ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2013 SANDE KOMMUNE I VESTFOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2013 SANDE KOMMUNE I VESTFOLD"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2013 SANDE KOMMUNE I VESTFOLD Innledning Sande kommune leverte ikke slik rapport for 2012 da kommunen var i ferd med å levere inn søknad om godkjenning som Trygt lokalsamfunn. Søknaden ble levert i mars 2013 og kommunen hadde site visit den 6. og 7. juni av sertifisør Gulbrand Skjønberg. Kommunen hadde sertifiseringsseremoni og offisiell godkjenning som Trygt lokalsamfunn 5. november 2013 i forbindelse med et lokalt seminar. Det var godt oppmøte på seminaret med over 80 personer fra lokale lag og foreninger, administrasjon og politikere samt fra andre kommuner i nettverket. 1. Kommunens navn: Sande i Vestfold 2. Navn på lokal kontaktperson, for Trygge Lokalsamfunn, e-postadresse, stillingstittel / stillingsbrøk Kontaktperson er Folkehelsekoordinator Anne Sofie Lauritsen. Stillingsprosenten til folkehelsekoordinator var for %. Dette innkludrer Trygge lokalsamfunnsarbeid og folkehelsearbeid. E-post: 3. Beskriv kortfattet den infrastruktur basert på fellesskap og samarbeid, styrt av en tverrsektoriell gruppe som er ansvarlig for å fremme trygghet i kommunen. Partnerskapssamarbeid med Vestfold fylkeskommune Det er etablert en tverrsektoriell styringsgruppe som består av følgende representanter: Ordfører, Kommunalsjef, leder teknisk drift, leder frivillighetssentralen, Politimesteren, prosjektansvarlig for UNIK ved Sande videregående skole, prosjektleder for MOT prosjektet. I kommunen er det god forankring politisk for folkehelse og trygge lokalsamfunns- arbeidet. Det fremmes årlig en plan for folkehelse/tryggelokalsamfunnsarbeidet og en statusrapport. Denne behandles i alle hovedutvalgene pluss rådet for funksjonshemmede, eldrerådet, ungdomsrådet og kommunestyret. Politikerne viser stor interesse for arbeidet og er deltagende på seminarer og konferanser som arrangeres. 4. Omtale kortfattet de langsiktige, bærekraftige programmer som er lagt opp for å sikre et trygt lokalsamfunn og som omhandler begge kjønn og alle aldre, miljøer og situasjoner. Partnerskapssamarbeidet og samarbeidskontraktene er et forpliktende langsiktig program. Det skade og ulykkesforebyggende arbeidet er en del av kommunens folkehelsearbeid. Folkehelse er et gjennomgående tema i kommuneplanens samfunnsdel. Årlig rullering av handlingsplan for folkehelse og statusrapport over arbeidet er tatt med i kommunens planstrategi. Kommunens startet arbeidet med rullering av trafikksikkerhetsplan i 2013 og den fullføres våren I forbindelse med dette arbeidet vil det gjøres en registrering og lages en systematikk for vurdering av faelige skoleveier Sande kommunen er en MOT kommune. Ungdomskolen har arbeidet i flere år med konseptet og opplever at konseptet fungerer bra og at dette bidrar til et godt miljø på skolen. Skolen skårer overgjennomsnittet for Vestfoldskolene når det gjelder trivsel. Trivselsledere. Alle barneskolene har trivselslederordning og mener at dette fungerer bra som et antimobbeprogram. Elevene er aktive og opplæres til å ta hensyn til hverandre i friminuttene. Kommunen arbeider etter SLT modellen og har egen koordinator på dette. SLT styres av Politirådet. 5. Omtale kortfattet programmer som er rettet inn mot spesifikke høyrisikogrupper og sårbare grupper. (Omtale programmer og målsettinger ikke nødvendigvis hvert enkelt prosjekt

2 2 Målrettet informasjon tilpasset helsestasjonsbesøkene (etter alder) til foreldre med småbarn. Ved hjemmebesøk hos alle foreldre med nyfødte, vektlegges informasjon om skadeforebygging. Brosjyrer utgis på ulike språk. Sjøsikkerhet som fokusområde inn i barnehagens (NJB) sin årsplan. Redningsselskapet hadde NJB i Sande som en havn for sitt forebyggende seilas i 2011 og dette blir også gjennomført i 2012, det satses på å få dette som en årlig hendelse og det blir kommunes 7. klasser som deltar på opplegget. Barnehagen bruker Trygg trafikk sitt Tarkus opplegg. Barneskolen har trafikk uke hvor alle elevene involveres. Refleksvester deles ut til 1. klasse. Samarbeid med Drammensregionens brannvesen for opplæring og av barnehager og barneskoler. Barnehageansatte og lærere har årlig 1 hjelpskurs.7. klasse bruker opplegget mini-anne i samarbeid med luftambulansen.. Målrettet innsats mot de ulike klassetrinnene på videregående skole, fokus på Russ og rus i 3. klasse og Psykiske helsedager i 1.klasse. Si fra kampanjen gjennomføres årlig for 2. klasse. Sande ungdomskole og Sande vidergående skole er en MOT- skoler. Det fokuseres på holdninger blant eleven. Det arbeides med å få flere idrettslag med i programmet også. Småjobb sentralen: I samarbeid med frivilligsentralen kan eldre og andre som ønsker det bestille småjobber som måking, plenklipp etc som utføres av elevene ved UNIK/ UNG UNIK (dette er et alternativt opplæringstilbud for elever som ikke går i ordinært skoleløp og er samarbeid mellom videregående skole, ungdomsskolen) Strøbøtteprosjekt 1000 bøtter ble levert 2012/13 Balansegrupper for personer som er henvist gjennom lege etter fall eller med fare for fall.(10 deltagere 2013) 6. Omtale programmer / ordninger som dokumenterer skadesituasjoner, hyppighet og årsaker til skader. Kommunen må i stor grad basere seg på nasjonal statistikk når det gjelder skader og ulykker. Heriblant folkehelseprofilene fra Folkehelseinstituttet. Sande kommune peker seg ikke ut med utfordringer på noe spesielt felt, verken når det gjelder folkehelse generelt eller skader og ulykker, slik en kan lese ut av tilgjengelig statistikk. Statistikk fra statens vegvesen og politi benyttes for å se på alvorlige hendelser i trafikken. Alvorlige skader og dødsulykker har blitt drastisk redusert etter at europavei 18 ble lagt om og oppgradert. Vi hadde bare 2 lettere skadd i trafikken i Politiet fører statistikk over forseelser og forbrytelser og gjengir dette i lokalavisen. Kriminalitetsstatistikken blir også gjengitt i den årlige handlingsplan for folkehelse som vedtas av kommunestyret. NPR.Gjennom arbeidet med Trygge lokalsamfunn har vi fått skadedata registret i Norsk pasientskaderegister som er relatert til fall. 7. Omtale kortfattet evalueringstiltak for å vurdere egne programmer, prosesser og effektene av forandringer. Det er et kontinuerlig arbeid for å finne gode evalueringsmetoder på tiltakene som igangsettes. Innsatsområdene i kommunen er på områder som det nasjonalt sett er gode resultater på mht effekt slik som fallforebygging for eldre og trafikksikkerhet. Det henvises til kommunens Safe community søknad seksjon F side 52 og utover for evidencebased programs. 8. Omtale kortfattet kommunens deltakelse og medvirkning i nasjonalt og internasjonalt nettverk av Trygge lokalsamfunn/safe communities. I 2013 har Sande kommune ikke deltatt i internasjonale nettverksmøter, men i nasjonale i regi av Skadeforebyggende forum og i det regionale nettverket i Vestfold. Det regionale nettverket har blant annet vært på en studietur til den TL- godkjente Horsnes kommune i Danmark. Kommunen hadde med tre deltagere blant annet Ordfører. 9. Omtale kort evt. vesentlige endringer hvis noen i forhold til opprinnelig søknad og tidligere rapporter.

3 3 Den vesentligste endringen i Sande kommune er at Vi nå er godkjente som trygt lokalsamfunn. 10. Omtale kortfattet inntil tre spesielt vellykkede tiltak som vi kan gi inspirasjon til arbeidet i andre kommuner og brukes i en Trygge lokalsamfunn-idébank Handlingsplan for folkehelsesatsingen 2014 og status for Dette er nå blitt godt innarbeidet i kommunen og kommunestyret får planen i det første møtet på nyåret nå for 5. gang. (planen legges ved som vedlegg) Balansegruppe for trening av eldre personer med fare for fall. Det ble utarbeidet en film i forbindelse med sertifiseringsseminaret som finnes her. Sande kommune har fått til å bli et fast seilingsstopp for sjøredningsselskapets sjøsikkerhetsseilas. Det er oppleves meget positivt av både elever, lærere og de lokale representanter for nød-etatene som deltar klasser deltar hvert år. Sande er en av kommunene i Vestfold med lengst kystlinje. Elevene utfører ulike øvelser som bla.roing, kaste redningsbøye, slukke brann og førstehjelp. 11. Omtale kortfattet direkte resultat av Trygge lokalsamfunnsarbeidet. Utviklingstrender, resultat av kampanjer og andre innsatser, sitat fra involverte, samarbeidspartnere etc. Spredning av gode tiltak til andre avdelinger for eksempel skaderegistrering i skolen Bedre oversikt og informasjonsspredning gjennom kartlegging av tiltak ute på skoler og barnehager og andre virksomheter Politisk og administrativ forankring er blitt styrket. Kjennskap til og kunnskap om trygge lokalsamfunnsarbeidet har økt både blant administrasjon og politikere. Forankring i planer er blitt tydeligere og bedre, både i handlingsplaner og kommuneplanen. 12. Omtale i stikkord aktiviteter som er gjennomført i samarbeid med frivillige organisasjoner, lag og foreninger og gi en oversikt over de frivillige organisasjoner som har deltatt i arbeidet. Sjøsikkerhet i samarbeid med redningsselskapet og frivillig sentralen (frivillige enkeltpersoner Strøbøtteprosjektet i samarbeid med frivillige enkeltpersoner (organisert gjennom frivilligsentralen), Unik (småjobbsentralen) og kommunen. Sertifiseringseminaret. (deltagere fra bygdekvinnelaget, sanitetskvinne, pensjonistforeningen. Røde kors og LHL og frivillige enkeltpersoner). LHL henter og bringer eldre personer som ønsker å delta på dropp inn trening og ikke kan komme dit selv. De går tur ukentlig med personer i rullestol. Sande Røde kors har en besøkstjeneste som besøker ensomme og eldre hjemme og på institusjon. 13. Er det satt av egne midler til Trygge Lokalsamfunn -arbeidet på kommunebudsjettet? Hvor mye? Utenom tilskuddsmidler fra fylkeskommunene er det satt av 4 mill pr år i neste 4 årsperiode til trafikksikkerhetstiltak. 14. Hvordan profileres Trygge lokalsamfunn -arbeidet? På kommunens hjemmeside? På brevark? I egne nyhetsbrev? I andre sammenhenger? (Angi adresse til hjemmeside hvor det lokale arbeidet omtales hvis det finnes en slik site) Sammen skaper vi trygghet og trivsel er med i kommunens profileringsmateriell. Kommunens hjemmeside har et forbedringspotensial det vil bli arbeidet med. 15. Legg ved bilder fra virksomheten, kopi av avisartikler og annet materiell som kan brukes for å illustrere arbeidet og rapporten (som elektronisk vedlegg eller send bilder og avisklipp som vanlig brev) Vedlegg: Handlingsplan for folkehelse 2014-statusrapport 2013

4 Gulbrand Skjönberg fra Karolinska institutet overekker fllagg og plakett til Rådmann Olav Grande og Ordfører Karl Einar Haslestad 4

5 5 16. Fyll ut skjemaet med opplysninger fra din kommune / ditt fylke / din bydel: (Dette spørsmål er nytt for i år. Vi stiller spørsmålet av to grunner; for å oversikt over tallene, men også for å sjekke om det går å få fram opplysningene på en grei måte) Kommentar til spm 16.: Tall på døde av drukning er bare å finne fylkesvis, direkte kontakt til folkehjelpa på e-post har ikke ført frem. Døde i brann greier ikke jeg å finne på DSB sine sider på fylkes eller kommunalt nivå, bare på nasjonalt nivå. På en telefonhenvendelse fikk jeg greit svar. Kommune / bydel / fylke: Personskader etter ulykker behandlet i sykehus: Antall hoftebrudd: Døde og skadde i brann: Døde og skadde i drukningsulykker: Døde og skadde i trafikkulykker: Politirapporterte personskader vold: Sande kommune pr 1000 (landsgj = 13 jf folkehelseprofilen) 18 (registrert av kommunens fysioergoterapitjeneste) Straffesakstall: 16 registrerte saker, men ikke alle innehar personskader. Ukjennt hvor mange.

Harstad Kommune TRYGGE LOKALSAMFUNN

Harstad Kommune TRYGGE LOKALSAMFUNN Harstad Kommune TRYGGE LOKALSAMFUNN Børge Ytterstad og Solveig Rostøl Bakken fikk i 2011 tildelt Harstad bys fortjenestemedalje for sin mangeårige innsats for Trygge Lokalsamfunn. (Foto: Gurid Ivarhus

Detaljer

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening Forord Nøtterøy kommune har i mange år hatt fokus på skade og ulykkesforebyggende arbeid i kommunen. I 2008 valgte kommunen å ta i bruk Trygge lokalsamfunn som arbeidsmodell. Trygge lokalsamfunnsarbeidet

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Trygg og tilgjengelig

Trygg og tilgjengelig SALANGEN KOMMUNE Trygg og tilgjengelig Handlingsplan for skadeforebygging, sikkerhet og universell utforming PLANGRUPPEN SALANGEN Desember 2010 Utarbeidet av: Øystein Ånesen, Bjørn Hugo Solvang, Simon

Detaljer

15.2.2012. Sekretær: Elisabeth Hafsten enhet helse Alvdal kommune 2560 Alvdal elisabeth.hafsten@alvdal.kommune.no Telf. 62 48 90 89 fax 62 48 91 01

15.2.2012. Sekretær: Elisabeth Hafsten enhet helse Alvdal kommune 2560 Alvdal elisabeth.hafsten@alvdal.kommune.no Telf. 62 48 90 89 fax 62 48 91 01 Trygge lokalsamfunn Alvdal kommune Årsrapport for 2011 15.2.2012 Lokale kontaktpersoner i 2011 har vært: Leder: Arne Dagfinn Øynes Bellingmo 2560 Alvdal Tlf 99 02 68 98 post@oynes-gartneri.no Sekretær:

Detaljer

Trygge lokalsamfunn Rakkestad - Årsrapport for 2011

Trygge lokalsamfunn Rakkestad - Årsrapport for 2011 Trygge lokalsamfunn Rakkestad - Årsrapport for 2011 Kommunens navn Rakkestad kommune Lokal kontaktperson for Trygge Lokalsamfunn (TL) Lokal kontaktperson er Terje O. Eriksen, seniorrådgiver. E- post adresse

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no

Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no 1 Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no Grafisk produksjon: Troms fylkeskommune Trykk: Troms fylkeskommune, trykkeriet Illustrasjon

Detaljer

Hvert år trenger ca 500.000 personer i Norge legehjelp på grunn av ulykkes skader, 36.000 får varige mén, 1.900 dør.

Hvert år trenger ca 500.000 personer i Norge legehjelp på grunn av ulykkes skader, 36.000 får varige mén, 1.900 dør. ÅRSMELDING 2013 Inhold Fakta 2 Innledning 3 Organisering, økonomi og prioriteringer 4 Medlemmer, fagråd og møteplasser 6 Virksomheten 2013 7 Merkesaker 9 Møter og konferanser 11 Publikasjoner og synliggjøring

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Sandnes som Sunn by

SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Sandnes som Sunn by SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Sandnes som Sunn by Folkehelse, trivsel og miljø i Sandnes Rapport 2012 - program 2013 Sunn by rapport 3 Helsefremmende arbeid 1.0 Innledning... 7 1.1 Visjon hovedmål

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge!

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum 1985-2010 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum samarbeid

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALDEN KOMMUNE ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. mars 2013 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Forord: Rapporten er en tilbakemelding til Fylkesmannen i Troms etter en gjennomgang av Sjumilsstegene. Rapporten beskriver Harstad

Detaljer

S ikkert! på vei mot et tryggere samfunn. Nr 1 / 2007 I DETTE NUMMER: Sikkert! - på vei mot et tryggere samfunn

S ikkert! på vei mot et tryggere samfunn. Nr 1 / 2007 I DETTE NUMMER: Sikkert! - på vei mot et tryggere samfunn S ikkert! I DETTE NUMMER: Nr 1 / 2007 >> 2 Leder >> 2 Ny pris på ne >> 3 Hva koster r på hjemmeulykker, utdanningsulykker, utdannings- og fritidsulykker? >> 4 Forslag om alkohollås i biler innen 20012

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

EN ULYKKE NESTENULYKKE. Trygge eldre ER NESTEN

EN ULYKKE NESTENULYKKE. Trygge eldre ER NESTEN Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Trygge eldre Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Forebygging av fallulykker hos eldre - Iverksetting og utprøving av tverrsektorielle

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Balsf jord kommune. iv* fjumituteget KOMMUNEANALYSEN 2012. Mona Karlsen, Lisa Friborg, Britt Birkely og Karin F. Berger

Balsf jord kommune. iv* fjumituteget KOMMUNEANALYSEN 2012. Mona Karlsen, Lisa Friborg, Britt Birkely og Karin F. Berger Balsf jord kommune iv* fjumituteget KOMMUNEANALYSEN 2012 Mona Karlsen, Lisa Friborg, Britt Birkely og Karin F. Berger Prosess endrin er o forbedrin sområder. Kommuneledelsen har lagt til rette for gjennomføring

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TELEMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TELEMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer