Utskriftsversjon av Webcadet Maskin

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utskriftsversjon av Webcadet Maskin"

Transkript

1 Utskriftsversjon av Webcadet Maskin Rev. 03.des 2014

2 Sikkerhetsfamiliarisering Kompetansemål 1.1: Ditt skip (STCW koden, tabell A-III/1). Kompetansekriterier 1.1.1: Ditt skip 1. Når ble fartøyet bygd og hvor? 2. Hva er skipets data (loa, bredde, brutto- og nettotonnasje, bunkerskapasitet, motor med mer)? 3. Beskriv skipets Navigasjons- og kommunikasjonsutstyr 4. Beskriv skipets redningsutstyr 5. Beskriv skipets Brannslukningsutstyr 6. Beskriv skipets Miljøvernutstyr 7. Beskriv skipets fortøyningsutstyr 8. Beskriv skipets Laste/losseutstyr Kompetansekriterier 1.1.2: Utføre arbeid og funksjoner i tråd med regler for helse, miljø og sikkerhet. 1. Hvordan og når skal personlig verne- og sikkerhetsutstyr brukes? 2. Hvem har ansvaret for at personlig verne- og sikkerhetsutstyr er i orden? 3. Dersom du mangler eller har skader på verne- eller sikkerhetsutstyr, hvem henvender du deg til? 4. Hvem må du henvende deg til for å få en godkjent arbeidstillatelse? 5. Hva er en risiko analyse? 6. Hvordan og når foretas en risiko analyse om bord? 7. Hvordan er HMS arbeidet organisert på ditt fartøy? (Også kalt ASH, arbeid, sikkerhet og hels 8. Hvorfor er det så viktig at alle om bord har fokus på HMS? 9. Hvem er verneombud om bord og hvilken oppgave har denne/ disse personen(e)? 10. Hvilke oppgaver har du som kadett i HMS arbeidet om bord? 11. Hvor finner en regelverket for AHS? Kompetansekriterier 1.1.3: Forklare hvordan ISM-koden påvirker den daglige driften og egen beredskapsfunksjon om bord. 1. Forklar hensikten med ISM-koden. 2. Med ISM-koden kom kravet til et Safety Management system,-sms. Hva har det å si for ditt rederi? 3. Hvordan er det hierarkiske systemet bygget opp om bord en båt? Hvorfor må det være slik? 4. Sett inn navn på de viktigste personene i rederiet ditt og hvilken rolle de har. 5. Hvem er utpekt person i rederiet ditt, og hva er hans/hennes oppgave? 6. Forklar egen beredskapsfunksjon om bord? 7. Hva er IMO? 8. Hva er ILO - MLC 2006 og hva betyr denne for driften av skipet? 9. Hva er ITF? 10. Er de norske sjømannsorganisasjonene med sine tillitsvalgte en del av ISM?

3 Kompetansekriterier 1.1.4: Finne fram og bruke produkt og HMS-datablader og beskrive retningslinjer for oppbevaring og merking av kjemikalier og helseskadelige stoffer. 1. Hva er et datablad og hvilken informasjon finner du her? 2. Hvor finner du databladet til et produkt om bord? 3. Hvilke retningslinjer finnes om bord i ditt fartøy for bruk av kjemikalier? 4. Ta for deg to-tre produkter om bord og forklar hvordan disse stoffene skal håndteres? 5. Hvilke førstehjelpsbehandlinger ville du startet om en av dine kollegaer ble eksponert for ett av disse produktene? 6. Hvorfor skal det skrives logg for kjemikalier som blir tatt om bord og levert ut? Kompetansekriterier 1.1.5: Forklare hvordan man skal forebygge og begrense forurensning. 1. Hva er MARPOL og hva omhandler dette? 2. Hva er SOPEP og hva omhandler dette? 3. Hvilket utstyr har dere om bord som kan begrense/hindre forurensing og hvor er utstyret plassert? Kompetansekriterier 1.1.6: Registrere avvik og skrive avviksrapporter 1. Når kan en avviksrapport skrives? 2. Hvorfor har vi avviksrapportering om bord? 3. Hvem skal du levere avviksrapporten til om bord? 4. Hvem kan skrive en avviks rapport? Kompetansekriterier 1.1.7: Anvende alarmsystem i forbindelse med brannvarsling 1. Forklar alarminstruksen om bord? 2. Hvor er alarminstruksene plassert på ditt fartøy? 3. Hvilke alarmer kjenner du til som er knyttet til brann og brannvarsling om bord? 4. Hvilke interne kommunikasjonsutstyr benyttes ved brann om bord? Kompetansekriterier 1.1.8: Betjene redningsutstyr, anvende nødprosedyrer og redegjøre for egne plikter i en nødssituasjon. 1. Redegjør for egne plikter i en nødssituasjon. 2. Hvilke ulike nød prosedyrer dere om bord? Forklar når disse trår i kraft. 3. Hvilket redningsutstyr finnes om bord og hvor er slikt utstyr plassert? 4. Hvem har ansvaret for at utstyret er i orden? 2

4 Kompetansekriterier 1.1.9: Betjene brannpumper og andre slukkeanlegg og metoder 1. Hvor kan en starte/stoppe en nød-brannpumpe og en brannpumpe? 2. Hvilke typer håndslukkeapparat finnes om bord og hvor er de plassert? 3. I hvilke situasjoner er det fornuftig å benytte de ulike håndslukkeapparatene? Gi eksempler. 4. Forklar og beskriv hvilke faste slukkeanlegg som finnes om bord. Kompetansekriterier : Evakuere maskinrommet etter oppsatte rutiner 1. Hvilke evakueringsmuligheter har du fra maskinrommet om bord ditt fartøy? 2. Hvem har kommandoen under en evakuering? Kompetansekriterier : Betjene nødstrømanlegg og nødlensepumpe 1. Hva er et nødstrømanlegg eller nødgenerator? 2. Hvilket utstyr får strøm fra nødtavlen? 3. Hvor finnes det nødlensing og hvordan og fungerer disse? 4. Hvor kan nødlensing startes? Kompetansekriterier : Identifisere merking av farlig last og sikre lasten i tråd med prosedyrer og forskrifter. 1. Hva er IMDG/ADR og hva omhandler det? 2. Hvilke prosedyrer finnes om bord ditt fartøy for lasting/lossing av farlig last? 3. Hvordan sikres farlig last? 3

5 Maskineri på det operative nivået Kompetansemål 2.1: Bruke passende verktøy for montering og reparasjoner som typisk utføres om bord på skip. (STCW koden, tabell A-III/1). Bruk av passende verktøy. Kompetansekriterier 2.1.1: Kunne gjenkjenne karakteristika og begrensninger ved materialer som benyttes i konstruksjon og reparasjon av skip og utstyr. Kompetansekriterier 2.1.2: Kunne velge og bruke spesialverktøy for arbeid på spesielt maskineri og utstyr, dvs. pumper, separatorer o.l. 1. Hvilket maskineri eller utstyr har du utført eller deltatt i reparasjoner på? 2. Angi hvilket spesialverktøy som ble brukt i forbindelse med demontering, ettersyn og montering. Kompetansekriterier 2.1.3: Kunne velge og bruke riktig materiale. 1. Hvordan velge rett material for vedlikehold? 2. Hvordan velge rett material for montering av nytt eller utskiftet utstyr? Kompetansekriterier 2.1.4: Kunne bruke maskinverktøy for montering og reparasjon. 1. Er det behov for å lage deler ombord i fartøyet, i så fall hvilke deler? 2. Hvilket maskinverktøy ble evt. brukt? Kompetansemål 2.2.: Bruke håndverktøy og måleutstyr for demontering, vedlikehold, reparasjon og sammensetting av skipsmaskineri og utstyr. Kompetansekriterier : Kunne velge og bruke håndverktøy for demontering, inspeksjon, reparasjon og sammensetting av utstyr. 1. Hva slags skipsmaskinanlegg og utstyr har dere om bord, og hvilket håndverktøy har du brukt? 4

6 Kompetansekriterier : Kunne velge og bruke vanlig og spesielt måleutstyr. 1. Hvilket måleutstyr brukes for maskiner ombord i skipet? 2. Hvordan brukes disse? Kompetansekriterier : Kunne finne frem til og bruke relevante håndbøker og tolke tegninger, diagrammer, skisser og instruksjoner. 1. Hvordan oppbevares håndbøker og tegninger ombord? Kompetansemål 2.3.1: Bruke håndverktøy, elektrisk og elektronisk måle- og testutstyr for å finne feil og for vedlikehold og reparasjon (STCW koden, tabell A-III/1). Kompetansekriterier : Kunne finne frem og tolke relevante håndbøker. 1. Beskriv hvordan du assisterte ved sjekkrutiner og testing av elektroniske kontrollsystemer. 2. Beskriv hvordan du har assistert ved vedlikehold av elektriske, elektroniske eller pneumatiske kontrollsystemer. 3. Hva er hovedtavle og konsoll layout? 4. Hvor finner du kontrollutstyr? 5. Hvordan opereres nødtavlen? 6. Hvordan er prosedyrene for isolering av tavle ved brann i hovedtavle? Kompetansekriterier : Kunne velge test- og måleutstyr. 1. Hvordan måles spenning, strøm, og resistans i elektriske enheter? Kompetansekriterier : Kunne bruke test- og måleutstyr og tolke resultatene. 1. Hvordan utføres rutinemessig sjekking og testing av hydrauliske og pneumatiske kontrollsystemer, og hvor ofte? 2. Hvordan utføres Megger testing av isolasjonsmotstand og kontinuitetstesting? 3. Beskriv hvordan du har assistert ved feilsøking på hydrauliske og pneumatiske kontrollsystemer. 4. Beskriv hvordan du har assistert ved feilsøking på elektroniske kontrollsystemer. 5. Beskriv hvordan du har assistert ved lokalisering av jordfeil. 5

7 Kompetansekriterier : Kunne reparere feil og korrigere feilfunksjoner. 1. Har du assistert med vedlikehold, reparasjon og feilsøking på elektroniske kontrollsystemer? Angi komponenter: a)... b)... c)... d)... e) Har du assistert med vedlikehold, reparasjon og feilsøking på elektriske vekselstrømsystemer? Angi komponenter: a)... b)... c)... d)... e) Har du assistert med vedlikehold, reparasjon og feilsøking på elektriske likestrømsystemer? Angi komponenter: a)... b)... c)... d)... e) Har du reparert lekkasjer på ledning for: a) Damp? b) Vann? c) Annet?... 6

8 Kompetansemål: Opprettholde en sikker maskinvakt (STCW koden, tabell A- III/1). Kompetansekriterier : Kunne avløse og overta vakt. 1. Hva er korrekte prosedyrer for overlevering/overtakelse av vakt: a) I sjøen? b) I havn? c) Hvilke regelverk regulerer dette? Kompetansekriterier : Kunne forklare oppstartingsordre og maskinsjefens spesielle instrukser i relasjon til betjening av skipets systemer og maskineri. 2. Beskriv oppstart rutiner på ditt skip Kompetansekriterier : Kunne forklare de ulike sider ved alt arbeid som utføres på maskineriet og systemer, personellet som er involvert og potensiell risiko. 1. Redegjør for vaktrutine med regelverkshenvisning: a) I sjøen b) Under land c) Til ankers 2. Forklar hvordan rutinemessig sjekk av at indikatorene viser riktig vannivå på kjeler, tanker osv.utføres. 3. Hvorfor blåser man ned spyleluftdrenering? 4. Hvordan sikrer du at automatisk drenering fungerer riktig? 5. Hvordan sjekkes skjerming av høytrykkspumpe og brennstoffrør? 6. Hvorfor er det viktig å rengjøre luftsiden av turbolader? 7. Hvorfor utføres kjelevannsbehandling? 8. Hvordan kontrollerer man at kjelen fungerer riktig, inkludert vannivå og brenner? 9. Hvorfor utføres sotblåsing og tilhørende prosedyrer? 10. Hva ser du etter når du kontrollerer alle startluftflasker? Kompetansekriterier : Kunne beregne nivået og, når det hører med, tilstanden på vannet eller slam i lensebrønner, sloptanker, bunkerstanker, ferskvannstanker, kloakktanker og andre spesielle krav for bruk eller deponering av innholdet i disse. Beregninger som er foretatt på følgende steder: 1. Foreta manuell peiling av selvvalgt tank 2. Forklar fyllingsgrad 3. Foreta manuell beregning av nivået i tanken 7

9 Kompetansekriterier : Kunne beregne tilstand og nivå for olje i bunkerstanker, setlingstank, dagtank og annet utstyr for lagring av brennstoffer. Beregninger som er foretatt på følgende steder 1. Forklar rutiner for oljeprøve og hvor lenge skal disse oppbevares 2. Forklar hvordan nivået overvåkes i bunkertank, setlingstank og dagtank. 3. Hva har temperaturen å si for tilstanden på oljen Kompetansekriterier : Kunne de spesielle krav til system for deponering av sanitær/kloakk og alternativer for slik deponering for reisens varighet. 1. Hvilket regelverk regulerer dette? 2. Hvordan håndteres sanitær kloakk om bord på ditt skip Kompetansekriterier : Kunne reagere på driftsstans og nødsituasjoner. 1. Hvilke tiltak må tas under øvelser på følgende nødsituasjon: a) Brannøvelse? b) Evakueringsøvelse? c) Driftsstansøvelse? 2. Hvilket internkommunikasjonssystemet som skal brukes? 3. Hvorfor er det viktig å identifisere alle rømningsveier fra maskinrommet? 4. Forklar nødstyringsprosedyre 5. Gjør rede for prioritering av tiltak for gjenoppretting av driften. Kompetansekriterier : Kunne bedømme tilstand og virkemåte, der det er aktuelt, for overvåkings- og kontrollutstyr. 1. Hvilke overvåknings- og kontrollutstyr er normalt i forbindelse med kjeledrift og forklar virkemåten til disse. 2. Hvilket overvåkings- og kontrollpultutstyr finnes det på båten? 3. Hvilket utstyr opereres manuelt? 4. Hva er det som kan forårsake feil på utstyret eller uheldige omstendigheter ved skipet? 8

10 Kompetansekriterier : Kunne skifte over fra automatisk fjernkontroll til lokal kontroll for alle systemer. 1. Hvordan skifter man over til stand-by system for: a) Hovedmaskin? b) Generatorer? c) Pumper? d) Styremaskin? 2. Hvordan gjør man klar for manøvrering? Kompetansekriterier : Kunne holde à jour maskinromsloggbok og registreringer. 1. Hva er maskinromsdagbok, hva inneholder denne og er det regelverk for føring av dagbok? 2. Finnes det andre loggbøker/dagbøker som føres og hva inneholder disse? 3. Hvor og hvorfor registreres alarmer? 4. Beskriv hvordan du har observert og notert normale driftstemperaturer og trykk. Kompetansekriterier : Kunne beskrive de forskjellige alarmsystemer for maskinrom og skille mellom de ulike alarmer, spesielt alarm for brannslukningsmiddel. 1. Beskriv de forskjellige maskinromsalarmene Kompetansekriterier : Kunne gå runder på maskineri- og styremaskinrom for å observere og rapportere funksjonsfeil eller skader på utstyr, og under ledelse utføre rutinemessige justeringer, nødvendig retting og andre nødvendige oppgaver. Kompetansemål: Bruke engelsk skriftlig og muntlig (STCW koden, tabell A-III/1). Kompetansekriterier: Kunne bruke maskineripublikasjoner, betjeningshåndbøker og feilfinningsinstruksjoner som er skrevet på engelsk. Angi engelske publikasjoner eller håndbøker som er brukt:

11 Kompetansekriterier : Kunne fylle ut standardiserte maskinerirapporter og formularer på engelsk. 1. Utarbeid selskapets rapporter på engelsk for: a) Overhaling av hjelpemaskineri b) Overhaling av kompressor c) Overhaling av separator Kompetansekriterier : Kunne kommunisere med andre om sikkerhetsrelaterte oppgaver. 1. Kunne gi og motta ordrer på engelsk. Kompetansemål 2.6.1: Betjene hoved- og hjelpemaskineri og tilknyttede kontrollsystemer (STCW koden, tabell A-III/1). Kompetansekriterier : Kunne klargjøre maskineri for avgang. 1. Tegn et skjema over hovedmaskinerisystemet der hovedkomponentene visest. 2. Hvordan bekrefter man bro- og maskinromskommunikasjon? 3. Hvordan sjekkes startluftkompressor og hvordan klargjøres startluftsystemet? 4. Hvordan klargjøres hoved- og hjelpemaskineri for en sjøreise? Kompetansekriterier : Kunne klargjøre og teste styremaskin før avgang. 1. Forklar hvordan du klargjør og tester styremaskin for avgang Kompetansekriterier : Kunne betjene hoved- og hjelpemaskineri. 1. Tegn en skisse av hovedsystemet for skipet, henholdsvis for: a) Hovedmaskin b) Hjelpemaskineri c) Hjelpeutstyr 2. Hvordan starter man hovedmaskineri fra lokal- og fjernkontrollposisjoner? 3. Hvordan utfører man sjekking av hovedmaskineri og aksling etter oppstarting? 4. Hvordan skifter man over hoved- og stand-by kompressor til normal drift? 5. Hvordan skal man reagere på instruksjoner fra broen og operere hovedmaskinerikontrollen under manøvrering? 6. Hvordan utføres vannvask av eksosside på turbolader? 7. Hvordan skiftes lokal/manuell maskinkontroll og systemer til henholdsvis fjern/automatisk kontroll? 10

12 8. Hvordan justeres og/eller rapporteres unormale situasjoner og hvorfor fører man logg for det? 9. Hvordan sjekkes oljedampdetektor for veivromsolje og hvilke tiltak må settes i verk i tilfelle alarm? 10. Hvordan sjekker man pådragsregulator? 11. Hvordan finner man ut bremsehestekrefter? 12. Hvordan opptar eller avleser man kraftdiagram og hvordan anslår man effektivt trykk og indikert effekt? 13. Beskriv hvordan du skifter mellom smøreoljekjølere. 14. Beskriv hvordan du skifter mellom ferskvannskjølere. 15. Hvordan utføres rutinemessig testing av: a) Kjølevann? b) Brennolje? c) Smøreolje 16. Beskriv hvordan man stopper ned hovedmaskineri og hjelpesystemer. 17. Hvordan fylles en kjele og fyres opp fra kald tilstand? 18. Hvordan økes brennoljetemperaturen fra kald tilstand til riktig nivå? Kompetansemål: Betjene pumpesystemer og tilknyttede kontrollsystemer (STCW koden, tabell A-III/1). Kompetansekriterier : Kunne betjene lense- og ballastpumpesystemer. 1. Lag en skisse som viser: a) Ballastvann systemet b) Lensevanns systemet 2. Beskriv i korte trekk hvordan: a) Tømming av ballast b) Ballasting c) Stripping av tanker 3. Hvilket regelverk beskriver lens- og ballast operasjoner? 4. Hvilke nødtiltak for lensing må utføres i tilfelle oversvømmelse? 5. Beskriv de mulige kryssforbindelser. 6. Hvordan brukes en ballastvannsseperator (olje-vannseparator)? 11

13 Kompetansekriterier : Kunne betjene bunkerspumpesystemer. 1. Skisser et linjediagram av bunkerssystemer for brennolje. 2. Beskriv hvordan du under oppsyn har overført brennolje fra bunkers- til dagtanker under observasjon av alle krav til forebyggelse av sikkerhet, stabilitet og forebyggelse av forurensning. 3. Hvordan brukes dag- og setlingstanker? 4. Hvordan startes og opereres separatorer? 5. Hvordan dreneres vann/slam fra setlingtanker? 6. Beskriv hvordan du har assistert ved planlegging av: a) Bunkring b) Overføring av brennolje fra bunkerstanker til reservetanker Kompetansekriterier : Kunne betjene lastepumpesystemer. 1. Beskriv hvordan du har assistert ved lasting og lossing av lastetanker. Kompetansekriterier : Kunne utføre rutinemessige pumpeoperasjoner. 1. Hvordan opereres en oljelossingsmonitor og en ballastvannsmonitor? 2. Hvordan er kravene til forebyggelse av forurensning? 3. Hvordan åpner man separatorene, renser alle delene og setter de sammen igjen? 12

14 Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på det operative nivået Kompetansemål: 3.1 Betjene vekselstrømsgeneratorer, generatorer og kontrollsystemer (STCW koden, tabell A-III/1). Kompetansekriterier 3.1.1: Kunne finne frem og bruke relevante håndbøker, tegninger, diagrammer og instruksjoner. 1. Beskriv hvordan du har assistert med rutinesjekking og testing av elektroniske kontrollsystemer. 2. Skisser i diagramform et arrangement av systemet for det elektriske distribusjonssystemet fra generator med indikasjon av: a) Hovedkretsbrytere b) Nødtavleforbindelse c) Brytere d) Transformatorer e) Landtilkobling. Kompetansekriterier 3.1.2: Kunne klargjøre start, kopling og omkopling av vekselstrømgeneratorer eller generatorer. 1. Hvordan forbereder du starting, manuelt og fjernkontrollert? 2. Hvordan utføres sjekking etter start og hvorfor? 3. Hvordan sjekker du at alle kontroller fungerer riktig? 4. Forklar hvilke brytere som finnes og hvordan en résetter for: a) Overbelastning b) Retureffekter c) Lavfrekvenser 5. Hvordan sjekker man alarm for vannkjølt generator? Kompetansekriterier 3.1.3: Kunne starte, kople og kople om vekselstrømgeneratorer eller generatorer. 1. Beskriv hvordan man starter og kjører opp frekvens for akselgenerator og nødgenerator. 2. Hvordan justerer man belastningsfordeling på maskiner i parallell drift? 3. Hvordan fjerner man belastning fra en maskin i parallell drift, i tillegg til å stoppe og sikre maskinen? 4. Hvordan utføres sjekk av batterier? 13

15 Kompetansekriterier 3.1.4: Kunne lokalisering av vanlige feil og tiltak for å hindre skade. 1. Forklar feilsøking og lokalisere feil? Kompetansekriterier 3.1.5: Kunne beskrive hovedmaskineriets regulerings- og pådragssystem. 1. Gi en kort forklaring/skisse av hovedkomponentene Kompetansekriterier 3.1.6: Kunne beskrive det elektroniske systemet for kontroll av styremaskin. 1. Tegn en skisse av styremaskin og tilhørende systemer Kompetansekriterier 3.1.7: Kunne beskrive skipsinterne kommunikasjonssystemer. 1. Hvilket interne kommunikasjonssystem finnes om bord og forklar bruken av disse. 14

16 Vedlikehold og reparasjoner på det operative nivået Kompetansemål: 4.1 Vedlikeholde maskinsystemer for skip, herunder kontrollsystemer (STCW koden, tabell A-III/1). Kompetansekriterier 4.1.1: Kunne velge og bruke spesialverktøy på maskineri og utstyr. 1. Hvilke spesialverktøy har dere om bord og hvilke komponenter brukes disse på, forklar bruk av et av disse? Kompetansekriterier 4.1.2: Kunne bruke maskinverktøy og utstyr for tillaging og reparasjon. 1. Hvilke maskinverktøy har dere om bord for laging og reparasjoner av utstyr/deler Kompetansekriterier 4.1.3: Kunne sikre trygghet for alle personer som arbeider med maskinanlegg eller utstyr. 1. Hvordan isolerer og kopler du fra elektrisk utstyr? 2. Angi spesielle forholdsregler som må tas ved elektrisk vedlikehold i farlige områder? 3. Hvordan ufører du rutinemessig testing og vedlikehold av alarmsystemer med sikkerhet for at kretsbrytere er isolert, avstengt og beskyttet ved varsel og at innførsel i loggboken foretas? 4. Forklar hvordan sikkerheten i arbeidet ivaretas og hvordan prosedyrene er for: a) Bruk av kraftdrevet verktøy b) Å gå inn i lukkede rom (entring av tanker) c) Arbeide under dørkplater d) Bruk av løfteutstyr e) Bevegelser av tungt maskineri f) Arbeid i rom med kjølemaskineri g) Arbeid med elektrisk maskineri h) Deponering av oljeholdig avfall i) Bruk av skikkelige verneklær Kompetansekriterier 4.1.4: Kunne utføre vedlikehold og reparasjon av hovedmotor og hjelpemotor. 1. Hvordan avleser du veivakseldefleksjoner? 2. Hvordan skifter, inspiserer og sjekker man tilstand, slitasje og klaringer, og hvordan overhaler og tester man: a) Brennstoffventiler? b) Luftstartventiler? c) Sikkerhetsventiler? 15

17 d) Innsugingsventiler? e) Eksosventiler? f) Høytrykkspumper? g) Kamaksel? h) Krysslager? i) Brennoljefilter? j) Smøreoljefilter? k) Luftfilter? 3. Beskriv bruk av tørnemaskin? 4. Hvordan skifter du ut og/eller overhaler følgende maskinkomponenter, og hvordan sjekker og justerer du klaringer når aktuelt: a) Stempler? b) Turbolader? c) Sylinderdeksel? d) Veivlager? e) Indikatorkraner? f) Rammelager? g) Stempelstangens skraperinger/skrapeboks? h) Krysshodeguide? i) Stagbolter? j) Fundamentbokser og klosser? 5. Hvordan inspiserer du spyleluftbelte og eksoskanaler og hvordan rapporterer du om: a) Renhet/rester? b) Spyleluftavløp? c) Spyleluftventiler? 6. Hvordan utføres veivromsinspeksjon? Kompetansekriterier 4.1.5: Kunne utføre vedlikehold og reparasjon av kjeleanlegg. 1. Hvordan settes en kjele ut av drift? 2. Hvordan isoleres en kjele? 3. Hvordan blåser man en kjele ned? 4. Hvordan åpnes en kjele? 5. Hvordan undersøker man en kjele og hvordan rapporterer man tilstanden: a) Internt? b) Eksternt? 6. Hvordan åpner og inspiserer man: a) Sikkerhetsventiler? b) Fødevannsventiler? 7. Hvordan overhaler og inspiserer man vannmålingsutstyret og sjekker at avblåsningsventil, kraner og ventiler er i orden? 8. Hvordan skifter og overhaler man brenner? 16

18 Kompetansekriterier 4.1.6: Kunne utføre vedlikehold og reparasjon av skipsanlegg og utstyr. 1. Hvordan åpner du separatorer for rengjøring og vedlikehold? 2. Hvordan monteres separatorer? 3. Hvordan utføres rutinemessig vedlikehold på hovedkompressor? 4. Hvordan kontrollerer man og holder i orden: a) Luftfilter? 5. Hvordan utføres rutinemessig vedlikehold på kjøleanlegg? 6. Hvordan utføres rutinemessig vedlikehold på ferskvannsgenerator? 7. Hvordan åpnes og overhales positive deplacement pumpe? 8. Hvordan overhaler og tester man følgende ventiler: a) Spjeldventil? b) Stoppeventil? c) Tilbakeslagsventil? d) Sikkerhetsventil? e) To- eller treveis ventil? f) Avstengningsventil? 9. Hvordan åpner og overhaler man en sentrifugalpumpe? 10. Hvordan utføres rutinemessig vedlikehold på a) Ankerspill? b) Lastevinsjer? c) Lastekraner? d) Fortøyningsvinsjer? e) Spill? f) Lukedeksler? g) Styremaskin Kompetansekriterier 4.1.7: Kunne utføre vedlikehold og reparasjon av elektrisk utstyr. 1. Hva er sikkerhetsmessig bruk av elektrisk utstyr for testing og vedlikehold i farlige områder? 2. Gjør rede for tavleinstrumentering og sikkerhetsmessig praksis i forbindelse med arbeid på disse. 3. Hvordan utfører man rutinemessig vedlikehold på hovedkompressor? 4. Hvordan foretas isolasjonstest på en motor ved bruk av megger? 5. Beskriv vedlikehold og inspeksjon av en starter? 6. Hva er jordfeil, og hvordan kan jordfeil unngås? 7. Beskriv sporing og oppretting av jordfeil? 8. Skisser et kretsdiagram som viser arrangementer for lading av batteri. 9. Gjør rede for fartøyets kraftbehov i en nødsituasjon. 10. Hvordan utføres rutinemessig testing og vedlikehold på: a) Kretsbrytere? b) Overbelastningsmekanismer? c) Motorstartere? 17

19 d) Lys/lanterner? e) Nødbatterier? f) Flotør? 11. Hvordan utføres rutinemessig testing og vedlikehold på motorer og generatorer, inkludert: a) Rotor? b) Stator? c) Lagere? 12. Hvordan reparerer og skifter man ut: a) Sikringer? b) Kontrollamper? c) Temperatursensorer? d) Trykksensorer? Kompetansekriterier 4.1.8: Kunne utføre vedlikehold og reparasjon av nødsituasjonsutstyr. 1. Hvordan utføres rutinemessig vedlikehold på: a) Brannpumper? b) Brannspjeld? c) Brannslokkingssystem og utstyr i maskinrom? d) Nødgenerator? e) Nødkompressor? f) Lenseventil? g) Fjernkontrollert stopping av pumper ved pumping over bord? h) Bunkersventiler? 18

20 Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord Kompetansemål: 5.1 Sikre at kravene om hindring av forurensning oppfylles (STCW koden, tabell A-III/1). Kompetansekriterier 5.1.1: Kunne forvisse seg om at prosedyrene er vedtatt og blir fulgt og at alle spygatt er blokkert før bunkring. 1. Hvordan plugges og blokkeres spygatt i dekk? 2. Hvordan utføres skipets bunkringsprosess? 3. Beskriv din deltagelse under bunkring. 4. Hvordan er nødstopprosedyrene for bunkring? Kompetansekriterier 5.1.2: Ved relevante øvelser kunne initiere øyeblikkelig undersøkelse for å finne årsak til forurensning. 1. Beskriv din deltagelse under en øvelse på å reagere på nødsituasjon for kontroll av oljesøl om bord. Kompetansekriterier 5.1.3: Ved relevante øvelser, kunne stoppe eller forebygge lekkasjer og spill av skadelige flytende og faste stoffer. 1. Hvordan brukes IMDG koden for å skaffe informasjon om farlig last og instrukser om håndtering? 2. Beskriv din deltagelse i øvelser for opprensing av olje eller kjemikaliesøl? Kompetansekriterier 5.1.4: Kunne undersøke alle tanker og områder hvis det oppstår mistanke om skade. 1. Beskriv din deltagelse under øvelse i å reagere på nødsituasjon ved grunnstøting? 2. Hvordan utføres undersøkelse av lensetanker, kollisjonstanker, dobbelt bunn og andre tanker og hvor protokolleres informasjonen? Kompetansekriterier 5.1.5: Kunne utføre lensing, ballast og bunkringsoperasjoner. 1. Beskriv dekksoffiserens oppgaver under en: a) Ballastoperasjon b) Tankvaskings 2. Hva er en oljedagbok og hvorfor føres den? 19

21 Kompetansemål: Opprettholde skipets sjødyktighet (STCW koden, tabell A-III/1). Lede stuing og sikring av last. Kompetansekriterier : Kunne inspisere skrog og skrogåpninger, rom, luker, utstyr og tilbehør og sette i verk tiltak hvis noen defekter finnes. 1. Hvilke forsiktighetsregler gjelder for: a) Entring av lukkede rom? b) Arbeide i høyden? c) Arbeide på skipssiden? 2. Beskriv rutiner for åpning, lukking og sikring av luker der det er mulig. 3. Beskriv vedlikehold av vanntette dører, porter og luker. 4. Beskriv vedlikehold av halgatt, tromler, svanehalser etc. 5. Hvordan inspiseres og smøres rullelagre? 6. Gi to eksempel på hvordan man lage en stempling? 7. Beskriv hvordan man setter på stillinger? 8. Beskriv prosedyrer for uttak og bruk av maling/kjemikalier. 9. Hvordan bearbeides stålplater og andre overflater for overflatebeskyttelse? 10. Hvordan finner du frem til beskyttelsesstoff til de rette overflater? Kompetansekriterier : Kunne sikre at alle løse objekter er forsvarlig sikret til å unngå skade. 1. Hvordan sikrer du at alt utstyr for lasting og lossing, verktøy, reservedeler etc. er forsvarlig stuet og sikret? 2. Beskriv hvordan rigging av sikkerhetsliner og rekkverk. 3. Hvordan sikres dekkslast? Kompetansekriterier : Kunne legge opp til regelmessige kontrolltiltak for å sikre skipets vanntette sikkerhet. 1. Hvordan avleser og registrerer du daglig kontroll av tanker, lensebrønner og andre områder: a) Ved manuelle hjelpemidler? b) Ved bruk av måleinstrumenter? Kompetansekriterier : Kunne beregne stabilitet, trim og belastning ved bruk av stabilitets-, trim- og belastningstabeller, diagrammer og utstyr for beregning av belastning. 1. Beskriv hvordan bunkring påvirker stabilitet og trim på fartøyet. 2. Hva er beste kondisjon for fartøyet for å drive mest mulig drivstofføkonomisk? 20

22 Kompetansekriterier : Ved relevante øvelser, kunne treffe tiltak for å sikre og opprettholde skipets vanntette sikkerhet. 1. Hvilke øvelser finnes for vanntetthet og sikkerhet? 2. Hvilke faremomenter finnes for ditt skip ang. vanntetthet? 3. Hvilke prosedyrer finnes for hendelser og øvelser om bord? Kompetansemål: Forebygge, begrense og slokke branner om bord (STCW koden, tabell A-III/1). Forebygge brann om bord. Kompetansekriterier : Kunne operere brann- og røykvarslingsutstyr. 1. Beskriv hvordan du tester følgende systemer hvor slike finnes: a) Brannvarslings- og alarmsystemer b) Brannalarmer Kompetansekriterier : Kunne sikre at alle personer på vakt er i stand til å oppdage og rette opp farlige situasjoner og tilløp og holde skipet rent og ordentlig. 1. Hvordan utfører man brannrunder? 2. Hvordan ryddes utstyr etter vedlikeholdsarbeid? Kompetansekriterier : Kunne holde vakta beredt, bruke brannslokningsutstyr og utløse alarm. 1. Hvordan utføres full inspeksjon av brannslukningsutstyr, og hvordan skal man rapportere til styrmannen? 2. Beskriv din deltagelse i brannøvelse i sjøen og i havn. Kompetansekriterier : Kunne lokalisere brannposter og demonstrere riktig bruk av faste installasjoner og annet brannslukningsutstyr og hjelpemidler. 2. Beskriv hvordan du tester følgende systemer hvor slike finnes: a. Faste, automatiske sprinklere b. Faste dampsystemer 21

23 c. Fast skumslokningsutstyr d. Faste CC 2 - og halonsystemer e. Brannspjeld og ventiler f. Automatiske og manuelle branndører g. Nødlukking av ventiler og nødstopp for pumper og hovedmaskin 3. Beskriv hvordan faste brannslukningssystemer brukes. 4. Hvilke forholdsregler må tas før systemene brukes? 5. Hvordan bruker og vedlikeholder man transportabelt brannslukningsutstyr? 6. Hvordan vedlikeholder man slanger, dyser og koplinger? Kompetansekriterier : Kunne lokalisere og bruke brannbeskyttende utstyr inkludert friskluftapparat. 1. Hvordan er prosedyrene og forsiktighetsreglene som kreves for å gå inn i et lukket rom? 2. Hvordan tar man på og bruker friskluftapparater? 3. Hvordan brukes logg for friskluftapparat? Kompetansekriterier : Kunne handle i samsvar med brannberedskapsplan under brannøvelser. 1. Beskriv hvordan du ledet et brannlag under øvelse. 2. Beskriv bruk og lokalisering av alt sikkerhetsutstyr for maskinrom og rømningsveiene på ditt skip. Kompetansekriterier : Ved relevante øvelser kunne utføre redningsoperasjoner med friskluftsutstyr på seg. 1. Hvordan brukes sikkerhetssele og line? 2. Beskriv din deltagelse i en søk- og redningsøvelse fra et lukket område. Kompetansemål: Betjene redningsredskaper (STCW koden, tabell A-III/1). Kompetansekriterier : Kunne organisere øvelser i å forlate skipet. 1. Hvor identifiserer man permanent merking av redningsfarkost med hensyn til antall personer? 2. Hvor lokaliseres og hvordan testes betjeningen av: a) Radioutstyr, inkludert satellitt, EPIRB og SARTs? b) Pyrotekniske nødsignaler? 3. Gjør rede for forsiktighetsregler vedrørende disponering av pyroteknisk utstyr med foreldet bruksdato. 4. Hvordan skal livbøyer eller annet livredningsutstyr fastgjøres til skipet? 22

- 1 - VEDLEGG III Tabell A-II/1 Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for vakthavende dekksoffiser på skip med bruttotonnasje på 500 eller mer

- 1 - VEDLEGG III Tabell A-II/1 Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for vakthavende dekksoffiser på skip med bruttotonnasje på 500 eller mer - 1 - VEDLEGG III Tabell A-II/1 Spesifikasjon av minstenormer for for vakthavende dekksoffiser på skip med bruttotonnasje på 500 eller mer Opplæring og bedømmelse etter tabell A-II/1 (1) Kravene til etter

Detaljer

Grunnopplæring for sjøtilsatte

Grunnopplæring for sjøtilsatte 1 of 64 07.02.2011 20:52 Grunnopplæring for sjøtilsatte Startside Om kurset Dette kurset skal gi deg et lite innblikk i Hurtigruten, hvilke krav som stilles for å jobbe på våre skip samt gi deg en grunnleggende

Detaljer

Sjøfartsdirektoratet. Norwegian Maritime Directorate

Sjøfartsdirektoratet. Norwegian Maritime Directorate Sjøfartsdirektoratet Norwegian Maritime Directorate S I K K E R H E T O M B O R D T E M A H E F T E 2 2 T E M A H E F T E 2 : S I K K E R H E T O M B O R D B ÅT OG UTSTYR INNHOLDSFORTEGNELSE BÅT OG UTSTYR..............

Detaljer

Vernearbeid på Norske skip

Vernearbeid på Norske skip Vernearbeid på Norske skip Forfatter Jørn Ola Tranvåg (Ph.D) Rettigheten til boken tilhører Tranvåg Maritime AS. Deler av eller hele innholdet må ikke kopieres eller videre distribueres uten forfatter

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL Gjeldende fra dato: 01.06.2014 Revisjon nr: 2 Rev. dato:01.03.2014 Side: 2 INNHOLD: 1 Hierarki over retningslinjer for fartøyoperasjoner... 3

Detaljer

Hvordan føre. registreringsboka? Maritimt Opplæringskontor gir deg tipsene. Maritimt Opplæringskontor

Hvordan føre. registreringsboka? Maritimt Opplæringskontor gir deg tipsene. Maritimt Opplæringskontor Hvordan føre registreringsboka? gir deg tipsene. Innholdsregister Dette heftet håper vi i kan være til hjelp for kadetter og andre som er involvert i prosessen med utfylling av registreringsbøker. Mer

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen.

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. LIFTLUX Modell 203-24 Serienummer fra og med 15548 Inkluderer Serienummer 12378

Detaljer

I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS

I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke HMS-håndbok i Caverion Norge AS HMS-håndbok Caverion Norge AS Revidert av: Sissel O. Fagerland Utgave 1 - oktober 2014 Trykt i Norge 2014. 2 HMS

Detaljer

Rapport. Hendelser med brann i elektriske anlegg. Årsaksforhold og tiltak

Rapport. Hendelser med brann i elektriske anlegg. Årsaksforhold og tiltak NBL A237 Åpen Rapport Hendelser med brann i elektriske anlegg Årsaksforhold og tiltak Forfattere Karolina Storesund Anne Steen Hansen, Bodil Aamnes Mostue, Christian Sesseng SINTEF NBL as Materialer og

Detaljer

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT)

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) Nr.: 088 Gjeldende fra dato: 29.09.2003 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 01.03.06 Side: 2 1. INNHOLD 1 Innledning...4 1.1 Formål, omfang

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

Operatør- og sikkerhetshåndbok

Operatør- og sikkerhetshåndbok Operatør- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bomløftmodeller 400S 460SJ ANSI 3122524 16. april måned 2010 Norwegian - Operators & Safety

Detaljer

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid:

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: HMS-HÅNDBOK Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: Andre viktige telefonnummer/kontakter: BRANN 110 POLITI

Detaljer

.1 bygging av et skip som kan identifiseres som et bestemt skip, begynner og

.1 bygging av et skip som kan identifiseres som et bestemt skip, begynner og Nedenfor gjengis den internasjonale konvensjon om hindring av forurensing fra skip vedlegg VI om hindring av luftforurensing (MARPOL 73/78 annex VI jf MEPC.176(58)) slik Sjøfartsdirektoratet tolker denne

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

GDF SUEZ E&P Norge AS spesifikke retningslinjer. Tillegg til NWEA og OLF Kapteinshåndbok

GDF SUEZ E&P Norge AS spesifikke retningslinjer. Tillegg til NWEA og OLF Kapteinshåndbok GDF SUEZ E&P Norge AS spesifikke retningslinjer. Tillegg til NWEA og OLF Kapteinshåndbok GDF_NO-#104311-v1-Tillegg_til_kapteinsha ndbok.docx Page 1 of 16 Innhold : 1 Generelt... 3 1.1.1 Formål... 3 1.1.2

Detaljer

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-H Å N D B O K (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-ansvarlig: Arne O. Hagtvedt (tilpasset/generell utgave) TIRILLTOPPEN BORETTSLAG

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS arbeidet... 5 2.1 Organisering

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim LEIETAKERMAPPE Foto: Petter Solheim 1 I leietakermappen for Bergen og Omland havnevesen har vi samlet nyttig informasjon som du som leietaker har bruk for. Leietakermappen er strukturert slik: KAPITTEL:

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 22. desember 2011 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) 2, 6, 7, 16

Detaljer

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Internkontroll i borettslag, sameier og vel betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt miljø for de som bor i området 2 Innledning

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer