ORBOF. Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORBOF. Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak"

Transkript

1 Finanstilsynet Gjelder f.o.m. september 2013 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 30. januar 2013 ORBOF Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak VEILEDNING I UTFYLLING AV RAPPORT 11 TILLEGGSSPESIFIKASJONER TIL KVARTALSRAPPORTERINGEN Gjelder for banker og finansieringsforetak, norske filialer av utenlandske banker og finansieringsforetak, Norges Bank og statlige låneinstitutter

2 INNLEDNING BEVILGEDE UTLÅN INNSKUDD ETTER STØRRELSE UTLÅNS- OG INNSKUDDSSPESIFIKASJONER MISLIGHOLDTE ENGASJEMENT OG TAPSNEDSKRIVNINGER/-AVSETNINGER LØPETIDSFORDELTE BALANSEPOSTER GJENSTÅENDE LØPETID RENTEBINDINGSTID LÅN MED AVDRAGSFRIHET GJENNOMSNITTLIGE RENTE- OG PROVISJONSSATSER PÅ UTLÅN I NORSKE KRONER TIL PUBLIKUM GJENNOMSNITTLIGE RENTESATSER PÅ BANKINNSKUDD I NORSKE KRONER FRA PUBLIKUM GJENNOMSNITTLIGE RENTE- OG PROVISJONSSATSER PÅ NYE UTLÅN I NORSKE KRONER TIL IKKE-FINANSIELLE FORETAK OG HUSHOLDNINGER OVERTREKK, ANTALL KONTI OG BELØP POSTER VEDRØRENDE OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT KAPITALTRANSAKSJONER MED UTENLANDSKE SEKTORER UNDERSPESIFIKASJONER AV BALANSEPOSTER VERDIPAPIRBEHOLDNINGER OG MARKEDSRISIKO KJØP AV LEASINGGJENSTANDER BEHOLDNING AV LEASINGGJENSTANDER BRUTTO GARANTIANSVAR PÅ VEGNE AV KUNDER FULLTEGNINGSGARANTIER 23 2

3 INNLEDNING Veiledningen omtaler innholdet av postene i kodelisten for rapport 11 Tilleggsspesifikasjoner i Offentlig regnskapsrapportering for banker og finansieringsforetak mv. (ORBOF). Generell veiledning og lister over klassifikasjonsvariabler i ORBOF gir informasjon om utfylling av rapportene og inndeling i statistiske kjennetegn. Veiledningene finnes på websidene: BEVILGEDE UTLÅN Disse postene må ses i sammenheng med tilsvarende poster i rapport 10, og beløpet på posten skal være større eller lik tilsvarende post i rapport 10. Post Bevilget diskonteringskreditt Her føres det beløp som avtales/meddeles kunden og registreres på konto som øvre grense for kreditten. Posten omfatter dessuten eventuelle overtrekk. Bevilgningen registreres på det tidspunkt diskonteringskreditten meddeles kunden som disponibel. Bevilget diskonteringskreditt omfatter kun kreditter med avtalt kredittramme. For enkeltstående veksler og avbetalingskontrakter skal pålydende beløp anses som kredittramme. Posten omfatter følgende beløp: Sum avtalte bevilgninger registrert på konti for diskonteringskreditt + Sum overtrekk på konti for diskonteringskreditt = Bevilget diskonteringskreditt Post Bevilget kasse-, drifts- og brukskreditt Her føres beløp som avtales/meddeles kunden og registreres på konto som øvre grense for kreditten. Dersom en innskuddskonto har en avtalt trekkrettighet, kredittramme, låneadgang eller lignende, skal denne rammen registreres som bevilgning. Posten omfatter også eventuelle overtrekk utover den avtalte bevilgningsrammen, og overtrekk på innskuddskonti uten avtalt trekkrettighet, kredittramme, låneadgang eller lignende. Bevilgningen registreres på det tidspunkt kreditten er meddelt kunden. Eventuelle interne tilleggsbevilgninger som ikke er meddelt kunden, skal inkluderes som overtrekk. Trekk på kredittkort mv. med og uten avtalt kredittramme skal i sin helhet rapporteres som bevilget kasse/drifts/brukskreditt. Det skal skilles mellom rammelån med pant i bolig under post og bevilget kasse-, drifts- og brukskreditt ellers under post Posten omfatter følgende beløp: Sum avtalte bevilgninger registrert på kasse-, drifts- og brukskredittkonti + Sum avtalt kredittramme på innskuddskonti + Sum overtrekk på kasse, drifts- og brukskonti/innskuddskonti + Sum trekk på kredittkort mv. med og uten avtalt kredittramme = Bevilget kasse-, drifts- og brukskreditt Post Bevilget byggelån Her føres det beløp som avtales/meddeles kunden og registreres på konto som øvre grense for byggelånet. Posten omfatter dessuten eventuelle overtrekk. Bevilgningen registreres på det tidspunkt lånet meddeles kunden som disponibelt. Posten omfatter følgende beløp: Sum avtalte bevilgninger registrert på byggelånskonti + Sum overtrekk på byggelånskonti = Bevilget byggelån 3

4 11. INNSKUDD ETTER STØRRELSE Innskudd som skal rapporteres fordelt etter størrelse og antall innskytere er innskudd på transaksjonskonti og andre innskudd jf. post 6.27 og 6.28 i rapport 10/50 balanse. Post Verdiregulering for innskudd vurdert til virkelig verdi i rapport 10/50 tas ikke med i fordelingen. Innskuddene skal rapporteres brutto etter innskuddenes størrelse i beløpsintervallene kroner, kroner, kroner, millioner kroner og over 20 millioner kroner. Innskuddene skal innen hvert beløpsintervall rapporteres i kroner og i antall innskytere. En innskyter er definert ved personnummer eller organisasjonsnummer. Dersom en innskyter har flere konti i en bank skal innskyternes samlede innskudd rapporteres. Summen av innskudd i norske kroner og innskudd i utenlandsk valuta omregnet til norske kroner skal rapporteres med valutakode UTLÅNS- OG INNSKUDDSSPESIFIKASJONER Post Utlån med pant i finansielle instrumenter Her føres utlån der finansielle instrumenter utgjør minst 50 prosent av verdien på den samlede sikkerheten. (Dette ble tidligere etterspurt i Finanstilsynets ad hoc-undersøkelse "Lån med pant i verdipapirer".) Post Utlån til kjøp av andeler i børshandlede fond (Exchange Traded Funds (EFT)) Her føres utlån til kjøp av andeler i børshandlede fond (Exchange Traded Funds (EFT)). Post Utlån til kjøp av Exchange Traded Notes (ETN) Her føres utlån til kjøp av Exchange Traded Notes (ETN). Post Utlån til plasseringer i andre spare- og investeringsprodukter Her føres utlån til plassering i øvrige spare- og investeringsprodukter. Post Innskudd fra pengemarkedsfond Her føres innskudd fra verdipapirfond som er definert som pengemarkedsfond jf. "Sektorlister med finansielle og offentlige foretak samt pengemarkedsfond" under "Statistiske kjennetegn" på Statistisk sentralbyrås sider "Rapporteringsmateriell for ORBOF". 17. MISLIGHOLDTE ENGASJEMENT OG TAPSNEDSKRIVNINGER/-AVSETNINGER Definisjon av mislighold Et utlån skal ansees misligholdt når kunden ikke har betalt forfalte terminer på utlån eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket som avtalt. Mislighold skal i alle tilfelle ansees å foreligge dersom en termin ikke er betalt innen 30 dager etter forfall eller en rammekreditt har vært overtrukket i mer enn 30 dager. Dersom ansvar etter garanti blir gjort gjeldende mot institusjonen, gjelder definisjonen i avsnittet ovenfor tilsvarende i forhold til institusjonenes krav mot kunden som følge av innfrielse av garantiansvar. Rapportering av mislighold Rapportering av mislighold i rapport 11 Tilleggsspesifikasjoner skal følge definisjonen over med mindre noe annet følger av teksten nedenfor. Det presiseres at engasjementer som av institusjonen klassifiseres som misligholdt før det har gått 30 dager, i alle tilfeller skal tas med i rapporteringen. 4

5 Engasjement Dersom et utlån eller en garanti misligholdes skal ikke bare dette utlånet eller denne garantien, men rapportørens engasjement med kunden, rapporteres som misligholdt. Med engasjement menes alle de utlån og garantier rapportøren har med kunden. Ubetydelige saldi Dersom en konto står med overtrukket saldo og dette ikke skyldes mislighold, men for eksempel en "glemt", ubetydelig restanse, manglende ajourføring i reskontroen etc., skal ikke dette utløse rapportering av mislighold. Utlån med endringsavtale (softlån) Utlån som gis en lavere rente enn det som svarer til rapportørens prispolitikk fordi låneavtalen som følge av kundens sviktende betalingsevne endres, regnes som misligholdt. Aldersspesifiseringen på utlån med endringsavtale regnes fra det tidspunktet utlånet ble rapportert misligholdt første gang. Spesifiserte tapsnedskrivninger Spesifiserte tapsnedskrivninger er nedskrivninger til dekning av påregnelig tap/verdifall på engasjementer som på balansedagen er identifisert som tapsutsatte (jf. 2-3 og 2-5 i Forskrift av 21. desember 2004 om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner (Utlånsforskriften) for selskaper som følger ordinære regler i regnskapsloven og forskrift om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike (årsregnskapsforskriften), og IAS 39 for selskaper som følger IFRS) Nedskrivning av grupper av utlån Grupper av utlån, gruppert etter tilnærmet like risikoegenskaper, skal nedskrives dersom det eksisterer objektive bevis for at utlånene har hatt verdifall (jf. 2-3 og 2-4 i Utlånsforskriften for selskaper som følger ordinære regler i regnskapsloven og årsregnskapsforskriften, og IAS 39 for selskaper som følger IFRS). Kvartalsvis rapportering Rapportøren skal rapportere misligholdet kvartalsvis. I rapporteringen vil periodens begynnelse være ved kvartalets begynnelse og periodens slutt ved kvartalets slutt. Avstemming Rapportøren må påse at summen av spesifiserte tapsnedskrivninger/-avsetninger er den samme i rapport 11 Tilleggsspesifikasjoner, rapport 10/50 balansen og i års- og delårsregnskapene. Sektorfordelingen skal være den samme i rapport 11 som i rapport 10/50, med det unntak av at post ikke sektorfordeles. Summen av spesifiserte tapsnedskrivninger/-avsetninger i rapport 10/50 og 11 kontrolleres på sektornivå og fremkommer slik: Spesifiserte tapsnedskrivninger/-avsetninger på misligholdte engasjementer Spesifiserte tapsnedskrivninger/-avsetninger på ikke-misligholdte engasjementer = 2.58 Spesifiserte tapsnedskrivninger på utlån Nedskrivninger mv. på utlån vurdert til virkelig verdi Spesifiserte tapsavsetninger på garantier (ikke sektorfordelt) 5

6 I feilkontrollene fra Statistikk sentralbyrå listes post ut slik at man kan vurdere eventuelle sektorfordelte avvik i kontrollen i forhold til denne posten. Eventuelle differanser må oppklares og nedskrivningene/avsetningene i de ulike rapportene må bringes i samsvar. Endringene i det rapporterte misligholdet fra periodens begynnelse til periodens slutt, rapporteres under postene , , , og Misligholdsrapporteringen skal avstemmes slik at summen av misligholdet ved forrige periodes slutt (er identisk med denne periodens begynnelse) justert for periodens endringer, er lik misligholdet ved denne periodens slutt: Misligholdte engasjementer (brutto) ved periodens begynnelse Nye misligholdte engasjementer (brutto) Friskmeldte engasjementer i perioden (brutto) Eiendeler overtatt av rapportøren i perioden (ikke sektorfordelt), (brutto) Avskrevne engasjementer i perioden (brutto) +/ Andre endringer i perioden (brutto) = Misligholdte engasjementer (brutto) ved periodens slutt Post Misligholdte engasjementer (brutto) Her rapporteres bruttoverdien av misligholdte engasjementer aldersfordelt ved periodens slutt. Brutto mislighold er mislighold før fratrekk for tapsnedskrivninger/avsetninger og verdifall som følge av endringer i kredittap. Aldersfordelingen regnes fra det tidspunktet kunden ikke har betalt forfalte terminer eller når det foreligger ikke-avtalt overtrekk på rammekreditt. Eksempelvis vil manglende innbetaling på lån eller overtrekk av rammekreditt føre til at engasjementet senest innen 30 dager klassifiseres som misligholdt. Løpetidskode må endres etter hvert som misligholdet vedvarer. Post /73 Misligholdte engasjement (brutto) Her føres bruttoverdien av nye misligholdte engasjementer i perioden, dvs. engasjementer som ikke er innrapportert i tidligere perioder og som ikke er misligholdt i mer enn 3 måneder. På post føres bruttoverdien av nye misligholdte engasjementer som har vært misligholdt under 1 måned. På post føres bruttoverdien av nye misligholdte engasjementer som har vært misligholdt over 1 måned t.o.m. 3 måneder. Siden det er rapportørens engasjement med kunden som skal rapporteres ved mislighold av deler av et engasjement, skal ikke et senere mislighold av rapportørens øvrige engasjement med kunden rapporteres som nytt mislighold, med mindre engasjementet er rapportert friskmeldt i mellomtiden. Post /78/81 Misligholdte engasjementer (brutto) Her føres bruttoverdier av misligholdte engasjementer som har vært misligholdt i mer enn 3 måneder. Post Nye misligholdte engasjementer (brutto) Her føres misligholdte engasjementer som ikke var rapportert som misligholdt ved forrige rapportering (kvartal) Post Friskmeldte engasjementer (brutto) Her føres bruttoverdien av rapportert mislighold ved periodens begynnelse, som ikke lenger er misligholdt ved periodens slutt. Utlån med endringsavtale regnes som misligholdt, og kan ikke medregnes her. Friskmelding av et tidligere misligholdt engasjement rapporteres til den bokførte verdien av det tidligere misligholdte engasjementet. Dersom deler av et engasjement som tidligere 6

