Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: Tid: 12:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.10.2014 Tid: 12:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland Linda Jenssen Irene Henriksen Aune Signe Sollien Haugå Marianne Landaas Arne Thomassen Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Forfall meldes snarest mulig til Vi har mottatt forfall fra Linda Jenssen og vara Arvid Johannessen stiller. Vi har mottatt forfall fra Irene Henriksen Aune og vara Ingrid Skårmo stiller. Før møtet vil rådgiver Ernst Hagen fra Gabler redegjøre for kapitalforvaltningsstrategien for Aust-Agder utviklings og kompetansefond Arendal, 24. oktober 2014 Atle Svendal Styreleder Side1

2 Saksnr Innhold ST 14/31 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. september 2014 ST 14/32 Oppfølging av tildelte tilskudd oktober 2014 ST 14/33 Avkastning på fondets kapital per ST 14/34 Nye søknader 2014 ST 14/35 Videreføringer av prosjekter i 2015 ST 14/36 Tilsyn Lotteri- og stiftelsestilsynet ST 14/37 Eventuelt til 31. oktober 2014 Side2

3 Dato: Arkivref: / /2014 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Lisbeth Ramsdal Saksnr. Utvalg Møtedato 14/31 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5. SEPTEMBER FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 5. september 2014 godkjennes. Vedlegg: Protokoll fra styremøte i AAUKF 5. september 2014 Side3 1

4 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Sam Eyde videregående skole Dato: Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Atle Svendal Leder Terje Stalleland Nestleder Irene Henriksen Aune Medlem Marianne Landaas Medlem Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Arne Thomassen Medlem Signe Sollien Haugå Medlem Linda Jenssen Medlem Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Arvid Johannessen Linda Jenssen Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling John Georg Bergh Daglig leder Bent Sørensen Rådgiver Tine Mette Falck Rådgiver Lisbeth Ramsdal Konsulent Åshild Johanne Tveit Trainee Før møtet ble det avholdt et felles styremøte med styret i VRI-Agder. 1 Side4

5 Arendal, Atle Svendal Terje Stalleland Marianne Landaas Styrets leder Irene H. Aune Arvid Johannessen varamedlem 2 Side5

6 Saksnr Innhold ST 14/23 Protokoll fra rådsforsamlingen ST 14/24 Godkjenning av protokoll fra 23. mai 2014 ST 14/25 Oppfølging av tildelte tilskudd september 2014 ST 14/26 Avkastning på fondets kapital pr ST 14/27 Innkjøp kapitalforvaltning 2015 ST 14/28 Status Agderprosjektet ST 14/29 Sluttrapport for prosjekt SMO ST 14/30 Eventuelt til 5. september Side6

7 ST 14/23 Protokoll fra rådsforsamlingen Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Protokoll fra rådsforsamling 20.juni 2014 tas til orientering. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 14/24 Godkjenning av protokoll fra 23. mai 2014 Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 23. mai 2014 godkjennes. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 14/25 Oppfølging av tildelte tilskudd september 2014 Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 4 Side7

8 ST 14/26 Avkastning på fondets kapital pr Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 14/27 Innkjøp kapitalforvaltning 2015 Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Det utlyses et offentlig anbud for rådgivningstjenester med opsjon for depottjenester gjeldende fra Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 14/28 Status Agderprosjektet Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 14/29 Sluttrapport for prosjekt SMO Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 5 Side8

9 Styret tar sluttrapport for prosjekt SMO (Samhandlende måloppnåelseskompetanse med overføringsverdi) til etterretning. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 14/30 Eventuelt til 5. september 2014 Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Stiftelsestilsynet vil gjennomføre tilsyn i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Daglig leder og styrets leder deltar på tilsynet. Neste styremøte 31. oktober kl på Fylkeshuset. 6 Side9

10 Dato: Arkivref: / /2014 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Lisbeth Ramsdal Saksnr. Utvalg Møtedato 14/32 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond OPPFØLGING AV TILDELTE TILSKUDD OKTOBER FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning. Side10 1

11 2. BAKGRUNN FOR SAKEN I henhold til rutine for håndtering av tildelte tilskudd, skal det ved hvert styremøte informeres om status angående delutbetalinger og sluttutbetalinger i de ulike prosjektene. 3. TILSAGN GITT I 2011 Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i TILSAGN GITT I 2012 Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i TILSAGN GITT I 2013 Delutbetaling til prosjektet Mobilisering innen velferdsteknologi og til Arena Helse med kr Tilsagn nr. 2013/57. Delutbetaling til prosjektet VRI Samhandling og til Agderforskning med kr Tilsagn nr. 2013/56. Delutbetaling til prosjektet Barn som strever og til Agderforskning med kr Tilsagn nr. 2013/64. Delutbetaling til prosjektet Kompetanse og rekruttering og til Agderforskning med kr Tilsagn nr. 2013/64. Delutbetaling til prosjektet Ung i Agder og til Agderforskning med kr Tilsagn nr. 2013/64. Vedlegg: Oversikt utbetalinger 2013 Side11

12 Side12

13 Saksframlegg Dato: Arkivref: Saksbehandler: Åshild Johanne Tveit Saksnr. Utvalg Møtedato 14/33 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond AVKASTNING PÅ FONDETS KAPITAL PER FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Side13 1

14 2. BAKGRUNN FOR SAKEN Ved inngangen til 2014 hadde kompetansefondet en markedsverdi på millioner kroner. Kompetansefondet hadde ved utgangen av september 2014 en markedsverdi på millioner kroner. Markedsverdien av aktivaklassene per , kjøp og salg av andeler, verdiendringer og markedsverdi av aktivaklassene per har vært slik: Markedsverdi Kjøp/salg Verdiendring Markedsverdi Utenlandske aksjer Norske aksjer Norske obligasjoner Utenlandske obligasjoner Eiendom Bank Sum Tabell viser markedsverdi av porteføljen per , kjøp og salg siden , verdiendring siden og markedsverdi per Kapitalforvaltningsstrategien for Aust-Agder utviklings og kompetansefond er endret fra Utenlandske aksjer/aksjefond er økt med 5 %, norske omløpsobligasjoner er redusert med 3 % og eiendom er redusert med 2 %. Denne endringen ble gjennomført i januar. Strategien inneholder regler for sammensetning av porteføljen og eventuelt rebalansering av porteføljen. Porteføljen skal være sammensatt etter AAUKFs strategi for Investeringsporteføljens fordeling på ovennevnte aktivaklasser ved utgangen av januar, april, juli og oktober skal legges til grunn for beslutning om det skal foretas rebalansering eller ikke. Grensen for rebalansering ble endret fra 2 % til 3 % per Hvis faktisk allokering i en aktivaklasse avviker mer enn 3 prosentpoeng fra strategivektene, skal man rebalansere porteføljene tilbake til strategivektene. Det skal også foretas rebalansering dersom den samlede allokeringen til aksjer avviker med mer enn 3 prosentpoeng fra samlet strategisk vekt. Det skal ikke foretas rebalansering i eiendomsfond. Vedlagt følger et tabellsett fra rapporteringssystemet til Gabler AS som danner grunnlag for drøftingen i saken. Strategi 2014 (%) (%) Over/undervekt (prosentpoeng) Norske aksjer/aksjefond Utenlandske aksjer/aksjefond Sum aksjer/aksjefond Norske omløpsobligasjoner Utenlandske omløpsobligasjoner Sum obligasjoner Eiendomsfond Bankinnskudd Tabell viser strategi for sammensetning av porteføljen, porteføljeandel per og over/undervekt av portefølje sammenliknet med strategi. Side14

15 3. NÆRMERE OM AVKASTNINGEN PER Den første tabellen porteføljeoversikt siste måned i vedlegget, viser markedsverdien på totalporteføljen fordelt på aktivaklasser for september måned. Videre vises aktivasammensetningen, avkastningen og utviklingen i referanseindeksene, også det fordelt på aktivaklasser. Samlet er det en verdiendring på 0.6 millioner kroner i september måned. Tabell under viser verdiendringer for hver enkelt aktivaklasse: Verdiendring (MNOK) Utenlandske aksjer 0 Norske aksjer 0.1 Norske obligasjoner 0.7 Utenlandske obligasjoner -0.5 Eiendom 0.3 Sum 0.6 Tabellen viser verdiendring for september i millioner kroner. Samlet er det en gjennomsnittlig avkastning for fondet i september på 0.2 %. Referanseindeksen viser en gjennomsnittlig avkastning i september på -0.1 %. Dette gir en meravkastning på 0.3 %. Tabell under viser avkastning for porteføljen, avkastning for indeks og meravkastning for hver enkelt aktivaklasse: Avkastning portefølje (%) Avkastning indeks (%) Meravkastning Utenlandske aksjer Norske aksjer Norske obligasjoner Utenlandske obligasjoner Eiendom Pengemarked Totalt (gjennomsnitt) Tabell viser avkastning portefølje, avkastning indeks og meravkastning for hver enkelt aktiveklasse for perioden Den andre tabellen porteføljeoversikt i kroner i vedlegget viser markedsverdien på totalporteføljen fordelt på aktivaklasser for perioden fra januar til og med september Videre vises aktivasammensetningen og avkastningen og utviklingen i referanseindeksene, også det fordelt på aktivaklasser. Side15

16 Som det går frem av tabellen i vedlegget er avkastningen 25.8 millioner kroner de ni første månedene i Den tredje tabellen porteføljeoversikt i % i vedlegg viser en samlet gjennomsnittlig avkastning de ni første månedene på 7.0 %. Referanseindeksen viser en vekst på 5.1 %. Dette gir en meravkastning på 1.8 %. For hver enkelt aktivaklasse fordeler det seg slik: Avkastning (NMOK) Avkastning (%) Indeks (%) Meravkastning Utenlandske aksjer Norske aksjer Norske obligasjoner Utenlandske obligasjoner Eiendom Pengemarked Totalt Tabell viser avkastning i millioner kroner, gjennomsnittlig avkastning i prosent for porteføljen, gjennomsnittlig avkastning for indeks i prosent og meravkastning for porteføljen i forhold til indeks de ni første månedene av året. Tabellarket porteføljeoversikt i % i vedlegget viser også totalporteføljens utvikling siden oppstart av forvaltningen i mai 2004 og frem til og med september Her vises bl.a. gjennomsnittlig årlig avkastning på porteføljen og for referanseindeksene. Som en ser har fondet når vi ser hele perioden under ett en årlig avkastning på 6.4 % og en årlig meravkastning på 1.1 %. Videre viser arket for relativ avkastning II avkastningstall for hvert av de siste 4 kalenderårene og de siste 3, 6 måneder, samt grafisk framstilling av tre andre parametre. 4. KONKLUSJON Fortsatt er det stor usikkerhet knyttet til den finansielle utviklingen og det er vanskelig å si noe om avkastningen i 2014 på bakgrunn av utviklingen i årets ni første måneder. Perioden har isolert sett en avkasting som er betydelig bedre enn plassering i bank, med en samlet avkastning på 25.8 millioner kroner eller 7.0 %. Porteføljen har totalt en meravkastning på 1.8 % i årets ni første måneder. Norske aksjer og eiendom har i perioden en mindreavkastning. Resten av aktivaklassene har en meravkastning i perioden. Vedlegg: Avkastning per 30.september Vedlegg: Avkastning per 30. september 2014 Side16

17 Side17

18 Side18

19 Side19

20 Side20

21 Dato: Arkivref: / /2014 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Åshild Johanne Tveit Saksnr. Utvalg Møtedato 14/34 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond NYE SØKNADER FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret tar oversikt over mottatte søknader til orientering. Side21 1

22 2. BAKGRUNN FOR SAKEN Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har innen søknadsfristen mottatt 49 søknader. Det totale søknadsbeløpet er på kroner Side22

23 Side23

24 Side24

25 Side25

26 Side26

27 4. KONKLUSJON Sekretariatet kommer tilbake med nærmere informasjon og vurderinger i egen sak. Tildelinger besluttes i styremøte 20. januar Styret tar oversikt over innkomne søknader til orientering. Side27

28 Dato: Arkivref: / /2014 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Åshild Johanne Tveit Saksnr. Utvalg Møtedato 14/35 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond VIDEREFØRINGER AV PROSJEKTER I FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret tar oppfølging og videreføring av tildelte tilskudd til etterretning. Side28 1

29 2. BAKGRUNN FOR SAKEN I styremøte 29. november 2013 ble det gitt 16 tilsagn om tilskudd fra Aust-Agder utviklingsog kompetansefond på til sammen 10 millioner kroner. Av disse 16 tilsagnene er det 6 prosjekter som går over flere år. Forutsatt at prosjektene utvikler seg i tråd med fremdriftsplan og det faglige innholdet som er beskrevet i søknaden, har styret vedtatt at en er positive til videre oppfølging av disse prosjektene i forbindelse med utdeling av midler i 2015, 2016 og Tabellen som følger viser de prosjektene som går over flere år. Den første kolonnen viser bevilgning gitt i 2013 for 2014, den andre kolonnen viser omsøkt tildeling i 2015 ved en eventuell oppfølging. De to neste kolonnene viser omsøkt tildeling i 2016 og 2017 ved en eventuell oppfølging. Som det går frem av tabellen er det om lag 3.4 millioner kroner som det forventes at fondet følger opp med til disse prosjektene i Søker Hvem Vedtatt for 2014 Beløp Omsøkt videreføring 2015 Beløp Omsøkt videreføring 2016 Beløp Omsøkt videreføring 2017 UiA Institutt for arbeidsliv og innovasjon UiA Senter for E-helse og omsorgsteknologi UiA Senter for omsorgsforskning SØR ARENA Helseinnovasjon Knutepunkt Sørlandet Næringsnær barnehage og skole Risør kommune Masterkurs i design og entreprenørskap Sum Søknadsbeløp for 2015 og 2016 i statusrapport fra UiA, institutt for arbeidsliv og innovasjon, er kroner høyere enn tildelt beløp. 2 Se fotnote 1. Side29

30 ARENA Helseinnovasjon har ikke levert søknad om videreføring for Vedlagt følger brev fra kompetansefondet til de aktuelle prosjektene vedrørende tilskudd til eventuelt videreføring av prosjektet. 3. KONKLUSJON Styret tar videreføringer av tildelte midler til etterretning. Vedlegg: Brev vedr. tilskuddsmidler fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Side30

31 Side31

32 Dato: Arkivref: / /2014 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Åshild Johanne Tveit Saksnr. Utvalg Møtedato 14/36 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond TILSYN LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET 1. FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Side32 1

33 2. BAKGRUNN FOR SAKEN Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ble opplyst om at Lotteri- og stiftelsestilsynet skulle ha et rutinemessig tilsyn med kontrollpunkter som oppgitt i brev datert Tilsynet ble gjennomført hvor kontrollpunktene ble gjennomgått. 4. KONKLUSJON Rapport ble mottatt i brev fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet Vurderingen av dokumentasjonen som ble fremlagt var tilfredsstillende og Stiftelsestilsynet kan ikke se at det foreligger åpenbare mangler verken ved organisering av stiftelsen, dens internkontroll eller kapitalforvaltning. Saken er derfor avsluttet. Vedlegg: Rapport fra Lotteri- og stiftelsestilsynet Vedlegg: Rapport tilsyn Lotteri- og stiftelsestilsynet Side33

34 Side34

35 Side35

36 Side36

37 Side37

38 Dato: Arkivref: / /2014 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Lisbeth Ramsdal Saksnr. Utvalg Møtedato 14/37 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond EVENTUELT TIL 31. OKTOBER 2014 Side38 1

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00. Nestleder Medlem.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00. Nestleder Medlem. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn: Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00. Leder Nestleder Medlem.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00. Leder Nestleder Medlem. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

Kompetanse. Nyskapning. Utvikling. Årsberetning og regnskap

Kompetanse. Nyskapning. Utvikling. Årsberetning og regnskap Kompetanse Nyskapning Utvikling 2014 Årsberetning og regnskap Innhold 1. Formål og bakgrunn Stiftelsen Aust-Agder utviklingsog kompetansefond ble opprettet 8.5.2003. Stiftelsen er et resultat av kommunenes

Detaljer

Saksframlegg. Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013

Saksframlegg. Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-14851/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 29.04.2014 Saksframlegg Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 54/14

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979. Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979. Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 16.06.2015 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 16.06.2015 1. Notat fra Rådmannen av 21.05.2015: Finansrapport

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/647. Kommunestyret 24.03.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/647. Kommunestyret 24.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/647 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 24.03.2015 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 24.03.2015 1. Finansrapport 3. tertial 2014, notat fra

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

MEMO. Stiftelsen Cultiva. Caspar Holter, Mercer (Norge) AS Kommentarer til investeringsstrategien

MEMO. Stiftelsen Cultiva. Caspar Holter, Mercer (Norge) AS Kommentarer til investeringsstrategien Essendrops gate 3 P.O. Box 1838 Vika N-0123 Oslo Fax +47 21011090 caspar.holter@mercer.com www.mercer.no MEMO TIL: Stiftelsen Cultiva DAT0: 16.03.2012 FRA: RE: Caspar Holter, Mercer (Norge) AS Kommentarer

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3403. Kommunestyret 28.10.2014

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3403. Kommunestyret 28.10.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3403 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 28.10.2014 REFERATLISTA KOMMUNESTYRET 28.10.2014 1. Oversendelsesforslag fra kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 20.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

Møtebok for. Finn Over Hofstad inhabil i sak 008/13, Ingjerd Hagen innkalt som vara.

Møtebok for. Finn Over Hofstad inhabil i sak 008/13, Ingjerd Hagen innkalt som vara. Side 1 av 17 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP - Harald Lie (representant)

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 27.11.2012 12/707 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Torsdag 6. desember

Detaljer

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Søgne kommune Arkiv: 570 Saksmappe: 2013/1588-33594/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.10.2013 Saksframlegg Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 5 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr.

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 5 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.03.2013 Tid: KL. 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 09.09.2014, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL. Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Leder Øyvind Strand X

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL. Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Leder Øyvind Strand X Møtedato: Tirsdag 16. juni 2015 Fellesmøte 2/2015 Møtetid: Kl. 09.00 13.00 Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset på Gol Behandlede saker: 10-14/2015 Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for:

Detaljer

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 03.09.15 kl. 08.00 09.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen. MØTEBOK Tilstede: Harald Lande, leder Margit Hovland, nestleder Leif B. Hestad, 1. varamedlem

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. juni 2010 KL. 08.30 på Kommunehuset

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. juni 2010 KL. 08.30 på Kommunehuset ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 2 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. juni 2010 KL. 08.30 på Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 11/10 Oppfølging

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer