Årsrapport Trygge lokalsamfunn 2014, Tønsberg kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport Trygge lokalsamfunn 2014, Tønsberg kommune"

Transkript

1 Årsrapport Trygge lokalsamfunn 2014, Tønsberg kommune Innsatsområder: Trafikksikkerhet for barn & unge: Tiltak: Etablert tverrsektoriell arbeidsgruppe for trafikksikkerhet barn og unge. Kommunen har undertegnet partnerskapsavtale med Vestfold Fylkeskommune og Trygg trafikk angående prosjekt: Trafikksikker kommune. Gjennomført kartlegging av trafikksikkerhetsopplæring i skoler og barnehager i henhold til veilederen for Trafikksikker kommune. Teknisk sektor har kartlagt sine trafikksikkerhetstiltak i henhold til malen i samme veileder. Ansatte i hjemmetjenesten har i løpet av året gjennomgått kurs i trafikksikkerhet. Effekt: Ingen målbar effekt er registrert. Kartleggingen viser følgende: Kun tre av de 10 skolene som har svart på kartleggingen har kartlagt risikofaktorer i nærområdet, og kun 3 har trafikkansvarlig lærer, ingen har kartlagt og levert inn forslag til utbedringer og kun 4 skoler har tatt opp trafikksikkerhet på årlig foreldremøte. Samtlige har innført hjelmpåbud ved sykling i skolens regi. For øvrig har de fleste skolene gjennomført en eller annen form for opplæring i trafikksikkerhet. 16 barnehager er med i kartleggingen i henhold til sjekklisten til Trafikksikker kommune. Kartleggingen viser at det jobbes mye i forhold til trafikksikkerhet i forhold til den daglige driften og når barnehagene er ute på tur. Samtidig viser kartleggingen at det ikke er satt noen overordnede krav til hva barnehagene skal prioritere innenfor de 20 kartleggingspunktene. Eksempelvis er det bare 6 barnehager som har lagt in trafikkopplæring i årsplanen, og kun 3 barnehager har tatt opp trafikksikkerhet som tema på foreldremøte, og 9 barnehager har ikke vurdert risiko i barnehagens nærmeste område og gått videre med dette. Samtlige barnehager har imidlertid hatt opplæring på kryssing av gangfelt og vei.. For øvrig har kommunen så langt ikke bedt lag og foreninger om å sette i gang holdningsskapende tiltak eller om å innarbeide regler når det gjelder transport av utøvere til og fra trening og arrangementer. Vurdering: Det generelle inntrykket er at skolene jobber bra med trafikksikkerhet, men at kommunen bør bli bedre til å trekke inn skolene i kartlegging av risikofaktorer og forslag til tiltak. I barnehagesektoren bør det settes fokus på mer enhetlig trafikkopplæring, og sektoren bør ta en gjennomgang av hvilke områder i trafikksikkerhetsarbeidet som samtlige barnehager bør prioritere og hvilke områder som det er opp til hver enkelt barnehage å ta tak i.

2 Trafikksikkerhetsplanen til kommune bør suppleres med mer enn forslag til fysiske tiltak. Forebygge risikoatferd blant ungdom: Tiltak: Det er gjennomført kartlegging av alle tiltak i 2014 som er med på å forebygge risikoatferd innenfor ansvarsområdene: Kultur idrett og folkehelse, Skole og barnehageområdet, Helse og Barn og unge. Tiltakene er mange, og bare de mest spissede mot risikoatferd er oppført stikkordsmessig her: Kultur idrett og folkehelse: Opplevelseskort for barn og unge 6-19 år (gratis inngang, oppstart 2015) Utvidet oppvekstledermøte med fokus på økt fysisk aktivitet og kosthold. Skole og barnehage: Skolevegringsteam: tilbud til barne- og ungdomtrinnet. Atferdsteam: Senter for forebygging (foreldreveiledning). Tønsbergmodellen: Systematisk opplæring innenfor psykisk helse for lærere og elever i ungdomsskolen. SLT koordinatoren er plassert innenfor dette området og organiserer møter i styringsgruppen og Politirådet. Koordineringen er interkommunal. Helseområdet: DU: deprimert ungdom: kurs for åringer (kognitivt gruppetilbud). Gruppetilbud for åringer som er barn av rusmissbrukere og har psykiske vansker. Utvidet helsesøsterkapasitet for å hjelpe ungdommer med utfordringer i hverdagen. Drømmeskolen : skal fremme elevenes psykiske helse i ungdomsskolen og videregående skole. Barn og unge: Kartlegging psykisk helse/rus: Helsestasjonene. Hasjavvenningskurs. Gatemeglingskurs. Oppfølgingsteam: åringer som er tatt av politiet. Ruskontrakt: åringer som er tatt for rusbruk. Fritidsklubb: år. Ungdomsundersøkelsen i 2014: Utvikling i forhold til tilsvarende undersøkelse i 2011: Andelen ungdom som rapporterer om dårlig familieøkonomi har økt fra 6 til 7%. Andelen ungdommer som rapporterer om dårlig psykisk helse har gått ned fra 11 til 9%. Andelen ungdommer som er utsatt for plaging, trusler eller utfrysing har økt fra 8 til 12%. I forhold til landsgjennomsnittet har færre ungdommer i Tønsberg vært i slåsskamp: 19/14%, i forhold til trusler og vold ligger kommunen på landsgjennomsnittet. Ungdommen i Tønsberg ligger også på landsgjennomsnittet når det gjelder normbrudd/kriminalitet. Effekt:

3 Ungdomsundersøkelsen som ble gjennomført i 2011 og 2014 gir et detaljert bilde av hvordan det er å være ung i Tønsberg og gir i et godt bilde av utviklingen i forhold til risikoatferd fra 2011 til 2014, trenden viser at det ikke er noen økning, men heller en svak nedgang. Vurdering av tiltakene: Det er viktig med tiltak over et bredt spekter. Tiltakene bærer noe preg av at kommunen har arbeidet med forebygging av risikoatferd innen forskjellige ansvarsfelt uten god nok samordning. Kommunen har nå SLT koordinator i full stilling som nå tar seg av denne samordningen. Det er også etablert en styringsgruppe for SLT arbeidet som består av lederne for oppvekstomtrådet i de tre kommunene: Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg., politistasjonssjefen i Tønsberg, ansvarlig for ungdomsavsnittet samme sted og de tre SLT koordinatorene. Videre er det også etablert et Politiråd hvor sentrale politikere i kommunen er med sammen med den øverste administrative ledelse. Dette sikrer en god vurdering av eksisterende tiltak og god prioritering av aktuelle tiltak fremover. Færre fall som forårsaker hoftebrudd for eldre: Tiltak: Bo og Servicesentrene : 500 medlemmer. Tilbud om felles trim for eldre, spesielt fokus på fallforebygging i noen av gruppene 3 partier Qi-gong (balansefokus) 1 parti Qi-gong med profesjonell trener SIT ; korttid /Rehab: Ny prosedyre på fallscreening og fallforebygging i tråd med Pasientsikkerhetsprogrammet Kommunens fysioterapitjeneste driver fallforebyggende behandling gjennom balanse og styrketrening og annen veiledning ved hjemmebehandling. Hverdagsrehabilitering. Intensiv trening. Seks ukers trening ved økende falltendens. Kommuneergoterapitjenesten forebygger fall hos eldre gjennom tilrettelegging i hjemmet I 2014 var det 389 personer som deltok på et eller flere treningstilbud på senteret. I løpet av en gjennomsnittlig uke på Frisklivssentralen ble det utført ca. 315 treningstimer. Alle Frisklivssentralens gruppetilbud har elementer av fallforebyggende øvelser og aktiviteter. Alle treningsgruppene har styrke, balanse og smidighetsøvelser som en del av treningsprogrammet. Frisklivsentralen har følgende tilbud: 1. Frisklivstrening ute 2. Treningsgruppe med moderat intensitet 3. Treningsgruppe med lett intensitet 4. 4x4 kondisgruppe 5. Bevegelsesgruppe 6. Basisgruppe 7. Trivselsgruppe 8. terapiridning Fysioterapeutene på Tønsberg rehabiliteringssenter har tilbud om balansegruppe og transport til treningen.

4 De privatpraktiserende fysioterapeuten driver med individuelt og gruppebasert fallforebyggende behandling. Flere frivillige lag og foreninger har også mange aktiviteter som virker forebyggende på fall, som eksempler kan nevnes Tønsberg seniordans og Tønsberg og omegn Turistforening. AAF (Arbeid, aktivitet og rutiner) Kjører ut sandbøtter til de som ringer dem. Tar en liten egenandel Effekt: Det er ikke registrert noen effekt av tiltakene. Vurderinger: Tiltakene blir videreført i 2015 da vi mener at tiltakene er viktige for å forebygge hoftebrudd blant eldre. Statistikk: Kategori : Antall/1000 innbyggere: Kilde: Antall: år: Personskader behandlet på sykehus: 15 FHI/kommunehelsa Hoftebrudd behandlet på sykehus: 2.4 FHI/kommunehelsa Drap: Politiet Brann og redningsstatistikk 2014 Vestfold interkommunale brannvesen: Til sammen var det 58 bygningsbranner i kommunene Holmestrand, Re, Horten, Tønsberg Nøtterøy og Tjøme i Fem færre enn året før, og hele 61 færre enn i Det brant i flest bygninger på onsdager med 13 og 11 var på en søndag, november hadde flest bygningsbranner med 9. I 2013 brant det mest på lørdager og mandager, og juni hadde flest med 10 bygningsbranner. I tillegg har mannskapene i VIB slukket fem bygningsbranner i Stokke og Andebu, øvrige branner i disse kommunene er håndtert av Stokke og Sandefjord brannvesen. Bygningsbranner i VIBs eierkommuner pr år Kommune Tønsberg Holmestrand Nøtterøy Horten Tjøme Re Totalt Slik fordelte bygningsbrannene seg: Antall branner pr. mnd Antall branner pr.ukedag

5 5 hver i januar, februar og mars Mandag 7 April 7 Tirsdag 11 Mai 3 Onsdag 13 Juni og juli 5 hver Torsdag 3 August 2 Fredag 5 September 1 Lørdag 8 Oktober 7 Søndag 11 November 9 Desember 5 Økning i loggførte hendelser Vestfold Interkommunale Brannvesen loggførte 1765 hendelser i fjor, en økning på 119 fra Det skyldes blant annet at antall utrykninger til vannlekkasjer og oversvømmelse mer en fordoblet seg i fjor, 76 ganger mot 35 i Og antallet båtbranner som gikk fra to i 2013 til 14 i fjor. Mannskapene i VIB rykket i fjor ut til samlet 30 hendelser i kommunene Stokke og Andebu, som ikke er eierkommuner i VIB. Disse inngår i totalen av loggførte hendelser. Branner utover bygningsbranner (2013 tall i parentes) 17 komfyrbranner(23) 31 bilbranner(28) 5 bussbranner(2) 14 båtbranner(2) 25 gress og markbranner(17) 3 containerbranner(3) 25 pipebranner(28) 75 utrykninger hvor vi har hindret brann slukket bål, fakler osv. (56) Andre hendelser(2013 tall i parentes) 15 utrykninger med hjertestarter(25) 19 har vi bistått helse Trafikk og sjøulykker(2013 tall i parentes) 82 trafikkulykker(86) 1 båtulykke(2) 4 drukninger(1) Samarbeid: Organisasjon: Røde kors Røde kors Aktiviteter: Gatemegling Bistand under krisehåndtering. For øvrig har kommunen i 2014 ikke samarbeidet med andre frivillige organisasjoner innen for de tre innsatsområdene, da fokus i arbeidsgruppene som ble etablert i senhøsten 2014 var å fremskaffe oversikt over eksisterende tiltak. Gjennomgang og rapportering: Arbeidet i gruppene i 2015 er å vurdere de forskjellige tiltakene, foreslå endringer, eventuelt nye tiltak, og spesielt innenfor område trafikksikkerhet inngå samarbeide med lag og foreninger i forhold til transport av barn og unge til trening og arrangementer. Organiseringen av TL arbeidet blir så langt ikke endret, men kommunen ansatte en folkehelsekoordinator i

6 50% i 2014 som har kommet godt i gang med å organisere et systematisk folkehelsearbeide i kommunen. Det er nå etablert et tverrsektorielt folkehelseforum og det arbeides nå med et kunnskapsdokument som skal være utgangspunkt for folkehelsearbeidet i kommunen og et verktøy for å se om folkehelsearbeidet har virkning på innbyggernes helse. Det er naturlig at dette arbeidet etter hvert knyttes tett opp mot prosjektet trygge lokalsamfunn. Denne årsrapporten skal behandles i styringsgruppen første halvår Erfaringsoverføring: De etablerte arbeidsgruppen innenfor de tre innsatsområdene ser ut til å fungere godt, og det blir spennende å se hvordan disse nå vil fungere når eksisterende tiltak skal evalueres og arbeidet videre innenfor områdene skal legges opp. Nettverk: Nettverksmøter i løpet av året: Regionale møter: 2 Nasjonalt nettverk: 2 Internasjonalt nettverk (Harstad): 1 Interne nettverksmøter: 3 Trafikksikker kommune: 1 På hvilke områder har kommunen nytte av nettverket? Erfaringsutveksling, innhenting av skadedata og faglig oppdatering. Utfyllende opplysninger: Kommunen kom sent i gang med etablering av arbeidsgruppene og hovedfokus ble da å fremskaffe oversikt over eksisterende tiltak innenfor de tre innsatsområdene. Arbeidet bærer preg av at Trygge lokalsamfunn bare er en av mange arbeidsområder for prosjektkoordinatoren. Målet nå er å få samlet ansvaret for koordineringen av folkehelsearbeidet og Trygge lokalsamfunn innenfor et fagmiljø innenfor virksomheten Kultur, idrett og folkehelse i løpet av høsten En vil da få en synergieffekt som vil bidra til å effektivisere arbeidet innenfor de to områdene. Økonomirapport: Hele tilskuddet til Tønsberg kommune er benyttet til å delfinansiere fokehelsekoordinatorstillingen innen virksomheten Kultur idrett og folkehelse, d.v.s i sin helhet benyttet til lønnsmidler. Finansiering av øvrige aktiviteter og tiltak har skjedd innenfor eget budsjett i virksomhetene. Tønsberg 9 mars Per Halle Koordinator prosjekt Trygge lokalsamfunn

7

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening Forord Nøtterøy kommune har i mange år hatt fokus på skade og ulykkesforebyggende arbeid i kommunen. I 2008 valgte kommunen å ta i bruk Trygge lokalsamfunn som arbeidsmodell. Trygge lokalsamfunnsarbeidet

Detaljer

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802699 : E: G10 : Liv Kjersti Sandve Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2013 SANDE KOMMUNE I VESTFOLD

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2013 SANDE KOMMUNE I VESTFOLD ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2013 SANDE KOMMUNE I VESTFOLD Innledning Sande kommune leverte ikke slik rapport for 2012 da kommunen var i ferd med å levere inn søknad om godkjenning som Trygt lokalsamfunn.

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

KOU 04-2013 Trafikksikkerhet 2014 2017

KOU 04-2013 Trafikksikkerhet 2014 2017 KOU 04-2013 Trafikksikkerhet 2014 2017 Oktober 2013 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling og

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2012-15 Kongsberg kommune

Trafikksikkerhetsplan 2012-15 Kongsberg kommune Trafikksikkerhetsplan 2012-15 Kongsberg kommune Vedtatt i Kongsberg Kommunestyre 30.11.11 INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING...4 2. GENERELT OM KONGSBERG KOMMUNE...4 3. ULYKKESSITUASJONEN I KONGSBERG...7

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

VEFSN KOMMUNES TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2019

VEFSN KOMMUNES TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2019 VEFSN KOMMUNES TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2019 HØRINGSUTKAST 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord side 3 2. Sammendrag side 4 3. Innledning side 5 4. Forankring og organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2025 del 1

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2025 del 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2025 del 1 Del 1 = Generell del, handlingsplan for holdningsskapende tiltak og driftstiltak Del 2 = Handlingsplan for fysiske investeringstiltak Målselv har mange Gevinsten av

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune Trafikksikkerhetsplan 2015-2018 Foto: Erlend Haarberg Dønna kommune Utkast 27.05.2015 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 3 3.1 Historikk... 3 3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

2015-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN. for kommunene Audnedal, Åseral og Marnardal

2015-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN. for kommunene Audnedal, Åseral og Marnardal 2015-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN for kommunene Audnedal, Åseral og Marnardal En arbeidsgruppe bestående av medlemmer av styringsgruppa for nullvisjonsprosjektet, supplert med en administrativ person fra

Detaljer

HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017

HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017 HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1 Historikk... 4 3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Hemnes kommune...

Detaljer

Dersom du ønsker å gi flere opplysninger enn det er plass til i skjemaet, kan du benyttes rammen under Ufyllende opplysninger på siste side i malen.

Dersom du ønsker å gi flere opplysninger enn det er plass til i skjemaet, kan du benyttes rammen under Ufyllende opplysninger på siste side i malen. Årsrapport for KOMMUNENS NAVN Rapporteringsår Navn på TL-kontaktperson TELEFon e-post OM RAPPORTERINGSMALEN TL-sertifiserte kommuner skal hvert år, innen 1. mars, utarbeide og avlevere en årsrapport i

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID

FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID SANDNES KOMMUNE MAI 2010 Forsidefoto: Stock Exchanging INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Rollag kommune. Rådmannens årsrapport 2013

Rollag kommune. Rådmannens årsrapport 2013 Rollag kommune Rådmannens årsrapport 2013 Mars 2014 Innhold Rådmannens innledning... 2 Det kommunale styringssystem... 5 Utviklingstrender - demografi... 6 Handlingsprogram... 7 Omdømmebygging... 7 Folkehelse...

Detaljer

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Forord: Rapporten er en tilbakemelding til Fylkesmannen i Troms etter en gjennomgang av Sjumilsstegene. Rapporten beskriver Harstad

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

Folkehelseplan. Songdalen kommune 2015 2019. Med oversikts- og utfordringsbilde juni 2014 jfr. Folkehelseloven 5

Folkehelseplan. Songdalen kommune 2015 2019. Med oversikts- og utfordringsbilde juni 2014 jfr. Folkehelseloven 5 Folkehelseplan Songdalen kommune 2015 2019 Med oversikts- og utfordringsbilde juni 2014 jfr. Folkehelseloven 5 «Folkehelse skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Forprosjekt Lokalmedisinske tjenester et mulig samarbeid mellom 9 kommuner i Vestfold

Forprosjekt Lokalmedisinske tjenester et mulig samarbeid mellom 9 kommuner i Vestfold www.pwc.com Forprosjekt Lokalmedisinske tjenester et mulig samarbeid mellom 9 kommuner i Vestfold Rapporten ser nærmere på muligheten for et samarbeid om lokalmedisinske tjenester mellom 9 kommuner i Vestfold,

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2026 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet november 2012 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK... Oppdatert psykiatriplan for Selbu Kommune 2007-2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 FORHOLDET TIL VEDTATTE PLANER... 3 1.2 LOVGRUNNLAG:... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN - OT - I VESTFOLD FOR 2012-2013

ÅRSRAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN - OT - I VESTFOLD FOR 2012-2013 ÅRSRAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN - OT - I VESTFOLD FOR 2012-2013 KOMPETANSESENTER FOR LÆRINGSUTVIKLING NOVEMBER 2013 Innledning: Målgruppen til Oppfølgingstjenesten (OT) er ungdom uten opplæringsplass

Detaljer