Larvik Trygge lokalsamfunn - årsrapport 2010.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Larvik Trygge lokalsamfunn - årsrapport 2010."

Transkript

1 Larvik Trygge lokalsamfunn - årsrapport Kommunens navn: Larvik kommune 2. Kontaktperson for Trygge lokalsamfunn i kommunen: Rådgiver: Bjørn Evensen. Kontaktinformasjon: 3. Arbeidet med TLS er organisert og forankret på følgende måte i kommunen: Rådmann/Ledergruppen Styringsgruppe Folkehelse og levekår Prosjektkoordinator Levekår Prosjektkoordinator Folkehelse (Ubesatt) Prosjekt 1 Prosjektgruppe SLT Prosjekt 2 Prosjektgruppe Trygge Lokalsamfunn Styringsgruppe Trygge lokalsamfunn Koordinator Trygge lokalsamfunn Ubesatt Styringsgruppe Larvik kommune har også i 2010 vært inne i en omorganiseringsprosess med omstrukturering av folkehelsearbeidet og det skadeforebyggende arbeidet. Overordnet ansvar for arbeidet med folkehelse, Trygge lokalsamfunn m.m ligger hos rådmannen. Det er opprettet styringsgruppe for Folkehelse og levekår. Trygge lokalsamfunn er et av prosjektene under Folkehelse. Det var ved utgangen av 2010 ikke ansatt folkehelsekoordinator eller koordinator for Trygge lokalsamfunn. En av kommunens rådgivere er tillagt arbeid med å følge opp Trygge lokalsamfunn arbeidet. Styringsgruppe for Trygge lokalsamfunn er sammensatt av faste medlemmer fra de mest aktuelle enheter i kommunen og har mandat til å invitere andre aktuelle interne samarbeidspartnere. Hovedoppgaven til forumet er å koordinere og samhandle om kommunens samlede ulykkesforebyggende innsats. Larvik kommune har inngått partnerskap med Vestfold Fylkeskommune hvor Trygge Lokalsamfunn er ett av programmene. Styringsgruppe søker å få innspill fra kommunale enheter, råd, lag og foreninger i kommunen. Dette for å få oversikt og innspill til viktige ulykkesforebyggende satsinger. Innspillene gjennomgås ved ledelsens gjennomgang hos rådmann eller i aktuell resultatenhet. Det ulykkesforebyggende arbeid skal gjennomgås fast i mai/juni hvert år i forbindelse med ledelsens gjennomgang. I ledelsens gjennomgang planlegges neste års satsinger og ved behov utarbeides innspill til neste års strategidokument med økonomiplan.

2 4. Langsiktige programmer som er lagt opp i kommunen for å sikre et trygt lokalsamfunn: 4.1. Befolkningsperspektiv langsiktig, hele befolkningen: Kommuneplanens samfunnsdel TLS er forankret under hovedtema bærekraft. Kommuneplanens arealdel Jfr. ny PBL fra Det er her satt et spesielt fokus på grunnleggende samfunnssikkerhet og risikoanalyser Kommunens strategidokument Helse i planarbeidet, vedtatt av rådmannen 2008 hvor skadeforebygging inngår som ett element-( programmet utgår fra ) Diverse KOU og kommunale handlingsplaner; rusmiddelpolitisk handlingsplan Risiko og sårbarhetsanalyse, Trafikksikkerhetsplan oppdatert 2009, Folkehelseprogram Folkehelsearbeid, Universell utforming ny plattform Plan for psykisk helsearbeid i Larvik kommune 4.2. Forebyggende programmer og prosjekter. I ulike enheter er det en rekke programmer og prosjekter som er av rus/skadeforebyggende karakter. Dette gjelder bl a PMTO, HelskoleART m.m. 5. Programmer som er rettet inn mot høyrisikogrupper og høyrisikomiljøer: ( Samordning av kriminalitetsforebyggende arbeid) SLT arbeidet ligger for tiden nede Levekår Fokusområde: Larvik sentrum p.g.a. en av landets dårligste levekårsindekser og erfaring og tallmateriale / lokal statistikk fra enheter som barneverntjeneste, skole og barnehage m.fl. Fallforebyggingsprosjektet, omsorgstjenestene Larvik kommune har de siste årene gjennomført et prosjekt fallforebygging i en definert del av pleie og omsorg for å kvalitetssikre dette arbeidet. Prosjektet skal videreføres med mål om at skadeforebyggende arbeid for eldre er implementert i alle deler av omsorgstjenesten. Universell utforming Saksbehandlere er skolert i universell utforming og det pågår et kontinuerlig arbeid for å bedre tilgjengeligheten. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Det jobbes med utarbeidelse av handlingsplan Handlingsplan forebygging av kvinnelig omskjæring Fra 2009 er det utarbeidet egen handlingsplan som administrativt er vedtatt. Det er gjennomført ulike tiltak i bl.a rutine for varsling. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Program for forebygging og sikring av brannsikkerhet i kommunens omsorgsboliger er endelig vedtatt og under utførelse. Opplæring av barnehagebarn i brannsikkerhet Side 2 av 5

3 Prosjekt Flambært ved Larvik brannvesen Trafikksikkerhet Større vekt på utbedring og vedlikehold av gang og sykkelveier Særlig lyssetting av fotgjengerfelt på utsatte steder Utarbeidelse av sykkelplan i samarbeid med Statens vegvesen Trygg lek for barn Gjennomgått rutine for kontroll av lekeplasser/gjennomført kontroller. 6. Programmer som dokumenterer skadesituasjoner, skadehyppighet og årsaker. Skaderegistrering i skoler og barnehage HMS registreringer arbeidsulykker /skader i kommunen Statistikk Trafikkulykker 7. Evalueringstiltak for å vurdere egne programmer, prosesser og effektene av forandringer. Evaluering av nærmiljøkonferanser og innbyggermobilisering i Trygge Lokalsamfunn, Diverse egenevalueringer av gjennomførte tiltak f. eks temadag for jenter Utarbeidelse av kommunale offentlige utredninger (KOU) som grunnlag for prioriteringer. Evaluering av trafikkundersøkelser 8. Kommunens deltagelse og medvirkning i nasjonale og internasjonale nettverk av Trygge lokalsamfunn. Rådgiver er medlem i eldresikkerhetsrådet og styringsgruppa for prosjekt Trygge eldre Rådgiver deltok i konferanser i Skadeforebyggende forum Seksjonsleder vei og trafikk deltar med råd og innspill til uviklingen av TL modell for Vestfold. Tre deltakere fra kommunen deltok på T.L konferanse Island Rådgiver har deltatt i Vestfoldnettverk og sentralt nettverksråd. 9. Endringer i kommunens arbeid med TLS i forhold til tidligere rapporter/opprinnelig søknad. Larvik kommune ble re sertifisert som Trygt lokalsamfunn i Følgende årsplan ble vedtatt for 2010/2011: NR TILTAK 1 Levekår fokus på marginaliserte grupper Forebygge skader og helseproblemer for aktuelle grupper. Tiltaksplan for å redusere ulikheter i levekår utarbeides. Spisse på konkrete tiltak: marginaliserte grupper Side 3 av 5

4 Kriminalitetsforebyggende tiltak Forebygge skader og ulykker 2 Brannsikring av omsorgsboliger Omsorgsboligene er kartlagt. Iversette tiltak. Opplæring av helsepersonell. 3 Brannsikring for hjemmeboende Samarbeid brannvesen og omsorgssonene 4 Utvidelse av fallforebyggingsprosjektet Utvide dette til å gjelde alle omsorgssonene 5 Utbygging og vedlikehold av gang- og sykkelstier Prioritere strekninger for utbygging av gang- og sykkelveier. Utbygging av sykkelfelt der det er aktuelt. Tilrettelegge for økt bruk av sykkel. Vedlikehold av gang- og sykkelveier må prioriteres - spesielt skoleveier. Sykkelplan. 6 Sikkerhet under ferie og fritid Drukningsforebygging Svømmeopplæring Info om sikkerhetsråd på Trygg ferie fra Hardangervidda til Skagerak 7 Trygg lek for barn Vedlikehold av lekeplasser 8 Trygg havn/sjønære områder. Gjennomgang av lys, stiger,livbøyer 9 Trygg bonde Skadeforebygging i landbruket 10 Førstehjelp Opplæring/tiltak skoler og barnehager Førstehjelpsopplæring Campingplasser Samarbeid Røde Kors /Norsk Folkehjelp 12 Samordning av lokale kriminalitestforbyggende tiltak (SLT) Utvikle og fortsette samarbeidet med Politiet. Grunnleggende programmer(drift ) som går på hele befolkningen. Ivaretas/rapporteres men tas bare inn som satsing ved nye prosjekter utenom vanlig drift Langsiktig fovaltning av drikkevann/ sikker vannforsyning Helse i plan vurdering av helseperspektiv i arealplanlegginglangsiktig planlegging for å kunne ivareta ulike aspekter og forebygge helseskader. Risiko og sårbarhetsanalyse og ivaretakelse av samfunnssikkerhet ift klimaendringer ta hensyn til klimaendringer, dimensjonering av infrastruktur i fm flom, havvannstigning, kvikkleire m.m Gatelysutbygging og vedlikehold.gatelys sees på som et trygghetstiltak. Særlig fokus på vedlikehold av gatelyset og vurdere enkelte punkt/strekninger med ny belysning 10. Vellykkede kommunale tiltak som er gjennomført, med overføringsverdi: Programmet HelART antas å ha stor overføringsverdi, likeledes kommunens fallforebyggingsprosjekt. Prosjekt Flambært er introdusert for flere brannvesen. Side 4 av 5

5 11. Resultatvurdering arbeid med TLS i Larvik kommune: Larvik kommune evaluerer fortløpende dette arbeidet, både i forbindelse med ordinære årsrapporter samt rapportering til Skadeforebyggende forum. Kommunen er svært positivt til de effekter og resultater som har kommet som følge av denne satsingen og ser dette arbeidet som en sentralt element i kommunens innsats for å fremme trygghet for befolkningen generelt, og for spesielt utsatte grupper. Det er vanskelig å tallfeste reduksjon i skader og ulykker. 12. Aktiviteter som er gjennomført i samarbeid med frivillige organisasjoner, lag og foreninger: Eksempler: Nærmiljøkonferanser med fokus på skadeforebyggende og ulykkesforebyggende tiltak Temadager for jenter; med fokus på levevaner for unge jenter Time out - prosjekt sammen med idrettslag ;forelder og utøvere. Det er gjennomført ulike åpne kurs og konferanser knyttet til minoritetsspråklige; identitet og deltagelse. Dugnad mot burot sammen med astma og allergiforbundet 13. Avsetting av budsjettmidler til TLS arbeidet i kommunen - Til lønnsmidler for de stillinger som er involvert. - Til tiltaksoppfølging i enhetene - Oppfølging av trafikksikkerhetstiltak - Til forebyggende sikkerhetsarbeid og helseforebyggende tiltak generelt 14. Profilering av TLS arbeidet i kommunen På kommunens hjemmeside. Kommunen har også utviklet egne HMS sider hvor skadeforebygging/risikovurdering er temaer TLS er et innarbeidet innsatsbegrep i kommunen og det er politiske og administrative forventninger til effekt av satsingen. Over tid er det arbeidet ned en brei tiltaksportefølje, der også flere av de sentrale tiltakene har gått over fra prosjektstatus til faste elementer i enhetenes drift. Postadresse: Postboks 2020, 3255 Larvik Telefaks: «Sse_Fax» Fakturaadresse: Postboks 2014, 3255 Larvik Org.nr.: Side 5 av 5

Årsrapport Trygge Lokalsamfunn 2011 - Larvik kommune

Årsrapport Trygge Lokalsamfunn 2011 - Larvik kommune Notat Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Per Olaf Skogshagen Telefon: 98 23 11 40 12/418 FE- 19.01.2012 Årsrapport Trygge Lokalsamfunn 2011 - Larvik kommune 1. Kommunens navn: Larvik

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2013 SANDE KOMMUNE I VESTFOLD

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2013 SANDE KOMMUNE I VESTFOLD ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2013 SANDE KOMMUNE I VESTFOLD Innledning Sande kommune leverte ikke slik rapport for 2012 da kommunen var i ferd med å levere inn søknad om godkjenning som Trygt lokalsamfunn.

Detaljer

Trygg og tilgjengelig

Trygg og tilgjengelig HARSTAD KOMMUNE Trygg og tilgjengelig Handlingsplan for skadeforebygging og sikkerhet Innhold 1. BESKRIVENDE DEL... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Planarbeidet... 4 1.2.1 Bakgrunn... 4 1.2.2 Formål og mål...

Detaljer

Harstad Kommune TRYGGE LOKALSAMFUNN

Harstad Kommune TRYGGE LOKALSAMFUNN Harstad Kommune TRYGGE LOKALSAMFUNN Børge Ytterstad og Solveig Rostøl Bakken fikk i 2011 tildelt Harstad bys fortjenestemedalje for sin mangeårige innsats for Trygge Lokalsamfunn. (Foto: Gurid Ivarhus

Detaljer

15.2.2012. Sekretær: Elisabeth Hafsten enhet helse Alvdal kommune 2560 Alvdal elisabeth.hafsten@alvdal.kommune.no Telf. 62 48 90 89 fax 62 48 91 01

15.2.2012. Sekretær: Elisabeth Hafsten enhet helse Alvdal kommune 2560 Alvdal elisabeth.hafsten@alvdal.kommune.no Telf. 62 48 90 89 fax 62 48 91 01 Trygge lokalsamfunn Alvdal kommune Årsrapport for 2011 15.2.2012 Lokale kontaktpersoner i 2011 har vært: Leder: Arne Dagfinn Øynes Bellingmo 2560 Alvdal Tlf 99 02 68 98 post@oynes-gartneri.no Sekretær:

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Lardal kommune 2014-2024 Vedtatt av Lardal kommunestyre 11.11.2014 Sak 064/14 Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Om kommuneplanen... 3 1.2. Samfunnsdelen... 3 1.3. Mål og strategier...

Detaljer

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening Forord Nøtterøy kommune har i mange år hatt fokus på skade og ulykkesforebyggende arbeid i kommunen. I 2008 valgte kommunen å ta i bruk Trygge lokalsamfunn som arbeidsmodell. Trygge lokalsamfunnsarbeidet

Detaljer

Trygg og tilgjengelig

Trygg og tilgjengelig SALANGEN KOMMUNE Trygg og tilgjengelig Handlingsplan for skadeforebygging, sikkerhet og universell utforming PLANGRUPPEN SALANGEN Desember 2010 Utarbeidet av: Øystein Ånesen, Bjørn Hugo Solvang, Simon

Detaljer

Trygge lokalsamfunn Rakkestad - Årsrapport for 2011

Trygge lokalsamfunn Rakkestad - Årsrapport for 2011 Trygge lokalsamfunn Rakkestad - Årsrapport for 2011 Kommunens navn Rakkestad kommune Lokal kontaktperson for Trygge Lokalsamfunn (TL) Lokal kontaktperson er Terje O. Eriksen, seniorrådgiver. E- post adresse

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2015 2027

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2015 2027 Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2015 2027 HØRINGSUTKAST Forslag til planprogram kommunedelplan for folkehelse 2015 2027 1. BAKGRUNN 2. FØRINGER 2.1 Tidsavgrensning 3. DEFINISJONER 3.1 Folkehelse

Detaljer

Balsf jord kommune. iv* fjumituteget KOMMUNEANALYSEN 2012. Mona Karlsen, Lisa Friborg, Britt Birkely og Karin F. Berger

Balsf jord kommune. iv* fjumituteget KOMMUNEANALYSEN 2012. Mona Karlsen, Lisa Friborg, Britt Birkely og Karin F. Berger Balsf jord kommune iv* fjumituteget KOMMUNEANALYSEN 2012 Mona Karlsen, Lisa Friborg, Britt Birkely og Karin F. Berger Prosess endrin er o forbedrin sområder. Kommuneledelsen har lagt til rette for gjennomføring

Detaljer

Trygge lokalsamfunn. Årsrapport for 2009.

Trygge lokalsamfunn. Årsrapport for 2009. Trygge lokalsamfunn. Årsrapport for 2009. (Vises til foreslått mal fra Trygge lokalsamfunn/ Skadeforebyggende forum.) Ad pkt 1: Kommunens navn: Rakkestad kommune. Ad pkt 2: Lokal kontaktperson for Trygge

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018 for Sandnes kommune 2015-2018 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1. PLANENS ORGANISERING OG STRUKTUR... 5 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER, SENTRALE RAMMEBETINGELSER... 6 2.1. Nullvisjonen... 6

Detaljer

Rapport 2008 - Folkehelsearbeidet i Spydeberg

Rapport 2008 - Folkehelsearbeidet i Spydeberg Årsrapport Rapport - Folkehelsearbeidet i Spydeberg Årsrapporten for folkehelse i Spydeberg tar utgangspunkt i: Samarbeidsavtalen med Østfold fylkskommune om Folkehelseprogrammet, (politisk vedtatt i UO

Detaljer

Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no

Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no 1 Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no Grafisk produksjon: Troms fylkeskommune Trykk: Troms fylkeskommune, trykkeriet Illustrasjon

Detaljer

Årsmelding 2007. Ski tryggere lokalsamfunn

Årsmelding 2007. Ski tryggere lokalsamfunn Årsmelding 2007 Ski tryggere lokalsamfunn Skade og ulykkesforebyggende arbeid i Ski kommune med underpunkt: Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT) i Ski kommune Folkehelse 2 1 Ansvarsområde...

Detaljer

Rådmann TRYGGE LOKALSAMFUNN - ÅRSRAPPORTERING FOR 2012 RAKKESTAD KOMMUNE. Skadeforbyggende forum post@skafor.org

Rådmann TRYGGE LOKALSAMFUNN - ÅRSRAPPORTERING FOR 2012 RAKKESTAD KOMMUNE. Skadeforbyggende forum post@skafor.org Rådmann Skadeforbyggende forum post@skafor.org Deres ref. Vår ref.: Saksnr. 13/360-2 Løpenr. 2857/13 Sak nr. bes oppgitt ved svar Arkivkode 032 X5 Dato 25.02.2013 Kopi til: TRYGGE LOKALSAMFUNN - ÅRSRAPPORTERING

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

2015-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN. for kommunene Audnedal, Åseral og Marnardal

2015-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN. for kommunene Audnedal, Åseral og Marnardal 2015-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN for kommunene Audnedal, Åseral og Marnardal En arbeidsgruppe bestående av medlemmer av styringsgruppa for nullvisjonsprosjektet, supplert med en administrativ person fra

Detaljer

KOU 04-2013 Trafikksikkerhet 2014 2017

KOU 04-2013 Trafikksikkerhet 2014 2017 KOU 04-2013 Trafikksikkerhet 2014 2017 Oktober 2013 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling og

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I NORD-TRØNDELAG 2014 2017

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I NORD-TRØNDELAG 2014 2017 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I NORD-TRØNDELAG 2014 2017 Bilde: Trygg Trafikk 2011 Trafikksikkerhetsutvalget Høringsutkast Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Forord

Detaljer

Innledning... 2 Bakgrunnen og innhold... 2 Forankring, mandat og prosess... 3 Rammer og føringer for arbeidet... 4

Innledning... 2 Bakgrunnen og innhold... 2 Forankring, mandat og prosess... 3 Rammer og føringer for arbeidet... 4 Innhold Innledning... 2 Bakgrunnen og innhold... 2 Forankring, mandat og prosess... 3 Rammer og føringer for arbeidet... 4 Trafikksituasjonen i Alta kommune statusbeskrivelse med forbedringstiltak... 7

Detaljer

Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no

Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no 1 Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no Grafisk produksjon: Troms fylkeskommune Trykk: Troms fylkeskommune, trykkeriet Illustrasjon

Detaljer

Strategidokument 2015-2018 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 190/14, vedtatt 10.12.2014

Strategidokument 2015-2018 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 190/14, vedtatt 10.12.2014 Strategidokument 2015-2018 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 190/14, vedtatt 10.12.2014 Bakgrunn, utfordringer og prioriteringer Tjenesteområder/rapporteringsområder Organisasjon Vedtakets verbalpunkter

Detaljer

HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017

HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017 HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1 Historikk... 4 3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Hemnes kommune...

Detaljer

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Forord: Rapporten er en tilbakemelding til Fylkesmannen i Troms etter en gjennomgang av Sjumilsstegene. Rapporten beskriver Harstad

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer