Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: Tid: 12:00. Nestleder Medlem.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00. Nestleder Medlem."

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen Irene Henriksen Aune Signe Sollien Haugå Marianne Landaas Linda Jenssen Forfall: Arne Thomassen Linda Jenssen Fra administrasjonen: John Bergh Bent Sørensen Ann Camilla Schulze- Krogh Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Vararepresentant: Åshild Martinussen Arvid Johannessen Daglig leder Rådgiver Rådgiver Side1

2 Saksnr Innhold ST 13/18 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. mars 2013 ST 13/19 Oppfølging av tildelte tilskudd mai 2013 ST 13/20 Avkastning på fondets kapital pr ST 13/21 Årsregnskap 2012 ST 13/22 Årsberetning 2012 ST 13/23 Strategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ST 13/24 Tema for utdeling av midler 2013 ST 13/25 Eventuelt til møte Side2

3 Side3

4 Dato: Arkivref: / /2013 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Lisbeth Ramsdal Saksnr. Utvalg Møtedato 13/18 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15. MARS FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte godkjennes. Side4 1

5 Vedlegg: Protokoll fra styremøte 15. mars 2013 Side5

6 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Eurekabygget, Vitensenteret Dato: Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje Stalleland Nestleder Arne Thomassen Medlem Signe Sollien Haugå Medlem Marianne Landaas Medlem Linda Jensen Medlem Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Irene Henriksen Aune Medlem Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Ingen Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling John G. Bergh Ann Camilla Schulze- Krogh Bent Sørensen Lisbeth Ramsdal Daglig leder AAUKF Rådgiver Rådgiver Konsulent Før styremøtet presenterte Agderforskning ved Roger Normann, Tor Helge Aas, Sissel Strickert og Ann Christin Nilsen prosjektene som Agderforskning har fått midler til fra Aust- Agder utviklings- og kompetansefond. 1 Side6

7 Arendal 15. mars 2013 Atle Svendal Styrets leder Terje Stalleland Marianne Landaas Irene Henriksen Aune Arne Thomassen Signe Sollien Haugå Linda Jenssen Saksnr Innhold ST 13/9 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. november 2012 ST 13/10 Avkastning på fondets kapital i 2012 ST 13/11 Avkastning på fondets kapital pr ST 13/12 Oppfølging av tildelte tilskudd per mars 2013 ST 13/13 Høst - søknad om omdisponering av midler ST 13/14 Søknadsskjema, vurderingskriterier og sluttrapport ST 13/15 KRITERIER FOR TILDELING AV MIDLER TIL KOMMUNENE ST 13/16 Utdeling av midler 2013 ST 13/17 Eventuelt til møte Side7

8 ST 13/9 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. november 2012 Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte godkjennes. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 13/10 Avkastning på fondets kapital i 2012 Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 13/11 Avkastning på fondets kapital pr Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 3 Side8

9 ST 13/12 Oppfølging av tildelte tilskudd per mars 2013 Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 13/13 Høst - søknad om omdisponering av midler Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Søknad om omdisponering avlås og midlene inndras. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 13/14 Søknadsskjema, vurderingskriterier og sluttrapport Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret tar søknadsskjema, vurderingskriterier og sluttrapport til etterretning. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag med de endringer som kom frem i møtet ble enstemmig vedtatt. ST 13/15 Kriterier for tildeling av midler til kommunene Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Ved tildeling av midler til oppretterne/kommunene legges de særlige kriteriene slik de går frem av kapittel 5 i denne sak foreløpig til grunn. 4 Side9

10 2. Styret forutsetter at saken kommer opp til ny behandling etter samordning med Sørlandets kompetansefond og kvalitetssikring av Stiftelsestilsynet. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond På møtet la sekretariatet frem et justert forslag til kriterier. Sekretariatets justerte forslag med de endringer som kom frem i møtet ble enstemmig vedtatt. Dermed var følgende vedtatt: 1. Ved tildeling av midler til oppretterne/kommunene legges følgende kriterier foreløpig til grunn: Stiftelsesloven har bestemmelser som skal sikre stiftelsens selvstendighet og formålsrealisering. Dette innebærer bl.a. at det må stilles særlige krav til søknader fra kommunene i Aust-Agder som er stiftere i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Styret har derfor vedtatt at søknader fra kommunene må tilfredsstille følgende kriterier før de kan bli gjenstand for alminnelig vurdering i forbindelse med utdeling av midler fra fondet. a. Søknaden må tilfredsstille selvstendighetskravet i stiftelsesloven. Med dette mener en at kommunen ikke lenger har rådighet over formuesverdien som er tilført stiftelsen. Dette innebærer at søknader fra kommuner som tilfredsstiller disse kriteriene ikke har fortrinnsrett til midler fra fondet, men vil bli vurdert på selvstendig grunnlag sammen med andre søknader. b. Prosjektene må være nyskapende og ha en regional effekt utover den enkelte kommune. c. I prosjektet forutsettes det et forpliktende samarbeid med miljøer som driver med forskning og utvikling og/eller kompetanseutvikling. d. Kommunen må alene ikke ha bestemmende innflytelse på prosjektet. Kommunens andel av prosjektsøknaden må ikke overstige 50 %. e. Det skal ikke gis tilskudd til søknader som ligger innenfor kommunenes ordinære oppgaver. Det er en forutsetning at samtlige kriterier er tilfredstilt. 2. Styret forutsetter at saken kommer opp til ny behandling etter samordning med Sørlandets kompetansefond og kvalitetssikring av Stiftelsestilsynet. 5 Side10

11 ST 13/16 Utdeling av midler 2013 Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avsetter inntil 10 mill. kroner til utdeling høsten Av dette avsettes inntil 7 mill. kroner til oppfølging av prosjekter med tildeling i Til nye prosjekter i 2013 avsettes det inntil 3 mill. kroner. 2. Utlysning av midler for 2013 til nye prosjekter gjennomføres innenfor temaet likestilling, inkludering og mangfold. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Sekretariatets forslag til punkt 2 ble utsatt til neste møte. ST 13/17 Eventuelt til møte Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Seminar i Bergen Program for seminaret er vedlagt protokollen. Samarbeid med Sørlandets kompetansefond Det legges opp til et felles styremøte med styret i Sørlandets kompetansefond. Sekretariatet jobber videre med dette. 6 Side11

12 Dato: Arkivref: / /2013 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Lisbeth Ramsdal Saksnr. Utvalg Møtedato 13/19 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond OPPFØLGING AV TILDELTE TILSKUDD MAI FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning. 2. BAKGRUNN FOR SAKEN I henhold til rutine for håndtering av tildelte tilskudd, skal det ved hvert styremøte informeres om status angående delutbetalinger og sluttutbetalinger i de ulike prosjektene. Forrige rapportering var ved styremøte TILSAGN GITT I 2011 Ved styremøte 25. november 2011 ble det gitt 17 tilsagn om tilskudd fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond på til sammen 8 mill. kroner. Det har vært foretatt 1 sluttutbetaling siden sist rapportering. Sluttutbetaling er til prosjektet SMO (samhandlende måloppnåelseskompetanse med overføringsverdi) til ØIF Arendal IF Håndball Elite med kr Det vises for øvrig til vedlagte oversikt over tilsagn gitt i TILSAGN GITT I 2012 Ved styremøte 30. november 2012 ble det gitt 15 tilsagn om tilskudd fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond på til sammen 8 mill.kroner. Side12 1

13 Det har vært foretatt to delutbetalinger siden sist rapportering. Delutbetalinger er foretatt til prosjektet Mobilisering innovasjon velferdsteknologi med kr ,-, og til prosjektet Evjeklinikken Interaktiv med kr ,-. Det vises for øvrig til vedlagte oversikt over tilsagn gitt i Vedlegg: Oversikt tilsagn og utbetalinger 2011 og 2012 AAUKF Side13

14 Side14

15 Side15

16 Dato: Arkivref: / /2013 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Bent Sørensen Saksnr. Utvalg Møtedato 13/20 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond AVKASTNING PÅ FONDETS KAPITAL PR FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning Side16 1

17 2. BAKGRUNN FOR SAKEN Ved inngangen til 2013 hadde kompetansefondet en markedsverdi på 346,9 mill. kroner. Denne var fordelt med 42,9 mill. kroner i utenlandske aksjer, 24,8 mill. kroner i norske aksjer, 175,2 mill. kroner i norske obligasjoner, 71,4 mill. kroner i utenlandske obligasjoner, 31,2 mill. kroner i eiendom og 1,3 mill. kroner i bank. Ved utgangen av april 2013 hadde kompetansefondet en markedsverdi på 359,4 mill. kroner. Denne var fordelt med 66,3 mill. kroner i utenlandske aksjer, 26,5 mill. kroner i norske aksjer, 160,7 mill. kroner i norske obligasjoner, 72,9 mill. kroner i utenlandske obligasjoner, 30,7 mill. kroner i eiendom og 2,1 mill. kroner i bank. Kapitalforvaltningsstrategien for Aust-Agder utviklings og kompetansefond er endret fra Utenlandske aksjer/aksjefond er økt med 5 % og Norske omløpsobligasjoner er redusert med 5%. Denne endringen ble gjennomført i januar. Strategien inneholder regler for sammensetning av porteføljen og eventuelt rebalansering av porteføljen. Porteføljen skal etter AAUKs strategi ha følgende sammensetning: Norske aksjer/aksjefond 8 % Utenlandske aksjer/aksjefond 17 % Sum aksjer 25 % Norske omløpsobligasjoner 44 % Utenlandske omløpsobligasjoner 20 % Sum obligasjoner 64 % Eiendomsfond 10 % Bankinnskudd 1 % Investeringsporteføljens fordeling på ovennevnte aktivaklasser ved utgangen av januar, april, juli og oktober skal legges til grunn for beslutning om det skal foretas rebalansering eller ikke. Hvis faktisk allokering i en aktivaklasse avviker mer enn 2 prosentpoeng fra strategivektene, skal man rebalansere porteføljene tilbake til strategivektene. Det skal også foretas rebalansering dersom den samlede allokeringen til aksjer avviker med mer enn 2 prosentpoeng fra samlet strategisk vekt. Det skal ikke foretas rebalansering i eiendomsfond. Når det gjelder fordeling på aktivaklasser ved utgangen av april 2013 har utenlandske aksjer en andel på 18,5 %, norske aksjer en andel på 7,4 % norske obligasjoner en andel på 44,7 %, Side17

18 utenlandske obligasjoner en andel på 20,3 %, eiendom en andel på 8,6 % og driftskontoen en andel på 0,6 %. Per er det ingen avvik i fordelingen på aktivaklassene eller den samlede aksjeandel som avviker mer en 2 prosentpoeng. Det skal derfor ikke foretas rebalansering per Vedlagt følger et tabellsett fra rapporteringssystemet til Gabler AS som danner grunnlag for drøftingen i saken. 3. NÆRMERE OM AVKASTNINGEN PR Den første tabellen porteføljeoversikt siste måned, viser markedsverdien på totalporteføljen fordelt på aktivaklasser for april måned. Videre vises aktivasammensetningen og avkastningen og utviklingen i referanseindeksene, også det fordelt på aktivaklasser. Som det går frem av tabellen har verdien økt med 3,2 mill. kroner i april måned. Den fordeler seg med en økning på norske aksjer på 0,2 mill. kroner, en økning på 0,8 mill. kroner i utenlandske aksjer, en økning på norske obligasjoner på 1,2 mill. kroner og en økning på 0,9 mill. kroner for utenlandske obligasjoner. For eiendomsfondet er det en økning på 0,1 mill. kroner. Samlet er det en avkastning i februar på 0,9 %. Referanseindeksen viser en avkastning på 1,2 %. Dette gir en mindreavkastning på 0,3 %. For utenlandske aksjer er det en økning på 1,2 %. Referanseindeksen viser en økning på 3,0 % slik at det blir en mindreavkastningen på 1,8 %. For norske aksjer er det en økning på 0,8 %. Referanseindeksen har en vekst på 1,9 %. Dette gir en mindreavkastning på 1,1 %. Norske obligasjoner har en avkastning på 0,7 %. Referanseindeksen har en økning på 0,6 %. Det gir en meravkastning på 0,2 %.(avrundinger) Utenlandske obligasjoner har en økning på 1,3 %. Referanseindeksen er på 1,2 %. Dette gir en meravkastning på 0,1%. For eiendom er det en avkastning på 0,4 %. Det samme er tilfelle for referanseindeksen. Den andre tabellen porteføljeoversikt hittil i år viser markedsverdien på totalporteføljen fordelt på aktivaklasser for perioden fra januar til og med april Videre vises aktivasammensetningen og avkastningen og utviklingen i referanseindeksene, også det fordelt på aktivaklasser. Som det går frem av tabellen er avkastningen 13,8 mill. kroner de 4 første månedene i Avkastningen på 13,8 mill. kroner fordeler seg med en økning på 6,2 mill. kroner i utenlandske aksjer og en økning på 1,7 mill. kroner i norske aksjer. Norske obligasjoner har en vekst på 3,7 mill kroner og utenlandske obligasjoner har en vekst på 1,5 mill. kroner. Eiendom viser en avkastning på 0,7 mill. kroner. Samlet er det en avkastning de fire første månedene på 4,0 %. Referanseindeksen viser en vekst på 4,1 %. Dette gir en mindreavkastning på 0,1 %. For utenlandske aksjer er det en vekst på 11,3 %. Referanseindeksen viser en økning på Side18

19 13,6 %. Det gir en mindreavkastning på 2,3 %. For norske aksjer er det en økning på 6,9 %. Referanseindeksen har en vekst på 8,1 %. Dette gir en mindreavkastning på 1,2 %. Norske obligasjoner har en avkastning på 2,4 %. Referanseindeksen viser en avkastning på 1,3 %. Dette gir en meravkastning på 1,1 %. Utenlandske obligasjoner har en avkastning på 2,1 %. Referanseindeksen har en vekst på 2,0 %. Det gir en meravkastning på 0,1 %. For eiendom er det en avkastning på 2,2 %. Det er samme vekst i referanseindeksen. Tabellarkene for totalporteføljen viser totalporteføljens utvikling siden oppstart av forvaltningen i mai 2004 og frem til og med april Her vises bl.a. gjennomsnittlig årlig avkastning på porteføljen og for referanseindeksene. Som en ser både av tabellen og figuren har fondet når vi ser hele perioden under ett en årlig avkastning på 6% og en årlig meravkastning på 0,9 %. Videre viser arket for relativ avkastning II avkastningstall for hvert av de siste 4 kalenderårene og de siste 3, 6 måneder, samt en grafisk framstilling av avkastning hittil i år mot indeks. 4. OPPSUMMERING Fortsatt er det stor usikkerhet knyttet til den finansielle utviklingen og det er vanskelig å si noe om avkastningen i 2013 på bakgrunn av utviklingen i årets første tertial. Perioden har isolert sett en avkasting som er betydelig bedre enn plassering i bank, med en samlet avkastning på 13,8 mill. kroner eller 4%. Porteføljen har totalt en mindreavkastning på 0,1% i første tertial Utenlandske aksjer og norske aksjer har første tertial en mindreavkastning. Eiendom har en avkastning som indeksen. Resten av aktivaklassene har en meravkastning i første tertial. Vedlegg: Avkastning på fondets kapital pr Side19

20 Side20

21 Side21

22 Side22

23 Side23

24 Dato: Arkivref: / /2013 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Bent Sørensen Saksnr. Utvalg Møtedato 13/21 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Årsregnskap FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Årsregnskap 2012 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjennes. 2. Årets overskudd på kroner anvendes som følger: kroner avsettes til utdeling av midler i 2013 i samsvar med fondets vedtekter kroner tillegges tilleggskapitalen kroner avsettes til bufferkapital. Side24 1

25 2. BAKGRUNN FOR SAKEN Det er styret i en stiftelse som skal vedta stiftelsens regnskap. Regnskapet for 2012 følger som vedlegg til saken. Vedlegger revisors utkast til revisjonsberetning. Etter at styret har behandlet og underskrevet regnskapet vil revisor utarbeide endelig revisjonsberetningen slik at den kan forelegges rådsforsamlingen 21. juni Når det gjelder avkastning var 2012 et meget godt år for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, med et overskudd på kroner. I fondets kapitalforvaltningsstrategi vedtatt 30. november 2012 heter det bl.a.: 2.1 Grunnkapital Det er en grunnleggende forutsetning at grunnkapitalen over tid skal opprettholde realverdien. I følge vedtektene skal dette gjøres ved at minst en tiendedel av kapitalavkastningen normalt legges til grunnkapitalen hvert år og alltid slik at grunnkapitalen opprettholder sin realverdi. For å operasjonalisere dette legges det opp til at grunnkapitalen hvert år skal tilføres den del av avkastningen som tilsvarer siste års vekst i konsumprisindeksen. Når det gjelder avsetning til bufferfond heter det i fondets kapitalforvaltningsstrategi bl.a. følgende: 2.2 Bufferkapital Fondet må ha en bufferkapital som kan benyttes til å opprettholde fondets realverdi og muliggjøre utdelinger av midler fra fondet i år med dårlig avkastning. Bufferkapitalen vil også legge grunnlaget for økt handlefrihet i finansforvaltningen. Dette innebærer muligheter for å kunne ta økt risiko med en høyere avkastning over tid. Pr. 31. desember 2011 er det avsatt 24,8 mill. kroner i bufferkapital. 2.3 Bruk av avkastning Ved fordeling av avkastningen skal følgende prioritering legges til grunn: 1. Opprettholdelse av fondets realverdi. 2. Utdeling av midler 3. Oppbygging av bufferkapital. Når det gjelder denne prioriteringen skal den være slik at kravet om opprettholdelse av fondets realverdi alltid skal være tilfredsstilt før avsetninger til utdeling av midler og oppbygging av bufferkapital kan finne sted. Tilleggskapital Grunnkapitalen er på 244 mill. kroner. Ved inngangen til 2011 var tilleggskapitalen på i alt kroner. For å opprettholde realverdien på grunnkapitalen må man avsette kroner til tilleggskapitalen. Dette baserer seg på en vekst i konsumprisindeksen på 0,8 % fra 2011 til Tilleggskapitalen pr vil da samlet være på kroner. Side25

26 Utdeling av midler Styret vedtok i sak 13/16 at fra overskuddet for 2012 så skal inntil 10 millioner kroner benyttes til utdeling av midler i henhold til stiftelsens formål. Bufferkapital Hensikten med bufferkapital er at en i år med dårlig avkastning kan dele ut midler. I tillegg vil oppbygging av et bufferfond gi økt handlefrihet i finansforvaltningen. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond hadde pr avsatt kroner i bufferkapital. Fra overskuddet for 2012 på totalt kroner foreslås det at kroner benyttes til å styrke bufferkapitalen. Bufferkapitalen pr er da på kroner. 4. KONKLUSJON Sekretariatet tilrår at regnskapet for 2012 godkjennes. Det forslås videre at overskuddet i 2012 på kroner anvendes slik at kroner avsettes til utdeling av midler i 2013 i samsvar med fondets vedtekter, kroner tillegges tilleggskapitalen, og kroner avsettes til bufferkapital Vedlegg: Årsregnskap 2012 m/noter Revisors utkast til revisjonsberetning Side26

27 Side27

28 Side28

29 Side29

30 Side30

31 Side31

32 Side32

33 Side33

34 Side34

35 Dato: Arkivref: / /2013 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Ann Camilla Schulze-Krogh Saksnr. Utvalg Møtedato 13/22 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Årsberetning FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Årsberetning 2012 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjennes og oversendes rådsforsamlingen. 2. BAKGRUNN FOR SAKEN OG KONKLUSJON Vedlagt følger årsberetning for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond i Det foreslås at styret godkjenner årsberetning 2012 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og at årsberetningen oversendes rådsforsamlingen. Vedlegg: Årsberetning for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2012 Tildelinger 2012 Side35 1

36 ÅRSBERETNING Formål og bakgrunn Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ble opprettet 8. september Stiftelsen er et resultat av kommunenes salg av aksjer i Agder Energi AS til Statkraft. Bak stiftelsen står fylkets 15 kommuner. Kontoradressen er Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal. Stiftelsens arbeid er regulert av egne vedtekter vedtatt av innskyternes kommunestyrer og av lov om stiftelser. Stiftelsens formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust- Agder og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår. Den samlede grunnkapitalen er på 244 mill. kroner. Fra den enkelte kommune er det skutt inn slik kapital: Totalt (mill. kr) Bykle: 2,0 Valle: 1,0 Bygland: 0,5 Evje og Hornnes: 1,0 Iveland: 0,5 Birkenes: 4,0 Lillesand: 20,0 Grimstad: 80,0 Arendal: 120,0 Froland: 4,5 Åmli: 1,0 Vegårshei 0,5 Tvedestrand: 5,0 Gjerstad: 2,0 Risør: 2,0 Sum: 244 Side36 1

37 Når det gjelder forvaltningen av kapitalen skal den til enhver tid forvaltes slik at sikkerheten ivaretas på en fullt ut forsvarlig måte i forhold til formålet, og at avkastningen blir tilfredsstillende for å ivareta formålet. Ved forvaltningen skal det så langt som råd er tas etiske hensyn. I følge vedtektene skal minst en tiendedel av kapitalavkastningen normalt legges til grunnkapitalen hvert år, og alltid slik at grunnkapitalen opprettholder sin realverdi. Den øvrige avkastning kan brukes det enkelte år til å fremme stiftelsens formål eller tillegges et fond som kan benyttes senere år. 2. Rådsforsamling, styre og administrasjon Ved rådsforsamlingens møte 15. juni 2012 møtte følgende representanter: Arendal kommune v/ Einar Halvorsen Birkenes kommune v/ Arild Espegren Bygland kommune v/ Leiv Rygg Bykle kommune v/jon Rolf Næss Evje og Hornnes kommune v/bjørn Ropstad Froland kommune v/ Sigmund Pedersen Grimstad kommune v/ Hans Antonsen Lillesand kommune v/ Hege Marie Holthe Risør kommune v/atle Svendal (fullmakt) Tvedestrand kommune v/ Jan Dukene Valle kommune v/tarald Myrum Vegårshei, Åmli, Gjerstad og Iveland kommuner var ikke representert på rådsforsamlingens møte. Fra er Gro-Anita Mykjåland leder av rådsforsamlingen. Nestleder er Jan Dukene. Rådsforsamlingens viktigste oppgave er å velge styre for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Styret har frem til bestått av følgende personer: Leder av styret Atle Svendal, med personlig varamedlem Tormod Vågsnes, Nestleder Terje Stalleland, med personlig varamdlem Anne Midtlien. Rolf Urfjell med personlig varamedlem Kristin Bertelsen, Arne Thomassen, med personlig varamedlem Åshild Martinussen, Signe Sollien Haugå, med personlig varamedlem Kay Jeiskelid, Iren H. Aune, med personlig varamedlem Ingrid Skårmo Marianne Landaas, med personlig varamedlem Reidar Grøsle. Etter har styret bestått av følgende personer: Leder av styret Atle Svendal,med personlig varamedlem Tormod Vågsnes Nestleder Terje Stalleland, med personlig varamedlem Anne Midtlien, 2 Side37

38 Linda Jenssen, med personlig varamedlem Arvid Johannesen Arne Thomassen, med personlig varamedlem Åshild Martinussen Signe Sollien Haugå, med personlig varamedlem Tarald Myrum Irene H. Aune, med personlig varamedlem Ingrid Skårmo, Marianne Landaas, med personlig varamedlem Reidar Grøsle Styret er det øverste organet i stiftelsen, og det har i løpet av 2012 vært avholdt 6 styremøter. Styret har vært opptatt av å styrke sin kontakt med regionale virksomheter, samt å være oppdatert på status i prosjekter som går over flere år. I den forbindelse har styret bla hatt møte med Flumill, UiA, og Sørlandet sykehus. I 2012 har styret behandlet 46 saker. Aust-Agder fylkeskommune ved fylkesrådmannen er forretningsfører og sekretariat for fondet. Ass. fylkesrådmann John G. Bergh er daglig leder. Stiftelsen har ingen ansatte. Virksomheten har ingen forurensende virkning for det ytre miljø. 3. Virksomheten 3.1 Kapitalforvaltning Styret har i 2012 fulgt gjeldende kapitalforvaltningsstrategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Kapitalforvaltningsstrategien forutsetter at en foretar en årlig vurdering av strategien. Styret har i 2012 foretatt en ny gjennomgang av strategien for forvaltning av fondets midler for 2013, og vedtok å øke andelen av utenlandske aksjer med 5 prosentpoeng og redusere andelen av norske obligasjoner tilsvarende ellers opprettholdt styret samme sammensetning av porteføljen for 2013 som i Denne endringen ble gjennomført januar For alle aktivaklasser med unntak av eiendomsfond utlyste fondet høsten 2010 et offentlig anbud på kapitalforvaltningstjenester. Anbudet ble gjennomført i samarbeid med fondets rådgiver Gabler AS. På bakgrunn av anbudet inngikk fondet omkring årsskiftet 2010/2011 avtaler med følgende kapitalforvaltere: DnB NOR Kapitalforvaltning AS norske aksjer og norske obligasjoner Nordea Investment Management AB utenlandske aksjer AllianceBernstsein utenlandske obligasjoner I den etterfølgende tabellen vises balansen pr og pr fordelt på aktivaklasser. Alle tall er i mill. kroner og prosent. I tabellen har en også vist fordelingen på aktivaklasser slik de følger av vedtatt strategi for Side38

39 Aktivasammensetning Fordeling på aktivaklasser i % mill. kr Strategi 2012 Utenlandske aksjer 38,4 42,9 11,9 12,4 12,0 valutasikret Norske aksjer 22,1 24,8 6,8 7,1 8,0 Norske obligasjoner 163,5 175,2 50,5 50,5 49,0 Utenlandske obligasjoner 65,8 71,4 20,3 20,6 20,0 Eiendomsfond 30,6 31,2 9,5 9,0 10,0 Bankinnskudd 3,1 1,3 1,0 0,4 1,0 Sum 323,6 346, ,0 Fondet hadde ved utgangen av 2012 en fordeling på aktivaklasser som var i samsvar med vedtatt strategi for Det ble i 2012 ikke gjennomført noen rebalanseringer i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Når det gjelder avkastning var 2012 et meget godt år for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Tabellen som følger gir en oversikt over avkastningen av fondets midler i Avkastning i Avkastning i % mill. kroner Portefølje Referanseindeks Meravkastning Utenlandske aksjer 4,5 11,8 17,8-6,0 Norske aksjer 2,7 12,2 15,3-3,2 Norske obligasjoner 11,7 7,2 2,2 5,0 Utenlandske obligasjoner 5,6 8,4 7,2 1,2 Eiendomsfond 1,6 5,2 5,2 0,0 Driftskontoen 0,1 3,5 1,5 2,0 Sum 26,1 8,1 5,3 2,8 Samlet er det i 2012 en avkastning på 26,1 mill. kroner eller 8,1 %. Dette må sies å være et meget godt resultat. Til sammenligning kan nevnes at pengemarkedsindeksen ST1X, som er den indeks som best replikerer bankavkastning, for samme periode hadde en avkastning på 1,5 %, samt fondets driftskonto som har en avkastnng på 3,5% i Av den samlede avkastning på 26,1 mill. kroner, har norske aksjer en avkastning på 2,7 mill. kroner mens utenlandske aksjer har en avkastning på 4,5 mill. kroner. Norske obligasjoner bidrar med en avkastning på11,7 mill. kroner og utenlandske obligasjoner bidrar med 5,6mill. kroner. Eiendomsfond har gitt en avkastning på 1,6 mill. kroner. I 2012 er det en avkastning på 8,1 prosent. Målt i forhold til referanseindeksene er det en meravkastning på 2,8 %. Norske aksjer har en avkastning på 12.2 % i Dette er 3,2 % under referanseindeksen. For utenlandske aksjer er avkastningen på11,8 %. Det er en mindreavkastning på 6,0 % i forhold til referanseindeksen. For norske obligasjoner er det en avkastning på 7,2 %, noe som gir en mereavkastning på 5,0 % i forhold til referanseindeksen. Utenlandske obligasjoner har en positiv avkastning på 8,4 prosent. Dette er en meravkastning Side39 4

40 på 1,2 % i forhold til referanseindeksen.. Når det gjelder eiendomsfond er det en avkastning på 5,2 % som er lik referanseindeksen. I kapitalforvaltningsstrategien for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond står det at det i forvaltningen av utenlandske aksjer skal det så langt som råd er tas etiske hensyn. Midlene i utenlandske aksjer var i 2012 plassert i et Nordea fond som har etisk forvaltning. I tabellen som følger gis det en oversikt over avkastningen av fondets midler i perioden en har drevet med aktiv forvaltning, dvs. i perioden Avkastning i mill. kroner Tidsvektet akkumulert avkastning i % Annualisert avkastning i % Utenlandske 18,4 44,0 4,3 aksjer Norske aksjer 19,7 182,5 12,7 Norske 83,1 52,4 5,0 obligasjoner Globale 10,6 17,6 8,2 obligasjoner Eiendom 4,5 18,0 5,7 Driftskontoen 1,0 32,8 3,3 Sum 137,3 63,0 5,8 Ser vi på hele perioden med aktiv kapitalforvaltning av fondets midler, fra er avkastningen på 137,3 mill kroner. Denne fordeler seg med en avkastning på 18,4 mill kroner i utenlandske aksjer, 19,7 mill kroner i norske aksjer, 83,1 mill kroner i norske obligasjoner, 10,6 mill kroner i Globale obligasjoner og 4,5 mill kroner i Eiendom. For utenlandske aksjer inkludert valutasikring har veksten vært på 44,0 %. Norske aksjer har hatt en vekst på hele 182,5 %, norske obligasjoner har hatt en vekst på 52,4 %, globale obligasjoner har hatt en vekst på 17,6 % og eiendom en vekst på 18,0 %. Ser man på en gjennomsnittlig årlig avkastning, så ligger denne på 4,3 % for utenlandske aksjer, 12,7 % for norske aksjer, 5,0 % for norske obligasjoner, 8,2 % for globale obligasjoner, 5,7 % for eiendom og 3,3 % for driftskontoen. Tabellen viser avkastningen i % for perioden For Globale obligasjoner og Eiendom er tidsperioden kortere. Akkumulert avkastning for denne perioden er på 63,0 %, eller 5,8 % årlig gjennomsnittlig avkastning. Dersom midlene hadde vært plassert i pengemarkedet har pengemarkedsindeksen gitt en akkumulert avkastning på 27,3 % i perioden. Det betyr at det i perioden med aktiv kapitalforvaltning er oppnådd en meravkastning i forhold til pengemarkedet. Målt i forhold til referanseindeksen, har Aust- Agder utviklings- og kompetansefond en årlig meravkastning på 0,9 %. Gabler AS har bistått Aust-Agder utviklings- og kompetansefond i spørsmål knyttet til kapitalforvaltningen i Side40 5

Kompetanse. Nyskapning. Utvikling. Årsberetning og regnskap

Kompetanse. Nyskapning. Utvikling. Årsberetning og regnskap Kompetanse Nyskapning Utvikling 2014 Årsberetning og regnskap Innhold 1. Formål og bakgrunn Stiftelsen Aust-Agder utviklingsog kompetansefond ble opprettet 8.5.2003. Stiftelsen er et resultat av kommunenes

Detaljer

EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE 1 Innhold 1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen... 3 1.1 Kommunestyrets vedtak... 3 1.2 KS Eierforums anbefaling om eierskapsmelding... 4 1.3 Arbeidsmetode... 4 1.4 Første

Detaljer

Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 76/12 Formannskapet 10.05.2012 92/12 Bystyret 31.05.2012

Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 76/12 Formannskapet 10.05.2012 92/12 Bystyret 31.05.2012 ARENDAL KOMMUNE Saksbehandlere Ingunn Kilen Thomassen og Trond S. Berg Saksprotokoll Referanse: 2010/1661 / 20 Ordningsverdi: 250 Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 76/12 Formannskapet 10.05.2012

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014 Søgne kommune Arkiv: M50 Saksmappe: 2014/1776-15036/2014 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 30.04.2014 Saksframlegg Avfall Sør AS - Eierskapsmelding del 2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Søgne kommune Arkiv: 570 Saksmappe: 2013/1588-33594/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.10.2013 Saksframlegg Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

EIERSKAPSMELDING. Grobunn for vekst? VEGÅRSHEI KOMMUNE levende og inkluderende

EIERSKAPSMELDING. Grobunn for vekst? VEGÅRSHEI KOMMUNE levende og inkluderende EIERSKAPSMELDING Grobunn for vekst? VEGÅRSHEI KOMMUNE levende og inkluderende EIERSKAPSUTVALGET JANUAR - MAI 2008 BEHANDLET I KOMMUNESTYRET MAI 2008 OPPDATERT, MED PÅFØLGENDE POLITISK BEHANDLING MARS 2010

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Orientering om Status økonomi pr 31.08.12

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Innst. 436 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 15 (2010 2011)

Innst. 436 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 15 (2010 2011) Innst. 436 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Meld. St. 15 (2010 2011) Innstilling fra finanskomiteen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Til Stortinget 1. Innledning

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Selskapskontroll i Returkraft AS

Selskapskontroll i Returkraft AS ! Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll i Returkraft AS Rapport fra Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS november 2011 Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Innledning...

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.03.2015 Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) 21.02.2015

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/12 12/197 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/12 12/197 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes på telefon 52 85 74 19 / 21 eller på e-post til valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER FORVALTNINGSREVISJON REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SEPTEMBER 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTE NR.: 04/3 TID: 09.03.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Saksframlegg. Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013

Saksframlegg. Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-14851/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 29.04.2014 Saksframlegg Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 54/14

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Eierskapsmelding 2008

Eierskapsmelding 2008 Eierskapsmelding 2008 Tromsø ASVO as, Tromsø parkering KF og Tromsø Kulturhus KF Vedtatt i kommunestyret 28.05.2008 I kommunestyrets møte 28. mai 2008, sak 96/08, ble det fattet følgende vedtak: Kommunestyret

Detaljer