7 har vært misligholdt ikke lenger misligholdes, samtidig som rapportørens øvrige engasjement med kunden misligholdes, skal ikke engasjementet rapporteres som friskmeldt. Dersom bare deler av rapportørens engasjement med kunden rapporteres som tapt under post eller inndrives som overtatte eiendeler rapportert under post , skal rapportørens øvrige engasjement med kunden rapporteres som friskmeldt dersom det ikke misligholdes. Post Eiendeler overtatt av rapportøren (brutto) Her rapporteres den bokførte verdien av eiendeler som er overtatt av rapportøren i perioden slik at engasjementet ikke lenger inngår i mislighold. Dersom verdien av de overtatte eiendelene ikke dekker verdien av det misligholdte engasjementet, skal differansen rapporteres som avskrevet tap under post Dersom verdien av de overtatte eiendelene overstiger verdien av det misligholdte engasjementet, skal differansen føres som andre endringer (positivt beløp) under post Dersom det bare overtas eiendeler for deler av rapportørens engasjement med kunden, skal rapportørens øvrige engasjement med kunden rapporteres som friskmeldt dersom det ikke misligholdes eller avskrives som tapt under post Post Avskrevne engasjementer (brutto) Når et tap konstateres og engasjementet tas ut av bøkene, skal engasjementet også fjernes fra post Det er bare periodens konstaterte tap på misligholdte engasjementer som skal føres her. Dersom bare deler av rapportørens engasjement med kunden avskrives som tapt, skal rapportørens øvrige engasjement med kunden rapporteres som friskmeldt dersom det ikke misligholdes eller inndrives som overtatte eiendeler rapportert under post Post Andre endringer (brutto) Her føres endringer i mislighold i perioden som ikke er spesifisert i postene ovenfor. Innbetalinger som reduserer saldo på rapportørens misligholdte engasjement med kunden, endringer som følge av endringer i valutakurser, og differansen mellom verdien på overtatte eiendeler og misligholdte engasjementer dersom denne er positiv, føres eksempelvis her. Endringer som medfører en økning i misligholdet skal ha positiv verdi, og endringer som medfører en reduksjon i misligholdet skal ha negativ verdi. Eventuelt nytt oppdaget mislighold siden forrige rapportering, og som har vært misligholdt i mer enn 3 måneder, kan føres her. Post Spesifiserte tapsnedskrivninger/-avsetninger og verdifall som følge av endringer i kredittrisiko på misligholdte engasjementer. Her føres spesifiserte tapsnedskrivninger/-avsetninger og verdifall som følge av endringer i kredittrisiko på misligholdte engasjementer rapportert under post Post Ikke misligholdte engasjementer hvor det er foretatt spesifiserte tapsnedskrivninger/-avsetninger. Her føres bruttoverdien av engasjement som ikke er rapportert som misligholdt under post , men hvor det for hele eller deler av engasjementet er foretatt spesifiserte tapsnedskrivninger/-avsetninger. Engasjementet skal føres brutto, det vil si uten fradrag for tapsnedskrivninger/-avsetninger. Engasjementet skal rapporteres ved første rapportering etter at det er identifisert som tapsutsatt. Post Spesifiserte tapsnedskrivninger/-avsetninger og verdifall som følge av endringer i kredittrisiko på ikke misligholdte engasjementer. Her føres spesifiserte tapsnedskrivninger/-avsetninger og verdifall som følge av endringer i kredittrisiko på engasjementer som ikke er rapportert som misligholdt under post

8 Post Grupper av utlån hvor det er foretatt gruppenedskrivning. Her føres grupper av utlån (brutto) hvor det er foretatt nedskrivning på gruppebasis, jf. utlånsforskriftens 2-4 for selskaper som følger ordinære regler i regnskapsloven og årsregnskapsforskriften, og IAS 39 for selskaper som følger IFRS LØPETIDSFORDELTE BALANSEPOSTER Gjenstående løpetid og rentebindingstid rapporteres hvert kvartal for utvalgte poster i balansen. Felt 3 og 4 i kodelisten viser sammenhengen til rapport 10 balanse. Hvis felt 3 er 0 er det ikke direkte korrespondanse til en hovedpost i balansen. For nærmere beskrivelse av innholdet i de ulike balansepostene henvises det til rapport 10. De postene som ikke har direkte referanse til balanseposter i rapport 10 er beskrevet under post 21. Merk at postene 21/ Andre eiendeler og 21/ Annen gjeld kun omfatter finansielle derivater. For rapportører som følger IFRS i selskapsregnskapet skal også finansielle derivater inngått for sikringsbokføring føres her. Tilsvarende poster i rapport 10 balansen er hhv. kode /83 og /83. For selskaper som følger ordinære regler i regnskapsloven og årsregnskapsforskriften henvises det i felt 5 til hhv. 12 (Andre eiendeler) og 17 (Annen gjeld) hvor det kun er finansielle derivater (post 12.1 og 17.1 i årsregnskapsforskriften) som skal rapporteres. Fordelingen av løpetid omfatter ikke balansepostene , , , , , , , og (rapport 10) som benyttes til justering til virkelig verdi. Når det gjelder intervaller for rapportering av gjenstående rentebindingstid (post 23), benyttes samme inndeling som i 8-4 i årsregnskapsforskriften, mens det for gjenstående løpetid (post 21) benyttes en noe mer detaljert inndeling. Løpetids- og rentebindingsinndelingen for rapporteringen er oppstilt nedenfor sammen med løpetids- og rentebindingskodene, jf. kodeliste. Postene i 21 og 23 skal være avstemt mot rapport 10 Balanse så langt det lar seg gjøre, og fordeles i henhold til oppgitte løpetids- og rentebindingsinndeling. Det er kun ved over-/underkurs, kursregulering og kursdifferanse ved swapper som ikke kan fordeles etter løpetids/rentebindingstid at kode 40 eller 60 skal benyttes for verdipapirer. Postene kan være negative. Merk at kombinasjonen XY* ikke omfatter løpetidskode 40, og kun gjelder for posten Utlån til kunder med fast rente. Løpetids- og rentebindingsinndeling Kode LT Kode XY* Kode LX Poster uten løpetid 40 * 60 Inntil 1 måned (t.o.m. 1 mnd.) Fra 1 måned til 3 mnd. (fra 1 mnd. t.o.m. 3 mnd.) Fra 3 måneder til 6 mnd (fra 3 mnd. t.o.m. 6. mnd) Fra 6 måneder til 1 år (fra 6 mnd. t.o.m. 1 år) 65 Fra 1 år til 3 år (fra 1 år t.o.m. 3 år) Fra 3 år til 5 år (fra 3 år t.o.m. 5 år) 67 Fra 5 år til 10 år (fra 5 år t.o.m. 10 år) Over 10 år GJENSTÅENDE LØPETID 8

9 Definisjon: Med gjenstående løpetid for eiendelsposter, gjelds- og egenkapitalposter menes tidsrommet mellom rapporteringstidspunktet (periodens slutt) og forfallstidspunktet for den aktuelle posten. Kasse-, drifts- og brukskreditter og alle ordinære innskudd uten avtalt løpetid skal fra 4. kvartal 2009 plasseres i løpetidsbånd 60 - poster uten løpetid. Det presiseres at over-natten innskudd defineres som innskudd uten løpetid. Merk videre at selv om tidsinnskudd og lange særinnskudd har kontraktsfestede forfallstidspunkter regnes også disse i praksis som innskudd uten bindingstid, siden institusjonene normalt gir mulighet for innfrielse før kontraktsfestet forfallsdato mot en avkorting av renten eller et gebyr. Disse innskuddene skal derfor også plasseres i løpetidsbånd 60 - poster uten løpetid. Eventuelle tidsinnskudd uten mulighet for innfrielse før kontraktsfestet forfallsdato løpetidsplasseres i henhold til forfallstidspunkt. Gjenstående løpetid på verdipapirer skal normalt forstås som tiden frem til endelig forfall. Hvis det imidlertid er knyttet avtaler til verdipapiret som kan medføre at utsteder må tilbakekjøpe verdipapiret på et tidligere tidspunkt enn endelig forfall (f.eks. en salgsopsjon eller lignende avtale), forstås løpetid som tiden frem til det først mulige utøvelsestidspunktet for en slik avtale. I postene , , og henvises det til samarbeidsgruppe. Med samarbeidsgruppe menes for eksempel Verd-bankene, Terra-bankene og SpareBank1-bankene (inkl. Samspar) sine forhold til deleid OMF-foretak (dvs. hhv. Verd Boligkreditt, Terra Boligkreditt og SpareBank1 Boligkreditt) innenfor samarbeidsgruppen, samt SpareBank1-bankenes forhold til Bank 1 Oslo og BNbank. Bankene skal også rapportere forhold ovenfor selve gruppen. Sektorkode skal benyttes ovenfor OMF-foretaket, sektorkode ovenfor de bankene det gjelder og sektor skal benyttes for selve gruppen. De bankene som definerer foretakene (eksempelvis SpareBank 1 Boligkreditt) som tilknyttede selskaper og konsoliderer disse inn i regnskapet skal også rapportere inn under samarbeidsgruppe med tilhørende sektorkode. For enkelte koder som omhandler samarbeidsgrupper på post 21 skal kun sektorkodene 32000, 32008, 32009, 35000, 35008, 35009, 41000, 41008, rapporteres. Andre sektorer kan være mulig, men disse skal ikke rapporteres. Post Her føres de løpetidsfordelte postene som ikke har direkte link til kodene i rapport 10. Alle disse postene føres til regnskapsmessig verdi, så lenge ikke øvrig er nevnt. Merk at de fleste postene skal sektorfordeles, og at det er viktig å bruke sektorkode for å vise forhold overfor konsernselskaper (xxxx9) og tilknyttede selskaper (xxxx8), i praksis vil dette ofte være selskaper der man hhv. eier mer enn 50 prosent og eier mellom 20 og 50 prosent Verdipapirer og fordringer brukt i gjenkjøpsavtale med staten i forbindelse med OMF-ordningen. Her føres de verdipapirer og fordringer som er båndlagt i forbindelse med Statens bytteordning, fordelt på sektor og løpetid. Løpetiden som skal rapporteres er hvor lenge disse verdipapirene/fordringene er båndlagt, dvs. hvor lang avtalen er. Sektor rapporteres her ut i fra utsteder av verdipapirene/fordringen (og ikke motparten i bytteordningen) Pantsatte verdipapirer i Norges Bank. Her føres verdipapirer som er pantsatt i Norges Bank til hhv. regnskapsmessig verdi og verdi som pant i Norges Bank, dvs. verdi etter avkorting/ haircut. 9

10 Via NBO Online har bankene tilgang til verdien av haircut. Se også rundskriv fra Norges Bank (bl.a.) om avkortningssatsene for de ulike verdipapirene som kan pantsettes i Norges Bank Verdipapirer som kan pantsettes i Norges Bank. Her føres selskapets beholdning av verdipapirer som kan pantsettes i Norges Bank, og dermed tilføre selskapet likviditet. Det er kun papirer som er på Norges banks liste over godkjente papirer som skal føres her. Kun opptil 35 prosent av bankens beholdning av verdipapirer utstedt av norske banker kan tas med her Andre pantsatte aktiva. Her føres alle øvrige pantsatte aktiva, dvs. de som ikke er rapportert som pantsatt/båndlagt på postene ovenfor Ubenyttede kommiterte trekkrettigheter i andre banker og utenlandske sentralbanker Her føres ubenyttede kommiterte trekkrettigheter i andre banker og utenlandske sentralbanker fordelt på sektor og avtalens løpetid. Eksempelvis bankens kontokreditt i andre banker. Avtaler som ikke er tidsavgrenset føres på løpetidsbånd 69 - løpetid lengre enn 10 år Beholdning av aksjer i foretak i samarbeidsgruppe. Her føres selskapenes beholdning av aksjer i egen samarbeidsgruppe. For eksempel vil en Terrabank føre aksjer i øvrige selskaper i Terra Gruppen her, og en SpareBank 1 - bank vil følgelig føre aksjer i øvrige selskaper i Sparebank1 Gruppen her. Banker som definerer selskaper i eksempelvis SpareBank 1 Gruppen som et tilknyttet selskap skal også føre disse aksjene her Beholdning av rentebærende verdipapirer utstedt av foretak i samarbeidsgruppe (unntatt ansvarlig kapital). Her føres selskapenes beholdning av rentebærende verdipapirer utstedt av foretak i egen samarbeidsgruppe (inkl. OMF). For eksempel vil en Terrabank føre sin beholdning av obligasjoner i øvrige selskaper i Terragruppen på denne posten Utlån til/innskudd i foretak i samarbeidsgruppe (unntatt parter i ansvarlig lån). Her føres selskapenes utlån til (post i rapport 10) og innskudd i (post 1.21 i rapport 10) foretak i egen samarbeidsgruppe. For eksempel vil en Terra-bank føre sin beholdning av utlån til og innskudd i øvrige selskaper i Terra Gruppen på denne posten Parter i ansvarlig lån. Her føres parter i ansvarlige lån til hhv. foretak i samarbeidsgruppe og til foretak i samme konsern. Disse kodene refererer seg til kodene (beholdning av ansvarlige obligasjoner) og (beholdning av ansvarlige andre utlån) i rapport RENTEBINDINGSTID Definisjon: Med rentebindingstid menes tid fra rapporteringstidspunktet (periodens slutt) og fram til neste renteregulering. Post Utlån til kunder med flytende rente skal føres uten løpetid (40), selv om enkelte av disse postene de facto har 6 ukers rentebindingstid etter finansavtalelovens 50. Post Utlån til kunder med fastrenteavtale skal føres i løpetidsbåndene (41-49) avhengig av tid frem til neste renteregulering. Merk at disse postene også skal fordeles på sektor. Merk også at det er rentebindingstiden som kunden står overfor som skal rapporteres, og ikke en eventuell sikringsforretning som banken har gjort på egne vegne. 10

11 Innskudd med børsavkastning føres som innskudd med fastrenteavtale. 24. LÅN MED AVDRAGSFRIHET Postene under 24. omfatter lån med pant i bolig hvor det er innvilget avdragsfrihet. På post føres rammelån med pant i bolig med avdragsfrihet, dvs. fleksible lån/rammekreditter hvor kunden selv kan velge når lånet skal nedbetales (innen et avtalt tidspunkt). Posten skal fordeles etter debitorsektor. Posten er del av postene /39 i rapport 10. På post føres nedbetalingslån med pant i bolig hvor det innvilget avdragsfrihet. Posten skal fordeles etter debitorsektor og i henhold til oppgitte løpetidsinndeling (LP). Gjenstående løpetid skal benyttes. Med gjenstående løpetid mens tidsrommet mellom rapporteringstidspunktet (periodens slutt) og frem til første avdrag skal betales. Posten er del av postene /39 i rapport 10. Løpetidsinndeling - art 24 Kode LP Under 1 år 51 1 til 3 år 53 3 til 5 år 55 5 til 10 år 57 Over 10 år GJENNOMSNITTLIGE RENTE- OG PROVISJONSSATSER PÅ UTLÅN I NORSKE KRONER TIL PUBLIKUM Posten skal inneholde data om gjennomsnittlige, veide provisjonssatser og gjennomsnittlige, veide rentesatser og de tilhørende brutto, nominelle utlån i norske kroner til hver publikumssektor (altså sektorkodene 08000, og f.o.m og t.o.m samt f.o.m t.o.m ), ved utgangen av rapporteringsperioden. F.o.m. september 2013 endres rapporteringen: - Post 25 rapporteres månedlig fra et utvalg banker og kredittforetak 1. - Post 25 rapporteres kvartalsvis fra alle banker, kredittforetak, finansieringsselskaper 2 og statlige låneinstitutter. - Nedbetalingslånene løpetidsfordeles etter gjenstående rentebindingstid i intervallene: Løpetidsinndeling - art 25 Kode LPX Inntil 3 måneder (t.o.m. 3 mnd = flytende rente) 31 Fra 3 måneder t.o.m. 1 år 32 Fra 1 år t.o.m. 3 år 33 Fra 3 år t.o.m. 5 år 34 Fra 5 år 35 Underpost 10 Rentesats 1 Utvalget får egen informasjon om månedsrapporteringen. 2 Finansieringsselskapene skal rapportere post 25 kvartalsvis f.o.m. 3. kvartal

12 Underposten skal for hver utlånskategori inneholde den gjennomsnittlige, veide (vektene er de relative utlånsbeløp) rentesats ved utgangen av rapporteringsperioden. Det rapporteres én gjennomsnittlig rentesats pr. utlånskategori for hver publikumssektor. Rentesatsene rapporteres med to desimaler multiplisert med 100, f.eks. 7,39 % rapporteres som 739 i beløpsfeltet. Rentesatsene i beregningen skal omregnes til helårlige, etterskuddsvise satser (prosent pro anno) før de gjennomsnittlige satsene beregnes. Omregningsformelen finnes i fotnote 3 nederst på siden. Merk at lån hvor inntektsføringen av renter er stoppet, eller hvor renten som inntektsføres ligger under eller avviker fra vanlige markedsrenter som følge av konstatert/forventet tap eller mislighold, ikke skal være med i beregningen av gjennomsnittlig rentesats. I renteberegningen i post 25 benyttes brutto, trukket/utnyttet utlånsbeløp jf balansen for å reflektere den faktiske rentebetalingen. (Rammelån hvor det ikke er trukket noe av et bevilget utlån skal dermed ikke inngå i renteberegningen her). Veid gjennomsnittsrente for utlån i post 25 beregnes dermed ved; D R D D = Brutto trukket/disponert utlånsbeløp jf balansen (ekskl. utlån hvor inntektsføringen av renter er stoppet eller hvor renten som inntektsføres avviker fra vanlige vilkår og lignende) R = rentesats i prosent Pga. tekniske forhold ved rapportering av rentesats for utlån med 0 i rentesats rapporteres 0,01 prosent (dvs. i beløpsfeltet der rentesats angis rapporteres tallet 1 ). Siden beløp mindre enn 500 kroner ikke skal rapporteres, skal heller ikke tilhørende rentesats rapporteres. Underpost 20 Provisjonssats Underposten skal for enkelte utlånskategorier inneholde gjennomsnittlige, veide (vektene er de relative utlånsbeløp) provisjonssatser for hver enkelt publikumssektor. I beregningen skal løpende provisjonssatser inngå; de omfatter provisjoner tilknyttet utlånet i dets løpetid enten disse utgjør en prosentandel av lånekapitalen (bevilget eller disponert) eller et fast kronebeløp pr. periode. Løpende provisjoner omfatter f.eks. provisjoner tilknyttet bevilgede rammelån, utnyttelsesprovisjoner og løpende administrasjonsgebyr. Dersom provisjonen utgjør et fast kronebeløp pr. periode omregnes den til kroner pr. år og så til prosent av lånesaldo på oppgavetidspunktet. Ordinære provisjoner knyttet til rammelån skal føres som prosent av bevilgede beløp. Provisjoner knyttet til trukne beløp føres som renter, mens provisjoner knyttet til bevilgede beløp føres som provisjoner. Engangsprovisjoner, etableringsgebyrer, termingebyrer og årsavgift skal ikke være med i post Beregning av helårlig etterskuddsrente: Alle rentesatsene i beregningene skal både for utestående beholdninger av utlån og innskudd og for nye utlån omregnes til helårlige, etterskuddsvise satser (prosent pro anno) før de gjennomsnittlige satsene beregnes. Helårlig etterskuddsrente = [(1 + nominell rente/antall terminer) opphøyd i antall terminer] minus 1: x = rag n n x = helårlig etterskuddsrente, r ag = avtalt årlig rente n = antallet terminer = 1 for årlige betalinger, 2 for halvårsbetalinger, 4 for kvartalsbetalinger og 12 for månedsbetalinger. Ved daglige rentekapitaliseringer og rentebetalinger benyttes 365 dager ved beregning av helårlig etterskuddsrente også ved skuddår. 12

13 Provisjonssatsene skal rapporteres med to desimaler multiplisert med 100; f.eks. 1,09 % rapporteres som 109 i beløpsfeltet. Underpost 50 Beløp i rentestatistikken Underposten skal inneholde brutto utlånsbeløp pr. utlånskategori i norske kroner til hver enkelt publikumssektor. Med brutto utlån menes det trukne nominelle utlånsbeløp jf balansen, før fratrekk av spesifiserte tapsnedskrivninger og verdijusteringer ved utgangen av perioden. Det skal rapporteres ett beløp pr. utlånskategori og sektor. Merk at utlånsbeløpene i underpost 50 bare skal inneholde utlånene som inngår i gjennomsnittsrenteberegningen; altså bare de utlån hvor renter inntektsføres på ordinær måte etter ordinære markedsforhold og hvor det ikke foreligger konstaterte eller forventede tap eller mislighold. Underpost 90 Beløp utenom rentestatistikken Underposten skal inneholde de utlånene som ikke inngår i beregningen av gjennomsnittsrentene; altså utlånene der rentene ikke inntektsføres eller der den inntektsførte renten avviker fra markedsrenten som følge av konstaterte eller forventede tap eller mislighold. Underpost 90 rapporteres for å kunne avstemme post 25 mot totale brutto utlånsbeløp i rapport 10. Underpost 91 Ikke rentebærende studielån (beløp) Denne posten inneholder de studielånene der renten ikke har begynt å løpe, jf. regelverket i Statens Lånekasse for utdanning. Kun sektor for lønnstakere/studenter (sektor 85000) er gyldig på denne posten. Avstemming mellom post 25 i rapport 11 og post i rapport 10 Utlånsbeløpene som er rapportert i underpost 50 og har inngått i vektgrunnlaget i gjennomsnittsrenteberegningen pluss sum av utlånene i underpost 90 (og 91 for studielån), skal tilsvare summen av motsvarende detaljerte brutto, nominelle utlånsbeløp i rapport 10 balansen (altså balansepostene f.o.m. post 2.51 og t.o.m. post 2.54). 26. GJENNOMSNITTLIGE RENTESATSER PÅ BANKINNSKUDD I NORSKE KRONER FRA PUBLIKUM F.o.m. september 2013 rapporteres post 26 månedlig fra et utvalg banker 4. Ellers rapporteres post 26 fortsatt kvartalsvis fra alle banker. Posten skal inneholde data om gjennomsnittlige, veide rentesatser for innskudd i norske kroner fra hver enkelt publikumssektor (altså sektorkodene 08000, og f.o.m og t.o.m samt f.o.m t.o.m ) ved utgangen av rapporteringsperioden. I beregningene skal alle innskuddskategorier med, bortsett fra post Skattetrekkskonti, post Innskudd med børsavkastning og post Verdireguleringspost for innskudd som vurderes til virkelig verdi. Grunnen til at følgende poster ikke skal med i renteberegningen er: Post Skattetrekkskonti skal ikke inngå i beregningene av rentesatser eller som veiegrunnlag eller i beløp for avstemming av post 26 fordi disse innskuddene ikke forrentes på linje med ordinære innskuddskonti. Post Innskudd med børsavkastning skal ikke inngå i beregningen verken av rentesatser eller som veiegrunnlag eller i beløp for fordi slike innskudd vanligvis ikke forrentes som ordinære innskuddskonti. 4 Utvalget får egen informasjon om månedsrapporteringen 13

14 Post verdiregulering for innskudd som vurderes til virkelig verdi skal ikke inngå i beregningene verken av rentesats eller i veiegrunnlag eller i beløp fordi rentestatistikken skal måle de rentesatser kundene står overfor på sine innskudd og her brukes ikke innskuddsdata justert for endring i virkelig verdi. For hver av kategoriene Innskudd på transaksjonskonti og Andre innskudd (ekskl. data for balansepostene /28/99) skal underpostene 10 rentesats og 50 beløp spesifiseres. Underpost 10 Rentesats Underpost 10 for hver av de to innskuddskategoriene for hver publikumssektor (altså for sektorkodene 08000, og f.o.m og t.o.m samt f.o.m t.o.m ) skal inneholde den gjennomsnittlige, veide (vektene er de relative innskuddsbeløp) rentesats ved utgangen av rapporteringsperioden. Rentesatsene skal rapporteres med to desimaler multiplisert med 100, f.eks. 5,47 % rapporteres som 547 i beløpsfeltet. Rentesatsene skal uttrykkes ved helårlige, etterskuddsvise satser; prosent pro anno og de enkelte rentesatser må regnes om til dette begrepet før de gjennomsnittlige satsene beregnes (fotnote med omregningsformel finnes i avsnittet for post 25). Pga. tekniske forhold ved rapportering av innskudd med 0 i beregnet rentesats skal rentesatsen rapporteres som 0,01 prosent (dvs. i beløpsfeltet for rentesats rapporteres tallet 1 ). Siden beløp mindre enn 500 kroner ikke skal rapporteres, skal heller ikke tilsvarende rentesats rapporteres. Underpost 50 Beløp Underpost 50 skal inneholde sum av de innskuddsbeløp på hhv. transaksjonskonti og på andre innskudd (ekskl. postene /28/99) i norske kroner fra hver publikumssektor ved utgangen av rapporteringsperioden, dvs. de samme beløp som er benyttet i veiegrunnlaget for gjennomsnittsrentesatsene. Avstemming mellom post 26 og rapport 10 Beløpene i underpost 50 som nyttes i beregningene av gjennomsnittsrentesatsene skal avstemmes mot sum av motsvarende innskuddsbeløp under post 6.27 og 6.28 (ekskl. postene /28/99) i rapport 10 balansen. 27. GJENNOMSNITTLIGE RENTE- OG PROVISJONSSATSER PÅ NYE UTLÅN I NORSKE KRONER TIL IKKE-FINANSIELLE FORETAK OG HUSHOLDNINGER Post 27 innføres f.o.m. september 2013 og rapporteres månedlig fra et utvalg banker og kredittforetak 5. Post 27 skal inneholde data om gjennomsnittlige rentesatser og utlånsbeløp for de nye utlånene siste måned for utlånsartene kasse-, drifts- og brukskreditter, for rammelån- og for nedbetalingslån med pant i bolig og for andre nedbetalingslån, gitt til de enkelte ikke-finansielle foretaks- og husholdningssektorene, i norske kroner. Nye utlån omfatter alle finansielle avtaler inngått siste måned der vilkår og forutsetninger som påvirker renten bestemmes for første gang. 5 Utvalget får egen informasjon om månedsrapporteringen. 14

15 Merk at utlån som er kjøpt eller overført fra andre långivere ikke skal rapporteres som et nytt utlån dersom rente- og lånebetingelsene ikke er endret siste måned. Derimot er automatiske forandringer i flytende renter på et løpende låneforhold ikke å regne som endrede betingelser og klassifiseres ikke som et nytt lån og skal heller ikke være med i post 27. For rammelån skal månedens nye bevilgede utlånsbeløp med medfølgende rentesats mv. rapporteres i post 27. For nedbetalingslån skal månedens nye brutto trukne/utnyttede utlånsbeløp med medfølgende rentesats rapporteres i post 27. I post 27 skal månedens nye nedbetalingslån også grupperes etter rentebindingstid og det benyttes gjenværende rentebindingstid her (fordi for nye nedbetalingslån siste måned vil gjenværende ligge svært nær opprinnelig rentebindingstid som er mest korrekt jf EU-standard). Løpetidsintervallene er: Løpetidsinndeling - art 27 Kode LPX Inntil 3 måneder (t.o.m. 3 mnd = flytende rente) 31 Fra 3 måneder t.o.m. 1 år 32 Fra 1 år t.o.m. 3 år 33 Fra 3 år t.o.m. 5 år 34 Fra 5 år 35 Underpost 10 Rentesats og Underpost 20 Provisjonssats Postene skal inneholde data om gjennomsnittlige, veide rente- (og provisjons-)satser for nye utlån siste måned. Det er kun det nye utlånsbeløpet og rente- (og provisjons-)satsene som opprinnelig avtales som skal inngå i beregningene. Hvis rentevilkårene endres i løpet av måneden, er det den opprinnelige avtalte rentesatsen som skal inngå i beregningen. For nye rammelån i måneden beregnes den gjennomsnittlige rentesatsen fra bevilget utlånsbeløp. B R Gjennomsnittlig rentesats = B B = Bevilget utlånsbeløp for nye rammelån i måneden, R = Rentesats i prosent (Tilsvarende veies provisjonssatsene sammen, ved de bevilgede utlånsbeløp) For nye nedbetalingslån i måneden beregnes gjennomsnittsrentesats fra brutto, trukket utlånsbeløp: U R Gjennomsnittlig rentesats = U U = Brutto utlånsbeløp (trukket/utnyttet) på nye nedbetalingslån i måneden, R = Rentesats i prosent Rentesatsene (og provisjonssatsene) skal rapporteres med en gjennomsnittssats pr. utlånskategori og pr. enkeltsektor for hver av de ikke-finansielle foretaks- og husholdningssektorene, i norske kroner. Underpost 50 Nye utlån (beløp) Underposten skal inneholde summen av nye utlånsbeløp i norske kroner siste måned. Beløpene skal rapporteres med ett beløp pr. utlånskategori og pr. sektor for de ikke-finansielle foretakene og husholdningene, i norske kroner OVERTREKK, ANTALL KONTI OG BELØP Post 31. Overtrekk, antall konti 15

16 For hver kategori rammelån skal antall konti med overtrekk oppgis (postene ). Post 32 Overtrekk beløp Her føres det overtrukne beløpet på rammekreditter. Det er bare overtrekket som skal føres. På post føres overtrekk på innskuddskonti for eksempel foliokonto. Dersom innskuddskontoen er med rammekreditt og den er overtrukket føres overtrekket under POSTER VEDRØRENDE OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT Postene benyttes for lån overført til kredittforetak med tillatelse til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett, heretter kalt OMF-foretak. Resultatposter ( /21/31) rapporteres som aggregert resultatført beløp gjennom rapporteringsåret. For beholdningsposter ( /14/22/24) rapporteres akkumulerte, amortiserte, beløp uavhengig av hvilket år lånene ble overført/formidlet. Det presiseres at det er det amortiserte beløp som ligger i OMF-foretaket på rapporteringstidspunktet, som skriver seg fra overførsel og formidling fra rapportøren, som skal rapporteres på disse postene. Merk at utlån omfatter både nedbetalingslån og rammelån. Det presiseres videre at det er låntakers sektor som skal rapporteres på de overførte/formidlede lånene (og ikke kredittforetakets sektor). Postene for beløp tilbakeført til banken fra OMF-foretak ( /26) rapporteres akkumulert gjennom rapporteringsåret. Merk at det er beløpene på tilbakeføringstidspunktet som skal rapporteres Inntekter fra utlån overført til OMF-foretak, nettorente. På posten føres den del av bankens netto renteinntekter som skriver seg fra utlån overført til/formidlet til OMF-foretak Inntekter fra utlån overført til OMF-foretak, netto provisjoner. På posten føres den del av bankens netto provisjoner som skriver seg fra utlån overført til/formidlet til OMF-foretak Inntekter fra utlån overført til OMF-foretak, Andre inntekter. På posten føres den del av bankens andre inntekter som skriver seg fra utlån overført til/formidlet til OMF-foretak Brutto garantiansvar og lignende på utlån overført/formidlet til OMF-foretak. På posten føres brutto garantiansvar og lignende som banken har i forhold til kredittforetak med anledning til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. Jf. for øvrig post 64-postene Brutto utlån med pant i bolig, overført til OMF-foretak. På posten føres brutto utlån med pant i bolig som rapportøren har overført til kredittforetak med anledning til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett Brutto utlån med pant i bolig, formidlet til OMF-foretak. På posten føres brutto utlån med pant i bolig som rapportøren har formidlet til kredittforetak med anledning til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. 16

17 Brutto utlån med pant i bolig, tilbakeført fra OMF-foretak. På posten føres brutto utlån med pant i bolig som rapportøren har fått tilbakeført fra kredittforetak med anledning til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett Brutto andre utlån, overført til OMF-foretak. På posten føres brutto andre utlån som rapportøren har overført til kredittforetak med anledning til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett Brutto andre utlån, formidlet til OMF-foretak. På posten føres brutto andre utlån som rapportøren har formidlet til kredittforetak med anledning til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett Brutto andre utlån, tilbakeført fra OMF-foretak. På posten føres brutto andre utlån som rapportøren har fått tilbakeført fra kredittforetak med anledning til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. 38. KAPITALTRANSAKSJONER MED UTENLANDSKE SEKTORER Definisjoner, verdivurdering og sektorisering Post 38 skal inneholde bankenes og finansieringsforetakenes kapitaltransaksjoner i verdipapirer med utenlandske sektorer. Post 38 nyttes til Norges utenriksregnskap og nasjonalregnskap. Posten skal bare omfatte transaksjoner som påvirker bankenes og finansieringsforetakenes verdipapirfordringer og -gjeld overfor utlandet. Med utlandet menes her at rapportørens motpart/sektor (debitor- eller kreditorsektor) i transaksjonen skal være en utenlandsk enhet; altså blant sektorene i intervallet Transaksjonene skal ikke rapporteres for hver detaljerte enkeltsektor, men summeres opp i de tre motsektorgruppene; sektor (utenlandske sektorer som ikke er tilknyttede selskap eller et konsernselskap i forhold til rapportøren), (utenlandske sektorer som er tilknyttede selskap i forhold til rapportøren) og (utenlandske konsernselskap i forhold til rapportøren). Merk at sektorgrupperingen i tilknyttet selskap og konsernselskap bare gjelder de selskaper som inngår i rapportørens egen selskaps-/konsernselskapsstruktur. Merk: Banker og finansieringsforetak som har (konsern-)enheter både i Norge og i utlandet skal gruppere de utenlandske enhetene i konsernet som utenlandsk motsektor. Dersom den norske regnskapsførende enheten har transaksjoner med sine utenlandske datterselskaper, utenlandske filialer, tilknyttede selskaper eller andre utenlandske selskaper i samme konsern, skal disse rapporteres i post 38 fordi det er transaksjoner med utenlandske kreditor-/ debitorsektorer. Post 38 omfatter bare transaksjoner i verdipapirer, overfor utlandet. Posten skal ikke inneholde kjøp og senere gjensalg av verdipapirer i ekte repoavtaler (eller gjensalgsavtaler) fordi ekte repoavtaler regnskaps- og statistikkføres som utlån/ lån. Alle transaksjoner i post 38 registreres til den virkelige transaksjonsverdi (faktisk kjøps-/salgsbeløp) på det tidspunkt transaksjonen gjøres. Post 38 skal inneholde akkumulerte transaksjoner fra siste årsskifte, fra 1. januar hvert år og ut t.o.m. utgangen av hvert kvartal: Eksempelvis skal transaksjoner pr. utgangen av 2. kvartal omfatter alle transaksjoner fra årsskiftet (1. januar) og ut t.o.m. 2. kvartal. Transaksjonsdata pr. 4. kvartal omfatter dermed alle transaksjonsdata akkumulert fra 1. januar og ut t.o.m. 31. desember samme år. Transaksjoner i eiendelsposter 17

18 I post 38 rapporteres transaksjoner i aksjer, andeler, obligasjoner og sertifikater tilknyttet balansepostene 1.32, 1.33, 1.36, , 4.36, : Transaksjoner i verdipapirer omfatter henholdsvis kjøp (underpost 01) som skal rapporteres adskilt fra salg (underpost 03) i første hånd (ved emisjon) og også i annen hånd (ved senere kjøp eller salg). Kjøpstransaksjonene og salgstransaksjonene rapporteres hver for seg. Kjøp og ev. gjensalg av egne papirer som inngår i handelsporteføljen er en del av andrehåndsomsetningen. Transaksjoner i verdipapirfondsandeler rapporteres på egen post (kjøp) og (salg). Post 38 transaksjoner vedrørende eierinteresser i konsern- og tilknyttede selskap tilknyttet balansepost 4.38: Transaksjonene her omfatter rapportørens kjøp/økning (underpost 01) eller/og salg/ reduksjon (underpost 03) av eierinteressene i sine konsern- og tilknyttede selskaper. Eierinteresser er definert i veiledningen til rapport 10/50, post Transaksjoner i gjelds- /egenkapitalposter I post 38 rapporteres også transaksjoner vedrørende sertifikat- og obligasjonslån, tilknyttet balansepostene 6.33 sertifikatlån, 7.45 obligasjonslån og post 8.41/45 ansvarlige obligasjonslån. Opptak/opptrekk av sertifikatlån rapporteres i post og av obligasjonslån under post Avdrag/innfrielse av sertifikatlån og obligasjonslån rapporteres i hhv. post og Postene for opptak/-trekk og avdrag/innfrielse rapporteres brutto, hver for seg. Utbetaling av obligasjons- eller sertifikatlån fra utenlandsk tilrettelegger eller agent, rapporteres i sin helhet som opptak av obligasjonslån eller sertifikatlån selv om noen av papirene er kjøpt av norske innlendinger/motparter. Innløsning av sertifikat- eller obligasjonslån overfor utenlandsk tilrettelegger (agent) rapporteres i sin helhet som innfrielse av obligasjonslån eller sertifikatlån selv om noen av papirene er norske hender ved innfrielsen. Kjøp av egen verdipapirgjeld i avdragsøyemed er en del av avdrag/ innfrielse av verdipapirlån. Også transaksjoner i utenlandske nullkupongobligasjonslån eller obligasjonslån med lav rentekupong (deep discount bonds) skal være med i post 38 under transaksjoner i verdipapirer. Slike papirer skal verdsettes i etter norsk regnskapslovgivning og praksis Krav til avstemming av post 38 mot balanseposter og resultatregnskapsposter Rapportørene plikter å sørge for at transaksjonene i post 38 er kvalitetsmessig tilfredsstillende. Post 38 skal stå i rimelig godt, sannsynlig forhold til endringene i verdipapirfordringene og -gjelden i balanserapport 10 og til endringer i markedspriser, valutakurser og relevante resultatregnskapsposter. Rapportørene må kunne forklare bakgrunnen for utviklingen i post 38 mot endringer bl.a. i balanseposter, kursutvikling mv på forespørsel fra myndighetene. 40. UNDERSPESIFIKASJONER AV BALANSEPOSTER Post Aksjer og andeler i gård og eiendomsselskap som er datterselskap Her føres aksjer og andeler i gård og eiendomsselskap som er datterselskap. Post Aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter dispensasjon. Det vises til forretningsbanklovens 24, 2. ledd og sparebanklovens 24 nr. 2. Posten omfatter aksjer, andeler og egenkapitalbevis i selskap som ikke har til hensikt å eie eller utnytte fast eiendom, og som det er gitt dispensasjon for. Beløpet er således en del av postene 1.36 og 4.36 i rapport 10/50 balansen. Post Beholdning av sertifikater som ikke er registrert i Verdipapirsentralen 18

19 Her føres den andel av rapportørens beholdning av sertifikater o.l. som ikke er registrert i (den norske) Verdipapirsentralen. Rapportørens totale beholdning av sertifikater skal registreres i rapport 10/50 balansen under postene 1.32 og Post Beholdning av obligasjoner som ikke er registrert i Verdipapirsentralen Her føres den andel av rapportørens beholdning av obligasjoner som ikke er registrert i (den norske) Verdipapirsentralen. Rapportørens totale beholdning av obligasjoner skal registreres i rapport 10/50 balansen under postene 1.41, 1.45, 4.41 og Post Bankbygninger, annen fast eiendom, aksjer og andeler etter dispensasjon Det vises til forretningsbanklovens 24, 1. ledd, sparebanklovens 24 nr. 3. Posten omfatter det beløp som det er gitt dispensasjon for når det gjelder rapportørens faste eiendommer, samt aksjer og andeler i selskap som har til formål å eie eller utnytte fast eiendom. Posten omfatter også det beløpet det er gitt dispensasjon for etter finansieringsvirksomhetsloven Post Sikkerhet for lån Deponering som sikkerhet for lån mv. rapporteres i henhold til forretningsbankloven 21 og sparebankloven 23 annet ledd. Det brukes samme verdivurdering som i rapport 10/50 balansen Post Fast eiendom som tilhører datterselskaper Her føres fast eiendom som tilhører datterselskaper. 41. VERDIPAPIRBEHOLDNINGER OG MARKEDSRISIKO Verdipapirbeholdninger og markedsrisiko rapporteres kun av norske forretnings- og sparebanker med forvaltningskapital over 3 milliarder kroner. For nærmere referanse til de enkelte postene vises det til årsregnskapsforskriften, herunder eiendelspostene i oppstillingsplanen i 4-2 for selskaper som følger de ordinære reglene i regnskapsloven og årsregnskapsforskriften. I henhold til regnskapslovens 5-8, jf. 3-2 i forskriften, skilles det mellom markedsbaserte finansielle omløpsmidler og andre omløpsmidler samt anleggsmidler. For selskaper som følger IFRS i selskapsregnskapet skal på tilsvarende måte det skilles mellom finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi og finansielle eiendeler vurdert til annet enn virkelig verdi. For hver enkelt post skilles det mellom utenlandske og norske verdipapirer. Med utenlandske verdipapirer forstås i denne sammenheng verdipapirer utstedt av selskap med hovedkontor i utlandet, samt plasseringer via fond, når fondets formål er å investere i utenlandske verdipapirer. Merk: Denne definisjonen på hva som er utenlandske verdipapirer gjelder kun for post 41. Tallene for morselskap skal inkludere eventuelle filialer i utlandet. For rentederivatene skal beregnet verdiendring ved renteøkning omfatte alle renterelaterte derivater, og ikke utelukkende de som defineres som sikringsinstrumenter. Tilsvarende skal beregnet verdiendring for aksjederivatene omfatte alle aksjerelaterte derivater. Beregnede verdiendringer kan være negative for postene og for postene Postene skal være negative. Post Virkelig verdi av aksjer, andeler mv. som er klassifisert som markedsbaserte finansielle omløpsmidler. Posten omfatter virkelig verdi av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning (eiendelspost 7) som er klassifisert som markedsbaserte finansielle omløpsmidler. For selskaper som følger IFRS føres aksjer, andeler mv. vurdert til virkelig verdi i balansen på post Posten omfatter både aksjer, andeler mv. holdt for omsetning (trading) og andre aksjer, andeler mv. klassifisert til virkelig verdi. 19

Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11

Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11 Vedlegg til Finanstilsynets rundskriv 20/2012 Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11 GENERELT OM POSTER UNDER ART 25, 26 og 27 Art 25, 26 og 27 innrapporteres med følgende frekvens pr. rapportørgruppe:

Detaljer

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. mars 2015 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. desember 2014 Norges Bank Oppdatert 2. februar 2015 ORBOF

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. mars 2015 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. desember 2014 Norges Bank Oppdatert 2. februar 2015 ORBOF Finanstilsynet Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 2. februar 2015 ORBOF Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak VEILEDNING I UTFYLLING AV RAPPORT 11 TILLEGGSSPESIFIKASJONER

Detaljer

ORBOF. Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak

ORBOF. Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak Finanstilsynet Gjelder f.o.m. september 2013 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 30. januar 2013 ORBOF Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak VEILEDNING I UTFYLLING

Detaljer

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF Finanstilsynet Gjelder f.o.m. september 2013 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Endringer er merket med uthevet blått i kodelisten. Kodeliste for: 11. TILLEGGSSPESIFIKASJONER TIL MÅNEDS- OG KVARTALSRAPPORTERINGEN

Detaljer

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2013 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. september 2013 Norges Bank Oppdatert 21.

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2013 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. september 2013 Norges Bank Oppdatert 21. Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2013 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 21. februar 2013 ORBOF Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak VEILEDNING I UTFYLLING

Detaljer

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 015 Statistisk sentralbyrå Erstatter kodeliste f.o.m. mars 015 Norges Bank Oppdatert. desember 015 Endringer er merket med uthevet blått i kodelisten. Kodeliste for:

Detaljer

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2012 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 22. november 2012 Kodeliste for: 60 AVLEDET BALANSE MED UTVIDETE STATISTISKE KJENNETEGN (ÅR) Offentlig Regnskapsrapportering

Detaljer

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2015. Norges Bank Oppdatert 2. desember 2015 ORBOF

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2015. Norges Bank Oppdatert 2. desember 2015 ORBOF Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2015 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. mars2015 Norges Bank Oppdatert 2. desember 2015 ORBOF Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak

Detaljer

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2010 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. desember 2009 Norges Bank Oppdatert 20.

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2010 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. desember 2009 Norges Bank Oppdatert 20. Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2010 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 20. desember 2010 ORBOF Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak VEILEDNING I UTFYLLING

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2014 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. desember 2009 Norges Bank Oppdatert 15.

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2014 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. desember 2009 Norges Bank Oppdatert 15. Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2014 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 15. desember 2014 ORBOF Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak VEILEDNING I UTFYLLING

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

3. kvartalsrapport 2010

3. kvartalsrapport 2010 3. kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 3. kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 36,8 MNOK pr 3.

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096 Verdibanken ASA 2015 1 Oppsummering Akkumulert resultat før skatt pr 31.03.2015 viser et underskudd på TNOK 2.992, mot et overskudd på TNOK 3.339 for tilsvarende periode i fjor. Endringen skyldes økte

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 3. kvartal Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2013 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL Sterk underliggende bankdrift før tap og nedskrivninger Nedskrivning

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal 2010 gjensidige bank boligkreditt as Innhold SIDE INNHOLD 3 delårsrapport første kvartal 2010 5 resultatregnskap og balanse 6 Andre resultatkomponenter 6 Oppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673 Verdibanken ASA 2. kvartal 2014 1 Oppsummering Verdibanken ASA har ved utgangen av 2. kvartal 2014 et resultat før tap på TNOK 6.336 som er TNOK 5.280 høyere enn samme tid i fjor. Bokførte tap på utlån

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Beregningsmodell for Finanstilsynets likviditetsindikator 1 og 2

Beregningsmodell for Finanstilsynets likviditetsindikator 1 og 2 Risikobasert tilsyn Beregningsmodell for Finanstilsynets likviditetsindikator 1 og 2 DATO: 21.12.2009 1 Innledning Finanstilsynet har revidert metoden for å beregne likviditetsindikator 1 og 2, som angir

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

3. kvartalsrapport 2009

3. kvartalsrapport 2009 Foto: Ronny Østnes 3. kvartalsrapport 2009 Banken der du treffer mennesker 3. kvartalsrapport 2009 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Innskudd 31.03.13 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 (TNOK) 1.332.668 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.797

Innskudd 31.03.13 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 (TNOK) 1.332.668 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.797 Verdibanken ASA 2014 1 Oppsummering Akkumulert resultat før skatt per 31.03.2014 viser et overskudd på TNOK 3.339, mot et underskudd på TNOK 598 for tilsvarende periode i fjor. Dette innebærer en resultatforbedring

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Innledning Definisjonen av NSFR NSFR skal belyse i hvilken grad institusjonen er langsiktig finansiert, og setter krav til institusjonens finansieringsstruktur

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. 2016

Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. 2016 Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til Navn Organisasjonsnummer

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2012 024 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2012 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS. 2. kvartalsrapport Banken der du treffer mennesker

Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS. 2. kvartalsrapport Banken der du treffer mennesker Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS 2. kvartalsrapport 2009 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2009 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2012. 1. kvartal Kvartalsrapport 2012 1. kvartal t e jø il lm a k lo i Tilstede 1. kvartalsrapport 2012 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL MORBANK Redusert bidrag fra verdipapirer og høye andre driftskostnader ga et resultat på

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

4. kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2010

4. kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2010 4. kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2010 Banken der du treffer mennesker 4. kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt.

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Delårsrapport 3. kvartal 2017 Delårsrapport 3. kvartal 2017 Foto: istock Resultatregnskap 3. kvartal 13. kvartal Året Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2017 2016 2017 2016 2016 Renteinntekter 146.228 123.062 411.587 357.202 483.292 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. kvartal 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr. 31. mars 2017 utgjør 15,5 millioner kroner (12,5 millioner kroner pr.

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. september 2017 utgjør 50,3 millioner kroner (41,7 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 3. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 3. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. Regnskapene er ikke revidert pr. 30.09.2011.

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer