupper i menighetene slik at deres sosiale engasjement i Norge og for utviklingsland blir styrket. e) Å videreutvikle samarbeidet med katolske og andre skoler om nord sør-spørsmål og å fremme kunnskap om Kirkens sosiallære og de universelle menneskerettighetene. f) Å videreutvikle samarbeidet med Norges Unge Katolikker (NUK) om ulike aktiviteter og aksjoner. Vi vil også ledsage og støtte NUK i utviklingen av deres engasjement for solidaritet. g) Å videreutvikle samarbeid med innvandrergrupper som fremmer kunnskap om og utvikling i sine hjemland. 16) Hvordan Caritas vil nå målene knyttet til samarbeidet med menighetene og andre: Bistå i å utarbeide planer om sosialt arbeid på menighets- og bispedømmenivå. Bistå ved etablering av nye Caritas-grupper i menighetene. Spre kunnskap om Kirkens sosiallære i samarbeid med andre katolske institusjoner. Videreutvikle samarbeidsfora, som referansegrupper, styringsgrupper, åpne seminarer, samt utvikle flere møtepunkter for erfaringsutveksling. Drive talsmannsarbeid. I større grad knytte utenlandsarbeidet nærmere til Caritas arbeid i Norge i menighetene og på andre arenaer, samt gi givere bedre informasjon om prosjektutvikling og oppnådde resultater. Inkludere skolene i større grad i arbeidet med den årlige fasteaksjonen. Ajourføre og videreutvikle nettsiden om Kirkens sosiallære og nord sør-forholdene, som retter seg mot skolene, katolsk ungdom og andre aktuelle samarbeidspartnere. Utvikle et godt samarbeid med de større nasjonale gruppene ved jevnlig å holde møter basert på intensjonsavtaler. Det skal utvikles en egen strategiplan for innlandsarbeidet, som vil utgjøre et vedlegg til denne strategiplanen. 8

Caritas Norges handlingsplan 2008-2012

Caritas Norges handlingsplan 2008-2012 Caritas Norges handlingsplan 2008-2012 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Hvem er vi?...1 1.1. Formål...1 Kapittel 2: Hva vil vi?...2 2.1. Visjon...2 2.2. Misjon...2 Kapittel 3: Hva tror vi på?...3 Kapittel

Detaljer

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid:

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: PYM vil gjennom sin virksomhet bidra til å frigjøre menneskets

Detaljer

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål... 3 1.2 KFUK-KFUM Globals

Detaljer

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015-utkast per 21-04-11 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål...

Detaljer

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO 3 INNHOLD 1. INNLEDNING.... 5 2. VERDIPLATTFORM... 5 2.1 Visjon:.... 5 2.2 Misjon:... 5 2.3 Verdier:.... 5 2.4 Vår holdning:...

Detaljer

Strategi for FOKUS 2012 2016

Strategi for FOKUS 2012 2016 Strategi for FOKUS 2012 2016 Vedtatt på representantskapsmøte 24.11.11 Strategi for FOKUS - 2 - Innhold 1. Innledning... 4 2. Visjon... 5 3. Overordnet mål... 5 4. FOKUS formål... 5 5. Internasjonalt lovverk,

Detaljer

Strategi internasjonalt arbeid 2009 2014 Røde Kors i Norge

Strategi internasjonalt arbeid 2009 2014 Røde Kors i Norge Mobilisering for en tryggere framtid globalt og lokalt Strategi internasjonalt arbeid 2009 2014 Vedtatt av Landsstyret 25.09.09 «Røde Kors oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse»

Detaljer

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse Mangfold og lokal variasjon er Røde Kors styrke. Det finnes imidlertid noen brede kjerneområder som binder oss sammen over hele landet

Detaljer

UTDANNING JOBB NUMMER 1

UTDANNING JOBB NUMMER 1 UTDANNING JOBB NUMMER 1 Norges internasjonale strategi for Utdanning for alle innen 2015 «JEG TRENGER UTDANNING, SÅ JEG KAN FÅ MEG JOBB EN DAG.» YOKOSTA, 9 ÅR, NICARAGUA Utviklingsministeren har ordet

Detaljer

strategiplan Verdig liv Varig håp 2015-2017 Det Norske Misjonsselskap Vedtatt i LS 24.02.14 og GF juli 14. Revidert utgave godkjent av LS 05.09.

strategiplan Verdig liv Varig håp 2015-2017 Det Norske Misjonsselskap Vedtatt i LS 24.02.14 og GF juli 14. Revidert utgave godkjent av LS 05.09. strategiplan 2015-2017 Det Norske Misjonsselskap Vedtatt i LS 24.02.14 og GF juli 14. Revidert utgave godkjent av LS 05.09.14 Innhold 1. Grunnlaget..... s. 3 1.1 Utgangspunktet hva vi tror... s. 3 1.2

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 100 172. Inntektskapittel: 3100

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 100 172. Inntektskapittel: 3100 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 100 172 Inntektskapittel: 3100 Innhold Del I Hovedinnledning... 9 1 Innledning... 11 2 Tabelloversikter over budsjettforslaget... 14 3

Detaljer

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger 2 Meld. St. 33

Detaljer

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling Strategi 2017 Fredskorpset Gjensidig læring skaper utvikling 2 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo www.fredskorpset.no /fredskorpset Tlf: 24 14 57 00 Fredskorpsets Strategi 2017 Fredskorpset

Detaljer

MENIGHETENS CARITAS. Organisert diakoni i menigheten Alle er kalt til tjeneste

MENIGHETENS CARITAS. Organisert diakoni i menigheten Alle er kalt til tjeneste MENIGHETENS CARITAS Organisert diakoni i menigheten Alle er kalt til tjeneste Innholdsfortegnelse 1. Om diakoni og nestekjærlighet 2. Kort om sosiallæren 3. Caritas i menigheten - Menighetens Caritas 4.

Detaljer

Innst. S. nr. 233. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen. St.meld. nr. 11 (2007-2008)

Innst. S. nr. 233. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen. St.meld. nr. 11 (2007-2008) Innst. S. nr. 233 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen St.meld. nr. 11 (2007-2008) Innstilling fra utenrikskomiteen om På like vilkår: Kvinners rettigheter og likestilling i utviklingspolitikken

Detaljer

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 Redningstjeneste og førstehjelp Flyktning og integrering Utviklingssamarbeid Humanitær nedrustning Høringsdokument Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

MENIGHETENS CARITAS. Organisert diakoni i menigheten Alle er kalt til tjeneste

MENIGHETENS CARITAS. Organisert diakoni i menigheten Alle er kalt til tjeneste MENIGHETENS CARITAS Organisert diakoni i menigheten Alle er kalt til tjeneste Innholdsfortegnelse 1. Om diakoni 2. Om sosiallæren 3. Caritas i menigheten - Menighetens Caritas 4. Diakonale aktiviteter

Detaljer

Prinsipprogram for YS Vedtatt på ekstraordinær kongress 19.09.2001

Prinsipprogram for YS Vedtatt på ekstraordinær kongress 19.09.2001 Prinsipprogram for YS Vedtatt på ekstraordinær kongress 19.09.2001 INNHOLD 1. Innledning 3 2. Visjon 4 3. Utfordringer 5 4. Samfunnspolitikk 7 4.1 Verdier 7 4.2 Samfunnspolitiske prinsipper 7 4.2.1 Enkeltmennesket:

Detaljer

DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE

DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE Dette heftet er et sammendrag av Compendium of the Social Doctrine of the Church utgitt av Det pavelige råd for rettferdighet og fred. Den katolske kirkes sosiallære Dette

Detaljer

RESULTATRAPPORT. Veivalg i bistanden: ingen snarveier til resultater

RESULTATRAPPORT. Veivalg i bistanden: ingen snarveier til resultater 2008 RESULTATRAPPORT Veivalg i bistanden: ingen snarveier til resultater Foto: Ken Opprann Resultatrapport 2008 / Viktige funn og konklusjoner Veivalg i krisetider Verden står overfor store globale utfordringer.

Detaljer

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken RAPPORT 8 MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten.

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for Andre politiske saker

Innstilling fra redaksjonskomiteen for Andre politiske saker 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Innstilling fra redaksjonskomiteen for Andre politiske saker 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 7. 10. april 2011

Detaljer

Uttalelser Andre politiske saker

Uttalelser Andre politiske saker Uttalelser Andre politiske saker Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 7. 10. april 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo 1 Uttalelser... 1 Andre politiske saker... 1 Arbeid gir velferd Arbeiderpartiet

Detaljer

TRE MILLIARDER GRUNNER Det fi nnes ikke én grunn til å arbeide for barn og ungdoms velferd og rettigheter. Det fi nnes tre milliarder.

TRE MILLIARDER GRUNNER Det fi nnes ikke én grunn til å arbeide for barn og ungdoms velferd og rettigheter. Det fi nnes tre milliarder. TRE MILLIARDER GRUNNER Det fi nnes ikke én grunn til å arbeide for barn og ungdoms velferd og rettigheter. Det fi nnes tre milliarder. Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson Jasminara Jusimuddin Norsk

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Gi oss i dag vårt daglige brød Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Innehold Leder......3 Om NUK, Caritas og Adventsaksjonen...4 Om årets prosjekt... 5-8 DR Kongo...9-11

Detaljer

DISKUSJONSNOTATER TIL LANDSMØTET

DISKUSJONSNOTATER TIL LANDSMØTET Diskusjonsnotater DISKUSJONSNOTATER TIL LANDSMØTET FORORD Disse diskusjonsnotatene er laget til landsmøtet i Trondheim 2014. Mottoet for landsmøtet er «til stede». Røde Kors er til stede i det forebyggende

Detaljer