Etablering av interkommunalt overgrepsmottak i Mosjøen for voldsutsatte på Helgeland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etablering av interkommunalt overgrepsmottak i Mosjøen for voldsutsatte på Helgeland"

Transkript

1 Vefsn kommune er sty -firratkt. Etablering av interkommunalt overgrepsmottak i Mosjøen for voldsutsatte på Helgeland Innholdsfortegnelse: Hva er et overgrepsmottak? Bakgrunnen for etablering av overgrepsmottak. Omfang og bruk av overgrepsmottak på landsbasis Kommunenes ansvar Bakgrunn for lokaliseringen til Mosjøen Personalefkompetanse Lokaler Budsjett og finansiering Prosedyrer Forhold til framtidig ny Lov om helse- og omsorgstjenestene Behandling i den enkelte kommune Vedlegg: Oversiktskart over Helgeland Arkivsaksnr. 11/803-1 Arkivkode

2 Hva er et overgrepsmottak? Etablering av et overgrepsmottak på Helgeland er initiert av fylkesmannen i Nordland på vegne av Helsedirektoratet. Et overgrepsmottak for personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner er en utvidet legevakt med personell (leger og medarbeidere) med særskilt kompetanse for å kunne ta seg av brukere som har vært utsatt for vold. Overgrepsmottaket er en interkommunal helsetjeneste forankret i kommunehelsetjenesteloven. Tjenesten er interkommunal fordi den krever særskilt kompetanse som det ikke kan forventes at helsepersonell i den enkelte kommune skal ha. I tillegg vil det være heldigvis for få' brukere i den enkelte kommune med behov for tjenesten til å opprette egne tjenester lokalt. Det vil løpende bli vurdert om helsepersonell tilknyttet mottaket skal ambullere til kommuner hvor overgrepet har skjedd dersom dette kan sikre oppfølging av brukeren. På sikt vil overgrepsmottakene også tillegges oppgaver knytt til vold i nære relasjoner Bakgrunnen for etablering av overgrepsmottak. Overgrepsmottakene er kommunale lavterskeltilbud for personer utsatt for seksuelle overgrep og etter hvert vold i nære relasjoner. Etableringene av et landsomfattende helsetilbud til overgrepsutsatte et resultat av en økt offentlig satsing innen dette området. Det første voldtektsmottaket ble etablert ved Legevakten i Oslo i Etter hvert utviklet det seg en forståelse for at problemstillinger knyttet til denne type overgrep trengte et særskilt fokus. Dette har medført at det i de siste årene har vært en utbygging for å kunne gi et landsdekkende helsetilbud til gruppen overgrepsutsatte. Tiltak for å sikre bedre oppfølging til overgrepsutsatte var også innarbeidet i Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008/2011 (rapporten "Vendepunkr). Helsedirektoratet har utredet veilederen "Overgrepsmottak Veileder for helsetjenesten" hvor det er inntatt retningslinjer for helsetjenestetilbudet til overgrepsutsatte. Omfang og bruk av overgrepsmottak på landsbasis Ved utgangen av 2009 var det etablert 23 overgrepsmottak i landet. Av disse er 16 mottak lokalisert ved og/eller i tilknytning til legevakt og 7 ved sykehus/gynekologisk avdeling. Uansett tilknytning er tjenesten et kommunalt ansvar både faglig og økonomisk. I Nordland fylke ble det i 2007 etablert overgrepsmottak i Bodø. I 2009 ble det registrert følgende antall saker ved overgrepsmottakene: Ved 10 mottak mellom 0-24 saker Ved 7 mottak mellom saker Ved 2 mottak mellom saker Ved 2 mottak mellom saker Ved 1 (Bergen) mottak mellom saker

3 - Ved 1 (Oslo) mottak mellom saker Totalt ble det registrert 1322 pasienter ved mottakene i Det er enighet om at mørketallene er store når det gjelder både seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Omfanget av både voldtekt, voldtektsforsøk, tvungen seksuell omgang og annen voldsutøvelse er usikkert og tall i undersøkelser varierer. Mange som utsettes for vold unnlater å oppsøke både helsetjenesten og politiet. Årsakene til dette kan være mange: usikkerhet om overgrepet blir oppfattet som overgrep uvitenhet om helsetjenestens tilbud usikkerhet om støtte i omgivelsene ønske om å glemme følelse av skyld, skam og lignende Oppramsingen er ikke uttemmende. Ifølge opplysninger fra politiet er det ca. 20 tilfeller på Helgeland som anmeldes pr. år. Erfaring fra eksisterende mottak tilsier at flerer tilfeller blir kjent når overgrepsmottak etableres. Kommunenes ansvar I Sosial- og helsedirektoratets veileder om overgrepsmottak framkommer det følgende om kommunenes ansvar: Landets kommuner skal sorge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen (kommunehelsetjenestelovens I-1).Kommunehelsetjenesten må drives forsvarlig( 6-3 siste ledd). Kommunen skal planlegge, organisere og legge til rette for at kommunen, helsetjenesten og helsepersonell kan oppfidle rettslig bindende krav ( I-3a). Det følger av dette at kommunen må ha et faglig forsvarlig tilbud til de som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller vold i nære relasjoner eller trusler om dette. Kommunen kan organisere sin helseteneste slik denfinner det hensiktsmessig innenfor lovgivningens rammer. Oppdraget _fra Helse- og omsorgsdepartementet har utgangspunkt i at overgrepsmottak skal være forankret i interkommunale/kommunale legevakter. Tilbudet til volds- og voldtektsrammede skal styrkes med overgrepsmottak ved minst én legevakt i hvert ffike (St.prp. nr. I ( )), eventuelt samlokalisert med sykehus. Ifylker med jlere interkommunale legevakter bør minst én av disse få status som overgrepsmottak, eller overgrepsmottaket kan lokaliseres til en kommunal legevakt som ikke er interkommunal dersom det er mest hensiktsmessig. Det finnes alternative modeller, for eksempel ambulerende overgrepsteam (28). Hver kommune har ansvar for at primærhelsetjenesten fungerer som et lavterskeltilbud ved seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Alle kommuner har medansvar for etablering og drift av interkommunalilkommunalt mottak med tilstrekkelig kompetanse som en del av primærhelsetjenesten til befolkningen, og for at informasjon om tilbudet når ut til befolkningen i kommunen. Et interkommunalt mottak vil være avhengig av finansieringsordninger der samtlige deltagende kommuner bidrar. En mulig løsning er en fast sum basert på innbyggertallet i kommunen, og i tillegg en fast pris per pasient. Overgrepsmottaket skal være en koordinerende tjeneste tilpasset en spesiell pasientgruppes behov. Dette innebærer at mottaket må ivareta helhetsperspektivet og Wøre medisinsk undersøkelse og behandling, samt rettsmedisinsk undersøkelse, og starte opp psykososial oppfolging samt legge til rette for oppfølging hos advokat, politi osv. Overgrepsmottaket er en inngangsport for å søke hjelp, og

4 - samarbeider med andre aktuelle deler av helsetenesten. Hels-tjenesten har en viktig oppgave i å henvise til andre deler av hjelpeapparatet Bakgrunn for lokaliseringen til Mosjøen (se vedlegg: kart over Helgeland) Da det ble besluttet at det skulle etableres 2 overgrepsmottak i Nordland på grunn av fylkets geografiske utforming, fikk Helgeland regionråd henvendelse fra fylkesmannen om å ta seg av oppfølgingen av saken. Styret i Helgeland regionråd besluttet i september 2008 at det skulle arbeides for å etablere et overgrepsmottak på Helgeland lokalisert til Mosjøen med Vefsn kommune som vertskommune. Etter dette er det søkt om midler (og innvilget) fra Helsedirektoratet til etablering av overgrepsmottak i Mosjøen. Valg av Mosjøen som lokaliseringssted har bakgrunn i Mosjøens sentrale beliggenhet på Helgeland. Det gjør at innbyggere i regionen får et nokså likt utgangspunkt for å kunne benytte tilbudet. Nærmeste overgrepsmottak sørover er Levanger og nordover er Bodø. Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep (SMIS0)-Nordland er lokalisert til Mosjøen. Senteret er det eneste i sitt slag i Nordland fylke, og er et tilbud til seksuelt misbrukte (uansett kjønn) over 16 år. Senteret arbeider med senvirkninger og de påkjenninger som følger etter å ha vært utsatt for seksuelt overgrep. Det er en stor fordel at SMISO er på plass og kan følge opp de personer som ønsker oppfølging av senteret. SMISO har pr. april ansatte i hhv. 80% og 50% stilling. Ert interkommunalt krisesenter er lokalisert til Mosjøen. Krisesenteret vil være en viktig samarbeidspartner for de som skal arbeide i overgrepsrnottaket. Politiet er en viktig samarbeidspartner i overgrepssaker uansett om de fører til anmeldelse eller ikke. Deres erfaring fra problemområdet gjør dem til viktige samarbeidspartnere for de som er knytt til overgrepsmottaket med råd og veiledning. I de tilfeller saker fører til anmeldelser blir de en ytterligere viktigere samarbeidsinstans. Helgeland politidistrikts hovedkontor ligger i Mosjøen. Personale/kompetanse Et overgrepsmottak er bemannet med leger og medarbeidere (oftest sykepleiere) med spesialkompetanse i en vaktordning. Personalet skal ha spesialkompetanse på: myter og fakta om seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner relasjonsbygging og emosjonell førstehjelp traumereaksjoner psykososial oppfølging medisinsk undersøkelse og sporsikring rettslige forhold og dokumentasjonskrav I tillegg må de ha kunnskap om rettslige prosesser knyttet til eventuell anmeldelse, bistandsadvokatordningen, lokale forhold hertmder aktuelle samarbeidspartnere og deres oppgave- og ansvarsområder. Det er også viktig at de har kjennskap til kommunenes plikt til å tilby brukere oppfølging i henhold til forskrift om individuell plan. Et overgrepsmottak kan organiseres tilknyttet en legevaktsordning, legesenter eller i tilknytning til et sykehus. Det må ha en beliggenhet som gjør det mulig for brukere å oppsøke

5 mottaket innen en rimelig tid. Mottaket bør også ha mulighet til å ordne overnatting for brukere med slikt behov. Dette kan løses ved å ha avtale med en instans (for eksempel krisesenter) som kan tilby dette. Fra 2007 har Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Bergen) vært tillagt ansvaret for fagutvikling, forskning og kompetanseheving knyttet til overgrepsmottakene. I den forbindelse arrangeres det årlig kurs for det aktuelle personalet. Senteret har for øvrig som hovedoppgave gjennom forskning og fagutvikling å arbeide for bedring av kvaliteten i legevakttjenestene generelt. Lokaler Lokaler for overgrepsmottak i Mosjøen er i tilknytning til Vefsn legesenter/legevakta i Vefsn som er i sykehusets lokaler. Det er to typer lokaler som trengs. Samtalerom: Rommet må være innredet på en måte som stimulerer til at bruker føler seg vel, ivaretatt og trygg. Dette vil oftest være brukerens første treffsted på mottaket. Rommet innredes med sittegruppe, muligheter for å lage kaffe/te og servere dette. Rommet utstyres også med utstyr med mulighet for lyd-, bilde- og filmopptak. Dette er viktig med tanke på eventuell oppfølgelse i rettsapparatet. Ved anmeldelse vil det ofte ta lang tid før saken kommer opp. Personen som eventuelt framstår i retten vil ofte gi et helt annet inntrykk enn når hun/han oppsøkte mottaket. Undersokelsesrom- Undersøkelsesrommet nyttes til å foreta den medisinske undersøkelsen ved hjelp av blant annet politiets sporsikringspakker. Lokalet utstyres med det medisinske utstyr som det for øvrig er bruk for. Budsjett og finansiering Nedenfor framkommer årsbudsjett for overgrepsmottaket. Budsjettet er basert på kjente opplysninger februar Lønn/godtgjørelser leger: kr Lønn/godtgjørelser medarbeidere: kr Trygd og pensjon medarbeidere (29%): kr Kurs/opplæring: kr Inventar/utstyr: kr Lokalkostnader: kr Andre driftsutgifter: kr Uforutsatt (pr. i dag). kr Sum anslag utgifter kr Vefsn kommune finner det rimelig at kommunen som vertskomirnme har en noe høyere andel av kostnadene enn øvrige kommuner. Denne andelen fastsettes til 5% av budsjettet: Årsbudsjett: kr Særskilt andel for Vefsn kommune: kr Fordeles kommunene etter folketall: kr

6 De administrative kostnadene er ikke innarbeidet i budsjettet. Som vertskommune dekker Vefsn disse. Det dreier seg om ledelse, regnskap, personalforvaltning og annet administrativt arbeid. Det er vanlig at slike kostnader anslås til ca. 10 % av et driftsbudsjett. Denne kostnaden synliggjøres ikke i budsjettet ovenfor. Etter dette blir kostnaden for den enkelte kommune fordelt etter folketall pr som følger nedenfor Vertskornmuneandelen på 5% er inkludert Vefsn kommune har søkt fylkesmannen om skjønnsmidler til dekning av halvparten av driftskostnaden i Resultatet av søknaden er ukjent når dette skrives. Om søknaden innvilges som omsøkt vil kommunens andeler reduseres tilsvarende. Vefsn kommune er av Helsedirektoratet innvilget kr til etablering av overgrepsmottaket. Den andel av dette som gjenstår ved oppstart, vil bli satt inn i driften og komme til fradrag før kommunenes andeler beregnes. Prosedyrer Det er utarbeidet et hefte med prosedyrer for drift av overgrepsmottaket. Pr. mars 2011 er prosedyrene utkast som må godkjennes av medisinfaglig ansvarlig før driftsoppstart. Forhold til framtidig ny Lov om helse - og omsorgstjenestene Som alle kommuner er kjent med foreligger i begynnelsen av 2011 utkast til ny lov om helseog omsorgstjenester som skal erstatte gjeldende kommunehelsetjenestelov. I høringsuttalelser til denne loven foreligger forslag om at overgrepsmottak blir likestilt med legevakt, at kommuner forpliktes til å knytte seg til et mottak og at mottakene delvis finansieres med tilskott fra staten. Utfallet av forslagene er ennå ikke kjent.

7 Behandling i den enkelte kommune Dette dokumentet er utformet med sikte på at det skal kunne nyttes som beslutningsgrunnlag for kommunestyrene på Helgeland. 28. februar Jarm Arne Løvdahl Ordfører/leder styringsgruppen

8 Vedlegg 1 Oversikt over Helgeland. Alle kommuner innenfor sirkel. arås I * Tre., \ 6 F' Lunt ' M I RA Mo Rana i.. 44% r - eadam HA bst, Mosjeut nå,, -- :Jtzr, 14". s- I, vess A 1,11,n 27aP, Sc.Y Abilwc9ilane9ci Dz2fiLigGi

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner

Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner 2013 2016 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplanens forankring side 3 2. Definisjon og avgrensning side 4 3. Nasjonale føringer side 4 4. Risikogrupper

Detaljer

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. HØRINGSNOTAT OM OMORGANISERING AV FYLKESKOMMUNENS ANSVAR FOR INSTITUSJONER FOR SPESIALISERTE SOSIALE TJENESTER OG OMSORG FOR RUSMIDDELMISBRUKERE (RUSREFORM II) OG OM RETT TIL INDIVIDUELLE PLANER I SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL middelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 25-27 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 10.10.2013 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.12.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: AP- formannskapssalen kl. 08.00 Øvrige - møterommet 2.etg. kl. 08.00 Eventuelle

Detaljer

HØRING - forslag om lovfesting av krisesentertilbudet (Ref nr. 200804147)

HØRING - forslag om lovfesting av krisesentertilbudet (Ref nr. 200804147) 1 Krisesentersekretariatet Storgata 11 0155 Oslo Barne- og likestillingsdepartementet Oslo 14.01.2009 Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036, Dep 0030 Oslo HØRING - forslag om lovfesting av

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD - ØHD. Referanse. Versjon: 1.0

PROSJEKTRAPPORT KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD - ØHD. Referanse. Versjon: 1.0 PROSJEKTRAPPORT KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD - ØHD Referanse Versjon: 1.0 1. SAMMENDRAG Prosjektgruppen anbefaler oppstart av kommunal øyeblikkelig døgntilbud heretter benevnt som ØHD. ØHD tjenesten

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012 2014 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning..... 4 1.1 Initiering og begrunnelse... 4 1.2 Mål. 5 1.3 Organisering av planarbeidet.. 6 1.4 Planens virkeperiode

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon...4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner...4 2.2 Interkommunal

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Vold i nære relasjoner Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Forord Vold og overgrep i nære relasjoner rammer hardt, og det rammer mange. Både kvinner, menn og barn er utsatt for vold og

Detaljer

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD DELOITTE PÅ OPPDRAG FRA HELSEDIREKTORATET OKTOBER 2014 Sammendrag I denne rapporten beskrives

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Solbakken Selskapshage, Sundøy Møtedato: 21.09.2011 Tid: 1100 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord kommunestyre. Innkallingen sendes

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 05.11.2012 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.09.2008 Tid: Kl. 19.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

Saksframlegg. Interkommunalt barnevern Knutepunkt Sørlandet.

Saksframlegg. Interkommunalt barnevern Knutepunkt Sørlandet. Søgne kommune Arkiv: 026 Saksmappe: 2014/1203-2174/2015 Saksbehandler: Elin Synnøve Stavenes Dato: 19.01.2015 Saksframlegg Interkommunalt barnevern Knutepunkt Sørlandet. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 8/15

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Handlingsplan vold i nære relasjoner 2014-2018

Handlingsplan vold i nære relasjoner 2014-2018 Innhold Bakgrunn... 2 Beskrivelse av temaområdene vold i nære relasjoner... 2 Definisjoner... 2 Nasjonale føringer Vold i nære relasjoner... 3 Omfang av vold i nære relasjoner... 4 Nasjonale føringer mot

Detaljer

SAKSFRAMLEGG DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER

SAKSFRAMLEGG DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER SAKSFRAMLEGG Eldrerådet Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd Arkivsaksnr.: 13/137-2 Arkiv: 233 H12 DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER Forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE Kommunestyret behandlet saken den 16.09.2014, saksnr. 61/14 Behandling: Saken ble behandlet etter sak 56. Rådmannen redegjorde

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer