Innskudd (TNOK)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innskudd 31.03.13 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 (TNOK) 1.332.668 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.797"

Transkript

1 Verdibanken ASA

2 Oppsummering Akkumulert resultat før skatt per viser et overskudd på TNOK 3.339, mot et underskudd på TNOK 598 for tilsvarende periode i fjor. Dette innebærer en resultatforbedring på TNOK Bankens rentemargin og renteinntekter har gjennom styrket seg og sammen med et normalisert nivå for driftskostnader bidrar dette til det positive resultatavviket. Utlån til kunder er hittil i 2014 redusert med TNOK (2,7%), mot en reduksjon på TNOK for tilsvarende periode i. Banken har i 2014 moderate vekstrammer grunnet tilpasning til nytt kapitaldekningsregelverk og vil søke å øke andelen av lån til privatmarkedet. Innskudd fra kunder er redusert med TNOK (4,4%) i For tilsvarende periode i fjor falt innskuddene med TNOK Bankens innskuddsdekning er per ,1 % og har dermed en god likviditetssituasjon. Resultatutvikling Netto renteinntekter akkumulert per 2014 utgjør TNOK mot TNOK for tilsvarende periode i. Gjennomsnittlig rentemargin i hittil i 2014 er 2,50 % mot 2,12 % for tilsvarende periode i fjor. Andre driftsinntekter utgjør per TNOK 1.466, mot TNOK 617 for tilvarende periode i fjor. Resultatavviket skyldes økte renteinntekter fra plassering av overskuddslikviditet. Sum driftskostnader utgjør per TNOK 6.164, mot TNOK for tilsvarende periode i fjor. Avviket på TNOK skyldes hovedsakelig ekstraordinære engangskostnader i tilknyttet rådgivnings- og advokattjenester. Nedskrivninger og tap på utlån utgjør per 2014 TNOK 246, mot TNOK 176 for tilsvarende periode i fjor. Driftsresultat før tap på utlån utgjør per et overskudd på TNOK 3.585, mot et underskudd på TNOK 421 for tilsvarende periode i fjor. Resultatet før skatt gir et overskudd på TNOK mot et underskudd på TNOK 598 i fjor. Balanseutvikling Bankens forvaltningskapital er per TNOK , mot TNOK for tilsvarende periode i fjor. Hittil i 2014 er forvaltningskapitalen redusert med 3,16%. Utlånene er i 2014 redusert med TNOK For tilsvarende periode i fjor var reduksjonen TNOK Utviklingen per kvartal de siste 12 måneder er som følger: Utlån (TNOK) Innskuddene er i 2014 redusert med totalt TNOK For tilsvarende periode i var reduksjonen TNOK Utviklingen pr kvartal de siste 12 måneder er som følger: Innskudd (TNOK) Resultatprognose 2014 Resultatet for 2014 er noe bedre enn forventet. Imidlertid er det ventet en viss svekkelse av rentemarginen gjennom 2014 som følge av at bankens andel av utlån til privatmarkedet vil øke. Utlånene er budsjettert til TNOK ved utgangen av 2014 og ligger p.t. TNOK under budsjettert nivå. Banken vil gjennomføre ulike markedsaktiviteter gjennom 2014 for å øke utlånene med særlig fokus på personmarkedet. Likviditet Bankens overskuddslikviditet er noe redusert i 2014, men bankens likviditetssituasjon er god. Overskuddslikviditeten var per TNOK , mot TNOK tilsvarende periode i fjor. Per var overskuddslikviditeten TNOK Innskuddene har hittil i 2014 falt mer enn forventet, men banken opplever et positivt tilsig av nye innskuddskunder og har konkurransedyktige betingelser for plasseringer. Innskuddsdekningen er per på 106,06 %, mot 111,13 % per

3 Utlån, Innskudd og likviditet TNOK Utlån Innskudd Likviditet Kapitaldekning Ansvarlig kapital utgjør TNOK pr Ren kjernekapitaldekning utgjør 13,36 % og kjernekapitaldekningen utgjør 14,46 %, mens den på samme tidspunkt i fjor var på hhv 13,07 % og 14,16 %. Per var ren kjernekapitaldekning på 13,27 % og kjernekapitaldekningen 14,37 %. Banken har som mål å øke ren kjernekapital til 15 % i løpet av Målet skal blant annet nås gjennom en rettet emisjon i løpet av Resultatregnskapet Resultatregnskap (Tall i hele 1000, TNOK) 2014 Året Renteinntekter Rentekostnader Rentenetto Utbytte og andre inntekter Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto verdiendringer og gev./tap val Sum netto driftsinntekter Lønn og generelle adm. kostnader Avskrivninger mv av varige driftsmidler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån (nedskrivninger) Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Perioderesultat

4 Balansen Balansen (Tall i hele 1000, TNOK) Eiendeler 2014 Året Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Tapsavsetninger Sum netto utlån og fordringer på kunder Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Pensjonsforpliktelser Fondsobligasjoner Ansvarlig lånekapital 0 Sum gjeld Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen

5 Note 1 Generelle regnskapsprinsipper Noter til delårsregnskapet 2014 Bankens delårsregnskap er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for forretningsbanker og god regnskapsskikk. Det er ikke foretatt endringer av regnskapsprinsippene siden årsregnskapet for. Note 2 Spesifikasjon av tap på utlån Vurderingsregler Bankens utlånsportefølje vurderes til amortisert kost. Da banken ikke har utlån med fastrente eller med fast margin anses amortisert kost å tilsvare virkelig verdi. For øvrig legges de vurderingsprinsipper som følger av de til enhver tid gjeldende forskrifter om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier, med tilhørende rundskriv, til grunn for vurdering av utlånsporteføljen. Ved førstegangs måling vurderes bankens utlån til virkelig verdi. Gebyrer, provisjoner og lignende som belastes kunden ved låneopptak inntektsføres direkte, i den grad inntektene er knyttet til direkte interne administrative kostnader. Amortisert kost er anskaffelseskostnad med fradrag for betalt avdrag på hovedstol og eventuelle nedskrivninger for tap. Alle engasjementer blir fulgt opp ved løpende oppfølging av restanse- og overtrekkslister samt gjennom generell oppfølging via bankens risikoklassifiseringssystem. Bankens låneengasjementer vurderes og inndeles etter risikoklasser for økonomi, sikkerheter og akkumulert risikoklasse. Nedskrivning på individuelle lån og grupper av lån foretas i de tilfeller det foreligger objektive bevis for verdifall. Verdifallet må være et resultat av en eller flere hendelser inntruffet etter første gangs bokføring. Nedskrivningen beregnes som differansen mellom utlånets bokførte verdi og nåverdien av estimerte framtidige kontantstrømmer, neddiskontert med effektiv rente. Vurdering av om det foreligger objektive bevis for verdifall skal foretas individuelt av alle utlån som anses vesentlige. Alle kredittengasjementer, herunder misligholdte og andre spesielt utsatte engasjementer gjennomgås kvartalsvis. Engasjementer kategorisert med høy risiko følges tett. Dersom det avdekkes at sikkerhetene åpenbart ikke dekker engasjementet, blir det fortløpende vurdert nedskrivning samt iverksettelse av tiltak for å redusere bankens risiko. Når det gjelder vurdering av sikkerheter på panteobjekter ved individuelle nedskrivninger, verdsettes disse til antatt virkelig verdi på beregnet sannsynlig tidspunkt for realisasjon eller egen overtagelse av sikkerheter. Individuelle nedskrivninger reduserer engasjementenes regnskapsførte verdi i balansen og periodens endringer i vurdert verdi resultatføres som tap på utlån og garantier. Gruppenedskrivninger reduserer engasjementenes samlede regnskapsførte verdi i balansen. Periodens endringer i vurdert verdi resultatføres som tap på utlån og garantier, mens oppløsning gir gevinst. Konstaterte tap på engasjementer er tap som regnes som endelige. Banken har per ingen overtatte eiendeler i balansen. Tapsutsatte lån Banken vurderer kvartalsvis utlåns- og garantiporteføljen for å identifisere ikke misligholdte engasjementer der tap kan påregnes som følge av nedsatt betjeningsevne hos kunden eller redusert verdi av bankens sikkerheter. Avdekker gjennomgangen risiko for tap resultatføres tapet som individuell nedskrivning. Tapsutsatte engasjementer (TNOK) Tapsutsatte engasjement Individuelle nedskrivninger Netto tapsutsatte engasjement

6 Misligholdte engasjementer Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalte terminer på utlån innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt eller innskuddskonti ikke er inndekket innen 90 dager etter at rammekreditten eller kontoen ble overtrukket. Misligholdte engasjementer (TNOK) Brutto misligholdte engasjementer Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte engasjementer Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivning på individuelle utlån er avsetninger til dekning av påregnelige tap som har identifisert objektive bevis for nedskrivning på balansedagen. Nedskrivninger på individuelle utlån Individuelle nedskrivninger IB Konstaterte tap dekket av tidligere tapsnedskrivning Økning i tapsnedskrivning på engasjement med tidligere spesifisert tapsnedskrivning Tapsnedskrivning på engasjementer uten tidligere spesifisert tapsnedskrivning Reduksjon i tidligere års tapsnedskrivninger (tilbakeføringer) Nedskrivninger på individuelle utlån (Ekskl. amortiserte renter) Amortiserte renter Sum nedskrivninger på individuelle utlån inkl amortiseringer Nedskrivninger på grupper av utlån Gruppenedskrivning omfatter bankens vurdering av grunnlaget for verdifall på grupper av utlån med tilnærmet like risikoegenskaper. Her inngår også utlån vurdert for individuell nedskrivning, men hvor objektive bevis for verdifall ikke er påvist. Følgelig vurderes alle utlån med unntak for de som har vært gjenstand for individuell nedskrivning. Nedskrivninger på grupper av utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Periodens nedskrivninger på grupper av utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Periodens tap på utlån Tapskostnader utlån og garantier Periodens nedskrivninger på individuelle utlån Periodens nedskrivninger på grupper av utlån Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuell nedskrivninger Periodens konstaterte tap hvor det tidligere ikke er foretatt individuell nedskrivninger Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap Periodens tapskostnader Inntektsførte renter på tapsmerkede/nedskrevne lån utgjorde per TNOK Ikke inntektsførte renter på tapsmerkede/nedskrevne lån utgjorde per TNOK

7 Oslo, 28. april 2014 I styret for Verdibanken ASA: Roy Wareberg Erlend Grimstad John M. Tamlag Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Solveig Kleivene Ingvild Berlin Kalleberg Knut M. Winther Styremedlem Styremedlem Styremedlem (ansattes repr.) Truls Liland Adm. direktør (konst.) 7