Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF"

Transkript

1 Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 015 Statistisk sentralbyrå Erstatter kodeliste f.o.m. mars 015 Norges Bank Oppdatert. desember 015 Endringer er merket med uthevet blått i kodelisten. Kodeliste for: 11. TILLEGGSSPESIFIKASJONER TIL MÅNEDS OG KARTALSRAPPORTERINGEN Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak ORBOF FRISTER FOR INNSENDING: Månedsrapportering av post 6 og 7: 15 dager etter månedsslutt 1 for et utvalg av banker og kredittforetak Kvalsrapportering for alle poster: 30 dager etter kvalsslutt Finansieringsselskaper som er norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) har fritak for rapportering av noen poster i rapport 11. Informasjon om det finnes bl.a. på KOMMENTARER TIL KLASSIFIKASJONSARIABLE OG KODER: 1. Klassifikasjonsvariable Tilleggsspesifikasjonene er inndelt i fire klassifikasjonsvariable, som er inndelt i flere felt. Klassifikasjonsvariabel I definerer. Klassifikasjonsvariabel II definerer ev. korrespondanse til balanseposter, balansepost /undergruppering av, deres underposter og i enkelte poster løpetid. Klassifikasjonsvariabel III definerer postens statistiske kjennetegn ved institusjonell sektorkode. Klassifikasjonsvariabel I gir skillet mellom poster i NOK og i valuta (omregnet til NOK). I kodelisten er det merket om Felt 11 (verdifeltet) inneholder beløp, rentesats eller liknende.. Nærmere forklaring av klassifikasjonsvariablene og feltene i rapporten Klassifikasjonsvariabel I: Tilleggsspesifikasjonens Felt : Tosifret kode for tilleggsspesifikasjonenes, inndelt slik: Kode Art Bevilgede utlån (rammelån) 11 Innskudd etter størrelse 1 Utlåns og innskuddsspesifikasjoner 17 Misligholdte engasjementer og tapsnedskrivninger 1 Gjenstående løpetid 4 Lån med avdragsfrihet 5 Gjennomsnittlige rente og provisjonssatser på utlån i norske kroner til publikum 6 Gjennomsnittlige rentesatser på bankinnskudd i norske kroner fra publikum 7 Gjennomsnittlige rente og provisjonssatser på nye utlån i norske kroner til ikkefinansielle foretak og husholdninger Fordringer etter løpetid og land (gjelder utvalg av norske filialer og norske datterbanker av utenlandske konsern) Poster vedr. obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) 38 Kapitaltransaksjoner med utenlandske sektorer 40 Underspesifikasjoner av balanseposter 64 Brutto garantiansvar overfor kunder 66 Garantier overfor sikringsfondet 67 Fulltegningsgarantier 1 I månedene mellom hvert kval.

2 Rapp. 11 gjelder f.o.m. desember 015 Erstatter kodeliste f.o.m. mars 015 Oppdatert. desember 015 Klassifikasjonsvariabel II: Referanse til balansepost Felt 3: Ensifret kode (19) for posisjon i balansen. (Når koden er = 0 er posten uten direkte korrespondanse til balansen.) Felt 4: Tosifret kode for balansepost/. Felt 5: Tosifret kode for underpost. Felt 6: Tosifret kode for løpetid. Merk at felt 6 for løpetid er brukt (har kode ulik ) for Art 17 Misligholdte engasjementer, Art 1 Løpetids og Rentebindingstidsfordelte balanse og ikkebalanseførte poster, Art 4 Lån med avdragsfrihet og Art 5 og Art 7 Gjennomsnittlige rente og provisjonssatser på henholdsvis utlån og på nye utlån. Felt 6 har følgende koder for løpetidsintervaller for 17, 1, 4, 5, 7 og : Løpetidsinndeling 17 Kode Under 1 måned 71 Over 1 måned t.o.m. 3 måneder 73 Over 3 måneder t.o.m. 6 måneder 75 Over 6 måneder t.o.m. 1 måneder 78 Over 1 år 81 Løpetids/rentebindingsinndeling 1 Kode LX Poster uten løpetid 60 Inntil 1 måned (t.o.m. 1 mnd.) 61 Fra 1 måned til 3 måneder (fra 1 mnd. t.o.m. 3 mnd.) 6 Fra 3 måneder til 6 måneder (fra 3 mnd. t.o.m. 6 mnd) 63 Fra 6 måneder til 1 år (fra 6 mnd. t.o.m. 1 år) 65 Fra 1 år til 3 år (fra 1 år t.o.m. 3 år) 66 Fra 3 år til 5 år (fra 3 år t.o.m. 5 år) 67 Fra 5 år til år (fra 5 år t.o.m. år) 68 Over år 69 Løpetidsinndeling 4 Kode LP Under 1 år 51 1 til 3 år 53 3 til 5 år 55 5 til år 57 Over år 59 Løpetidsinndeling (gjenstående rentebindingstid mv.) Kode LPX for 5 og 7 Inntil 3 måneder (t.o.m. 3 måneder = flytende rente) 31 Fra 3 måneder t.o.m. 1 år 3 Fra 1 år t.o.m. 3 år 33 Fra 3 år t.o.m. 5 år Fra 5 år 35 Løpetidsinndeling Under 1 år Fra 1 tom. år Over år Ufordelt Kode LUF Klassifikasjonsvariabel III: Sektor og næringsgruppering Felt 7: Femsifret kode for institusjonell sektor f.o.m. mars 01rapporteringen. Merk: De fire første sifrene identifiserer institusjonell sektor jf Enhetsregisteret. I sektorinndelingen i Orbof skal det femte sifferet markere konsernselskaper (9) og tilknyttet selskap (8). Se for øvrig sektorkodelistene på Statistisk sentralbyrås Internettsider, som inneholder forklaring av omfanget av sektorene.

3 Rapp. 11 gjelder f.o.m. desember 015 Erstatter kodeliste f.o.m. mars 015 Oppdatert. desember 015 Bokstavkodene i kodelisten refererer til den institusjonelle sektorgruppering (felt 7) og gir sammenheng med detaljerte sektorer og med aggregatsektorer jf oppstillingen nedenfor. Sammenhengen mellom bokstavkodene og sektorkodene finnes i eget notat/fil på: Beløp som ikke skal sektorfordeles er merket i kodelisten med 0. I rapport 11 gir følgende bokstavkoder referanse til institusjonell sektorgruppering etter kontoholders institusjonelle sektorkode: Kode Sektorer som inngår i koden A 1 Alle enkeltsektorene unntatt aggregatsektorer, dvs.: (111, 11, 18, 151, 15, 18,, 18, 19, 30, 38, 39,, 3, 30, 38, 39, 3, 358, 359, 360, 368, 369, 390, 4, 418, 419, 430, 4, 458, 459, 490, 498, 499, 5, 558, 559, 570, 578, 579, 6, 6, 7, 708, 709, 80, 830, 8, 080, 9, 918, 919, 90, 95, 98, 99, 930, 938, 939, 940, 9, 958, 959, 961, 96, 980). A 3 Alle enkeltsektorer unntatt Norges Bank, erdipapirfond og utenlandske finansinstitusjoner, dvs.: A3 = (3, 430, 90, 95, 98, 99, 930, 938, 939, 940, 961, 96). A 4 Alle enkeltsektorer som kan utstede aksjer og andeler, dvs.: (11, 18, 15, 18,, 18, 19, 30, 38, 39, 30, 38, 39,3,358, 359, 360, 368, 369, 390, 4, 418, 419, 430, 4, 458, 459, 490, 498, 499, 5, 558, 559, 570, 578, 579, 080, 9, 918, 919, 90, 95, 98, 99, 930, 938, 939, 9, 958, 959). B 1 Alle banksektorer, innen og utenlandske, dvs.: (3, 30, 38, 39, 90, 95, 98, 99). E 1 Eiendoms og gårdselskapsektorer, inkl. tilknyttede selskap og konsernselskaper, dvs.: E (, 18, 19, 30, 38, 39, 9,918, 919). Eiendoms og gårdselskapssektorer, kun tilknyttede selskaper og konsernselskaper, dvs.: (18, 19, 38, 39, 918, 919). E 3 Eiendoms, gårdselskapssektorer, ekskl. tilknyttede selskaper og konsernselskaper, dvs.: (, 30, 9). F 1 Foretaksektorer som kan utstede sertifikater, obligasjoner og ansvarlig lånekapital, dvs.: (111, 11, 18, 151, 15, 18,, 18, 19, 30, 38, 39,, 30, 38, 39, 3, 358, 359, 360, 368, 369, 390, 4, 418, 419, 4, 458, 459, 490, 498, 499, 5, 558, 559, 570, 578, 579, 6, 7, 708, 709, 80, 830, 9, 918, 919, 95, 98, 99, 930, 938, 939, 940, 9, 958, 959, 961, 96). F Foretaksektorer som kan oppta ansvarlige lån, dvs.: (111, 11, 18, 151, 15, 18,, 18, 19, 30, 38, 39,, 30, 38, 39, 3, 358, 359, 360, 368, 369, 390, 4, 418, 419, 4, 458, 459, 490, 498, 499, 5, 558, 559, 6, 7, 708, 709, 80, 830, 9, 918, 919, 95, 98, 99, 930, 938, 939, 9, 958, 959). F 3 Foretaksektorer som kan utstede verdipapirer, ekskl. forsikringssektorene, dvs.: (111, 11, 18, 151, 15, 18,, 18, 19, 30, 38, 39,, 30, 38, 39, 3, 358, 359, 360, 368, 369, 390, 4, 418, 419, 4, 458, 459, 490, 498, 499, 6, 7, 708, 709, 9, 918, 919, 90, 95, 98, 99, 930, 938, 939, 940, 9, 958, 959, 961, 96). F 4 Foretaksektorer som kan utstede stats og statsgaranterte verdipapirer, dvs.: (111, 11, 18, 151, 15, 18, 3, 358, 359, 6, 9, 95, 930, 940, 9, 961, 96). I 1 Aggregatsektorer for innen og utenlandske sektorer (i alt 6 aggregatsektorer). I1 omfatter innenlandske sektorer i alt ekskl. innenlandske tilknyttede selskaper og innenlandske konsernselskap, innenlandske tilknyttede selskaper, innenlandske konsernselskap, utenlandske sektorer i alt ekskl. utenlandske tilknyttede selskap og utenlandske konsernselskap, utenlandske tilknyttede selskap og utenlandske konsernselskap, dvs. sektorene: (018, 019, 0, 908, 909, 9). Merk at sektor 0 Innland ekskl. tilknyttede og konsernselskap ikke omfatter 018 og 019. Tilsvarende gjelder for utenlandssektorene, slik at sektor 9 ikke omfatter 908 og 909. I Aggregatsektorer for innenlandske tilknyttede selskap og for innenlandske konsernselskap, for utenlandske tilknyttede selskap og for utenlandske konsernselskap, dvs.: (018, 019, 908, 909). I 3 Aggregatsektorer for innland i alt og for utland i alt, dvs.: (0, 9). I 4 Aggregatsektorer for innland i alt, for utenlandske sektorer i alt ekskl. tilknyttede og konsernselskap, for utenlandske tilknyttede selskap og for utenlandske konsernselskap, dvs.: (0, 908, 909, 9). Merk at def. er endret slik at sektor 9, Utland ekskl. tilknyttede og konsernselskap, ikke omfatter sektor 908 og 909. I 6 Aggregatsektorer for innenlandske kredittinstitusjoner og for innenlandske kunder samt for utenlandske kredittinstitusjoner og for utenlandske kunder, dvs.: (0030, 0040, 930, 940). U1 Aggregatsektorer for: Utland i alt ekskl. tilknyttede selskaper og konsernselskaper, utenlandske tilknyttede selskaper og for utenlandske konsernselskaper, dvs.: (908, 909, 9). U Aggregatsektorer for utenlandske tilknyttede selskaper og for utenlandske konsernselskaper, dvs.: (908,909) U5 Detaljert utenlandsk sektor, dvs.: (9,918,919,90,95,98,99,930,938,939,940,9,958,959,961,96,980) 3

4 Rapp. 11 gjelder f.o.m. desember 015 Erstatter kodeliste f.o.m. mars 015 Oppdatert. desember 015 K Kundesektorene, enkeltvis, dvs.: (111, 11, 18, 151, 15, 18,, 18, 19, 30, 38, 39,, 4, 418, 419, 430, 4, 458, 459, 490, 498, 499, 5, 558, 559, 570, 578, 579, 6, 6, 7, 708, 709, 80, 830, 8, 080, 9, 918, 919, 9, 958, 959, 961, 96, 980). O 1 Enkeltsektorene som brukes vedr. OMFobligasjoner mv., dvs.: (30, 38, 3, 358, 4, 418, 419, 4, 458, 459, 80, 830, 8, 980). O Utvalgte enkeltsektorer relevante for OMFobligasjoner mv, dvs.: (3, 358, 359, 80, 830, 8, 980). P1 Enkeltsektorene for Publikum, altså for kommuneforvaltningen, kommunale, statlige og private foretak samt for husholdninger, dvs.: (111, 11, 18, 151, 15, 18,, 18, 19, 30, 38, 39,, 6, 7, 708, 709, 80, 830, 8, 080). P3 Enkeltsektorene for Ikkefinansielle foretak og for Husholdningene, dvs. sektorene (080, 111, 11, 18, 151, 15, 18,, 18, 19, 30, 38, 39,, 7, 80, 830, 8) S Sektorer som kan utstede aksjer og andeler, men kun de tilknyttede selskapene og konsernselskapene til disse, dvs.: (18, 18, 18, 19, 38, 39, 38, 39, 358, 359, 368, 369, 418, 419, 458, 459, 498, 499, 558, 559, 578, 579, 918, 919, 98, 99, 938, 939, 958, 959). Klassifikasjonsvariabel I: Landfordeling Felt 9: Land (4 pos.kode bygget på ISOstandard) Koden består av ISOlandkode på posisjoner fulgt av (eks. Danmark kodes DK). Felt 9 brukes bare i post her i rapport 11. I post skal bare de fordringene den norske filialen/datterbanken av utenlandsk bankkonsern har på alle debitorer i landet der morbankens hovedkontor ligger, rapporteres. I kodelisten har denne avkortede landfordelingen fått symbolet L1. Fordringer på andre land enn det der hovedkontoret ligger, skal ikke rapporteres i rapport 11. Følgende landkoder er gyldige i i r11: Land ORBOFkode ISOkode Danmark DK DK Frankrike FR FR Spania ES ES Sverige SE SE USA US US Klassifikasjonsvariabel I: alutaslag Felt : Tosifret kode for valuta. Merk: Det skilles mellom poster i norsk valuta og i utenlandsk valuta (omregnet til norske kroner) i kodene: (Norske kroner) og 30 (Utenlandsk valuta omregnet til norske kroner). Når finansobjektet skal valutafordeles, markeres dette i kodelisten med. Når poster ikke valutafordeles, benyttes valutakode for sum av norske kroner og utenlandsk valuta omregnet til norske kroner. Merk: I post 5, 6 og 7 (renterapporteringen) skal kun utlån i norske kroner rapporteres (med valuta ). 4

5 Rapp. 11 gjelder f.o.m. desember 015 Erstatter kodeliste f.o.m. mars 015 Oppdatert. desember TILLEGGSSPESIFIKASJONER TIL MÅNEDS OG KARTALSRAPPORTERINGEN Kodeliste for rapport 11 (Tilleggsspesifikasjoner til /kvalsrapporteringen) Felt Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt 6 F. 7 F. Felt 11 Tilleggs Korr. Til Objekts/postkoder Underpost i balansen (Underobjekt) Løpetid Sektor aluta Beløp i spes. balansen kr. posisj. 1 pos. pos. pos. pos. 5 pos. pos. 1 pos.. BEILGEDE UTLÅN (Rammelån) Kvalsvis rapportering 51 Bevilget diskonteringskreditt A 1 5 Bevilget kasse/drifts/brukskreditt 30 Rammelån med pant i bolig A 1 5 Bevilget kasse/drifts/brukskreditt 90 Kasse, drifts og brukskreditt ellers A 1 53 Bevilgede byggelån A INNSKUDD ETTER STØRRELSE Kvalsvis rapportering Innskudd etter beløp Beløp Beløp Beløp Beløp Beløp over 0 mill. kr Innskudd, antall innskytere 40 Antall innskytere Antall innskytere Antall innskytere Antall innskytere Innskudd etter beløp Innskudd, antal linnskytere Antall innskytere over 0 million. Kr Innenfor motverdi av 1 Boligsparing for ungdom (BSU) I3 1. UTLÅNS OG INNSKUDDSPESIFIKASJONER Kvalsvis rapportering 1 Utlån ialt 11 Utlån med pant i finansielle LP instrumenter 1 1 Utlån til kjøp av andeler i børshandlede fond (Exchange Traded Funds) (ETF) 1 Utlån til kjøp av Exchange Traded Notes (ETN) 1 3 Utlån til plassering i andre spare og investeringsprodukter Innskudd ialt 43 Innskudd fra Pengemarkedsfond I MISLIGHOLDTE ENGASJEMENTER OG TAPSNEDSKRININGER Kvalsvis rapportering 17 Misligholdte engasjementer og tapsnedskrivninger Misligholdte engasjement. (brutto) 71 Under 1 A 1 mnd. 17 " " 73 Over 1 t.o.m. A 1 3 mnd. 17 " " 75 Over 3 mnd. A 1 t.o.m. 6 mnd. 17 " " 78 Over 6 mnd. A 1 t.o.m. 1 mnd. 17 " " 81 Over 1 år A Nye misligholdte eng. brutto A 1 17 " 1 Friskmeldte engasjement. (brutto) A 1 17 " 14 Eiendeler overtatt av rapportøren A 1 (brutto) 17 " 16 Avskrevne engasjement. (brutto) A 1 17 " 18 Andre endringer (brutto) (kan være A 1 negativ) 17 " 0 Spesifiserte tapsnedskrivninger/ A 1 avsetninger og verdifall som følge av endr. i kredittrisiko på misligholdte engasjementer 17 " 30 Ikkemisligholdte eng. hvor det er A 1 foretatt spesifiserte tapsnedskrivninger /avskrivninger 17 " 40 Spesifiserte tapsnedskrivninger/ avskrivninger og verdifall som følge av endr. i kredittrisiko på ikke misligholdte engasjementer A 1 5

6 Rapp. 11 gjelder f.o.m. desember 015 Erstatter kodeliste f.o.m. mars 015 Oppdatert. desember 015 Kodeliste for rapport 11 (Tilleggsspesifikasjoner til /kvalsrapporteringen) Felt Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt 6 F. 7 F. Felt 11 Tilleggs Korr. Til Objekts/postkoder Underpost i balansen (Underobjekt) Løpetid Sektor aluta Beløp i spes. balansen kr. 1 pos. pos. pos. pos. 5 pos. pos. 1 pos. posisj. 1. GJENSTÅENDE LØPETID Kvalsvis rapportering Eiendeler som er pantsatt i Norges Bank og belånt Regnskapsmessig verdi LX Eiendeler som er pantsatt i Norges Bank og belånt 0 erdi som pant dvs. verdi etter 60 Eiendeler som er pantsatt i Norges Bank, men ikke haircut belånt Regnskapsmessig verdi LX Eiendeler som er pantsatt i Norges Bank, men ikke belånt 0 erdi som pant dvs. verdi etter 60 haircut Eiendeler som kan pantsettes i Norges Bank LX Eiendeler som er pantsatt og belånt, andre motper Eiendeler som er pantsatt, men ikke belånt, andre motper LX LX Ubenyttede kommiterte trekkrettigheter i andre LX B1 banker og utenlandske sentralbanker Beholdn. av aksjer i foretak i samarbeidsgruppe 60 O Beholdning av rentebærende verdipapirer utstedt av 5 OMF LX O foretak i samarbeidsgruppe (unntatt ansvarlig kapital) Andre LX O1 1 0 Utlån til/innskudd i foretak i samarbeidsgruppe LX O1 (unntatt per i ansvarlig lån) Per i ansvarlig lån Til foretak i samarbeidsgruppe LX O Til foretak i samme konsern LX S Innskudd i banker LX I Stats og statsgaranterte sertifikater LX I Andre sertifikater LX I1 1 1 Sertifikater, kursreg.konto (kan være negativ) LX I Stats og statsgaranterte obligasjoner LX I Andre obligasjoner 5 OMF LX I Andre LX I Obligasjoner, kursreguleringskonto, (kan være neg.) LX I Andre eiendeler 1 Finansielle derivater LX I1 1 Utlån (brutto) 03 Kredittinstitusjoner LX I Kunder LX I Stats og statsgaranterte obligasjoner LX I Andre obligasjoner 5 OMF LX I Andre LX I Innskudd 14 Kredittinstitusjoner LX I Kunder LX I Sertifikatlån mv. LX I Obligasjonslån (kan være negativ) LX I Andre lån 13 Lån fra Norges Bank LX Øvrige kredittinstitusjoner LX I Kunder LX I Annen gjeld (kan være negativ) 17 Finansielle derivater LX Ansvarlig lånekapital (kan være negativ) LX I1 4. LÅN MED ADRAGSFRIHET Kvalsvis rapportering 4 5 Kasse, drifts, og brukskreditt 30 Rammelån med pant i bolig med avdragsfrihet 4 54 Nedbetalingslån 30 Utlån med pant i bolig med avdragsfrihet A 1 LP A 1 5. GJENNOMSNITTLIGE RENTE OG PROISJONSSATSER PÅ UTLÅN I NORSKE KRONER TIL PUBLIKUM Kvalsvis rapportering for alle bankene, kredittforetakene, de statlige låneinstituttene og finansieringsselskapene Månedlig rapportering for et utvalg av bankene og kredittforetakene (egen informasjon er sendt til disse rapportørene) Diskonteringskreditt (Kode.51 i rapport ) Rentesats (%) * 1 P Provisjonssats P Beløp i rentestatistikken P Beløp utenom rentestatistikken P Kasse, drifts og brukskreditt Rentesats (%) * 1 P 1 (kodene i rapport ) Provisjonssats P Beløp i rentestatistikken P Beløp utenom rentestatistikken P Rammelån med pant i bolig Rentesats (%) * 1 P 1 (kodene i rapport ) Provisjonssats P Beløp i rentestatistikken P 1 6

7 Rapp. 11 gjelder f.o.m. desember 015 Erstatter kodeliste f.o.m. mars 015 Oppdatert. desember 015 Kodeliste for rapport 11 (Tilleggsspesifikasjoner til /kvalsrapporteringen) Felt Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt 6 F. 7 F. Felt 11 Tilleggs Korr. Til Objekts/postkoder Underpost i balansen (Underobjekt) Løpetid Sektor aluta Beløp i spes. balansen kr. 1 pos. pos. pos. pos. 5 pos. pos. 1 pos. posisj Beløp utenom rentestatistikken P Byggelån (rammelån) (kode.53 i rapport ) Rentesats (%) * 1 P Provisjonssats (%)*1 P Beløp i rentestatistikken P Beløp utenom rentestatistikken P Nedbetalingslån med pant i bolig Rentesats (%)*1 LPX P 1 (kodene i rapport ) 5 0 Nedbetalingslån med pant i bolig Beløp i rentestatistikken LPX P Nedbetalingslån med pant i bolig 90 Beløp utenom rentestatistikken P Nedbetalingslån ellers Rentesats (%) * 1 LPX P 1 (kodene.54.(1 t.o.m.9+88 t.o.m.99) i rapport ) Beløp i rentestatistikken LPX P Beløp utenom rentestatistikken P Ikke rentebærende studielån, beløp 8 6. GJENNOMSNITTLIGE RENTESATSER PÅ BANKINNSKUDD I NORSKE KRONER FRA PUBLIKUM Kvalsvis rapportering fra alle banker Månedlig rapportering fra et utvalg av banker (egen informasjon er sendt til disse rapportørene) Ikkebundne innskudd Rentesats (%) * 1 P 1 (kode 6.7 i rapport ) Beløp P Bundne innskudd (unntatt 6.8.5/ 8/ 99 i Rapp.) Rentesats (%) * 1 P Beløp P 1 7. GJENNOMSNITTLIGE RENTE OG PROISJONSSATSER PÅ NYE UTLÅN I NORSKE KRONER TIL IKKEFINANSIELLE FORETAK OG HUSHOLDNINGER, SISTE MÅNED Månedlig rapportering fra et utvalg av banker og kredittforetak (egen informasjon er sendt til disse rapportørene) Rammelån med pant i bolig Rentesats (%) * 1 P 3 (kodene i rapport ) Provisjonssats (%) * 1 P Beløp P Nedbetalingslån med pant i bolig Rentesats (%)*1 LPX P 3 (kodene i rapport ) 7 0 Beløp LPX P Nedbetalingslån ellers Rentesats (%) * 1 LPX P 3 (kodene.54.(1 t.o.m t.o.m.99) i rapport ) Beløp LPX P 3. FORDRINGER ETTER LØPETID OG LAND (gjelder norsk filial/datterbank av utenlandsk bankkonsern Kodeliste for rapport 11 (Tilleggsspesifikasjoner til måneds/ kvalsrapporteringen) Felt Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt 6 F. 7 F.9 F Tilleggs Korr. Til Objekts/postkoder Underpost i balansen Løpetid Sektor Geografi aluta spes. balanse (Underobjekt) pos. 1 pos. pos. pos. pos. 5 pos. 4 pos. pos Andre fordringer (m/ detaljerte utenlandske sektorer) Sum fordringer, ekskl. derivater 89 Derivater LUF U5 9 /L1 /L1. POSTER EDR. OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT (OMF) Kvalsvis rapportering 0 Inntekter fra utlån overført til OMFforetak 11 Nettorente Netto provisjoner Andre inntekter Brutto garantiansvar og lignende på utlån overført/ 01 På utlån med pant i bolig 0 formidlet til OMFforetak På andre utlån 0 Brutto utlån 16 Utlån med pant i bolig tilbakeført A 1 fra OMFforetak hittil i år Andre utlån tilbakeført fra OMFforetak hittil i år Utlån med pant i bolig overført til heleid OMFforetak Utlån med pant i bolig formidlet til heleid OMFforetak Andre utlån overført til heleid OMF A 1 7

8 Rapp. 11 gjelder f.o.m. desember 015 Erstatter kodeliste f.o.m. mars 015 Oppdatert. desember 015 Kodeliste for rapport 11 (Tilleggsspesifikasjoner til /kvalsrapporteringen) Felt Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt 6 F. 7 F. Felt 11 Tilleggs Korr. Til Objekts/postkoder Underpost i balansen (Underobjekt) Løpetid Sektor aluta Beløp i spes. balansen kr. 1 pos. pos. pos. pos. 5 pos. pos. 1 pos. posisj foretak Andre utlån formidlet til heleid OMFforetak Utlån med pant i bolig overført til deleid OMFforetak Utlån med pant i bolig formidlet til deleid OMFforetak Andre utlån overført til deleid OMFforetak Andre utlån formidlet til deleid OMFforetak 38. KAPITALTRANSAKSJONER MED UTENLANDSKE SEKTORER (Akkumulerte transaksjoner fra årets st i eiendels og gjeldsposter) Kvalsvis rapportering Stats og statsgaranterte sertifikater 01 Kjøp U Salg U Andre sertifikater 01 Kjøp U Salg U Aksjer, andeler og egenkapitalbevis 01 Kjøp (ekskl. kjøp vp fondsandeler) U Salg (ekskl salg vp fondsandeler) U Kjøp av vp fondsandeler U Salg av vp fondsandeler U Obligasjoner 01 Kjøp U Salg U Aksjer, andeler og egenkapitalbevis 01 Kjøp (ekskl. kjøp vp fondsandeler) U Salg (ekskl. salg vp fondsandeler) U Aksjer, andeler og egenkapitalbevis 05 Kjøp av vp fondsandeler U Salg av vp fondsandeler U Eierinteresser i konsern og tilknyttede (aksjeselskap 01 Kjøp U Salg U Obligasjoner 01 Kjøp U Salg U Sertifikatlån mv. 07 Opptak/ trekk U Avdrag / innfrielse U Obligasjonslån 07 Opptak/ trekk U Avdrag / innfrielse U Ansvarlig lånekapital, obligasjonslån 07 Opptak/ trekk U Avdrag / innfrielse U UNDERSPESIFIKASJONER A BALANSEPOSTER Kvalsvis rapportering Aksjer og andeler I gård og eiendomsselskap som er 0 datterselskaper 40 0 Aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter disp Beholdning av sertifikater ikke registrert i PS F Beholdning av obligasjoner ikke registrert i PS F Bankbygninger, annen fast eiendom, aksjer og A 1 andeler etter dispensasjon Innskudd 40 Depon. som sikkerhet for lån mv. B Statskasseveksler 40 I Stats og statsgaranterte sertifikater 40 F Andre sertifikater 40 F Aksjer, andeler og egenkapitalbevis 40 A Stats og statsgaranterte omløpsobligasjoner, virk.v. 40 F Andre omløpsobligasjoner, virk.v. 40 F Aksjer, andeler og egenkapitalbevis (anl.midler) 40 A Stats og statsgarant.anleggsobligasjoner, ikke v.v. 40 F Andre anleggsobligasjoner, ikke v.v. 40 F Andre eiendeler og utenombalanseposter 40 A Fast eiendom som tilhører datterselskaper BRUTTO GARANTIANSAR PÅ EGNE A KUNDER Kvalsvis rapportering 64 0 Betalingsgarantier A Kontraktsgarantier A Lånegarantier for obligasjonslån A Lånegarantier for forvaltningsbevis/andelsbevis A Lånegarantier ellers A Garantier for skatter o.l. A 1 8

9 Annet garantiansvar A GARANTIER OERFOR SIKRINGSFONDET Kvalsvis rapportering 66 0 Garantier overfor sikringsfondet FULLTEGNINGSGARANTIER Kvalsvis rapportering Statsgaranterte obligasjonslån/ sertifikatlån A Andre obligasjonslån/ sertifikatlån A Aksjer og egenkapitalbevis A Annen fulltegningsgaranti A 1 Oversikt over endringer i kodelisten, f.o.m. desember 015 Nye koder. FORDRINGER ETTER LØPETID OG LAND (gjelder norsk filial/datterbank av utenlandsk bankkonsern Kodeliste for rapport 11 (Tilleggsspesifikasjoner til måneds/ kvalsrapporteringen) Felt Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt 6 F. 7 F.9 F Tilleggs Korr. Til Objekts/postkoder Underpost i balansen Løpetid Sektor Geografi aluta spes. balanse (Underobjekt) pos. 1 pos. pos. pos. pos. 5 pos. 4 pos. pos Andre fordringer (m/full, detaljert sektor) 89 Derivater U5 /L Sum fordringer, ekskl. derivater LUF 9 /L1 Utgåtte koder Rapp. 11 gjelder f.o.m. desember 015 Erstatter kodeliste f.o.m. mars 015 Oppdatert. desember 015 Kodeliste for rapport 11 (Tilleggsspesifikasjoner til /kvalsrapporteringen) Felt Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt 6 F. 7 F. Felt 11 Tilleggs Korr. Til Objekts/postkoder Underpost i balansen (Underobjekt) Løpetid Sektor aluta Beløp i spes. balansen kr. 1 pos. pos. pos. pos. 5 pos. pos. 1 pos. posisj. Kodeliste for rapport 11 (Tilleggsspesifikasjoner til måneds/ kvalsrapporteringen) Felt Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt 6 F. 7 F. Felt 11 Tilleggsspes. Korr. Til balanse Objekts/postkoder Underpost i balansen (Underobjekt) Løpetid Sektor aluta Beløp i kr. pos. 1 pos. pos. pos. pos. 5 pos. pos. 1 pos. 3. RENTEBINDINGSTID Kvalsvis rapportering 3 Utlån (brutto) 03 Kredittinstitusjoner LT Kunder 40 Flytende 0 rente 3 04 Kunder XY Fast rente K OERTREKK (RAMMELÅN). ANTALL KONTI OG BELØP Kvalsvis rapportering Diskonteringskreditt Antall konti Kasse/drifts/brukskreditt Antall konti Byggelån Antall konti 0 3 Rammelån Beløp Innskudd Beløp 0 9

10 Rapp. 11 gjelder f.o.m. desember 015 Erstatter kodeliste f.o.m. mars 015 Oppdatert. desember ERDIPAPIRBEHOLDNINGER OG MARKEDSRISIKO (kun for norske banker med forvaltningskapital over 3 mrd. kr.) Kvalsvis rapportering irkelig verdi av aksjer, andeler mv. som er Norske 0 klassifisert som markedsbasert. finans.omløpsm Utenlandske irkelig verdi av aksjer, andeler mv. som ikke er Norske 0 klassifisert som markedsbasert finans.omløpsm Utenlandske Balanseført verdi av aksjer, andeler mv. som ikke er Norske 0 klassifisert som markedsbas.finans. omløpsm Utenlandske Beregnet endring i verdi på aksjederivater som er Knyttet til norske aksjer 0 klassifisert som markedsbas. finans. omløpsm. ved nedgang i aksjekursene på 30 %. (Kan være negativ) Knyttet til utenlandske aksjer Beregnet endring i verdi på aksjederivater som ikke Knyttet til norske aksjer 0 er klassifisert som markedsbas. finans. omløpsm. ved nedgang i aksjekursene på 30 %. (Kan være negativ) Knyttet til utenlandske aksjer irkelig verdi av sertif. og oblig. som er klassifisert Norske 0 som markedsbas. finans. omløpsm Utenlandske irkelig verdi av sertif. og oblig. som ikke er Norske 0 klassifisert som markedsbas. finans. omløpsm Utenlandske Balanseført verdi av sertif. og oblig. som ikke er Norske 0 klassifisert som markedsbas. finans. omløpsm Balanseført verdi av sertif. og oblig. som ikke er 90 Utenlandske 0 klassifisert som markedsbas. finans. omløpsm Beregnet endring i virkelig verdi av sertif. og oblig. Norske 0 som er klassifisert som markedsbas. finans. omløpsm. ved renteøk. på 1 %. (SKAL ÆRE NEGATIE) Utenlandske Beregnet endring i virkelig verdi av sertif. og oblig. Norske 0 som er klassifisert som markedsbas. finans. omløpsm. ved renteøk. på %. (Skal være negati) Utenlandske Beregnet endring i virkelig verdi av sertif. og oblig. Norske 0 som ikke er klassifisert som markedsbas. finans. omløpsm. ved renteøkning på 1 %. (Skal være negativ) Utenlandske Beregnet endring i virkelig verdi av sertif. og oblig. Norske 0 som ikke er klassifisert som markedsbas. finans. omløpsm. ved renteøkning på %. (Skal være negativ) Utenlandske Beregnet endring i verdi på rentederivater som er Knyttet til norske renter 0 klassifisert som markedsbas. finans. omløpsm. ved renteøkning på 1 %. (Kan være negativ) Knyttet til utenlandske renter Beregnet endring i verdi på rentederivater som er Knyttet til norske renter 0 klassifisert som markedsbas. finans. omløpsm. ved renteøkning på %. (Kan være negativ) Knyttet til utenlandske renter Beregnet endring i verdi på rentederivater som ikke Knyttet til norske renter 0 er klassifisert som markedsbas. finans. omløpsm. ved renteøkn. på 1 %. (Kan være neg.) Knyttet til utenlandske renter Beregnet endring i verdi på rentederivater som ikke Knyttet til norske renter 0 er klassifisert som markedsbas. finans. omløpsm. ved renteøkn. på %. (Kan være neg.) Knyttet til utenlandske renter 0 4. KJØP A LEASINGGJENSTANDER Kvalsvis rapportering Kontor og datamaskiner Industrielt utstyr og maskiner ellers Landtransport, ekskl. personbiler og skinnegående 0 materiell Personbiler Skip, fly, tog og annet skinnegående materiell 0

11 Rapp. 11 gjelder f.o.m. desember 015 Erstatter kodeliste f.o.m. mars 015 Oppdatert. desember Annet (ufordelt løsøre mv.) Bygninger og annen fast eiendom BEHOLDNING A LEASINGGJENSTANDER Kvalsvis rapportering Kontor og datamaskiner Industrielt utstyr og maskiner ellers Landtransport, ekskl. personbiler og skinnegående 0 materiell Personbiler Skip, fly, tog og annet skinnegående materiell Annet (ufordelt løsøre mv.) Bygninger og annen fast eiendom 0 11

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF Finanstilsynet Gjelder f.o.m. september 2013 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Endringer er merket med uthevet blått i kodelisten. Kodeliste for: 11. TILLEGGSSPESIFIKASJONER TIL MÅNEDS- OG KVARTALSRAPPORTERINGEN

Detaljer

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2012 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 22. november 2012 Kodeliste for: 60 AVLEDET BALANSE MED UTVIDETE STATISTISKE KJENNETEGN (ÅR) Offentlig Regnskapsrapportering

Detaljer

Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11

Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11 Vedlegg til Finanstilsynets rundskriv 20/2012 Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11 GENERELT OM POSTER UNDER ART 25, 26 og 27 Art 25, 26 og 27 innrapporteres med følgende frekvens pr. rapportørgruppe:

Detaljer

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. mars 2015 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. desember 2014 Norges Bank Oppdatert 2. februar 2015 ORBOF

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. mars 2015 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. desember 2014 Norges Bank Oppdatert 2. februar 2015 ORBOF Finanstilsynet Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 2. februar 2015 ORBOF Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak VEILEDNING I UTFYLLING AV RAPPORT 11 TILLEGGSSPESIFIKASJONER

Detaljer

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2010 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. desember 2009 Norges Bank Oppdatert 20.

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2010 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. desember 2009 Norges Bank Oppdatert 20. Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2010 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 20. desember 2010 ORBOF Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak VEILEDNING I UTFYLLING

Detaljer

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2014 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. desember 2009 Norges Bank Oppdatert 15.

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2014 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. desember 2009 Norges Bank Oppdatert 15. Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2014 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 15. desember 2014 ORBOF Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak VEILEDNING I UTFYLLING

Detaljer

Endringer er merket med blått og gjelder f.o.m. desember 2015.

Endringer er merket med blått og gjelder f.o.m. desember 2015. Finanstilsynet Statistisk sentralbyrå Norges Bank Kodeliste for: Endringer er merket med blått og gjelder f.o.m. desember 2015. 10. MÅNEDSBALANSE 50. ÅRSBALANSE Offentlig Regnskapsrapportering for Banker

Detaljer

FRIST FOR INNSENDELSE. Rapport 21 Kvartalsresultatregnskap 20 dager etter regnskapsperiodens slutt

FRIST FOR INNSENDELSE. Rapport 21 Kvartalsresultatregnskap 20 dager etter regnskapsperiodens slutt Finanstilsynet Statistisk sentralbyrå Norges Bank Endringer er merket med blå tekst. Nye koder gjelder f.o.m. rapportene for 1. kv. 2012 for rapport 21 og for året 2012 for rapport 20. Kodeliste for: 20.

Detaljer

Endringer er merket med blått og gjelder f.o.m. april 2015.

Endringer er merket med blått og gjelder f.o.m. april 2015. Finanstilsynet Statistisk sentralbyrå orges Bank Kodeliste for: Endringer er merket med blått og gjelder f.o.m. april 2015. 10. MÅEDSBALASE 50. ÅRSBALASE Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Beregningsmodell for Finanstilsynets likviditetsindikator 1 og 2

Beregningsmodell for Finanstilsynets likviditetsindikator 1 og 2 Risikobasert tilsyn Beregningsmodell for Finanstilsynets likviditetsindikator 1 og 2 DATO: 21.12.2009 1 Innledning Finanstilsynet har revidert metoden for å beregne likviditetsindikator 1 og 2, som angir

Detaljer

ORBOF. Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak

ORBOF. Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak Finanstilsynet Gjelder f.o.m. september 2013 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 30. januar 2013 ORBOF Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak VEILEDNING I UTFYLLING

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

ORBOF. Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak

ORBOF. Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak Finanstilsynet Gjelder f.o.m. september 2013 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 30. januar 2013 ORBOF Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak VEILEDNING I UTFYLLING

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Beregningsmodell for Finanstilsynets likviditetsindikator 1 og 2

Beregningsmodell for Finanstilsynets likviditetsindikator 1 og 2 Risikobasert tilsyn Beregningsmodell for Finanstilsynets likviditetsindikator 1 og 2 DATO: 21.12.2009 1 Innledning Finanstilsynet har revidert metoden for å beregne likviditetsindikator 1 og 2, som angir

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Innledning Definisjonen av NSFR NSFR skal belyse i hvilken grad institusjonen er langsiktig finansiert, og setter krav til institusjonens finansieringsstruktur

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - Utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Rapportering i samband med årsoppgjeret 2015 og komande endringar i ORBOFrapporteringa

Rapportering i samband med årsoppgjeret 2015 og komande endringar i ORBOFrapporteringa Rundskriv Rapportering i samband med årsoppgjeret 2015 og komande endringar i ORBOFrapporteringa RUNDSKRIV: 16/2015 DATO: 18.12.2015 RUNDSKRIVET GJELD FOR: Forretningsbankar Sparebankar Finansieringsføretak

Detaljer

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 Regnskap Morbank 1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22 646 21 969 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader 9 067 10

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT FEILKONTROLLER I REGNEARKSMALEN OG VED MOTTAK

PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT FEILKONTROLLER I REGNEARKSMALEN OG VED MOTTAK Statistisk sentralbyrå Pensjonskasser 15. januar 2016 Gjelder f.o.m. årsrapporteringen for 2015 PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT FEILKONTROLLER I REGNEARKSMALEN OG VED

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Rapportering i samband med årsoppgjeret 2014 og andre endringar i ORBOF-rapporteringa

Rapportering i samband med årsoppgjeret 2014 og andre endringar i ORBOF-rapporteringa Rundskriv Rapportering i samband med årsoppgjeret 2014 og andre endringar i ORBOF-rapporteringa RUNDSKRIV: 19/2014 DATO: 15.12.2014 RUNDSKRIVET GJELD FOR: Forretningsbankar Sparebankar Finansieringsføretak

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

2

2 2 3 LCR LCR 4 5 RESULTAT Morbank Konsern 1. kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 45.476 43.966 182.747 45.951 182.747 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.169,6 1.900,8 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

2

2 2 3 4 LCR LCR 5 Morbank RESULTATREGNSKAP Konsern 1-3. kvartal 1-3. kvartal Året 3. kvartal 3. kvartal 1-3. kvartal 3. kvartal Året 2016 2015 Tall i tusen kroner NOTE 2016 2016 2015 140.666 135.382 182.747

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Utbytte på egenkapitalbevis kr 4.000.000 Overført til utjevningsfondet kr 1.353.169 Overført til sparebankens fond kr 22.349.645 Sum disponert kr 27.702.814 Styret Administrerende banksjef og ledere

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Morbank 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23 997 21 397 46 643 43 365 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE KVARTALSRAPPORT isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 25 027 27 343 50 002 56 288 109 245 Rentekostnader og lignende kostnader 11 608 14 569 22 213 29 664 55 420

Detaljer

Delårsrapport. 2.kvartal Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 2.kvartal Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 2.kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 2. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 2. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2006 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09..2006 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2006 viser driftsresultatet 37,6 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,46% av gjennomsnittlig

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 8. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.999 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

Feilkontroller i PORT-rapporteringen

Feilkontroller i PORT-rapporteringen 10.03.2016 Statistisk sentralbyrå Feilkontroller i PORT-rapporteringen INNFIN 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Kontroll av PORT-data... 3 3. Kort oversikt over tilbakemeldinger fra ORBOF-Inn...

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2012 024 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2012 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 19.316 20.791 57.178 63.783 83.409 Rentekostnader

Detaljer

KVARTALSRAPPORT kvartal Bank. Forsikring. Og deg.

KVARTALSRAPPORT kvartal Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 2008 3. kvartal 2008 Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 2008 3 Kvartalsrapport 30.09.2008 DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter 3. kvartal før skatt er på 26,4 mill. kr, mot

Detaljer

Delårsrapport. 3.kvartal Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 3.kvartal Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 3.kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 3.kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 3. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer