Hjelpetekster for arkiv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjelpetekster for arkiv"

Transkript

1 Hjelpetekster for arkiv Innholdsfortegnelse ENKELT SØK 2 Dato 2 AVANSERT SØK 3 Søk i fritekstfeltet 3 Operatorer 3 Parenteser 4 Anførselstegn 4 Trunkering 5 Søk i formaterte felt - Feltnavn: 5 Byline 5 Plassering (placement) 5 Refarea 6 Artikkeltype (articletype) 6 Subject1 6 Subject2 6 Subject3 6 Serie 6 Personnavn (refperson) 7 Egennavn (refcorp) 7 Page 7 Avstandssøk 7 Søk i spesialfelt 8 Dato 8 Søk i del av artikkel 8 Hele artikkelen 8 Kun tittelen 8 Kun ingress 8 Sortere resultatlisten 8 Relevansordning 9 Datosortering 9 Antall treff per side 9 Hjelpeverktøy for fremvisning av artikler 9 Vis treff 9 Vis lignende 9 Relevans 9 Andre alternativer 9

2 ENKELT SØK Ordene du vil søke etter skrives inn i fritekstfeltet. Trykk deretter på knappen Søk. For detaljert søk ved hjelp av operatorer, trunkering eller bruk av parenteser, henviser vi til Avansert søk. Dato Det er tre ulike måter å angi tidsperiode på når du søker i arkivet, Fra Antall dager Eksakt dato Radioknappen i datofeltet bestemmer hvordan søket blir utført. Det er derfor viktig at radioknapp er valgt for korrekt felt. I de tilfeller der resultatet av søket inneholder artikler som savner datoangivelse, vil en eventuell datobegrensning ignoreres. Artikler som savner publiseringsdato genererer derfor treff uavhengig av hvilken dato som er angitt i søket. Enkelte publikasjoner som utkommer kun en gang per år har ingen datoangivelse. Standard tidsperiode er satt til de siste 24 månedene. Hver gang du endrer kildevalg eller klikker på Nytt søk, aktiveres standard tidsperiode på nytt. Fra Standard tidsperiode er alltid de siste 24 månedene. Du kan endre dato på to ulike måter. Enten ved å skrive inn dato direkte i søkefeltet eller ved å benytte kalenderfunksjonen. Klikk på kalenderikonet ved siden av søkefeltet og spesifiser dag, måned og år. Antall dager Antall dager (for eksempel de siste 90 dagene) er en begrensning som kan benyttes når man søker etter artikler innen en kortere tidsperiode. Enkelte kilder leverer stoff med noen dagers forsinkelse. Dette innebærer at dersom du søker etter artikler innen et tidsintervall som omfatter de siste dagene, kan det være at du ikke får treff på akkurat disse kildene. Forsøk da å utvide antall dager.

3 Eksakt dato Medfører at man utfører et søk på en spesifikk dato. Dato angis enten ved at du skriver inn dato direkte i søkefeltet eller ved at du bruker kalenderfunksjonen. Klikk i så fall på kalenderikonet ved siden av søkefeltet og spesifisere dag, måned og år. AVANSERT SØK Det er to måter å søke på i Avansert søk. Enten skrives søkeordene direkte inn i fritekstfeltet eller så kan man benytte spesialfeltene under fritekstfeltet. Søk i fritekstfeltet Ordene du vil søke etter skrives inn i fritekstfeltet. Hver av artiklene i resultatet vil inneholde ett eller flere av søkeordene, avhengig av hvilken søkeoperatør eller annen tilleggsfunksjon du har benyttet. Operatorer Ved å benytte boolsk søketeknikk med operatorer får du mulighet til å definere søkestrengen slik at resultatet blir mer nøyaktig. De vanligste operatorene er: AND, OR, ANDNOT, RANK. Operator Forklaring og eksempler AND Begge eller alle ordene skal forekomme i artikkelen. Eks. hund AND katt gir treff på artikler som inneholder ordet hund og katt. OR Minst ett av ordene skal forekomme i artikkelen. Eks. hund OR katt gir treff på artikler som inneholder enten ordet hund eller katt. ANDNOT Ordet på venstre side av operatoren skal forekomme i artikkelen men ikke ordet på høyre side. Eks. hund ANDNOT katt gir treff på artikler som inneholder ordet hund, men ikke ordet katt.

4 RANK Ordet på venstre side av operatoren må forekomme i artikkelen, men ikke ordet på høyre side. Artikkelen rankes høyere om begge ordene forekommer i artikkelen. Eks. hund RANK katt gir treff på alle artikler som inneholder ordet hund. De artikler som i tillegg inneholder ordet katt får da høyere relevans. Parenteser Parenteser ( ) kan benyttes sammen med operatorer for å presisere ord i søkestrengen. Parenteser benyttes for å settes sammen ord som skal behandles som en gruppe av ord istedenfor individuelt. I forhold til andre søkespråk, der det kan være vekting ved bruk av operatorer, har dette søkespråket ingen slik vekting. Det blir plassering av paranteser og bruk av operatorer som avgjør resultatet. Eks. 1: Hund OR katt AND fugl gir samme resultat som (Hund OR katt) AND fugl. Dette medfører at alle artikler som inneholder enten ordene katt eller hund i kombinasjon med ordet fugl gir treff. Anførselstegn Eks. 2: Katt AND fugl OR hund gir samme resultat som (Katt AND fugl) OR hund. Dette medfører at alle artikler som inneholder ordene katt og fugl gir treff, alternativt artikler som bare inneholder ordet hund. Anførselstegn benyttes for å binde sammen ord som skal stå etter hverandre i den rekkefølge ordene er skrevet. Dette er nyttig ved søk etter personnavn eller stedsnavn som består av flere ord. Eks. New York gir treff på alle artikler som inneholder den eksakte ordkombinasjonen New York. Sammenlignet med et søk på New York (uten anførselstegn) som gir treff på alle artikler som inneholder ordet New og alle artikler som inneholder ordet (stedsnavnet) York.

5 Trunkering Trunkering benyttes dersom man er usikker på hvordan ordet skrives, eller hvilken gramatisk form som er anvendt. Trunkering benyttes også når man vil søke på alle bøyningsformer av et ord, for eksempel bil, biler, bilen, osv. Trunkeringstegn kan benyttes i starten av, inne i og i slutten av søkeordet, (venstre-, midt- og høyretrunkering). Følgende tegn benyttes ved trunkering: * Gir treff på ett eller flere tegn (eller ingen tegn) Eks 1. *skap gir treff på kjøleskap, arkivskap eller skap. Eks 2. *tom* gir treff på automat, tomat, tomatene, tomater Eks 3. *ilbersk* gir treff på Silbersky? Gir treff på ett eller ingen tegn Eks 1. eple? Gir treff på eple eller epler?? Gir treff på to, ett eller ingen tegn Eks 1. appelsin?? Gir treff på appelsin eller appelsiner Søk i formaterte felt De fleste norske papirkilder indekserer artiklene for at det skal være enklere å finne de igjen. Avansert søkeskjema gjør det mulig å begrense søket til et spesifikt indeksert felt av artikkelen. For å søke på ord i indeksert felt angis det enkelte felt (se eksempel nedenfor) etterfulgt av et kolon : og deretter skrives søkeordet/-ene, omsluttet av anførselstegn dersom det skal benyttes mer enn ett ord i feltet. Feltnavn: Byline I feltet byline lagres opplysninger om navn på den person som har skrevet artikkelen, dabattinnlegget eller kronikken. Man søker på forfatternavn på følgende måte: Eks. byline: Nilsen Jan Plassering (placement) Placement er kildens hovedinndeling av materialet. Her angis seksjonsinndeling for eksempel innenriks, utenriks, lederartikler, etc. Eks. placement:utenriks

6 Refarea Refarea benyttes for å angi artikkelens geografiske tilhørighet. Eksempel på refarea er verdensdel, region og land. Eks. refarea:nigeria Artikkeltype (articletype) Articletype benyttes for å angi avisens faste spalter, for eksempel lederartikler, kronikker etc. Eks. articletype:kronikk Subject 1 Subject 1 benyttes for å inngi artiklenes hovedinnhold, eller klasse. Flere klasser kan benyttes på hver artikkel i henhold til tema eller forhold mellom to parter. Eks. subject 1:energi Subject 2 Subject 2 benyttes for å angi artikkelens emne. Altså en mer finmasket klassifisering. For å dekke artikkelens emne totalt, angis ofte flere emneord per artikkel. Eks. subject 2:årsregnskap* Subject 3 Subject 3 benyttes som en hovedinndeling av innholdet i artiklene basert på IPTC-standarden som er en internasjonal klassifiseringsstandard. Innholdet er inndelt i17 hovedgrupper, og noen av de største hovedgruppene har undergrupper som søkes frem fra feltet Subject 2. Serie En serie benyttes for å følge en artikkelserie eller en sak i avisene. Eks. serie:treholtsaken

7 Personnavn (refperson) Personnavn benyttes for å angi den/de personen/er som er hovedfokus i artikkelen. Søk i dette feltet ved å angi Etternavn Fornavn Eks. refperson: røkke kjell inge Egennavn (refcorp) Egennavn benyttes for å klassifisere artikler i henhold til bedrifter, politiske partier eller organisasjoner som er omtalt i artikkelen, eksempel Volvo. Vær oppmerksom på at enkelte navn kan forekomme som forkortet skrivemåte, for eksempel EU i stedet for Den Europeiske Union. Eks. refcorp: norsk hydro Page Page benyttes for å identifisere hvilken side artikkel har vært trykket på i papirutgaven. I de tilfeller der artikkelen går over flere sider, angis kun artikkelens første side. En rigg (mange delartikler som til sammen utgjør en hel artikkel) har vanligvis alle artiklene på samme side. Avstandssøk For å presisere ord i forhold til hverandre benyttes nærhetsoperatorene, NEAR og ONEAR. Disse benyttes sammen med en skråstrek / fulgt av ett siffer som angir det antall ord og/eller tegn som skal kunne forekomme mellom de to søkeordene. Dersom du ikke angir ett siffer, søker NEAR som standard på inntil 4 ord/tegn mellom de angitte søkeordene. Med operatoren ONEAR søkes det på mer enn 4 ord/tegn mellom søkeordene. Eks 1. eple NEAR/2 pære kan gi følgende treff eple, og pære eller eple og en pære Eks 2. eple ONEAR/5 pære kan gi følgende treff eple og annen frukt som eksempelvis pære ONEAR benyttes også for å søke etter ord som skal stå i nærheten av hverandre i teksten, men gir treff kun når ordene står i den rekkefølge som de er skrevet i søkestrengen.

8 Søk i spesialfelt Marker radioknappen Søk etter for å angi at du vil søke i spesialfeltet. Skriv inn søkeordene i de felt som er relevant for ditt søk. alle ordene: Artikkelen må inneholde samtlige søkeord som angis i dette feltet. eksakt frase: Artikkelen må inneholde den eksakte frasen som angis i feltet. noen av ordene: Artikkelen må inneholde noen av de søkeordene som er angitt i feltet. ingen av ordene: Artikkelen skal ikke inneholde noen av de ordene som er angitt i feltet. Klikk på Søk for å utføre søket. Dato Se beskrivelse om bruk av datofelt under Enkelt Søk. Søk i del av artikkel I denne menyen finnes det mulighet til å begrense et søk til en viss del av artikkelen. Du kan da begrense søket til hele artikkelen, tittel eller ingress. Hele artikkelen Alternativt Hele artikkelen er valgt som standard. Det innebærer at søket omfatter artikkelen i sin helhet. Kun tittel Begrenser søket til artikkelens tittel. Enkelte artikler plasseres under vinjetter og faste spalter som kan søkes i fra dette feltet. Selv navn på artikkelserier kan forekomme i tittel. Kun ingress Begrenser søket til artikkelens tittel og første avsnitt. Sortere resultatlisten Det finnes ulike alternativer for hvordan resultatlisten kan presenteres:

9 Relevansordning Relevansordning innebærer at de mest relevante artiklene presenteres lengst opp i resultatlisten og deretter i fallende relevansordning. Resultatlisten sorteres som standard på relevans. Relevans er basert på blant annet hvor ofte søkeordet/søkeordene forekommer i artikkelen, søkeordenes plassering i teksten med mer. Datosortering Datosortering innebærer at artiklene med nyeste publiseringsdato presenteres lengst opp i resultatlisten og deretter i fallende orden. Du kan selv endre dette til motsatt rekkefølge Antall treff per side Standard visning er 20 artikler per side, men du kan selv endre dette til 10, 20, 50 og 100 artikler per side. Hjelpeverktøy for fremvisning av artikler Vis treff Viser søkeordet markert i fete bokstaver i sammenheng med noe av artikkelteksten. Dette gir et godt overblikk over artikkelens innhold uten at man behøver å åpne hele artikkelen. Vis lignende Gir deg mulighet til å søke etter liknende artikler basert på innholdet i den artikkel du har valgt å ta utgangspunkt i. Dette overstyrer da de søkeordene du allerede har benyttet. Relevans Viser hvilken relevans artikkelen har i forhold til hvilke søkeord som er anvendt. Relevans markeres med røde deler av en kvadrat som er plassert ved hver tittel. Jo flere røde kvadrater, desto mer relevant er artikkelen i forhold til søkeoppsettet. Andre alternativer Til høyre for hver artikkel i resultatlisten finnes et lite avkryssningsfelt. Marker i denne eller benytt Velg alle eller Ta bort alle og deretter velger du Vis, Lagre, Skriv ut eller Sende e-post. Velg alle Velg alle benyttes for å markere samtlige artikler i resultatlisten på den siden som vises. Ta bort alle Avmarkerer alle artikler som vises i resultatlisten. Vis Viser hele teksten til de markerte artiklene i resultatlisten.

10 Lagre Lagrer de markerte artiklene i resultatlisten lokalt på din datamaskin som en tekstfil. Skriv ut For å skrive ut en enkelt artikkel, må den markeres i resultatlisten og deretter velger du Skriv Ut. For å skrive ut mer enn en artikkel, markeres de artiklene du vil skrive ut. Klikk deretter på Skriv ut. Vær oppmerksom på at det kun er mulig å lagre/skrive ut artikler fra en skjermside om gangen. Sende e-post De markerte artiklene kan sendes som e-post. E-posten inneholder lenker til artikkelen i arkivet. For å kunne åpne artiklene må også mottager være kunde hos Retriever.

Hvordan søke i arkivet

Hvordan søke i arkivet Hvordan søke i arkivet Side 2-4 Hurtig guide Side 5-18 Brukermanual Side 19 Om ATEKST Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 1 av 19 Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 2 av 19 Hvordan søke i

Detaljer

Søk i fritekstfeltet 2 Operatorer 2 Anførselstegn 3 Parenteser 3 Trunkering 3. Avgrensning tidsrom 4 Avgrensning kilder 5

Søk i fritekstfeltet 2 Operatorer 2 Anførselstegn 3 Parenteser 3 Trunkering 3. Avgrensning tidsrom 4 Avgrensning kilder 5 Brukermanual for søk Søk i fritekstfeltet 2 Operatorer 2 Anførselstegn 3 Parenteser 3 Trunkering 3 Avgrensning tidsrom 4 Avgrensning kilder 5 Utvidet søk og innstillinger 6 Spesielle søk 7 Resultatlisten

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Søk og gjenfinning Versjon/dato for revisjon: 24.09.2014 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 24.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

OVIDBASER - en søkeveiledning (Medline)

OVIDBASER - en søkeveiledning (Medline) OVIDBASER - en søkeveiledning (Medline) Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket April 2008 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Høgskolen

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Primus 5.7. Generell brukerveiledning

Primus 5.7. Generell brukerveiledning Primus 5.7 Generell brukerveiledning Innhold Innledning... 3 Generell veiledning... 3 Versjoner av program og brukerveiledning... 3 Hovedelementer og funksjoner... 4 Brukernavn og tilgang... 4 Forsiden...

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Dokumentasjon WebOrg. Innhold

Dokumentasjon WebOrg. Innhold Dokumentasjon WebOrg Innhold Nyheter og innhold... 2 Legg til nyhet... 2 Ingress og obligatoriske felter... 2 Formatere tekst... 5 Lim inn tekst fra andre programmer... 5 Sette inn bilder... 5 Sett inn

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen!

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Kom i gang med InfoWeb Select - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Innhold 1. Visste du at det hvert år... 3 2. Logg inn i InfoWeb Select... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Experian AS Kundesenter 815 55 454 BRUKERHÅNDBOK INFOWEB SELECT. www.experian.no 1 e-post: kundesenter@no.experian.com

Experian AS Kundesenter 815 55 454 BRUKERHÅNDBOK INFOWEB SELECT. www.experian.no 1 e-post: kundesenter@no.experian.com BRUKERHÅNDBOK INFOWEB SELECT www.experian.no 1 INNLEDNING... 3 TILKNYTNING TIL LØSNINGEN... 4 MENYVALG... 5 FIRMAOPPSLAG... 6 MARKEDSUTVALG... 8 EKSPORT... 18 IMPORT AV FORETAK.... 20 LAG ETIKETTER...

Detaljer

TEAMNET CUP. Brukerveiledning

TEAMNET CUP. Brukerveiledning TEAMNET CUP Brukerveiledning Mars 2008 LOCATIONBLOCKS.COM ALL RIGHTS RESERVED REVISION HISTORY FOR DOCUMENT: Version Revised Date 1 First edition January 2008 Table 1: Revision history Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen.

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Dokumentasjon WebOrg, Side 1 Nyheter og innhold Legg til nyhet Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Lagre: Lagrer artikkelen og du kan

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

Kurs for saksbehandlere. EDB Sak og Arkiv. Kurs for saksbehandlere Versjon 8.0. EDB ErgoGroup ASA

Kurs for saksbehandlere. EDB Sak og Arkiv. Kurs for saksbehandlere Versjon 8.0. EDB ErgoGroup ASA Kurs for saksbehandlere EDB Sak og Arkiv Kurs for saksbehandlere Versjon 8.0 EDB ErgoGroup ASA EDB ErgoGroup Postboks 640 Skøyen 0214 OSLO Telefon: 06500 (sentralbord) Telefaks: 22 52 85 10 (resepsjon)

Detaljer

Sikkerhetsrapportering

Sikkerhetsrapportering Innhold Sikkerhetsrapportering... 2 Bestilling av rapporter... 2 Forklaring av rapporten i rapportvinduet... 4 Rapport-trestruktur... 4 Filtrering... 4 Implisitt tilgjengelig data... 4 Oppfrisking av rapporten...

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

versjon 7 og 8 for Windows Veiledning

versjon 7 og 8 for Windows Veiledning versjon 7 og 8 for Windows Veiledning Universitetsbiblioteket for miljø- og biovitenskap, Ingeborg Hvaale, februar 2005 Innhold Hva er EndNote... 4 Brukermanual... 4 Hvilket referansehåndteringsverktøy

Detaljer

Grunnleggende brukerveiledning

Grunnleggende brukerveiledning Grunnleggende brukerveiledning for Akershus fylkeskommunes statistikkverktøy http://statistikk.akershus-fk.no Utarbeidet av Cathrine Bergjordet, analysestaben, AFK Sist oppdatert 31/8 2012 Finne riktig

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

Brukermanual Market Select Web

Brukermanual Market Select Web Brukermanual Market Select Web Verdien av å vite CreditInform AS Login Logg deg inn på din versjon av Market Select med tildelt brukernavn og passord. Dette er et 1. gangs påloggingspassord som du kan

Detaljer

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import)

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) ! Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) Her kan du lese en enkel guide >l hvordan du håndterer resultater.! 1 Innhold Innhold 2 1. Resultatoversikt... 12

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Medlemssøk v.2.0. NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo

Medlemssøk v.2.0. NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo Medlemssøk v.2.0 NO 982 111 986 MVA Innhold Introduksjon...3 Sette opp informasjonsfeltene for medlemssøk...3 Medlemssøket...5 Nytt medlemssøk...5 Overskrive lagrede søk...8 Introduksjon Dagens søkefunksjon

Detaljer

Firmaet Best Practical Solutions står som utviklere av RT. Det finnes tilgjengelige diskusjonslister (e-postlister) for RT driftsansvarlige.

Firmaet Best Practical Solutions står som utviklere av RT. Det finnes tilgjengelige diskusjonslister (e-postlister) for RT driftsansvarlige. Brukerveiledning RT Innledning Request Tracker (RT) er et system for å behandle henvendelser. Systemet gjør det mulig for en gruppe mennesker å håndtere henvendelser, forespørsler, feilmeldinger og lignende

Detaljer