Hvordan søke i arkivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan søke i arkivet"

Transkript

1 Hvordan søke i arkivet Side 2-4 Hurtig guide Side 5-18 Brukermanual Side 19 Om ATEKST Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 1 av 19

2 Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 2 av 19

3 Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 3 av 19

4 Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 4 av 19

5 Brukermanual - innholdfortegnelse SØK 7 Valg av kilder 7 Søk i fritekstfeltet 7 Operatorer 7 Parenteser 8 Anførselstegn 9 Trunkering 9 Søk i formaterte felt - Feltnavn: 9 Forfatter (byline) 10 Plassering (placement) 10 Område (refarea) 10 Artikkeltype (articletype) 10 Kategori (subject 1) 10 Emne (subject 2) 10 Kategori (subject 3) 10 Føljetong (serie) 11 Personnavn (refperson) 11 Egennavn (refcorp) 11 Side (page) 11 Tittel og ingress (headlines/intros) 11 Kildenavn (srcname) 11 Bildetext (imagetext) 11 Utgave (edition) 12 Ordtelling (wc) 12 Avstandssøk 12 Søk i spesialfelt 12 Dato 13 Søk i del av artikkel 14 Hele artikkelen 14 Kun tittelen 14 Kun ingress 14 FELTSØK 14 Søk i spesialfelt - Feltnavn: 14 Forfatter (byline) 15 Område (refarea) 15 Kategori (subject1) 15 Person (refperson) 15 Organisasjon (refcorp) 15 Valg av kilder 16 Sortere resultatlisten (Søk og Feltsøk) 16 Datosortering 16 Relevansordning 16 Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 5 av 19

6 FELTSØK (fortsettelse) Antall treff per side 16 Hjelpeverktøy for fremvisning av artikler 17 Vis treff 17 Vis lignende 17 Relevans 17 Andre alternativer 17 OM ATEKST 19 Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 6 av 19

7 SØK Det finnes tre ulike måter å søke på. Enten skrives søkeordene direkte inn i fritekstfeltet, med eller uten operatorer, eller så kan man benytte spesialfeltene under fritekstfeltet. Valg av kilder Klikk på Papir i feltet Språk og Medietyper og velg den eller de kilder du ønsker å søke i. Så lenge du ikke forandrer de kilder du har valgt eller er pålogget i samme sesjon så vil du søke i de samme kildene. For å se hvilke kilder du søker i kan du klikke på Print-ikonet ovenfor tittellisten. Søk i fritekstfeltet Ordene du vil søke etter skrives inn i fritekstfeltet. Hver av artiklene i resultatet vil inneholde ett eller flere av søkeordene, avhengig av hvilken søkeoperatør eller annen tilleggsfunksjon du har benyttet. I fritekstfeltet kan du også skrive inn søkeordene dine uten operatorer. Når du skriver søkeordene dine uten operator så gis søket samme betydning som om du skulle ha skrevet operatoren AND mellom søkeordene, hvilket innebærer at begge eller alle ordene skal forekomme i artikkelen: Eks. hund katt gir treff på artikler som inneholder ordene hund og katt. Operatorer Ved å benytte boolsk søketeknikk med operatorer får du mulighet til å definere søkestrengen slik at resultatet blir mer nøyaktig. De vanligste operatorene er: AND, OR, ANDNOT, RANK. Operator Forklaring og eksempler AND Begge eller alle ordene skal forekomme i artikkelen. Eks. hund AND katt gir treff på artikler som inneholder ordet hund og katt. Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 7 av 19

8 OR ANDNOT Minst ett av ordene skal forekomme i artikkelen. Eks. hund OR katt gir treff på artikler som inneholder enten ordet hund eller katt. Ordet på venstre side av operatoren skal forekomme i artikkelen men ikke ordet på høyre side. Eks. hund ANDNOT katt gir treff på artikler som inneholder ordet hund, men ikke ordet katt. RANK Ordet på venstre side av operatoren må forekomme i artikkelen, men ikke ordet på høyre side. Artikkelen rankes høyere om begge ordene forekommer i artikkelen. Eks. hund RANK katt gir treff på alle artikler som inneholder ordet hund. De artikler som i tillegg inneholder ordet katt får da høyere relevans. Parenteser Parenteser ( ) kan benyttes sammen med operatorer for å presisere ord i søkestrengen. Parenteser benyttes for å settes sammen ord som skal behandles som en gruppe av ord istedenfor individuelt. I forhold til andre søkespråk, der det kan være vekting ved bruk av operatorer, har dette søkespråket ingen slik vekting. Det blir plassering av paranteser og bruk av operatorer som avgjør resultatet. Eks. 1: Hund OR katt AND fugl gir samme resultat som (Hund OR katt) AND fugl. Dette medfører at alle artikler som inneholder enten ordene katt eller hund i kombinasjon med ordet fugl gir treff. Eks. 2: Katt AND fugl OR hund gir samme resultat som (Katt AND fugl) OR hund. Dette medfører at alle artikler som inneholder ordene katt og fugl gir treff, alternativt artikler som bare inneholder ordet hund. Eks. 3: Ved å benytte parenteser i søkeuttrykket i eksempel 2 får vi et annet resultat. For eksempel, søkestrengen katt AND (fugl OR hund) medfører at alle artikler som inneholder ordene katt og fugl eller hund gir treff. Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 8 av 19

9 Anførselstegn Anførselstegn benyttes for å binde sammen ord som skal stå etter hverandre i den rekkefølge ordene er skrevet. Dette er nyttig ved søk etter personnavn eller stedsnavn som består av flere ord. Eks. New York gir treff på alle artikler som inneholder den eksakte ordkombinasjonen New York. Sammenlignet med et søk på New York (uten anførselstegn) som gir treff på alle artikler som inneholder ordet New og alle artikler som inneholder ordet (stedsnavnet) York. Trunkering Trunkering benyttes dersom man er usikker på hvordan ordet skrives, eller hvilken grammatisk form som er anvendt. Trunkering benyttes også når man vil søke på alle bøyningsformer av et ord, for eksempel bil, biler, bilen, osv. Trunkeringstegn kan benyttes i starten av, inne i og i slutten av søkeordet, (venstre-, midt- og høyretrunkering). Følgende tegn benyttes ved trunkering: * Gir treff på ett eller flere tegn (eller ingen tegn) Eks 1. *skap gir treff på kjøleskap, arkivskap eller skap. Eks 2. *tom* gir treff på automat, tomat, tomatene, tomater Eks 3. *ilbersk* gir treff på Silbersky? Gir treff på ett eller ingen tegn Eks 1. eple? Gir treff på eple eller epler?? Gir treff på to, ett eller ingen tegn Eks 1. appelsin?? Gir treff på appelsin eller appelsiner Søk i formaterte felt De fleste norske papirkilder indekserer artiklene for at det skal være enklere å finne de igjen. Enkelte kommandoer gjør det mulig å begrense søket til et spesifikt indeksert felt av artikkelen. For å søke på ord i indeksert felt angis det enkelte felt (se eksempel nedenfor) etterfulgt av et kolon: og deretter skrives søkeordet/-ene, omsluttet av anførselstegn dersom det skal benyttes mer enn ett ord i feltet. En oversikt over flere av disse feltene og hvilke kilder som indekserer med hvilke felt finner du ved å klikke på? oppe til høyre for søkeskjemaet. Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 9 av 19

10 Feltnavn: Merk at alle kommandoer under feltnavn skrives med små bokstaver. Forfatter (byline) I feltet byline lagres opplysninger om navn på den person som har skrevet artikkelen, debattinnlegget eller kronikken. Man søker på forfatternavn på følgende måte: Eks. byline: Nilsen Jan Plassering (placement) placement er kildens hovedinndeling av materialet. Her angis seksjonsinndeling for eksempel innenriks, utenriks, lederartikler, etc. Eks. placement:utenriks Område (refarea) refarea benyttes for å angi artikkelens geografiske tilhørighet. Eksempel på refarea er verdensdel, region og land. Eks. refarea:nigeria Artikkeltype (articletype) articletype benyttes for å angi avisens faste spalter, for eksempel lederartikler, kommentarer, kronikker etc. Eks. articletype:kronikk Kategori (subject 1) subject 1 benyttes for å inngi artiklenes hovedinnhold, eller klasse. Flere klasser kan benyttes på hver artikkel i henhold til tema eller forhold mellom to parter. Eks. subject 1:energi Emne (subject 2) subject 2 benyttes for å angi artikkelens emne. Altså en mer finmasket klassifisering. For å dekke artikkelens emne totalt, angis ofte flere emneord per artikkel. Eks. subject 2:årsregnskap* Kategori (subject 3) subject 3 benyttes som en hovedinndeling av innholdet i artiklene basert på IPTC-standarden som er en internasjonal klassifiseringsstandard. Innholdet er inndelt i 17 hovedgrupper, Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 10 av 19

11 og noen av de største hovedgruppene har undergrupper som søkes frem fra feltet Subject 2. Føljetong (serie) En serie benyttes for å følge en artikkelserie eller en sak i avisene. Eks. serie:treholtsaken Personnavn (refperson) Personnavn benyttes for å angi den/de person/er som er hovedfokus i artikkelen. Søk i dette feltet ved å angi Etternavn Fornavn. I og med at noen kilder ikke benytter oppsettet med Etternavn Fornavn, må du i tillegg skrive inn Fornavn Etternavn dersom du ønsker å få alle treff på den personen. Eks. refperson: røkke kjell inge OR refperson: kjell inge røkke Egennavn (refcorp) Egennavn benyttes for å klassifisere artikler i henhold til bedrifter, politiske partier eller organisasjoner som er omtalt i artikkelen, eksempel Volvo. Vær oppmerksom på at enkelte navn kan forekomme som forkortet skrivemåte, for eksempel EU i stedet for Den Europeiske Union. Eks. refcorp: norsk hydro Side (page) page benyttes for å identifisere hvilken side artikkel har vært trykket på i papirutgaven. I de tilfeller der artikkelen går over flere sider, angis kun artikkelens første side. En rigg (mange delartikler som til sammen utgjør en hel artikkel) har vanligvis alle artiklene på samme side. Tittel og ingress (headlines/intros) headlines eller intros benyttes for å søke enten i tittel eller ingress. headlines begrenser søket til artikkelens tittel, mens ingress også inkluderer første avsnitt. Kildenavn (srcname) Med f.eks. srcname:vg søker du kun i den kilden du har definert. Bildetekst (imgtext) Med kommandoen imgtext søker du kun i feltet for bildetekster. Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 11 av 19

12 Utgave (edition) Med kommandoet edition kan du søke i en spesifikk utgave, f.eks. Aftenpostens morgenutgave med edition:morgen Ordtelling (wc) wc står for wordcount og dersom du kun ønsker artikler som inneholder mer enn 500 ord så skriver du wc:>500. Avstandssøk For å presisere ord i forhold til hverandre benyttes nærhetsoperatorene, NEAR og ONEAR. Disse benyttes sammen med en skråstrek / fulgt av ett siffer som angir det antall ord og/eller tegn som skal kunne forekomme mellom de to søkeordene. Dersom du ikke angir ett siffer, søker NEAR som standard på inntil 4 ord/tegn mellom de angitte søkeordene. Med operatoren ONEAR søkes det på mer enn 4 ord/tegn mellom søkeordene. Eks 1. eple NEAR/2 pære kan gi følgende treff eple, og pære eller eple og en pære Eks 2. eple ONEAR/5 pære kan gi følgende treff eple og annen frukt som eksempelvis pære ONEAR benyttes også for å søke etter ord som skal stå i nærheten av hverandre i teksten, men gir treff kun når ordene står i den rekkefølge som de er skrevet i søkestrengen. Søk i spesialfelt Marker radioknappen Søk etter for å angi at du vil søke i spesialfeltet. Skriv inn søkeordene i de felt som er relevant for ditt søk. alle ordene: Artikkelen må inneholde samtlige søkeord som angis i dette feltet. eksakt frase: Artikkelen må inneholde den eksakte frasen som angis i feltet. noen av ordene: Artikkelen må inneholde noen av de søkeordene som er angitt i feltet. Du kan også søke med anførselstegn i dette feltet. ingen av ordene: Artikkelen skal ikke inneholde noen av de ordene som er angitt i feltet. Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 12 av 19

13 Eks 1. Vi vil gjøre et søk om Jens Stoltenberg. Siden dette er et navn hvor ordene skal høre sammen setter vi det inn i feltet eksakt frase: I tillegg til dette vil vi også vite om han har uttalt seg eller vært nevnt i forbindelse med skatteløfter eller skattelettelser, for å gjøre søket enda mer detaljert kan vi med fordel trunkere disse ordene. Ordene skatteløft* og skattelett* settes da inn i feltet noen av ordene:. Vil vi f. eks. begrense fra artikler hvor også SV eller Halvorsen er nevnt setter vi inn disse i ingen av ordene. Klikk deretter på Søk for å utføre søket. Dato Det er tre ulike måter å angi tidsperiode på når du søker i arkivet, Fra Antall dager Eksakt dato Radioknappen i datofeltet bestemmer hvordan søket blir utført. Det er derfor viktig at radioknapp er valgt for korrekt felt. Ved å klikke i et av datofeltene eller i sirkelen foran datofeltet kan du justere dette. I de tilfeller der resultatet av søket inneholder artikler som savner datoangivelse, vil en eventuell datobegrensning ignoreres. Artikler som savner publiseringsdato genererer derfor treff uavhengig av hvilken dato som er angitt i søket. Enkelte publikasjoner som utkommer kun en gang per år har ingen datoangivelse. Standard tidsperiode er satt til de siste 5 år. Hver gang du endrer kildevalg eller klikker på Nytt søk, aktiveres standard tidsperiode på nytt. Fra Standard tidsperiode er alltid siste 5 år. Du kan endre dato på to ulike måter. Enten ved å skrive inn dato direkte i søkefeltet eller ved å benytte kalenderfunksjonen. Klikk på kalenderikonet ved siden av søkefeltet og spesifiser dag, måned og år. Antall dager Antall dager (for eksempel de siste 90 dagene) er en begrensning som kan benyttes når man søker etter artikler innen en kortere tidsperiode. Enkelte kilder leverer stoff med noen dagers forsinkelse. Dette innebærer at dersom du søker etter artikler innen et tidsintervall som omfatter de siste dagene, kan det være at du ikke får treff på akkurat disse kildene. Forsøk da å utvide antall dager. Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 13 av 19

14 Eksakt dato Medfører at man utfører et søk på en spesifikk dato. Dato angis enten ved at du skriver inn dato direkte i søkefeltet eller ved at du bruker kalenderfunksjonen. Klikk i så fall på kalenderikonet ved siden av søkefeltet og spesifisere dag, måned og år. Dagens dato er satt som standard. Ved å ikke skrive noen søkeord i fritekst vil du få alle artiklene på den bestemte dagen for alle kildene du har valgt. Søk i del av artikkel I denne menyen finnes det mulighet til å begrense et søk til en viss del av artikkelen. Du kan da begrense søket til hele artikkelen, tittel eller ingress. Hele artikkelen Alternativet Hele artikkelen er valgt som standard. Det innebærer at søket omfatter artikkelen i sin helhet. Kun tittel Begrenser søket til artikkelens tittel. Enkelte artikler plasseres under vignett og faste spalter som kan søkes i fra dette feltet. Selv navn på artikkelserier kan forekomme i tittel. Kun ingress Begrenser søket til artikkelens tittel og første avsnitt. FELTSØK Det er tre måter å søke på i Feltsøk. Enten kan du skrive søkeordene direkte inn i fritekstfeltet eller så kan du benytte spesialfeltene under fritekstfeltet, alternativt benytte disse to i kombinasjon med hverandre. Søk i spesialfelt De fleste norske papirkilder indekserer artiklene for at det skal være enklere å finne igjen. Feltsøk gjør det mulig å begrense søket til et spesifikt indeksert felt i artikkelen. For å søke på ord i indeksert felt angis søkeordene i respektive felt (se eksempel nedenfor). Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 14 av 19

15 Det finnes 5 indekserte felt som anvendes: Feltnavn: Forfatter (byline) I feltet byline lagres opplysninger om navn på den personen som har skrevet artikkelen, debattinnlegget eller kronikken. Man søker på forfatternavn på følgende måte: Her skriver du f.eks. inn navnet på den journalisten du ønsker å lese artikler av, f.eks. Jan Nilsen. Om du skriver Fornavn Etternavn eller Etternavn Fornavn savner betydning. Observer at du her ikke trenger å sette navnet i anførselstegn. Område (refarea) Feltet område benyttes for å angi artikkelens geografiske tilhørighet. Eksempel på område er verdensdel, region og land. Skriv f.eks. inn navnet på ett land eller første bokstav i landets navn og klikker på knappen som er rett til høyre for søkefeltet. Du vil da få opp en liste med mulige alternativer. Klikk på det alternativet du ønsker å benytte og dette overføres automatisk til søkeskjemaet. Kategori (subject 1) Feltet Kategori benyttes for å angi artiklenes hovedinnhold, eller klasse. Flere klasser kan benyttes på hver artikkel i henhold til tema. Hvis du f.eks. skriver inn energi i søkefeltet, også her kan du klikke på knappen til høyre for søkefeltet, du vil da få en liste med mulige alternativ. Klikk deretter på det alternativet du ønsker å benytte for å flytte dette inn i søkeskjemaet. Person (refperson) Feltet Person benyttes for å angi den/de person/er som er hovedfokus i artikkelen. I dette feltet kan du søke på både fornavn og etternavn, uavhengig av rekkefølge. Dersom du f.eks. skriver inn ande i søkefeltet vil du få treff på både ande, ander, anders og andersen, andenæs, andersson med flere. Organisasjon (refcorp) Feltet organisasjon benyttes for å klassifisere artikler i henhold til bedrifter, politiske partier eller organisasjoner som er omtalt i artikkelen. Vær oppmerksom på at enkelte navn kan forekomme som forkortet skrivemåte, f.eks. EU i stedet for Den Europeiske Union. Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 15 av 19

16 På samme måte som i personfeltet kan du her skrive inn en eller flere bokstaver i starten av navnet og få en liste med mulige alternativer. F.eks. gir ordet nor en rekke forskjellige resultater. På samme måte som i Søk har du her mulighet til å søke i spesifikke kilder. Valg av kilder For å velge kilder markerer du i den boksen som står foran den kilden du ønsker å søke i. Så snart du har markert en eller flere bokser ser du at spesialfeltene vil bli søkbare. Alle kilder bruker dog ikke samme form for indeksering. Til høyre for disse spesialfeltene ser du hvilke kilder som indekserer på respektive felt. Det betyr f. eks. at om du vil søke etter personstoff (portrettintervjuer, faktaartikler og lignende), så skal du da søke i kildene som har person som et indekseringsfelt, (Adresseavisen, Aftenposten, Bergens Tidende, Dagbladet og VG). Så lenge du ikke forandrer de kilder du har valgt, eller er pålogget i samme sesjon, vil du søke i de samme kildene. For å se hvilke kilder du søker i kan du klikke på Print-ikonet ovenfor tittellisten. Du kan også kombinere søk i spesialfelt med søk i fritekstfeltet, og benytte operatorer, parenteser, anførselstegn og trunkering. I Feltsøk og Søk kan du sortere resultatlisten etter dato eller relevans samt også endre visning av antall artikler per side. Sortere resultatlisten (Søk og Feltsøk) Det finnes ulike alternativer for hvordan resultatlisten kan presenteres: Datosortering Datosortering innebærer at artiklene med nyeste publiseringsdato presenteres lengst opp i resultatlisten og deretter i fallende orden. Dette er også satt som standard ved fremvisning av titlene. Du kan selv endre dette til motsatt rekkefølge. Relevansordning Relevansordning innebærer at de mest relevante artiklene presenteres lengst opp i resultatlisten og deretter i fallende relevansordning. Relevans er basert på blant annet hvor ofte søkeordet/søkeordene forekommer i artikkelen, søkeordenes plassering i teksten med mer. Antall treff per side Standard visning er 20 artikler per side, men du kan selv endre dette til 20, 50 og 100 artikler per side. Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 16 av 19

17 Hjelpeverktøy for fremvisning av artikler Vis treff Viser søkeordet markert i fete bokstaver i sammenheng med noe av artikkelteksten. Dette gir et godt overblikk over artikkelens innhold uten at man behøver å åpne hele artikkelen. Vis lignende Gir deg mulighet til å søke etter liknende artikler basert på innholdet i den artikkel du har valgt å ta utgangspunkt i. Dette overstyrer da de søkeordene du allerede har benyttet. Relevans Viser hvilken relevans artikkelen har i forhold til hvilke søkeord som er anvendt. Relevans markeres med røde deler av en kvadrat som er plassert ved hver tittel. Jo flere røde kvadrater, desto mer relevant er artikkelen i forhold til søkeoppsettet. Andre alternativer Til høyre for hver artikkel i resultatlisten finnes et lite avkrysningsfelt. Marker i denne eller benytt Velg alle eller Ta bort alle og deretter velger du Vis, Lagre, Skriv ut eller Sende e-post. Du kan også hake av artikler til et utvalg. Velg alle Velg alle benyttes for å markere samtlige artikler i resultatlisten på den siden som vises. Ta bort alle Avmarkerer alle artikler som vises i resultatlisten. Vis Viser hele teksten til de markerte artiklene i resultatlisten, en artikkel ad gangen. Lagre Lagrer de markerte artiklene i resultatlisten lokalt på din datamaskin som en tekstfil. Den lagrer også en tittellisten med en oversikt over de artikler som du har plukket ut. Artiklene er lagret slik at en ny artikkel alltid begynner på en ny side. Før du lagrer artiklene kan du også for eksempel gruppere artiklene på kilde ved å klikke på Kilde eller gjøre en helt egen sortering. Du kan også lese artiklene ved å klikke på tittelen. Skriv ut For å skrive ut en enkelt artikkel, må den markeres i resultatlisten og deretter velger du Skriv Ut. For å skrive ut mer enn en artikkel, markeres de artiklene du vil skrive ut. Klikk deretter på Skriv ut. Vær oppmerksom på at det kun er mulig å lagre/skrive ut artikler fra en skjermside om gangen. Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 17 av 19

18 Sende e-post De markerte artiklene kan sendes som e-post. E-posten inneholder lenker til artikkelen i arkivet. Mottager trenger ikke å være kunde hos Retriever for å kunne åpne artiklene. Hvis du ønsker å sende e-post til flere mottakere så separerer du disse ved å bruke kommategn. Også her har du mulighet for å gruppere artiklene på kilde ved å klikke på Kilde eller gjøre en helt egen sortering. Du kan også lese artiklene ved å klikke på tittelen. Vis utvalgte Ved å markere en eller flere artikler i resultatlisten kan du plassere disse i et utvalg, hvis du for eksempel ønsker å jobbe videre med dem før du lagrer dem eller printer dem. Du kan her lese artiklene ved å klikke på tittelen eller sortere/gruppere dem på dato, kilde eller etter eget ønske. Det er også mulig å gjøre flere søk etter hverandre og legge til disse artiklene til ditt utvalg. Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 18 av 19

19 Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 19 av 19

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon Veiledning til EndNote X7 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNote... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt... 6

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter AS www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Detaljer

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Malene er utarbeidet for å: fremme enhetlig bruk på skolen forenkle tilgang til innhold for elever effektivisere innlegging av innhold for lærer heve det visuelle

Detaljer

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting White paper Prinsippene bak god tekstforfatting I innboksen har du bare noen øyeblikk De viktigste elementene i en overbevisende markedsførings-e-post E-postmarkedsføringsverdenen er full av viktige råd

Detaljer

16 Excel triks det er smart å kunne

16 Excel triks det er smart å kunne 16 Excel triks det er smart å kunne Viste du at: Det er mer en 300 funksjoner i Excel. Den første versjonen av Excel ble laget til Macintosh i 1985 Det er mer en 200 hurtigtaster i Excel ProCloud sammen

Detaljer

Mal for oppgaveskriving

Mal for oppgaveskriving Mal for oppgaveskriving Utarbeidet av Asbjørn Johannessen 15.8.2009 Innhold 1. Innledning 2 2. Disponering av oppgaven 2 Forside 2 Tittelside 2 Forord 2 Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag 3 Sidenummerering

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe. 2012 Høst Rektor / prosjektgruppe. 2012 Høst Rektor /

Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe. 2012 Høst Rektor / prosjektgruppe. 2012 Høst Rektor / Delmål for lærerne Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe Lærerne har innsikt i de forskjellige fasene av informasjonsku nnskap. Avsatt tid til lesing av faglitteratur med påfølgende gruppearbeid/

Detaljer

KLUBBER. Administrere konkurranser. Steg 2: Komple;ering av informasjon?l godkjent konkurranse

KLUBBER. Administrere konkurranser. Steg 2: Komple;ering av informasjon?l godkjent konkurranse KLUBBER Administrere konkurranser Steg 2: Komple;ering av informasjon?l godkjent konkurranse Her kan du lese en enkel guide?l hvordan du som arrangør bruker NMF SAS.! 1 Innhold Innhold 2 1. Last opp tilleggsregler...

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

3. utgave, ny versjon

3. utgave, ny versjon 3. utgave, ny versjon Høgskolen i Oslo Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 2005 Innhold. Hvorfor statistikk for bibliotekarer?............................................... 4.. Hva

Detaljer

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Logg deg på som Bruker og velg Ny artikkel i brukermenyen som ligger under Hovedmenyen. Øverste felt i Editoren er for Ingress ( Påkrevd) Nederste felt

Detaljer

Hva er nytt i 3.1? 1

Hva er nytt i 3.1? 1 Hva er nytt i 3.1? 1 Innføring... 3 Nye funksjoner i 3.1... 3 Undervisningsplanlegger...3 it s learning mobile...5 Pålogging...5 Brukergrensesnitt...6 SSO og mobilpassord...6 eportfolio...7 Blogg...9 Innstillinger

Detaljer

Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs

Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs Tryggivann.no er en webportal for påmelding og administrering av svømmekurs. Før du kan melde på deg eller noen av dine unger på

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Håndbok for redaktører Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Utgave A, 2013 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3 Introduksjon 5 Om denne dokumentasjonen

Detaljer

Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside?

Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside? Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside? 1 Innledning Dette dokumentet beskriver hvordan man oppretter og publiserer nyheter ved å bruke eredaktør verktøyet. Verktøyet har 3 forskjellige brukernivåer:

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Hvordan bruke Goodreader

Hvordan bruke Goodreader Hvordan bruke Goodreader - programmet Goodreader er der møteinnkallinger, møteprotokoller og brukerveiledninger ligger. - Start med å trykke lett på iconet som ser slik ut: (- For å få opp møtedokumenter:

Detaljer

Statistikk Vi på vindusrekka

Statistikk Vi på vindusrekka Statistikk Vi på vindusrekka Statistikk... 2 Samle data... 5 Tabeller... 9 Søylediagram... 12 Histogram... 13 Gjennomsnitt... 15 Misbruk... 17 Frekvens... 20 Sektordiagram... 22 Kurvediagram... 23 Median...

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Sponset av Uke 46, 2014 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen

Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen Gjelder for studieåret 2013-2014 Eksamenskontoret ved Markedshøyskolen. Revidert av JACANN, 08.08.13. Dette dokumentet gir en innføring i krav Markedshøyskolen

Detaljer

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS?

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? 1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? Gå inn på http://fiks.fotball.no. Logg inn med ditt tilsendte brukernavn/passord. Har du glemt disse, klikk på «Glemt passord eller brukernavn?»-lenken. Når du er logget

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer