Årsrapport Trygge Lokalsamfunn Larvik kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport Trygge Lokalsamfunn 2011 - Larvik kommune"

Transkript

1 Notat Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Per Olaf Skogshagen Telefon: /418 FE Årsrapport Trygge Lokalsamfunn Larvik kommune 1. Kommunens navn: Larvik kommune 1. Navn på lokal kontaktperson, for Trygge Lokalsamfunn: Per Olaf Skogshagen, rådgiver Kontaktinformasjon: 2. Beskriv kortfattet den infrastruktur, som er ansvarlig for å fremme trygghet i kommunen Rådmann/Ledergruppen Prosjektkoordinator folkehelse og levekår SLT Trygge Lokalsamfunn Styringsgruppe Trygge lokalsamfunn Tiltak i kommunens resultatenheter Larvik kommune har i 2011 startet en endringsprosess for organiseringen av folkehelsearbeidet og det skadeforebyggende arbeidet. Overordnet ansvar for arbeidet med folkehelse, Trygge lokalsamfunn m.m. ligger hos rådmannen. Trygge lokalsamfunn er et av prosjektene under Folkehelsearbeidet. Samhandlingsreform og ny folkehelselov og sammenhengen mellom disse, fremmer behovet for en ny gjennomgang av organiseringen av det strategiske og operative nivå i de forebyggende tjenester. I 2011 er folkehelsekoordinator og koordinator for Trygge lokalsamfunn tillagt en av kommunens rådgivere. Styringsgruppe for Trygge lokalsamfunn er sammensatt av faste medlemmer fra de mest aktuelle enheter i kommunen og Utviklingsavdelingen Besøksadresse: Feyersgate 7, Larvik Telefon: Postadresse: Postboks 2020, 3255 Larvik Telefaks: Fakturaadresse: Postboks 2014, 3255 Larvik Org.nr.:

2 har mandat til å invitere andre aktuelle interne samarbeidspartnere. Hovedoppgaven til denne gruppen er å koordinere og samhandle om kommunens samlede ulykkesforebyggende innsats. Larvik kommune har inngått partnerskap med Vestfold Fylkeskommune hvor Trygge Lokalsamfunn er ett av programmene. Styringsgruppen søker å få innspill fra kommunale enheter, råd, lag og foreninger i kommunen. Dette for å få oversikt og innspill til viktige ulykkesforebyggende satsinger. Det ulykkesforebyggende arbeid skal gjennomgås fast i mai/juni hvert år i forbindelse med ledelsens gjennomgang. I ledelsens gjennomgang planlegges neste års satsinger og ved behov utarbeides innspill til neste års strategidokument med økonomiplan. 3. Omtale kortfattet de langsiktige, bærekraftige programmer som er lagt opp for å sikre et trygt lokalsamfunn og som omhandler alle aldersgrupper og arenaer. - Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens arealdel Kommunens strategidokument Diverse kommunale offentlige utredninger og handlingsplaner * KOU Park og friområder * Rusmiddelpolitisk handlingsplan * Handlingsplan mot vold i nære relasjoner * KOU Trafikksikkerhet Kommunedelplan Sykkel - Formingsveileder for Larvik sentrum - Vedtatt nye politivedtekter lokalt; sikkerhetsforhold, åpnings og lukketider for skjenkenæringen - Helse i plan er lagt i drift og ivaretas i henhold til krav i nye plan- og bygningsloven - Overordnet Risiko- og sårbarhetsanalyse Folkehelseprogram Plan for psykisk helsearbeid i Larvik kommune - Folkehelsearbeid, plattform for universell utforming og kompetanseheving 4. Omtale kortfattet programmer som er rettet inn mot spesifikke høyrisikogrupper og sårbare grupper. (Omtale programmer og målsettinger ikke nødvendigvis hvert enkelt prosjekt) SLT; legge til rette for et nært og godt samarbeid mellom de ulike instanser og profesjoner som er involvert i det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet for å iverksette og samordne forebyggende tiltak - nytt mandat er spisset og omformulert, ansvar for oppgaven er plassert, avventer innplassering i funksjonen Skadeforebyggende arbeid og førstehjelpskurs for foreldre i regi av

3 helsestasjon og åpen barnehage. - forebygge hverdagsskader for barn og unge Fallforebyggingsprosjektet i omsorgstjenestene - forbygge skader ved ulykker i hjemmet Samarbeidsrutine fra uro til bekymring og handling. Alle som jobber med barn og unge i Larvik kommune. - tidlig intervensjon ved bekymring for barns omsorgssituasjon Belysning av 1200m tursti i nære byområder. - trygghet, tilgjengelighet og kriminalitetsforebygging Rutine for forbygging av kvinnelig omskjæring er implementert i helsetjenestene. - forhindre kvinnelig omskjæring Brannsikkerhet i omsorgsboliger. - forhindre brann i bolig og forebygge alvorlige personskader ved utløst brann Flambært aktivitet i regi av Larvik brannstasjon - Opplæring av barnehagebarn i brannsikkerhet Skolebesøk ved Larvik brannstasjon - Forebygge branntilløp i hjemmet og trene førstehjelp og slukking Trygg lek for barn. Kontroll av lekeplasser. Ny rutine er utarbeidet og implementert. - Forebygge alvorlige ulykker ved lek Trafikksikkerhet. Kommunedelplan for sykkel er vedtatt, og en rekke trafikksikkerhetstiltak som skal gjennomføres er planlagt. - forebygge ulykker og skader og fremme helse. Trafikksikkerhetsutvalg på skoler. - Løse trafikale utfordringer i skolenes nærmiljø Abonnement på strøsand for hjemmeboende, samt gratis strøsand ved henting på deponi - hindre fallulykker Informasjon og opplysning til russekullene - forbygge skader, trafikkulykker og uønskede hendelser 5. Omtale ordninger / programmer som dokumenterer skadesituasjoner, hyppighet og årsaker til skader. - Skaderegistrering i skoler og barnehager - HMS-registreringer av arbeidsulykker/skader i kommune

4 - Statistikk Trafikkulykker 6. Omtale kortfattet hvilke evalueringstiltak som er brukt for å vurdere egne programmer, prosesser og effektene av forandringer - Diverse egenevalueringer av mindre kommunale tiltak - Rulleringer av planer og programmer - Forbedrings- og meldingsordning i kvalitetssystemet - Meldingsordning for innbyggere i Larvik kommune - Årsevaluering av prosjekter og innsatser i strategidokumentet 7. Omtale kortfattet kommunens deltakelse og medvirkning i nasjonalt og internasjonalt nettverk av Trygge lokalsamfunn / Safe Communities. - Nordisk veiforum, Trafikksikkerhetsgruppa - Medlemskap i eldresikkerhetsrådet og styringsgruppe for prosjekt Trygge eldre - Konferansedeltakelse i Skadeforebyggende forum - Seksjonsleder vei og trafikk deltar med råd og innspill til utvikling av TL i Vestfold - Deltakelse i nettverk av Trygge Lokalsamfunn og sentralt nettverksråd 8. Omtale kort evt. vesentlige endringer hvis noen i forhold til opprinnelig søknad og tidligere rapporter. Det er ikke gjort vesentlige endringer i måten å organisere Trygge lokalsamfunnsarbeidet på eller sentrale innsatsområder siden opprinnelig søknad. Men resultater av arbeidet og endringer i organisasjonen Larvik kommune, krever likevel løpende justeringer. Det er en gjentakende utfordring å forankre arbeidet på en måte som gir størst engasjement og størst mulig gjennomslagskraft. Flere organisasjonsendringer i kommunen har også medført endringer av arbeidsområde for de opprinnelige ansvarspersonene og ildsjelene. 9. Omtale kortfattet inntil tre spesielt vellykkede tiltak som kan gi inspirasjon til arbeidet i andre kommuner og brukes i en Trygge lokalsamfunn-idébank Belysning av 1200m tursti i nære byområder. - trygghet, tilgjengelighet og kriminalitetsforebygging Skadeforebyggende arbeid og førstehjelpskurs for foreldre i regi av helsestasjon og åpen barnehage. - forebygge hverdagsskader for barn og unge Abonnement på strøsand for hjemmeboende, samt gratis strøsand ved henting på deponi

5 - hindre fallulykker 10. Omtale kortfattet direkte resultat av Trygge lokalsamfunnarbeidet. Barnetråkkregistreringer har ført til omfattende ulykkesforebyggende tiltak. 11. Omtale i stikkord aktiviteter som er gjennomført i samarbeid med frivillige organisasjoner, lag og foreninger og gi en oversikt over de frivillige organisasjoner som har deltatt i arbeidet. - Førstehjelpskurs, Røde kors og Sanitetsforeningen - Lyssetting av turstier i nærmiljøet, Torstrand Vel, Trygg for barn, Velforeninger - Kommunedelplan for sykkel, Trygg Trafikk, Syklistenes landsforeningen, Nanset idrettslag m.fl Er det satt av egne midler til Trygge Lokalsamfunn-arbeidet på kommunebudsjettet? - Til lønnsmidler for de stillinger som er involvert - Til tiltaksoppfølging i enhetene - Oppfølging av trafikksikkerhetstiltak - Til forebyggende sikkerhetsarbeid og helseforebyggende tiltak generelt 13. Hvordan profileres Trygge lokalsamfunn-arbeidet? På kommunens hjemmeside Kommunen har også utviklet egne HMS sider hvor skadeforebygging/risikovurdering er temaer 14. Legg ved bilder fra virksomheten, kopi av avisartikler og annet materiell som kan brukes for å illustrere arbeidet og rapporten (som elektronisk vedlegg eller send bilder og avisklipp som vanlig brev) (se vedlagt powerpoint, og avisartikler) 15. Fyll ut skjemaet med opplysninger fra din kommune / ditt fylke / din bydel: (Dette spørsmål er nytt for i år. Vi stiller spørsmålet av to grunner; for å oversikt over tallene, men også for å sjekke om det går å få fram opplysningene på en grei måte)

6 Det finnes flere muligheter å finne fram informasjon. På kommunens Folkehelseprofil som blir utarbeidet av Folkehelseinstituttet finner du informasjon om hoftebrudd og personskader etter ulykker behandlet i sykehus, se Annen informasjon kan du finne på det lokale sykehuset, på DSBs hjemmesider (brann), fra Norsk Folkehjelp (drukning), fra Vegdirektoratet og politi etc. Kommune / bydel / fylke: Personskader etter ulykker behandlet i sykehus: Antall hoftebrudd: Larvik kommune, innbyggere 12,9 pr 1000 innbyggere (Ref.: Folkehelseinstituttet) 2,1 pr 1000 innbygger (Ref.: Folkehelseinstituttet) Døde og skadde i brann: Dødsfall: 1 Skadde: Ingen registrering Døde og skadde i drukningsulykker: (Ref.: DSB, 2009 Tall for Vestfold: 8, ingen tall for Larvik Med hilsen 40år+, derav 5 i båtulykker Ingen tall for skader. (Ref. Norsk folkehjelp) Døde og skadde i trafikkulykker: Vestfold: 315 Ingen tall for Larvik kommune (Ref.: SSB) Politirapporterte personskader vold: Vestfold: 1223 personer for ,3 personer per 1000 innbygger (Ref.: SSB) Larvik: Vold i nærerelasjoner: 18 reg. saker Liv, legeme og helbred: 192 reg. saker Seksualforbrytelser: 49 reg. saker (Ref.: Vestfold politidistrikt, STRASAK) Per Olaf Skogshagen Rådgiver

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2013 SANDE KOMMUNE I VESTFOLD

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2013 SANDE KOMMUNE I VESTFOLD ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2013 SANDE KOMMUNE I VESTFOLD Innledning Sande kommune leverte ikke slik rapport for 2012 da kommunen var i ferd med å levere inn søknad om godkjenning som Trygt lokalsamfunn.

Detaljer

Rådmann TRYGGE LOKALSAMFUNN - ÅRSRAPPORTERING FOR 2012 RAKKESTAD KOMMUNE. Skadeforbyggende forum post@skafor.org

Rådmann TRYGGE LOKALSAMFUNN - ÅRSRAPPORTERING FOR 2012 RAKKESTAD KOMMUNE. Skadeforbyggende forum post@skafor.org Rådmann Skadeforbyggende forum post@skafor.org Deres ref. Vår ref.: Saksnr. 13/360-2 Løpenr. 2857/13 Sak nr. bes oppgitt ved svar Arkivkode 032 X5 Dato 25.02.2013 Kopi til: TRYGGE LOKALSAMFUNN - ÅRSRAPPORTERING

Detaljer

Harstad Kommune TRYGGE LOKALSAMFUNN

Harstad Kommune TRYGGE LOKALSAMFUNN Harstad Kommune TRYGGE LOKALSAMFUNN Børge Ytterstad og Solveig Rostøl Bakken fikk i 2011 tildelt Harstad bys fortjenestemedalje for sin mangeårige innsats for Trygge Lokalsamfunn. (Foto: Gurid Ivarhus

Detaljer

Trygge lokalsamfunn. Årsrapport for 2009.

Trygge lokalsamfunn. Årsrapport for 2009. Trygge lokalsamfunn. Årsrapport for 2009. (Vises til foreslått mal fra Trygge lokalsamfunn/ Skadeforebyggende forum.) Ad pkt 1: Kommunens navn: Rakkestad kommune. Ad pkt 2: Lokal kontaktperson for Trygge

Detaljer

Trygg og tilgjengelig

Trygg og tilgjengelig HARSTAD KOMMUNE Trygg og tilgjengelig Handlingsplan for skadeforebygging og sikkerhet Innhold 1. BESKRIVENDE DEL... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Planarbeidet... 4 1.2.1 Bakgrunn... 4 1.2.2 Formål og mål...

Detaljer

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening Forord Nøtterøy kommune har i mange år hatt fokus på skade og ulykkesforebyggende arbeid i kommunen. I 2008 valgte kommunen å ta i bruk Trygge lokalsamfunn som arbeidsmodell. Trygge lokalsamfunnsarbeidet

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

Dersom du ønsker å gi flere opplysninger enn det er plass til i skjemaet, kan du benyttes rammen under Ufyllende opplysninger på siste side i malen.

Dersom du ønsker å gi flere opplysninger enn det er plass til i skjemaet, kan du benyttes rammen under Ufyllende opplysninger på siste side i malen. Årsrapport for KOMMUNENS NAVN Rapporteringsår Navn på TL-kontaktperson TELEFon e-post OM RAPPORTERINGSMALEN TL-sertifiserte kommuner skal hvert år, innen 1. mars, utarbeide og avlevere en årsrapport i

Detaljer

Trygg og tilgjengelig

Trygg og tilgjengelig SALANGEN KOMMUNE Trygg og tilgjengelig Handlingsplan for skadeforebygging, sikkerhet og universell utforming PLANGRUPPEN SALANGEN Desember 2010 Utarbeidet av: Øystein Ånesen, Bjørn Hugo Solvang, Simon

Detaljer

15.2.2012. Sekretær: Elisabeth Hafsten enhet helse Alvdal kommune 2560 Alvdal elisabeth.hafsten@alvdal.kommune.no Telf. 62 48 90 89 fax 62 48 91 01

15.2.2012. Sekretær: Elisabeth Hafsten enhet helse Alvdal kommune 2560 Alvdal elisabeth.hafsten@alvdal.kommune.no Telf. 62 48 90 89 fax 62 48 91 01 Trygge lokalsamfunn Alvdal kommune Årsrapport for 2011 15.2.2012 Lokale kontaktpersoner i 2011 har vært: Leder: Arne Dagfinn Øynes Bellingmo 2560 Alvdal Tlf 99 02 68 98 post@oynes-gartneri.no Sekretær:

Detaljer

Trygge lokalsamfunn Rakkestad - Årsrapport for 2011

Trygge lokalsamfunn Rakkestad - Årsrapport for 2011 Trygge lokalsamfunn Rakkestad - Årsrapport for 2011 Kommunens navn Rakkestad kommune Lokal kontaktperson for Trygge Lokalsamfunn (TL) Lokal kontaktperson er Terje O. Eriksen, seniorrådgiver. E- post adresse

Detaljer

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Forord: Rapporten er en tilbakemelding til Fylkesmannen i Troms etter en gjennomgang av Sjumilsstegene. Rapporten beskriver Harstad

Detaljer

Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no

Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no 1 Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no Grafisk produksjon: Troms fylkeskommune Trykk: Troms fylkeskommune, trykkeriet Illustrasjon

Detaljer

HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017

HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017 HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1 Historikk... 4 3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Hemnes kommune...

Detaljer

Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no

Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no 1 Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no Grafisk produksjon: Troms fylkeskommune Trykk: Troms fylkeskommune, trykkeriet Illustrasjon

Detaljer

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge!

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum 1985-2010 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum samarbeid

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune Trafikksikkerhetsplan 2015-2018 Foto: Erlend Haarberg Dønna kommune Utkast 27.05.2015 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 3 3.1 Historikk... 3 3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Balsf jord kommune. iv* fjumituteget KOMMUNEANALYSEN 2012. Mona Karlsen, Lisa Friborg, Britt Birkely og Karin F. Berger

Balsf jord kommune. iv* fjumituteget KOMMUNEANALYSEN 2012. Mona Karlsen, Lisa Friborg, Britt Birkely og Karin F. Berger Balsf jord kommune iv* fjumituteget KOMMUNEANALYSEN 2012 Mona Karlsen, Lisa Friborg, Britt Birkely og Karin F. Berger Prosess endrin er o forbedrin sområder. Kommuneledelsen har lagt til rette for gjennomføring

Detaljer

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE...

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... Innholdsfortegnelse 1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Innledning... 3 1.3 Styringsdokumenter for det tverrfaglige samarbeidet:... 4 1.4 Formål... 4 1.5 Mål...

Detaljer

KOU 04-2013 Trafikksikkerhet 2014 2017

KOU 04-2013 Trafikksikkerhet 2014 2017 KOU 04-2013 Trafikksikkerhet 2014 2017 Oktober 2013 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling og

Detaljer

Vår ref.: 09/460 /50907/09-F40 SJUMILSSTEGET -FN BARNEKONVENSJON 20 ÅR - FORELØPIG TILSTANDSRAPPORT

Vår ref.: 09/460 /50907/09-F40 SJUMILSSTEGET -FN BARNEKONVENSJON 20 ÅR - FORELØPIG TILSTANDSRAPPORT Rådmannen Tromsøkommune Fylkesmannen i Troms Sosial- og familieavdelingen Jok.nr. 0 5 NOV 2009 9291 TROMSØ Deres ref.: 2009/1-1 Vår ref.: 09/460 /50907/09-F40 Saksbehandler: Dato: Wenche Figenschow 30.10.2009

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn T R Y G G H E T S P R O F I L F O R T L - K O M M U N E R

Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn T R Y G G H E T S P R O F I L F O R T L - K O M M U N E R Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn T R Y G G H E T S P R O F I L F O R T L - K O M M U N E R UTKAST PER 19.6.2013 OM TRYGGHETSPROFILEN Alle kommuner som søker sertifisering som trygt lokalsamfunn

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Kommunalt beredskapsarbeid

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Kommunalt beredskapsarbeid Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Kommunalt beredskapsarbeid November 2013 Sammendrag På oppdrag fra kontrollutvalget i Tønsberg kommune har Deloitte gjennomført en forvaltningsrevisjon av beredskapsarbeidet

Detaljer

1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?...

1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?... 1 2 1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?... 5 3.1 Samfunnsmessig beredskap... 7 3.2 Teknisk drift...

Detaljer

VEFSN KOMMUNES TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2019

VEFSN KOMMUNES TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2019 VEFSN KOMMUNES TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2019 HØRINGSUTKAST 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord side 3 2. Sammendrag side 4 3. Innledning side 5 4. Forankring og organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2015 2027

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2015 2027 Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2015 2027 HØRINGSUTKAST Forslag til planprogram kommunedelplan for folkehelse 2015 2027 1. BAKGRUNN 2. FØRINGER 2.1 Tidsavgrensning 3. DEFINISJONER 3.1 Folkehelse

Detaljer

EN ULYKKE NESTENULYKKE. Trygge eldre ER NESTEN

EN ULYKKE NESTENULYKKE. Trygge eldre ER NESTEN Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Trygge eldre Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Forebygging av fallulykker hos eldre - Iverksetting og utprøving av tverrsektorielle

Detaljer