Protokoll fra styremøte i stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra styremøte i stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser"

Transkript

1 PROTOKOLL Protokoll fra styremøte i stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser Møtested: Edøy, Smøla kommune Tid: Torsdag 25. juni 2009 Følgende deltok: Styremedlemmer: Rådmann Jon Ola Syrstad, leder Avd.direktør Marit Kjeldby, nestleder Organisasjonssjef Harald Velsand Møteleder: Referent: Jon Ola Syrstad Ellen Schei Pongo Sak 08/09 Søknad fra Bioforsk om støtte til prosjekt Digitalisring av myrarkivet Bioforsk søker om kr ,- for å skanne inn tekstdelen av myr-rapportene for 2-4 fylker og gjøre dem tilgjengelige på Internett, i tillegg til kartene som allerede er digitalisert. Dette vil gjøre verdifulle investeringer langt mer tilgjengelige for forvaltningen, forskningen og torvindustrien. Prosjektet planlegges startet opp i august og sluttført innen utgangen av Prosjektet støttes med kr ,-. Styret ber om en kortfatlig rapport innen Sak 09/09 Søknad fra Bioforsk om støtte til forprosjekt Bruk av torv som filter for metallholdig avløpsvann Bioforsk søker om kr ,- for å vise at torv kan nyttes som en rensemetode for fjerning eller reduksjon av tungmetaller i sigevann fra deponier ved kjemiske analyser fra et enkelt forsøksoppsett i felt. Forprosjektet vil starte opp i september 2009 og pågå i inntil ett år. Styrets leder Side 1 av 5 Referent

2 Forprosjektet støttes med kr ,-. Styret ber om at Bioforsk rapporten blir sendt styret. Styret ber videre om at prosjektet blir sett i sammenheng med prosjekt Kunnskapsbase for bruk av torv som bingestrø og at prosjektresultatene samtidig gis en vurdering av hvilken effekt en slik bruk av torv kan ha på klimautslipp. Sak 10/09 Søknad fra Bioforsk om støtte til prosjekt Kunnskapsbase for bruk av torv som bingestrø Bioforsk søker om kr ,- i 2009 og kr ,- i 2010 for å opparbeide og tilrettelegge kunnskap om torv som strø til husdyrbruk i Fennoskandia. For å få til dette skal prosjektet - Samle nyere forskning og lage en litteraturoversikt om bruk av torv som strø i Fennoskandia til fem av de vanligste husdyrslagene: storfe, svin, hest, sau og broiler. - Samordne praktiske erfaringer rundt bruk av torv som strø til storfe, svin, hest, sau og broiler i Fennoskandia - Formidle forskningsresultater, litteratur og praktiske erfaringer ved tilrettelegging på en internettside for produsenter og brukere av torv til strø. Prosjeket vil starte opp 1.oktober 2009 og avsluttes Prosjektet støttes med kr ,- i 2009 og kr ,- i Styret ber om en rapport av prosjektet innen Styret ber videre om at prosjektet sees i sammenheng med forprosjektet Bruk av torv som filter for metallholdig avløpsvann og at prosjektresultatene gis en vurdering av hvilken effekt en slik bruk av torv kan ha på klimautslipp. Styrets leder Side 2 av 5 Referent

3 Sak 11/09 Søknad fra Bioforsk om støtte til prosjekt Effekt av myr og organisk jord på vannkvalitet i jordbruksområder Formålet med prosjektet er å øke kunnskapen om myrarealenes forsfordynamikk og hvordan de påvirker, direkte og indirekte, vannkvaliteten i jordbrukspåvirkede vassdrag for en mer målrettet implementering av Vanndirektivet. Prosjektet vil gi en oversikt over ulike myrtyper i Norge og deres egenskaper med hensyn til binding og frigjøring av fosfor. Målinger og forsøk vil bli gjennomført på ulik skala. Prosjeket er et samarbeidsprosjekt mellom Bioforsk Jord og miljø og UMB, Inst. for plante- og miljøvitenskap. Det legges opp til å inkludere en PhD kandidat i prosjektet. Prosjektet søker om finasiering i 4 år henholdsvis kr ,- i 2009, kr ,- i 2010, kr ,- i 2011, kr ,- i 2012 og kr ,- i Styret har innhentet kravspesifikasjon fra Norges Forskningsråd ved personlig doktorgrad stipend og ønsker å følge de samme reglene. Prosjektet støttes med kr ,- pr. år i 3 år. Styret forutsetter at det er en dr. grads student som er godkjent av et universitet. Styret ber om å få oversendt kandidatens navn, CV til kandidaten, veileder og hvilket universitet dr.grad studenten er tatt opp ved. Styret ønsker også at kandidaten stiller på neste styremøte for en kort presentasjon. Styret stiller seg positiv til en tilleggssøknad om utenlandsopphold. Styret ber om en årlig fremdriftsrapport. Styrets leder Side 3 av 5 Referent

4 Sak 12/09 Søknad fra Bioforsk om støtte til prosjekt Myr og klimagasser Målsettingen med prosjektet er å øke kunnskapen om klimautslipp fra myr i naturlig og dyrket tilstand og om tiltak som kan redusere utslippene fra dyrket og tidligere dyrket myr. Prosjekt et vil bestå av tre hovedaktiviteter: 1. Klimagassbalanse i naturlig myr, som omfatter drift av klimatårnet på Andøya. 2. Co 2 - utslipp fra dyrket jord, som omfatter utvikling av metoder for estimering av utslippsrater og framtidige arealer av dyrket myr. 3. Restaurering av tidligere dyrket myr, med vekt på biogeokjemiske prosesser som regulerer klimautslipp. Prosjektet består av tre separate delprosjekt, hvor det i delprosjekt 3 tas sikte på å tilsette en dr.grads-stipendiat med veileder fra UMB. Det søkes om et 4-årig prosjekt med finasiering på kr ,- i året, med oppstart i Styret stiller seg positive til å støtte hele eller deler av søknaden, men ønsker en nærmere redegjørelse om de ulike delprosjektene i neste styremøte før endelig vedtak fattes. For delprosjekt 1 og 2 må det fremgå tydeligere hva det søkes om støtte til her i forhold til hva som allerede er finanisert fra andre kilder. Det vises også til reglene fra Norges Forskningsråd om at doktorgradstipend støttes med kr ,- i 3 år. Sak 13/09 Søknad fra UMB om støtte til prosjekt Effekt av endret klima på karbondynatikk langs en fuktighetsgradient i et paslmyrområde i Neiden. Jorda i Finnmark er generelt lite undersøkt, og studier av karbonlagre og karbondynamikk er svært begrenset. Finnmark har flere særegne økosystemer som antas å være svært følsomme for klimaendringer. Palsmyrer inneholder store mengder organisk materiale med potensiale for nedbryting og frigjøring av karbon ved et endret nedbør- og temperaturregime. Prosjektet vil inngå som en del av Annelene Pengeruds doktorgradsarbeid. Prosjektet er planlagt med oppstart i januar 2010 og det søkes om kr ,- for gjennomføring av analyser og inkubasjonsforsøk, samt ny prøvetaking knyttet til innkubasjon Prosjektet støttes med kr ,-. Styret ber om en rapport om prosjektet innen Styrets leder Side 4 av 5 Referent

5 Sak 14/09 Ingen saker var meldt Eventuelt Referatsaker: - Husleiekontrakter med UMB og Bioforsk Styret tar referatsakene til orientering Styrets leder Side 5 av 5 Referent

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

EU og nye syntetiske stoffer

EU og nye syntetiske stoffer Joint Action er en EU-plan for vurdering av nye syntetiske stoffer. Ifølge planen skal det tas hensyn til alle mulige risikoaspekter ved nye stoffer. Forfatteren gjør rede for erfaringer ved den vitenskapelige

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2013 Tid: Kl. 16.00 Det er reservert rom til gruppemøte fra kl. 15.00 (Ap,

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn På Skates

Detaljer

Inn på tunet i Tolga og Os

Inn på tunet i Tolga og Os Inn på tunet i Tolga og Os Prosjektbeskrivelse Vedlegg 1. til elektronisk søknad Innovasjon Norge. Utarbeidet for Tolga og Os kommune 1. mai 2010 Berit Siksjø og Birgit Svendsen Befolkningsgrunnlag Folketall

Detaljer

men hvor skal vi henvende oss?

men hvor skal vi henvende oss? men hvor skal vi henvende oss? Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Heidi Engesbak, Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-061-9 Trondheim, 2005 Forord Dette er den

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962 NJFF-Troms Kystkulturveien 262 9470 Gratangen Gratangen, 31.12.2014 HØRING «REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION TROMS 2016-2021» NJFF-Troms har gjennomgått forvaltningsplanen og det er et imponerende

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

Adresseliste. Veiledning til bruk av vannforskriften 12

Adresseliste. Veiledning til bruk av vannforskriften 12 Adresseliste Deres ref Vår ref Dato 12/5671-23.02.2015 Veiledning til bruk av vannforskriften 12 1. INNLEDNING Dette brevet er ment som en veiledning til offentlige myndigheter, og tar sikte på å redegjøre

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer