Utskriftsversjon av Webcadet Maskin

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utskriftsversjon av Webcadet Maskin"

Transkript

1 Utskriftsversjon av Webcadet Maskin Rev. 03.des 2014

2 Sikkerhetsfamiliarisering Kompetansemål 1.1: Ditt skip (STCW koden, tabell A-III/1). Kompetansekriterier 1.1.1: Ditt skip 1. Når ble fartøyet bygd og hvor? 2. Hva er skipets data (loa, bredde, brutto- og nettotonnasje, bunkerskapasitet, motor med mer)? 3. Beskriv skipets Navigasjons- og kommunikasjonsutstyr 4. Beskriv skipets redningsutstyr 5. Beskriv skipets Brannslukningsutstyr 6. Beskriv skipets Miljøvernutstyr 7. Beskriv skipets fortøyningsutstyr 8. Beskriv skipets Laste/losseutstyr Kompetansekriterier 1.1.2: Utføre arbeid og funksjoner i tråd med regler for helse, miljø og sikkerhet. 1. Hvordan og når skal personlig verne- og sikkerhetsutstyr brukes? 2. Hvem har ansvaret for at personlig verne- og sikkerhetsutstyr er i orden? 3. Dersom du mangler eller har skader på verne- eller sikkerhetsutstyr, hvem henvender du deg til? 4. Hvem må du henvende deg til for å få en godkjent arbeidstillatelse? 5. Hva er en risiko analyse? 6. Hvordan og når foretas en risiko analyse om bord? 7. Hvordan er HMS arbeidet organisert på ditt fartøy? (Også kalt ASH, arbeid, sikkerhet og hels 8. Hvorfor er det så viktig at alle om bord har fokus på HMS? 9. Hvem er verneombud om bord og hvilken oppgave har denne/ disse personen(e)? 10. Hvilke oppgaver har du som kadett i HMS arbeidet om bord? 11. Hvor finner en regelverket for AHS? Kompetansekriterier 1.1.3: Forklare hvordan ISM-koden påvirker den daglige driften og egen beredskapsfunksjon om bord. 1. Forklar hensikten med ISM-koden. 2. Med ISM-koden kom kravet til et Safety Management system,-sms. Hva har det å si for ditt rederi? 3. Hvordan er det hierarkiske systemet bygget opp om bord en båt? Hvorfor må det være slik? 4. Sett inn navn på de viktigste personene i rederiet ditt og hvilken rolle de har. 5. Hvem er utpekt person i rederiet ditt, og hva er hans/hennes oppgave? 6. Forklar egen beredskapsfunksjon om bord? 7. Hva er IMO? 8. Hva er ILO - MLC 2006 og hva betyr denne for driften av skipet? 9. Hva er ITF? 10. Er de norske sjømannsorganisasjonene med sine tillitsvalgte en del av ISM?

3 Kompetansekriterier 1.1.4: Finne fram og bruke produkt og HMS-datablader og beskrive retningslinjer for oppbevaring og merking av kjemikalier og helseskadelige stoffer. 1. Hva er et datablad og hvilken informasjon finner du her? 2. Hvor finner du databladet til et produkt om bord? 3. Hvilke retningslinjer finnes om bord i ditt fartøy for bruk av kjemikalier? 4. Ta for deg to-tre produkter om bord og forklar hvordan disse stoffene skal håndteres? 5. Hvilke førstehjelpsbehandlinger ville du startet om en av dine kollegaer ble eksponert for ett av disse produktene? 6. Hvorfor skal det skrives logg for kjemikalier som blir tatt om bord og levert ut? Kompetansekriterier 1.1.5: Forklare hvordan man skal forebygge og begrense forurensning. 1. Hva er MARPOL og hva omhandler dette? 2. Hva er SOPEP og hva omhandler dette? 3. Hvilket utstyr har dere om bord som kan begrense/hindre forurensing og hvor er utstyret plassert? Kompetansekriterier 1.1.6: Registrere avvik og skrive avviksrapporter 1. Når kan en avviksrapport skrives? 2. Hvorfor har vi avviksrapportering om bord? 3. Hvem skal du levere avviksrapporten til om bord? 4. Hvem kan skrive en avviks rapport? Kompetansekriterier 1.1.7: Anvende alarmsystem i forbindelse med brannvarsling 1. Forklar alarminstruksen om bord? 2. Hvor er alarminstruksene plassert på ditt fartøy? 3. Hvilke alarmer kjenner du til som er knyttet til brann og brannvarsling om bord? 4. Hvilke interne kommunikasjonsutstyr benyttes ved brann om bord? Kompetansekriterier 1.1.8: Betjene redningsutstyr, anvende nødprosedyrer og redegjøre for egne plikter i en nødssituasjon. 1. Redegjør for egne plikter i en nødssituasjon. 2. Hvilke ulike nød prosedyrer dere om bord? Forklar når disse trår i kraft. 3. Hvilket redningsutstyr finnes om bord og hvor er slikt utstyr plassert? 4. Hvem har ansvaret for at utstyret er i orden? 2

4 Kompetansekriterier 1.1.9: Betjene brannpumper og andre slukkeanlegg og metoder 1. Hvor kan en starte/stoppe en nød-brannpumpe og en brannpumpe? 2. Hvilke typer håndslukkeapparat finnes om bord og hvor er de plassert? 3. I hvilke situasjoner er det fornuftig å benytte de ulike håndslukkeapparatene? Gi eksempler. 4. Forklar og beskriv hvilke faste slukkeanlegg som finnes om bord. Kompetansekriterier : Evakuere maskinrommet etter oppsatte rutiner 1. Hvilke evakueringsmuligheter har du fra maskinrommet om bord ditt fartøy? 2. Hvem har kommandoen under en evakuering? Kompetansekriterier : Betjene nødstrømanlegg og nødlensepumpe 1. Hva er et nødstrømanlegg eller nødgenerator? 2. Hvilket utstyr får strøm fra nødtavlen? 3. Hvor finnes det nødlensing og hvordan og fungerer disse? 4. Hvor kan nødlensing startes? Kompetansekriterier : Identifisere merking av farlig last og sikre lasten i tråd med prosedyrer og forskrifter. 1. Hva er IMDG/ADR og hva omhandler det? 2. Hvilke prosedyrer finnes om bord ditt fartøy for lasting/lossing av farlig last? 3. Hvordan sikres farlig last? 3

5 Maskineri på det operative nivået Kompetansemål 2.1: Bruke passende verktøy for montering og reparasjoner som typisk utføres om bord på skip. (STCW koden, tabell A-III/1). Bruk av passende verktøy. Kompetansekriterier 2.1.1: Kunne gjenkjenne karakteristika og begrensninger ved materialer som benyttes i konstruksjon og reparasjon av skip og utstyr. Kompetansekriterier 2.1.2: Kunne velge og bruke spesialverktøy for arbeid på spesielt maskineri og utstyr, dvs. pumper, separatorer o.l. 1. Hvilket maskineri eller utstyr har du utført eller deltatt i reparasjoner på? 2. Angi hvilket spesialverktøy som ble brukt i forbindelse med demontering, ettersyn og montering. Kompetansekriterier 2.1.3: Kunne velge og bruke riktig materiale. 1. Hvordan velge rett material for vedlikehold? 2. Hvordan velge rett material for montering av nytt eller utskiftet utstyr? Kompetansekriterier 2.1.4: Kunne bruke maskinverktøy for montering og reparasjon. 1. Er det behov for å lage deler ombord i fartøyet, i så fall hvilke deler? 2. Hvilket maskinverktøy ble evt. brukt? Kompetansemål 2.2.: Bruke håndverktøy og måleutstyr for demontering, vedlikehold, reparasjon og sammensetting av skipsmaskineri og utstyr. Kompetansekriterier : Kunne velge og bruke håndverktøy for demontering, inspeksjon, reparasjon og sammensetting av utstyr. 1. Hva slags skipsmaskinanlegg og utstyr har dere om bord, og hvilket håndverktøy har du brukt? 4

6 Kompetansekriterier : Kunne velge og bruke vanlig og spesielt måleutstyr. 1. Hvilket måleutstyr brukes for maskiner ombord i skipet? 2. Hvordan brukes disse? Kompetansekriterier : Kunne finne frem til og bruke relevante håndbøker og tolke tegninger, diagrammer, skisser og instruksjoner. 1. Hvordan oppbevares håndbøker og tegninger ombord? Kompetansemål 2.3.1: Bruke håndverktøy, elektrisk og elektronisk måle- og testutstyr for å finne feil og for vedlikehold og reparasjon (STCW koden, tabell A-III/1). Kompetansekriterier : Kunne finne frem og tolke relevante håndbøker. 1. Beskriv hvordan du assisterte ved sjekkrutiner og testing av elektroniske kontrollsystemer. 2. Beskriv hvordan du har assistert ved vedlikehold av elektriske, elektroniske eller pneumatiske kontrollsystemer. 3. Hva er hovedtavle og konsoll layout? 4. Hvor finner du kontrollutstyr? 5. Hvordan opereres nødtavlen? 6. Hvordan er prosedyrene for isolering av tavle ved brann i hovedtavle? Kompetansekriterier : Kunne velge test- og måleutstyr. 1. Hvordan måles spenning, strøm, og resistans i elektriske enheter? Kompetansekriterier : Kunne bruke test- og måleutstyr og tolke resultatene. 1. Hvordan utføres rutinemessig sjekking og testing av hydrauliske og pneumatiske kontrollsystemer, og hvor ofte? 2. Hvordan utføres Megger testing av isolasjonsmotstand og kontinuitetstesting? 3. Beskriv hvordan du har assistert ved feilsøking på hydrauliske og pneumatiske kontrollsystemer. 4. Beskriv hvordan du har assistert ved feilsøking på elektroniske kontrollsystemer. 5. Beskriv hvordan du har assistert ved lokalisering av jordfeil. 5

7 Kompetansekriterier : Kunne reparere feil og korrigere feilfunksjoner. 1. Har du assistert med vedlikehold, reparasjon og feilsøking på elektroniske kontrollsystemer? Angi komponenter: a)... b)... c)... d)... e) Har du assistert med vedlikehold, reparasjon og feilsøking på elektriske vekselstrømsystemer? Angi komponenter: a)... b)... c)... d)... e) Har du assistert med vedlikehold, reparasjon og feilsøking på elektriske likestrømsystemer? Angi komponenter: a)... b)... c)... d)... e) Har du reparert lekkasjer på ledning for: a) Damp? b) Vann? c) Annet?... 6

8 Kompetansemål: Opprettholde en sikker maskinvakt (STCW koden, tabell A- III/1). Kompetansekriterier : Kunne avløse og overta vakt. 1. Hva er korrekte prosedyrer for overlevering/overtakelse av vakt: a) I sjøen? b) I havn? c) Hvilke regelverk regulerer dette? Kompetansekriterier : Kunne forklare oppstartingsordre og maskinsjefens spesielle instrukser i relasjon til betjening av skipets systemer og maskineri. 2. Beskriv oppstart rutiner på ditt skip Kompetansekriterier : Kunne forklare de ulike sider ved alt arbeid som utføres på maskineriet og systemer, personellet som er involvert og potensiell risiko. 1. Redegjør for vaktrutine med regelverkshenvisning: a) I sjøen b) Under land c) Til ankers 2. Forklar hvordan rutinemessig sjekk av at indikatorene viser riktig vannivå på kjeler, tanker osv.utføres. 3. Hvorfor blåser man ned spyleluftdrenering? 4. Hvordan sikrer du at automatisk drenering fungerer riktig? 5. Hvordan sjekkes skjerming av høytrykkspumpe og brennstoffrør? 6. Hvorfor er det viktig å rengjøre luftsiden av turbolader? 7. Hvorfor utføres kjelevannsbehandling? 8. Hvordan kontrollerer man at kjelen fungerer riktig, inkludert vannivå og brenner? 9. Hvorfor utføres sotblåsing og tilhørende prosedyrer? 10. Hva ser du etter når du kontrollerer alle startluftflasker? Kompetansekriterier : Kunne beregne nivået og, når det hører med, tilstanden på vannet eller slam i lensebrønner, sloptanker, bunkerstanker, ferskvannstanker, kloakktanker og andre spesielle krav for bruk eller deponering av innholdet i disse. Beregninger som er foretatt på følgende steder: 1. Foreta manuell peiling av selvvalgt tank 2. Forklar fyllingsgrad 3. Foreta manuell beregning av nivået i tanken 7

9 Kompetansekriterier : Kunne beregne tilstand og nivå for olje i bunkerstanker, setlingstank, dagtank og annet utstyr for lagring av brennstoffer. Beregninger som er foretatt på følgende steder 1. Forklar rutiner for oljeprøve og hvor lenge skal disse oppbevares 2. Forklar hvordan nivået overvåkes i bunkertank, setlingstank og dagtank. 3. Hva har temperaturen å si for tilstanden på oljen Kompetansekriterier : Kunne de spesielle krav til system for deponering av sanitær/kloakk og alternativer for slik deponering for reisens varighet. 1. Hvilket regelverk regulerer dette? 2. Hvordan håndteres sanitær kloakk om bord på ditt skip Kompetansekriterier : Kunne reagere på driftsstans og nødsituasjoner. 1. Hvilke tiltak må tas under øvelser på følgende nødsituasjon: a) Brannøvelse? b) Evakueringsøvelse? c) Driftsstansøvelse? 2. Hvilket internkommunikasjonssystemet som skal brukes? 3. Hvorfor er det viktig å identifisere alle rømningsveier fra maskinrommet? 4. Forklar nødstyringsprosedyre 5. Gjør rede for prioritering av tiltak for gjenoppretting av driften. Kompetansekriterier : Kunne bedømme tilstand og virkemåte, der det er aktuelt, for overvåkings- og kontrollutstyr. 1. Hvilke overvåknings- og kontrollutstyr er normalt i forbindelse med kjeledrift og forklar virkemåten til disse. 2. Hvilket overvåkings- og kontrollpultutstyr finnes det på båten? 3. Hvilket utstyr opereres manuelt? 4. Hva er det som kan forårsake feil på utstyret eller uheldige omstendigheter ved skipet? 8

10 Kompetansekriterier : Kunne skifte over fra automatisk fjernkontroll til lokal kontroll for alle systemer. 1. Hvordan skifter man over til stand-by system for: a) Hovedmaskin? b) Generatorer? c) Pumper? d) Styremaskin? 2. Hvordan gjør man klar for manøvrering? Kompetansekriterier : Kunne holde à jour maskinromsloggbok og registreringer. 1. Hva er maskinromsdagbok, hva inneholder denne og er det regelverk for føring av dagbok? 2. Finnes det andre loggbøker/dagbøker som føres og hva inneholder disse? 3. Hvor og hvorfor registreres alarmer? 4. Beskriv hvordan du har observert og notert normale driftstemperaturer og trykk. Kompetansekriterier : Kunne beskrive de forskjellige alarmsystemer for maskinrom og skille mellom de ulike alarmer, spesielt alarm for brannslukningsmiddel. 1. Beskriv de forskjellige maskinromsalarmene Kompetansekriterier : Kunne gå runder på maskineri- og styremaskinrom for å observere og rapportere funksjonsfeil eller skader på utstyr, og under ledelse utføre rutinemessige justeringer, nødvendig retting og andre nødvendige oppgaver. Kompetansemål: Bruke engelsk skriftlig og muntlig (STCW koden, tabell A-III/1). Kompetansekriterier: Kunne bruke maskineripublikasjoner, betjeningshåndbøker og feilfinningsinstruksjoner som er skrevet på engelsk. Angi engelske publikasjoner eller håndbøker som er brukt:

11 Kompetansekriterier : Kunne fylle ut standardiserte maskinerirapporter og formularer på engelsk. 1. Utarbeid selskapets rapporter på engelsk for: a) Overhaling av hjelpemaskineri b) Overhaling av kompressor c) Overhaling av separator Kompetansekriterier : Kunne kommunisere med andre om sikkerhetsrelaterte oppgaver. 1. Kunne gi og motta ordrer på engelsk. Kompetansemål 2.6.1: Betjene hoved- og hjelpemaskineri og tilknyttede kontrollsystemer (STCW koden, tabell A-III/1). Kompetansekriterier : Kunne klargjøre maskineri for avgang. 1. Tegn et skjema over hovedmaskinerisystemet der hovedkomponentene visest. 2. Hvordan bekrefter man bro- og maskinromskommunikasjon? 3. Hvordan sjekkes startluftkompressor og hvordan klargjøres startluftsystemet? 4. Hvordan klargjøres hoved- og hjelpemaskineri for en sjøreise? Kompetansekriterier : Kunne klargjøre og teste styremaskin før avgang. 1. Forklar hvordan du klargjør og tester styremaskin for avgang Kompetansekriterier : Kunne betjene hoved- og hjelpemaskineri. 1. Tegn en skisse av hovedsystemet for skipet, henholdsvis for: a) Hovedmaskin b) Hjelpemaskineri c) Hjelpeutstyr 2. Hvordan starter man hovedmaskineri fra lokal- og fjernkontrollposisjoner? 3. Hvordan utfører man sjekking av hovedmaskineri og aksling etter oppstarting? 4. Hvordan skifter man over hoved- og stand-by kompressor til normal drift? 5. Hvordan skal man reagere på instruksjoner fra broen og operere hovedmaskinerikontrollen under manøvrering? 6. Hvordan utføres vannvask av eksosside på turbolader? 7. Hvordan skiftes lokal/manuell maskinkontroll og systemer til henholdsvis fjern/automatisk kontroll? 10

12 8. Hvordan justeres og/eller rapporteres unormale situasjoner og hvorfor fører man logg for det? 9. Hvordan sjekkes oljedampdetektor for veivromsolje og hvilke tiltak må settes i verk i tilfelle alarm? 10. Hvordan sjekker man pådragsregulator? 11. Hvordan finner man ut bremsehestekrefter? 12. Hvordan opptar eller avleser man kraftdiagram og hvordan anslår man effektivt trykk og indikert effekt? 13. Beskriv hvordan du skifter mellom smøreoljekjølere. 14. Beskriv hvordan du skifter mellom ferskvannskjølere. 15. Hvordan utføres rutinemessig testing av: a) Kjølevann? b) Brennolje? c) Smøreolje 16. Beskriv hvordan man stopper ned hovedmaskineri og hjelpesystemer. 17. Hvordan fylles en kjele og fyres opp fra kald tilstand? 18. Hvordan økes brennoljetemperaturen fra kald tilstand til riktig nivå? Kompetansemål: Betjene pumpesystemer og tilknyttede kontrollsystemer (STCW koden, tabell A-III/1). Kompetansekriterier : Kunne betjene lense- og ballastpumpesystemer. 1. Lag en skisse som viser: a) Ballastvann systemet b) Lensevanns systemet 2. Beskriv i korte trekk hvordan: a) Tømming av ballast b) Ballasting c) Stripping av tanker 3. Hvilket regelverk beskriver lens- og ballast operasjoner? 4. Hvilke nødtiltak for lensing må utføres i tilfelle oversvømmelse? 5. Beskriv de mulige kryssforbindelser. 6. Hvordan brukes en ballastvannsseperator (olje-vannseparator)? 11

13 Kompetansekriterier : Kunne betjene bunkerspumpesystemer. 1. Skisser et linjediagram av bunkerssystemer for brennolje. 2. Beskriv hvordan du under oppsyn har overført brennolje fra bunkers- til dagtanker under observasjon av alle krav til forebyggelse av sikkerhet, stabilitet og forebyggelse av forurensning. 3. Hvordan brukes dag- og setlingstanker? 4. Hvordan startes og opereres separatorer? 5. Hvordan dreneres vann/slam fra setlingtanker? 6. Beskriv hvordan du har assistert ved planlegging av: a) Bunkring b) Overføring av brennolje fra bunkerstanker til reservetanker Kompetansekriterier : Kunne betjene lastepumpesystemer. 1. Beskriv hvordan du har assistert ved lasting og lossing av lastetanker. Kompetansekriterier : Kunne utføre rutinemessige pumpeoperasjoner. 1. Hvordan opereres en oljelossingsmonitor og en ballastvannsmonitor? 2. Hvordan er kravene til forebyggelse av forurensning? 3. Hvordan åpner man separatorene, renser alle delene og setter de sammen igjen? 12

14 Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på det operative nivået Kompetansemål: 3.1 Betjene vekselstrømsgeneratorer, generatorer og kontrollsystemer (STCW koden, tabell A-III/1). Kompetansekriterier 3.1.1: Kunne finne frem og bruke relevante håndbøker, tegninger, diagrammer og instruksjoner. 1. Beskriv hvordan du har assistert med rutinesjekking og testing av elektroniske kontrollsystemer. 2. Skisser i diagramform et arrangement av systemet for det elektriske distribusjonssystemet fra generator med indikasjon av: a) Hovedkretsbrytere b) Nødtavleforbindelse c) Brytere d) Transformatorer e) Landtilkobling. Kompetansekriterier 3.1.2: Kunne klargjøre start, kopling og omkopling av vekselstrømgeneratorer eller generatorer. 1. Hvordan forbereder du starting, manuelt og fjernkontrollert? 2. Hvordan utføres sjekking etter start og hvorfor? 3. Hvordan sjekker du at alle kontroller fungerer riktig? 4. Forklar hvilke brytere som finnes og hvordan en résetter for: a) Overbelastning b) Retureffekter c) Lavfrekvenser 5. Hvordan sjekker man alarm for vannkjølt generator? Kompetansekriterier 3.1.3: Kunne starte, kople og kople om vekselstrømgeneratorer eller generatorer. 1. Beskriv hvordan man starter og kjører opp frekvens for akselgenerator og nødgenerator. 2. Hvordan justerer man belastningsfordeling på maskiner i parallell drift? 3. Hvordan fjerner man belastning fra en maskin i parallell drift, i tillegg til å stoppe og sikre maskinen? 4. Hvordan utføres sjekk av batterier? 13

15 Kompetansekriterier 3.1.4: Kunne lokalisering av vanlige feil og tiltak for å hindre skade. 1. Forklar feilsøking og lokalisere feil? Kompetansekriterier 3.1.5: Kunne beskrive hovedmaskineriets regulerings- og pådragssystem. 1. Gi en kort forklaring/skisse av hovedkomponentene Kompetansekriterier 3.1.6: Kunne beskrive det elektroniske systemet for kontroll av styremaskin. 1. Tegn en skisse av styremaskin og tilhørende systemer Kompetansekriterier 3.1.7: Kunne beskrive skipsinterne kommunikasjonssystemer. 1. Hvilket interne kommunikasjonssystem finnes om bord og forklar bruken av disse. 14

16 Vedlikehold og reparasjoner på det operative nivået Kompetansemål: 4.1 Vedlikeholde maskinsystemer for skip, herunder kontrollsystemer (STCW koden, tabell A-III/1). Kompetansekriterier 4.1.1: Kunne velge og bruke spesialverktøy på maskineri og utstyr. 1. Hvilke spesialverktøy har dere om bord og hvilke komponenter brukes disse på, forklar bruk av et av disse? Kompetansekriterier 4.1.2: Kunne bruke maskinverktøy og utstyr for tillaging og reparasjon. 1. Hvilke maskinverktøy har dere om bord for laging og reparasjoner av utstyr/deler Kompetansekriterier 4.1.3: Kunne sikre trygghet for alle personer som arbeider med maskinanlegg eller utstyr. 1. Hvordan isolerer og kopler du fra elektrisk utstyr? 2. Angi spesielle forholdsregler som må tas ved elektrisk vedlikehold i farlige områder? 3. Hvordan ufører du rutinemessig testing og vedlikehold av alarmsystemer med sikkerhet for at kretsbrytere er isolert, avstengt og beskyttet ved varsel og at innførsel i loggboken foretas? 4. Forklar hvordan sikkerheten i arbeidet ivaretas og hvordan prosedyrene er for: a) Bruk av kraftdrevet verktøy b) Å gå inn i lukkede rom (entring av tanker) c) Arbeide under dørkplater d) Bruk av løfteutstyr e) Bevegelser av tungt maskineri f) Arbeid i rom med kjølemaskineri g) Arbeid med elektrisk maskineri h) Deponering av oljeholdig avfall i) Bruk av skikkelige verneklær Kompetansekriterier 4.1.4: Kunne utføre vedlikehold og reparasjon av hovedmotor og hjelpemotor. 1. Hvordan avleser du veivakseldefleksjoner? 2. Hvordan skifter, inspiserer og sjekker man tilstand, slitasje og klaringer, og hvordan overhaler og tester man: a) Brennstoffventiler? b) Luftstartventiler? c) Sikkerhetsventiler? 15

17 d) Innsugingsventiler? e) Eksosventiler? f) Høytrykkspumper? g) Kamaksel? h) Krysslager? i) Brennoljefilter? j) Smøreoljefilter? k) Luftfilter? 3. Beskriv bruk av tørnemaskin? 4. Hvordan skifter du ut og/eller overhaler følgende maskinkomponenter, og hvordan sjekker og justerer du klaringer når aktuelt: a) Stempler? b) Turbolader? c) Sylinderdeksel? d) Veivlager? e) Indikatorkraner? f) Rammelager? g) Stempelstangens skraperinger/skrapeboks? h) Krysshodeguide? i) Stagbolter? j) Fundamentbokser og klosser? 5. Hvordan inspiserer du spyleluftbelte og eksoskanaler og hvordan rapporterer du om: a) Renhet/rester? b) Spyleluftavløp? c) Spyleluftventiler? 6. Hvordan utføres veivromsinspeksjon? Kompetansekriterier 4.1.5: Kunne utføre vedlikehold og reparasjon av kjeleanlegg. 1. Hvordan settes en kjele ut av drift? 2. Hvordan isoleres en kjele? 3. Hvordan blåser man en kjele ned? 4. Hvordan åpnes en kjele? 5. Hvordan undersøker man en kjele og hvordan rapporterer man tilstanden: a) Internt? b) Eksternt? 6. Hvordan åpner og inspiserer man: a) Sikkerhetsventiler? b) Fødevannsventiler? 7. Hvordan overhaler og inspiserer man vannmålingsutstyret og sjekker at avblåsningsventil, kraner og ventiler er i orden? 8. Hvordan skifter og overhaler man brenner? 16

18 Kompetansekriterier 4.1.6: Kunne utføre vedlikehold og reparasjon av skipsanlegg og utstyr. 1. Hvordan åpner du separatorer for rengjøring og vedlikehold? 2. Hvordan monteres separatorer? 3. Hvordan utføres rutinemessig vedlikehold på hovedkompressor? 4. Hvordan kontrollerer man og holder i orden: a) Luftfilter? 5. Hvordan utføres rutinemessig vedlikehold på kjøleanlegg? 6. Hvordan utføres rutinemessig vedlikehold på ferskvannsgenerator? 7. Hvordan åpnes og overhales positive deplacement pumpe? 8. Hvordan overhaler og tester man følgende ventiler: a) Spjeldventil? b) Stoppeventil? c) Tilbakeslagsventil? d) Sikkerhetsventil? e) To- eller treveis ventil? f) Avstengningsventil? 9. Hvordan åpner og overhaler man en sentrifugalpumpe? 10. Hvordan utføres rutinemessig vedlikehold på a) Ankerspill? b) Lastevinsjer? c) Lastekraner? d) Fortøyningsvinsjer? e) Spill? f) Lukedeksler? g) Styremaskin Kompetansekriterier 4.1.7: Kunne utføre vedlikehold og reparasjon av elektrisk utstyr. 1. Hva er sikkerhetsmessig bruk av elektrisk utstyr for testing og vedlikehold i farlige områder? 2. Gjør rede for tavleinstrumentering og sikkerhetsmessig praksis i forbindelse med arbeid på disse. 3. Hvordan utfører man rutinemessig vedlikehold på hovedkompressor? 4. Hvordan foretas isolasjonstest på en motor ved bruk av megger? 5. Beskriv vedlikehold og inspeksjon av en starter? 6. Hva er jordfeil, og hvordan kan jordfeil unngås? 7. Beskriv sporing og oppretting av jordfeil? 8. Skisser et kretsdiagram som viser arrangementer for lading av batteri. 9. Gjør rede for fartøyets kraftbehov i en nødsituasjon. 10. Hvordan utføres rutinemessig testing og vedlikehold på: a) Kretsbrytere? b) Overbelastningsmekanismer? c) Motorstartere? 17

19 d) Lys/lanterner? e) Nødbatterier? f) Flotør? 11. Hvordan utføres rutinemessig testing og vedlikehold på motorer og generatorer, inkludert: a) Rotor? b) Stator? c) Lagere? 12. Hvordan reparerer og skifter man ut: a) Sikringer? b) Kontrollamper? c) Temperatursensorer? d) Trykksensorer? Kompetansekriterier 4.1.8: Kunne utføre vedlikehold og reparasjon av nødsituasjonsutstyr. 1. Hvordan utføres rutinemessig vedlikehold på: a) Brannpumper? b) Brannspjeld? c) Brannslokkingssystem og utstyr i maskinrom? d) Nødgenerator? e) Nødkompressor? f) Lenseventil? g) Fjernkontrollert stopping av pumper ved pumping over bord? h) Bunkersventiler? 18

20 Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord Kompetansemål: 5.1 Sikre at kravene om hindring av forurensning oppfylles (STCW koden, tabell A-III/1). Kompetansekriterier 5.1.1: Kunne forvisse seg om at prosedyrene er vedtatt og blir fulgt og at alle spygatt er blokkert før bunkring. 1. Hvordan plugges og blokkeres spygatt i dekk? 2. Hvordan utføres skipets bunkringsprosess? 3. Beskriv din deltagelse under bunkring. 4. Hvordan er nødstopprosedyrene for bunkring? Kompetansekriterier 5.1.2: Ved relevante øvelser kunne initiere øyeblikkelig undersøkelse for å finne årsak til forurensning. 1. Beskriv din deltagelse under en øvelse på å reagere på nødsituasjon for kontroll av oljesøl om bord. Kompetansekriterier 5.1.3: Ved relevante øvelser, kunne stoppe eller forebygge lekkasjer og spill av skadelige flytende og faste stoffer. 1. Hvordan brukes IMDG koden for å skaffe informasjon om farlig last og instrukser om håndtering? 2. Beskriv din deltagelse i øvelser for opprensing av olje eller kjemikaliesøl? Kompetansekriterier 5.1.4: Kunne undersøke alle tanker og områder hvis det oppstår mistanke om skade. 1. Beskriv din deltagelse under øvelse i å reagere på nødsituasjon ved grunnstøting? 2. Hvordan utføres undersøkelse av lensetanker, kollisjonstanker, dobbelt bunn og andre tanker og hvor protokolleres informasjonen? Kompetansekriterier 5.1.5: Kunne utføre lensing, ballast og bunkringsoperasjoner. 1. Beskriv dekksoffiserens oppgaver under en: a) Ballastoperasjon b) Tankvaskings 2. Hva er en oljedagbok og hvorfor føres den? 19

21 Kompetansemål: Opprettholde skipets sjødyktighet (STCW koden, tabell A-III/1). Lede stuing og sikring av last. Kompetansekriterier : Kunne inspisere skrog og skrogåpninger, rom, luker, utstyr og tilbehør og sette i verk tiltak hvis noen defekter finnes. 1. Hvilke forsiktighetsregler gjelder for: a) Entring av lukkede rom? b) Arbeide i høyden? c) Arbeide på skipssiden? 2. Beskriv rutiner for åpning, lukking og sikring av luker der det er mulig. 3. Beskriv vedlikehold av vanntette dører, porter og luker. 4. Beskriv vedlikehold av halgatt, tromler, svanehalser etc. 5. Hvordan inspiseres og smøres rullelagre? 6. Gi to eksempel på hvordan man lage en stempling? 7. Beskriv hvordan man setter på stillinger? 8. Beskriv prosedyrer for uttak og bruk av maling/kjemikalier. 9. Hvordan bearbeides stålplater og andre overflater for overflatebeskyttelse? 10. Hvordan finner du frem til beskyttelsesstoff til de rette overflater? Kompetansekriterier : Kunne sikre at alle løse objekter er forsvarlig sikret til å unngå skade. 1. Hvordan sikrer du at alt utstyr for lasting og lossing, verktøy, reservedeler etc. er forsvarlig stuet og sikret? 2. Beskriv hvordan rigging av sikkerhetsliner og rekkverk. 3. Hvordan sikres dekkslast? Kompetansekriterier : Kunne legge opp til regelmessige kontrolltiltak for å sikre skipets vanntette sikkerhet. 1. Hvordan avleser og registrerer du daglig kontroll av tanker, lensebrønner og andre områder: a) Ved manuelle hjelpemidler? b) Ved bruk av måleinstrumenter? Kompetansekriterier : Kunne beregne stabilitet, trim og belastning ved bruk av stabilitets-, trim- og belastningstabeller, diagrammer og utstyr for beregning av belastning. 1. Beskriv hvordan bunkring påvirker stabilitet og trim på fartøyet. 2. Hva er beste kondisjon for fartøyet for å drive mest mulig drivstofføkonomisk? 20

22 Kompetansekriterier : Ved relevante øvelser, kunne treffe tiltak for å sikre og opprettholde skipets vanntette sikkerhet. 1. Hvilke øvelser finnes for vanntetthet og sikkerhet? 2. Hvilke faremomenter finnes for ditt skip ang. vanntetthet? 3. Hvilke prosedyrer finnes for hendelser og øvelser om bord? Kompetansemål: Forebygge, begrense og slokke branner om bord (STCW koden, tabell A-III/1). Forebygge brann om bord. Kompetansekriterier : Kunne operere brann- og røykvarslingsutstyr. 1. Beskriv hvordan du tester følgende systemer hvor slike finnes: a) Brannvarslings- og alarmsystemer b) Brannalarmer Kompetansekriterier : Kunne sikre at alle personer på vakt er i stand til å oppdage og rette opp farlige situasjoner og tilløp og holde skipet rent og ordentlig. 1. Hvordan utfører man brannrunder? 2. Hvordan ryddes utstyr etter vedlikeholdsarbeid? Kompetansekriterier : Kunne holde vakta beredt, bruke brannslokningsutstyr og utløse alarm. 1. Hvordan utføres full inspeksjon av brannslukningsutstyr, og hvordan skal man rapportere til styrmannen? 2. Beskriv din deltagelse i brannøvelse i sjøen og i havn. Kompetansekriterier : Kunne lokalisere brannposter og demonstrere riktig bruk av faste installasjoner og annet brannslukningsutstyr og hjelpemidler. 2. Beskriv hvordan du tester følgende systemer hvor slike finnes: a. Faste, automatiske sprinklere b. Faste dampsystemer 21

23 c. Fast skumslokningsutstyr d. Faste CC 2 - og halonsystemer e. Brannspjeld og ventiler f. Automatiske og manuelle branndører g. Nødlukking av ventiler og nødstopp for pumper og hovedmaskin 3. Beskriv hvordan faste brannslukningssystemer brukes. 4. Hvilke forholdsregler må tas før systemene brukes? 5. Hvordan bruker og vedlikeholder man transportabelt brannslukningsutstyr? 6. Hvordan vedlikeholder man slanger, dyser og koplinger? Kompetansekriterier : Kunne lokalisere og bruke brannbeskyttende utstyr inkludert friskluftapparat. 1. Hvordan er prosedyrene og forsiktighetsreglene som kreves for å gå inn i et lukket rom? 2. Hvordan tar man på og bruker friskluftapparater? 3. Hvordan brukes logg for friskluftapparat? Kompetansekriterier : Kunne handle i samsvar med brannberedskapsplan under brannøvelser. 1. Beskriv hvordan du ledet et brannlag under øvelse. 2. Beskriv bruk og lokalisering av alt sikkerhetsutstyr for maskinrom og rømningsveiene på ditt skip. Kompetansekriterier : Ved relevante øvelser kunne utføre redningsoperasjoner med friskluftsutstyr på seg. 1. Hvordan brukes sikkerhetssele og line? 2. Beskriv din deltagelse i en søk- og redningsøvelse fra et lukket område. Kompetansemål: Betjene redningsredskaper (STCW koden, tabell A-III/1). Kompetansekriterier : Kunne organisere øvelser i å forlate skipet. 1. Hvor identifiserer man permanent merking av redningsfarkost med hensyn til antall personer? 2. Hvor lokaliseres og hvordan testes betjeningen av: a) Radioutstyr, inkludert satellitt, EPIRB og SARTs? b) Pyrotekniske nødsignaler? 3. Gjør rede for forsiktighetsregler vedrørende disponering av pyroteknisk utstyr med foreldet bruksdato. 4. Hvordan skal livbøyer eller annet livredningsutstyr fastgjøres til skipet? 22

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL MOTORMANN. Navn:. Adresse:.... Tlf:.. Beskrivelse av hovedområdene Sikkerhetsfamiliarisering Hovedområdet omfatter skipets alarminstruks, brann- og sikkerhetsplan og

Detaljer

Elevens individuelle opplæringsplan Motormannfaget, fag til fordypning og praksis

Elevens individuelle opplæringsplan Motormannfaget, fag til fordypning og praksis ID UTS.SVS.STP.TIP, EL, Versjon 1.02 Gyldig fra 28.01.2016 Forfatter Heidi Brastad Verifisert Olav Haugan Godkjent Knut Pettersen Side 1 av11 Elevens individuelle læreplan Skoleåret 2015/2016 Sandnessjøen

Detaljer

1. Introduksjon. 1.2. Planens omfang:

1. Introduksjon. 1.2. Planens omfang: 1 Innhold 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av læreplanen... 3 1.. Planens omfang:... 3 1..1. I forhold til STCW seksjon A, og eventuelle nasjonale tilleggskrav.... 3 1... Lokaler... 3 1..3. Utstyr... 3 1.3.

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL MATROSFAGET.

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL MATROSFAGET. EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL MATROSFAGET. Navn:. Adresse:.... Tlf:.. Formål Matrosfaget skal legge grunnlag for operativ drift, laste- og lossearbeid og vedlikehold på skip og flytende installasjoner.

Detaljer

Utskriftsversjon av Webcadet Dekk

Utskriftsversjon av Webcadet Dekk Utskriftsversjon av Webcadet Dekk Rev. 03.des 2014 Sikkerhetsfamiliarisering Kompetansemål 1.1: Ditt skip (STCW koden, tabell A-II/1). Kompetansekriterier 1.1.1: Ditt skip 1. Når ble fartøyet bygd og hvor?

Detaljer

Elevens individuelle opplæringsplan Matrosfaget, fag til fordypning og praksis

Elevens individuelle opplæringsplan Matrosfaget, fag til fordypning og praksis ID UTS.SVS.STP.TIP, EL, Versjon 1.00 Gyldig fra 28.01.2016 Forfatter Heidi Brastad Verifisert Lars Arne Svendsen Godkjent Knut Pettersen Side 1 av11 Elevens individuelle læreplan Skoleåret 2015/2016 Sandnessjøen

Detaljer

Programområde for maritime fag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for maritime fag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for maritime fag - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 12. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge

Skipsoffisersutdanningen i Norge Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM02C - Emneplan for: Vedlikehold og reparasjoner på det Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 1.02 Gjelder fra: 12.08.2016

Detaljer

Årsplan Vg2 Maritime fag

Årsplan Vg2 Maritime fag ID UTS.SVS.STP.TIP, EL, Versjon 1.07 Gyldig fra 19.01.2016 Forfatter Heidi Brastad Verifisert Lars Arne Svendsen Godkjent Heidi Brastad Side 1 av12 Felles programfag / Beskrivelse av hovedområder / Opplæringssted

Detaljer

Tromsø maritime skole. V-S læreplan Vg2 maritime fag TPMAR2

Tromsø maritime skole. V-S læreplan Vg2 maritime fag TPMAR2 Tromsø maritime skole Dok.id.: 2.2.4.3.3.2.1 V-S læreplan Vg2 maritime fag TPMAR2 Utgave: 7.03 Skrevet av: Roar Arild Johansen Gjelder fra: 04.04.2016 Godkjent av: Roar Arild Johansen Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Læreplan i felles programfag Vg2 programområde for maritime fag

Læreplan i felles programfag Vg2 programområde for maritime fag Læreplan i felles program Vg2 programområde for maritime Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Læreplan i fiske og fangst Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i fiske og fangst Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i fiske og fangst Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 20. juni 2014 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i felles programfag Vg2 programområde for maritime fag

Læreplan i felles programfag Vg2 programområde for maritime fag Læreplan i felles programfag Vg2 programområde for maritime fag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet (dato) etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Emneplan FTM02A Maskinoffiser opperativt nivå Fremdrift /Undervisningsplan Opplærings kompetansekrav nr. 01

Emneplan FTM02A Maskinoffiser opperativt nivå Fremdrift /Undervisningsplan Opplærings kompetansekrav nr. 01 Emneplan FTM02A Maskinoffiser opperativt nivå Fremdrift /Undervisningsplan 205-6 2.. Opplærings kompetansekrav nr. 0 2... Opplæringens hensikt: Sikre etterlevelse av grunnprinsipper, regelverk, anerkjente

Detaljer

Formål med programfag på Vg2 maskin

Formål med programfag på Vg2 maskin Breivika Tromsø maritime skole V-S-Læreplan i maskin, valgfritt programfag Vg2 - Utgave: 1.01 Skrevet av: Roar Arild Johansen Gjelder fra: 14.11.2016 Godkjent av: Harry Haugen Dok.id.: 2.2.4.3.3.2.4 Dok.type:

Detaljer

Kompetansevurdering for praktisk utsjekk av fritidsbåtførere (D5L)

Kompetansevurdering for praktisk utsjekk av fritidsbåtførere (D5L) Kompetansevurdering for praktisk utsjekk av fritidsbåtførere (D5L) KUNNSKAP, FORSTÅELSE OG DYKTIGHET METODER FOR Å DEMONSTRERE KRITERIER FOR EVALUERING AV A Vedlikehold og drift. Rutiner for forebygging

Detaljer

KS-0816-1 Kampanjesjekkliste brann

KS-0816-1 Kampanjesjekkliste brann Inspeksjonstype: Uanmeldt tilsyn Inspeksjon i dokk: Ja Nei Fartøynavn: Byggenr: Kjenningssignal: Hjemmehavn: IMO Nr: Lengde (L): Inspektørs sign: 1.1 Kontroller fast brannslukningsanlegg med omkringliggende

Detaljer

Forskrift om redningsredskaper på skip

Forskrift om redningsredskaper på skip Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet XXXX med hjemmel i lov 6. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) 6, 9,, 9, 20, 55, 56, 59 og 60, jf. delegeringsvedtak 6. februar 2007 nr.

Detaljer

.1.1 kjennskap til alarminstrukser og nødinstrukser, .2 ferdighet i å bistå passasjerer på vei mot mønstrings- og innskipingsstasjoner, herunder:

.1.1 kjennskap til alarminstrukser og nødinstrukser, .2 ferdighet i å bistå passasjerer på vei mot mønstrings- og innskipingsstasjoner, herunder: STCW/CONF.2/34-1 - VEDLEGG VII Opplæring i passasjerhåndtering 1 Opplæringen i passasjerhåndtering som kreves i 60 (regel V/2 nr. 4) for personell som i følge alarminstruksene har som oppgave å bistå passasjerer

Detaljer

3.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 428/2010. av 20. mai 2010

3.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 428/2010. av 20. mai 2010 3.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/115 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 428/2010 2015/EØS/51/12 av 20. mai 2010 om gjennomføring av artikkel 14 i europaparlaments- og rådsdirektiv

Detaljer

Læreplan i dekk, valgfritt programfag Vg2 programområde for maritime fag

Læreplan i dekk, valgfritt programfag Vg2 programområde for maritime fag Læreplan i dekk, valgfritt programfag programområde for maritime fag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet (dato) etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

I likestrøms- og vekselstrømskretser kunne beregne strøm, spenning og effektomsetning i seriekretser, parallellkretser og kombinerte kretser

I likestrøms- og vekselstrømskretser kunne beregne strøm, spenning og effektomsetning i seriekretser, parallellkretser og kombinerte kretser Fremdrift /Undervisningsplan 2015-16 Elektro, Maskinoffiser operativt nivå. Funksjon 2 Fra Emneplan FTM02B Opplærings kompetansekrav nr. 01 2.1.3 Omfang: 4 fagskolepoeng Kunnskap, Forståelse og Dyktighet.

Detaljer

Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3 Kolonne 4 Kunnskap, forståelse og dyktighet. Kriterier for evaluering av kompetanse Opprettholde en sikker maskinvakt

Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3 Kolonne 4 Kunnskap, forståelse og dyktighet. Kriterier for evaluering av kompetanse Opprettholde en sikker maskinvakt VEDLEGG IV Tabell A-III/1 Spesifikasjon av minstenormer for for vakthavende maskinoffiserer i bemannet maskinrom eller maskinoffiserer på beredskapsvakt i periodevis ubemannet maskinrom Opplæring og bedømmelse

Detaljer

Programområde for industriteknologi - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for industriteknologi - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for industriteknologi - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. mars 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIMEKANIKERFAGET

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIMEKANIKERFAGET Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIMEKANIKERFAGET Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift Industrimekanikerfaget Lærlingens navn: Bedriftens navn: Læretid:

Detaljer

Emneplan for Sertifikatprøve for dekks- og maskinoffiserer Iht. STCW regel II og III

Emneplan for Sertifikatprøve for dekks- og maskinoffiserer Iht. STCW regel II og III Emneplan for Sertifikatprøve for dekks- og maskinoffiserer Iht. STCW regel II og III Emneplanene er utarbeidet av Simsea AS. Emneplanen er godkjent av Sjøfartsdirektoratet, som nasjonal Emneplan for Sertifikatprøve

Detaljer

Vurderingskriterier for programområde: FISKE OG FANGST Programfag: FFA 2001 Drift av fartøy

Vurderingskriterier for programområde: FISKE OG FANGST Programfag: FFA 2001 Drift av fartøy Kompetansemål Karakteren 5 og 6 mykje god/framifrå kompetanse Planleggje og gjere greie Kandidaten skal kunne beherske for gjennomføring av ei bestikkregning kystreise og bestemme posisjon Karakteren 3

Detaljer

Søknad om sikkerhetsbemanning på norske skip IDENTIFIKASJONSDATA. Opplysninger om rederiet. Fartøyets identifikasjonsdata

Søknad om sikkerhetsbemanning på norske skip IDENTIFIKASJONSDATA. Opplysninger om rederiet. Fartøyets identifikasjonsdata IDENTIFIKASJONSDATA Opplysninger om rederiet * Navn: * Adresse: * Telefonnummer: * E-post: Faksnummer: * Kontaktperson: Fartøyets identifikasjonsdata * IMO nummer: * Kjenningssignal: * Navn: Navneattest:

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02K - Emneplan for: Vedlikehold og reparasjoner på ledelsesnivået

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02K - Emneplan for: Vedlikehold og reparasjoner på ledelsesnivået Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM02K - Emneplan for: Vedlikehold og reparasjoner på Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 1.02 Gjelder fra: 11.08.2016

Detaljer

Læreplan i heismontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i heismontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i heismontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 10. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Serviceavtale heiser. Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen

Serviceavtale heiser. Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen Serviceavtale heiser Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen Innhold 1. Innledning... 3 2. Periodisk ettersyn... 3 3. Annet forebyggende vedlikehold... 6 4. Større planlagte vedlikeholdsarbeider... 6 5. Korrektivt

Detaljer

1. Introduksjon. 1.3. Studieressurser

1. Introduksjon. 1.3. Studieressurser Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

Norsk olje og gass: FAGPLAN LIVBÅTFØRER GRUNNKURS Gjeldende fra dato: 01.06.2007 Revisjon nr: 12 Rev. dato: 19.12.11 Side: 1

Norsk olje og gass: FAGPLAN LIVBÅTFØRER GRUNNKURS Gjeldende fra dato: 01.06.2007 Revisjon nr: 12 Rev. dato: 19.12.11 Side: 1 Norsk olje og gass: FAGPLAN LIVBÅTFØRER GRUNNKURS Gjeldende fra dato: 01.06.2007 Revisjon nr: 12 Rev. dato: 19.12.11 Side: 1 1.0 INTRODUKSJON : 1.1 Kjenne kursets målsetting, gjennomføringsplan og sikkerhetsmessige

Detaljer

Læreplan i kran- og løfteoperasjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i kran- og løfteoperasjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i kran- og løfteoperasjonsfaget Vg3 / opplæring i Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 1. juli 2014 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER INDUSTRIMONTØRFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått Planlegging:

VURDERINGSKRITERIER INDUSTRIMONTØRFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått Planlegging: Prøvekandidat: Bedrift: Dato for gjennomføring - oppstart/slutt: Nemdas Leder: Leders telefon nr: VURDERINGSKRITERIER INDUSTRIMONTØRFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått Planlegging: *Framdriftsplan

Detaljer

OPPLÆRINGSLOGG - VG 3 MATROSFAGET. Sikkerhetsfamiliarisering

OPPLÆRINGSLOGG - VG 3 MATROSFAGET. Sikkerhetsfamiliarisering OPPLÆRINGSLOGG - VG 3 MTROSFGT Sikkerhetsfamiliarisering 1 1 Kompetansemål: Utføre arbeid og funksjoner i tråd med regler for helse, miljø og sikkerhet Gjennomføre sikkerhetsrunde sammen med styrmann/

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Livba tfører repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. Livba tfører repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring Livba tfører repetisjonskurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Livbåtfører repetisjonskurs Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring

Detaljer

Læreplan i industrimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i industrimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i industrimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift Produksjonsteknikk (PT)

Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift Produksjonsteknikk (PT) Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift Produksjonsteknikk (PT) Navn: Bedrift: Læretid: Hovedområde: Produksjon Hovedområde: Vedlikehold Hovedområde: Dokumentasjon og kvalitet Kompetansemål Side Kompetansemål

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM02J - Emneplan for: Elektriske og elektroniske anlegg og Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 1.03 Gjelder fra: 11.08.2016 Generelt

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 98/55/EF. av 17. juli 1998

RÅDSDIREKTIV 98/55/EF. av 17. juli 1998 Nr.7/94 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 10. 2. 2000 NORSK utgave RÅDSDIREKTIV 98/55/EF av 17. juli 1998 om endring av direktiv 93/75/EØF om minimumskrav til fartøyer som har kurs for

Detaljer

Emneplanen godkjent av Sjøfartsdirektoratet, 29.01.2015 versjon 0.1

Emneplanen godkjent av Sjøfartsdirektoratet, 29.01.2015 versjon 0.1 versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av emneplanen... 3 1.2. Planens omfang:... 3 1.2.1. STCW referanse.... 3 1.3. Studieressurser... 3 1.3.1. Personell... 3 1.3.2. Utstyr og

Detaljer

Forskrift om havnearbeid

Forskrift om havnearbeid Forskrift 1994-11-10 nr. 1053 Forskrift til: Arbeidsmiljøloven Forskrift om havnearbeid Kap. I. Innledende bestemmelser 1. Virkeområde Denne forskrift gjelder utstyr på kaianlegg og havnearbeid så som

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

1. Introduksjon. 1.2. Planens omfang. 1.3. Studieressurser

1. Introduksjon. 1.2. Planens omfang. 1.3. Studieressurser Versjon 0.1 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 18.12.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2.

Detaljer

Programområde for arbeidsmaskiner - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for arbeidsmaskiner - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for arbeidsmaskiner - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av fagprøve INNHALD

Retningslinjer for gjennomføring av fagprøve INNHALD Industrimontørfaget Retningslinjer for gjennomføring av fagprøve INNHALD Planlegging Gjennomføring Egenvurdering Dokumentasjon Fremdriftsplan / Arbeidsplan Utarbeides og spesifiseres iht. oppgaven og bedriftens

Detaljer

Læreplan i maskin, valgfritt programfag Vg2 programområde for maritime fag

Læreplan i maskin, valgfritt programfag Vg2 programområde for maritime fag Læreplan i maskin, valgfritt programfag Vg2 programområde Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Programområde for plast og komposittfaget - læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk

Programområde for plast og komposittfaget - læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk Programområde for plast og komposittfaget - læreplan i felles Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med et felles Vg2 plast for fagene polymerkomposittfaget, termoplastfaget

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2.

Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL FISKE OG FANGST GRUNNLAG FOR GJENNOMFØRING OG VURDERING AV FAG- OG SVEINEPRØVE

VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL FISKE OG FANGST GRUNNLAG FOR GJENNOMFØRING OG VURDERING AV FAG- OG SVEINEPRØVE VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL FISKE OG FANGST GRUNNLAG FOR GJENNOMFØRING OG VURDERING AV FAG- OG SVEINEPRØVE Hovedområder Ordning Sikkerhet og miljø Drift Fangst og fartøy Alle skal opp til fagprøve,

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

KS-0103B Erklæring om rederiets egenkontroll

KS-0103B Erklæring om rederiets egenkontroll KS-0103B Erklæring om rederiets egenkontroll Erklæring om rederiets egenkontroll skal sendes når det begjæres årlig-, mellomliggende og fornyelsesinspeksjon for følgende sertifikattyper: Passasjersertifikat,

Detaljer

Annet teknisk utstyr Side: 1 av 8

Annet teknisk utstyr Side: 1 av 8 Annet teknisk utstyr Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 KABEL...3 3 AVSPORINGSINDIKATOR...4 4 SVEIVSKAP...5 5 S-LÅS...6 6 TEKNISKE ROM OG TILHØRENDE SYSTEM...7 6.1 Generelt...7 6.2 Tekniske rom...7

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

Avdeling USB Rev. 0.0 Side 1 av 6

Avdeling USB Rev. 0.0 Side 1 av 6 Avdeling USB Rev. 0.0 Side 1 av 6 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av emneplanen... 3 1.2. Planens omfang:... 3 1.2.1. STCW referanse... 3 1.3. Studieressurser... 3 1.3.1. Personell... 3 1.3.2. Utstyr og

Detaljer

Brann i hurtigruteskipet Nordlys Ålesund 15.9.2011. Foto: Aftenposten

Brann i hurtigruteskipet Nordlys Ålesund 15.9.2011. Foto: Aftenposten Brann i hurtigruteskipet Nordlys Ålesund 15.9.2011 Foto: Aftenposten Situasjonen ved kai dagen etter Foto: TV2 Nordlys Presentasjonen vil ta for seg hvordan en relativt liten hendelse kunne medføre en

Detaljer

Versjon 0.2 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 18.12.2014. Side 1

Versjon 0.2 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 18.12.2014. Side 1 Side 1 Side 2 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av emneplanen... 3 1.2. Planens omfang:... 3 1.3. Studieressurser... 3 1.3.1. Personell... 3 1.3.2. Utstyr og lokaler... 3 1.4. Krav til

Detaljer

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIELL MATPRODUKSJON

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIELL MATPRODUKSJON Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIELL MATPRODUKSJON FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 1 av 40 Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift

Detaljer

Veiledningshefte. Grunnmodul for utarbeidelse av sikkerhetsstyringssystem for fiskefartøy. Utarbeidet av Jørn Tranvåg

Veiledningshefte. Grunnmodul for utarbeidelse av sikkerhetsstyringssystem for fiskefartøy. Utarbeidet av Jørn Tranvåg Veiledningshefte Grunnmodul for utarbeidelse av sikkerhetsstyringssystem for fiskefartøy Utarbeidet av Jørn Tranvåg Rettigheten tilhører Tranvåg Maritime AS. ISBN 82-997198-0-1 des. 15 / Versjon 2 Nederlag

Detaljer

Høringsbrev om endringer i læreplan for Vg3 Fiske og fangst

Høringsbrev om endringer i læreplan for Vg3 Fiske og fangst Saksbehandler: Unni Teien Tlf: 41761574 Epost: ute@udir.no Vår dato: 22.01.2014 Deres dato: Vår referanse: 2013/2875 Deres referanse: TIL Høringsinstansene Høringsbrev om endringer i læreplan for Vg3 Fiske

Detaljer

Ny forskrift om bygging og tilsyn fra 1. januar. Mona Kristensen Juridisk seniorrådgiver, underavdeling for lasteskip, Sjøfartsdirektoratet

Ny forskrift om bygging og tilsyn fra 1. januar. Mona Kristensen Juridisk seniorrådgiver, underavdeling for lasteskip, Sjøfartsdirektoratet Ny forskrift om bygging og tilsyn fra 1. januar Mona Kristensen Juridisk seniorrådgiver, underavdeling for lasteskip, Sjøfartsdirektoratet Ny forskrift fra 1. januar 2015 Nye skip inngått kontrakt 1. januar

Detaljer

KS-0108-3B Sjekkliste Uanmeldt inspeksjon - Fiskefartøy største lengde 10,67 15m

KS-0108-3B Sjekkliste Uanmeldt inspeksjon - Fiskefartøy største lengde 10,67 15m KS-0108-3B Sjekkliste Uanmeldt inspeksjon - Fiskefartøy største lengde 10,67 15m Uanmeldt inspeksjon utføres for å forhindre at fartøy som klart utgjør en fare for liv og helse, miljø og materielle verdier

Detaljer

2og 4 takt dieselmotoranlegg, F.1.2/

2og 4 takt dieselmotoranlegg, F.1.2/ Emneplan 00TM02I Maskineri på ledelsesnivået Fremdrift /Undervisningsplan 2015-16 Opplæringsmodul nr. 1: Mål for opplæringen: Studenten skal kunne redegjøre for drift av fremdriftsmaskineri og tilknyttede

Detaljer

Havforskningsinstituttet. Godkjent av: EST SEEMP. Ship Energy Efficiency Management Plan. For. Hans Brattström

Havforskningsinstituttet. Godkjent av: EST SEEMP. Ship Energy Efficiency Management Plan. For. Hans Brattström Standard Versjon: 1.01 Opprettet: 06.01.2015 Skrevet av: KRR Godkjent av: EST Gjelder fra: 09.01.2015 Sidenr: 1 av 5 SEEMP Ship Energy Efficiency Management Plan For Hans Brattström The plan comply with

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK. FAGSKOLEN ROGALAND Avdeling for maritim utdanning Karmsund videregående skole. Funksjon 1-3 STCW-referanse: Tabell A-II/2

KVALITETSHÅNDBOK. FAGSKOLEN ROGALAND Avdeling for maritim utdanning Karmsund videregående skole. Funksjon 1-3 STCW-referanse: Tabell A-II/2 ÅRSPLAN FOR NAUTISK LINJE, LEDELSESNIVÅ Dekksoffiser - ledelsesnivå Funksjon 1-3 STCW-referanse: Tabell A-II/2 ÅRSPLAN FOR NAUTISK LINJE, LEDELSESNIVÅ Funksjon 1: Navigering på ledelsesnivå Planlegge en

Detaljer

Vurdering av arbeidsoppgaven produksjon av juletrefot

Vurdering av arbeidsoppgaven produksjon av juletrefot Vurdering av n produksjon av juletrefot ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE Oppgave: Arbeidsoppdrag Når du har gjennomført arbeidet, skal du vurdere ditt eget arbeid i samarbeid med læreren din. Listen [1] Oppgave Vurdering

Detaljer

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Kjøretøy (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) VG1 Teknikk og industriell produksjon Produksjon Kode: TIP1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell...

Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Namn:.. Hausten Bestått Tilfredstillande måloppnåing i faget. Planlegginga er grei, med oppsett tidsplan.

Namn:.. Hausten Bestått Tilfredstillande måloppnåing i faget. Planlegginga er grei, med oppsett tidsplan. matrosfaget Namn:.. Hausten 2016 Planleggingsdel Framdriftsplan Planlegginga er god og strukturert, med ein realistisk tidsplan. Planlegginga er grei, med oppsett tidsplan.. Planlegginga er uklar eller

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700 Montering, bruk og vedlikehold CE-SAMSVARSERKLÆRING GIULIANO S.r.l. - Via Guerrieri, 6-42015 Correggio (RE) ITALIA erklærer

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

ISAF sikkerhetsforskrift. Kategori 3. Gyldig januar 2010 til desember 2011

ISAF sikkerhetsforskrift. Kategori 3. Gyldig januar 2010 til desember 2011 ISAF sikkerhetsforskrift Kategori 3 Gyldig januar 2010 til desember 2011 Del 3: strukturelle deler, stabilitet, fastmontert utstyr Her er bare tatt med de krav som er rimelig lett påvirkelig av eier/skipper/mannskap.

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Irja Viste-Ollestad. Irja Viste-Ollestad, Jan Erik Jensen 2. 4.9.2013

Begrenset Fortrolig. Irja Viste-Ollestad. Irja Viste-Ollestad, Jan Erik Jensen 2. 4.9.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn innen beredskap på COSLRigmar 418002003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

Dok.id.: 2.2.5.3.2.5. Dok.type: Styringsdokumenter. Sidenr: 1 av 6

Dok.id.: 2.2.5.3.2.5. Dok.type: Styringsdokumenter. Sidenr: 1 av 6 Breivika Tromsø maritime skole F-S-Fremdriftsplan 00TM01E - Maritim engelsk på operativt nivå Utgave: 2.00 Skrevet av: Astrid Sebulonsen Gjelder fra: 30.09.2015 Godkjent av: Jarle Johansen Dok.id.: 2.2.5.3.2.5

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport etter tilsyn med radio og telekommunikasjonssystemer på Ekofisk 2/4-H og med beredskap på Ekofisk 2/4-H, 2/4-Q, 2/4-C og 2/4-FTP. Aktivitetsnummer

Detaljer

Programområde for maritim produksjonsteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk

Programområde for maritim produksjonsteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk Programområde for maritim produksjonsteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med opplæring fram til fagbrev i maritim

Detaljer

Norsk olje og gass Fagplan for Liten MOB båt grunnkurs 01.01.07

Norsk olje og gass Fagplan for Liten MOB båt grunnkurs 01.01.07 Norsk olje og gass Fagplan for Liten MOB båt grunnkurs 01.01.07 1.0 Organisasjon/Operasjon/Oppgavefordeling (1 time) Etter endt opplæring skal deltagerne kunne: 1.1 Beskrive MOB båtens primære oppgaver

Detaljer

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt Dette kurset dekker kravene i prosedyre L-210 «Praktisering av arbeidsog entretillatelser ved Yara Porsgrunn» ang opplæring av entrevakt

Detaljer

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Sist oppdatert 23. oktober 2012 Godkjent av Finansstyret 13. desember 2012 Ved Studentersamfundet i Trondheim er Finansstyrets leder, øverste brannansvarlig.

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran 20 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

HISTORIKK LISTE. M/F STOKSUNDFERJA/012 Ferge. Til: Til: Til: Til: Til: Til: Til: Til: Til: Til: FFE-012-008 BRANNSKAP GF. GF håndslukningsapparater

HISTORIKK LISTE. M/F STOKSUNDFERJA/012 Ferge. Til: Til: Til: Til: Til: Til: Til: Til: Til: Til: FFE-012-008 BRANNSKAP GF. GF håndslukningsapparater 02 04.01.201 09/00929-0 1 Kontroll av brannskap FFE-012-008 BRANNSKAP 04.01.201 09/00934-6 1 Kontroll av mob. FFE-012-005 MOBIL SKUMSLOKKER skummslokker 04.01.201 09/00928-8 1 Kontroll av rekkverk DIV-012-012

Detaljer

MELDINGER FRA FISKERIDIREKTØREN.

MELDINGER FRA FISKERIDIREKTØREN. Fiskeridirektøren Bergen, den 18.3.1966. MELDINGER FRA FISKERIDIREKTØREN. Midlertidiga torskrifter for fartøyer som driver fiske med kraftblokk og ringnot (dekksnurpenot) fastsatt av SjØfartsdirektoratet

Detaljer

Årsmøte Sør-Norges Trålerlag

Årsmøte Sør-Norges Trålerlag Årsmøte Sør-Norges Trålerlag Lars S Alvestad Underdirektør Sjøfartsdirektoratet Leder av Fiskefartøyavdelingen Tema Kampanje med uanmeldte tilsyn i 2009 Tiltak Bemanning Skipssikkerhetslova 7 Regelregime

Detaljer

Versjon 0.1 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 15.09.2015

Versjon 0.1 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 15.09.2015 Versjon 0.1 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 15.09.2015 EMNEPLAN STCW- F kapittel III Side 2 Innhold FORMÅL:... 2 Opplæringens hensikt:... 3 Målgruppe:... 3 Bruk av emneplanen :... 3 Læringsmål:... 3 Tidsforbruk

Detaljer

Brannsikkerhet og -beredskap.

Brannsikkerhet og -beredskap. Virksomhet Horten videregående skole Avdeling Hele organisasjonen Dokumentnavn Brannsikkerhet og -beredskap. Komplett dokumentasjon. Dokumentnr. HO08.00.02.1-5 Opprettet 26.11.2012 Revidert sist 12.08.2015

Detaljer

To båter til Shetland 4-8 /13-21 Mai 2005

To båter til Shetland 4-8 /13-21 Mai 2005 KONTROLLSKJEMA Båtnavn: In Search of Sunrise Båttype: Bavaria 38 Seilnr. NOR 9504 Sjekk No Omhandler Anmerkning Egenkontroll 001 Utstyr rengjort og holdt i orden, plasseringssystem? Alle kjent om bord

Detaljer

Instruksjonsmanual For SAIL SAFETY redningsflåter

Instruksjonsmanual For SAIL SAFETY redningsflåter Instruksjonsmanual For SAIL SAFETY redningsflåter Norsk Importør: Flak AS Skibåsen 37, 4636 Kristiansand www.flak.no Skaane Marine AS Bromsveien 5, 3183 Horten www.skaane.no Installasjon ombord Bag Redningsflåter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. USB Rev. 0.0 Side 2 av 8

Innholdsfortegnelse. USB Rev. 0.0 Side 2 av 8 [Skriv inn tekst] Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av emneplanen... 3 1.2. Planens omfang:... 3 1.2.1. STCW referanse.... 3 1.3. Studieressurser... 3 1.3.1. Personell... 3 1.3.2. Utstyr

Detaljer

- 1 - VEDLEGG II Tabell A-VI/1-1 Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse i personlige redningsteknikker. Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3 Kolonne 4

- 1 - VEDLEGG II Tabell A-VI/1-1 Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse i personlige redningsteknikker. Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3 Kolonne 4 - 1 - VEDLEGG II Tabell A-VI/1-1 Spesifikasjon av minstenormer for i personlige redningsteknikker Overleve til sjøs i tilfeller der skipet må forlates Typer av nødssituasjoner som kan forekomme, for eksempel

Detaljer

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med logistikk knyttet til søknad om SUT på Island Constructor Aktivitetsnummer 412003002 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset

Detaljer