Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn T R Y G G H E T S P R O F I L F O R T L - K O M M U N E R

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn T R Y G G H E T S P R O F I L F O R T L - K O M M U N E R"

Transkript

1 Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn T R Y G G H E T S P R O F I L F O R T L - K O M M U N E R UTKAST PER OM TRYGGHETSPROFILEN Alle kommuner som søker sertifisering som trygt lokalsamfunn skal fylle ut en trygghetsprofil. Forutsetningen for å fylle ut denne er at kommunen har gjennomført trinn 1 4 i TL-metoden. Sammen med intensjonsavtalen mellom kommunen og Skadeforebyggende forum (se trinn 1 i TLmetoden) utgjør Trygghetsprofilen den nødvendige dokumentasjonen og søknaden for å bli sertifisert som trygt lokalsamfunn. Trygghetsprofilen består av tre deler: 1. Kommuneprofil Kommuneprofilen omfatter praktisk og faktisk informasjon, samt nøkkeltall og -fakta om kommunen. 2. Risikoprofil Risikoprofilen avtegner risikobildet i søknads-/sertifiseringsåret og bekrefter at kommunen har innfridd kravene for sertifisering, samt beskriver eventuelle avvik fra TL-metoden. Videre skal kommunen beskrive innsatsområdene den har prioritert for det videre TL-arbeidet. 3. Sikkerhetsprofil Sikkerhetsprofilen gir et bilde av hvilke prinsipper, mekanismer og tiltak for forebygging av skader og ulykker som er iverksatt i kommunen. Den er utformet som avkryssingsskjema, og kommunen velger det alternativet som best beskriver dagens virkelighet. KRAV FOR SERTIFISERING Grunnlaget for sertifisering er tilstede når: Kommunen har inngått intensjonsavtale om sertifisering med Skadeforebyggende forum, og; har fylt ut kommuneprofilen; har fylt ut risikoprofilen, og dermed bekreftet at den har gjennomført trinn 1 4 i TL-metoden eller kan oppgi en tilfredsstillende begrunnelse for avvik fra metoden; har fylt ut sikkerhetsprofilen OPPDATERINGER OG UTVIKLING Sertifiserte kommuner vil bli bedt om å bekrefte eller oppdatere sin trygghetsprofil årlig, som del av den årlige rapporteringen om TL-arbeidet til Skadeforebyggende forum. Det forventes ikke større endringer i kommuneprofilen eller risikoprofilen fra ett år til det neste. Kommunene bør derimot rette oppmerksomheten mot sikkerhetsprofilen, som er ment å tjene som et verktøy for å spore utvikling i det systematiske arbeidet for å forebygge skader og ulykker, både i enkeltkommuner og samlet for alle kommunene som oppnår sertifisering som trygge lokalsamfunn. Sikkerhetsprofilen vil bli videreutviklet i takt med lovendringer og endringer i beste praksis. 1

2 KOMMUNEPROFIL Kommunens navn: Kommunenummer: Fylke: Navn på TL-kontaktperson: Telefonnr.: E-post: Stillingstittel: Stillingsbrøk: Antall innbyggere (kilde: SSB): < > Aldersstruktur (KommuneProfilen): Andel av befolkning Gjennomsnittsalder 0-19 år år 67+ år Innvandrerbefolkning (KommuneProfilen): Andel av befolkning Antall totalt I alt Ikke-vestlige Vestlige Areal (km2): < >2000 Geografiske kjennetegn: Innlandskommune Kystkommune Viktigste næringsveier målt i sysselsetting: (Kryss av for de tre 3 dominerende næringsveiene i kommunen) Jordbruk, skogbruk og fiske Industri Varehandel og tjenesteytende næringer Offentlig administrasjon, forsvar og trygdeordninger Undervisning Helse- og sosialtjenester Personlige tjenester ellers 2

3 Institusjoner: Antall barnehageplasser (kommunale og private) Antall barn i barne- og ungdomsskoler Antall alders- og sykehjemsplasser Antall eldresenter Antall idrettshaller Antall svømmehaller Antall Kjennetegn knyttet til folkehelse og skadeforebygging: (Kryss av det som passer) Kommunen har en egen folkehelserådgiver/-koordinator Kommunen bruker Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet (SLT) Kommunen har en egen SLT-koordinator Kommunen har etablert en frisklivssentral Kommunen har én eller flere frivilligsentraler RISIKOPROFIL Risikoprofilen besvares på basis av det arbeidet kommunen har gjennomført for å søke om sertifisering som trygt lokalsamfunn (trinn 1-4 i TL-metoden). Kommunen bekrefter med dette at den har innfridd kravene for sertifisering, og skal samtidig gi en kortfattet beskrivelse av innsatsområdene den vil prioritere i det videre arbeidet med å forebygge skader og ulykker. Krav for sertifisering (kryss av for å bekrefte at aktivitetene er gjennomført): Henvisningen i blått viser til trinnene i TL-metoden Kommunen har etablert en TL-gruppe som inkluderer rådmannen eller hvor gruppens leder rapporterer direkte til rådmannen eller kommunalsjefen (trinn 1) Kommunen har informert innad i egen organisasjon og utad i lokalsamfunnet om beslutningen om å søke sertifisering som trygt lokalsamfunn (trinn 1) Kommunen har gjennomført en bred risikokartlegging og beskrevet det lokale skade- og ulykkesbildet basert på tilgjengelig statistikk og kunnskap om lokalsamfunnet (trinn 2) Risikokartleggingen har skjedd gjennom en bredt anlagt prosess med medvirkning fra offentlig, privat og frivillig sektor, og med muligheter for medvirkning fra enkeltindivider i kommunen (trinn 2) Kommunen har prioritert et utvalg innsatsområder som er behandlet politisk og danner grunnlaget for kommunens langsiktige arbeidet for å forebygge skader og ulykker (trinn 3) Kommunen har forankret innsatsområdene og mål for TL-arbeidet i kommuneplan eller -delplaner, økonomi-/handlingsplan eller i planstrategi (trinn 4) 3

4 Dersom kommunen ikke kan bekrefte at den har gjennomført aktivitetene over eller løst oppgavene på annen måte, vennligst gi en kort beskrivelse av årsaken til avviket/avvikene: Kommunens prioriterte innsatsområder Under skal kommunen gi en kort beskrivelse av innsatsområdene den vil prioritere i TL-arbeidet. Kommunen kan oppgi inntil fem innsatsområder, i tråd med anbefalingen om å begrense antallet innsatsområder til fem eller færre (se trinn 3 i TL-metoden). INNSATSOMRÅDE 1 INNSATSOMRÅDE 2 INNSATSOMRÅDE 3 4

5 JA I PROSESS NEI HØRINGSUTKAST INNSATSOMRÅDE 4 INNSATSOMRÅDE 5 SIKKERHETSPROFIL Sikkerhetsprofilen skal gi en oversikt over hvilke prinsipper, mekanismer og tiltak for forebygging av ulykker og skader som er iverksatt i kommunen. Alle punkter i rød tekst skal være iverksatt før en kommune kan oppnå sertifisering som trygt lokalsamfunn. Sertifiserte kommuner skal oppdatere sikkerhetsprofilen årlig, slik at kommunen selv og andre interesserte kan se utviklingen av de ulykkes- og skadeforebyggende arbeidet over tid. FORANKRING 1 Kommunen har i kommuneplanen eller -delplaner fastsatt overordnede mål for forebygging av skader og ulykker 2 Kommunen gjennomfører risiko- og sårbarhetsanalyser for alle nye områder planlagt for utbygging iht. plan- og bygningsloven. 3 Kommunen har etablert et system for internkontroll og avvikshåndtering av forhold knyttet til folkehelseloven, HMS for ansatte, samt anskaffelser (byggherreansvar) 4 Kommunen har utarbeidet og vedtatt en beredskapsplan iht. forskrift om kommunal beredskapsplikt. 5 Kommunen har utarbeidet og vedtatt en helseberedskapsplan i henhold til helseberedskapsloven 6 Kommunen har etablert partnerskap eller samarbeid om forebygging av skader og 5

6 JA I PROSESS NEI HØRINGSUTKAST ulykker med øvrige deler av offentlige sektor 7 Kommunen har etablert partnerskap eller samarbeid om forebygging av skader og ulykker med sentrale aktører i privat sektor. 8 Kommunen har etablert partnerskap eller samarbeid om forebygging av skader og ulykker med sentrale aktører i frivillig sektor. 9 Kommunen har etablert mekanismer for å sikre borgermedvirkning og mobilisering av spesielt risikoutsatte grupper i arbeidet med å forebygge skader og ulykker. 10 Forebygging av ulykker og skader er et fast punkt i alle relevante delplaner og handlingsplaner i kommunen 11 Kommunen har utarbeidet, vedtatt og oppdatert en plan for trafikksikkerhet SYSTEMATISK ARBEID 12 Kommunen har gjennomført en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse iht. forskrift om kommunal beredskapsplikt 13 Kommunen fører løpende oversikt over folkehelsen, herunder også forekomster og vurderinger av ulykker og skader, iht. forskrift om oversikt over folkehelsen 14 Oversikten over helsetilstanden med drøfting av helseutfordringer i kommunen var del av grunnlaget for kommunens planstrategi ved siste rullering av kommuneplanen 15 Kommunens beredskapsplan er revidert siste år iht. forskrift om kommunal beredskapsplikt 16 Alle skoler og barnehager i kommunen innehar godkjenning iht. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 17 Kommunen bruker systematisk risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS eller tilsvarende) som del av den overordnede planleggingen i kommunen 18 Rådmannen/administrasjonssjefen rapporterer årlig om arbeidet med internkontrollen til kommunestyret 19 TL-gruppen rapporterer årlig om TL-arbeidet til kommunestyret 20 Kommunen har etablert et avviksystem for innrapportering og håndtering av ulykker, nesten-ulykker eller spesielle risikofaktorer fra innbyggerne 21 Kommunen har etablert en ulykkeskommisjon med ansvar for å granske og lære av spesielt alvorlige hendelser/ulykker innenfor kommunens virkeområder 22 Kommunen publiserer og oppdaterer regelmessig statistikk over skader og ulykker i kommunen (ut over det som er tilgjengelig i folkehelseprofilen) på sitt nettsted 23 Kommunen har i løpet av de siste tre år gjennomført en Ungdata-undersøkelse basert på avtale med regionalt KoRus/NOVA 24 Kommunen tilfredsstiller kriteriene for trafikksikker kommune fra Trygg trafikk 25 Kommunen er medlem i nettverket Sunne Kommuner 26 Kommunen er AV-OG-TIL-kommune 27 Kommunen deltar i programmet Saman om ein betre kommune 28 Kommunen er sertifisert Miljøfyrtårn 29 Kommunens kontaktperson/koordinator i TL-arbeidet har gjennomført kurs for nye TLkommuner i regi av Skadeforebyggende forum 6

7 JA I PROSESS NEI HØRINGSUTKAST FOREBYGGENDE TILTAK 30 Kommunen har gjort risikovurderinger (forenklet DagROS eller tilsvarende) obligatoriske i planleggingen av spesielt risikoutsatte aktiviteter 31 Kommunen har iverksatt særskilte tiltak for å gjøre skoleveiene tryggere 32 Kommunen har iverksatt særlige tiltak for å forebygge brannskader blant barn og unge 33 Kommunen har iverksatt særlige tiltak for å forebygge fallskader blant barn og unge 34 Svømmeopplæringen i kommunens skoler innfrir kompetansemålene for 4., 7. og 10. årstrinn i grunnskolen 35 Kommunen tilbyr, eller samarbeider med andre aktører om å tilby, svømmeopplæring for spesielt risikoutsatte grupper 36 Kommunen har iverksatt særskilte tiltak for å forebygge ulykker og skader blant innvandrerbefolkningen i kommunen 37 Kommunen har iverksatt hjemmebesøk blant eldre for å forebygge ulykker og skader 38 Kommunen har iverksatt fallforebyggende tiltak blant eldre 39 Kommunen har iverksatt særskilte brannforebyggende tiltak blant egne virksomheter, 40 Kommunen har iverksatt særskilte brannforebyggende tiltak blant andre virksomheter, boliger og fritidseiendommer i kommunen 7

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening Forord Nøtterøy kommune har i mange år hatt fokus på skade og ulykkesforebyggende arbeid i kommunen. I 2008 valgte kommunen å ta i bruk Trygge lokalsamfunn som arbeidsmodell. Trygge lokalsamfunnsarbeidet

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN

MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN Merknadene er en veiledning for å utdype innholdet i den enkelte bestemmelse. Merknadene er ikke rettslig bindende, men gir uttrykk for hva departementet

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre FORVALTNINGSREVISJON Longyearbyen lokalstyre Rapport 2014 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Longyearbyen lokalstyre har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av lokalstyrets

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSEARBEID. DEL I Generell del. 1 Bakgrunn og formål. Alstahaug kommune, org. nr 938712441 (heretter benevnt kommunen)

SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSEARBEID. DEL I Generell del. 1 Bakgrunn og formål. Alstahaug kommune, org. nr 938712441 (heretter benevnt kommunen) SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSEARBEID DEL I Generell del 1.1. Avtaleparter 1 Bakgrunn og formål Alstahaug kommune, org. nr 938712441 (heretter benevnt kommunen) og Nordland fylkeskommune, org.nr. 964982953

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd. Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd. Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune Innhold Del 1 Introduksjon av resultatledelse... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Innfasing av resultatledelse...

Detaljer

Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012

Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012 Planstrategi Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Planprosessen for rullering av planstrategi... 4 3. Overordna rammer og føringer... 4 3.1 Nasjonale føringer... 4

Detaljer

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Arbeid med folkehelseoversikter i fylket Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2013 Innhold 1. OM UNDERSØKELSEN... 4 2. SAMMENDRAG...

Detaljer

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter Retningslinjer for samarbeid og fordeling av pasienter mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale i Tromsø kommune Formål Formålet med retningslinjene er å: Sikre

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Folkehelseloven ble vedtatt i Stortinget 24. juni 2011, og trer i kraft

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Lardal kommune 2014-2024 Vedtatt av Lardal kommunestyre 11.11.2014 Sak 064/14 Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Om kommuneplanen... 3 1.2. Samfunnsdelen... 3 1.3. Mål og strategier...

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Byglandsfjord 15. september 2011 Disposisjon 1. Bakgrunn for folkehelseloven 2. Forholdet mellom folkehelse

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Planstrategi Drangedal Høringsutkast 2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 1.1 10-1 Kommunal planstrategi:...

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune. Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune

Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune. Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune 4: Folkehelseloven Kommunens ansvar for folkehelsearbeid: Kommunen skal fremme befolkningens

Detaljer