Utskriftsversjon av Webcadet Dekk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utskriftsversjon av Webcadet Dekk"

Transkript

1 Utskriftsversjon av Webcadet Dekk Rev. 03.des 2014

2 Sikkerhetsfamiliarisering Kompetansemål 1.1: Ditt skip (STCW koden, tabell A-II/1). Kompetansekriterier 1.1.1: Ditt skip 1. Når ble fartøyet bygd og hvor? 2. Hva er skipets data (loa, bredde, brutto- og nettotonnasje, bunkerskapasitet, motor med mer)? 3. Beskriv skipets Navigasjons- og kommunikasjonsutstyr 4. Beskriv skipets redningsutstyr 5. Beskriv skipets Brannslukningsutstyr 6. Beskriv skipets Miljøvernutstyr 7. Beskriv skipets fortøyningsutstyr 8. Beskriv skipets Laste/losseutstyr Kompetansekriterier 1.1.2: Utføre arbeid og funksjoner i tråd med regler for helse, miljø og sikkerhet. 1. Hvordan og når skal personlig verne- og sikkerhetsutstyr brukes? 2. Hvem har ansvaret for at personlig verne- og sikkerhetsutstyr er i orden? 3. Dersom du mangler eller har skader på verne- eller sikkerhetsutstyr, hvem henvender du deg til? 4. Hvem må du henvende deg til for å få en godkjent arbeidstillatelse? 5. Hva er en risiko analyse? 6. Hvordan og når foretas en risiko analyse om bord? 7. Hvordan er HMS arbeidet organisert på ditt fartøy? (Også kalt ASH, arbeid, sikkerhet og hels 8. Hvorfor er det så viktig at alle om bord har fokus på HMS? 9. Hvem er verneombud om bord og hvilken oppgave har denne/ disse personen(e)? 10. Hvilke oppgaver har du som kadett i HMS arbeidet om bord? 11. Hvor finner en regelverket for AHS? Kompetansekriterier 1.1.3: Forklare hvordan ISM-koden påvirker den daglige driften og egen beredskapsfunksjon om bord. 1. Forklar hensikten med ISM-koden. 2. Med ISM-koden kom kravet til et Safety Management system,-sms. Hva har det å si for ditt rederi? 3. Hvordan er det hierarkiske systemet bygget opp om bord en båt? Hvorfor må det være slik? 4. Sett inn navn på de viktigste personene i rederiet ditt og hvilken rolle de har. 5. Hvem er utpekt person i rederiet ditt, og hva er hans/hennes oppgave? 6. Forklar egen beredskapsfunksjon om bord? 7. Hva er IMO? 8. Hva er ILO - MLC 2006 og hva betyr denne for driften av skipet? 9. Hva er ITF? 10. Er de norske sjømannsorganisasjonene med sine tillitsvalgte en del av ISM? 1

3 Kompetansekriterier 1.1.4: Finne fram og bruke produkt og HMS-datablader og beskrive retningslinjer for oppbevaring og merking av kjemikalier og helseskadelige stoffer. 1. Hva er et datablad og hvilken informasjon finner du her? 2. Hvor finner du databladet til et produkt om bord? 3. Hvilke retningslinjer finnes om bord i ditt fartøy for bruk av kjemikalier? 4. Ta for deg to-tre produkter om bord og forklar hvordan disse stoffene skal håndteres? 5. Hvilke førstehjelpsbehandlinger ville du startet om en av dine kollegaer ble eksponert for ett av disse produktene? 6. Hvorfor skal det skrives logg for kjemikalier som blir tatt om bord og levert ut? Kompetansekriterier 1.1.5: Forklare hvordan man skal forebygge og begrense forurensning. 1. Hva er MARPOL og hva omhandler dette? 2. Hva er SOPEP og hva omhandler dette? 3. Hvilket utstyr har dere om bord som kan begrense/hindre forurensing og hvor er utstyret plassert? Kompetansekriterier 1.1.6: Registrere avvik og skrive avviksrapporter 1. Når kan en avviksrapport skrives? 2. Hvorfor har vi avviksrapportering om bord? 3. Hvem skal du levere avviksrapporten til om bord? 4. Hvem kan skrive en avviks rapport? Kompetansekriterier 1.1.7: Anvende alarmsystem i forbindelse med brannvarsling 1. Forklar alarminstruksen om bord? 2. Hvor er alarminstruksene plassert på ditt fartøy? 3. Hvilke alarmer kjenner du til som er knyttet til brann og brannvarsling om bord? 4. Hvilke interne kommunikasjonsutstyr benyttes ved brann om bord? Kompetansekriterier 1.1.8: Betjene redningsutstyr, anvende nødprosedyrer og redegjøre for egne plikter i en nødssituasjon. 1. Redegjør for egne plikter i en nødssituasjon. 2. Hvilke ulike nød prosedyrer dere om bord? Forklar når disse trår i kraft. 3. Hvilket redningsutstyr finnes om bord og hvor er slikt utstyr plassert? 4. Hvem har ansvaret for at utstyret er i orden? Kompetansekriterier 1.1.9: Betjene brannpumper og andre slukkeanlegg og metoder 1. Hvor kan en starte/stoppe en nød-brannpumpe og en brannpumpe? 2. Hvilke typer håndslukkeapparat finnes om bord og hvor er de plassert? 3. I hvilke situasjoner er det fornuftig å benytte de ulike håndslukkeapparatene? Gi eksempler. 4. Forklar og beskriv hvilke faste slukkeanlegg som finnes om bord. 2

4 Kompetansekriterier : Evakuere maskinrommet etter oppsatte rutiner 1. Hvilke evakueringsmuligheter har du fra maskinrommet om bord ditt fartøy? 2. Hvem har kommandoen under en evakuering? Kompetansekriterier : Betjene nødstrømanlegg og nødlensepumpe 1. Hva er et nødstrømanlegg eller nødgenerator? 2. Hvilket utstyr får strøm fra nødtavlen? 3. Hvor finnes det nødlensing og hvordan og fungerer disse? 4. Hvor kan nødlensing startes? Kompetansekriterier : Identifisere merking av farlig last og sikre lasten i tråd med prosedyrer og forskrifter. 1. Hva er IMDG/ADR og hva omhandler det? 2. Hvilke prosedyrer finnes om bord ditt fartøy for lasting/lossing av farlig last? 3. Hvordan sikres farlig last? 3

5 Navigasjon på operativt nivå Kompetansemål 2.1: Planlegge å gjennomføre en reise og bestemme posisjon. (STCW koden, tabell A-II/1.1). Kompetansekriterier 2.1.1: Kunne bruke nautiske publikasjoner. 1. Forklar kartsystemet, retting av kart og andre publikasjoner på din båt. 2. Forklar innholdet og bruken av «Melding til sjøfarende» på følgende områder: a) Seilasdirektiver og skipsrutingsinformasjon b) Fortegnelse over lys- og tåkesignaler c) Tidevannstabeller d) Los publikasjoner e) Radio og Navigational Warnings Kompetansekriterier 2.1.2: Kunne velge kart i adekvat målestokk. 1. Forklar hvordan du assisterte dekksoffiserer i å forberede seilas og planlegge en sjøreise. 2. Hvordan velge å bruke hensiktsmessig skala for sjøkart ut fra ECS? Kompetansekriterier 2.1.3: Kunne sette kurser. 1. Hvordan brukes bok for feil ved kompass? 2. Hvordan vil du klargjøre: a) Kursskriver (hvis finnes)? b) Kursavviksalarm (hvis finnes)? 3. Hvordan vil du bergene og ta hensyn til avdrift og tidevannsstrøm? 4. Hvordan utfører du tidevannsberegning? Kompetansekriterier 2.1.4: Kunne beregne antatt tid for ankomst (ETA). 1. Hvordan beregner du: a) Distanse? b) Gjennomsnittsfart? c) Rettvisende kurs? d) Styrt kurs? e) Drift? 4

6 Kompetansemål 2.2.1: Gjennomføre en reise og bestemme posisjon. (STCW koden, tabell A-II/1.1). Kompetansekriterier : Kunne påvise og ta hensyn til kompassfeil ved kurser og peilinger. 1. Hvordan anvender du magnetisk misvisning og deviasjon? 2. Hvordan brukes og gjøres innførsel i bok for kompassfeil? Kompetansekriterier : Kunne observere synlige objekter og andre terrestriske navigasjonshjelpemidler i dagslys og om natten. 1. Hvordan utføres utkikktjeneste og rapporteres objekter i grader eller punkter på baugen? 2. Hvordan identifiseres navigasjonshjelpemidler, inkludert fyrlykter, sjømerker og bøyer? 3. Hvordan identifiseres stjernekonstellasjoner, større stjerner og forklar bruken av stjernekart? 4. Hvordan praktiseres kompasspeilinger og visuell posisjonsbestemmelse? 5. Beskriv IALA systemet for bøyer. Kompetansekriterier : Kunne bestemme posisjon ved terrestriske observasjoner som fyrlykter, bøyer og sjømerker. 1. Hvordan brukes sekstant, og forklar hvordan feil identifiseres og fjernes? 2. Hvordan: a) Praktiserer man vertikale og horisontale sekstantvinkler? b) Beregner man middagshøyde (distanse, gjennomsnittsfart, rettvisende kurs, styrt kurs og drift, ETA)? Kompetansekriterier : Kunne bestemme posisjon ved hjelp av alt elektronisk navigasjonsutstyr om bord. 1. Hvordan utføres: a) Prosedyrer for oppstart og klargjøring av radar? b) Radarplotting? c) Posisjonsbestemmelse ved radar? d) Parallell indeksering? 2. Hva er ARPA og hvordan brukes den? 3. Hva er radarens begrensning? 4. Hvordan utføres prosedyrene for: a) Oppstarting og klargjøring av AIS? b) Hvordan utføres en posisjonsbestemmelse ved GPS og evt. nødvendig korrigering? c)forklar og beskriv oppstart av ECDIS og ECS 5. Hvordan opereres ekkolodd og hvordan brukes informasjonen? 6. Hvordan opereres logg? 5

7 7. Hvordan utføres: a) Satellittnavigasjon og klargjøringsprosedyrer? b) Bruk av korreksjonstabeller? c) Posisjonsbestemmelse ved satellittnavigasjon? d) Posisjonsbestemmelse ved GPS? Kompetansekriterier : Kunne bestemme posisjon ved bestikkregning. 1. Forklar hvordan man beregner og tar hensyn til avdrift og tidevannsstrøm. 2. Hvordan utføres tidevannsberegninger? Kompetansekriterier : Kunne operere elektroniske systemer for posisjonsbestemmelse og navigasjon. 1. Hvordan utfører man oppstarting og klargjøringsprosedyre for skipets elektroniske systemer for posisjonsbestemmelse og navigering? 2. Hvordan anvendes: a) Radar? b) ARPA? c) WT/DF? Kompetansekriterier : Kunne bruke himmellegemer til å bestemme skipets posisjon. 1. Hvordan identifiseres stjernekonstellasjoner og hvordan brukes stjernekart? 2. Hvordan brukes kronometer? 3. Hvordan trekkes kronometer opp og justeres, og hvordan kontrolleres andre ur? 4. Hvordan brukes middagshøyden? 5. Hvordan gjøres bestikk opp (distanse, gjennomsnittsfart, rettvisende kurser, styrt kurs og drift, ETA)? Kompetansekriterier : Kunne styre skipet og etterkomme rorkommando, også på engelsk. 1. Gjør rede for de ulike typene kompass. 2. Hvordan etterkommer man rorordrer korrekt? 3. Hvordan styrer man etter magnetkompass? 4. Hvordan styrer man etter gyrokompass? 5. Har du tatt rortørn i perioder som sammenlagt utgjør minst 1.10 timer, eksklusive instruksjonsperioder? 6. Forklar hvordan man står til rors: a) Ved ankomst/avgang havn b) I kanal/elvepasseringer 6

8 Kompetansekriterier : Kunne operere styrekontrollsystemet. Kunne driftsprosedyrene og veksling fra manuell til automatisk kontroll og omvendt. Kunne justering av kontrollinstrumenter for optimal funksjon. 1. Forklar hvordan styresystemet og autopilot opererer. 2. Hva er korrekt prosedyre for veksling fra manuell styring til autopilot og omvendt? Kompetansekriterier : Kunne bruke og tolke informasjon fra meteorologiske instrumenter om bord. 1. Hvordan leser man av: a) Barometer og innstiller korrekt barometertrykk? b) Barograf og registrerer barometrisk tendens? c) Hygrometer og beregner duggpunkt? Kompetansemål 2.3.1: Opprettholde en sikker brovakt. (STCW koden, tabell A-II/1.1). Kompetansekriterier : Kunne gjøre forberedelser til reise, sjekke skipets dyptgående og se til at det nødvendige broutstyr er operativt og at riktig seilasinformasjon er tilgjengelig. 1. Forklar hvordan man fører dekksdagbok og hvilken betydning det har. 2. Hvordan synkroniseres urene på bro og i maskinrom? 3. Hvordan bruker man intern kommunikasjon og tester alarmsystemene? 4. Forklar hvordan man avleser dyptgående og sjekker fribord ved ankomst og avgang. 5. Hvordan sjekker og kalibrerer man måleinstrument for dyptgående, hvis en har? 6. Hvordan måles sjøvannets tetthet og hvordan beregnes dokkvannets oppdrift? 7. Beskriv hvordan du assisterte ved sjekk av: a) Broutstyr for styringskontroll b) Kommunikasjonssystem c) Alle andre navigasjonshjelpemidler før avgang 8. Hvordan skal skipet inspiseres før reisen for å sikre at skipet er sjøklart? Kompetansekriterier : Kunne assistere med å utføre skipsførerens/losens ordrer/direktiver. 1. Hvordan opererer man brokontroll, dvs. telegraf, lydsignal og telefoner? 2. Gjør rede for flaggreglene. 3. Hva har du iakttatt/observert hos brovakts offiser når skipet ankommer og forlater havn? 7

9 Kompetansekriterier : Kunne vise/tilkjennegi riktige lanterner, flagg, signalfigurer og lydsignaler. 1. Forklar hvordan brokontrollutstyr brukes, dvs. telegraf, fløyte og telefoner. 2. Gjør rede for flaggetikette. Kompetansekriterier : Kunne overvåke losens sikkerhet på betryggende måte ved bording og debarkering. 1. Beskriv hvordan man rigger en losleider, inkludert los heis, hvis det finnes. 2. Hvilke internasjonale krav settes til en losleider m/utstyr? Kompetansekriterier : Kunne varsle besetningen på riktig måte ved avgang fra eller ankomst til havn. 1. Forklar skipets prosedyre for varsling ved avgang og ankomst havn? Kompetansekriterier : Ved overtakelse av vakten, kunne forvisse seg om skipets posisjon, kurs og fart og sikre informasjon om trafikksituasjonen og eventuelle faremomenter for skipet. 1. Hva er vesentlig for å utføre en sikker brovakt? 2. Hva er korrekt prosedyre for overlevering av brovakt? 3. Hva var dine oppgaver/observasjoner da du fulgte med offiserer på runder: a) I sjøen? b) Til ankers? Kompetansekriterier : Kunne holde forsvarlig utkikk ved syn og lytting. 1. Forklar og beskriv skipets prosedyre ved utkikk Kompetansekriterier : Kunne bestemme skipets posisjon regelmessig, bedømme risiko for kollisjon og/eller grunnstøting og sette i verk de riktige tiltak. 1. Hva er prinsippene for sikkert vakthold som spesifisert i ICS' Bridge Procedures Guide? 2. Hva er grunnen til at man har nattordreboka? 3. Hva er dine oppgaver når du leder underordnede i vakttjeneste? 4. Hvordan assisterte du vakthavende offiser under ankervakt? Kompetansekriterier : Kunne regulere skipets kurs og fart etter trafikken, farvannet og de meteorologiske forhold. 1. Hvordan avleser og bruker man barometer, barograf og hygrometer? 2. Hvordan tar man sjø- og lufttemperaturer? 3. Hvordan koder og dekodifiserer man værrapporter? 4. Hvordan anslår man vindstyrke, retning og sjøgang? 5. Hvordan identifiserer man de vanligste regnskyer? 6. Hva avgjør om man skal justere kurs og/eller fart i tung sjø? 8

10 Kompetansekriterier : Kunne overvåke og kontrollere navigasjonsinstrumenter og registrere relevante aktiviteter og hendelser. 1. Hvordan gjøres fullstendige innførelser i dekksdagbok under vakten? 2. Hvordan opererer man ekkolodd og benytter informasjon som er innhentet? 3. Hvordan opererer man distanse/fartsregistratorer? 4. Hvordan opereres: a) Passivt radioutstyr, når en er utstyrt med det? b) Navtex? c) Værfax? Kompetansemål : Bruk av radar og ARPA til å opprettholde sikker navigasjon. (STCW koden, tabell A-II/1.1). Kompetansekriterier : Kunne utføre operasjonell sjekking og justere utstyret for riktig virkemåte. 1. Gjør rede for prosedyrene for klargjøring av radar og systemtesting. 2. Gjør rede for prosedyrene for klargjøring av sant bevegelsesbilde. 3. Gjør rede for radarens begrensninger. Kompetansekriterier : Kunne betjene, tolke og analysere informasjonen fra henholdsvis radar og ARPA. 1. Hvordan bestemmer man posisjon med radar? 2. Hvordan kryssjekker man radarposisjon med visuelle posisjonsberegninger? Kompetansekriterier : Kunne oppdage og beregne avstand og peiling til andre skip, deres kurs og fart, tid og avstand til nærmeste passeringspunkt for kryssende, møtende eller innhentende skip. 1. Hvordan praktiseres bestemmelse av CPA og TCPA? 2. Hvordan praktiseres parallell indekseringsteknikker? 3. Gjør rede for forskjellene mellom land og sjøstabilisering for ARPA. 4. Hvordan praktisere man plotting av radarmål? 5. Hvilke tiltak kan man iverksette for å unngå kritisk situasjon (sann bevegelses- og relativ bevegelsesbilde)? 9

11 Kompetansekriterier : Bruk Av ECDIS for å opprettholde sikker navigasjon 1. Forklare forskjellen mellom et rasterkart og et vektorkart 2. Forklar hvordan man bruker ECDIS til å innhente kartinformasjon via kartdisplayet: informasjon om registrator, utgivelsesnummer og oppdateringsstatus 3. Forklar forskjellen mellom offisiell ENC og uoffisiell ENC 4. Forklar faktorene i fastsettelsen av sikker passeringsavstand til kartlagte farer og demonstrere hvordan den settes 5. Forklar og beskriv feil som kan oppstå ved bruk av ECDIS enn de som finnes ved bruk av papirkart. 6. Forklar hvorfor overfartsplan bør inneholde informasjon om utstyrsstatus og backup-prosedyrer 7. Forklar behovet for å sjekke gyldigheten av data ved regelmessig sjekking av datakilder og visuell krys sjekking 8. Forklar hvorfor bruken av ECDIS ikke fritar navigatøren fra korrekt vakthold, ledelse og overvåking av alle datakildene 9. Forklar tiltak som skal tas i fall det oppstår feil i hoved-navigasjonssystemene 10. Forklar faren ved en tendens til å ha for mye tillit til databaserte systemer og tro på hva som helst som står på displayet/skjermen 11. Forklar prosessen for oppdatering av basekart og visning av oppdateringshistorikk Kompetansemål :Reagere i nødsituasjoner. (STCW koden, tabell A-II/1.1). Kompetansekriterier : Gjennom relevante øvelser kunne vise ferdigheter i å ta forholdsregler for beskyttelse av og sikkerhet for passasjerer og mannskap i nødsituasjoner. 1. Hvilke type øvelser gjennomføres på ditt skip? 2. Hvor ofte gjennomføres de enkelte øvelser? 3. Hvor finner du krav til hvilke øvelser og hvor ofte de skal gjennomføres? Kompetansekriterier : Gjennom relevante øvelser kunne vise ferdighet i å sette i gang de første tiltakene som skal iverksettes etter en kollisjon eller grunnstøting; første skadevurdering og havarikontroll. 1. Hvilke øvelse(r) gjennomføres på ditt skip i forbindelse med forebygging etter en kollisjon eller grunnstøting? 2. Hvor ofte gjennomføres slike øvelser? 3. Hvor finner du informasjon om hvor ofte slike øvelser skal gjennomføres? 10

12 Kompetansekriterier : Gjennom relevante øvelser kunne vise ferdighet i å handle korrekt ved redning av passasjerer fra sjøen, komme et skip i havsnød til unnsetning, og reagere på nødsituasjoner som oppstår i havn. 1. Hvordan er prosedyrene for brannøvelser i sjøen? 2. Hvilke prosedyrer skal følges i nødsituasjon ved: a) Hardtværskade? b) Kollisjon? c) Grunnstøting? d) Redning av overlevende? e) Redning av passasjerer fra sjøen? f) Oljeforurensningsulykke med skip? 3. Beskriv hvordan du deltok ved livbåtøvelser. 4. Hvordan har du deltatt i reaksjonsøvelser for en uspesifisert nødsituasjon? 5. Hvordan skiftes styringskontrollen til nødstyring og hvordan styrer man fra denne posisjon? 6. Beskriv hvordan du assisterte med å skifte nødstyringssystemene i styremaskinrommet. 7. Utarbeid en liste over landbaserte organisasjoner: a) Havnekontroll b) Brannvern c) Politi d) Ambulansetjeneste e) Taubåter f) Telefon eller andre kontaktmetoder 8. Hvilke prosedyrer skal følges i nødsituasjonsøvelse i havn for: a) Brann? b) Forurensningsulykke? 9. Hva er prosedyrene for å alarmere nødtjeneste i havn? 10. Hva er skipets beredskapsplan for forurensning? Kompetansemål 2.6.1: Reagere på et nødsignal til sjøs. (STCW koden, tabell A-II/1.1). Kompetansekriterier : Gjennom relevante øvelser kunne fastslå posisjonen til en enhet i nødsituasjon i relasjon til egen posisjon. 1. Hvordan opereres alt elektronisk navigasjonsutstyr som kreves for ditt skip og hvordan anvendes informasjonen til å fastsette skipets posisjon? 2. Hvordan plotter man posisjon etter data oppgitt fra enhet i nød? 3. For skip som ikke er utstyrt for International Global Distress and Safety System (GMDSS): a) Hva er pliktene og ansvaret til radiooffiser? b) Hvordan brukes autoalarm? c) Hvordan brukes VHF og MF radiotelefon med anvendelse av Standard Marine Communication Phrases (kun innehaver av ROC)? d) Hvordan opereres det automatiske radioutstyret i test? 4. For skip utstyrt med GMDSS, hva er pliktene og ansvaret til den som er pålagt å være radiooperatør i nødsituasjon? 5. Hvordan opereres GMDSS utstyret i test? 11

13 Kompetansekriterier : Gjennom relevante øvelser kunne foreta en foreløpig bedømmelse av situasjonen og informere skipsføreren. 1. Hvilke nødsignaler finnes, og hva betyr de forskjellige? 2. Hvorfor skal man nedtegne nødsignal en har sett eller mottatt i loggboken? 3. Hvordan finner man informasjon i fartøyets beredskapsplaner og instrukser i stående ordrer? 4. Hvordan assisterte du i å utarbeide en reaksjons- eller beredskapsplan? 5. Hvorfor fører man inn alle hendelser, tiltak og skipsførerens beslutninger i dekksdagboken? 6. Hvorfor er det viktig å vedlikeholde loggføring av kommunikasjon og tiltak? Kompetansemål 2.7.1: Bruke IMOs maritime standarduttrykk (Standard Marine Navigational Vocabulary) som avløst av IMO Standard Marine Communication Phrases og bruke engelsk i skriftlig og muntlig form. (STCW koden, tabell A-II/1.1). Kompetansekriterier : Kunne bruke IMOs Standard Marine Communication Phrases. 1. Hvordan brukes IMOs Standard Marine Communication Phrases med: a) Andre skip? b) Kyststasjonen? Kompetansekriterier : Kunne fylle ut standardiserte engelske nautiske rapporter eller formularer. 1. Hva menes med meteorologiske opplysninger og sjøsikkerhetsmeldinger? 2. Før en havnelogg på engelsk. 3. Fullfør vaktinnføringer på engelsk. 4. Hva er hensikten med dekksdagboken? Kompetansekriterier : Kunne kommunisere med andre skip og kyststasjoner. 1. Forklar prosessen for oppdatering av basekart og visning av oppdateringshistorikk 2. Forklar hvordan en rapporterer, under overoppsyn, i samsvar med skipets rapporteringskrav 3. Forklar hensikten med trafikktjenester for fartøy og hvordan man finner ut av gjeldende rapporteringskrav Kompetansekriterier : Kunne utføre pliktene til en offiser også med flerspråklig besetning. 1. Hva er viktig når man gir instruksjoner til et flerspråklig mannskap? 2. Hvordan leder man underordnede under fortøyningsoperasjoner? 12

14 Kompetansemål 2.8.1: Sende og motta informasjon gjennom optisk telegrafering. (STCW koden, tabell A-II/1.1). Kompetansekriterier : Kunne sende og motta morsesignaler med morselampe. 1. Hvordan vedlikeholdes og brukes Aldislampe og batteri? Kompetansekriterier : Kunne bruke den internasjonale signalboka til å tolke meldinger gitt med flagg og pendler. 1. Hva er meningen med at enkle bokstavflagg er heist? 2. Hvor finner man betydningen av at 3.1 eller 3 bokstaver er heist? 3. Hvordan praktiseres koding og dekoding ved bruk av den internasjonale signalboka? Kompetansemål 2.9.1: Manøvrere skipet. (STCW koden, tabell A-II/1.1). Kompetansekriterier : Kunne bruke tilgjengelig informasjon med hensyn til skipets svingradius og stoppedistanse når man tar hensyn til virkningene av dødvekt, dypegang, trim, fart og klaring under kjølen på svingradius og stoppedistanse. 1. Hvordan opereres styremaskin og tilhørende alarmer? 2. Har du observert styre- eller andre systembegrensninger ved normale manøver? 3. Hvordan finner du fram til informasjon om manøvrering? Kompetansekriterier : Kunne bruke tilgjengelig informasjon med hensyn til skipets svingradius og stoppedistanse under manøvrering, i det en tar hensyn til virkningene av minskning av klaring under kjølen når skipet er i bevegelse, grunt farvann o.l. virkninger. 1. Beskriv dine observasjoner ved minsking av klaring under kjølen når skipet er i bevegelse o.l. virkninger. 2. Beskriv hvordan du manøvrerte fartøyet under oppsyn. Kompetansekriterier : Kunne demonstrere forsvarlig ankringsprosedyrer. 1. Beskriv hvordan du assisterte ved forberedelse av fortøyning av: a) Trosser b) Wire c) Stoppere d) Telefoner e) Lamper f) Signaler g) Fendere h) Andre 13

15 2. Hvorfor må man ta forholdsregler mot kaldt vær for dampdrevet utstyr? 3. Hvordan startet og opererte du vinsjer og ankerspill under oppsyn? 4. Beskriv hvordan du kjører, hiver, bruker stoppere og setter fast fortøyninger under oppsyn. 5. Hva kjennetegner sikker håndtering av fortøyninger, spesielt med hensyn til syntetisk tauverk selvregulerende vinsjer? 6. Hvordan har du rigget leidere og gangveier under oppsyn av en offiser? 7. Beskriv hvordan du assisterte med å rigge: a) Utstyr for forhaling b) Utstyr for lossing 8. Hvorfor er det viktig å avlese dypgående og sjekke fribord ved ankomst og avgang? 9. Hvordan sjekker og kalibrerer man måleinstrument for dypgående, hvis en har? 10. Beskriv hva du observerte i følge med en offiser under fortøyningsoperasjoner: a) På broen b) Under ankring c) Sikring av taubåt 11. Forklar merking av ankerkjetting. 12. Beskriv hvordan du assisterte du ved: a) Forberedelse til ankring før "la falle" b) Hiving og sikring av anker for sjøtjeneste 13. Hva var dine oppgaver da du under oppsyn: a) Inspiserte kjettingkasse, baugtanker og andre rom forut? b) Forberedte og droppet anker? 14. Hvordan hiver du et anker, inspiserer det for skade og feil og sikrer det? 15. Hvorfor er det viktig å etterse beholdningen av tauverk som brukes i fortøyningsoperasjoner? 16. Hvorfor må man sette ut hindring for rotter? Kompetansekriterier : Kunne manøvrere for å redde en mann over bord. 1. Beskriv hva du gjorde i en mann over bord øvelse. 2. Har du under oppsyn praktisert "Williamson" vending eller annen metode for å posisjonere skipet for redning av mann over bord? Kompetansekriterier : Styring av skipet. 1. Demonstrere og dokumenter prosedyre for overlevering av roret 2. Demonstrer og dokumenter ved å styre etter magnetisk kompass og gyrokompass 3. Dokumenter styring inn og ut av havn 14

16 Lasting, lossing og stuing på operativt nivå Kompetansemål 3.1: Overvåke lasting, stuing, sikring og lossing av last og ha omsorg for last under reisen. (STCW koden, tabell A-II/1.1). Kompetansekriterier 3.1.1: Kunne lede klargjøring av lasterom og dyptanker for lasting. 1. Hva er sikker håndtering av lukedeksler, inkludert mekaniske luker? 2. Beskriv hvordan du assisterte med vanlig klargjøring av lasterom, inkludert utlegging av underlag for last. 3. Hvordan beregner man plasskapasitet disponibel for last? 4. Hvorfor er det viktig å rengjøre rennesten og brønner? 5. Hvorfor kontrolleres avløp i lasterom? 6. Hvordan kontrolleres rennestensavløp? 7. Hvordan åpnes en trykkventil? 8. Hva observerte du ved tankrengjøring under ledelse av en dekksoffiser? 9. Hvorfor må man bruke en sjekkliste for entring av lukket rom? 10. Hvordan inspiserer man ferskvannstanken? Kompetansekriterier 3.1.2: Kunne lede operasjon av skipets lasteutstyr. 1. Hvordan praktiserer man knoper, knuter, kroker og stropper? 2. Hvordan praktiserer man spleising av tauverk og wire? 3. List opp de forskjellige typene av tauverk og wire og forklar hvordan de brukes. 4. Hvordan åpnes nye kveiler av tauverk og wire? 5. Hvordan stuer man wire og tauverk under hensyn til holdbarhet? 6. Hvordan klargjøres løpere og stag? 7. Beskriv hvordan du assisterte med rigging av tungløfts lastebom. 8. Hvordan foretas sikkerhetsinspeksjon av lasterom, spesielt med hensyn til lukelemmer, leidere og annet utstyr? 9. Beskriv hvordan du assisterte med rigging av lys. 10. Hvordan starter, opererer og assisterer man med rutinemessig vedlikehold på sikker måte, vinsjer, bommer og kraner? Kompetansekriterier 3.1.3: Kunne lede lastingen. Kunne ta i betraktning innvirkningen av lasten, inkludert tunge løft, på skipet, sjødyktighet og stabilitet. 1. Beskriv hvordan du assisterte med ledelse og lasting. 2. Beskriv hvordan du assisterte med lastdokumentasjon. 3. Hvordan sjekker du at farlig last stues i samsvar med IMDG koden? 4. Hvordan inspiserer man lasteutstyret under operasjon? 5. Beskriv hvordan du assisterte med å skille last. 6. Hvordan utarbeider og tyder man lasteplaner? 15

17 7. Hvordan beregner man innlasting, stabilitet og belastning med bruk av belastningsdiagrammer, belastningsindikatorer eller dataprogram? 8. Skisser og forklar merking av fire ulike typer containere. 9. Beskriv de forskjellige typer containere. 10. Forklar riktige metoder for håndtering av containere. 11. Beskriv hvordan du assisterte med mottak, sjekking og stuing av skipsforsyninger og inntak av ferskvann. Kompetansemål 3.2.1: Overvåke stuing og sikring av last. (STCW koden, tabell A-II/1.1). Kompetansekriterier Kunne besørge solid stuing og sikring av all emballert last. 1. Beskriv hvordan du assisterte med å: a) Sikre last stuet under og på dekk b) Sikre containere c) Sjekke avstiving av dekkscontainere d) Sjekke avstiving av stykkgods stuet på åpen flate Kompetansekriterier : Kunne besørge skilling mellom bulklast og stykkgods hvis det kreves. 1. Beskriv hvordan du assisterte ved sortering av last.? 2. Hva er grunnen til at lastpartier skilles? Kompetansekriterier : Kunne påse at det tas nødvendige forholdsregler for å sikre ventilasjon og legge til rette for inspeksjoner under reisen. 1. Beskriv hvordan du assisterte under kontroll av lastventilasjon og temperaturer. 2. Hvordan trimmes ventilatorene? 3. Hvordan opereres ventilasjonsviftene? Kompetansekriterier : Kunne stuing og sikring av farlig, risikofylt og skadelig last og dens innvirkning på sikkerheten for skip og menneskeliv. 1. Sett opp en liste over alle containere med farlig last med IMO klassifisering og plassering om bord. 2. Forklar hvordan en identifiserer et produkt og håndteringsprosedyrer i IMDG koden. 3. Beskriv prosedyren som skal følges i tilfelle lekkasje fra farlig, risikabelt og skadelig lagringsplass eller last 4. Forklar begrunnelsene og behov for atskillelse av farlig, risikabelt og skadelig lagringsplass eller last 16

18 Kompetansemål 3.3.1: Overvåke omsorg for last under reisen. (STCW koden, tabell A-II/1.1). Kompetansekriterier : Kunne inspisere lasten med regelmessig mellomrom. 1. Hvorfor sjekkes tilkobling av kjølecontainere til skipets strømforsyning og hvor føres fortegnelse over daglig avlesning? 2. Hva var dine observasjoner i følge med vakthavende offiser på runder? Kompetansekriterier : Kunne protokollere alle inspeksjoner og de funn som er gjort. 1. Hvor føres de observasjoner du har gjort? 2. Hvilke krav stilles til slike inspeksjoner? Kompetansekriterier : Kunne sette i verk tiltak for å unngå skade på skip og last. 1. Hvorfor må en ta tilstand og temperaturer av flytende last? 2. Hvor avleses og protokolleres lufttemperaturer i lasterom? 3. Hvorfor må en se etter fortøyninger og landgang når skipet ligger ved kai? 4. Beskriv hvordan du assisterte med pålegging og sikring av luker og/eller lastetanklokk. 5. Hvilke oppgaver har man når man går sikkerhetsvakt på dekk? Kompetansemål 3.4.1: Overvåke lossing av lasten. (STCW koden, tabell A-II/1.1). Kompetansekriterier : Kunne inspisere luker, løfteutstyr og last før og under lossing. 1. Beskriv hvordan du under oppsyn har: a) Rigget og brukt stillinger og båtsmannsstol b) Løftet og senket lastebommer og kraner c) Overhalt bevegelige riggdeler d) Overhalt blokker og sjakler 2. Hvordan er blokker og sjakler merket? 3. Beskriv hvordan man foretar en befaring av alt lastbehandlingsutstyr sammen med overstyrmannen og hvordan testsertifikatene og andre involverte dokumenter skal forstås. 4. Beskriv hvordan du har assistert ved åpning, lukking og sikring av: a) Luker b) Isolerte plugger og deksler 5. Beskriv hvordan du har assistert ved: a) Håndtering av lukebjelker b) Ettersyn av lastekroker, kjettinger (slings) og svivler etc c) Sjekking av gangveier, leidere, rekkverk, containerholdere og annet containerutstyr 17

19 Kompetansekriterier : Kunne sørge for at all last blir losset i god stand. 1. Beskriv hvordan du har assistert med ledelse av lasting og lossing. 2. Beskriv hvordan du har assistert med lastdokumentasjon. 3. Hvorfor må man inspisere lasterom for eventuell gjenværende last før avgang? Kompetansekriterier : Kunne besørge tilfredsstillende trim, stabilitetssikring og belastning til enhver tid. 1. Hvilke hjelpemidler har du tilgjengelig om bord for å kunne besørge tilfredsstillende trim, stabilitetssikring og belastning til enhver tid? Kompetansekriterier : Kunne identifisere enhver skade på skipet eller lasten etter lossing og finne mulige årsaker. 1. Hvordan praktiseres bruk av: a) Kalkulatorer og computere? b) Belastningssøkere? c) Lastcomputere/kalkulatorer for trim og stabilitet? 2. Hva observerte du ved ballastoperasjon under ledelse av en dekksoffiser? 3. Beskriv hvordan du under oppsyn, holdt skipet i rett stilling under lasting/lossing ved hjelp av trimtanker. 4. Beskriv hvordan du har assistert ved rigging av belysningsutstyr. 5. Hvordan forestås en inspeksjon av lastområdene etter fullført lossing? 6. Hvorfor er det viktig å rapportere defekter og skader? 18

20 Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord Kompetansemål 4.1: Sikre at kravene om hindring av forurensning oppfylles. (STCW koden, tabell A-II/1.1). Mål for opplæringen er at kadetten skal: Kompetansekriterier 4.1.1: Kunne forvisse seg om at prosedyrene er vedtatt og blir fulgt og at alle spygatt er blokkert før bunkring. 1. Hvordan plugges og blokkeres spygatt i dekk? 2. Hvordan utføres skipets bunkringsprosess? 3. Beskriv din deltagelse under bunkring. 4. Hvordan er nødstopprosedyrene på skipet? Kompetansekriterier 4.1.2: Ved relevante øvelser kunne initiere øyeblikkelig undersøkelse for å finne årsak til forurensning. 1. Beskriv din deltagelse under en øvelse på å reagere på nødsituasjon for kontroll av oljesøl om bord. Kompetansekriterier 4.1.3: Ved relevante øvelser, kunne stoppe eller forebygge lekkasjer og spill av skadelige flytende og faste stoffer. 1. Hvordan brukes IMDG koden for å skaffe informasjon om farlig last og instrukser om håndtering? 2. Beskriv din deltagelse i øvelser for opprensing av spill fra farlig last. Kompetansekriterier 4.1.4: Kunne undersøke alle tanker og områder hvis det oppstår mistanke om skade. 1. Beskriv din deltagelse under øvelse i å reagere på nødsituasjon ved grunnstøting. 2. Hvordan utføres undersøkelse av lensetanker, kollisjonstanker, dobbelt bunn og andre tanker og hvor protokolleres informasjonen? Kompetansekriterier 4.1.5: Kunne utføre lensing, ballast og bunkringsoperasjoner. 1. Beskriv dekksoffiserens oppgaver under en: a) Ballastoperasjon b) Tankrensingsoperasjon 2. Gjør kort rede for kravene i MARPOL og vedleggene. 3. Hva er en oljedagbok og hvorfor føres den? 19

Utskriftsversjon av Webcadet Maskin

Utskriftsversjon av Webcadet Maskin Utskriftsversjon av Webcadet Maskin Rev. 03.des 2014 Sikkerhetsfamiliarisering Kompetansemål 1.1: Ditt skip (STCW koden, tabell A-III/1). Kompetansekriterier 1.1.1: Ditt skip 1. Når ble fartøyet bygd og

Detaljer

- 1 - VEDLEGG III Tabell A-II/1 Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for vakthavende dekksoffiser på skip med bruttotonnasje på 500 eller mer

- 1 - VEDLEGG III Tabell A-II/1 Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for vakthavende dekksoffiser på skip med bruttotonnasje på 500 eller mer - 1 - VEDLEGG III Tabell A-II/1 Spesifikasjon av minstenormer for for vakthavende dekksoffiser på skip med bruttotonnasje på 500 eller mer Opplæring og bedømmelse etter tabell A-II/1 (1) Kravene til etter

Detaljer

Hvordan føre. registreringsboka? Maritimt Opplæringskontor gir deg tipsene. Maritimt Opplæringskontor

Hvordan føre. registreringsboka? Maritimt Opplæringskontor gir deg tipsene. Maritimt Opplæringskontor Hvordan føre registreringsboka? gir deg tipsene. Innholdsregister Dette heftet håper vi i kan være til hjelp for kadetter og andre som er involvert i prosessen med utfylling av registreringsbøker. Mer

Detaljer

Grunnopplæring for sjøtilsatte

Grunnopplæring for sjøtilsatte 1 of 64 07.02.2011 20:52 Grunnopplæring for sjøtilsatte Startside Om kurset Dette kurset skal gi deg et lite innblikk i Hurtigruten, hvilke krav som stilles for å jobbe på våre skip samt gi deg en grunnleggende

Detaljer

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL Gjeldende fra dato: 01.06.2014 Revisjon nr: 2 Rev. dato:01.03.2014 Side: 2 INNHOLD: 1 Hierarki over retningslinjer for fartøyoperasjoner... 3

Detaljer

Sjøfartsdirektoratet. Norwegian Maritime Directorate

Sjøfartsdirektoratet. Norwegian Maritime Directorate Sjøfartsdirektoratet Norwegian Maritime Directorate S I K K E R H E T O M B O R D T E M A H E F T E 2 2 T E M A H E F T E 2 : S I K K E R H E T O M B O R D B ÅT OG UTSTYR INNHOLDSFORTEGNELSE BÅT OG UTSTYR..............

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Vernearbeid på Norske skip

Vernearbeid på Norske skip Vernearbeid på Norske skip Forfatter Jørn Ola Tranvåg (Ph.D) Rettigheten til boken tilhører Tranvåg Maritime AS. Deler av eller hele innholdet må ikke kopieres eller videre distribueres uten forfatter

Detaljer

temahefte 2 mars 05 13-04-05 18:24 Side 1

temahefte 2 mars 05 13-04-05 18:24 Side 1 temahefte 2 mars 05 13-04-05 18:24 Side 1 S I K K E R H E T O M B O R D T E M A H E F T E 2 temahefte 2 mars 05 13-04-05 18:24 Side 2 2 T E M A H E F T E 2 : S I K K E R H E T O M B O R D T E M A H E F

Detaljer

S T YRINGSREGLENE S JØMANNSKAP VIKEREGLER INNHOLDSFORTEGNELSE FOR MOTORBÅTER

S T YRINGSREGLENE S JØMANNSKAP VIKEREGLER INNHOLDSFORTEGNELSE FOR MOTORBÅTER P R A K T I S K S E I L A S T E M A H E F T E 4 2 3 S JØMANNSKAP S T YRINGSREGLENE INNHOLDSFORTEGNELSE SJØMANNSKAP............... s 2 STYRINGSREGLENE............. s 3 LANTERNER.................. s 5 SPESIALLYS

Detaljer

Fjøsførerkurs. Internt båtførerkurs for bruk til kursing i bruk av klubbens båtmateriell. Dykkergruppa NTNUI Trondheim

Fjøsførerkurs. Internt båtførerkurs for bruk til kursing i bruk av klubbens båtmateriell. Dykkergruppa NTNUI Trondheim Fjøsførerkurs Internt båtførerkurs for bruk til kursing i bruk av klubbens båtmateriell Dykkergruppa NTNUI Trondheim Utstyr du har tilgang til som Fjøsfører: Kompressorer: Spena, bauer 130l turkompressor

Detaljer

BÅTFØRERPRØVEN. Pensum

BÅTFØRERPRØVEN. Pensum BÅTFØRERPRØVEN Pensum 2010 1 INNHOLD: Kap. 1 båten s. 3 Kap. 2 sikkerhetsutstyr s. 17 Kap. 3 turplanlegging s. 26 Kap. 4 sjømannskap s. 31 Kap. 5 sjøveisreglene s. 40 Kap. 6 sjømerker s. 50 Kap. 7 navigasjon

Detaljer

Rapport fra Kystverket

Rapport fra Kystverket ROCKNES -ULYKKEN Rapport fra Kystverket 23. november 2004 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn for rapporten... 5 1.2 Generelt om Kystverkets ansvarsområder... 5 1.3 Nærmere

Detaljer

Båtførerprøven. Obligatorisk for fører av båter. Under 16: over 8 m med mer enn 25 hk. Mindre enn 10 hk Mindre enn 10 knop. Unntak: født før 1.1.

Båtførerprøven. Obligatorisk for fører av båter. Under 16: over 8 m med mer enn 25 hk. Mindre enn 10 hk Mindre enn 10 knop. Unntak: født før 1.1. Velkommen! Båtførerprøven Obligatorisk for fører av båter over 8 m med mer enn 25 hk Unntak: født før 1.1.1980 Under 16: Mindre enn 10 hk Mindre enn 10 knop Båtførerprøven Digital test Kan ta prøven fra

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

GDF SUEZ E&P Norge AS spesifikke retningslinjer. Tillegg til NWEA og OLF Kapteinshåndbok

GDF SUEZ E&P Norge AS spesifikke retningslinjer. Tillegg til NWEA og OLF Kapteinshåndbok GDF SUEZ E&P Norge AS spesifikke retningslinjer. Tillegg til NWEA og OLF Kapteinshåndbok GDF_NO-#104311-v1-Tillegg_til_kapteinsha ndbok.docx Page 1 of 16 Innhold : 1 Generelt... 3 1.1.1 Formål... 3 1.1.2

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk Telefon: 23 08 87 32 Telefaks: 23 08 87 31 Telefon: 23 06 31 00 Telefaks: 23 06 31 01 www.fellesforbundet.no www.arbeidstilsynet.no, tlf: 815 48 222 Tlf: 73 87 09 50,

Detaljer

Veiledning. Veiledning til landtransportforskriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security)

Veiledning. Veiledning til landtransportforskriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security) Veiledning Veiledning til landtransportforskriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security) Innhold Innledning................................................................................ 3 1

Detaljer

Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 22. desember 2011 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) 2, 6, 7, 16

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr. 01.01.2014 Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

NORSOK STANDARD Utgave 1, juni 2007. Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land

NORSOK STANDARD Utgave 1, juni 2007. Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land NORSOK STANDARD R-005N Utgave 1, juni 2007 Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land Denne NORSOK-standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i

Detaljer

VEILEDNING. Veiledning til landtransport - for skriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring. (security)

VEILEDNING. Veiledning til landtransport - for skriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring. (security) 10 VEILEDNING Veiledning til landtransport - for skriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security) Innhold Innledning................................................................................

Detaljer

NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: 20.06.2011 Side: 1

NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: 20.06.2011 Side: 1 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: 20.06.2011 Side: 1 KRAV TIL FORKUNNSKAPER (Norsk olje og gass e-læringspakke) Hensikt/ Etter endt opplæring

Detaljer

Kapittel 1: Båten. Den store norske. Båtførerprøven. av skipper Jon Warhuus. Komplett pensum til båtførerprøven med eksamensoppgaver

Kapittel 1: Båten. Den store norske. Båtførerprøven. av skipper Jon Warhuus. Komplett pensum til båtførerprøven med eksamensoppgaver Den store norske Båtførerprøven av skipper Jon Warhuus Komplett pensum til båtførerprøven med eksamensoppgaver 1 Copyright 2009 by Jon Warhuus ALL RIGHTS RESERVED Copyright Monstro bok 2009 1. opplag 2009

Detaljer

Rapport om tiltak. For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger

Rapport om tiltak. For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger Rapport om tiltak For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger 10. februar 2009 Rapport fra Sjøfartsdirektoratet 1 FORKORTELSER Forkortelser - regelverk og retningslinjer Arbeidsmiljøforskriften:

Detaljer

Statoil spesifikke retningslinjer. Tillegg til GOMO og Opersasjonsmanual for Offshore service fartøy Norsk sokkel

Statoil spesifikke retningslinjer. Tillegg til GOMO og Opersasjonsmanual for Offshore service fartøy Norsk sokkel Statoil spesifikke retningslinjer. Tillegg til GOMO og Opersasjonsmanual for Offshore service fartøy Norsk sokkel Gradering: Open Status: Final Side 1 av 18 Tittel: Statoil spesifikke retningslinjer. Tillegg

Detaljer

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT)

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) Nr.: 088 Gjeldende fra dato: 29.09.2003 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 01.03.06 Side: 2 1. INNHOLD 1 Innledning...4 1.1 Formål, omfang

Detaljer

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269.

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269. Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER Del 1 Håndbok 269 Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Del 1: Tilpasning til

Detaljer

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen.

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. LIFTLUX Modell 203-24 Serienummer fra og med 15548 Inkluderer Serienummer 12378

Detaljer