Langvad, Guro Hagen, Otto-Arne Schau Kjell Horten, Åge Øibakken, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken, Trude Langvad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Langvad, Guro Hagen, Otto-Arne Schau Kjell Horten, Åge Øibakken, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken, Trude Langvad"

Transkript

1 MØTE: X STYRET AVLSUTVALET INFOUTVALET.. TID: 18. oktober 2013, kl MØTELEIAR: STAD: REFERENT: INNKALLA: Møtt: Kjell Horten Norsk Hestesenter, møterom 2. etg. Elin Furrevik Kjell Horten, Åge Øibakken, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken Trude Langvad, Guro Hagen, Otto-Arne Schau Kjell Horten, Åge Øibakken, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken, Trude Langvad 84/13 SAK: Godkjenning av innkalling og sakliste. Gjennomgang aksjonsliste. Innkalling og sakliste vart godkjend. 85/13 SAK: Orienteringssaker: Rekneskap/lotteri Rekneskapen per og status for loddsal i høve til Landslotteriet vart gått gjennom. Ein del lag har meldt tilbake om status for dette og inntrykket så langt er at salet varierer ein del frå lag til lag. Nokre påpeiker at premier som ikkje er hesterelaterte kan auke salet. Møte med representantar frå Foreningen Norrsvenska hesten. Kjell Horten, Olav Stormorken og Åge Øibakken var i møte med ovannemnde den 12. oktober. Tema på møtet var (1)

2 mogeleg felles forskingsprosjekt når det gjeld mugg og raspe (Svensk-norske forskingsmidlar). I tillegg diskuterte ein erfaringar m.o.t stambokføring/overgang frå kåring til rasestambok med inndelingar, utanlandske lokallag, satelitt foreningar, slakting av hest. Felles utfordringer og erfaringer jf. svensk marknadsundersøking. Agria avtala Kjell Horten har vore i møte med leiarane av dei to andre nasjonale raseorg. Dei er klar til å skrive under men LD ynskjer å diskutere vilkåra nærare, m.a. ynskjer Agria å få tak i info om fødde føl, men dette er vanskeleg grunna personvernet. LD har ynskje om at gåvepremier og støtte til fagseminar skal kunne inngå. Styret tek orienteringa til etterretning. 86/13 SAK: Vidare samarbeid mellom nasjonale raseorganisasjonar og oppfølging av saker frå fellessamlinga På den felles medlemssamlinga til Landslaget for Dølahest, Norges Fjordhestlag og Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest var ein einige om at det no er på tide å vidareutvikle utstillingssystemet, særskilt med tanke på bruksprøvene. Avlsrådet ved NHS signaliserte i sitt førre møte at dei er innstilte på at ein no startar arbeidet med å gradvis implementere nye bruksprøver i tråd med forslag frå NHS og at utvida bruksprøve fasast ut. Bakgrunnen for dette er at forsking har vist at dagens bruksprøvetesting ikkje gjev gode nok data. Eigenskapane som bedømmast, er for samansette og viser for låge arvegrader. Ein må difor over i et system der ein kan innhente fleire observasjonar per dyr og for fleire dyr totalt. Dette vil vidare gje sikrare data på individ- og populasjonsnivå, til ein lågare pris per individ. NHS sitt forslag til rammer for et nytt bruksprøvesystem vil kunne, dersom ein oppnår ønsket effekt med den foreslåtte modellen, gje fleire dyr vist og fleire observasjonar per dyr. En positiv tilleggseffekt vil slik være at det kan bidra til auka oppslutting om utstillingane og større fokus på dei nasjonale rasane. Med auka aktivitet rundt utstillingane i form av fleire bruksklassar vil dette òg kunne skape ein arena som kan fenge nye, potensielle hesteeigarar og styrke dei eksisterande miljøa rundt rasane. Forslag til vedtak: Styret tilrår at det eksisterande bruksprøvesystemet omarbeidast snarast og at det frå 2014 prøvast ut nye testar som et ledd i det langsiktige målet med et nytt system: å på sikt få gjennomført bruksprøvetesting av så mange hingstar, vallakar, hopper og unghestar (2)

3 som mogeleg, i eit gjennomgåande system. Styret ynskjer vidare at utvida bruksprøve i sin noverande form vert avvikla. Detaljane i bruksprøva(ene) for kåra hingstar som skal inn til ny vurdering i 2014 blir konkretisert i fellesskapet mellom dei tre nasjonale raseorganisasjonane snarast. Ein bør i legge opp til å ha eit felles bruksprøvesystem, men med individuelle tilpassingar innan kvar rase. Det bør sjåast på omfordeling av midlane som i dag brukast til utstillingar, medrekna utvida bruksprøver. Desse midlane må no kanaliserast over i et nytt og moderne utstillingssystem der bruksdata får større fokus og bidreg til å gje betre og sikrare avlsdata i populasjonane. Fordeling av arbeidsressurs og midler bør sjåast på saman med dei nasjonale sentra, slik at ein kan fordele arbeidsoppgåver på en best mogeleg måte og få til ei effektiv ressursutnytting i felt. Styret ser det som svært viktig at de nasjonale rasane beheld den delen av midlane som i dag brukast i utstillingssystemet til desse rasane, så lenge omstillingsprosessen pågår. Vidareutviklinga er eit ledd prosessen med å konkretisere viktige punkter i den vedtatte handlingsplanen for de nasjonale rasene. Styret ynskjer at NHS i den vidare prosessen set ned ei arbeidsgruppe bestående av representanter fra organisasjonene, administrasjonen ved NHS og avlsrådet for å konkretisere detaljane i systemet. Øvrig ekspertpanel og ev. bruksprøvedomarar kallast inn etter behov. Styret ynskjer ei tilbakemelding frå NHS om rammevilkår når det gjeld tilgjengelege midlar i arbeidet, og ei avklaring av status for utvida bruksprøve neste år så snart som råd. Styret ser framlegget frå dei tre leiarane om å organisere det vidare arbeidet i ei styringsgruppe og ei arbeidsgruppe som hensiktsmessig. Dette for å minimere ressursbruken, sikre ei effektiv arbeidsform, samt eigarskap blant tillitsvalde og i tillegg halde eit fagleg høgt nivå på arbeidet. Forslaget vart vedteke einstemmig. (3)

4 INFOUTVALET: 87/13 SAK: Status Infoutvalet har framlegg om ei mønsterkonkurranse for ullgensarar med dølahestmotiv. Nettsida til LD: Det vil om kort tid bli oppretta enkle informasjonssider på engelsk og tysk under heimesida som respons på auka interesse forog publisitet rundt dølahesten i m.a. Tyskland. FB sida til LD: Denne skal opnast for innlegg/spørsmål for å auke tilgjenget. Ein vil utarbeide retningsliner for bruken av sida og styret vil i tillegg følgje sida/dele ansvaret for å svare på spørsmål. Mogelegheita for å slå saman dei ulike sidene på facebook vart diskutert. Styret var einig i framlegget. ANSVAR: Linn Frist: 1. november 88/13 SAK: Nettbutikk LD treng fleire (nye) profileringsartiklar mellom anna for sal til medlemane og til bruk på ulike arrangementet (t.d. AEG) då ein meiner det fins eit større potensiale når det gjeld dette. Becken og Strøm og Eurofoto er mogelege kandidatar. Kjell tek kontakt med Becken og Strøm, Elin føl opp Eurofoto. AVLSUTVALET 89/13 SAK: Status Søknadar om avlsmidlar og oppfølging av saker frå dagens møte med NHS der ein særskilt tok opp NHS si handtering av sak om semin frå dølahingst og avkomsvurdering av ei dølahoppe er i fokus. Olav ynskjer i tillegg å sende eit notat om registreringsreglar for dølahest til avlsavdelinga ved NHS. Styret tek orienteringa til etterretning. (4)

5 AKTIVITETSUTVALET 90/13 SAK: Status AEG er i fokus, aktivitetsutvalet avventar no tilbakemelding om representantar frå dei to andre nasjonale raseorganisasjonane som kan drive arbeidet med dette vidare. Styret tek orienteringa til etterretning. 91/13 SAK: Dølaskeid, rammer og premier Det har vore stor interesse for den nye konkurranseforma i Landslaget som ein kallar Dølaskeid etter medlemsmøtet på Gardermoen. Styret merker seg med glede at det i det seinare har vore to Dølaskeidarrangement, eit på Stav og eit på Toten. Ein må jamvel ha på plass nokre tydelege rammer og regelverk for dette, t.d. når det gjeld premiering, ev. deltaking frå andre rasar, dømming osv. Det er viktig å ha høve til å samanlikne/diskutere erfaringer/likskapar med fjordhesten og nordlandshest/lyngshesten. Aktivitetsutvalet lagar forslag til rammer og regelverk. ANSVAR: Trude Langvad Frist: Neste styremøte (5)

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2008 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 6. mai 2009

Detaljer

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy PROTOKOLL MØTE I REGIONRÅDET NORDHORDLAND Møte: 6/2014 Tid: Fredag 7. november kl. 09:00 14:30 Stad: Meland rådhus,

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2013 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid: Møtetid: Onsdag 30. april

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP

ÅRSMELDING OG REKNESKAP ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2001 Foto: Johan Brun. NORGES FJORDHESTLAG Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, 6770 Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 1. mai kl. 13.00 2002 Sakliste Sak 1. Sak 2. Sak

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2014 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid: Møtetid: Onsdag 29. april

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 31. oktober 2012, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen, Fredrik

Detaljer

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune 2008 Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune Prosjektgruppa 04.12.2008 2 Innhald 1. Samandrag... 4 2. Bakgrunn... 6 3. Definisjon av sentrale omgrep...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

RHF-enes strategigruppe for forskning

RHF-enes strategigruppe for forskning Referat frå møte i RHF-a si strategigruppe for forsking - onsdag 27. mai 2015 UTKAST per 29. juni 2015 Kl. 09:30 14:30 Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen Til stade: Marianne van der Wel, Maiken

Detaljer

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S Tid: 18.01.07 kl 18.30 og 19.01.07 kl 08.00 Stad: Bykle hotell og Bykle rådhus Desse møtte: Olav K. Mosdøl 4754 BYKLE Tore Wiese Hansen Jaktoddveien 20 4621

Detaljer

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05.

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet Dato: 29.05.2015 kl. 8:30 Sted: Høgskulebygget, Veten 3085 Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124 SAKSKART

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Onsdag 14. desember 2005, kl 0830 kl 1600 Stad: SAS Bryggen Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Presentasjon av Apoteka Vest HF

Detaljer

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 Nav og kommunen - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 2011 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...5 1.1 Bakgrunn og ramme...5 1.2 Nav Kviteseid...5 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...6

Detaljer

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Referat Frå Styremøte 2. april, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Frå adm.: Frode

Detaljer

Innkalling til ekstra rådsmøte

Innkalling til ekstra rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 16. april 2015 Innkalling til ekstra rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Fredag 24. april 2015 Kl. slett:

Detaljer

Dokument 1154347-v2. Eigarstyring og selskapsleiing

Dokument 1154347-v2. Eigarstyring og selskapsleiing Eigarstyring og selskapsleiing Rekneskapspliktige som har utstedt verdipapir notert på regulert marknad i Noreg, skal i årsrapporten eller i dokument det er henvist til i årsrapporten, gjere greie for

Detaljer

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING SLUTTRAPPORT TIL HUSBANKEN FRÅ VOLDA KOMMUNE KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING -0- Samandrag Ved hjelp av økonomiske tilskot frå Husbanken, KoBE og Møre

Detaljer

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE Stord kommune BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE 2011 2014 VEDTEKEN I RHO 29.9. 2011 Visjon: Alle skal bu godt og i eit trygt miljø. Boligen er et grunnleggende velferdsgode og boligpolitikken er

Detaljer

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24.

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 17.02.2012 INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. FEBRUAR 2012 Vi kallar

Detaljer