Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: Tid: 12:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn: Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen Irene Henriksen Aune Signe Sollien Haugå Marianne Landaas Linda Jenssen Fra administrasjonen: John G. Bergh Bent Sørensen Lisbeth Ramsdal Funksjon: Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Daglig leder Rådgiver Konsulent Kopi: Vararepresentantene Forfall meldes snarest mulig til Side1

2 Saksnr Innhold ST 14/9 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07. februar 2014 ST 14/10 Oppfølging av tildelte tilskudd mars 2014 ST 14/11 Avkastning på fondets kapital pr ST 14/12 Forvaltning av Aust-Agder utviklings- og kompetansefonds kapital fra ST 14/13 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - styresammensetning - selvstedighetskrav ST 14/14 UTLYSNING AV MIDLER I 2014 ST 14/15 Eventuelt til 14. mars Side2

3 Dato: Arkivref: / /2014 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Lisbeth Ramsdal Saksnr. Utvalg Møtedato 14/9 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07. FEBRUAR FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 07. februar 2014 godkjennes. Vedlegg: Protokoll fra styremøte 07. februar 2014 Side3 1

4 Dato: Arkivref: / /2014 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Lisbeth Ramsdal Saksnr. Utvalg Møtedato 14/10 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond OPPFØLGING AV TILDELTE TILSKUDD MARS FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning. Side4 1

5 2. BAKGRUNN FOR SAKEN I henhold til rutine for håndtering av tildelte tilskudd, skal det ved hvert styremøte informeres om status angående delutbetalinger og sluttutbetalinger i de ulike prosjektene. 3. TILSAGN GITT I 2011 Sluttutbetaling er foretatt til prosjektet Cardialarm og mottaker Cardialarm AS med kr Tilsagn nr 2011/10. Sluttutbetaling er foretatt til prosjektet Samarbeid om marin forskning og faglig utvikling i Agder med kr Tilsagn nr 2011/05. Det er nå ingen flere utbetalinger på tilsagn gitt i TILSAGN GITT I 2012 Sluttutbetaling er foretatt til prosjektet Mobilisering innovasjon velferdsteknologi og mottaker Arena Helse med kr Tilsagn nr 2012/ TILSAGN GITT I 2013 Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i Vedlegg: Oppfølging av tildelte tilskudd 2011 og 2012 Side5

6 Side6

7 Side7

8 Dato: Arkivref: / /2014 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Bent Sørensen Saksnr. Utvalg Møtedato 14/11 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond AVKASTNING PÅ FONDETS KAPITAL PR FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Side8 1

9 2. BAKGRUNN FOR SAKEN Ved inngangen til 2014 hadde kompetansefondet en markedsverdi på 374,3 mill. kroner. Denne var fordelt med 70,5 mill. kroner i utenlandske aksjer, 32,5 mill. kroner i norske aksjer, 164,5 mill. kroner i norske obligasjoner, 74,6 mill. kroner i utenlandske obligasjoner, 31,9 mill. kroner i eiendom og 0,3 mill. kroner i bank. Ved utgangen av januar 2014 hadde kompetansefondet en markedsverdi på 371,4 mill. kroner. Denne var fordelt med 80,0 mill. kroner i utenlandske aksjer, 29,0 mill. kroner i norske aksjer, 152,1 mill. kroner i norske obligasjoner, 75,8 mill. kroner i utenlandske obligasjoner, 32,1 mill. kroner i eiendom og 2,5 mill. kroner i bank. Kapitalforvaltningsstrategien for Aust-Agder utviklings og kompetansefond er endret fra Utenlandske aksjer/aksjefond er økt med 5 % og Norske omløpsobligasjoner er redusert med 3 % og eiendomsfond er redusert med 2 %. Denne endringen ble gjennomført i januar. Rebalanseringsgrensen ble pr i tillegg endret fra 2 prosentpoeng til 3 prosentpoeng. Strategien inneholder regler for sammensetning av porteføljen og eventuelt rebalansering av porteføljen. Porteføljen skal etter AAUKs strategi for 2014 ha følgende sammensetning: Norske aksjer/aksjefond 8 % Utenlandske aksjer/aksjefond 22 % Sum aksjer 30 % Norske omløpsobligasjoner 41 % Utenlandske omløpsobligasjoner 20 % Sum obligasjoner 61 % Eiendomsfond 8 % Bankinnskudd 1 % Investeringsporteføljens fordeling på ovennevnte aktivaklasser ved utgangen av januar, april, juli og oktober skal legges til grunn for beslutning om det skal foretas rebalansering eller ikke. Hvis faktisk allokering i en aktivaklasse avviker mer enn 3 prosentpoeng fra Side9

10 strategivektene, skal man rebalansere porteføljene tilbake til strategivektene. Det skal også foretas rebalansering dersom den samlede allokeringen til aksjer og/eller obligasjoner avviker med mer enn 3 prosentpoeng fra samlet strategisk vekt. Det skal ikke foretas rebalansering i eiendomsfond. Når det gjelder fordeling på aktivaklasser ved utgangen av januar 2014 har utenlandske aksjer en andel på 21,5 %, norske aksjer en andel på 7,8 %, norske obligasjoner en andel på 40,9 %, utenlandske obligasjoner en andel på 20,4 %, eiendom en andel på 8,6 % og driftskontoen en andel på 0,7 %. Per er det ingen avvik i fordelingen på aktivaklassene eller den samlede aksjeandel som avviker mer en 3 prosentpoeng. Det skal derfor ikke foretas rebalansering per Vedlagt følger et tabellsett fra rapporteringssystemet til Gabler AS som danner grunnlag for drøftingen i saken. 3. NÆRMERE OM AVKASTNINGEN PR Tabellen porteføljeoversikt siste måned, viser markedsverdien på totalporteføljen fordelt på aktivaklasser for januar måned. Videre vises aktivasammensetningen og avkastningen og utviklingen i referanseindeksene, også det fordelt på aktivaklasser. Som det går frem av tabellen er verdien redusert med 0,2 mill. kroner i januar måned. Den fordeler seg med en reduksjon på 2,3 mill. kroner i utenlandske aksjer og 0,9 mill. kroner på norske aksjer. For norske obligasjoner er det en økning på 1,6 mill. kroner og for utenlandske obligasjoner en økning på 1,2 mill. kroner. For eiendomsfondet er det en økning på 0,1 mill. kroner. Samlet er det en avkastning i januar på - 0,1 %. Referanseindeksen viser en reduksjon på 0,2 %. Dette gir en meravkastning på 0,2 %. (avrunding) For utenlandske aksjer er det en reduksjon på 2,8 %. Referanseindeksen viser en reduksjon på 3,2 % slik at det blir en mereavkastning på 0,4 %. For norske aksjer er det reduksjon på 3,1 %. Referanseindeksen har en reduksjon på 2,4 %. Dette gir en mindreavkastning på 0,7 %. Norske obligasjoner har en avkastning på 1,1 %. Referanseindeksen har en avkastning på 0,7 %. Det gir en meravkastning på 0,4 %. Utenlandske obligasjoner har en avkastning på 1,6 %. Referanseindeksen har en avkastning på 1,6 %. Det gir en avkastning som er lik referanseindeksen. Eiendom har en avkastning på 0,4 %. Referanseindeksen øker med 0,4 %. Det gir en avkastning som er lik referanseindeksen. Når det gjelder avkastning siden 2004 er globale aksjer den eneste aktivaklassen som har mindreavkastning i forhold til indeksen. Tabellarket for porteføljeoversikt i % viser totalporteføljens utvikling siden oppstart av forvaltningen i mai 2004 og frem til og med januar Her vises bl.a. gjennomsnittlig årlig avkastning på porteføljen og for referanseindeksene. Som en ser både av tabellen og figuren har fondet når vi ser hele perioden under ett en årlig meravkastning på 1,0 %. Side10

11 Videre viser vedlagt ark for relativ avkastning avkastningstall for hvert av de siste 4 kalenderårene og de siste 3, 6 måneder, samt grafiske framstillinger av avkastningsavvik, forklaring til porteføljeresultat og tracking error. 4. KONKLUSJON Fortsatt er det stor usikkerhet knyttet til den finansielle utviklingen og det er vanskelig å si noe om avkastningen i 2014 på bakgrunn av utviklingen den første måneden i året. Januar har isolert sett en liten negativ avkasting i en periode hvor aksjemarkedet har gått noe ned. Porteføljen har som nevnt totalt en liten mindreavkastning i januar. Utenlandske aksjer og norske aksjer har i januar en mindreavkastning. Eiendom har i januar en avkastning som indeksen. Resten av aktivaklassene har en meravkastning i januar. Vedlegg: Avkastning pr Side11

12 Side12

13 Side13

14 Side14

15 Dato: Arkivref: / /2014 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Bent Sørensen Saksnr. Utvalg Møtedato 14/12 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond FORVALTNING AV AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFONDS KAPITAL FRA FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Valg av forvaltere av fondets kapital fra gjennomføres som en innkjøpsprosess som ivaretar kravene i lov om offentlige anskaffelser. 2. Dagens sammensetning av aktivaklasser legges til grunn for innkjøpsprosessen. 3. Eiendomsporteføljen inngår ikke i innkjøpsprosessen. 4. Gabler AS bistår inntil videre fondet med innkjøpsprosessen. 5. I styremøtet vil en komme tilbake med en tilråing vedrørende om en bør velge en depotløsning og eventuelle konsekvenser som følger av dette. Side15 1

16 2. BAKGRUNN FOR SAKEN Det ble høsten 2010 gjennomført et offentlig anbud for forvaltning av kompetansefondets kapital. Avtaleperioden er 3+1 år. De nåværende avtaler utløper rundt årsskiftet 2015/ FORSLAG TIL LØSNING OG KONSEKVENSER Det har vært uklart om kompetansefondet er omfattet av lov og forskrift for offentlige anskaffelser. I den forbindelse har en innhentet en juridisk vurdering fra Kluge advokatfirma DA som har kompetanse innen offentlige anskaffelser. (vedlegg) En har i tillegg bedt om presiseringer vedrørende dette fra samme advokatfirma. (vedlegg) Advokatfirmaet konkluderer med at Kompetansefondet antakelig er omfattet av lov om offentlige anskaffelser, men at forvaltning av fondets kapital ikke er omfattet av forskriftens bestemmelser. Dette betyr at en ikke er nødt til å gjennomføre en full offentlig anbudsprosess, men at lovens krav kan ivaretas ved at man forespør tre leverandører innen hver aktivaklasse. En har i tillegg fått presisert fra Kluge DA at en ikke kan forlenge gjeldende kontrakter ut over fire år da dette vil være en ulovlig anskaffelse etter lov om offentlige anskaffelser. Kluge konkluderer også med at en avtalehorisont på 4 år er å anse som det tidsperspektiv en slik avtale skal ha etter loven. Kompetansefondet har tidligere i flere omganger i samarbeid med rådgiver gjennomført anbudsprosesser for anskaffelse av forvalter for de aktuelle aktivaklasser. En har gode erfaringer med dette, men prosessen er både tidskrevende og ressurskrevende. Prosessen er også tids- og ressurskrevende for de som byr på produktene som etterspørres. En del av kapitalforvalterne er globale, og har ikke kompetanse eller erfaring med norske anbudsprosesser, og man vil derfor kunne få et smalere utvalg av forvaltere å velge mellom. Uansett vil man måtte evaluere innkomne tilbud nøye etter et sett av kriterier for å få en systematisk evaluering av tilbudene. Det finnes alternativer til dagen løsning for forvaltertjenester. Styret er blitt presentert for en depotløsning som Gabler AS har. Der kan en velge mellom forskjellige forvaltere innen en aktivaklasse, og hvor det er enklere at rebalansere og evt. bytte leverandør underveis. I tillegg finnes det løsninger hvor en frittstående rådgiver/forvalter ivaretar forvaltningen ut fra strategien og hvor forvalter til en hver tid velger de produkter som forvalter mener er de beste. Når det gjelder en depotløsning vurderes det som problematisk at Gabler AS som er rådgiver for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er en av leverandørene av depotløsning. En vil i en innkjøpsprosess for en deponiløsning ikke kunne bruke Gabler AS som rådgiver. Når det gjelder en frittstående forvalter som velger produktene for kompetansefondet vurderes det slik at dette vil være enklere å administrere, men at den rolle styret i dag har i arbeidet med kapitalforvaltningen vil bli redusert. Det er viktig at styret har en aktiv rolle i kapitalforvaltningen, da det er en av de sentrale oppgavene i kompetansefondet. Side16

17 Når det gjelder eiendomsporteføljen er denne ikke likvid og kan derfor ikke inngå i anskaffelsesprosessen. Gabler AS bisto fondet ved forrige anbudsprosess og det vil være naturlig at en også bruker Gabler AS til den kommende innkjøpsprosess hvis en ikke skal anskaffe en depotløsning. 4. KONKLUSJON Sekretariatet tilrår at anskaffelsesprosessen for forvaltere fra gjennomføres som en innkjøpsprosess hvor en innhenter tilbud fra minst tre leverandører slik at en tilfredsstiller kravene etter lov om offentlige anskaffelser. En tilrår også at en fortsetter med dagens forvaltningsregime hvor en velger ut enkelforvaltere for hver aktivaklasse. Når det gjelder spørsmålet om en depotløsning kan en eventuelt be om tilbud med og uten deponi. En vil komme tilbake til styret vedrørende spørsmålet om en skal velge en depotløsning Eiendomsporteføljen er ikke likvid og kan derfor ikke inngå i innkjøpsprosessen. Sekretariatet tilrår at en inntil videre bruker Gabler AS som rådgiver i innkjøpsprosessen. Ved en eventuell innkjøpsprosess vedrørende en depotløsning vil en komme tilbake til konsekvensene av dette. Vedlegg: Uttalelse fra Kluge advokatfirma AS. Tilleggsuttalelse fra Kluge advokatfirma DA. Side17

18 NOTAT Til: Fra: Ansvarlig advokat: Vår ref.: Aust-Agder fylkeskommune ved Bent Sørensen Trine Riiber Thomas G. Naalsund \ \v1\trri Dato: Oslo, 19. november 2013 SAKEN GJELDER: Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - forholdet til anskaffelsesregelverket 1 INNLEDNING Jeg viser til e-post av samt til telefonsamtale den , der det ble gitt nærmere opplysninger om stiftelsens organisering og virksomhet. Det fremgår av e-posten av at det er to problemstillinger som ønskes besvart. For det første er det bedt om en vurdering av om stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er forpliktet til å følge regelverket om offentlige anskaffelser. Videre, forutsatt at stiftelsen omfattes av lov og forskrift om offentlige anskaffelser, er det spørsmål om stiftelsens anskaffelser av verdipapirer faller inn under regelverket. Jeg har oppfattet at det både gjelder kontrakter om kapitaltransaksjoner og kjøp av finansielle tjenester i forbindelse med slike. Vurderingene nedenfor er basert på det oversendte materialet og supplerende opplysninger i ovennevnte telefonsamtale. Jeg presiserer for ordens skyld at andre og mer utfyllende opplysninger kan få betydning for vurderingene og konklusjonene nedenfor. 2 ER STIFTELSEN OMFATTET AV LOV OG FORSKRIFT OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER? 2.1 Rettslig utgangspunkt Hvilke oppdragsgivere som omfattes av lov om offentlige anskaffelser er regulert av 2, der det heter at: "[l]oven gjelder for statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer." Definisjonen av hvilke oppdragsgivere som omfattes av forskrift om offentlige anskaffelser er tilnærmet likelydende, jf. forskriften 1-2 (1). Spørsmålet er om stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er et offentligrettslig organ. Side18 side 1 av 6

19 Vilkårene for å anse noe som et offentligrettslig organ følger av anskaffelsesforskriften 1-2 (2), der det heter at: "Et offentligrettslig organ er ethvert organ: a. som tjener allmennhetens behov, og ikke er av industriell eller forretningsmessig karakter, og b. som er et selvstendig rettssubjekt og c. som i hovedsak er finansiert av myndigheter eller organer som nevnt i første ledd, eller hvis forvaltning er underlagt slike myndigheters eller organers kontroll, eller som har et administrativt-, ledelses- eller kontrollorgan der over halvparten av medlemmene er oppnevnt av slike myndigheters eller organer." Offentligrettslige organer er altså organer eller virksomheter som er organisert som egne rettssubjekter, og som står i et nært tilknytningsforhold til det offentlige. Begrunnelsen for at slike virksomheter omfattes av regelverket, er blant annet å hindre at andre hensyn enn rent forretningsmessige kan påvirke virksomhetens valg av leverandør. Alle de tre vilkårene må være oppfylt for at det skal være snakk om et offentligrettslig organ. I motsatt fall slår ikke formålet bak bestemmelsen til. 2.2 Vilkårene i 1-2 (2) bokstavene b og c Stiftelser er selvstendige rettssubjekter, og vilkåret i bokstav b er således oppfylt. Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er kontrollert av offentlige myndigheter ved at det er medlemmene, altså de stiftende kommunene, som utgjør rådsforsamlingen og som velger alle medlemmene av stiftelsens styre. Stiftelsen er antakelig også i hovedsak finansiert av det offentlige ved at de stiftende kommunene har skutt inn 100 prosent av grunnkapitalen. Også i vilkåret i bokstav c er dermed oppfylt. 2.3 Vilkåret i 1-2 (2) bokstav a Innledning I EU-domstolens praksis sees de to vilkårene i 1-2 (2) bokstav a, nemlig at virksomheten må "tjene allmennhetens behov" og ikke være av "industriell eller forretningsmessig karakter", i sammenheng. Det er således en helhetsvurdering av virksomheten som er avgjørende for om vilkåret er oppfylt. Formålet med bestemmelsen er at virksomheter som drives ut fra andre hensyn enn kommersielle og forretningsmessige skal omfattes av regelverket Vilkåret at stiftelsen tjener allmennhetens behov Det er neppe tvilsomt at stiftelsen tjener allmennhetens behov, jf. bokstav a. Allmennhetens behov er et begrep som i følge praksis skal tolkes vidt. Det skal foretas en helhetsvurdering der det er et sentralt moment om organet ivaretar behov i samfunnet fremfor juridiske eller enkeltpersoners interesser. I departementets veileder til forskrift om offentlige anskaffelser er utdanning og helse- og omsorgstjenester nevnt som eksempler på tjenester som antas å ivareta allmennhetens behov. Det følger av vedtektene 4 at formålet til stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond blant annet er: "[ ] å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder. Med kompetanse menes evnen til å utvikle kunnskap og forståelse samt å anvende dette til nyttige formål [ ]. Vår ref.: \ \v1\trri side 2 av 6 Side19

20 De som etter begrunnet prosjektsøknad mottar støtte, må utvikle kunnskap og kompetanse på høyere nivå til nytte for institusjonens egen utvikling og/eller lokalt næringsliv og/eller lokalforvaltningen." Det følger videre av stiftelsens årsberetning for 2012, punkt 3.2, at tildeling av midler i 2012 ble spisset inn mot områdene omsorg, e-helse og velferdsteknologi. Målsettingen med dette har vært å støtte tiltak og prosjekter som bidrar til å sikre og etablere arbeidsplasser og å styrke nyskapingsevnen i regionen. Dette tilsier at stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tjener allmennhetens behov. Til sammenligning har klagenemnda for offentlige anskaffelser i en sak fra 2005 (2005/184 Expology) lagt til grunn at det å stimulere til vekst og utvikling av næringsvirksomhet i en region faller innenfor "allmennhetens behov" Er virksomheten av "industriell eller forretningsmessig karakter"? At stiftelsen tjener allmennhetens behov er, som nevnt, ikke avgjørende etter bokstav a. Det er videre spørsmål om virksomheten er av "industriell eller forretningsmessig karakter". Dersom dette er tilfellet faller virksomheten likevel utenfor regelverket. For å avgjøre om en virksomhet er av industriell eller forretningsmessig karakter, må det foretas en konkret helhetsvurdering hvor blant annet betingelsene for virksomhetens aktiviteter, kommersiell risiko og omstendighetene ved stiftelsen av virksomheten, er sentrale momenter. Dersom man er i tvil, vil det ha betydning om virksomhetens er av en slik karakter at det samlet sett foreligger en risiko for at den vil kunne la seg lede av andre hensyn enn de forretningsmessige ved sine anskaffelser. Konkurransesituasjonen en virksomhet opererer i, vil være et sentralt moment ved vurderingen. Desto sterkere konkurranse virksomheten er eksponert for, jo mer trekker dette i retning av at virksomheten er innenfor det industrielle eller forretningsmessige området. Stiftelsen Aust Agder utviklings- og kompetansefond tildeler støtte/tilskudd til prosjekter/institusjoner/foretak i regionen, og er således ikke eksponert for noen konkurranse som sikrer at stiftelsen ikke tar andre hensyn enn de rent kommersielle ved sine beslutninger. Mangel på konkurranse er således et moment som trekker i retning av at stiftelsen omfattes av anskaffelsesregelverket. Videre følger det av EU-domstolens praksis at omstendighetene rundt etableringen av stiftelsen må tas i betraktning. Domstolen har lagt vekt på om virksomheten helt eller delvis finansieres av det offentlige gjennom mottak av støtte eller lignende. Dersom dette er tilfellet, vil det ofte innebære at det ikke kun tas forretningsmessige hensyn ved anskaffelsene. Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er 100 prosent finansiert av det offentlige gjennom innskutt grunnkapital og "senere innbetalt beløp" med til sammen , jf. vedtektene 6. Forvaltningen av grunnkapitalen medførte i 2012 en avkastning på kr (8,1 %) som følge av investeringer i norske og utenlandske aksjer og fond. I perioden har samlet avkastning vært på kr Stiftelsens virksomhet finansieres således dels gjennom offentlige midler (grunnkapitalen) og dels gjennom avkastning basert på kapitalforvaltning. Men da grunnkapitalen, som i sin helhet er skutt inn av kommunene, er en forutsetning for at det kan oppnås avkastning, trekker dette i retning av at virksomheten ikke er av industriell eller forretningsmessig karakter. Dette har også støtte i departementets veileder til reglene om offentlige anskaffelser, der det er uttalt at virksomheter som er 100 prosent eid av det offentlige som regel omfattes av regelverket. Det at fylkeskommunen fungerer som et slags sekretariat for stiftelsen ved å stille både arbeidskraft og lokaler til dens disposisjon, trekker etter min vurdering også i retning av at stiftelsen ikke drives på tilsvarende måte som private selskaper og at samfunnets interesser i hvordan den drives er stor, slik at det er rimelig at anskaffelsesregelverket kommer til anvendelse. Vår ref.: \ \v1\trri side 3 av 6 Side20

21 EU-domstolen har videre lagt vekt på om vedtektene stiller krav om at virksomheten har som formål å gå med overskudd. Dette vil i tilfelle kunne motvirke at virksomheten tar andre hensyn enn de økonomiske, men vil ikke alene kunne være avgjørende. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond skal, jf. vedtektene 6, sørge for at grunnkapitalen forvaltes slik at det oppnås størst mulig kapitalavkastning. Selv om overskudd er en forutsetning for at det skal kunne utbetales støtte/tilskudd, er likevel hovedformålet med stiftelsen å fremme allmenne interesser for regionen, ikke inntjening. Dette er ytterligere et moment som trekker i retning av at stiftelsen ikke er av industriell eller forretningsmessig karakter. Et annet moment som vil være relevant, er hvorvidt virksomheten selv bærer den økonomiske risikoen knyttet til driften eller om det er fastsatt en ordning for å dekke eventuelt økonomiske tap fra eiernes side. I vedtektene 6, siste setning heter det at årlige utbetalinger skal stanse dersom stiftelsens eiendeler (grunnkapitalen) er sunket i verdi. Dette har også vært den faktiske situasjonen enkelte år i følge årsberetning for 2012, punkt 3.2. Vedtektene har imidlertid ingen bestemmelser ut over dette om hva som vil skje dersom grunnkapitalen tapes eller reduseres vesentlig. Så vidt jeg oppfatter i telefonsamtale med representanter for stiftelsen, er det imidlertid ikke holdepunkter for at stifterne vil gå inn med ytterligere økonomisk bidrag, men at stiftelsen vil opphøre dersom grunnkapitalen reduseres betydelig eller går tapt. Dette trekker dermed i motsatt retning av de hensynene som er nevnt foran. Også det et at stiftelsen opererer markedet for kapitalforvaltning, kan trekke i retning av at vilkåret om forretningsmessig karakter er oppfylt. Også valget av valget av selskapsform stiftelse trekker isolert sett i retning av at man er utenfor anskaffelsesregelverket, fordi dette er en selskapsform som forutsetter stor grad av selvstendighet. I departementets veileder er det imidlertid lagt til grunn at stiftelser som står i et nært tilknytningsforhold til det offentlige, likevel kan være et offentligrettslig organ. Etter en helhetsvurdering er det således mye som taler for at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tjener allmennhetens behov og ikke er av industriell eller forretningsmessig karakter, slik at også det siste vilkåret for å anse stiftelsen som et offentligrettslig organ er oppfylt. 2.4 Oppsummering Min vurdering er således at stiftelsen sannsynligvis er forpliktet til å følge regelverket om offentlige anskaffelser. Dette innebærer at alle anskaffelser stiftelsen foretar skal følge regelverket, med mindre det foreligger særlig hjemmel i regelverket for å gjøre unntak for enkelte kontrakter. 2.5 Veiledende uttalelse fra departementet Departementet har i enkelte saker gitt veiledende uttalelser med hensyn til om konkrete virksomheter er omfattet av regelverket eller ikke. Dersom Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ønsker en ytterligere vurdering av spørsmålet, kan man således vurdere å be departementet om en slik vurdering. Departementets uttalelse vil imidlertid kun ha status som veiledende. 3 ER STIFTELSENS ANSKAFFELSE AV VERDIPAPIRER OG FINANSIELLE TJENESTER OMFATTET AV LOV OG FORSKRIFT OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER? 3.1 Rettslig utgangspunkt Selv om en virksomhet er omfattet av anskaffelsesregelverket, kan det være unntak for enkelte anskaffelser som virksomheten foretar. Hvilke kontrakter som omfattes av regelverket følger av lovens 3 og forskriftens 1-3. Vår ref.: \ \v1\trri side 4 av 6 Side21

22 I lov om offentlige anskaffelser 3 heter det at: "[l]oven gjelder anskaffelser av varer, tjenester og bygge og anleggsarbeider som foretas av oppdragsgivere som nevnt i 2. [ ]" Tilsvarende følger av forskriften 1-3 (1). 3.2 Aksjeavtaler Anskaffelsesreglene gjelder altså kontrakter om "varer" og "tjenester". Etter ordlyden faller således kapitaltransaksjoner utenfor både lovens og forskriftens anvendelsesområde, og slike avtaler kan derfor inngås direkte med leverandør. Dette er blant annet lagt til grunn av EU-domstolens i de forente sakene C- 145/08 og C-149/08 der det heter at: "The transfer of shares to a tenderer in the context of a privatisation of a public undertaking does not fall within the scope of the directives on public contracts" Det er for øvrig upraktisk å foreta kapitaltransaksjoner i henhold til anskaffelsesregelverket, noe som også underbygger at man er utenfor regelverkets anvendelsesområde. 3.3 Kontrakter om finansielle tjenester Kontrakter om finansielle tjenester i forbindelse med emisjon, kjøp, salg og overdragelse av verdipapirer utført av offentlige oppdragsgivere for å skaffe til veie penger eller kapital, faller også utenfor forskriftens anvendelsesområde, jf. 1-3 (2) bokstav e. Begrunnelsen for unntaket er disse tjenestene kan ha særlig konstitusjonell og politisk betydning, og at det derfor kan være ønskelig å unnta dem fra prosedyrene i forskriften. Det er også antatt at åpenhet rundt rådgivningstjenestene kunne vanskeliggjort gjennomføringen av den aktuelle finansielle transaksjonen. I departementets veileder til regelverket om offentlige anskaffelser er det lagt til grunn at unntaket omfatter både rådgivning og avtaler om emisjon, kjøp, salg og overførsel av verdipapirer. Følgende anskaffelser er eksplisitt nevnt i veilederen: obligasjonsbaserte lån (lån skaffet til veie gjennom salg av obligasjoner) rådgivning vedrørende salg av aksjer børsmeglervirksomhet og annen meglervirksomhet avtaler om emisjon av verdipapirer avtaler om handel med og overførsel av verdipapirer handel med investeringsforeningsbeviser og lignende Det er videre presisert i veilederen at unntaket i 1-3 (2) bokstav e ikke gjelder snevert for finansielle tjenester, men også omfatter andre tjenester som kjøpes i forbindelse med finansielle tjenester, for eksempel kjøp av juridisk bistand. Når det gjelder vanlige banktjenester, som for eksempel låneopptak, betalingsformidling og sikkerhetsstillelse, må kjøp av slike foretas i henhold til regelverket, se forskriftens vedlegg 5, punkt (6). Vår ref.: \ \v1\trri side 5 av 6 Side22

23 Unntaket for kontrakter om finansielle tjenester gjelder dessuten kun forskriftens bestemmelser. Reglene i lov om offentlige anskaffelser må således følger også for disse kontraktene. Det betyr at blant annet at de grunnleggende kravene om konkurranse, likebehandling, gjennomsiktighet, etterprøvbarhet, jf. loven 5 må ivaretas. Kravet til konkurranse kan for eksempel ivaretas ved at man forespør tre leverandører av finansielle tjenester før kontrakt inngås. Med vennlig hilsen Kluge Advokatfirma DA Trine Riiber Vår ref.: \ \v1\trri side 6 av 6 Side23

24 Side24

25 Side25

26 Dato: Arkivref: / /2014 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Bent Sørensen Saksnr. Utvalg Møtedato 14/13 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND - STYRESAMMENSETNING - SELVSTEDIGHETSKRAV 1. FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Saken tas til etterretning. Side26 1

27 2. BAKGRUNN FOR SAKEN På bakgrunn av spørsmål vedrørende styresammensetningen har sekretariatet innhentet uttalelse fra Kluge Advokatfirma DA. 3. KONKLUSJON Sekretariatet tilrår at uttalelsen fra Kluge Advokatfirma DA tas til etterretning. Vedlegg: Vurdering fra Kluge Advokatfirma DA Side27

28 NOTAT Til: Fra: Ansvarlig advokat: Vår ref.: Aust-Agder utvikling- og kompetansefond v/styrets leder Atle Svendal Kluge Advokatfirma DA v/ advokat Hans Ingvald Stensholdt Atle Degré \ \v1\hast Dato: Oslo, 28. februar 2014 SAKEN GJELDER: Aust-Agder utvikling- og kompetansefond vurdering av styrets sammensetning og forholdet til stiftelsesloven 27 tredje ledd 1 INNLEDNING Det vises til oversendelse fra Aust-Agder Fylkeskommune v/anne Kristin Lindseth den 26. februar 2014, med videresending av e-post fra John G. Berg av 25. februar 2014 inneholdende spørsmål fra styret leder i Aust- Agder utvikling- og kompetansefond ("Kompetansefondet"). Spørsmål forelagt oss til vurdering er om det foreligger brudd på stiftelsesloven 27 tredje ledd litra c), jf 2, som følge av manglende uavhengighet ved at fire av styremedlemmene i Kompetansefondet (av totalt syv) også er kommunestyrerepresentanter i kommuner som har avgitt formuesverdi til stiftelsens grunnkapital, samt tilknyttede spørsmål til denne bestemmelsen. 2 RETTSLIG VURDERING 2.1 Den materielle vurdering Stiftelsesloven 27 tredje ledd lyder: "Følgende personer kan ikke hver for seg eller sammen være de eneste medlemmer av styret: a), b), c) person som har tillitsverv i, eller står i et ansettelses- eller underordningsforhold til den som har avgitt en formuesverdi som inngår som grunnkapital i stiftelsen, d) Bestemmelsen inntatt i stiftelsesloven 27 tredje ledd utgjør en kompromissbestemmelse mellom interessen til den eller de har avgitt formuesverdi til stiftelsens grunnkapital, og interessen til stiftelsens uavhengighet, jf stiftelsesloven 2. Side28 side 1 av 2

29 I foreliggende tilfelle er fire (4) av totalt syv (7) styremedlemmer å anse som representanter for parter som har avgitt formuesverdi som inngår i grunnkapitalen, herunder styrets leder. Dette innebærer at styrefraksjonen med tilknytning til innskutte midler i grunnkapitalen har flertall i styret og stemmevekt på cirka 57 % av det totale antall stemmer i styret. At gruppen med tilknytning til de som har avgitt formuesverdi til stiftelsens grunnkapital besitter et flertall i styret i Kompetansefondet er isolert sett ikke i strid med lovens ordlyd, jf tredje ledd første punktum "Følgende personer kan ikke hver for seg eller sammen være de eneste medlemmer av styret". (vår understrekning) Formålet med bestemmelsen er nærmere beskrevet i forarbeidene til stiftelsesloven (Ot.prp nr 15 ( ) punkt ), der departementet foretok en reduksjon av rekkevidden av forslaget fremsatt av Stiftelseslovutvalget. Departementet uttalte blant annet: "Departementet foreslår i stedet en mindre vidtgående regel, som forbyr den som har avgitt formuesverdien som inngår som grunnkapital, og hans eller hennes nærstående mv., å være de eneste medlemmene av styret, jf 27 tredje ledd. Regelen innebærer at det alltid må være minst ett av styremedlemmene som ikke har nær tilknytning til den som har avgitt grunnkapitalen." (vår understrekning) Bestemmelsens formål er følgelig å sikre at minst ett styremedlem ikke har nær tilknytning til den eller de som har avgitt grunnkapitalen, jf også redegjørelser inntatt i "Stiftelser" (Kluge - 3. utgave) side 78. Lovens vilkår og formål er dermed ivaretatt med dagens styresammensetning i Kompetansefondet og endringer er ikke nødvendig. Av overnevnte følger motsetningsvis at Rådsforsamlingen i Kompetansefondet rettslig sett er forhindret fra å velge et styre bestående kun av medlemmer som i stiftelsesloven 27 tredje ledd forstand er å anse som representanter for parter som har avgitt formuesverdi som inngår i grunnkapitalen, altså et styre bestående kun av folkevalgte eller tilsatte i de aktuelle kommuner. Denne konklusjonen må gjelde selv om det i foreliggende tilfelle er totalt 15 kommuner som har avgitt formuesverdi som inngår i grunnkapitalen og det ikke nødvendigvis foreligger noe interessefellesskap blant disse kommunene i alle spørsmål som forelegges styret. Det sentrale formål ved stiftelsesloven 27 tredje ledd er imidlertid, slik beskrevet i NOU 1998:7 (side 69), å sikre at det objektivt ikke foreligger eller oppstår en fullstendig identifikasjon mellom den eller de som har avgitt formuesverdi til grunnkapital og besluttende organ i stiftelsen, slik at et minimum av selvstendighet i styrets beslutningsprosesser ivaretas. En objektiv oppnåelse av dette formålet oppnås etter lovgivers oppfatning der minimum ett styremedlem ikke har slik tilknytning til den eller de som har avgitt grunnkapitalen som følger av stiftelsesloven 27 tredje ledd, uavhengig av om det det er et stort antall innskytere av grunnkapitalen i stiftelsen. 2.2 Oppsummering Oppsummert er vår vurdering slik: Forutsatt at de tre styremedlemmene i Kompetansefondet som ikke er kommunestyemedlemmer heller ikke har annen tilknytning til de kommuner som har avgitt formuesverdi til stiftelsens grunnkapital, så er dagens styresammensetning ikke i strid med stiftelsesloven 27 tredje ledd. Stiftelsesloven 27 tredje ledd er til hinder for Rådsforsamlingen velger et styre bestående kun av folkevalgte eller ansatte i kommunene har avgitt formuesverdi som inngår i grunnkapitalen. Styret må bestå av minimum ett styremedlem som ikke har tilknytning (slik definert i stiftelsesloven 27) til kommunene har avgitt formuesverdi som inngår i grunnkapitalen. Vår ref.: \ \v1\hast side 2 av 2 Side29

30 Dato: Arkivref: / /2014 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: John G. Bergh Saksnr. Utvalg Møtedato 14/14 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond UTLYSNING AV MIDLER I FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avsetter inntil 10 mill. kroner til utdeling vinteren Av dette øremerkes inntil 7 mill. kroner til oppfølging av igangsatte prosjekter, og til prosjekter som kompetansefondet ønsker å være engasjert i. Til nye prosjekter avsettes inntil 3 mill. kroner. 2. Tema for utlysning av midler til nye tiltak i 2014 er prosjekter og piloter som kan bidra til forskningsbasert innovasjon og næringsutvikling i fylket. Side30 1

31 2. BAKGRUNN FOR SAKEN Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har i årene 2004, 2005, 2006, 2007 og 2008 delt ut henholdsvis 4, 7, 9, 8.5 og 5 mill. kroner. I 2009 og 2010 har fondet ikke delt ut midler. I 2008 hadde fondet negativ avkastning slik at det ikke var tilgjengelige midler til utdeling i I 2010 vedtok styret at avkastningen i 2009 skulle benyttes til å gjenopprette fondets realverdi og til å bygge opp bufferkapital. I 2011 vedtok styret at inntil 8 mill. kroner av avkastningen i 2010 skulle gå til utdeling av midler. Samtidig ble bufferkapitalen styrket med 3,4 mill. kroner. I 2012 vedtok styret at inntil 8 mill. kroner av avkastningen i 2011 skulle gå til utdeling av midler. Av disse gikk 5 mill. kroner til oppfølging av prosjekter som går over flere år, 3 mill. kroner til nye prosjekter. Samtidig ble bufferkapitalen styrket med 4,4 mill. kroner slik at bufferkapitalen er på 24,8 mill. kroner. I 2013 vedtok styret at inntil 10 mill. kroner av avkastningen skulle gå til utdeling av midler. Av disse gikk 6,6 mill. kroner til oppfølging av prosjekter som går over flere år. 3,4 mill. kroner til nye prosjekter. Samtidig ble bufferkapitalen styrket med 13,4 mill. kroner slik at bufferkapitalen pr er på 38,2 mill. kroner. For 2013 er avkastningen på 32,3 mill. kroner. Av dette går ca 0,8 mill. kroner til driftskostnader. Med en prisstigning på 2,1 % må en avsette 6,0 mill. kroner til opprettholdelse av realverdien på grunnkapitalen. Det gjenstår da ca 25,5 mill. kroner til utdeling av midler og avsetning til bufferfond. 3. OPPFØLGING AV TILDELTE MIDLER - VIDEREFØRINGER I styremøte 29. november 2013 ble det gitt 16 tilsagn om tilskudd fra Aust-Agder utviklingsog kompetansefond på til sammen 10 mill. kroner. Av disse 16 tilsagnene er det 6 prosjekter som går over flere år. Forutsatt at prosjektene utvikler seg i tråd med fremdriftsplan og det faglige innholdet som er beskrevet i søknaden, har styret vedtatt at en er positive til videre oppfølging av disse prosjektene i forbindelse med utdeling av midler i 2015, 2016 og Tabellen som følger viser de prosjektene som går over flere år. Den første kolonnen viser bevilgning gitt 2013 for 2014,, den andre kolonnen anslag på tildeling i 2015 ved en eventuell oppfølging. De to neste kolonnene viser anslag på tildeling i 2016 og 2017 ved en eventuell oppfølging. Når det gjelder prosjektet til Risør kommune: Masterkurs i design og entreprenørskap har styret vedtatt at videre oppfølging vil bli vurdert i forbindelse med rapporten fra forprosjektet. Side31

32 Tabell: oppfølging av prosjekter vedtatt av styret i 2013 Søker Hvem Vedtatt for 2014 Beløp Antatt videreføring 2015 Beløp Søkes videreført 2016 Beløp Søkes videreført 2017 UiA Institutt for arbeidsliv og innovasjon UiA Senter for E-helse og omsorgsteknologi UiA Senter for omsorgsforskning SØR ARENA Helseinnovasjon Knutepunkt Sørlandet Næringsnær barnehage og skole Risør kommune Masterkurs i design og entreprenørskap Sum I tillegg til det som går frem av tabellen over, vil en fremheve noen institusjoner/prosjekter som en må ha med i vurderingen når en skal se på fremtidige utdelinger: Agderprosjektet som styret i møte 7. februar 2014 vedtok å støtte. Dette er et fireårig prosjekt hvor kompetansefondet har sagt seg villig til å bidra med inntil 6,8 mill. kroner. I tabellen som følger har en satt opp et forslag til fordeling på år hvor hovedtyngden av utgifter kommer i 2015 og Et eventuelt bidrag i 2014 kan finansieres av bufferkapitalen. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til fordelingen på år. Det arbeides også med å bringe inn andre finansiører som vil innebærer lavere bidrag fra fondet. Sørlandet Sykehus som over tid fått betydelige beløp fra fondet. De siste årene har sykehuset fått midler til prosjekt knyttet til organisering av forskningsaktiviteter. Ved siste tildeling vedtok styret at det var siste bevilgning til dette prosjektet. Dette innebærer at sykehuset nå må søke om prosjektstøtte på lik linje med andre søkere. Sykehuset er imidlertid en viktig kompetansearbeidsplass i fylket med en betydelig forskningsaktivitet. Etter sekretariatets vurdering bør en derfor legge opp til at sykehuset også i fremtiden vil være en viktig mottaker av midler fra fondet gitt at kvaliteten på prosjektene er tilfredsstillende. VRI(Virkemidler for regional FOU og innovasjon)/agderforskning hvor en nå er i gang med fase tre. Dette er et omfattende prosjekt med store midler fra Forskningsrådet og de to fylkeskommunene på Agder. Både Sørlandets kompetansefond og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har vært bidragsytere i de to første fasene. Fase 2 ble avsluttet i Fondets bevilgning i november 2013 var knyttet til fase 2. Siste fase fra 2014 til 2017 hvor bidrag fra kompetansefondene vil være med på å fullfinansiere en viktig aktivitet på Sørlandet. VRI Agder har fått meget gode tilbakemeldinger fra Forskningsrådet og gode uttellinger på sine søknader om midler. En støtte til dette gir også god profilering av kompetansefondet. Side32

33 Agderforskning fikk i november 2013 midler til tre levekårsprosjekter med til sammen kroner. Dette er engangstilskudd hvor kompetansefondet ikke har forpliktet seg til videre økonomisk oppfølging. Disse prosjektene er imidlertid sentrale forprosjekter i utviklingen av Agderforsknings store satsning på levekårforskning, AgderKomp. Sekretariatet har i den forbindelse sammen med administrasjonen i Sørlandets Kompetansefond og administrasjonene i de to fylkeskommunene sagt seg villige til å være med se på hvordan dette kan følges opp. Bla. må en se på hvordan Agderprosjektet eventuelt kan knyttes opp mot AgderKomp. Levekår er en viktig utfordring for landsdelen og sentral faktor som kompetansefondet bør ha fokus på. I tabellen som følge har en anslått noen beløp på bidrag fra kompetansefondet på disse områdene. Tabell: Oppfølging av andre prosjekter Søker Hvem Agderprosjektet (anslag basert på vedtak ) Vedtatt for Beløp Antatt videreføring 2015 Beløp Søkes videreført 2016 Beløp Søkes videreført Sørlandet sykehus Agderforskning/VRI Agderforskning levekårsprosjekter/agderkomp Sum Sum tabell Sum bindinger totalt AVSETNING AV MIDLER TIL UTDELING Som tidligere nevnt har man både i 2011 og 2012 hatt en årlig tildeling på 8 mill. kroner. For 2013 ble beløpet økt til 10 mill. kroner. Begrunnelsen den gang var de bindingene fondet hadde i forbindelse med videreføringer av prosjekter som går over flere år på i overkant av 7 mill. kroner. Til nye prosjekter var rammen på 3 mill. kroner. Det er et minste nivå dersom en skal forsvare en utlysning. Sekretariatet tilrår at det avsettes inntil 10 mill kroner ved utlysningen i Av disse foreslås inntil 3,5 mill. kroner avsatt til oppfølging av allerede innvilgede prosjekter. Til Agderprosjektet og andre prosjekter nevnt over bør det også avsettes 3,5 mill. kroner. Da har en 3 mill kroner til nye prosjekter. De resterende midlene foreslås avsatt til bufferfond. Dette innbærer en videre oppbygging av bufferkapitalen med 15,5 mill. kroner slik at den pr blir på ca 53,5 mill. kroner. Bufferkapitalen bygges opp bl.a. for å skape forutsigbarhet og for å møte risikoen ved forvaltningen av kapitalen. Målet er at man i årene fremover kan legge opp til er fast beløp for tildelinger, uavhengig av avkastningen fra år til Side33

34 år. Fondet har de siste årene systematisk bygd opp bufferkapitalen. Den økte soliditeten har resultert i en høyere risiko ved forvaltningen av fondet midler. Ut fra en normal avkastning på 6 % og en prisstigning bør det etter sekretariatets vurdering være grunnlag for å øke de årlige utbetalingene til 10 mill. kroner. 5. FORSLAG TIL UTLYSNING FOR 2014 I strategien til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er det valgt ut noen satsingsområder for tildeling av midler. Satsingsområdene er forholdsvis generelle og i samsvar med satsingsområdene i felles FOU-strategi for Agder. Utgangspunktet for de valgte satsingsområdene er vurderinger om det er områder regionen allerede har en viss tyngde innenfor, eller om det er områder hvor Aust-Agder har noen spesielle forutsetninger eller utviklingsmuligheter. På den måten kan fondet styrke regionale satsinger og være et supplement til andre regionale aktører som fylkeskommunen, RFF, Innovasjon Norge og VRI. Strategien gir styret anledning til å prioritere enkelte temaer ved utlysning av midler. En hadde tematisk utlysninger både i 2012 og I 2012 var temaet ny kunnskap innenfor områdene omsorg, e-helse og velferdsteknologi. For 2013 var temaet prosjekter og piloter som utvikler ny kunnskap innenfor temaet kompetanseløft i hele utdanningsløpet. Etter sekretariatets vurdering var utlysningen i 2012 vellykket i den forstand at en fikk mange gode søknader til behandling. De prosjektene som fikk midler fra fondet bør også kunne gi avkastning i tråd med fondets formål og intensjonen ved utlysningen. Utlysningen i 2013 var mindre vellykket. En fikk inn færre relevante søknader med et begrenset potensiale. Felles for utlysningene både 2012 og 2013 var at søknadene i hovedsak kom fra offentlig sektor, UiA og Agderforskning. På styremøte 7. februar 2014 hadde en invitert to innledere med utgangspunkt i temaet utfordrings- og mulighetsbilde på Agder og hvordan kompetansefondet i Aust-Agder på en best mulig måte kan møte denne situasjonen. De to innlederne var klyngeleder Anne-Grete Ellingsen, NCE NODE og professor Arne Isaksen, Universitet i Agder og Agderforskning. Den videre drøftingen her er basert på disse innledningene og den etterfølgende diskusjonen i styret. Begge innlederne tok utgangspunkt i næringslivets situasjon med sterk konkurranse både innenlands og utenlands. Dette innebærer at: Norsk næringsliv konkurransefortrinn er kvalitet, smart organisering, innovasjoner. Det forutsetter unik kompetanse og stadig videreutvikling av denne kompetansen. Kompetanseoppbygging skjer internt i organisasjoner og gjennom å hente relevant kunnskap utenfra. Aust-Agder har tradisjonelt vært et fylke med en sterk industri og et svakt grunnlag innen kunnskapsnæringer. Fylket vil derfor stå over for utfordringer med næringsstrukturen fremover. For å møte denne situasjonen må en for det første forsterke og fornye seg på områder hvor en allerede står sterkt. Mye av virkemidlene i næringspolitikken er rettet inn mot dette. For det andre må en bidra til fremvekst av nytt næringsliv. Dette kan bidra til å avhjelpe de strukturelle utfordringene som fylket har. Regional OECD analyse for Agder som ble utført i 2009 konkluderte med at innovasjon i næringslivet i svært liten grad er forskningsbasert. Forskningsbasert innovasjon bør derfor være et satsingsområde for regionen ved å knytte utviklingen i næringslivet tetter opp mot FOU miljøer både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Side34

35 Sekretariatet vil derfor anbefale at man denne gang tar utgangspunkt prosjekter og piloter som vil bidra til forskningsbasert innovasjon og næringsutvikling i fylket. Søknaden bør som hovedregel komme fra bedrifter, næringer eller klynger med aktivitet i fylket. En forutsetning for støtte bør være at en har knyttet til seg et FOU miljø som skal være aktive bidragsytere. Det bør ikke være et krav at FOU miljøet er lokalisert i fylket. Det er en forutsetning at tilskuddene holdes innenfor rammen av statsstøtteregelverket. Dette innebærer at fondet må være villige til å ta større risiko. Samtidig har fondet begrenset med ressurser til å vurdere og følge opp prosjektene, En må derfor legge opp til et system hvor andre aktører og samarbeidspartnere er med både å kvalitetssikre og finansiere prosjektene. 6. OPPLEGG FOR SØKNADSPROSESS OG TILDELING Som tidligere år, vil det settes inn en annonse om tildeling av midler i mai Annonsen settes inn regionens aviser. Frist for søknad om midler fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond settes til I siste halvdel av august vil en i tillegg sette inn en påminnelse om tildeling av midler og søknadsfrist i de samme regionale avisene. Det utarbeides en pressemelding som sendes ut i forkant av annonsering i mai. Det legges opp til at utlysning og pressemelding publiseres på hjemmesiden til kompetansefondet, fylkeskommunen og i kommunene i fylket. En har nå lagt opp til en prosess som er samordnet med Sørlandets kompetansefond. Det innebærer at styret foretar en gjennomgang av sekretariatets tilrådinger i styremøte 6. februar Endelig tildeling av midler vedtas i styremøte 20. februar KONKLUSJON Aust-Agder utviklings- og kompetansefond utlyser inntil 10 mill. kroner til utdeling i februar Av dette øremerkes inntil 7,0 mill. kroner til igangsatte prosjekter og til prosjekter som kompetansefondet ønsker å være engasjert i. Til nye prosjekter avsettes det inntil 3 mill. kroner. Temaet er prosjekter og piloter som kan bidra til forskningsbasert innovasjon og næringsutvikling i fylket. Søknaden bør som hovedregel komme fra bedrifter, næringer eller klynger med aktivitet i fylket. En forutsetning for støtte bør være at en har knyttet til seg FOU miljø som skal være aktive bidragsytere. Det bør ikke være et krav at FOU miljøet er lokalisert i fylket. Forøvrig gjennomføres prosessen slik det går frem av denne saken. Side35

36 Dato: Arkivref: / /2014 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Lisbeth Ramsdal Saksnr. Utvalg Møtedato 14/15 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond EVENTUELT TIL 14. MARS Side36 1

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.10.2014 Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.10.2014 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.10.2014 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland Linda Jenssen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Atle Svendal Leder Terje Stalleland

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00. Medlem. Daglig leder Rådgiver

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00. Medlem. Daglig leder Rådgiver Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Atle Svendal Leder Terje Stalleland

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 17.04.2015 Tid: 12:00.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 17.04.2015 Tid: 12:00. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 17.04.2015 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Terje Stalleland

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gablers lokaler i Bergen Dato: 23.05.

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gablers lokaler i Bergen Dato: 23.05. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gablers lokaler i Bergen Dato: 23.05.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Atle Svendal Leder Terje Stalleland

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 27.11.2015 Tid: 12:00. Daglig leder Rådgiver

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 27.11.2015 Tid: 12:00. Daglig leder Rådgiver Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 27.11.2015 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Strand Hotel, Fevik Dato: 28.11.2014 Tid: 10:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Strand Hotel, Fevik Dato: 28.11.2014 Tid: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Strand Hotel, Fevik Dato: 28.11.2014 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje Stalleland

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00. Nestleder Medlem.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00. Nestleder Medlem. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Bjørnefjorden Gjestetun, Os Dato: Tid: 09:00. Medlem.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Bjørnefjorden Gjestetun, Os Dato: Tid: 09:00. Medlem. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Bjørnefjorden Gjestetun, Os Dato: 13.05.2016 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 15.11.2013 Tid: 12:00.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 15.11.2013 Tid: 12:00. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 15.11.2013 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gabler, Bergen Dato: Tid: 14:00. Leder Nestleder Medlem Medlem

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gabler, Bergen Dato: Tid: 14:00. Leder Nestleder Medlem Medlem Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gabler, Bergen Dato: 21.05.2015 Tid: 14:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Dato: 25.11.2016 Tid 12:00 Sted: Fylkeshuset, møterom Vegår Møtende medlemmer: Navn Funksjon Vara for Morten Kraft Styreleder Terje Stalleland Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 30.10.

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 30.10. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 30.10.2015 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Eurekabygget, møterom Sokrates Dato: 15.03.2013 Tid: 10:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Eurekabygget, møterom Sokrates Dato: 15.03.2013 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Eurekabygget, møterom Sokrates Dato: 15.03.2013 Tid: 10:00 Innkallingen er sendt til: Navn Funksjon Representerer Atle

Detaljer

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Dato: 05.05.2017 Tid 10:00 Sted: 1 Bread Street, London Møtende medlemmer: Navn Funksjon Vara for Morten Kraft Styreleder Terje Stalleland Nestleder

Detaljer

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER N O T A T Til: Foreningen Pensjonskontoret v/ Anne Karin Andreassen Oslo, 8. april 2014 Ansvarlig advokat: Nordby Fra: Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/ Thomas Nordby E-post: Thomas.Nordby@adeb.no Vår

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Sam Eyde Videregående skole Dato: 05.09.2014 Tid: 11:30

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Sam Eyde Videregående skole Dato: 05.09.2014 Tid: 11:30 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Sam Eyde Videregående skole Dato: 05.09.2014 Tid: 11:30 Innkallingen er sendt til: Navn Funksjon Representerer Atle

Detaljer

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Dato: 03.02.2017 Tid 12:15 Sted: Fylkeshuset møterom Vegår Møtende medlemmer: Navn Funksjon Vara for Morten Kraft Leder i utvalg Terje Stalleland

Detaljer

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/ / /

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/ / / Austevoll kommune Marin IT Ikkje offentleg Forbod mot forskjellsbehandling Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/1789-2015002447/2701 14/1789 26.02.2015 IT2015 Viser til spørsmål frå Marin IT. Oppklaring:

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 27.11.2015 Tid: 12:00.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 27.11.2015 Tid: 12:00. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 27.11.2015 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Dato: 17.02.2017 Tid 12:00 Sted: Fylkeshuset, møterom Vegår Møtende medlemmer: Navn Morten Kraft Terje Stalleland Irene Henriksen Aune Kjetil Glimsdal

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 30.10.2015 Tid: 12:00.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 30.10.2015 Tid: 12:00. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 30.10.2015 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 29. august 2005 i sak 2005/184. Innklaget: Vitensenteret Innlandet AS

Klagenemndas avgjørelse 29. august 2005 i sak 2005/184. Innklaget: Vitensenteret Innlandet AS Klagenemnda kom til at innklagede var et offentligrettslig organ. Innklagede var kontrollert av andre offentligrettslige organer gjennom valg av styre hos innklagede. Innklagedes virksomhet hadde som formål

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00. Leder Nestleder Medlem.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00. Leder Nestleder Medlem. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

Møteinnkalling. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møteinnkalling. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møteinnkalling Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Dato: 01.09.2017 Tid: 12:15 Sted: Havforskningsinstituttet, HIS Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere beskjed.

Detaljer

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret 1. Jordbæreventyret - Formål Jordbæreventyret ble stiftet i 2008. Organisasjonen er etablert for å støtte opp om og videreutvikle det

Detaljer

Innvilger tilskudd til Søknad om etablering av dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens over statsbudsjettet 2017 kap.

Innvilger tilskudd til Søknad om etablering av dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens over statsbudsjettet 2017 kap. v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 22435472 ØRLAND KOMMUNE Rådhusgata 6 7130 BREKSTAD Deres ref.: Vår ref.: 12/5978-16 Saksbehandler:

Detaljer

Deloitte Advokatfirma DA v/rolf Erik Disch og Geir A. Melby

Deloitte Advokatfirma DA v/rolf Erik Disch og Geir A. Melby Deloitte Advokatfirma DA Strandsvingen 14a Postboks 287 4066 Stavanger Norway Memo Tel: + 47 51 81 56 00 Fax: + 47 50 80 56 50 www.deloitte.no Dato: Til: BIR AS v/adm. dir. Steinar Nævdal Fra: Deloitte

Detaljer

Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008

Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008 Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008 KS Advokatene v/ advokat Øyvind Renslo Rettsgrunnlagsproblemet Det ulovfestede krav om at kommunen må ha rettslig grunnlag

Detaljer

Konsekvenser av forslaget til ny stiftelseslov for ledelse og styret i stiftelser

Konsekvenser av forslaget til ny stiftelseslov for ledelse og styret i stiftelser Konsekvenser av forslaget til ny stiftelseslov for ledelse og styret i stiftelser Seminar Handelshøyskolen BI Oslo, 2. februar 2017 Advokat Bjørn O. Øiulfstad, daglig leder Stiftelsesforeningen 1 Stiftelsesforeningen

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkivsaksnr.: 12/15090-1 Dato: 17.10.12 VERGEMÅLSREFORMEN OG LEGATER SOM FORVALTES AV DRAMMEN OVERFORMYNDERI

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkivsaksnr.: 12/15090-1 Dato: 17.10.12 VERGEMÅLSREFORMEN OG LEGATER SOM FORVALTES AV DRAMMEN OVERFORMYNDERI SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/15090-1 Dato: 17.10.12 VERGEMÅLSREFORMEN OG LEGATER SOM FORVALTES AV DRAMMEN OVERFORMYNDERI â INNSTILLING TIL KOMITÉ FOR BYUTVIKLING

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR NY TANNKLINIKK I LILLESAND

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR NY TANNKLINIKK I LILLESAND 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.09.2016 2015/4174-32586/2016 / G40 Saksbehandler: Bent Sørensen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget KONKURRANSEGRUNNLAG FOR NY TANNKLINIKK I LILLESAND 1. FORSLAG TIL

Detaljer

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser Geir-Henning Iversen Økonomisjef 03.09.2014 Hvorfor dette temaet? Lenvik kommune er klaget inn til KOFA for direkteanskaffelse av finansiering (låneopptak)

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Clarion Hotel Admiral, Bergen Dato: 13.05.2016 Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Clarion Hotel Admiral, Bergen Dato: 13.05.2016 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Clarion Hotel Admiral, Bergen Dato: 13.05.2016 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Dagens tema 1. Lovtekst 2. Kapitalforvaltningsstrategi og Stiftelsestilsynets forventninger 3. Hva ser vi i praksis?

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand Dato:

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand Dato: Møteprotokoll Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand Dato: 24.09.2014 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Brautaset

Detaljer

Vedtekter for Kraftfondet i Trondheim kommune ( TKK ).

Vedtekter for Kraftfondet i Trondheim kommune ( TKK ). Vedtekter for Kraftfondet i Trondheim kommune ( TKK ). Reviderte vedtekter godkjent av Trondheim bystyre i møte 28.06.2006. Vedtektene erstatter gjeldende vedtekter ajourført i henhold til bystyrets behandling

Detaljer

Kompetanse. Nyskapning. Utvikling. Årsberetning og regnskap

Kompetanse. Nyskapning. Utvikling. Årsberetning og regnskap Kompetanse Nyskapning Utvikling 2014 Årsberetning og regnskap Innhold 1. Formål og bakgrunn Stiftelsen Aust-Agder utviklingsog kompetansefond ble opprettet 8.5.2003. Stiftelsen er et resultat av kommunenes

Detaljer

Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8. inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039

Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8. inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039 Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8. inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039 Postadresse Telefaks 22 82 85 Il Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE

TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE Finnmark fylkeskommune har mottatt følgende spørsmål til anbudet: 1) Oppfølgingsspørsmål til svaret i punkt 1 i dokumentet tilleggsopplysninger

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 2 2016 Formålet og grunnleggende prinsipper for offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften

Detaljer

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder)

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) Rådmennenes forslag til: Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) 1 Parter og hjemmel Disse vedtekter er fastsatt i medhold av kommuneloven 27. IKT

Detaljer

Innvilger tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud til hjemmeværende personer med demens - Statsb 2014, Kap. 761.62

Innvilger tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud til hjemmeværende personer med demens - Statsb 2014, Kap. 761.62 v2.2-18.03.2013 Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL Deres ref.: Vår ref.: 14/8439-2 Saksbehandler: Hanne Høglund Larsen Dato: 15.09.2014 Innvilger tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud til

Detaljer

Høring - NOU 2016:21 Stiftelsesloven

Høring - NOU 2016:21 Stiftelsesloven Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 16/5520 Vår ref.: Oslo, 27 januar 2017 Høring - NOU 2016:21 Stiftelsesloven 1 INNLEDNING Vi viser til departementets brev 24. oktober

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Kontrollutvalget 19.06.2012 Kommunestyret (her skal du ikke sette inn noe -

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 06.02.

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 06.02. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 06.02.2015 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje

Detaljer

Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb

Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb Norges Forskningsråd Plan-, budsjett- og statistikkavdelingen Boks 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb NASJONAL STATISTIKK AVGIFTSSITUASJONEN Jeg viser til behagelig

Detaljer

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jan Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 129-2015 Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Formål Gjeldende finansreglement

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Hotel Norge, Kristiansand Dato: Tid: 13:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Hotel Norge, Kristiansand Dato: Tid: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Hotel Norge, Kristiansand Dato: 24.03.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Brautaset Leder

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012)

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) 1 Navn Stiftelsens navn er Østfoldmuseene. Den er en alminnelig stiftelse. 2

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

anskaffelsesregelverket Advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene

anskaffelsesregelverket Advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Forholdet til anskaffelsesregelverket Advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Hovedproblemstillingen Hvilken betydning har anskaffelsesregelverket for utbyggingsavtalene? Når gjelder reglene? Hva er sikkert

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 17.04.2015 Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 17.04.2015 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 17.04.2015 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm Sakstittel: VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for

Detaljer

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak HOVEDKONTORET Se mottaksliste Deres ref.: --- Vår ref.: 2012/2973-133 Arkiv nr.: 450 Saksbehandler: Kristin Frotvedt Dato: 20.05.2014 Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune

Detaljer

LØRDAGSSKOLEN I AUST-AGDER - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT SKOLEÅRET 2009/2010

LØRDAGSSKOLEN I AUST-AGDER - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT SKOLEÅRET 2009/2010 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 12.05.2009 2009/649-9491/2009 / 243/C00 Saksframlegg Saksbehandler: Stina Maria Arstad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget LØRDAGSSKOLEN I AUST-AGDER - SØKNAD

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Nere Skomedal Medlem Vest-Agder

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Nere Skomedal Medlem Vest-Agder Møteprotokoll Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Hotel Norge, Lillesand Dato: 24.03.2014 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Brautaset Leder Aust-Agder

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. OPPRETTELSE AV MIDTNORSK FILMSENTER AS Arkivsaksnr.: 04/27650

Saksframlegg. Trondheim kommune. OPPRETTELSE AV MIDTNORSK FILMSENTER AS Arkivsaksnr.: 04/27650 Saksframlegg OPPRETTELSE AV MIDTNORSK FILMSENTER AS Arkivsaksnr.: 04/27650 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tiltrer rådmannens forslag om å gå inn i Midtnorsk Filmsenter AS med en aksjekapital på kr

Detaljer

Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS

Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS Utarbeidet av Deloitte Advokatfirma AS v/advokat Rolf Erik Disch, advokat

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 SAK NR 069-2009 KARTLEGGING AV HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL STIFTELSER. RAPPORTERING TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 Sakliste - tilleggssak Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 64/13 BYTTE AV PENSJONSLEVERANDØR OFFENTLIG TJENESTEPENSJON

Detaljer

Offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften (foa)

Offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften (foa) Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften (foa) BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse Hvilke

Detaljer

Når bør du avklare? Rett/plikt til avvisning kontra rett/plikt til avklaring av forbehold mv. Advokat Marianne H. Dragsten Mobil 93 21 97 59

Når bør du avklare? Rett/plikt til avvisning kontra rett/plikt til avklaring av forbehold mv. Advokat Marianne H. Dragsten Mobil 93 21 97 59 Når bør du avklare? Rett/plikt til avvisning kontra rett/plikt til avklaring av forbehold mv. Advokat Marianne H. Dragsten Mobil 93 21 97 59 Utgangspunkter Problemstillingen aktuell for anbudskonkurranser

Detaljer

4E: EUROJURIS. Mottatt FM-NO 0 1 NOV, 2010 Partnere: Undertegnede representerer Øksnes boligstiftelse.

4E: EUROJURIS. Mottatt FM-NO 0 1 NOV, 2010 Partnere: Undertegnede representerer Øksnes boligstiftelse. 4E-",»EUROJURIS HARSTAD Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 Bodø Mottatt FM-NO 0 1 NOV, 2010 Partnere: Advokat Ottar Nilsen (H) ottar.nilsen@eurojuris.no Advokat Steinar Fagerholt steinariagerholt@eurojuris.no

Detaljer

Rådmann i Fauske kommune

Rådmann i Fauske kommune Rådmann i Fauske kommune Innkjøpsservice Advokatfirma AS Nyveien 19 8200 Fauske Besøksadresse Oslo: Akersgaten 8, 0158 Oslo Tlf.: +(47) 93 40 12 11 Dette brevet er kun sendt på e-post. Deres ref Vår ref

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering. Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 19. mars 2007. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KVM-14/13212-3 92765/14 09.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND (NORFUND)

VEDTEKTER FOR STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND (NORFUND) VEDTEKTER FOR STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND (NORFUND) Fastsatt av Norfunds generalforsamling 26. august 2013 med hjemmel i lov av 9. mai 1997 nr. 26 om statens investeringsfond

Detaljer

Vedtekter for Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet

Vedtekter for Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet Vedtekter for Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet 1 Navn og forretningssted Stiftelsens navn er Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet (nedenfor kalt Stiftelsen). Stiftelsen er opprettet i 2004, og er en videreutvikling

Detaljer

OM STYREENDRING JF. STYRESAK /6 REFERATSAKER Styresaken ble lagt frem ved møtestart.

OM STYREENDRING JF. STYRESAK /6 REFERATSAKER Styresaken ble lagt frem ved møtestart. Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.11.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 102-2007 FORETAKSREGISTERETS

Detaljer

Retningslinjer for Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse

Retningslinjer for Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse Retningslinjer for Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse 1 Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning (1) Forvaltningen av fondsmidlene skal bygge på at kravet om høyest

Detaljer

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp Promitek AS Bragerhaugen 16 3012 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200204991-3 17.03.2003 Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling

Detaljer

Rettslige rammer og utfordringe ved bruk av utbyggingsavtaler NKF, 3. september v/ advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene

Rettslige rammer og utfordringe ved bruk av utbyggingsavtaler NKF, 3. september v/ advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Rettslige rammer og utfordringe ved bruk av utbyggingsavtaler NKF, 3. september 2009 v/ advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Rettsgrunnlagsproblemet Det ulovfestede krav om at kommunen må ha rettslig grunnlag

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

Helsedirektoratet. Scuz. tek,^-113. Sci.ki,Ant. over statsbudsjettet. for som skal utbetales i år er kroner.

Helsedirektoratet. Scuz. tek,^-113. Sci.ki,Ant. over statsbudsjettet. for som skal utbetales i år er kroner. L Scuz. tek,^-113 Sci.ki,Ant Deres ref.: KVÆFJORD KOMMUNE Bygdevegen 26 Vår ref.: 15/8978-3 Saksbehandler: Elin lohanne Dato: 13.10.2015 Sæther 9475 BORKENES Innvilger tilskudd til Samlokalisering av allmennlegetjenester

Detaljer

Vedtekter for næringsfondet Os kommune

Vedtekter for næringsfondet Os kommune Vedtekter for næringsfondet Os kommune 1 Hjemmel Vedtektene er vedtatt av Os kommunestyre i sak 18/13 den 25.04.2013. Vedtektene er gjeldende fra 1.1.2013. 2 Fondskapital Fondskapitalen består av midler

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning

Høringsnotat. Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning Kunnskapsdepartementet 1. november 2013 Høringsnotat Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning 1. Innledning For mange forskningsmiljøer ved universiteter og høyskoler har gaver vært

Detaljer

KR 32/02 Tilleggsgavefondet

KR 32/02 Tilleggsgavefondet KR 32/02 Tilleggsgavefondet Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 10.-11.06.2002 Saksbehandler: Jan-Oluf Skonnord Saksdokumenter: Statutter med forslag til endring Framlegg til styret i Tilleggsgavefondet

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 20.02.2015 Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 20.02.2015 Tid: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 20.02.2015 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68).

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68). Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO 17.08.05 Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon kommentarer til utkast Det vises til Forbrukerrådets oversendelse av utkast til avtale og drift av

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. januar 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 1/10 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2009...2

Detaljer

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6 Notat Til: Ole Kristian Kirkerud Att.: Kopi til: Planråd v/ole Jakob Reichelt Fra: Richard Søfteland Jensen Dato: 18. oktober 2012 Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 Rundskriv om standardvedtekter for kommunale næringsfond gitt i vannkraftsaker (kraftfond og hjemfafisfond).

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

Retningslinjer for Pandagruppen

Retningslinjer for Pandagruppen Retningslinjer for Pandagruppen (operasjonalisering av vedtektene) Vedtatt av styret i Pandagruppen 15. juni 2016 1 Navn Foreningens navn er Pandagruppen. 2 Formål Foreningens formål er å bidra til et

Detaljer

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Arkivsak: 1400761-8 SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Behandling sak nr.: 77/16 i Kommunestyret den 20.12.2016 Behandling: Aina Sætre fremmet følgende forslag til vedtekter

Detaljer

Lov om offentlige anskaffelser (LOA)

Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Lov om offentlige anskaffelser (LOA) 02.03.2011 1 Regelverket Oppbygging Hvem og hva gjelder reglene for Prosedyrer Brudd på regelverket 02.03.2011 2 Regelverkets oppbygging Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN DEN NYE OPERA

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN DEN NYE OPERA V/J 1/4 VEDTEKTER FOR STIFTELSEN DEN NYE OPERA Kapittel l. Innledende bestemmelser 1-1 Navn Stiftelsens navn er Den Nye Opera. 1-2 Oppretterne Den Nye Opera er stiftet av følgende institusjoner: Bergen

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL KAP I NAVN OG FORMÅL 1 Bakgrunn Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen. 2 Grunnkapital

Detaljer

Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning

Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning Vedtatt på konstituerende styremøte 06.05.08. Sist endret på styremøte 12.03.2014 og godkjent av Arbeids- og sosialdepartementet 24.03.2014. Kapittel I.

Detaljer