Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember Norges Bank Oppdatert 2. desember 2015 ORBOF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2015. Norges Bank Oppdatert 2. desember 2015 ORBOF"

Transkript

1 Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2015 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. mars2015 Norges Bank Oppdatert 2. desember 2015 ORBOF Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak VEILEDNING I UTFYLLING AV RAPPORT 11 TILLEGGSSPESIFIKASJONER TIL MÅNEDS-/KVARTALSRAPPORTERINGEN Gjelder for banker og finansieringsforetak, norske filialer av utenlandske banker og finansieringsforetak, Norges Bank og statlige låneinstitutter

2 INNLEDNING BEVILGEDE UTLÅN INNSKUDD ETTER STØRRELSE UTLÅNS- OG INNSKUDDSSPESIFIKASJONER MISLIGHOLDTE ENGASJEMENT OG TAPSNEDSKRIVNINGER/- AVSETNINGER LØPETIDSFORDELTE BALANSEPOSTER GJENSTÅENDE LØPETID LÅN MED AVDRAGSFRIHET 12 GENERELT OM POSTER UNDER ART 25, 26 og 27 VEDR. RENTER GJENNOMSNITTLIGE RENTE- OG PROVISJONSSATSER PÅ UTESTÅENDE UTLÅN I NORSKE KRONER TIL PUBLIKUM GJENNOMSNITTLIGE RENTESATSER PÅ BANKINNSKUDD I NORSKE KRONER FRA PUBLIKUM GJENNOMSNITTLIGE RENTE- OG PROVISJONSSATSER PÅ NYE UTLÅN I NORSKE KRONER TIL IKKE-FINANSIELLE FORETAK OG HUSHOLDNINGER FORDRINGER ETTER LØPETID OG LAND (gjelder et utvalg av norske filialer og norske datterbanker av utenlandske bankkonsern) POSTER VEDRØRENDE OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT KAPITALTRANSAKSJONER MED UTENLANDSKE SEKTORER UNDERSPESIFIKASJONER AV BALANSEPOSTER BRUTTO GARANTIANSVAR PÅ VEGNE AV KUNDER FULLTEGNINGSGARANTIER 22 2

3 INNLEDNING Rapport 11 Tilleggsspesifikasjoner i Offentlig regnskapsrapportering for banker og finansieringsforetak mv. (ORBOF), gjelder for statlige låneinstitutter, banker, finansieringsselskaper og kredittforetak, og filialer av utenlandske banker og kredittinstitusjoner i Norge. Veiledningen omtaler innholdet av postene i kodelisten for rapport 11 For mer informasjon om utfylling av rapporter og inndeling i statistiske kjennetegn vises det til Generell veiledning og lister over klassifikasjonsvariabler i ORBOF. Veiledningene finnes på websidene Enheter med filialer i utlandet skal rapportere både norsk enhet (kun virksomheten i Norge) og juridisk enhet (norsk enhet + virksomheten i filialene i utlandet). I tabellen nedenfor gis det en oversikt over hvilke poster i rapport 11 som skal rapporteres for den enkelte enheten. Juridisk enhet Norsk enhet 10 Bevilgede utlån x 11 Innskudd etter størrelse x 12 Utlåns- og innskuddsspesifikasjoner x x 17 Misligholdte engasjementer og tapsnedskrivninger x 21 Gjenstående løpetid x 24 Lån med avdragsfrihet x x 25 Gjennomsnittlig rente- og provisjonssatser x x 26 Gjennomsnittlige rentesatser på bankinnskudd x x 27 Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på nye utlån x x 34 Fordringer etter løpetid og land1) x 37 Poster vedr. obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) x 38 Kapitaltransaksjoner med utenlandske sektorer x 40 Underspesifikasjoner av balanseposter x x 64 Brutto garantiansvar x 66 Garantier overfor sikringsfondet x 67 Fulltegningsgarantier x 1) Gjelder kun et utvalg av NUF-er og norske datterbanker av utenlandske bankkonsern. Filialer av finansieringsselskaper som er norsk registrert utenlandsk foretak (NUF) trenger kun å rapportere postene 10, 17, 25 og 38. 3

4 10. BEVILGEDE UTLÅN Disse postene må ses i sammenheng med tilsvarende poster i rapport 10, og beløpet på posten skal være større eller lik tilsvarende post i rapport 10. Post Bevilget diskonteringskreditt Her føres det beløp som avtales/meddeles kunden og registreres på konto som øvre grense for kreditten. Posten omfatter dessuten eventuelle overtrekk. Bevilgningen registreres på det tidspunkt diskonteringskreditten meddeles kunden som disponibel. Bevilget diskonteringskreditt omfatter kun kreditter med avtalt kredittramme. For enkeltstående veksler og avbetalingskontrakter skal pålydende beløp anses som kredittramme. Posten omfatter følgende beløp: Sum avtalte bevilgninger registrert på konti for diskonteringskreditt + Sum overtrekk på konti for diskonteringskreditt = Bevilget diskonteringskreditt Post Bevilget kasse-, drifts- og brukskreditt Her føres beløp som avtales/meddeles kunden og registreres på konto som øvre grense for kreditten. Dersom en innskuddskonto har en avtalt trekkrettighet, kredittramme, låneadgang eller lignende, skal denne rammen registreres som bevilgning. Posten omfatter også eventuelle overtrekk utover den avtalte bevilgningsrammen, og overtrekk på innskuddskonti uten avtalt trekkrettighet, kredittramme, låneadgang eller lignende. Bevilgningen registreres på det tidspunkt kreditten er meddelt kunden. Eventuelle interne tilleggsbevilgninger som ikke er meddelt kunden, skal inkluderes som overtrekk. Trekk på kredittkort mv. med og uten avtalt kredittramme skal i sin helhet rapporteres som bevilget kasse/drifts/brukskreditt. Det skal skilles mellom rammelån med pant i bolig under post og bevilget kasse-, drifts- og brukskreditt ellers under post Posten omfatter følgende beløp: Sum avtalte bevilgninger registrert på kasse-, drifts- og brukskredittkonti + Sum avtalt kredittramme på innskuddskonti + Sum overtrekk på kasse, drifts- og brukskonti/innskuddskonti + Sum trekk på kredittkort mv. med og uten avtalt kredittramme = Bevilget kasse-, drifts- og brukskreditt Post Bevilget byggelån Her føres det beløp som avtales/meddeles kunden og registreres på konto som øvre grense for byggelånet. Posten omfatter dessuten eventuelle overtrekk. Bevilgningen registreres på det tidspunkt lånet meddeles kunden som disponibelt. Posten omfatter følgende beløp: Sum avtalte bevilgninger registrert på byggelånskonti + Sum overtrekk på byggelånskonti = Bevilget byggelån 4

5 11. INNSKUDD ETTER STØRRELSE Innskudd som skal rapporteres fordelt etter størrelse og antall innskytere er innskudd på transaksjonskonti og andre innskudd jf. post 6.27 og 6.28 i rapport 10/50 balanse. Post Verdiregulering for innskudd vurdert til virkelig verdi i rapport 10/50 tas ikke med i fordelingen. Innskuddene skal rapporteres brutto etter innskuddenes størrelse i beløpsintervallene kroner, kroner, kroner, millioner kroner og over 20 millioner kroner. Innskuddene skal innen hvert beløpsintervall rapporteres i kroner og i antall innskytere. En innskyter er definert ved personnummer eller organisasjonsnummer. Dersom en innskyter har flere konti i en bank skal innskyternes samlede innskudd rapporteres. Summen av innskudd i norske kroner og innskudd i utenlandsk valuta omregnet til norske kroner skal rapporteres med valutakode 10. Post og 60 Innskudd innenfor motverdien av euro Innskudd innenfor motverdien av euro skal rapporteres etter beløp og antall innskytere. Eurokursen per utgangen av kvartalet benyttes for å bestemme hvilke innskudd som inngår i intervallet. Innskuddsbeløpet skal rapporteres i norske kroner uavhengig om innskuddet er i norske kroner eller en annen valuta. På kode rapporteres beløpet på kode pluss den delen av som er fra kr til euro, dvs. at hvis eurokursen er 8 skal innskudd opp til kr rapporteres. Tilsvarende rapporteres det på kode verdien på kode pluss del av verdien på kode Innskudd over euro skal ikke med her, det dekkes av kodene og Post Innskudd, antall innskytere. Boligsparing for ungdom (BSU) Her rapporteres antall BSU-konti. 12. UTLÅNS- OG INNSKUDDSSPESIFIKASJONER Post Utlån med pant i finansielle instrumenter Her føres utlån der finansielle instrumenter utgjør minst 50 prosent av verdien på den samlede sikkerheten. (Dette ble tidligere etterspurt i Finanstilsynets ad hoc-undersøkelse "Lån med pant i verdipapirer".) Post Utlån til kjøp av andeler i børshandlede fond (Exchange Traded Funds (EFT)) Her føres utlån til kjøp av andeler i børshandlede fond (Exchange Traded Funds (EFT)). Post Utlån til kjøp av Exchange Traded Notes (ETN) Her føres utlån til kjøp av Exchange Traded Notes (ETN). Post Utlån til plasseringer i andre spare- og investeringsprodukter Her føres utlån til plassering i øvrige spare- og investeringsprodukter. Post Innskudd fra pengemarkedsfond Her føres innskudd fra verdipapirfond som kan klassifiseres som pengemarkedsfond. 5

6 17. MISLIGHOLDTE ENGASJEMENT OG TAPSNEDSKRIVNINGER/- AVSETNINGER Definisjon av mislighold Et utlån skal ansees misligholdt når kunden ikke har betalt forfalte terminer på utlån eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket som avtalt. Mislighold skal i alle tilfelle ansees å foreligge dersom en termin ikke er betalt innen 30 dager etter forfall eller en rammekreditt har vært overtrukket i mer enn 30 dager. Dersom ansvar etter garanti blir gjort gjeldende mot institusjonen, gjelder definisjonen i avsnittet ovenfor tilsvarende i forhold til institusjonenes krav mot kunden som følge av innfrielse av garantiansvar. Rapportering av mislighold Rapportering av mislighold i rapport 11 Tilleggsspesifikasjoner skal følge definisjonen over med mindre noe annet følger av teksten nedenfor. Det presiseres at engasjementer som av institusjonen klassifiseres som misligholdt før det har gått 30 dager, i alle tilfeller skal tas med i rapporteringen. Engasjement Dersom et utlån eller en garanti misligholdes skal ikke bare dette utlånet eller denne garantien, men rapportørens engasjement med kunden, rapporteres som misligholdt. Med engasjement menes alle de utlån og garantier rapportøren har med kunden. Ubetydelige saldi Dersom en konto står med overtrukket saldo og dette ikke skyldes mislighold, men for eksempel en "glemt", ubetydelig restanse, manglende ajourføring i reskontroen etc., skal ikke dette utløse rapportering av mislighold. Utlån med endringsavtale (softlån) Utlån som gis en lavere rente enn det som svarer til rapportørens prispolitikk fordi låneavtalen som følge av kundens sviktende betalingsevne endres, regnes som misligholdt. Aldersspesifiseringen på utlån med endringsavtale regnes fra det tidspunktet endringsavtalen inngås. Spesifiserte tapsnedskrivninger Spesifiserte tapsnedskrivninger er nedskrivninger til dekning av påregnelig tap/verdifall på engasjementer som på balansedagen er identifisert som tapsutsatte (jf. 2-3 og 2-5 i Forskrift av 21. desember 2004 om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner (Utlånsforskriften) for selskaper som følger ordinære regler i regnskapsloven og forskrift om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike (årsregnskapsforskriften), og IAS 39 for selskaper som følger IFRS) Nedskrivning av grupper av utlån Grupper av utlån, gruppert etter tilnærmet like risikoegenskaper, skal nedskrives dersom det eksisterer objektive bevis for at utlånene har hatt verdifall (jf. 2-3 og 2-4 i Utlånsforskriften for selskaper som følger ordinære regler i regnskapsloven og årsregnskapsforskriften, og IAS 39 for selskaper som følger IFRS). Kvartalsvis rapportering Rapportøren skal rapportere misligholdet kvartalsvis. I rapporteringen vil periodens begynnelse være ved kvartalets begynnelse og periodens slutt ved kvartalets slutt. 6

7 Avstemming Rapportøren må påse at summen av spesifiserte tapsnedskrivninger/-avsetninger er den samme i rapport 11 Tilleggsspesifikasjoner, rapport 10/50 balansen og i års- og delårsregnskapene. Sektorfordelingen skal være den samme i rapport 11 som i rapport 10/50, med det unntak av at post ikke sektorfordeles. Summen av spesifiserte tapsnedskrivninger/-avsetninger i rapport 10/50 og 11 kontrolleres på sektornivå og fremkommer slik: Spesifiserte tapsnedskrivninger/-avsetninger på misligholdte engasjementer Spesifiserte tapsnedskrivninger/-avsetninger på ikke-misligholdte engasjementer = 2.58 Spesifiserte tapsnedskrivninger på utlån Nedskrivninger mv. på utlån vurdert til virkelig verdi Spesifiserte tapsavsetninger på garantier (ikke sektorfordelt) I feilkontrollene fra Statistisk sentralbyrå listes post ut slik at man kan vurdere eventuelle sektorfordelte avvik i kontrollen i forhold til denne posten. Eventuelle differanser må oppklares og nedskrivningene/avsetningene i de ulike rapportene må bringes i samsvar. Endringene i det rapporterte misligholdet fra periodens begynnelse til periodens slutt, rapporteres under postene , , , og Misligholdsrapporteringen skal avstemmes slik at summen av misligholdet ved forrige periodes slutt (er identisk med denne periodens begynnelse) justert for periodens endringer, er lik misligholdet ved denne periodens slutt: Misligholdte engasjementer (brutto) ved periodens begynnelse Nye misligholdte engasjementer (brutto) Friskmeldte engasjementer i perioden (brutto) Eiendeler overtatt av rapportøren i perioden (ikke sektorfordelt), (brutto) Avskrevne engasjementer i perioden (brutto) +/ Andre endringer i perioden (brutto) = Misligholdte engasjementer (brutto) ved periodens slutt Post Misligholdte engasjementer (brutto) Her rapporteres bruttoverdien av misligholdte engasjementer aldersfordelt ved periodens slutt. Brutto mislighold er mislighold før fratrekk for tapsnedskrivninger/avsetninger og verdifall som følge av endringer i kredittap. Aldersfordelingen regnes fra det tidspunktet kunden ikke har betalt forfalte terminer eller når det foreligger ikke-avtalt overtrekk på rammekreditt. Eksempelvis vil manglende innbetaling på lån eller overtrekk av rammekreditt føre til at engasjementet senest innen 30 dager klassifiseres som misligholdt. Løpetidskode må endres etter hvert som misligholdet vedvarer. Post /73 Misligholdte engasjement (brutto) Her føres bruttoverdien av nye misligholdte engasjementer i perioden, dvs. engasjementer som ikke er innrapportert i tidligere perioder og som ikke er misligholdt i mer enn 3 måneder. På post føres bruttoverdien av nye misligholdte engasjementer som har vært misligholdt under 1 måned. På post føres bruttoverdien av nye misligholdte engasjementer som har vært misligholdt over 1 måned t.o.m. 3 måneder. Siden det er rapportørens engasjement med kunden som skal rapporteres ved mislighold av deler av et engasjement, skal ikke et senere mislighold av rapportørens øvrige engasjement med kunden rapporteres som nytt mislighold, med mindre engasjementet er rapportert friskmeldt i mellomtiden. 7

8 Post /78/81 Misligholdte engasjementer (brutto) Her føres bruttoverdier av misligholdte engasjementer som har vært misligholdt i mer enn 3 måneder. Post Nye misligholdte engasjementer (brutto) Her føres misligholdte engasjementer som ikke var rapportert som misligholdt ved forrige rapportering (kvartal). Post Friskmeldte engasjementer (brutto) Her føres bruttoverdien av rapportert mislighold ved periodens begynnelse, som ikke lenger er misligholdt ved periodens slutt. Utlån med endringsavtale regnes som misligholdt, og kan ikke medregnes her. Friskmelding av et tidligere misligholdt engasjement rapporteres til den bokførte verdien av det tidligere misligholdte engasjementet. Dersom deler av et engasjement som tidligere har vært misligholdt ikke lenger misligholdes, samtidig som rapportørens øvrige engasjement med kunden misligholdes, skal ikke engasjementet rapporteres som friskmeldt. Dersom bare deler av rapportørens engasjement med kunden rapporteres som tapt under post eller inndrives som overtatte eiendeler rapportert under post , skal rapportørens øvrige engasjement med kunden rapporteres som friskmeldt dersom det ikke misligholdes. Post Eiendeler overtatt av rapportøren (brutto) Her rapporteres den bokførte verdien av eiendeler som er overtatt av rapportøren i perioden slik at engasjementet ikke lenger inngår i mislighold. Dersom verdien av de overtatte eiendelene ikke dekker verdien av det misligholdte engasjementet, skal differansen rapporteres som avskrevet tap under post Dersom verdien av de overtatte eiendelene overstiger verdien av det misligholdte engasjementet, skal differansen føres som andre endringer (positivt beløp) under post Dersom det bare overtas eiendeler for deler av rapportørens engasjement med kunden, skal rapportørens øvrige engasjement med kunden rapporteres som friskmeldt dersom det ikke misligholdes eller avskrives som tapt under post Post Avskrevne engasjementer (brutto) Når et tap konstateres og engasjementet tas ut av bøkene, skal engasjementet også fjernes fra post Det er bare periodens konstaterte tap på misligholdte engasjementer som skal føres her. Dersom bare deler av rapportørens engasjement med kunden avskrives som tapt, skal rapportørens øvrige engasjement med kunden rapporteres som friskmeldt dersom det ikke misligholdes eller inndrives som overtatte eiendeler rapportert under post Post Andre endringer (brutto) Her føres endringer i mislighold i perioden som ikke er spesifisert i postene ovenfor. Innbetalinger som reduserer saldo på rapportørens misligholdte engasjement med kunden, endringer som følge av endringer i valutakurser, og differansen mellom verdien på overtatte eiendeler og misligholdte engasjementer dersom denne er positiv, føres eksempelvis her. Endringer som medfører en økning i misligholdet skal ha positiv verdi, og endringer som medfører en reduksjon i misligholdet skal ha negativ verdi. Eventuelt nytt oppdaget mislighold siden forrige rapportering, og som har vært misligholdt i mer enn 3 måneder, kan føres her. Post Spesifiserte tapsnedskrivninger/-avsetninger og verdifall som følge av endringer i kredittrisiko på misligholdte engasjementer. Her føres spesifiserte tapsnedskrivninger/-avsetninger og verdifall som følge av endringer i kredittrisiko på misligholdte engasjementer rapportert under post

9 Post Ikke misligholdte engasjementer hvor det er foretatt spesifiserte tapsnedskrivninger/-avsetninger. Her føres bruttoverdien av engasjement som ikke er rapportert som misligholdt under post , men hvor det for hele eller deler av engasjementet er foretatt spesifiserte tapsnedskrivninger/-avsetninger. Engasjementet skal føres brutto, det vil si uten fradrag for tapsnedskrivninger/-avsetninger. Engasjementet skal rapporteres ved første rapportering etter at det er identifisert som tapsutsatt. Post Spesifiserte tapsnedskrivninger/-avsetninger og verdifall som følge av endringer i kredittrisiko på ikke misligholdte engasjementer. Her føres spesifiserte tapsnedskrivninger/-avsetninger og verdifall som følge av endringer i kredittrisiko på engasjementer som ikke er rapportert som misligholdt under post Post Grupper av utlån hvor det er foretatt gruppenedskrivning. Her føres grupper av utlån (brutto) hvor det er foretatt nedskrivning på gruppebasis, jf. utlånsforskriftens 2-4 for selskaper som følger ordinære regler i regnskapsloven og årsregnskapsforskriften, og IAS 39 for selskaper som følger IFRS. 21. LØPETIDSFORDELTE BALANSEPOSTER Gjenstående løpetid rapporteres hvert kvartal for utvalgte poster i balansen. Felt 3 og 4 i kodelisten viser sammenhengen til rapport 10 balanse. Hvis felt 3 er 0 er det ikke direkte korrespondanse til en hovedpost i balansen. For nærmere beskrivelse av innholdet i de ulike balansepostene henvises det til rapport 10. De postene som ikke har direkte referanse til balanseposter i rapport 10 er beskrevet under post 21. Merk at postene Andre eiendeler og Annen gjeld kun omfatter finansielle derivater. For rapportører som følger IFRS i selskapsregnskapet skal også finansielle derivater inngått for sikringsbokføring føres her. Tilsvarende poster i rapport 10 balansen er hhv. kode /83 og /83. For selskaper som følger ordinære regler i regnskapsloven og årsregnskapsforskriften henvises det i felt 5 til hhv. 12 (Andre eiendeler) og 17 (Annen gjeld) hvor det kun er finansielle derivater (post 12.1 og 17.1 i årsregnskapsforskriften) som skal rapporteres. Fordelingen av løpetid omfatter ikke balansepostene , , , , , , , og (rapport 10) som benyttes til justering til virkelig verdi. Postene i 21 skal være avstemt mot rapport 10 Balanse så langt det lar seg gjøre, og fordeles i henhold til oppgitt løpetidsinndeling. Det er kun ved over-/underkurs, kursregulering og kursdifferanse ved swapper som ikke kan fordeles etter løpetidat kode 60 skal benyttes for verdipapirer. Postene kan være negative. 9

10 Løpetids- og rentebindingsinndeling Kode LX Poster uten løpetid 60 Inntil 1måned (t.o.m. 1 mnd.) 61 Fra 1 måned til 3 mnd (fra 1 mnd. t.o.m. 3 mnd.) 62 Fra 3 måneder til 6 mnd (fra 3 mnd. t.o.m. 6. mnd) 63 Fra 6 måneder til 1 år (fra 6 mnd. t.o.m. 1 år) 65 Fra 1 år til 3 år (fra 1 år t.o.m. 3 år) 66 Fra 3 år til 5 år (fra 3 år t.o.m. 5 år) 67 Fra 5 år til 10 år (fra 5 år t.o.m. 10 år) 68 Over 10 år GJENSTÅENDE LØPETID Definisjon: Med gjenstående løpetid for eiendelsposter, gjelds- og egenkapitalposter menes tidsrommet mellom rapporteringstidspunktet (periodens slutt) og forfallstidspunktet for den aktuelle posten. Kasse-, drifts- og brukskreditter og alle ordinære innskudd uten avtalt løpetid skal plasseres i løpetidsbånd 60 - poster uten løpetid. Det presiseres at over-natten innskudd defineres som innskudd uten løpetid. Merk videre at selv om tidsinnskudd og lange særinnskudd har kontraktsfestede forfallstidspunkter regnes også disse i praksis som innskudd uten bindingstid, siden institusjonene normalt gir mulighet for innfrielse før kontraktsfestet forfallsdato mot en avkorting av renten eller et gebyr. Disse innskuddene skal derfor også plasseres i løpetidsbånd 60 - poster uten løpetid. Eventuelle tidsinnskudd uten mulighet for innfrielse før kontraktsfestet forfallsdato løpetidsplasseres i henhold til forfallstidspunkt. Gjenstående løpetid på verdipapirer skal normalt forstås som tiden frem til endelig forfall. Hvis det imidlertid er knyttet avtaler til verdipapiret som kan medføre at utsteder må tilbakekjøpe verdipapiret på et tidligere tidspunkt enn endelig forfall (f.eks. en salgsopsjon eller lignende avtale), forstås løpetid som tiden frem til det først mulige utøvelsestidspunktet for en slik avtale. I postene , , og henvises det til samarbeidsgruppe. Med samarbeidsgruppe menes for eksempel Verd-bankene, Eika-bankene og SpareBank1-bankene (inkl. Samspar) sine forhold til deleid OMF-foretak (dvs. hhv. Verd Boligkreditt, Eika Boligkreditt og SpareBank1 Boligkreditt) innenfor samarbeidsgruppen, samt SpareBank1-bankenes forhold til Bank 1 Oslo Akershus og BNbank. Bankene skal også rapportere forhold ovenfor selve gruppen. Sektorkode skal benyttes ovenfor OMF-foretaket, sektorkode ovenfor de bankene det gjelder og sektor skal benyttes for selve gruppen. De bankene som definerer foretakene (eksempelvis SpareBank 1 Boligkreditt) som tilknyttede selskaper og konsoliderer disse inn i regnskapet skal også rapportere inn under samarbeidsgruppe med tilhørende sektorkode. For enkelte koder som omhandler samarbeidsgrupper på post 21 skal kun sektorkodene 32000, 32008, 32009, 35000, 35008, 35009, 41000, 41008, rapporteres. Andre sektorer kan være mulig, men disse skal ikke rapporteres. 10

11 Post Her føres de løpetidsfordelte postene som ikke har direkte link til kodene i rapport 10. Alle disse postene føres til regnskapsmessig verdi, så lenge ikke øvrig er nevnt. Merk at de fleste postene skal sektorfordeles, og at det er viktig å bruke sektorkode for å vise forhold overfor konsernselskaper (xxxx9) og tilknyttede selskaper (xxxx8), i praksis vil dette ofte være selskaper der man hhv. eier mer enn 50 prosent og eier mellom 20 og 50 prosent Eiendeler som er pantsatt i Norges Bank og belånt. Her føres eiendeler som er pantsatt i Norges Bank og belånt, til hhv. regnskapsmessig verdi og verdi som pant i Norges Bank, dvs. verdi etter avkortning/ haircut Eiendeler som er pantsatt i Norges Bank, men ikke belånt. Her føres eiendeler som er pantsatt i Norges Bank, men ikke belånt, til hhv. regnskapsmessig verdi og verdi som pant i Norges Bank, dvs. verdi etter avkortning/"haircut". Via NBO Online har bankene tilgang til verdien av haircut. Se også Norges Banks nettside for mer om avkortningssatsene for de ulike verdipapirene som kan pantsettes i Norges Bank. Dagens system for sikkerhet for lån i Norges Bank (SIL) kan ikke identifisere hvilke deler av pantet som er belånt. Bankene kan derfor forutsette at de pantsatte papirene er belånt slik at papirene med høyest avkortning i SIL belånes først, og deretter i synkende rekkefølge slik at papirene med lavest avkortningssats belånes sist Eiendeler som kan pantsettes i Norges Bank. Her føres selskapets beholdning av eiendeler som kan pantsettes i Norges Bank. Det er kun papirer som er på Norges Banks liste over godkjente papirer som skal føres her Eiendeler som er pantsatt og belånt, andre motparter. Her føres eiendeler som er pantsatt og belånt hos andre motparter enn Norges Bank Eiendeler som er pantsatt, men ikke belånt, andre motparter. Her føres eiendeler som er pantsatt, men ikke belånt, hos andre motparter enn Norges Bank Ubenyttede kommiterte trekkrettigheter i andre banker og utenlandske sentralbanker Her føres ubenyttede kommiterte trekkrettigheter i andre banker og utenlandske sentralbanker fordelt på sektor og avtalens løpetid. Eksempelvis bankens kontokreditt i andre banker. Avtaler som ikke er tidsavgrenset føres på løpetidsbånd 69 - løpetid lengre enn 10 år Beholdning av aksjer i foretak i samarbeidsgruppe. Her føres selskapenes beholdning av aksjer i egen samarbeidsgruppe. For eksempel vil en Eika-bank føre aksjer i øvrige selskaper i Eikagruppen her, og en SpareBank 1-bank vil følgelig føre aksjer i øvrige selskaper i Sparebank1 Gruppen her. Banker som definerer selskaper i eksempelvis SpareBank 1 Gruppen som et tilknyttet selskap skal også føre disse aksjene her Beholdning av rentebærende verdipapirer utstedt av foretak i samarbeidsgruppe (unntatt ansvarlig kapital). Her føres selskapenes beholdning av rentebærende verdipapirer utstedt av foretak i egen samarbeidsgruppe (inkl. OMF). For eksempel vil en Eika-bank føre sin beholdning av obligasjoner i øvrige selskaper i Eikagruppen på denne posten Utlån til/innskudd i foretak i samarbeidsgruppe (unntatt parter i ansvarlig lån). Her føres selskapenes utlån til (post i rapport 10) og innskudd i (post 1.21 i rapport 10) foretak i 11

12 egen samarbeidsgruppe. For eksempel vil en Eika-bank føre sin beholdning av utlån til og innskudd i øvrige selskaper i Eikagruppen på denne posten Parter i ansvarlig lån. Her føres parter i ansvarlige lån til hhv. foretak i samarbeidsgruppe og til foretak i samme konsern. Disse kodene refererer seg til kodene (beholdning av ansvarlige obligasjoner) og (beholdning av ansvarlige andre utlån) i rapport LÅN MED AVDRAGSFRIHET Postene under 24 omfatter lån med pant i bolig hvor det er innvilget avdragsfrihet. På post føres rammelån med pant i bolig med avdragsfrihet, dvs. fleksible lån/rammekreditter hvor kunden selv kan velge når lånet skal nedbetales (innen et avtalt tidspunkt). Posten skal fordeles etter debitorsektor. Posten er del av postene /39 i rapport 10. På post føres nedbetalingslån med pant i bolig hvor det innvilget avdragsfrihet. Posten skal fordeles etter debitorsektor og i henhold til oppgitte løpetidsinndeling (LP). Gjenstående løpetid skal benyttes. Med gjenstående løpetid mens tidsrommet mellom rapporteringstidspunktet (periodens slutt) og frem til første avdrag skal betales. Posten er del av postene /39 i rapport 10. Løpetidsinndeling - art 24 Kode LP Under 1 år 51 1 til 3 år 53 3 til 5 år 55 5 til 10 år 57 Over 10 år 59 GENERELT OM POSTER UNDER ART 25, 26 og 27 VEDR. RENTER Art 25, 26 og 27gjelder rentedata som innrapporteres med følgende frekvens pr. rapportørgruppe: Post, innhold Frekvens Frist Rapportørgruppe Post 25 Gjennomsnittlig rente- og provisjonssatser på utlån i NOK til publikum Måned 15 dager (30 dager i kvartalsmåned) Et utvalg banker og kredittforetak rapporterer månedlig. Kvartal 30 dager Øvrige banker, og kredittforetak, de statlige låneinstituttene og finansieringsselskapene rapporterer hvert kvartal. Post 26 Gjennomsnittlige rentesatser på bankinnskudd i NOK fra publikum Måned 15 dager (30 dager i kvartalsmåned) Et utvalg av banker rapporterer månedlig. Kvartal 30 dager Øvrige banker kvartalsvis. Post 27 Gjennomsnittlig rente- og provisjonssatser på nye utlån til ikkefinansielle foretak og husholdninger, Måned 15 dager (30 dager i kvartalsmåned) Et utvalg av banker og kredittforetak 12

13 Kriterier for månedlig rapportering Utvalget er satt sammen på grunnlag av tilsvarende kriterier som benyttes av rapportører til den europeiske sentralbanken (ECB). Utvalget skal dekke minst 75 prosent av totale utlån/innskudd til publikumssektorene og utgjøre minst 30 prosent av selskapene i populasjonen. Beregnede rentesatser for utvalget skal ikke avvike med mer enn 10 basispunkter fra beregnede renter for hele populasjonen. Banker og kredittforetak som inngår i utvalget får særskilt beskjed om månedlig rapportering og rapportering av art 25 og 27. Utvalget vil oppdateres årlig, og rapportører vil få beskjed fra Statistisk sentralbyrå dersom de blir inkludert i utvalget. Rentebinding Rentesats og utlånsbeløp under post Nedbetalingslån med pant i bolig og Andre nedbetalingslån fordeles etter gjenværende rentebindingstid (jf. tabell med løpetidsinndeling). Med rentebindingstid menes tid fra rapporteringstidspunktet (periodens slutt) og fram til neste renteregulering (jf. post 23). For rentesats og utlånsbeløp under post Nedbetalingslån med pant i bolig og Andre nedbetalingslån er hovedregelen at opprinnelige rentebindingstid skal benyttes. Rapportørene kan benytte gjenværende rentebindingstid som et tilnærmet estimat på opprinnelig rentebindingstid for disse postene. Løpetid inndeling art 25 og 27 Kode LPX Inntil 3 måneder 31 Fra 3 måneder tom. 1 år 32 Fra 1 år tom. 3 år 33 Fra 3 år tom. 5 år 34 Over 5 år 35 Beregning av helårlig etterskuddsrente Alle rentesatsene i beregningene skal både for utestående beholdninger av utlån og innskudd og for nye utlån omregnes til helårlige, etterskuddsvise satser (prosent pro anno) før de gjennomsnittlige satsene beregnes. Helårlig etterskuddsrente = [(1 + nominell rente/antall terminer) opphøyd i antall terminer] minus 1: r 1 ag R 1 n n R = helårlig etterskuddsrente, r ag = avtalt årlig rente n = antallet terminer = 1 for årlige betalinger, 2 for halvårsbetalinger, 4 for kvartalsbetalinger og 12 for månedsbetalinger. Ved daglige rentekapitaliseringer og rentebetalinger benyttes 365 dager ved beregning av helårlig etterskuddsrente også ved skuddår. Eksempel: Kunden tar opp ett lån med 10 % rente pr. år (r ag ) der renten betales kvartalsvis. 4 n r 0,10 1 ag R = 0, = 10,3813 % n 4 13

14 Tekniske forhold ved rapporteringen Rente- provisjonssatsene skal rapporteres med to desimaler multiplisert med 100, f.eks. skal satsen 7,39 % rapporteres som 739 i beløpsfeltet (høyrejustert). Ved rapportering av rentesats der den beregnede rentesatsen for en utlånskategori og sektor blir 0 %, skal rentesatsen rapporteres som 0,01 prosent (dvs. i beløpsfeltet for rentesats rapporteres tallet 1 ). Alle beløp skal oppgis i 1000 kroner dersom ikke annet er oppgitt. Merk at siden beløp mindre enn 500 kroner da ikke skal rapporteres, skal heller ikke tilsvarende rentesatser rapporteres. 25. GJENNOMSNITTLIGE RENTE- OG PROVISJONSSATSER PÅ UTESTÅENDE UTLÅN I NORSKE KRONER TIL PUBLIKUM Underpost 10 Rentesats Underpostene skal for hver utlånskategori i post 25 inneholde den gjennomsnittlige, veide rentesats ved utgangen av måneden/kvartalet (vektene er de tilhørende utlånsbeløp). Det rapporteres én gjennomsnittlig rentesats for hver sektor. Merk at lån hvor inntektsføringen av renter er stoppet, eller hvor renten som inntektsføres ligger under markedsrenten, som følge av konstatert/forventet tap eller mislighold, ikke skal være med i beregningen. For utestående beløp beregnes renten for det trukne/utnyttede beløp. Renten reflekterer da den faktiske rentebetalingen. Om det ikke er trukket noe av et bevilget/avtalt utlån, skal det heller ikke rapporteres noen rente. Veid gjennomsnittsrente for utestående utlån beregnes som; D R D D = Trukket/disponert beløp R = Helårlig etterskuddsrente i prosent Underpost 20 Provisjonssats Underpostene skal for hver utlånskategori inneholde den gjennomsnittlige, veide provisjonssats ved utgangen av måneden/kvartalet (vektene er de tilhørende utlånsbeløp). Bare løpende provisjonssatser skal inngå i beregningen. Løpende provisjoner er tilknyttet utlånet i hele dets løpetid - enten disse utgjør en prosentandel av lånekapitalen (bevilget eller disponert) eller et fast kronebeløp pr. periode. Slik omfatter løpende provisjoner f.eks. provisjoner tilknyttet bevilgede rammelån, utnyttelsesprovisjoner og løpende administrasjonsgebyr. Dersom provisjonen utgjør et fast kronebeløp pr. periode skal denne regnes om til kroner pr. år og så til prosent av lånesaldo på oppgavetidspunktet. Ordinære provisjoner knyttet til rammelån skal føres som prosent av bevilgede beløp. Engangsprovisjoner, etableringsgebyrer og termingebyrer og årsavgift skal ikke være med. Underpost 50 Utestående beløp Underposten skal inneholde de trukne brutto, nominelle utlånsbeløp i norske kroner ved utgangen av måneden/kvartalet fratrukket lån utenom rentestatistikken som føres i underpost 90. Beløp skal rapporteres med ett beløp pr. utlånskategori og pr. sektor. 14

15 Underpost 90 Beløp utenom rentestatistikken Lån der rentene ikke inntektsføres eller den inntekstførte renten ligger under markedsrenten som følge av konstatert/forventet tap eller mislighold rapporteres i underpost 90 for å opprettholde avstemmingsmuligheten mot totale utlånsbeløp i r10. Underpost 91 Ikke rentebærende studielån, beløp Posten gjelder kun Statens lånekasse for utdanning. Denne posten inneholder de studielånene der renten ikke har begynt å løpe, jf. Lånekassas regler for dette. Kun sektor lønnstakere mv. er gyldig her. Avstemming mellom post 25 i rapport 11 og post i rapport 10 Utlånsbeløp som er rapportert i underpost 50 og har inngått i vektgrunnlaget i gjennomsnittsrenteberegningen pluss sum av underpost 90, skal tilsvare summen av motsvarende detaljerte brutto, nominelle utlånsbeløp i rapport 10 balansen (altså balansepostene f.o.m. post 2.51 og t.o.m. post 2.54). 26. GJENNOMSNITTLIGE RENTESATSER PÅ BANKINNSKUDD I NORSKE KRONER FRA PUBLIKUM Posten skal inneholde data om gjennomsnittlige, veide rentesatser for innskudd i norske kroner fra hver detaljerte publikumssektor. I beregningene skal alle innskuddskategorier med, unntatt post Skattetrekkskonti, post Innskudd med børsavkastning og post Verdireguleringspost for innskudd som vurderes til virkelig verdi. Grunnen til disse tre unntakene er: Post Skattetrekkskonti skal ikke inngå i beregningene av rentesatser eller som veiegrunnlag eller i beløp for avstemming i underpost 10 (veid gjennomsnittlig rentesats) eller i underpost 50 (beløp). Skattetrekkskonti forrentes ofte ikke som ordinære innskuddskonti og skal derfor ikke være med i beregningene. Post Innskudd med børsavkastning skal ikke inngå i beregningen verken av rentesatser eller som veiegrunnlag eller i beløp for avstemming i underpost 10 eller underpost 50. Dette skyldes at slike innskudd vanligvis ikke forrentes som ordinære innskuddskonti. Post verdiregulering for innskudd som vurderes til virkelig verdi skal ikke inngå i beregningene verken av rentesats i underpost 10 eller i veiegrunnlag eller i beløp (underpost 50). Det skyldes at rentestatistikken skal måle de rentesatser kundene står overfor på sine innskudd og dermed ikke bruker data justert for endring i virkelig verdi. For hver av kategoriene Ikke-bundne innskudd og Bundne innskudd (ekskl. data for balansepostene /28/99) skal underpostene 10 og 50 spesifiseres. Underpost 10 Rentesats Underpost 10 for hver av de to innskuddskategoriene og for hver publikumssektor skal inneholde den gjennomsnittlige, veide (vektene er de relative innskuddsbeløp) rentesats ved utgangen av måneden / kvartalet Underpost 50 Beløp Underpost 50 skal inneholde sum av de innskuddsbeløp på hhv. transaksjonskonti og på andre innskudd (ekskl. postene /28/99) i norske kroner fra publikum ved utgangen av måneden/ kvartalet. Dvs. de samme beløp som er benyttet i veiegrunnlaget for gjennomsnittsrentesatsene. 15

16 Avstemming mellom post 26 og rapport 10 Beløpene i underpost 50 som nyttes i beregningene av gjennomsnittsrentesatsene skal avstemmes mot sum av motsvarende innskuddsbeløp i post 6.27 og 6.28 (ekskl. postene /28/99) i rapport 10 balansen. 27. GJENNOMSNITTLIGE RENTE- OG PROVISJONSSATSER PÅ NYE UTLÅN I NORSKE KRONER TIL IKKE-FINANSIELLE FORETAK OG HUSHOLDNINGER Nye utlån omfatter alle finansielle avtaler der vilkår og forutsetninger som påvirker renten bestemmes for første gang. Lånebeløp som er kjøpt eller overført fra andre långivere skal ikke rapporteres som et nytt lån dersom rente- og lånebetingelsene ikke er endret. Det er hele det bevilgete/avtalte beløpet med medfølgende rentesats som skal rapporteres på art 27, og ikke det faktisk trukne/utnyttete beløp/rentesats som i art 25. Det skal kun rapporteres nye utlån for rammelån med pant i bolig, nedbetalingslån med pant i bolig og andre nedbetalingslån gitt til de enkelte ikke-finansielle foretak og husholdninger. Hovedregelen er at opprinnelige rentebindingstid skal benyttes. Rapportørene kan benytte gjenværende rentebindingstid som et tilnærmet estimat på opprinnelig rentebindingstid. Underpost 10 Rentesats og 20 Provisjonssats Postene skal inneholde data om gjennomsnittlige, veide rente- og provisjonssatser for nye utlån. Det er kun det beløpet og rentesatsen som opprinnelig avtales som skal inngå i beregningen. For nye utlån beregnes den gjennomsnittlige rentesatsen ut fra bevilget/avtalt beløp. Gjennomsnittlig rente/provisjonssats = B R B B = Bevilget/avtalt utlånsbeløp i perioden R = Helårlig etterskuddsrente og provisjonssats i prosent Underpost 50 Nye utlån (beløp) Underposten skal inneholde summen av nye, bevilgete/avtalte utlånsbeløp i norske kroner i måneden. Beløp skal rapporteres med ett beløp pr. utlånskategori og pr. sektor. 34. FORDRINGER ETTER LØPETID OG LAND (gjelder et utvalg av norske filialer og norske datterbanker av utenlandske bankkonsern) Posten skal kun rapporteres av de norske filialene (NUF) og de norske datterbankene av utenlandske bankkonsern som nå sender inn rapport 34. Post 34 her i rapport 11 gir en oppdeling av samlede fordringer overfor utlandet etter gjenstående løpetid og kun overfor alle debitorene i de landene konsernhovedkontoret til de utenlandsk eide, norske filialene/datterbankene ligger. Post 34 er eneste post i rapport 11 som landfordeles og i denne posten er landfordelingen avgrenset til bare landet der filialens/datterbankens hovedkontor ligger (merket i kodelisten med symbolet L1 i geografifeltet). 16

17 Post 34 i rapport 11 er opprettet for å unngå overlappende rapportering. Post 34 erstatter data som utenlandsk eide filialer/datterbanker rapporterer i skjema 32. Siste rapportering på skjema 32 for disse blir per 4. kv Post 34 i rapport 11 gir tilleggsspesifikasjon av fordringer på utlandet etter gjenstående løpetid i forhold til mer aggregerte fordringsposter i rapport 34. Post 34 i rapport 11 er delt i to underposter for å identifisere fordringene på alle debitormotpartene i landene hvor filialenes/datterbankenes konsernhovedkontor ligger: Post Derivater Posten omfatter følgende poster jf. rapport 10: Post Andre eiendeler, finansielle derivater + Post Andre eiendeler, finansielle derivater, sikringsbokføring + Post Andre eiendeler, finansielle derivater Posten er avgrenset til kun derivatfordringene fordelt på alle motpartssektorene (detaljert sektorfordelt), men bare overfor sektorene i landet der filialens/datterbankens konsernhovedkontor ligger. Post Sum fordringer (ekskl. derivater) Posten omfatter summen av alle fordringer (altså av alle eiendelsposter unntatt derivater) på summen av alle motparter i landet der filialens/datterbankens konsernhovedkontor ligger, fordelt etter gjenstående løpetid i følgende intervaller (merket med LUF i løpetidsfeltet i kodelisten): LUF løpetidskode (gjenstående) Innhold 22 T.o.m. 1 år 24 Fra 1 år og t.o.m. 2 år 26 Over 2 år 29 Ufordelt Post i rapport 11 summert over løpetid skal kunne avstemmes mot tilsvarende fordringsposter i rapport 34; se bl.a. post og over og i veiledningen for rapport POSTER VEDRØRENDE OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT Postene benyttes for lån overført til kredittforetak med tillatelse til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett, heretter kalt OMF-foretak. Resultatposter ( /21/31) rapporteres som aggregert resultatført beløp gjennom rapporteringsåret. For beholdningsposter ( ) rapporteres akkumulerte, amortiserte, beløp uavhengig av hvilket år lånene ble overført/formidlet. Det presiseres at det er det amortiserte beløp som ligger i OMF-foretaket på rapporteringstidspunktet, som skriver seg fra overførsel og formidling fra rapportøren, som skal rapporteres på disse postene. Merk at utlån omfatter både nedbetalingslån og rammelån. Det presiseres videre at det er låntakers sektor som skal rapporteres på de overførte/formidlede lånene (og ikke kredittforetakets sektor). 17

18 Postene for beløp tilbakeført til banken fra OMF-foretak ( /26) rapporteres akkumulert gjennom rapporteringsåret. Merk at det er beløpene på tilbakeføringstidspunktet som skal rapporteres Inntekter fra utlån overført til OMF-foretak, nettorente. På posten føres den del av bankens netto renteinntekter som skriver seg fra utlån overført til/formidlet til OMF-foretak Inntekter fra utlån overført til OMF-foretak, netto provisjoner. På posten føres den del av bankens netto provisjoner som skriver seg fra utlån overført til/formidlet til OMF-foretak Inntekter fra utlån overført til OMF-foretak, Andre inntekter. På posten føres den del av bankens andre inntekter som skriver seg fra utlån overført til/formidlet til OMF-foretak Brutto garantiansvar og lignende på utlån overført/formidlet til OMF-foretak. På posten føres brutto garantiansvar og lignende som banken har i forhold til kredittforetak med anledning til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. Jf. for øvrig post 64-postene Brutto utlån med pant i bolig, tilbakeført fra OMF-foretak. På posten føres brutto utlån med pant i bolig som rapportøren har fått tilbakeført fra kredittforetak med anledning til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett Brutto andre utlån, tilbakeført fra OMF-foretak. På posten føres brutto andre utlån som rapportøren har fått tilbakeført fra kredittforetak med anledning til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett Brutto utlån med pant i bolig overført til heleid OMF-foretak. På posten føres brutto utlån med pant i bolig som rapportøren har overført til eget kredittforetak med anledning til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett Brutto utlån med pant i bolig formidlet til heleid OMF-foretak. På posten føres brutto utlån med pant i bolig som rapportøren har formidlet til eget kredittforetak med anledning til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett Brutto andre utlån overført til heleid OMF-foretak. På posten føres brutto andre utlån som rapportøren har overført til eget kredittforetak med anledning til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett Brutto andre utlån formidlet til heleid OMF-foretak. På posten føres brutto andre utlån som rapportøren har formidlet til eget kredittforetak med anledning til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett Brutto utlån med pant i bolig overført til deleid OMF-foretak. På posten føres brutto utlån med pant i bolig som rapportøren har overført til deleid kredittforetak med anledning til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. 18

19 Brutto utlån med pant i bolig formidlet til deleid OMF-foretak. På posten føres brutto utlån med pant i bolig som rapportøren har formidlet til deleid kredittforetak med anledning til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett Brutto andre utlån overført til deleid OMF-foretak. På posten føres brutto andre utlån som rapportøren har overført til deleid kredittforetak med anledning til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett Brutto andre utlån formidlet til deleid OMF-foretak. På posten føres brutto andre utlån som rapportøren har formidlet til deleid kredittforetak med anledning til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. 38. KAPITALTRANSAKSJONER MED UTENLANDSKE SEKTORER Definisjoner, verdivurdering og sektorisering Post 38 skal inneholde bankenes og finansieringsforetakenes kapitaltransaksjoner i verdipapirer med utenlandske sektorer. Post 38 nyttes til Norges utenriksregnskap og nasjonalregnskap. Posten skal bare omfatte transaksjoner som påvirker bankenes og finansieringsforetakenes verdipapirfordringer og -gjeld overfor utlandet. Med utlandet menes her at rapportørens motpart/sektor (debitor- eller kreditorsektor) i transaksjonen skal være en utenlandsk enhet; altså blant sektorene i intervallet Transaksjonene skal ikke rapporteres for hver detaljerte enkeltsektor, men skal summeres opp og rapporteres på de tre motsektorgruppene: sektor (utenlandske sektorer som ikke er tilknyttede selskap eller et konsernselskap i forhold til rapportøren), sektor (utenlandske sektorer som er tilknyttede selskap i forhold til rapportøren) og sektor (utenlandske konsernselskap i forhold til rapportøren). Merk at sektorgrupperingen i sektor tilknyttet selskap og konsernselskap bare gjelder de selskaper som inngår i rapportørens egen selskaps-/konsernselskapsstruktur. Merk også at banker og finansieringsforetak som har (konsern-)enheter både i Norge og i utlandet skal gruppere de utenlandske enhetene i konsernet som utenlandsk motsektor. Dersom den norske regnskapsførende enheten har transaksjoner med sine utenlandske datterselskaper, utenlandske filialer, tilknyttede selskaper eller andre utenlandske selskaper i samme konsern, skal disse rapporteres i post 38 som transaksjoner med utenlandske kreditor-/ debitorsektorer. Post 38 omfatter bare transaksjoner i verdipapirer overfor utlandet. Post 38 skal ikke inneholde kjøp og senere gjensalg av verdipapirer i ekte repoavtaler (eller gjensalgsavtaler) fordi ekte repoavtaler regnskaps- og statistikkføres som utlån/ lån. Alle transaksjoner i post 38 registreres til den virkelige transaksjonsverdi (faktisk kjøps- /salgsbeløp) på det tidspunkt transaksjonen gjøres. Post 38 skal inneholde akkumulerte transaksjoner fra siste årsskifte, fra 1. januar hvert år og ut t.o.m. utgangen av hvert kvartal: Eksempelvis skal transaksjoner pr. utgangen av 2. kvartal omfatter alle transaksjoner fra årsskiftet (1. januar) og ut t.o.m. 2. kvartal. Transaksjonsdata pr. 4. kvartal omfatter dermed alle transaksjonsdata akkumulert fra 1. januar og ut t.o.m. 31. desember samme år. 19

20 Transaksjoner i eiendelsposter I post 38 rapporteres transaksjoner i aksjer, andeler, obligasjoner og sertifikater tilknyttet balansepostene 1.32, 1.33, 1.36, , 4.36, : Transaksjoner i verdipapirer omfatter henholdsvis kjøp (underpost 01) som skal rapporteres adskilt fra salg (underpost 03) i første hånd (ved emisjon) og også i annen hånd (ved senere kjøp eller salg). Kjøpstransaksjonene og salgstransaksjonene rapporteres hver for seg. Kjøp og ev. gjensalg av egne papirer som inngår i handelsporteføljen er en del av andrehåndsomsetningen. Transaksjoner i verdipapirfondsandeler rapporteres på post (kjøp) og (salg). Post 38 transaksjoner vedrørende eierinteresser i konsern- og tilknyttede selskap til balansepost 4.38: Transaksjonene her omfatter rapportørens kjøp/økning (underpost 01) eller/og salg/ reduksjon (underpost 03) av eierinteressene i sine konsern- og tilknyttede selskaper. Eierinteresser er definert i veiledningen til rapport 10/50, post Transaksjoner i gjelds- /egenkapitalposter I post 38 rapporteres også transaksjoner vedrørende sertifikat- og obligasjonslån, tilknyttet balansepostene 6.33 sertifikatlån, 7.45 obligasjonslån og post 8.41/45 ansvarlige obligasjonslån. Opptak/opptrekk av sertifikatlån rapporteres i post og opptak av obligasjonslån under post Avdrag/innfrielse av sertifikatlån og obligasjonslån rapporteres i hhv. post og post Postene for opptak/-trekk og avdrag/innfrielse rapporteres brutto, hver for seg. Utbetaling av obligasjons- eller sertifikatlån fra utenlandsk tilrettelegger eller agent, rapporteres i sin helhet som opptak av obligasjonslån eller sertifikatlån selv om noen av papirene er kjøpt av norske innlendinger/motparter. Innløsning av sertifikat- eller obligasjonslån overfor utenlandsk tilrettelegger (agent) rapporteres i sin helhet som innfrielse av obligasjonslån eller sertifikatlån selv om noen av papirene er på norske hender ved innfrielsen. Kjøp av egen verdipapirgjeld i avdragsøyemed er en del av avdrag/ innfrielse av verdipapirlån. Også transaksjoner i utenlandske nullkupongobligasjonslån eller obligasjonslån med lav rentekupong (deep discount bonds) skal være med i post 38 under transaksjoner i verdipapirer. Slike papirer skal verdsettes jf norsk regnskapslovgivning og praksis Krav til avstemming av post 38 mot balanseposter og resultatregnskapsposter Rapportørene plikter å sørge for at transaksjoner i post 38 er kvalitetsmessig tilfredsstillende. Post 38 skal kunne avstemmes mot endringene i verdipapirfordringene og -gjelden i balanserapport 10 og til endringer i markedspriser, valutakurser og relevante resultatregnskapsposter. Rapportørene må kunne forklare bakgrunnen for utviklingen i post 38 mot endringer bl.a. i balanseposter, markedspriser, kursutvikling mv på forespørsel fra myndighetene. 40. UNDERSPESIFIKASJONER AV BALANSEPOSTER Post Aksjer og andeler i gård og eiendomsselskap som er datterselskap Her føres aksjer og andeler i gård og eiendomsselskap som er datterselskap. Post Aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter dispensasjon. Det vises til forretningsbanklovens 24, 2. ledd og sparebanklovens 24 nr. 2. Posten omfatter aksjer, andeler og egenkapitalbevis i selskap som ikke har til hensikt å eie eller utnytte fast eiendom, og som det er gitt dispensasjon for. Beløpet er således en del av postene 1.36 og 4.36 i rapport 10/50 balansen. Post Beholdning av sertifikater som ikke er registrert i Verdipapirsentralen 20

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. mars 2015 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. desember 2014 Norges Bank Oppdatert 2. februar 2015 ORBOF

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. mars 2015 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. desember 2014 Norges Bank Oppdatert 2. februar 2015 ORBOF Finanstilsynet Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 2. februar 2015 ORBOF Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak VEILEDNING I UTFYLLING AV RAPPORT 11 TILLEGGSSPESIFIKASJONER

Detaljer

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2013 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. september 2013 Norges Bank Oppdatert 21.

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2013 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. september 2013 Norges Bank Oppdatert 21. Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2013 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 21. februar 2013 ORBOF Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak VEILEDNING I UTFYLLING

Detaljer

Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11

Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11 Vedlegg til Finanstilsynets rundskriv 20/2012 Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11 GENERELT OM POSTER UNDER ART 25, 26 og 27 Art 25, 26 og 27 innrapporteres med følgende frekvens pr. rapportørgruppe:

Detaljer

ORBOF. Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak

ORBOF. Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak Finanstilsynet Gjelder f.o.m. september 2013 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 30. januar 2013 ORBOF Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak VEILEDNING I UTFYLLING

Detaljer

ORBOF. Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak

ORBOF. Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak Finanstilsynet Gjelder f.o.m. september 2013 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 30. januar 2013 ORBOF Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak VEILEDNING I UTFYLLING

Detaljer

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF Finanstilsynet Gjelder f.o.m. september 2013 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Endringer er merket med uthevet blått i kodelisten. Kodeliste for: 11. TILLEGGSSPESIFIKASJONER TIL MÅNEDS- OG KVARTALSRAPPORTERINGEN

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 31.03.2012 31.03.2011 31.12.2011 Kontanter og fordringer på sentralbanker Bankinnskudd 323.883 317.269 426.115 Utlån kunder

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2016

Kvartalsrapport pr. 31.03.2016 Kvartalsrapport pr. 31.03.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 14,6 millioner (19,1) Rentenetto: 27,4 millioner (29,6) tilsvarende 1,41 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg. www.modum.sparebank1.no

Bank. Forsikring. Og deg. www.modum.sparebank1.no Kvartalsrapport 31.03.2008 Bank. Forsikring. Og deg. www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2008 1. kvartal har vært preget av uroen i finansmarkedet. Dette har ført til en kraftig spredutgang

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal, 30.09.2013

Delårsrapport 3. kvartal, 30.09.2013 Delårsrapport 3. kvartal, 30.09.2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 3. Kvartalsrapport 2013 Utlån Selskapet har økt utlånene med 423 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 30.09 på 2 048

Detaljer

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2012 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 22. november 2012 Kodeliste for: 60 AVLEDET BALANSE MED UTVIDETE STATISTISKE KJENNETEGN (ÅR) Offentlig Regnskapsrapportering

Detaljer

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 015 Statistisk sentralbyrå Erstatter kodeliste f.o.m. mars 015 Norges Bank Oppdatert. desember 015 Endringer er merket med uthevet blått i kodelisten. Kodeliste for:

Detaljer

Første kvartal 2012 * Balanse, Resultat og Noter

Første kvartal 2012 * Balanse, Resultat og Noter Første kvartal 2012 * Balanse, Resultat og Noter EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2012 OG 2011 OG 31. DESEMBER 2011 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2012 1. KVT 2011 2011 Utlån

Detaljer

Veiledning for rapport 34. Fordringer og gjeld etter sektor, land og valuta

Veiledning for rapport 34. Fordringer og gjeld etter sektor, land og valuta Norges Bank Gjelder f.o.m. mars 2015 Statistisk sentralbyrå Oppdatert 5. februar 2015 Veiledning for rapport 34 Fordringer og gjeld etter sektor, land og valuta Gjelder for utvalg av banker registrert

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

BEREGNINGSMODELL FOR FINANSTILSYNETS LIKVIDITETSINDIKATOR 1 OG 2

BEREGNINGSMODELL FOR FINANSTILSYNETS LIKVIDITETSINDIKATOR 1 OG 2 Finanstilsynet 26. september 2012 BEREGNINGSMODELL FOR FINANSTILSYNETS LIKVIDITETSINDIKATOR 1 OG 2 Innledning Finanstilsynet har revidert metoden for å beregne likviditetsindikator 1 og 2, som angir hvor

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Renteinntekter og lignende inntekter 195.089 84.116 62.197 Rentekostnader og lignende kostnader 159.611 69.215 48.641

Renteinntekter og lignende inntekter 195.089 84.116 62.197 Rentekostnader og lignende kostnader 159.611 69.215 48.641 Resultatregnskap Ikke revidert Noter 30/6-09 2. Q 2009 31/12-08 Renteinntekter og lignende inntekter 195.089 84.116 62.197 Rentekostnader og lignende kostnader 159.611 69.215 48.641 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2016 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2016 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016. SpareBank 1 Kredittkort AS

Delårsrapport 1. kvartal 2016. SpareBank 1 Kredittkort AS Delårsrapport 1. kvartal 2016 SpareBank 1 Kredittkort AS Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet

Detaljer

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Innledning Definisjonen av NSFR NSFR skal belyse i hvilken grad institusjonen er langsiktig finansiert, og setter krav til institusjonens finansieringsstruktur

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR. 937900031

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR. 937900031 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Delårsrapport 3. kvartal 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 31 MNOK hittil i 2015, og totale utlån til kunder er per 30.09.2015

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Styrets beretning 2 / 13 Styrets beretning 1. kvartal 2014 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde i 2. kvartal 2012 et resultat før skatt på 14,9 MNOK

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2010 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. desember 2009 Norges Bank Oppdatert 20.

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2010 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. desember 2009 Norges Bank Oppdatert 20. Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2010 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 20. desember 2010 ORBOF Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak VEILEDNING I UTFYLLING

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Resultatregnskap Noter - 31/03-15 - 31/03-14 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 448 518 477 933 1 914 945 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2016 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2016 utgjør 12,5 millioner kroner (15,7 millioner kroner pr 1.

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q1 13 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2014 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. desember 2009 Norges Bank Oppdatert 15.

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2014 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. desember 2009 Norges Bank Oppdatert 15. Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2014 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 15. desember 2014 ORBOF Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak VEILEDNING I UTFYLLING

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde i 1. kvartal 2012 et resultat før skatt på 9,5 MNOK som

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA INNHOLD Styrets beretning...3 Noter til regnskapet...4 STYRETS BERETNING RESULTAT OG NØKKELTALL PR. 31. MARS 2007 BNkreditt oppnådde et resultat på

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr.

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2011

KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2011 Kvartalsrapport Q4 2011 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2011 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Andre tall pr. 1. kvartal listet under.

Andre tall pr. 1. kvartal listet under. Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,1 mill., en nedgang på 0,1 mill. fra 1.kvartal 2015. Driftskostnadene har økt med 1,5 mill., mens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter og netto

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 8 MNOK i 3. kvartal 2011 som

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank Kvartalsregnskap 31.03.2014 Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 5,34 mill før skatt pr. 31.03.2014 mot kr 5,61 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet kr

Detaljer

Beregningsmodell for Finanstilsynets likviditetsindikator 1 og 2

Beregningsmodell for Finanstilsynets likviditetsindikator 1 og 2 Risikobasert tilsyn Beregningsmodell for Finanstilsynets likviditetsindikator 1 og 2 DATO: 21.12.2009 1 Innledning Finanstilsynet har revidert metoden for å beregne likviditetsindikator 1 og 2, som angir

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal BNkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall... 6 Resultatregnskap...7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter...11 Erklæring i henhold

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2007 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.07 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014

Delårsrapport 2. kvartal 2014 Delårsrapport 2. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 2. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 56 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.6.2014 på

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2015

Delårsrapport 1. halvår 2015 Delårsrapport 1. halvår 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 17,0 mill. før skatt første halvår 2015. Etter skatt ble resultatet kr 13,6 mill. tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

3. kvartalsrapport 2010

3. kvartalsrapport 2010 3. kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 3. kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 36,8 MNOK pr 3.

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 22 802 26 497 71 389 79 289 106 175 Rentekostnader og lignende kostnader 10 031 13 809 32 587 41 003 56 372 Netto

Detaljer

4. KVARTAL (UREVIDERT)

4. KVARTAL (UREVIDERT) 4. KVARTAL 2015 (UREVIDERT) 2 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Styrets beretning 3 Virksomhet

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Glåmdalsmegleren AS % 33 % Kongsvinger Eiendomsmegling

Glåmdalsmegleren AS % 33 % Kongsvinger Eiendomsmegling Selskaper som ikke er konsolidert og hvor investeringen heller ikke er fratrukket i ansvarlig kapital Navn Antall aksjer Bokført verdi Eierandel Andel av stemmerett Forretningskontor Type virksomhet Glåmdalsmegleren

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 12016 Resultatutvikling Netto renteinntekter hittil i år er høyere enn i 2015, i alt 19,1 mill. kroner (18,3 i 2015) som utgjør

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter

Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter 2 Entydig identifikasjonskode (f. eks CUSIP, ISIN eller Bloombergs identifikasjonskode for rettede emisjoner)

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal 2010 gjensidige bank boligkreditt as Innhold SIDE INNHOLD 3 delårsrapport første kvartal 2010 5 resultatregnskap og balanse 6 Andre resultatkomponenter 6 Oppstilling

Detaljer

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673 Verdibanken ASA 2. kvartal 2014 1 Oppsummering Verdibanken ASA har ved utgangen av 2. kvartal 2014 et resultat før tap på TNOK 6.336 som er TNOK 5.280 høyere enn samme tid i fjor. Bokførte tap på utlån

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 3. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 3. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 3. 1. Kvartal 2012 2015 LANDKREDITT BANK Beretning 3. kvartal 2015 Resultatet av driften i konsernet etter ni måneder i 2015 utgjør 95,4 millioner kroner. Etter tilsvarende

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 3. kvartal Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2013 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL Sterk underliggende bankdrift før tap og nedskrivninger Nedskrivning

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

1. kvartal 2012 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2012 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2012 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2012 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

RESULTATREGNSKAP Beløp i hele 1 000 kroner 1. kvartal 2016 1. kvartal 2015 2015

RESULTATREGNSKAP Beløp i hele 1 000 kroner 1. kvartal 2016 1. kvartal 2015 2015 RESULTATREGNSKAP Beløp i hele 1 000 kroner 1. kvartal 2016 1. kvartal 2015 2015 Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 0 0

Detaljer