Trygge lokalsamfunn Rakkestad - Årsrapport for 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trygge lokalsamfunn Rakkestad - Årsrapport for 2011"

Transkript

1 Trygge lokalsamfunn Rakkestad - Årsrapport for 2011 Kommunens navn Rakkestad kommune Lokal kontaktperson for Trygge Lokalsamfunn (TL) Lokal kontaktperson er Terje O. Eriksen, seniorrådgiver. E- post adresse er: Arbeidsoppgavene vedrørende TL er integrert i en 100 %`s jobb. Organisering Administrativt er det en nær samhandling i kommunalt oppgaverelatert arbeid rettet mot lovhjemlet folkehelsearbeid og Trygge Lokalsamfunn `s tiltak. Det administrative arbeidet med TL og Folkehelse er et organisert samarbeid i en nettverksmodell, der relevante seksjonsområder er representert med 2 representanter hver. Nettverket ledes/koordineres av Folkehelseansvarlig som er seksjonsleder for familiesenter og TL- ansvarlig, jfr. pkt. 1., som er seniorrådgiver. Rakkestad kommune er med i Østfoldhelsa et partnerskap i folkehelsearbeid sammen med Fylkeskommunen og Østfoldkommuner. Trygghetsaspektet er et eget arbeidsområdet i dette partnerskapet. Som følge av dette har Østfold Fylkeskommune invitert til et TL/forum- partnerskap der, foruten Rakkestad, er Fredrikstad og Spydeberg er representer. Det er laget en intensjonsavtale. Satsingsområder i dette partnerskapet (for 2010/11 og 12) er: Flere Freske Folk et 3-års prosjekt rettet mot målgruppa 60 +(i dette prosjektet er også Halden og Sarpsborg kommuner med) Brann- og fallforebyggende tiltak for eldre, og Sammen med Statens Vegvesen og Trygg Trafikk igangsette trafikalt grunnkurs for unge innvandrere og norske med skrive /lese besvær. Kommunestyret i Rakkestad har delegert styringsansvaret for trygghets og skadeforebyggende arbeid til kriminalforebyggende råd. Medlemmene i dette rådet er representert med følgende medlemmer: Lensmann (leder), Lensmannsbetjent (sekretær), Leder av lokalkontoret for Gjensidige forsikring og Rakkestad og Degernes Brannkasse (Lederen, som er Bjørn Skaug, er saksordfører vedrørende oppgaver som er knyttet til Trygge lokalsamfunn konseptet.) Sogneprest Fra kommunen: Kommunalsjef, Seksjonssjef for familiesenter og kontaktpersonen for TL.(seniorrådgiver) Frivillige representant er fra Lions, Rakkestad. Kommunens varaordfører. Kriminalforebyggende råd, er oppgavefokusert mot forebyggende tiltak og MÅ i råds - funksjonen, samhandle med en rekke seksjoner og enheter i offentlig sektor, samt i forhold til privat og frivillig initiativ. Dette til beste for et trygt lokalmiljø. 1

2 Langsiktige bærekraftige programmer. Brannsikringstilsyn for alle husstander, og med utstrakt informasjon med særlig fokus på omsorgs og trygdeboliger. Brann og beredskapsenheten. Undervisningsopplegg og gjennomføring rettet mot og 9. klasse og personell i pleie og omsorgstjenesten. Trafikksikkerhetstiltak for førskolebarn, og elever i barne og ungdomstrinn og for + 60 åringer. Skadeforebyggende tiltak som tema på foreldremøte i alle barnehagene. Forebygging av barneulykker i helsestasjonens regi. Kontinuerlig informasjon om skadeforebyggende tiltak v/gjensidige Etablering av øvingslokale for brannforebyggende tiltak. Kriminalforebyggende råd er et kommunestyreoppnevnt råd, med formål å stimulere til samhandling og trygghetsskapende tiltak for unge og gamle. Politiråd (ordfører og rådmann tiltrer kriminalforebyggende råd) er etablert høsten 08 i Rakkestad. Det er vedtatt i kommunestyret at kommune og politi skal samrå og iverksette tiltak i forhold til gjensidig forpliktende forebyggende arbeid i kommunen. Det er utviklet intensjonsavtaler og forpliktende prosedyrer og samhandling mellom kommune fylkeskommune og NAV ifht. Drop-out elever ved videregående skole. Arbeidsformen er et produkt av et 3-års prosjekt ( jobbkarusell ) i Leonardo da Vinci regi. Intensjonsavtale: TL- partnerskapet i Østfold. (Østfold f.k., Spydeberg, Fredrikstad og Rakkestad. Programmer rettet mot høyrisikogrupper. Miljøterapeutisk ressurs, 4 stillinger som samhandler med ungdomsskole, psykisk helsearbeid, barnevern, lensmannsetat og kultur/fritid. Dette er også limet ifht drop-out perspektivet i samhandling overgangen ungdomsskole og videregående skole. Arenaene for samhandling er etablert. Prosjektet Job Circuit - program som omhandler drop outs elever i videregåend skole. Se pkt i denne årsrapporten. Brannforebygging også rettet mot eldre, v/kommunal brann/beredskapsavdeling og Gjensidige/brannkassa. Samhandling med hjemtjenesten. Trafikkområdet opplysningstiltak rettet mot barn og unge i skole og barnehage. Rullering av kommunal trafikksikkerhetsplan. Ulykkesforebyggende trafikkopplæring for ungdom år. Det er gjennomført et forprosjekt, og blir i 2012 et hovedprosjekt initiert av kriminalforebyggende råd (som er TL styringsgruppe.) Jfr. pkt 10 i denne rapporten. Se pkt 10 i denne rapporten Kunnskap og informasjon om området: VOLD i nære relasjoner samhandling, kommunale seksjoner/lensmannsetat/krisesenter. Prosjektet Flere Freske Folk Se pkt 10 i denne rapporten. Sandstrø/fallforebyggende tiltak. Mobbeforebyggende tiltak i barne- og ungdomsskole Trafikalt grunnkurs tilbud unge medlese og skrivebesvær, fokus spesielt mot unge med innvandrerbakgrunn. Ordninger som dokumenterer skadesituasjoner, hyppighet og årsaker til skader. Gjennom partnerskapssamarbeid (Østfold fylkeskommune og TL- kommunene) hvor trygghetsfremmende arbeid blir drøftet og utviklet, koordinert ved det nasjonale nettverket innen Trygge Lokalsamfunn og Østfoldhelsa. 2

3 Kriminalforebyggende Råd i Rakkestad har tilgang til trafikk/ulykke og skaderegistrering Lokal Kriminalstatistikk - samt relevante fag- og kommunedelsplaner. Kriminalforebyggende råd samordner lokale tiltak og initierer framdrift. Skade og ulykkes statistikk i regi av forsikringsselskap. Statistisk materiale ved Statens Veivesen. Meget god hjelp fra Østfoldhelse i det regionale partnerskapet. Evalueringstiltak Evaluering av TL/Folkehelse har sin plass: o I kommuneplan o I kommunedelsplaner o ved tertialrapportering o ved årsmelding o ved årlige fagplaner o ved strategiplaner o ved selvpåførte tiltak/prosjekter der evalueringskrav ligger i premissene. o ved endrede prioriteringer/økonomiske forutsetninger. o ved handlings- og økonomiplan. Det er en kjensgjerning at kommunen har forbedringspotensial i denne sammenheng. Deltakelse og medvirkning i Trygge Lokalsamfunn nettverket: Deltakere i nasjonalt nettverk i TL- sammenheng er Bjørn Skaug og Terje O. Eriksen Nasjonalt nettverk er definitivt prioritert, og i nordisk sammenheng er det realistisk med fagutveksling og fagutvikling. Det vises til Trygge lokalsamfunns partnerskaps konsept. Endringer i forhold til tidligere rapporter Rakkestad kommune har endret den politiske strukturen i Dette medfører at fagfeltene folkehelse og skadeforebygging/trygt Lokalsamfunn hører inn under helse og omsorgsutvalget og administrativt forankret i seksjon familiesenter. Kriminalforebyggende råd er fortsatt styringsgruppe for Trygt Lokalsamfunn, med kommunestyremandat. Spesielt vellykkede tiltak Trafikalt grunnkurs, egenandel kr 500. Resten dekkes. Samarbeid Østfold fylkeskommune, Trygg Trafikk, Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg og Rakkestad kommune Målgruppe: Flyktninger, innvandrere og innbyggere med dokumenterte lese og skrivevansker. Formål: 1) Å øke trafikksikkerhet blant innbyggere med innvandrerbakgrunn. 2)Bistå innbyggere med dokumenterte lese og skrivevansker som trenger litt ekstra undervisning. Alle påmeldte var motiverte og fullførte kurset. Prosjektet: Ulykkesforebyggende trafikkinformasjon og opplæring for unge fra I 2011 var det et forprosjekt. I 2012 er det et hovedprosjekt med 3 års varighet. Prosjektets mål : Å teste ut forebyggende tiltak rettet mot unge, år, hvor målet er å styrke trafikkforståelse, og å redusere ulykke og død i trafikken for målgruppen. Målbegrunnelse for prosjektet: Ønsker å prøve ut tiltak som passer for Rakkestad, og som vi ønsker å identifisere oss med, og at konseptet/tiltakene har overførings-/nytteverdi i andre lokalsamfunn. Ung trafikant Ung kommunikasjon: Ungdommen utfordres til en kreativ uttrykksform - ungdom til ungdom - ungdom til voksne - om temaet: trafikkulykke og trafikklykke. Virkemidler er film teater og musikk, som vil vise ungdommelig forståelse, uttrykk og engasjement, ved deltakelse på egne betingelser. 3

4 Ung sjåfør Mengdetrening : I forbindelse med opplæring til førerprøven for bil. Her involveres foreldre/ledsager, lokale kjøreskolelærere og unge sjåfører. Målsetting er å motivere for kvalifisert mengdetrening for ungdom mellom 16 og 18 år, slik at man etter føreprøven ikke har høyere ulykkesrisiko. Kunnskap og informasjon om området: VOLD i nære relasjoner samhandling, kommunale seksjoner/lensmannsetat/krisesenter. Egen utredning ble forelagt politirådet, 1. kvartal Profesjonell faglig tilnærming må læres og offentlige og nærmiljøressurser må samordnes. Brannforebyggende tiltak og opplæring for skolebarn, for pleie og omdorgstjenesten Etablering av øvingslokale for brannforebyggende tiltak. Dette er et initiativ fra Rakkestad og Degernes Brandkasse. Ferdigstilles 1.kv Formålet er informasjon og opplæring til Rakkestadfolket, til hjem og bedrifter samt til kommunale tjenester om forebygging og sikring av brann. Prosjektet Flere Freske Folk Dette er et 3 års prosjekt, et samarbeid med Østfold Idrettskrest, Østfoldhelsa, og kommunene, Rakkestad, Spydeberg, Fredrikstad, Halden og Sarpsborg. Hver kommune har sine lokalgrupper som iverksetter tiltak for å nå målet. Hovedmål: Stimulere til levende, forebyggende og helsefremmende lokalsamfunn som bygger broer mellom befolkningsgrupper og generasjoner, skaper tilhørighet og som gjør innbyggerne stolte av nærmiljøet. Bro mellom generasjoner og mellom kulturer. Målgruppe: Skoleelever, personer over 60 år, grupper med lav sosioøkonomisk status, innvandrere. Prosjektet Job Circuit - program som omhandler å hindre drop outs elever i videregående skole, med alternative jobb/lærings, alternativ undervisning og stimulerende tiltak, der kommunen, NAV- kommune og distriktets videregående skole er involvert, er premissleverandør for god samhandling i forhold til ungdom 18 til 25 år. Den faktiske tverrfaglig, sektorovergripende samhandling i regi av Kriminalforebyggende Råd i Rakkestad. Konkrete resultater av Trygge Lokalsamfunnsarbeidet. - Strøprogram i av frivillige og vaktmesterkorps ifht is og snø. - Trafikksikkerhet og brannsikkerhet. Informasjon og tiltak. - Vold - og hærverk motvirkning. - Målrettet trygghetsmotiverende tiltak i barnehage og skole. Det vises til lokal kriminalstatistikk og forsikringsstatistikk. Aktiviteter gjennomført med frivillige organisasjoner, lag og foreninger. Frivillighetssentralen formidler trygghets skapende tiltak fortrinnsvis ovenfor målgruppen eldre. Sandstrø aksjon og tiltak (stor grad av frivillighet) Sikkerhetsklarering av brannvarslingsapparater, - samt kampanjer. Natteravnvandring. Fra Lions: dette er ditt valg i samhandling med Rakkestad skolen, og kikkhull - kampanje, gratis anskaffet og montert til eldre som ønsket dette ut i fra et selvvalgt trygghetshensyn. Flere til dels mange friskhet og sunnhets- tiltak i regi av idretts og frivillighets initiativ. Ulykkeforebygging i landbruket i regi av Bondelaget og ungdomsskolen. Ungdomskole elever skjerper og trigger foreldrenes unnfallenhet med hensyn til egen sikkerhetsforebygging. 4

5 Midler til Trygge Lokalsamfunn Det er ikke avsatt egne midler i budsjettet. Utgiftene dekkes i så fall som ordinære driftsutgifter. I 2011 er det innvilget midler til prosjekter som beskrevet i denne rapporten fra: Lokale folkehelsemidler, Østfoldhelsa og Rakkestad og Degernes Brannkasse. Ved særskilte behov som er forenlig med fonds, kan det dekkes her. Profilering av Trygge Lokalsamfunns arbeidet. Her har vi en utfordring. Vi har en hjemmeside, som er opplysende og tiltaksorientert. Fokuset mot Trygt Lokalsamfunnskonseptet og ditto profilering må bli bedre. Annonsering og innlegg i lokalavisen, Rakkestad Avis (RA), er hyppig og kampanjepreget, da kombinert med intervjuer og bilder. Rakkestad kommune Terje O. Eriksen/s/ Seniorrådgiver Rakkestad kommune 5

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

15.2.2012. Sekretær: Elisabeth Hafsten enhet helse Alvdal kommune 2560 Alvdal elisabeth.hafsten@alvdal.kommune.no Telf. 62 48 90 89 fax 62 48 91 01

15.2.2012. Sekretær: Elisabeth Hafsten enhet helse Alvdal kommune 2560 Alvdal elisabeth.hafsten@alvdal.kommune.no Telf. 62 48 90 89 fax 62 48 91 01 Trygge lokalsamfunn Alvdal kommune Årsrapport for 2011 15.2.2012 Lokale kontaktpersoner i 2011 har vært: Leder: Arne Dagfinn Øynes Bellingmo 2560 Alvdal Tlf 99 02 68 98 post@oynes-gartneri.no Sekretær:

Detaljer

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening Forord Nøtterøy kommune har i mange år hatt fokus på skade og ulykkesforebyggende arbeid i kommunen. I 2008 valgte kommunen å ta i bruk Trygge lokalsamfunn som arbeidsmodell. Trygge lokalsamfunnsarbeidet

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Forord: Rapporten er en tilbakemelding til Fylkesmannen i Troms etter en gjennomgang av Sjumilsstegene. Rapporten beskriver Harstad

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak.

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. UNG I MÅSØY Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. Godkjent i lokal styringsgruppe 08.11.02 Vedtatt av kommunestyret 16.12.02 -sak 47/02 1 BAKGRUNN FOR UNGDOMSPLANEN.... 3 2

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Årsberetning 2014 Kommunestyret 17.06.2015

Årsberetning 2014 Kommunestyret 17.06.2015 Kommunestyret 17.06.2015 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Om Rælingen... 6 Fellesdel... 7 Befolkningsutvikling... 8 Visjon, verdier og overordnede hensyn... 9 Hovedområder og satsingsområder... 10

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Frogn kommune 21. DESEMBER 2007 RAPPORT 10/07 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE...

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... Innholdsfortegnelse 1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Innledning... 3 1.3 Styringsdokumenter for det tverrfaglige samarbeidet:... 4 1.4 Formål... 4 1.5 Mål...

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold

God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og bli kvalifisert til arbeidslivet. http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=49290

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 02.12.2013 Kommunestyret 18.12.2013 Rullering

Detaljer

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Herfra til 2025 Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2013 2025 Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 HVILKE FORVENTNINGER HAR VI FRAM MOT 2025? 4

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer