ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2012"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2012 Kommunens navn Andebu kommune Navn på lokal kontaktperson, for Trygge Lokalsamfunn, e-postadresse, stillingstittel / stillingsbrøk Koordinator: Grete Evensen Øvrum, 100% stilling Beskriv kortfattet den infrastruktur, som er ansvarlig for å fremme trygghet i kommunen. I ny lov om folkehelsearbeid framgår at kommunen skal ha nødvendig, skriftlig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som kan virke inn på denne. Innholdet i Folkehelseloven sees i sammenheng med kravene i Plan og bygningsloven. Med bakgrunn i disse føringene ble Kunnskapsdokumentet utarbeidet og ble politisk vedtatt høsten 2012, se vedlegg. Kunnskapsdokumentet er utarbeidet som et nødvendig grunnlag for at folkevalgte skal kunne velge satsningsområder og prioriteringer ved revisjon av kommuneplanen. Overordnede mål og strategier i kommuneplanen skal utformes slik at de møter de viktigste utfordringene som kommunen står overfor, også skader. Dette dokumentet skal likeledes legges til grunn ved utarbeidelse av kommunens planstrategi og som et nyttig grunnlagsdokument ved årlig rullering av økonomiplanen. Kunnskapsdokumentet skal revideres årlig. Et gjennomgående trekk i Samhandlingsreformen er faglig forskyvning fra sykdomsperspektiv til påvirkningsperspektiv. I tillegg er det satt fokus på bruk av planer, spesielt kommuneplanen, som verktøy i det forebyggende og helsefremmende arbeidet. Samhandlingsreformen lener seg på helse- og omsorgstjenesteloven og folkehelseloven. Formålet er å sette fokus på samfunnsutvikling som fremmer folkehelse; trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og som forebygger ulike sykdommer, skade eller lidelse. Vi ønsker å rette innsatsen der virkningen kan ha størst effekt og gevinster ved forebyggende arbeid må sees i et lengre tidsperspektiv. Planstrategien skal til politisk behandling sommer 2013 og kommuneplanen skal revideres i løpet av 2013/2014. Det er besluttet at folkehelsetenking, forebyggende og helsefremmende arbeid skal gjennomsyre planen, dette inkluderer også forebygging av skader og ulykker. Alle tiltak/prosjekt lagt under Trygge lokalsamfunn er forankret i Kommuneplan (KP), virksomhets- og handlingsplaner i Andebu kommune, i tillegg er det forankret i Regional plan Folkehelse i Vestfold Mange av tiltak/prosjekt nevnt under er bygd opp etter samarbeidsmodellen Partnerskap for folkehelse (PFF), hvor næringslivet og frivillige organisasjoner er med. Arbeidet med Trygge lokalsamfunn skjer i tverrsektorielle samarbeid. Alt vi gjør påvirker helsen, og kommunestyret er styringsgruppe for arbeidet. Ny organisering av folkehelsearbeidet har skjedd i 2012 og vil fortsett i Planforums mandat vil vurderes opp mot nytt lovverk og justeres. Prosessen med handlingprogrammet og utkast til søknad om å bli et Trygt lokalsamfunn vil gå parallelt og integreres i rullering av kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneplanen skal revideres i løpet av I kommunen er det etablert et tverrfaglig team Barn og Unge. God samordning er en avgjørende forutsetning for at det samlede tilbudet til barn og unge fremstår som godt og formålstjenelig. Teamet har utarbeidet felles rutiner /retningslinjer for alle i kommunen som jobber med barn og unge. Omtale kortfattet de langsiktige, bærekraftige programmer som er lagt opp for å sikre et trygt lokalsamfunn og som omhandler alle aldersgrupper og arenaer. Det er et overordnet mål at arbeidet med skade- og ulykkesforebyggende arbeid innen Trygge lokalsamfunn (TL) framstår som en integrert del av Folkehelsearbeidet i kommunen. Arbeidsmåter, virkemidler, etikk og evaluering innen det kommunale Folkehelsearbeidet må framstå som en helhet. Med sitt krav til systematikk og tydelige krav om dokumentasjon ser kommunen at TL-arbeidet har stor overføringsverdi til andre områder av Folkehelsearbeidet. Suksessfaktorer for langsiktig, bærekraftig Folkehelsearbeid, herunder TL-arbeidet, er forankring i kommunale planer, en robust organisering, ansatte med kompetanse, rutiner og retningslinjer, bred involvering av aktører(partnerskap for folkehelse), opplevelse og

2 dokumentasjon av resultatoppnåelse og økonomiske rammer. Dokumentert suksess i enkeltprosjekter er en viktig motivasjon for langsiktig satsing. Andebu kommune jobber systematisk med å forankre Folkehelsearbeidet, hvor TL og skade og ulykkesforebyggende arbeidet er spesifikt nevnt, inn i planarbeidet. TL er også spesifikt nevnt som et av satsningsområdene i Partnerskapskontrakten med Vestfold fylkeskommune. Helse i lokale planer (Helse i plan): I Andebu kommune er det forankring av folkehelse i kommunale planer som har hatt høy prioritet også i Handlingsplan for Go oppvekst, ny Omsorgsplan og Kunnskapsdokumentet, som er forarbeidet til Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel, er alle planer og dokumenter hvor helsekonsekvenser og folkehelse har en sentral plass i planprosessen. Kommuneplanen som skal revideres, skal ha profilen: Tidlig innsats med nye løsninger. Andebu kommune skal være et bra sted å bo og trygghet og folkehelse blir fokus. For å oppnå gode resultater er det viktig å forankre satsningsområdene i alle ledd, ha avklart både politisk og administrativt hvilke områder som skal prioriteres. Det er viktig at disse satsningene kommer tydelig fram i styringsdokumenter som kommuneplan, virksomhetsplaner og handlings- og økonomiplaner i kommunen. Tydelig prioritering gir forutsigbarhet i alle ledd, og gir gode muligheter for politikerne til å styre og administrasjonen til å utføre. En konsekvens av manglende forankring kan medføre at det er enkelte virksomheter som eier prosjektene, eller flere virksomheter som arbeider med samme prosjekt uten å samordne tiltakene. I tillegg kan det medføre liten eller ingen politisk forankring, og dermed ikke avsatt verken ressurser eller økonomi. En slik utvikling kan også gå på bekostning av allerede vedtatte prosjekter. Målet er at alle lokale planer skal være basert på godt kunnskapsgrunnlag om befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer, felles forståelse, være godt forankret, ha tydelige prioriteringer og klare mål og styringssignaler. Planene vil da være et godt styringsverktøy med tydelige prioriteringer for virksomhetene. Samtidig øker muligheten for at det i alle ledd vil bli bedre kvalitet og effektivitet på tjenester som ytes. Omtale kortfattet programmer som er rettet inn mot spesifikke høyrisikogrupper og sårbare grupper. Eldre: Fall- og brannforebyggende arbeid er satsingsområde i Andebu kommune. For 5.år på rad er det blitt organisert et partnerskap tiltak med fokus på dette tema. Samarbeidspartnere i prosjektet er Brannvesenet, frivillige organisasjoner, Gjensidige Andebu brannkasse, Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne og Andebu kommune. Det er ca. 250 private boenheter for mennesker over 75 år i Andebu. I 2012 var det ca. 225 som ønsket og fikk besøk. Ved disse besøkene ble det utlevert bokser med sand, til bruk på glatte trapper og oppkjørsler vinterstid og det ble byttet og delt ut ca. 450 brannvarslerbatterier. Frivillige fra Lions gikk på hjemmebesøk. Det har kommet mange positive tilbakemeldinger fra både målgruppen og Lions medlemmene om tiltaket. Som ytterligere fallforebyggende tiltak er det satt i gang ukentlig ballanse- trening i hver av de 3 nærmiljøene i kommunen. Instruktører leder treningen, som i 2012 har trukket til seg nærmere 50 deltakere ukentlig. De tre helselagene i kommunen er involvert i dette partnerskapet. Som er en del av i Frisklivs-opplegget i kommunen. Andebu kommune arbeider med å utvikle en modell for hjemmebesøk hos eldre som også skal omfatte: Kartlegging av potensielle risikosteder / situasjoner i huset Identifisere svak ballanse Gjennomgang av medikamentbruk ved svimmelhet Praktisk hjelp (vaktmestertjenester/hjelpemiddelsentral/hjemmesykepleie) med verneutstyr og sikkerhetsutstyr

3 Kompetanseheving på brannforebyggende arbeid rettes mot både ansatte i hjemmebaserte tjenester, brukere/pårørende, frivillige organisasjoner og frivillighetssentralen. I tillegg blir det arrangert Sikkerhetsdager hvor innbyggerne i kommunen er målgruppen. Fallulykker hos eldre omfatter også kartlegging og tiltak på sykehjem. Mennesker med nedsatt funksjonsevne: Tiltakene over er tiltak som også rettes mot mennesker med nedsatt funksjonshemming i kommunen. Barn og unge: Borgere under 20år omfattes av en rekke av temaområdene som er beskrevet under andre punkter. Dette er en gruppe som det er satt stor fokus på i Andebu kommune. Kommunen har utarbeidet en Beredskapsperm for barnehage og skole. Permen har fokus på blant annet: Overgrep Mobbing Vold Ulykker og katastrofer Andre kriminelle handlinger I tillegg har Beredskapspermen et eget kapitel om samarbeid med foreldre. I kommunen er det også etablert et eget tverrfaglig team som samarbeider om barn og unge. Dette teamet har faste møter i løpet av året. Teamet har utarbeidet rutiner for hvordan kommunens ansatte skal samarbeide om barn og unge. Det er vedtatt at Andebu kommune skal arbeide for en Go oppvekst hvor også skade- og ulykkesforbygging er en naturlig del av det å legge til rette for en god oppvekst. Handligsprogram er under arbeid, målformuleringer videreføres til kommuneplanen som skal revideres, dette arbeidet pågår og er ventet ferdig i løpet av Skoleprogram for forebygging av mobbing og styrking av dagliglivets mestring gjennomføres på alle skolene i kommunen. Programmene som har fokus på sosial samhandling Steg for steg gjennomføres i alle barnehager og ART i alle skolene. I tillegg er det i løpet av året utdannet trivselsledere blant elevene på alle de 4 skolene. Elevene selv er Trivselsledere og står ansvarlig for aktiviteter i friminuttene. Det er forsket på at morsomme og meningsfulle aktiviteter i friminuttene, reduserer erting og mobbing. Kjærlighet og grenser er også et program som blir gjennomført for alle 8. klassingene og deres foreldre. Et systematisert og kunnskapsbasert program for foreldre og unge for å forebygge alkohol-, narkotika- og tobakksbruk blant tenåringer. Trafikksikkerhet: Kommunen har hatt mest fokus på barn og trafikk, men retter seg også mot eldre. Trafikksikkhetstiltakene er bygget inn i Trafikksikkerhetsplanen, TS-planen, i kommunen. Hovedhensikten med en trafikksikkerhetsplan er å øke kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet, for således å redusere antall ulykker og skadegrad, samt utrygghetsfølelsen spesielt hos myke trafikanter. For å få ned antall ulykker og alvorlighetsgraden i ulykkene, er det viktig at alle aktører deltar aktivt. I planen blir det også poengtert at arbeid med sikkerhet og folkehelse gis høy prioritet og at det må jobbes metodisk og systematisk. Vedtatte prioriterte tiltak i TS-planen: Sikring av barn i bil, Barnas trafikklubb, Gå til skolen og reflekskampanjer, Atferdsrettede trafikk tiltak for ungdom i alder år, Trafikkopplæring i skolene, Bilførere 65+ og Aksjoner/kampanjer i boligområder, Sjø og vann: Andebu kommune har selv ingen kystlinje, men har flere innsjøer og kort vei til andre kommuner med kystlinje. I kommunen er det satt i gang følgende partnerskap for folkehelse-tiltak på det skade- og ulykkesforebyggende arbeidet, relatert til sjø og vann: Damesvømming svømmeopplæring og livredning for innvandrerkvinner med døtre. Dette tiltaket ble ikke gjennomført i 2012 da kommunens basseng var ute av drift i store deler av året. Livredningskurs, med sertifisering av deltakere med høy kompetanse.

4 Mobilisering av lokalmiljø: Andebu kommune har mobilisert lokalmiljøet via frivillige organisasjoner som de har inngått strukturerte partnerskaps-avtaler med. Omtale ordninger/programmer som dokumenterer skadesituasjoner, hyppighet og årsaker til skader. Skade- og ulykkeregistrering,hos fastleger, kommunale legevakter og tannhelsetjenesten. Arbeidet med kartlegging av skader behandlet av helsesektoren startet i et interkommunalt samarbeidsprosjekt i november Rutinene for skaderegistrering er i tråd med Departementenes Strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade Skader ble registrert på papirskjema og ble bearbeidet/kodet i Andebu som vertskommune,( Re, Nøtterøy og Sandefjord er de andre kommunene i partnerskapet). Fram til 1.januar 2012 ble det registrert ca skader i prosjektet. Det er etablert god kontakt med Helsedirektoratet i fbm. deres utarbeidelse av Veileder for lokalt skaderegistreringsarbeid. Skaderegistreringsprosjektet gikk fram til utgangen av 2011, og beskriver diagnose, skadested og årsak, samt bruk av sikkerhetsutstyr. Det har vært god kontakt med sykehuset i Vestfold ang. skader underveis. Data som kom fram i prosjektet er det den enkelte kommunes ansvar for å bearbeide. Skaderegistreringen på legevaktene og hos de fleste legene var ikke så god som ønsket, Tannhelsetjenesten derimot leverte gode registreringer som det kan/skal arbeides videre med. Brannregistreringer: Nær kontakt med Sandefjord brannvesen som gir oss god dokumentasjon på brannskadesituasjonen, hyppighet og årsak til skader. Politiet i Indre Vestfold er samarbeidsvillige og leverer de dataen som finnes hos dem. Det er tatt kontakt med ordfører i Andebu kommune slik at han tar opp i Politirådet for Indre Vestfold hvordan de kan møte utfordringene med å levere gode data til kommunene på skader og ulykker. Omtale kortfattet hvilke evalueringstiltak som er i bruk for å vurdere egne programmer, prosesser og effektene av forandringer Kommunene står overfor utfordringer i forhold til å dokumentere effekten av TL-prosjekter. I utgangspunktet er det en svak tradisjon innenfor Folkehelsearbeidet i forhold til å målrette dokumentasjon og evaluering, samtidig som det er faglig krevende og kostbart å evaluere komplekse årsakssammenhenger. Tydelige krav fra TL i forhold til kvantitativ (og kvalitativ) måling av effekt har bidratt til at de enkelte prosjektene nå bygger inn evaluering i planleggingsfasen. I mangel av lokale statistikker bygger ofte kommunekartleggingen på nasjonale funn, korrigert for lokale forhold (kystlinje, aldersfordeling, trafikkbildet med mer.), komplettert med (usikre) lokale tall på enkeltområder. Andebu kommune dokumenterer nå det som gjøres, samt brudd av årsakskjeder som øker risiko. Kommunen er i ferd med å samle data som i løpet av de kommende årene vil gi et stadig tydeligere bilde av skade- og ulykkesutviklingen lokalt og som blir viktig i forbindelse med kommuneplanarbeidet og ikke minst i forhold til evaluering. Erfaringer fra 1. utkast av Kunnskapsdokumentet viser at virksomhetene selv ser verdien av å samle lokale data. Kunnskapsdokumentet skal revideres årlig, første gang sommeren Omtale kortfattet kommunens deltakelse og medvirkning i nasjonalt og internasjonalt nettverk av Trygge lokalsamfunn. I sum handler dette om kontinuerlig kontakt mellom flere av kommunene, hovedsakelig innenfor Vestfold, for ide- og erfaringsutveksling, refleksjon og kompetansebygging. TL i Vestfold har også tilrettelagt for samlet deltakelse i Nordiske, Norske og Internasjonale konferanser. Følgende er gjennomført: a) 4-5 Nettverksmøter Vestfold årlig, tilrettelagt av FTU i Vestfold b) Nasjonal konferanse TL (Tønsberg 2008) c) (Verdenskonferanse TL (Bergen 2005) d) Nasjonal konferanse TL (Oslo 2006 og Oslo 2009) e) Andebu kommune reiser med tre representanter til konferanse til Island våren f) Andebu kommune hadde innlegg i Troms i forbindelse med Norsafety opplæringsprogram for kommunene i Troms (2010) g) Poster i Falun (2011) sammen med Nøtterøy, Sandefjord og Re. (Fallforebygging) h) Nasjonalt nettverks møter.

5 Mai 2009 besøkte Andebu kommune Karolinska Institutt for å bli oppdatert på krav til, forståelse av og kriteriene for godkjenning. Omtale kort evt. vesentlige endringer hvis noen i forhold til opprinnelig søknad og tidligere rapporter. I forhold til at kommunen ser på skader og ulykker som en del av folkehelsearbeidet, at vi har fått nye lover å forholde oss til, at vi skal tenke folks helse i alt vi gjør, er det naturlig at kommunestyret er det øverste organ og styrer folkehelsearbeidet på lik linje med kommunens øvrige arbeid. Det legges opp til å etablere tverrfaglige arbeidsgrupper innenfor forskjellige tema. Kunnskapsdokumentets temainndeling vil videreføres til kommuneplanen. Omtale kortfattet inntil tre spesielt vellykkede tiltak som vi kan gi inspirasjon til arbeidet i andre kommuner og brukes i en Trygge lokalsamfunn-idébank a) Kommunens interaktive Kunnskapsdokument hvor fokuset også er på lokale skader og ulykker. b) Fallforebyggende arbeid er et eksempel på mobilisering av lokalmiljøet. Prosjektet danner et fundament for det videre arbeidet rettet mot hjemmeulykker hos eldre. Tiltakene, sandbøtter på trappa vinterstid og ballansetrening har et begrenset potensiale i forhold til å redusere fallskader. Men prosjektet har vært meget effektivt i forhold til å vinne tillit og innpass i den private sfære, og danner grunnlaget for samarbeid med de eldre i forhold til videre skade- og ulykkesforebyggende arbeid innendørs, hvor de fleste (fall) ulykker skjer. Ved hjemmebesøket fyller de eldre ut et skjema som også setter fokus på fall og som kan koble de eldre til hjemmetjenesten eventuelt til Frivilligsentralen. c) Brannforebyggende arbeid er som eksemplet over også et tiltak på god mobilisering av lokalmiljøet. I tillegg har det ringvirkningeffekt ved at ca. 20 personer fra lokalmiljøet (Lionsmedlemmer) fikk opplæring i brannforebyggende tiltak av Brannvesenet før de gikk ut på hjemmebesøk. Brannverndager ble nå gjennomført på alle skolene i kommunene i samarbeid med brannvesenet. Disse dagene ble gjennomført parallelt med at det ble gjennomført Sikkerhetsdager i Andebu Sentrum, dette var et samarbeid mellom næringsliv og brannvesenet. Omtale kortfattet direkte resultat av Trygge lokalsamfunnarbeidet. Utviklingstrender, resultat av kampanjer og andre innsatser, sitat fra involverte, samarbeidspartnere etc. Kunnskapsdokumentet som grunnlagsdokument for planlegging i kommunen. Tiltaket har fått positive tilbakemeldinger om at det er et verdifullt verktøy, fra politikerne i kommunen. Det har kommet positive tilbakemeldinger fra regionalt plannettverk og fylkesmannen. Kommunen har hatt innlegg og vist Kunnskapsdokumentet til rådmenn og ordførere i Vestfold og til Plan-nettverket i Vestfold som består av planfolk fra kommunene i Vestfold. Både det Fallforebyggende og Brannforebyggende arbeidet som er startet i kommunen har gitt forståelse for hvordan fellesskap og samarbeid har gitt resultater som hver og en av aktørene ikke kunne klart alene. Samtidig har det satt fokus på temaene. Det har vært både innlegg i Nrk, distriktssending og aviser om tiltaket. Dette prosjektet er styrt av en tverrsektoriell gruppe. Omtale i stikkord aktiviteter som er gjennomført i samarbeid med frivillige organisasjoner, lag og foreninger og gi en oversikt over de frivillige organisasjoner som har deltatt i arbeidet. Her vises til beskrivelse over; alle prosjektene som etter hvert gjennomføres under Trygge lokalsamfunnkonseptet er bygd opp etter modellen Partnerskap for folkehelse, hvor frivillige lag og foreninger alltid er med som en av aktørene i prosjektet. Legger ved en avtale som eksempel og oversikt over tiltak knyttet til frivillige organisasjoner. Er det satt av egne midler til Trygge Lokalsamfunn-arbeidet på kommunebudsjettet? Hvor mye? Trygge lokalsamfunn i Vestfold er solid organisert, med grunnfinansiering fra Fylkeskommunen med kr til hver kommune (TL-koordinatorstilling 20%), samt 50% dekning til enkelte prosjekter (kommunal egenandel på 50%). Andebu kommune har eget budsjett til Folkehelsearbeid og Trygge lokalsamfunn. Hvert prosjekt har sin egen kontostreng. Ellers er det lønnsmidler og eventuelle tilskuddsmidler som koordinator søker om som er kommunens tilskudd.

6 Hvordan profileres Trygge lokalsamfunn-arbeidet? På kommunens hjemmeside? På brevark? I egne nyhetsbrev? I andre sammenhenger? Vestfold fylkeskommune ( og Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg ( har en generell presentasjon av TL på nettet. I tillegg beskrives Trygge Lokalsamfunns arbeidet på Andebu kommunes hjemmeside under Folkehelse og miljø. På alle sandboksene er Trygge lokalsamfunn nevnt ( ikke TL logo så lenge vi ikke er sertifisert). Frivilligsentralen i Andebu er en aktiv Facebook bruker som annonserer tiltaksom skjer i kommunen. Det gjennomføres Lyst på livet grupper i kommunen. I 2012 var det 15 stk. med i gruppa «Lyst på livet», hvor ett av fire temaer var hvordan forebygge skader og ulykker i hjemmet. Intensjonen er å videreføre dette konseptet i / / /2012 Personskader etter ulykker behandlet i sykehus Andebu kommune Vestfold fylke Antall hoftebrudd, lårhals, bekken Ikke kommet enda Døde og skadde i brann ( person) Døde og skadde i drukning 0 0 Døde og skadde i trafikkulykker 6 6 Politirapporterte personskader--vold 13 (Liv,legeme/helbred) 8 Grete Evensen Øvrum Andebu 18.februar 2013

Spydeberg - Trygt lokalsamfunn. Årsrapport 2008. Eldreteamet, Spydeberg Trygt Lokalsamfunn arbeider aktivt med ulykkesforebygging.

Spydeberg - Trygt lokalsamfunn. Årsrapport 2008. Eldreteamet, Spydeberg Trygt Lokalsamfunn arbeider aktivt med ulykkesforebygging. Spydeberg - Trygt lokalsamfunn Årsrapport 2008 Eldreteamet, Spydeberg Trygt Lokalsamfunn arbeider aktivt med ulykkesforebygging. Foto: GAHj ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2008 1. Kommunens navn: Spydeberg

Detaljer

Kommunenes arbeid med statistikk, analyse og planarbeid

Kommunenes arbeid med statistikk, analyse og planarbeid Kommunenes arbeid med statistikk, analyse og planarbeid Grete Evensen Øvrum Folkehelsekoordinator/planarbeider, Andebu kommune 1 KUNNSKAPSDOKUMENTET PLANSTRATEGI PLANPROGRAM BAKGRUNN for arbeidet med Kommuneplanens

Detaljer

Trygge lokalsamfunn. Alvdal kommune

Trygge lokalsamfunn. Alvdal kommune Trygge lokalsamfunn Alvdal kommune Årsrapport for 2012 15.2.2013 1 Alvdal kommune 2 Lokale kontaktpersoner for Trygge lokalsamfunn Lokale kontaktpersoner i 2012 har vært: Leder: Janne Lunaas, politiker,

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2013 SANDE KOMMUNE I VESTFOLD

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2013 SANDE KOMMUNE I VESTFOLD ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2013 SANDE KOMMUNE I VESTFOLD Innledning Sande kommune leverte ikke slik rapport for 2012 da kommunen var i ferd med å levere inn søknad om godkjenning som Trygt lokalsamfunn.

Detaljer

Evaluering av. Trygge lokalsamfunn i Vestfold. Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune

Evaluering av. Trygge lokalsamfunn i Vestfold. Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune Evaluering av Trygge lokalsamfunn i Vestfold Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune Vestfold fylke 238 000 innbyggere 14 kommuner 8 byer Landets minste fylke i areal TL-kommuner som deltok

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Hanne Mari Myrvik Planforum 29.8.2012 1 Disposisjon Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelseloven Bakgrunn Kommunenes ansvar Fylkeskommunens ansvar Statlige helsemyndigheters

Detaljer

15.2.2012. Sekretær: Elisabeth Hafsten enhet helse Alvdal kommune 2560 Alvdal elisabeth.hafsten@alvdal.kommune.no Telf. 62 48 90 89 fax 62 48 91 01

15.2.2012. Sekretær: Elisabeth Hafsten enhet helse Alvdal kommune 2560 Alvdal elisabeth.hafsten@alvdal.kommune.no Telf. 62 48 90 89 fax 62 48 91 01 Trygge lokalsamfunn Alvdal kommune Årsrapport for 2011 15.2.2012 Lokale kontaktpersoner i 2011 har vært: Leder: Arne Dagfinn Øynes Bellingmo 2560 Alvdal Tlf 99 02 68 98 post@oynes-gartneri.no Sekretær:

Detaljer

Utgangspunktet når vi startet med Kunnskapsdokumentet: Helse i plan--veileder. Kunnskapsdokument 2012 Næringssenteret i Vestfold AS Andebu kommune 1

Utgangspunktet når vi startet med Kunnskapsdokumentet: Helse i plan--veileder. Kunnskapsdokument 2012 Næringssenteret i Vestfold AS Andebu kommune 1 Utgangspunktet når vi startet med Kunnskapsdokumentet: Helse i plan--veileder 1 Fakta-kunnskap om Andebu Formålet: Sette fokus på samfunnsutvikling som fremmer folkehelse; trivsel, gode sosiale og miljømessige

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN Kommunens navn: Spydeberg kommune

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN Kommunens navn: Spydeberg kommune Spydeberg - Trygt lokalsamfunn Årsrapport 2009 Spydeberg Trygt Lokalsamfunn arbeider aktivt med ulykkesforebygging og ungdom Vollene gård. Foto: GAHj 1 ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2008 1. Kommunens

Detaljer

Klok av skade. Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold. Tromsø 26. september 2012

Klok av skade. Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold. Tromsø 26. september 2012 Klok av skade Tromsø 26. september 2012 Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold Marit Wroldsen Dahl Statens vegvesen Anne Slåtten Vestfold fylkeskommune Disposisjon Marit: - Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Detaljer

Sande kommune MØTEINNKALLING. Saker til behandling:

Sande kommune MØTEINNKALLING. Saker til behandling: Sande kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SOSIAL Dato: 02.02.2010 Tid: kl. 18.30 Sted: Sande rådhus, Klippan Orientering fra NAV v/torunn Petterson Forfall meldes til sekretariatet

Detaljer

Trygge lokalsamfunn. Årsrapport for 2009.

Trygge lokalsamfunn. Årsrapport for 2009. Trygge lokalsamfunn. Årsrapport for 2009. (Vises til foreslått mal fra Trygge lokalsamfunn/ Skadeforebyggende forum.) Ad pkt 1: Kommunens navn: Rakkestad kommune. Ad pkt 2: Lokal kontaktperson for Trygge

Detaljer

Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder

Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2014 Innhold: 1) Folkehelseloven og forskrift

Detaljer

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Folkehelseloven Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Hvorfor? Utfordringer som vil øke hvis utviklingen fortsetter Økt levealder, flere syke Færre «hender» til å hjelpe En villet politikk å forebygge

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Folkehelseloven. Hanne Mari Myrvik

Folkehelseloven. Hanne Mari Myrvik Folkehelseloven Hanne Mari Myrvik 2.3.2012 1 Disposisjon Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelseloven Bakgrunn Kommunenes ansvar Fylkeskommunens ansvar Statlige helsemyndigheters ansvar Oversiktsarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2012

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2012 ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2012 1. Kommunens navn: Bydel Stovner 2. Kontaktperson: Rune Trondhjem Stilling: Helsekonsulent, Telefonnummer: 23 47 10 12 e-postadresse: rune.trondhjem@bsr.oslo.kommune.no

Detaljer

Forebygging av skader og ulykker

Forebygging av skader og ulykker Forebygging av skader og ulykker Jakob Linhave Tema Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade 2009-2014 Lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet av 01.01.2010. Ny

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Troms fylke trygt og tilgjengelig

Troms fylke trygt og tilgjengelig tromsfylke.no Troms fylke trygt og tilgjengelig Et prosjekt om skadeforebyggende og sikkerhetsfremmende arbeid 2009-2012 Samling for fylkene om folkehelse 7. mars 2012 tromsfylke.no Hvorfor prosjektet?

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Innhold: 1) Hva er folkehelsearbeid? 2) Folkehelseloven. 3) Fylkesmennenes

Detaljer

Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet

Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet torsdag 17. januar 2013 Innledning ved fylkeslege Elisabeth Lilleborge Markhus Helse- og omsorgstjenesteloven: Seminar 17.01.13 kommunene har

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Dersom du ønsker å gi flere opplysninger enn det er plass til i skjemaet, kan du benyttes rammen under Ufyllende opplysninger på siste side i malen.

Dersom du ønsker å gi flere opplysninger enn det er plass til i skjemaet, kan du benyttes rammen under Ufyllende opplysninger på siste side i malen. Årsrapport for KOMMUNENS NAVN Rapporteringsår Navn på TL-kontaktperson TELEFon e-post OM RAPPORTERINGSMALEN TL-sertifiserte kommuner skal hvert år, innen 1. mars, utarbeide og avlevere en årsrapport i

Detaljer

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Folkehelsearbeid for barn og unge v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Presentasjonens innhold: Hva er folkehelsearbeid? Folkehelseloven Oversiktsarbeid Folkehelse

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn R A P P O R T E R I N G S M A L F O R T L - K O M M U N E R

Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn R A P P O R T E R I N G S M A L F O R T L - K O M M U N E R Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn R A P P O R T E R I N G S M A L F O R T L - K O M M U N E R UTKAST PER 19.6.2013 OM RAPPORTERINGSMALEN TL-sertifiserte kommuner skal hvert år, innen [mars], utarbeide

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Byglandsfjord 15. september 2011 Disposisjon 1. Bakgrunn for folkehelseloven 2. Forholdet mellom folkehelse

Detaljer

Nasjonale forventninger og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder

Nasjonale forventninger og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Nasjonale forventninger og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2014 Innhold: 1) Folkehelseloven og forskrift om

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Hva skal vi snakke om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Lag og foreningers betydning for samfunnsutviklingen Utfordringer i kommunen

Detaljer

Fra prosjekt til drift av TL i Re kommune» KOMPETANSESAMLING 13. JUNI 2012

Fra prosjekt til drift av TL i Re kommune» KOMPETANSESAMLING 13. JUNI 2012 Re kommune ny og varm Re kommune Tlf: 87 89 90 94 Re gata 2. Postboks 123 Teleks: 87 89 90 93 3164 Revetal Telefaks: 87 64 56 13 Fra prosjekt til drift av TL i Re kommune» Trygt lokalsamfunn - nettverk

Detaljer

Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune. Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune

Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune. Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune 4: Folkehelseloven Kommunens ansvar for folkehelsearbeid: Kommunen skal fremme befolkningens

Detaljer

Årsrapport Trygge Lokalsamfunn 2011 - Larvik kommune

Årsrapport Trygge Lokalsamfunn 2011 - Larvik kommune Notat Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Per Olaf Skogshagen Telefon: 98 23 11 40 12/418 FE- 19.01.2012 Årsrapport Trygge Lokalsamfunn 2011 - Larvik kommune 1. Kommunens navn: Larvik

Detaljer

Bærum Skader og ulykker - en del av folkehelsearbeidet

Bærum Skader og ulykker - en del av folkehelsearbeidet Bærum Skader og ulykker - en del av folkehelsearbeidet Femte største kommune Nærmere 125 000 innbyggere 2 000 nye innbyggere hvert år 49 % med universitetsutdanning Over 140 nasjonaliteter landets rikeste

Detaljer

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene Høringsutkast Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2017 2026 I planstrategi Bodø 2016-2020 beskrives flere av utfordringene på helse, omsorgs og sosialfeltet som Bodøsamfunnet står overfor.

Detaljer

Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelseavdelingen

Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelseavdelingen Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Folkehelseavdelingen Innhold Forebygging i samhandlingsreformen Folkehelseloven og miljørettet helsevern Oppfølging

Detaljer

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn Thon hotell, Ski 18. 19. nov 2013

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn Thon hotell, Ski 18. 19. nov 2013 Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn Thon hotell, Ski 18. 19. nov 2013 Eldre ressurs eller utgift? Informasjons og erfaringsutveksling TL arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt SLT og kriminalitetsforebygging

Detaljer

Kommunedelplan. folkehelsearbeid 2014-2024. Kortversjon

Kommunedelplan. folkehelsearbeid 2014-2024. Kortversjon Kommunedelplan folkehelsearbeid 2014-2024 Kortversjon Mai 2014 Innhold Kommunedelplan folkehelsearbeid 2014-2024 1. Innledning... 2 2. Formål med planen... 2 3. Viktigste utfordringer... 2 4. Overordna

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Skadeforebyggende forum:

Skadeforebyggende forum: Skadeforebyggende forum: En tverrsektoriell brobygger og et nasjonalt nettverk for skadeforebygging Vårt mål er å forebygge alvorlige ulykker og fremme forebyggende arbeid. Skadeforebyggende Forum en liten

Detaljer

Regional plan og samarbeidsavtalene

Regional plan og samarbeidsavtalene Regional plan og samarbeidsavtalene Kari Hege Mortensen, leder Folkehelse 301116 Foto: Thor-Wiggo Skille Regional plan for folkehelse Planprosess Melding om oppstart av planarbeid 25. April 2016 Planprogram

Detaljer

Larvik Trygge lokalsamfunn - årsrapport 2010.

Larvik Trygge lokalsamfunn - årsrapport 2010. Larvik Trygge lokalsamfunn - årsrapport 2010. 1. Kommunens navn: Larvik kommune 2. Kontaktperson for Trygge lokalsamfunn i kommunen: Rådgiver: Bjørn Evensen. Kontaktinformasjon: bjørn.evensen@larvik.kommune.no

Detaljer

Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi. Sandnes 5. februar 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet

Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi. Sandnes 5. februar 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi og samfunnsdel Sandnes 5. februar 2015 Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Disposisjonsforslag 1. Ny folkehelseplattform. Begrunnelse for plan 2. Kommunal planstrategi.

Detaljer

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Gran, 28. november 2012 Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Hvorfor samhandlingsreformen? Vi blir stadig eldre Sykdomsbildet endres Trenger mer personell

Detaljer

«Fra innsikt til handling» KS-tilbud om kurs i styringsdata (samhandlingsreformen)

«Fra innsikt til handling» KS-tilbud om kurs i styringsdata (samhandlingsreformen) FOLKEHELSE ROGALAND - Nettverksmøte «Fra innsikt til handling» KS-tilbud om kurs i styringsdata (samhandlingsreformen) Therese Sivertsen, KS Vest-Norge Stavanger 2.november 2012 Styringsdata om kommunenes

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Helse i plan Kort om bakgrunn og arbeidet så langt. Folkehelse/fysaksamling Brittania 7.- 8 oktober

Helse i plan Kort om bakgrunn og arbeidet så langt. Folkehelse/fysaksamling Brittania 7.- 8 oktober Helse i plan Kort om bakgrunn og arbeidet så langt Folkehelse/fysaksamling Brittania 7.- 8 oktober Pilotprosjekt Helse i plan Kommunene Malvik, Melhus, Tydal, Orkdal og Trondheim Mål for innlegget Omtale

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

KRAV FOR SERTIFISERING

KRAV FOR SERTIFISERING Trygghetsprofil for KOMMUNENS NAVN DATO (dd.mm.åååå) OM TRYGGHETSPROFILEN Alle kommuner som søker sertifisering som trygt lokalsamfunn skal fylle ut en trygghetsprofil. Forutsetningen for å fylle ut denne

Detaljer

Bakgrunn Klæbu kommune

Bakgrunn Klæbu kommune Bakgrunn Klæbu kommune Opprettelse av FYSAK koordinator. Vedtak i kommunestyret desember 2011 50% stilling fra mai/juni 2012 Handlingsplan politisk godkjent februar Valg av strategi Fikk følgende utfordring:

Detaljer

Partnerskap for folkehelse i Rogaland

Partnerskap for folkehelse i Rogaland Partnerskap for folkehelse i Rogaland Høringsrunden Meningen er å få til en bevisstgjøring om tema, deling av erfaringer over flere nivå, hvor den enkelte høres. Kort presentasjonen for å holde tiden:

Detaljer

Kommunenes grunnlag for helsefremmende arbeid fylkeskommunalt perspektiv. Kjell Hjelle, folkehelserådgiver Saltstraumen 30.05.11

Kommunenes grunnlag for helsefremmende arbeid fylkeskommunalt perspektiv. Kjell Hjelle, folkehelserådgiver Saltstraumen 30.05.11 Kommunenes grunnlag for helsefremmende arbeid fylkeskommunalt perspektiv Kjell Hjelle, folkehelserådgiver Saltstraumen 30.05.11 08.06.2011 1 08.06.2011 2 08.06.2011 3 08.06.2011 4 08.06.2011 5 08.06.2011

Detaljer

Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn T R Y G G H E T S P R O F I L F O R T L - K O M M U N E R

Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn T R Y G G H E T S P R O F I L F O R T L - K O M M U N E R Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn T R Y G G H E T S P R O F I L F O R T L - K O M M U N E R UTKAST PER 19.6.2013 OM TRYGGHETSPROFILEN Alle kommuner som søker sertifisering som trygt lokalsamfunn

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 St.meld. nr 19, Folkehelsemeldingen, påpeker at folkehelsearbeid både handler om å fremme livskvalitet og trivsel gjennom deltakelse i sosialt fellesskap som gir

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2011 SANDE KOMMUNE I VESTFOLD

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2011 SANDE KOMMUNE I VESTFOLD ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2011 SANDE KOMMUNE I VESTFOLD Innledning Dette er Sande kommunes tredje rapportering til Trygge lokalsamfunn. Kommunen har 8 529 innbyggere pr 1.1.2011. Det er en befolkningsvekst

Detaljer

Skadeforebygging er klok politikk

Skadeforebygging er klok politikk Oslo 20. november 2012 Innspill fra Skadeforebyggende forum til Helse- og omsorgsdepartementets videre arbeid med Folkehelsemeldingen 2013 Skadeforebygging er klok politikk Skadeforebyggende forum arbeider

Detaljer

Folkehelsedagane

Folkehelsedagane Folkehelsedagane 08.-09.11.2011 Fylkesmannen si rolle i folkehelsearbeidet Bjørg Eikum Tang Seniorrådgivar Fylkesmannen Folkehelsearbeid- Fylkesmannen sine roller og oppgåver Embetsoppdraget frå Helsedirektoratet

Detaljer

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012 Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden Rehabiliteringskonferansen 2012 Haugesund 8. august Anders Smith, seniorrådgiver/lege Forgjengerne. 1860-1994 1982-2011 Haugesund 8. august 2012 2 Folkehelseloven

Detaljer

Spydeberg - Trygt lokalsamfunn Årsrapport 2011

Spydeberg - Trygt lokalsamfunn Årsrapport 2011 Spydeberg - Trygt lokalsamfunn Årsrapport 2011 Spydeberg Trygt Lokalsamfunn arbeider aktivt med ulykkesforebygging og ungdom Vollene gård. Foto: GAHj 1 ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2011 Spydeberg

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Fagdirektør Arne Marius Fosse. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Fagdirektør Arne Marius Fosse. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Fagdirektør Arne Marius Fosse Sektor perspektivet Nasjonale mål Ulykker Støy Ernæring Fysisk aktivitet Implementering Kommunen v/helsetjenesten Kommuneperspektivet

Detaljer

Fellesmøte fylkeskommunale råd. Sissel Løkra Folkehelseteamet, Hedmark fylkeskommune

Fellesmøte fylkeskommunale råd. Sissel Løkra Folkehelseteamet, Hedmark fylkeskommune 21.09.2017 Fellesmøte fylkeskommunale råd Sissel Løkra Folkehelseteamet, Hedmark fylkeskommune Bakgrunn Fylkesmannen og fylkeskommunen prioriterte folkehelse som oppgave i oppstarten av forsøket med enhetsfylke

Detaljer

Regionalplan for folkehelse 2013-2017

Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Orientering Sunn by forum Fylkeskommunale og kommunale oppgaver i folkehelsearbeidet Orientering om planprosess, utfordringsbilde, hovedmål og innsatsområder Hvilke

Detaljer

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre!

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre! Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot 2027 Vi vil bli bedre! Nittedal kommune Bakgrunn i lovverket for helhetlig boligplan Folkehelseloven 4 og 5; fremme folkehelse og ha nødvendig

Detaljer

Helseledersamling 9. og 10 juni 2016

Helseledersamling 9. og 10 juni 2016 Helseledersamling 9. og 10 juni 2016 Bærekraftige helse- og velferdstjenester Folkehelsehalvtimen John Tore Vik folkehelsekoordinator Sør- Trøndelag fylkeskommune Folkemusikkhalvtimen Med sine 70 år mener

Detaljer

Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse. Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak

Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse. Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak Folkehelse Folkehelsen speiler samfunnsutviklingen, oppvekst- og levekår, og den utvikles

Detaljer

Skadeforebyggende forum:

Skadeforebyggende forum: Skadeforebyggende forum: En tverrsektoriell brobygger og et nasjonalt nettverk for skadeforebygging Vårt mål er å forebygge alvorlige ulykker og fremme forebyggende arbeid. 500.000 skadde og 1.900 døde

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2013

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2013 ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2013 1. Kommunens navn: Bydel Stovner 2. Kontaktperson: Rune Trondhjem Stilling: Helsekonsulent, Telefonnummer: 23 47 10 12 e-postadresse: rune.trondhjem@bsr.oslo.kommune.no

Detaljer

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming.

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Bergen, 17.01.2011 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Nasjonalt nettverk

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1697 Saksbehandler: Jan Håkon Larsen Folkehelsestrategi for Stokke kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/2012 Eldrerådet 24.10.2012 50/2012 Hovedutvalg for oppvekst,

Detaljer

Berg kommune. Planprogram. Trafikksikkerhetsplan Forslag Høringsdokument

Berg kommune. Planprogram. Trafikksikkerhetsplan Forslag Høringsdokument Berg kommune Planprogram Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 Forslag 13.12.2016 Høringsdokument 1 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer... 2 2.2 Regionale føringer...

Detaljer

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Planprogram Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2017-2020 Utarbeidet av Karmøy kommune, driftsavdelingen. 07.04.2016 Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende

Detaljer

Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå

Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå Bakgrunn: Ny lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), som trådde i kraft 1.1.2012, gir kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter ansvar for å fremme folkehelsen.

Detaljer

Handlingsplan kommunalt folkehelsearbeid Regional strategi for folkehelse i Telemark 2012-2016

Handlingsplan kommunalt folkehelsearbeid Regional strategi for folkehelse i Telemark 2012-2016 Handlingsplan kommunalt folkehelsearbeid Regional strategi for folkehelse i Telemark 2012-2016 Ressursgruppen har bestått av 10 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, og representerer et

Detaljer

Årsrapport Trygge lokalsamfunn 2014, Tønsberg kommune

Årsrapport Trygge lokalsamfunn 2014, Tønsberg kommune Årsrapport Trygge lokalsamfunn 2014, Tønsberg kommune Innsatsområder: Trafikksikkerhet for barn & unge: Tiltak: Etablert tverrsektoriell arbeidsgruppe for trafikksikkerhet barn og unge. Kommunen har undertegnet

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Turnuskurs for fysioterapeuter 24.april 2013 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse Fylkeskommunen har ansvar for: Regional utvikling Videregående utdanning Fylkesveier

Detaljer

Nesodden kommune Planprogram for folkehelseplanen

Nesodden kommune Planprogram for folkehelseplanen Nesodden kommune Planprogram for folkehelseplanen KST 30.05.13 Innhold 1 Bakgrunn...2 2 Forutsetninger for planarbeidet...2 2.1 Nasjonale føringer...2 2.2 Regionale føringer...2 2.3 Kommunale føringer...2

Detaljer

Kommunal og regional planstrategi fokus på hvordan. Bodø 20. mars 2012 Asle Moltumyr Helsedirektoratet

Kommunal og regional planstrategi fokus på hvordan. Bodø 20. mars 2012 Asle Moltumyr Helsedirektoratet Kommunal og regional planstrategi fokus på hvordan Bodø 20. mars 2012 Asle Moltumyr Helsedirektoratet Regionale og kommunale planstrategier Hva er regional planstrategi og hvordan ta regional planstrategi

Detaljer

KUNNSKAPSBASERT FOLKEHELSEARBEID FREMTIDENS MULIGHETSROM

KUNNSKAPSBASERT FOLKEHELSEARBEID FREMTIDENS MULIGHETSROM KUNNSKAPSBASERT FOLKEHELSEARBEID FREMTIDENS MULIGHETSROM FOLKEHELSEKONFERANSEN, DRAMMEN 11. MARS 2014 Hva nå og hvordan? First do something, then do more, then do better! Sir Michael Marmot, professor

Detaljer

Handlingsplan for folkehelse 2017

Handlingsplan for folkehelse 2017 Målgruppe barn og unge, foreldre Nr, Tiltak Hvordan kan tiltaket bidra til å løse 1. Sjumilssteget Fremme trivsel, inkludering og medvirkning 2. Leksehjelp for flyktninger Utjevning av sosiale forskjeller,

Detaljer

Folkehelse i et samfunnsperspektiv. Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP

Folkehelse i et samfunnsperspektiv. Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP Folkehelse i et samfunnsperspektiv Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland Samhandlingsreformen Samhandling mellom

Detaljer

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06. Kommunedelplan for folkehelse og forebygging «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.14 1 Innhold Innhold... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 Regional

Detaljer

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Dagskurs i planarbeid, statistikk, analyse og konsekvensforståelse. Kristiansund 18. mars 2014 Lillian Bjerkeli Grøvdal/ Rådgiver folkehelse

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune TID: 01.12.2014 kl. 18:00 STED: VESTSTUA MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63852517. Varamedlemmer

Detaljer

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram.

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram. Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2016 68613/2016 2015/427 144 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 21.11.2016 Råd for funksjonshemmede 17.11.2016 Ruspolitisk

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

Kommunedelplan trafikksikkerhet

Kommunedelplan trafikksikkerhet Kommunedelplan trafikksikkerhet Forslag til planprogram 12.10.2016 Nes kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Hovedproblemstillinger i ny plan... 2 3. Utredningsbehov... 3 4. Mål i planen... 3 4.1. Resultatmål...

Detaljer

SEVS. Folkehelseperspektivet i kommunal planlegging. Kirkenes 5. september Prosjektleder John H. Jakobsen

SEVS. Folkehelseperspektivet i kommunal planlegging. Kirkenes 5. september Prosjektleder John H. Jakobsen Folkehelseperspektivet i kommunal planlegging Kirkenes 5. september 2017 Prosjektleder John H. Jakobsen Mail : john.jakobsen@ks.no Mobil : + 47 908 58 032 SEVS Sekretariat for Etter- og Videreutdanning

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i prosjektet Troms fylke trygt og tilgjengelig

Fylkeskommunens rolle i prosjektet Troms fylke trygt og tilgjengelig Fylkeskommunens rolle i prosjektet Troms fylke trygt og tilgjengelig Kristina Forsberg rådgiver Troms fylkeskommune Det begynte i 2007 med behandling av fylkestingsmelding 2006:2- Fellesskap og muligheter

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møtested Hotell Royal Christiania, Biskop Gunnerus gate 3, Oslo Møtedato 22.04.2013 Tid 15:00 (etter dagskonfearansen)

Detaljer

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Gardermoen, tirsdag 6. desember 2005 Politisk rådgiver Arvid Libak Overordnede mål Flere leveår med god helse i befolkningen

Detaljer

Levekårsprosjektet. http://www.kristiansund.no. Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet

Levekårsprosjektet. http://www.kristiansund.no. Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Levekårsprosjektet http://www.kristiansund.no Hva er gode levekår? Levekår Inntekt, utdanning, helse, bolig Evne/kapasitet til å benytte seg av tilgjengelige ressurser Opplevelse av livskvalitet (Møreforskning

Detaljer

ET MÅL UTEN EN PLAN ER BARE EN DRØM? OM MØTET MELLOM HELSE OG PLAN. DR. SCIENT ULLA HIGDEM, HØGSKOLEN I INNLANDET, HINN

ET MÅL UTEN EN PLAN ER BARE EN DRØM? OM MØTET MELLOM HELSE OG PLAN. DR. SCIENT ULLA HIGDEM, HØGSKOLEN I INNLANDET, HINN ET MÅL UTEN EN PLAN ER BARE EN DRØM? OM MØTET MELLOM HELSE OG PLAN. DR. SCIENT ULLA HIGDEM, HØGSKOLEN I INNLANDET, HINN Innlegg på Tilskottskonferansen i Rogaland, 11.01.2016 MITT BUDSKAP I DAG: Oppmerksomhet

Detaljer

Skadeforebyggende forum ønsker velkommen til nettverksmøte

Skadeforebyggende forum ønsker velkommen til nettverksmøte Skadeforebyggende forum ønsker velkommen til nettverksmøte Her vil anerkjente fagpersoner dele kunnskap og erfaring, og peke på forebyggingstiltak og utviklingsmuligheter. Du vil også møte skadeforebyggere

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Saksfremlegg Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Innstilling: 1. Sørum kommune inngår avtale med Akershus fylkeskommune

Detaljer