Overgrepsmottak Primærhelsetenesta sitt tilbod til utsette for seksuelle overgrep og vald i nære relasjonar. Steinar Hunskår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overgrepsmottak Primærhelsetenesta sitt tilbod til utsette for seksuelle overgrep og vald i nære relasjonar. Steinar Hunskår"

Transkript

1 Overgrepsmottak Primærhelsetenesta sitt tilbod til utsette for seksuelle overgrep og vald i nære relasjonar Steinar Hunskår

2 Disposisjon Overgrepsmottak kompetansesenteret si rolle Status 2009 og kva har Nklm gjort Forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt

3 I følge nasjonale dokument og vedtak er overgrepsmottaka fagleg og organisatorisk forankra i kommunane som ein del av legevaktmedisinen, og skal tilby helsehjelp og rettsmedisinske tenester til personar utsett for seksuelle overgrep og vald i nære relasjonar uavhengig av kjønn og alder Frå 2008 har Nklm eit overordna ansvar for kompetanseheving og fagutvikling for overgrepsmottaka i Norge. Bruker ca 1,5 årsverk på dette. Budsjett ca 3 mill NOK Vår visjon og målsetting: Bidra til at overgrepsutsette i heile Norge skal få best mogeleg kvalifisert hjelp

4 Mandatet 1. Kompetanseheving Kurs og undervisning 2. Fagutvikling Nettsider og informasjonsmateriell Støtte til andre Nettverksarbeid 3. Forsking Nasjonal statistikk Utvikle prosjekt Støtte til andre

5 Kompetanseoppbygging : 5 grunnkurs for ansatte ved overgrepsmottak (sammen med Oslo kommunale legevakt) Ålesund (mars), Tromsø (april), Bergen (mai), Kristiansand (oktober), Hamar (november) Lederseminar i Bergen 14. og 15 oktober 2009: Grunnkurs - årlige oppfølgingskurs Bodø (mai) og Oslo (november) Spesialkurs rettsmedisin september Lederseminar i Bergen 13. og 14. oktober

6 Fagutvikling Bidra til utvikling av samarbeidsordninger mellom ulike faginstanser; politi, krisesentre, krisepsykologi, RVTS, osv. Informere/ holde foredrag Gi støtte til konferanser/ kurs Bidra til utvikling av prosjekt Nettsider:

7

8

9 Brosjyrer og informasjonskort på mange språk Informasjonshefter Utvikling av kursmateriell

10 Forskning Nasjonal statistikk og registrering Prosjektsamarbeid Prosjektstøtte tte Utvikling av prosjekt

11 Forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt Om overgrepsmottak

12 Visjon for Handlingsplanen: Nklm vil bidra til at overgrepsutsette i heile landet skal få best mogeleg hjelp ved overgrepsmottaka Beskrivelse/Kartlegging Analyse Forslag: Integrert i ein samla plan

13 Kartlegging av 23 mottak i 2008/2009 Lokalisering 7 gyn avdeling 16 legevakt Beredskap og første kontakt 13 har døgnkontinuerleg beredskap 15 mottak har sjukepleiar som første kontakt. To mottak har spl & lege, i Oslo sosionom Ulike beredskapsavtalar Bare ringeliste, ingen beredskapslønn Nokre har berre betaling pr sak/utrykking Nokre har beredskapslønn, oppmøtetakst og timebetaling

14 Kartlegging forts. Bemanning 12 mottak har ringeliste/vaktord sjukepleiar med 6-12 personar 8 har vaktliste for legar med 6-10 legar 3 mottak baserer seg meir påp tilfeldig kontakt 6 mottak bruker legar som er påp vakt/jobb Eksempel påp oppdatering 7 mottak har tatt i bruk ny sporsikringspakke, 10 har ikkje gjort det per oktober 2009 (17 svar)

15 Oppfølging av pasientar Med. oppfølging Psykososial oppfølging (PO) PO ved mottak Fastlege DPS Ja Nei

16 Antall pasientar ved overgrepsmottak Total SO IPV

17 Analyse (I) Eit likeverdig tilbod til utsette for valdtekt og vald i nære relasjonar er framleis eit godt stykke unna Gjennom sterke lokale fagmiljø, nasjonale satsingar, kompetansehevingstiltak og interesse og motivasjon hos avdelingar, legevakter og enkeltpersonar, har ein komme godt i gang

18 Analyse (II) Det er i ferd med å komme på plass eit tilbod til overgrepsutsette i heile landet, men erfaring og kompetanse er ulik på grunn av pasientvolum og kor lenge mottaka har eksistert Tilbodet til personer utsett for vald i nære relasjoner er lite ivaretatt ved mange mottak

19 Analyse (III) Det er ikkje avklara om ein skal ha ein eintydig organisering knytta til legevakter eller ikkje Det er manglande nasjonale standarder for ei rekke sentrale prosedyrer Det er store forskjellar i journalføring og registrering, og standardisert statistikk manglar

20 Analyse (IV) Forskjellar i pasientvolum mellom mottaka gir store kvalitetsutfordringar Det er ikkje nasjonale retningsliner for finansiering av overgrepsmottaka, noko som skaper uro omkring dei økonomiske rammene og også ulike medisinsk tilbod

21 Handlingsplan for legevakt: Integrering med allmennlegevakt Legevaktsentralane og legevakta Eit døgnope tilbod der ein kan henvende seg om kva som helst Livskrisehjelp og lågterskelordningar Legevaktsentralane må ha kompetanse på å motta og vurdere overgrepskontaktar Overgrepsmottak som spesialisert førsteline?

22 Telefon felles nasjonalt naudnummer felles nasjonalt legevaktnummer all kontakt med legevakt først via telefon, inkl. i byane Aktuelle problemstillingar på legevakt alle akutte helseplager og skadar seksuelle overgrep og vald sosiale og personlege kriser

23 Forslag til tiltak Overgrepsmottak (1) F = forskrift T=tilråding Overgrepsmottak som del av ny forskrift om legevakt Eitt overgrepsmottak (minst) i alle fylke. Skal ha særskilt kompetanse på medisinsk og rettsmedisinsk handtering av seksuelle overgrep og vald (F) Alle kommunar har plikt til å inngå avtale med eit mottak som skal gje døgnkontinuerleg tilbod (F)

24 Forslag til tiltak Overgrepsmottak (2) F = forskrift T=tilråding Rett til vurdering og medisinsk og rettsmedisinsk utredning og dokumentasjon uavhengig av om hendinga er meld til politiet eller ikkje (F) Integrert i ei stasjonær legevakt og ha eigna lokale tilpassa formålet (F). Andre type ordningar kan aksepterast, men kommunen er ansvarleg Kontinuerleg vaktordning for legar og sjukepleiarar (F) Minstekrav til kompetanse hos helsepersonell

25 Forslag til tiltak Overgrepsmottak (3) Årleg statleg støtte til ein vertskommune i kvart fylke på NOK 2 mill per år (T) Rettsmedisinsk normaltariff for rettsmedisinsk arbeid ved overgrepsmottak og legevakter, med utløysing av refusjon uavhengig av om saka vert politianmeldt med det same eller ikkje (T) Kostnadar 2008: ca 20 mill NOK Mål: ca 60 mill NOK

26

Interkommunal Legevakt

Interkommunal Legevakt Plan for etablering av Interkommunal Legevakt som del av Sogn Lokalmedisinske Senter Februar 2013 Innhald Definisjonar og forklaringar...3 1. Bakgrunn for planen...3 1.1. Mandat...3 1.2 Prosjektgruppe...4

Detaljer

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Innhald

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF

Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF Innhald 1. Overordna føringar 4 2. Tildeling av midlar 8 3. Aktivitet 12 4. Satsingsområde 2013 13 4.1 Tilgjenge og brukarorientering 13 4.2 Kvalitetsforbetring

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

HF Førde: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011

HF Førde: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 HF Førde: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar 3 Helsefaglege styringskrav 3.4 3.4.2 3.4.3 Særskilde satsingsområde i 2011 Kvalitet

Detaljer

Innst. 174 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Komiteens behandling. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 174 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Komiteens behandling. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 174 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:25 S (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag frå stortingsrepresentantane

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, kommunestyresalen Dato: Tysdag, 25.11.2014 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik

Detaljer

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 Nav og kommunen - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 2011 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...5 1.1 Bakgrunn og ramme...5 1.2 Nav Kviteseid...5 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...6

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Nasjonale krav til legevakt

Nasjonale krav til legevakt Utposten publiserer artikkelserien under denne fellesbetegnelsen. Vi ønsker å sette søkelys på felter av allmennmedisinen som kan virke vanskelige, uklare og diffuse, og som man kanskje ikke lærte så mye

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009 Styringsdokument 2009 Helse Bergen HF 1 Innleiing... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Helse 2020... 4 2 Hovudområde for styring og oppfølging i 2009... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN 1.0 Mål og rammer 1.1 Innleiing Samarbeidsprosjektet Aktiv fritid ønskjer å styrke og utvide det kommunale rusarbeidet gjennom å tilby ein meiningsfull fritidsaktivitet

Detaljer

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA.

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. Samandrag Nordhordland Digitalt (ND) er eit organ der kommunane i regionen samarbeider om felles geografiske

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2005 - styrking av lokalsjukehusa - forslag til tiltak

Revidert nasjonalbudsjett 2005 - styrking av lokalsjukehusa - forslag til tiltak Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2005/287-2759/2005 200401394- /SR Hans K. Stenby, 51 96 38 17 07.08.2005 Revidert nasjonalbudsjett 2005 - styrking av lokala - forslag til tiltak

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan helse og omsorg. Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019

Planprogram. Kommunedelplan helse og omsorg. Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019 Vik kommune Planprogram Kommunedelplan helse og omsorg Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019 Planprogrammet tek føre seg mandat, framdriftsplan, føringar, målsetjingar, tema, organisering

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane 0 Telemedisin Sogn og Fjordane Eit samhandlingsprosjekt mellom KS/kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde Sluttrapport fase 2 30. juni 2014 Telemedisin Sogn og Fjordane 1 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnamn

Detaljer

Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF

Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF Innleiing Helse Bergen er ein del av spesialisthelsetenesta, og visjonen til føretaket er å fremme helse og livskvalitet. Verdigrunnlaget kan samanfattast slik: Helse

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07.

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. Den som aldrig Den som aldrig lever nu, lever aldrig. Hvad gjør du? Piet Hein INNHALD 1. Planarbeid... 3 2.

Detaljer

PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) 1. BAKGRUNN

PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) 1. BAKGRUNN Vår ref.: 10/16-10/N-860/TORDOL Arkiv: N-860 Dato: 19.03.2010 PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) Prosjektansvarleg: Bjørn Vik, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund, bjvi@kvam.kommune.no,

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Bakgrunn Fylkesbiblioteket har eit lovpålagt ansvar for å arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål. Hordaland

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer