Rådmann TRYGGE LOKALSAMFUNN - ÅRSRAPPORTERING FOR 2012 RAKKESTAD KOMMUNE. Skadeforbyggende forum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmann TRYGGE LOKALSAMFUNN - ÅRSRAPPORTERING FOR 2012 RAKKESTAD KOMMUNE. Skadeforbyggende forum post@skafor.org"

Transkript

1 Rådmann Skadeforbyggende forum Deres ref. Vår ref.: Saksnr. 13/360-2 Løpenr. 2857/13 Sak nr. bes oppgitt ved svar Arkivkode 032 X5 Dato Kopi til: TRYGGE LOKALSAMFUNN - ÅRSRAPPORTERING FOR 2012 RAKKESTAD KOMMUNE Vedlagt følger årsrapport for Rakkestad kommune for Mal for årsrapportering er lagt til grunn.

2 Trygge lokalsamfunn. Årsrapport for Rakkestad kommune Ad pkt 1: Kommunens navn: Rakkestad kommune. Ad pkt 2: Lokal kontaktperson for Trygge Lokalsamfunn {TL} Lokal kontaktperson er Terje 0. Eriksen, seniorrådgiver. E- post adresse er: Arbeidsoppgavene vedrørende TL er "integrert" i en 100 % 's jobb. Lokal kontaktperson sluttet pr Dette til orientering. Tilsetting av folkehelserådgiver pr 1. halvår der kommunens folkehelse - og TL oppgaver tillegges stillingen. Ad pkt 3: Organisering. Administrativt er det en nær samhandling i kommunalt oppgaverelatert arbeid rettet mot lovhjemlet folkehelsearbeid og Trygge Lokalsamfunn 's tiltak. Den tverrsektorielle organisering av samhandling på kommunalt plan har ikke latt seg gjennomføre. Jfr intensjonene i folkehelsearbeidet., men i enkelttiltak relatert til konkrete TL oppgaver er det tverrfaglig samhandling. Rakkestad kommune er med i "Østfoldhelsa" som er et partnerskap i folkehelsearbeid sammen med Fylkeskommunen og Østfoldkommuner. Trygghetsaspektet er et eget arbeidsområdet i dette partnerskapet. Som følge av dette har Østfold Fylkeskommune invitert til et TL/forum- partnerskap der, foruten Rakkestad, er Fredrikstad og Spydeberg er representer. Det er laget en intensjonsavtale. Det er "assosiert" interesse også i Sarpsborg, Halden og Råde kommuner. Satsingsområder i dette partnerskapet (for 2010/11 og 12) er: "Flere Freske Folk" et 3-års prosjekt rettet mot målgruppa 60 +(omtales i punktene 4,5 og 10) Brann- og fallforebyggende tiltak for eldre, og... Sammen med Statens Vegvesen og Trygg Trafikk igangsette trafikalt grunnkurs for unge innvandrere og norske med skrive /lese besvær. Kommunestyret i Rakkestad har delegert styringsansvaret for trygghets - og skadeforebyggende arbeid til det "kriminalforebyggende rådet" i Rakkestad. Kriminalforebyggende råd, er oppgave fokusert mot forebyggende tiltak og MÅ i "råds - funksjonen", samhandle med en rekke seksjoner og enheter i offentlig sektor, samt i forhold til privat og frivillig initiativ. Dette til beste for et trygt lokalmiljø. Ad pkt 4: Langsiktige bærekraftige programmer. Brannsikringstilsyn for alle husstander, og med utstrakt informasjon med særlig fokus på omsorgs og trygdeboliger. Realistisk opplæring av omsorgspersonell i hjemtjenesten med formål videreformidling av brannforebyggende informasjon til brukere. Brann og beredskapsenheten har undervisningsopplegg og gjennomføring rettet mot og 9. klasse. - Trafikksikkerhetstiltak for førskolebarn, elever i barne - og ungdomstrinn. Etablering av øvingslokale for brannforebyggende tiltak. En leilighet med brannfeller.

3 Rådmann Det er utviklet intensjonsavtaler og forpliktende prosedyrer og samhandling mellom kommune fylkeskommune og NAV ifht. Drop-out elever ved videregående skole. Arbeidsformen er et produkt av et 3-års prosjekt ("jobbkarusell"j"jobcircuit'') - i Leonardo da Vinci regi, der Rakkestad kommune var prosjekteier. Intensjonsavtale: TL- partnerskapet i Østfold. (Østfold fylkeskommune, Spydeberg, Fredrikstad og Rakkestad.) "Flere freske folk" Helse - skade og ulykkesforebyggende tiltak rettet mot aldersgruppen - 60 pluss. Samarbeid: Østfold idrettskrets, Fylkeskommune, Sarpsborg, Spydeberg, Fredrikstad og Rakkestad og Halden kommuner. Trafikk. Ulykkes forebygging for unge trafikanter og sjåfører. Et 3 års prosjekt i samarbeid Gjensidige/Brandkassen, kommunen og trafikkopplæringskolene (2 i tallet) i Rakkestad. Rullering av kommunal trafikksikkerhetsplan. Ad pkt 5: Programmer rettet mot høyrisikogrupper. Miljøterapeutisk ressurs, 4 stillinger som samhandler med ungdomsskole, psykisk helsearbeid, barnevern, lensmannsetat og kultur/fritid. Dette er også '1imet" ifht drop-out perspektivet i samhandling overgangen ungdomsskole og videregående skole. Arenaene for samhandling er etablert. Prosjektet "Job Circuit - program" som omhandler "drop outs" elever i videregående skole. Se pkt 4 i denne årsrapporten. Brannforebygging ogs rettet mot eldre, ved den kommunal brann/beredskapsavdeling og Gjensidige/brannkassa. Samhandling med hjemtjenesten. Trafikkområdet. Opplysningstiltak rettet mot barn og unge i skole og barnehage. Ulykkesforebyggende trafikkopplæring for ungdom fra 16 år og oppover. Det er gjennomført et forprosjekt, og er i 2012 et hovedprosjekt initiert av kriminalforebyggende råd (som er TL styringsgruppe.) Jfr. pkt 4 og pkt 10 i denne rapporten. Kunnskap og informasjon om området 'VOLD i nære relasjoner" - tverrfaglig samhandling. Prosjektet "Flere Freske Folk" Se pkt 4 og 10 i denne rapporten. Sandstrø/fallforebyggende tiltak. Ad pkt.6: Ordninger som dokumenterer skadesituasjoner, hyppighet og Arsaker til skader. Gjennom partnerskapssamarbeid (Østfold fylkeskommune og TL- kommunene) hvor trygghetsfremmende arbeid blir drøftet og utviklet samt koordinert ved det nasjonale nettverket innen Trygge Lokalsamfunn og Østfoldhelsa. Kriminalforebyggende Råd i Rakkestad har tilgang til trafikk/ulykke og skaderegistrering - Lokal Kriminalstatistikk - samt relevante fag- og kommunedelsplaner. Kriminalforebyggende råd samordner lokale tiltak og initierer framdrift. Skade og ulykkes statistikk i regi av forsikringsselskap. Statistisk materiale ved Statens Veivesen. Meget god hjelp fra Østfoldhelsa ved fylkeskommunen i idet regionale TL - partnerskapet. Ad pkt 7: Evalueringstiltak Evaluering av TL/Folkehelse har sin plass: I kommuneplanen I kommunedelsplanen "Folkehelseprogrammet" , "et trygt, sundt og levende lokalsamfunn". ved tertialrapportering ved årsmelding

4 ved årlige fagplaner ved strategiplaner ved selvpåførte tiltak/prosjekter der evalueringskrav ligger i premissene. ved endrede prioriteringer/økonomiske forutsetninger. ved handlings- og økonomiplan. Det er en kjensgjerning at kommunen har forbedringspotensial i denne sammenheng. Ad pkt 8: Deltakelse og medvirkning i Trygge Lokalsamfunn - nettverket: Deltaker i nasjonalt nettverk i TL- sammenheng i 2012 har vært TL repr. Terje 0. Eriksen. Nasjonalt nettverk er definitivt prioritert, og i nordisk sammenheng er det realistisk med fagutveksling og fagutvikling. Det vises til Trygge lokalsamfunns partnerskaps - konsept. Dessverre har det vært begrenset mobilitet i Dvs Østfoldpartnerskapet har hatt prioritet. Ad pkt 9: endringer - hvis noen i forhold til tidligere rapporter. Rådmannen har tatt initiativ til vurdering av organiseringen av folkehelse og TL - oppgaver, Jfr nytt lowerk og samhandlingsreformen. ( 2013). For ingen endring. Ad pkt. 10: Spesielt vellykkede tiltak 3 - års prosjekt - som beskrives som følger: Trafikk - ulykkesforebyggende tiltak for barn, unge trafikant og unge sjåfører Ved virkemidler som: ungt entreprenørskap, teater og film og mengdetrening ved øvelseskjøring med ledsager. Dette under veiledning av kjørelærer. Varighet 2 år fra eleven er 16 år fram til fylte 18 år. Prosjektets mål: "Å teste ut forebyggende tiltak rettet mot unge trafikanter, hvor målet er å styrke trafikkforståelse, og å redusere ulykker og død i trafikken for målgruppen". Målbegrunnelse for prosjektet: Ønsker å prøve ut tiltak for målgruppen, som passer for Rakkestad, og at konseptet/tiltakene har overførings-/nytteverdi i andre Trygge Lokalsamfunn. VOLD i nære relasjoner. Har gjennomført et 2 års prosjekt - der kunnskap, samhandling og informativ forståelse er satt på dagsorden. Profesjonell faglig tilnærming etterstrebes og offentlige - og nærmiljøressurser søkes. Brannforebyggende tiltak og opplæring for skolebarn, for pleie og omdorgstjenesten Etablering av øvinqs!oka!e for brannforebvqqende tiltak. Dette er et initiativ fra Rakkestad og Degernes Brandkasse. Ferdigstilles 1.kv Formålet er informasjon og opplæring til Rakkestadfolket, til hjem og bedrifter samt til kommunale tjenester om forebygging og sikring av brann. Prosjektet "Flere Freske Folk" Dette er et 3 års prosjekt, et samarbeid med Østfold Idrettskrest, Østfoldhelsa, og kommunene, Rakkestad, Spydeberg, Fredrikstad, Halden og Sarpsborg. Hver kommune har sine lokalgrupper som iverksetter tiltak for å nå målet. Hovedmål; Stimulere til levende, trygghetsskapende, forebyggende og helsefremmende lokalsamfunn og som med dette kan bygge broer mellom befolkningsgrupper og generasjoner Ivaretakelse og styrking av egen-helse, ved lavterskel - aktivitet og etablering av trygge og gode arenaer. Tiltak i Rakkestad: Livscafeer, en metodisk arbeidsform, der endringspotensial og humor er framtredende når vi behandler temaer som : helse, kosthold, nettverk og trygghet. 2 grupper

5 Rådmann a 12 deltakere. Bowls og Boccia er lavterskelaktivitet der barn, unge og gamle uansett funksjonsnivå kan delta. Det er laget en sentrumsti med friluft og turmobilisering. Målgruppe; Personer over 60 år, innvandrere og med generasjonsperspektivet ung - eldre - gamle. "Job Circuit - Jobbkarusell - program" som omhandler å hindre "drop outs" elever i videregående skole: Prosjektet er slutt, men intensjonene og erfaringskunnskap fra prosjektet etterleves, Det er meget gledelig å fastslå at Østfold i alle forvaltningsledd - kommuner, fylkeskommuner og NAV - har fokus og tiltak rettet mot målgruppen, ungdom som faller ut fra videregående skole, og som faktisk er igangsatt. Ad pkt. 11: Konkrete resultater av Trygge Loka/samfunnsarbeidet i omrldene Strøprogram i av frivillige og vaktmesterkorps - ifht is og snø. Trafikksikkerhet og brannsikkerhet. Informasjon og tiltak. Vold - og hærverk motvirkning. Målrettet trygghetsmotiverende tiltak i barnehage og skole. Tiltak i forhold til 'Vold i nære relasjoner. Aktive tiltak for barn unge og eldre, som medvirker til utjevning av helse forskjeller hva gjelder trygghets skapende tiltak, skader og ulykker. Ekseplene er: Jobbkarusell, vold i nære relasjoner, "flere freske folk", Forebygge trafikkulykker for unge trafikanter og sjåfører samt metodisk brannforebyggende satsing. Resultater kan ikke dokumenteres i alle sammenheng, men intensjonene er gode. Forøvrig vises til lokal kriminalstatistikk og forsikringsstatistikk, samt faktisk kunnskap. Ad pkt. 12: Aktiviteter gjennomført med frivillige organisasjoner, Jag og foreninger. Frivillighetssentralen formidler trygghets skapende tiltak fortrinnsvis ovenfor målgruppen eldre. Sandstrø aksjon og tiltak (stor grad av frivillighet) Sikkerhetsklarering av brannvarslingsapparater, - samt kampanjer i regi av Rakkestad og Degernes Brandkasse. Fra Lions: "dette er ditt valg" - i samhandling med Rakkestad skolen, og "kikkhull" - kampanje, gratis anskaffet og montert til eldre som ønsket dette ut i fra et selwalgt trygg hetshensyn. Flere til dels mange friskhet og sunnhets- tiltak i regi av idretts og frivillighets initiativ. Ulykkeforebygging i landbruket i regi av Bondelaget og ungdomsskolen. Ungdomskole elever "skjerper og trigger" foreldrenes unnfallenhet med hensyn til egen sikkerhetsforebygging. Ad pkt.13: Egne midler til Trygge Lokalsamfunn - arbeidet pl kommunebudsjettet? Det er ikke avsatt egne midler i budsjettet. Utgiftene dekkes i så fall som ordinære driftsutgifter ved avdeling for utvikling og beredskap - hvortil TL ressurser bokføres. I 2012 er det innvilget midler til prosjekter som beskrevet i denne rapporten fra: Lokale folkehelsemidler, Østfoldhelsa og Rakkestad og Degernes Brannkasse. Prosjektet "flere freske folk" (Østfold idrettskrets, Østfold fylkeskommune og kommunene Sarpsborg, Fredrikstad Spydeberg og Rakkestad) har egne øremerkede midler. Ad pkt. 14: Profilering av Trygge Lokalsamfunns arbeidet. Her har vi en utfordring. Vi har en hjemmeside, som sporadisk stas i bruk

6 Fokuset mot Trygt Lokalsamfunnskonseptet - og ditto profilering bør absolutt bli bedre. Annonsering og innlegg i lokalavisen, Rakkestad Avis (RA), er hyppig og kampanjepreget, kombinert med intervjuer og bilder. Ad pkt. 15: Bilder fra virksomhet, kopi av avisartikler evt. annet materiell. Tas til etterretning - lokale bilder og artikler vil bli ettersendt. Ad pkt. 16: Statistikktall for Rakkestad kommune Kilder : Folkehelseprofil 2012, folkehelseinstituttet, Østfoldhelsa, Østfold fylkeskommune Statens vegvesen, DSB, Brannvesen, Rakkestad kommune og Sarpsborg politidistrikt, Kommune I bydel I fylke: Personskader etter ulykker behandlet på sykehus: Brudd: Antall hoftebrudd: Døde og skadde i brann: 0-0 Døde og skadde i drukningsulykker: 0-0 Døde og skadde i trafikkulykker: Politirapporterte personskader - vold: 14-5 Kommentarer/andre opplysninger: Østfoldhelsa har samlet tilgjengelig statistikk under område "publikasjoner - statistikk skader/ulykker". Registreringstallene kan om ønskelig spesifiseres. Terje 0. Eriksen seniorrådgiver Kopi til orientering: Ordfører Ellen Solbrække, Rådmann Alf T. Skog, Lensmann Svein Midtskog og rådgiver Gunnar Hjorthaug, Østfold fylkeskommune.

Trygge lokalsamfunn Rakkestad - Årsrapport for 2011

Trygge lokalsamfunn Rakkestad - Årsrapport for 2011 Trygge lokalsamfunn Rakkestad - Årsrapport for 2011 Kommunens navn Rakkestad kommune Lokal kontaktperson for Trygge Lokalsamfunn (TL) Lokal kontaktperson er Terje O. Eriksen, seniorrådgiver. E- post adresse

Detaljer

Trygge lokalsamfunn. Årsrapport for 2009.

Trygge lokalsamfunn. Årsrapport for 2009. Trygge lokalsamfunn. Årsrapport for 2009. (Vises til foreslått mal fra Trygge lokalsamfunn/ Skadeforebyggende forum.) Ad pkt 1: Kommunens navn: Rakkestad kommune. Ad pkt 2: Lokal kontaktperson for Trygge

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2013 SANDE KOMMUNE I VESTFOLD

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2013 SANDE KOMMUNE I VESTFOLD ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2013 SANDE KOMMUNE I VESTFOLD Innledning Sande kommune leverte ikke slik rapport for 2012 da kommunen var i ferd med å levere inn søknad om godkjenning som Trygt lokalsamfunn.

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening Forord Nøtterøy kommune har i mange år hatt fokus på skade og ulykkesforebyggende arbeid i kommunen. I 2008 valgte kommunen å ta i bruk Trygge lokalsamfunn som arbeidsmodell. Trygge lokalsamfunnsarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Trygg og tilgjengelig

Trygg og tilgjengelig SALANGEN KOMMUNE Trygg og tilgjengelig Handlingsplan for skadeforebygging, sikkerhet og universell utforming PLANGRUPPEN SALANGEN Desember 2010 Utarbeidet av: Øystein Ånesen, Bjørn Hugo Solvang, Simon

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Saksframlegg. Samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune 2015-2018

Saksframlegg. Samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune 2015-2018 Søgne kommune Arkiv: 025 Saksmappe: 2008/2384-21446/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune 2015-2018 Utv.saksnr

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Forord: Rapporten er en tilbakemelding til Fylkesmannen i Troms etter en gjennomgang av Sjumilsstegene. Rapporten beskriver Harstad

Detaljer

Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no

Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no 1 Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no Grafisk produksjon: Troms fylkeskommune Trykk: Troms fylkeskommune, trykkeriet Illustrasjon

Detaljer

Handlingsplan for FYSAK - Agdenes 2011-2012

Handlingsplan for FYSAK - Agdenes 2011-2012 Handlingsplan for FYSAK - Agdenes 2011-2012 Fysisk aktivitet i befolkningen Fysisk aktivitet (FYSAK) innebærer samarbeid om lavterskelaktiviteter på lokalplanet. Personer som er lite fysisk aktive og som

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Balsf jord kommune. iv* fjumituteget KOMMUNEANALYSEN 2012. Mona Karlsen, Lisa Friborg, Britt Birkely og Karin F. Berger

Balsf jord kommune. iv* fjumituteget KOMMUNEANALYSEN 2012. Mona Karlsen, Lisa Friborg, Britt Birkely og Karin F. Berger Balsf jord kommune iv* fjumituteget KOMMUNEANALYSEN 2012 Mona Karlsen, Lisa Friborg, Britt Birkely og Karin F. Berger Prosess endrin er o forbedrin sområder. Kommuneledelsen har lagt til rette for gjennomføring

Detaljer

Folkehelseoversikt og helsetilstand i befolkningen i Rakkestad God oversikt En forutsetning for god folkehelse

Folkehelseoversikt og helsetilstand i befolkningen i Rakkestad God oversikt En forutsetning for god folkehelse Folkehelseoversikt og helsetilstand i befolkningen i Rakkestad God oversikt En forutsetning for god folkehelse Saksnr. 14/921 Journalnr. 2603/15 Arkiv G10 Dato: 23.02.2015 1 FORORD I forbindelse med ny

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE // PROSJEKTDOKUMENT. Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud. Sammen om et aktivt Porsgrunn"

PORSGRUNN KOMMUNE // PROSJEKTDOKUMENT. Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud. Sammen om et aktivt Porsgrunn PORSGRUNN KOMMUNE Sammen om et aktivt Porsgrunn" // PROSJEKTDOKUMENT Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud 1 Prosjektplan: Sammen om et aktivt Porsgrunn Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 Vedtatt av kommunestyret 20.03.13 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK...

Detaljer

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan Trafikksikkerhetsplan 2011-2023 Kommunedelplan Innhold INNHOLD...2 INNLEDNING...3 VISJONER OG MÅLSETTINGER...4 Nasjonale mål...4 Fylkeskommunale mål...4 Kommunale mål...4 MÅLSETTING...5 Veger i...5 TRAFIKKULYKKER

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK... 6 2.3 REGIONALE FØRINGER

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Harstad Kommune TRYGGE LOKALSAMFUNN

Harstad Kommune TRYGGE LOKALSAMFUNN Harstad Kommune TRYGGE LOKALSAMFUNN Børge Ytterstad og Solveig Rostøl Bakken fikk i 2011 tildelt Harstad bys fortjenestemedalje for sin mangeårige innsats for Trygge Lokalsamfunn. (Foto: Gurid Ivarhus

Detaljer

SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Sandnes som Sunn by

SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Sandnes som Sunn by SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Sandnes som Sunn by Folkehelse, trivsel og miljø i Sandnes Rapport 2012 - program 2013 Sunn by rapport 3 Helsefremmende arbeid 1.0 Innledning... 7 1.1 Visjon hovedmål

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

15.2.2012. Sekretær: Elisabeth Hafsten enhet helse Alvdal kommune 2560 Alvdal elisabeth.hafsten@alvdal.kommune.no Telf. 62 48 90 89 fax 62 48 91 01

15.2.2012. Sekretær: Elisabeth Hafsten enhet helse Alvdal kommune 2560 Alvdal elisabeth.hafsten@alvdal.kommune.no Telf. 62 48 90 89 fax 62 48 91 01 Trygge lokalsamfunn Alvdal kommune Årsrapport for 2011 15.2.2012 Lokale kontaktpersoner i 2011 har vært: Leder: Arne Dagfinn Øynes Bellingmo 2560 Alvdal Tlf 99 02 68 98 post@oynes-gartneri.no Sekretær:

Detaljer

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008 S I dette nummer: >> 2 Leder >> 3 43 000 drepte per år på veiene i EU på vei mot et tryggere samfunn Ski Kommune Nr 2 / 2008 ikkert! >> 4 Dødsfall som følge av arbeidsulykker øker >> 4 Skjerpede ROS-krav

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED.. 2 ELDREPOLITISK HANDLINGSPROGRAM SAMMENDRAG AV DE FORSKJELLIG FORESLÅTTE TILTAK. 5

FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED.. 2 ELDREPOLITISK HANDLINGSPROGRAM SAMMENDRAG AV DE FORSKJELLIG FORESLÅTTE TILTAK. 5 Foto: Ola Røe 1 INNHOLD SIDE FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED.. 2 ELDREPOLITISK HANDLINGSPROGRAM SAMMENDRAG AV DE FORSKJELLIG FORESLÅTTE TILTAK. 5 SAMHANDLING OM HELSETJENESTER 11 ELDRESENTER.

Detaljer