Emneplan for Sertifikatprøve for dekks- og maskinoffiserer Iht. STCW regel II og III

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Emneplan for Sertifikatprøve for dekks- og maskinoffiserer Iht. STCW regel II og III"

Transkript

1 Emneplan for Sertifikatprøve for dekks- og maskinoffiserer Iht. STCW regel II og III Emneplanene er utarbeidet av Simsea AS. Emneplanen er godkjent av Sjøfartsdirektoratet, som nasjonal Emneplan for Sertifikatprøve for dekks- og maskinoffiserer

2 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon Bruk av emneplanen Prøvens omfang: STCW referanse Ressurser Personell Utstyr og lokaler Krav til planlegging av prøven Krav til kandidaten Gjennomføring av prøven Vurdering av kompetanse Hensikten med vurdering Metoder for vurderingen Vurderingsform: Evaluering Dokumentasjon Klage Sertifikatprøvens hensikt, metoder, vurderingsform og innhold Dekksoffisers sertifikater Sertifikatprøvens hensikt: Testmetoder: Innhold D5:

3 2.1.4 Innhold D4: Innhold D3-D1: Maskinoffiserer Sertifikatprøvens hensikt: Testmetoder: Innhold M4: Innhold M3-M1:

4 1. Introduksjon 1.1. Bruk av emneplanen Emneplanen er et felles dokument for alle opplæringsinstitusjoner i Norge som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet og som har særskilt godkjenning for gjennomføring av sertifikatprøve for dekks- og maskinoffiserer iht. STCW konvensjonen. Emneplanen skal sikre at sertifikatprøven tilfredsstiller kavene i konvensjonen og sikre like kriterier for gjennomføring av prøven, herunder også de kriteriene som skal ligge til grunn for evaluering av kandidatenes prestasjoner. Emneplanen gir videre bestemmelser for valg av instruktører og assessorer og for valg av tekniske og andre hjelpemidler som brukes for å gjennomføre prøven Prøvens omfang: STCW referanse. Planen omfatter de krav som stilles i STCW konvensjonens regel II, avsnitt A II og regel III, avsnitt A III Ressurser Personell Instruktørstøtte skal gis av personell med kompetanse iht. STCW A-I/6 og A-I/8. Assessorer skal inneha gyldig sertifikat for det sertifikatnivå som skal utstedes og være forhåndsgodkjent av Sjøfartsdirektoratet. Alternativt kan assessorer inneha undervisningsstilling ved godkjent maritim utdanningsinstitusjon og instruktør- og assessorkurs. De assessorer som brukes må møte kravene til habilitet, ref. forvaltningsloven kapittel II Utstyr og lokaler Sertifikatprøven skal gjennomføres i fullskala simulatorer (hhv. bro og maskin) sertifisert av ett av Sjøfartsdirektoratet anerkjente klasseselskap, ref. RSV Simulatorene skal også møte kravene i STCW konvensjonens regel 1/12 og STCW kodens avsnitt A-1/12. Alle klasserom skal ha audiovisuelt presentasjonsutstyr. Ved debrief av den gjennomførte prøven skal man ved behov kunne vise opptak fra simulatorøvelsene Krav til planlegging av prøven Hver institusjon skal utarbeide minimum tre test dokument iht. godkjent emneplan som beskriver både teoretiske oppgaver og simulatoroppgaver som kandidatene skal løse tilfredsstillende for å bestå sertifikatprøven. I tillegg skal det utarbeides sensorveiledning. Hver prøve skal inneholde et representativt utvalg av emner iht. pkt. 2 nedenfor. Institusjonen skal videre utarbeide planer for gjennomføring av sertifikatprøver og ha et hensiktsmessig digitalt system for påmelding. 3

5 1.5. Krav til kandidaten Ved påmelding må kandidaten vedlegge kopi av det sertifikatet som ønskes fornyet. Ved fremmøte må kandidaten legitimere seg. Merk at før utstedelse av sertifikat må kandidaten ha bestått sertifikatprøve og pålagte kurs iht. STCW Gjennomføring av prøven Prøven gjennomføres iht. test dokument. Teoretisk del skal avlegges og være bestått før praktisk del i simulator. Prøvens varighet er 8 timer og inntil en times debrief etter gjennomført prøve, inklusive tilbakemelding fra kandidaten. Kandidaten skal tilbys familiarisering med simulator. Familiarisering inngår ikke i de 8 time prøven varer Vurdering av kompetanse Hensikten med vurdering Vurderingen skal foregå slik at det er mulig å avgjøre om kandidaten har tilstrekkelig kompetanse til å få fornyet sitt sertifikat Metoder for vurderingen Testmetodene inkluderer en skriftlig prøve og simulatortesting supplert med muntlige spørsmål iht. krav i emnedokumentet, se nedenfor Vurderingsform: Vurderingsformen er bestått/ikke bestått. For å bestå sertifikatprøven må kandidaten minimum ha 70 % score for hver funksjon Evaluering Etter hvert sertifikatprøve skal det innhentes evaluering av prøveoppsettet fra kandidaten både skriftlig og muntlig. Institusjonen plikter til minst en gang i året å foreta faglig evaluering av sertifikatprøvens innhold og gjennomføring. Evalueringen skal gi grunnlag for justeringer som er nødvendig for å tilfredsstille og forbedre test dokumentet. 1.9 Dokumentasjon Søknadsdokumenter, teoretisk bevarelse samt dokumentasjon av simulator vurdering skal oppbevares iht. Forvaltningsloven. Simulatorvurdering dokumenteres med utfylte og signerte sjekklister med de kunnskaper som ble vurdert i de enkelte øvelsene samt video opptak. 4

6 1.10 Klage Avgjørelsen «ikke bestått» kan påklages og klagefristen er en uke fra avlagt prøve. En egen klagenemd bestående av to uavhengige sensorer, avgjør klagesaken. Avgjørelser fra klagenemd kan ikke påklages. 2. Sertifikatprøvens hensikt, metoder, vurderingsform og innhold. 2.1 Dekksoffisers sertifikater Sertifikatprøvens hensikt: Hensikten med sertifikatprøven er å verifisere at kandidaten har den kompetanse som kreves i STCW for ulike typer dekksoffisers sertifikater: D5: STCW konvensjonens regel II/3, STCW kodens avsnitt A II/3 D4: STCW konvensjonens regel II/1, STCW kodens avsnitt A II/1 og A II/3 D3-D1: STCW konvensjonens regel II/2, STCW kodens avsnitt A II/1, A II/2 og A II/3 (unntatt D1) Testmetoder: Metoden som er valgt for å vurdere kompetanse er relevante i forhold til å kunne avgjøre om kandidaten har den kompetanse de skal ha i henhold til STCW konvensjonens krav Innhold D5: Kompetansekrav A II/3 Navigasjon Planlegge og utføre sikker kystseilas og bestemme sikker posisjon Kandidaten skal vise kunnskaper om: Vurderingsmetode Vurderingskriterier 1 Kart; forståelse og bruk 2 Innhold i seilas plan under alle forhold 3 Navigasjonshjelpemidler inklusive kompass og autopilot 4 Bestikkregning under hensyntaking til vind og strøm 5 Bruk av meteorologiske hjelpemidler Simulatortest Skipet føres sikkert fra posisjon til posisjon ved bruk av alle tilgjengelige og relevante hjelpemidler under alle forhold. 5

7 6 Metoder for posisjonsbestemmelse med angivelse av krav til sikker posisjon 7 VTS systemer Sikker brovakt 1 Sjøveisregler 2 Vaktholds prinsipper 3 Bruk av forhåndsdefinerte seilingsruter 4 Rapporteringskrav Håndtering av nødssituasjoner 1 Sikkerhet for passasjerer 2 Skade kontroll 3 Brann 4 Kollisjon 5 Grunnstøting 6 Nødstyring 7 Tauing 8 Mann over bord 9 Hjelpe fartøy i nød 10 Nødssituasjon i havn Respons på nødsignaler 1 Søk og redning 2 IAMSAR Manøvrering 1 Kjennskap til faktorer som påvirker manøvreringsevne 2 Sikker manøvrering og håndtering av skipet 3 Hjelpemaskineri/strømforsyning 4 Ankring og fortøyning Lastelære Kontroll av lasting, lossing, stuing og sikring av last under seilasen 1 Sikker behandling av ulike laster inkludert farlig last og dens konsekvenser for liv og skip 2 Bruk av IMDG koden og simulatortest Simulator Kunnskaper om og overholdelse av relevante nasjonale og internasjonale lover og regler. Skipet manøvreres sikkert i havn og i nærheten av andre installasjoner under alle forhold.. 6

8 Krav til forhindring av forurensning 1 Proaktive forhåndsregler for å forhindre utslipp til sjø og luft 2 Prosedyreverk (MARPOL) Krav til sjødyktighet 1 Skipsstabilitet, trim og stresstabeller, diagram og lastekalkulator 2 Håndtering av lekkasje 3 Vanntett integritet 4 Skipskonstruksjoners betydning for trim og stabilitet Lover og regler 1. SOLAS 2. Nasjonale lover og regler Innhold D4: internasjonale lover og regler. Kompetansekrav A II/1 og A II/3 Navigasjon Planlegge og utføre sikker kystseilas og bestemme sikker posisjon Vurderingskriterier Kandidaten skal vise kunnskaper om: 1 Kart; forståelse og bruk 2 Innhold i seilas plan under alle forhold 3 Navigasjonshjelpemidler inklusive kompass og autopilot 4 Astronomisk navigasjon 5 Bestikkregning under hensyntaking til vind og strøm 6 Bruk av meteorologiske hjelpemidler 7 Metoder for posisjonsbestemmelse med angivelse av krav til sikker posisjon 8 VTS systemer Sikker brovakt 1 Sjøveisregler 2 Vaktholds prinsipper 3 Bruk av forhåndsdefinerte seilingsruter 7 Vurderingsmetode Vurderingskriterier Simulatortest og simulatortest Skipet føres sikkert fra posisjon til posisjon ved bruk av alle tilgjengelige og relevante hjelpemidler under alle forhold. Kunnskaper om og overholdelse av relevante nasjonale og internasjonale lover og regler.

9 4 Blindseilas 5 Radarnavigasjon og ARPA 6 Rapporteringskrav Håndtering av nødssituasjoner 1 Sikkerhet for passasjerer 2 Skade kontroll 3 Brann 4 Kollisjon 5 Grunnstøting 6 Nødstyring 7 Tauing 8 Mann over bord 9 Hjelpe fartøy i nød 10 Nødssituasjon i havn Respons på nødsignaler 1 Søk og redning 2 IAMSAR Kommunikasjon 1 Engelsk skriftlig og muntlig (IMO SMCP) Sende og motta informasjon ved visuell signalering 1 Bruk av «International Code of Signals» 2 Sende og motta enkle morsesignaler Manøvrering 1 Sikker manøvrering og håndtering av skipet 2 Effekt av dødvekt, dyptgående, trim og vann under kjølen på svingsirkler og stoppedistanse 3 Effekt av vind og strøm 4 Squat, grunt vann og lignende effekter 5 Mann over bord manøvrer 8 Simulatortest Muntlig engelsk i simulator og skriftlig på halvparten av spørsmålene i skriftlig prøve Simulatortest Korrekt språkbruk. Skipet manøvreres sikkert i havn og i nærheten av andre installasjoner under alle forhold.

10 Lastelære Kontroll av lasting, lossing, stuing og sikring av last under seilasen 6 Hjelpemaskineri/strømforsyning 7 Ankring og fortøyning 1 Effekt av last, inkludert tunge løft, på sjødyktighet og stabilitet. 2 Sikker behandling av ulike laster inkludert farlig last og dens konsekvenser for liv og skip 3 Bruk av IMDG koden 4 Krav til kommunikasjon under lasting og lossing Krav til inspeksjon og rapportering 1 Mulige skader og korrosjon på lasteområde, luker og ballasttanker 2 Værforhold som påvirker lasting og lossing 3 Inspeksjonsplan som over tid dekker alle deler av skipet 4 Identifisere de deler av skipet som er kritiske for skipets sikkerhet 5 Fastslå årsaker til korrosjon i lasteområder og ballast tanker og hvordan slik korrosjon kan identifiseres og forhindret. 6 Inspeksjonsprosedyrer 7 Metoder for sikker og pålitelig identifikasjon av defekter og skader 8 Inspeksjonsprogrammer Krav til forhindring av forurensning 1 Proaktive forhåndsregler for å forhindre utslipp til sjø og luft 2 Prosedyrer og utstyr for å forhindre forurensning 9

11 2 Prosedyreverk (MARPOL) Krav til sjødyktighet 5 Skipsstabilitet, trim og stresstabeller, diagram og lastekalkulator 6 Håndtering av lekkasje 7 Vanntett integritet 8 Skipskonstruksjoners betydning for trim og stabilitet 9 Generelt om skipsstruktur og navn på kritiske komponenter Lover og regler 1. SOLAS 2. Nasjonale lover og regler Innhold D3-D1: internasjonale lover og regler. Kompetansekrav A II/1, A II/2 og A II/3 (untatt D1) Navigasjon Planlegge og utføre sikker seilas og bestemme sikker posisjon Kandidaten skal vise kunnskaper om: Vurderingsmetode Vurderingskriterier 1 Kart og navigasjonsvarsler; forståelse og bruk 2 Innhold i seilas plan under alle forhold 3 Navigasjonshjelpemidler inklusive kompass og autopilot, prosedyreverk og feilkilder 4 Astronomisk navigasjon 5 Deviasjon og gyrofeil 6 Bestikkregning under hensyntaking til vind og strøm 7 Bruk av meteorologiske hjelpemidler 8 Områder med store tidevannsforskjeller 9 Metoder for posisjonsbestemmelse med angivelse av krav til sikker posisjon 10 Simulatortest Skipet føres sikkert fra posisjon til posisjon ved bruk av alle tilgjengelige og relevante hjelpemidler under alle forhold.

12 Sikker brovakt og utarbeidelse av broprosedyrer Forutse vær og oseanografiske forhold 10 VTS systemer 1 Sjøveisregler 2 Vaktholds prinsipper 3 Bruk av forhåndsdefinerte seilingsruter 4 Blindseilas 5 Radarnavigasjon og ARPA 6 Rapporteringskrav 7 Totalevaluering av seilasen basert på all tilgjengelig informasjon 1 Værkart 2 Tropisk storm med farlig kvadrant 3 Havstrøm 4 Tidevann 5 Nautiske publikasjoner Håndtering av nødssituasjoner 1 Sikkerhet for passasjerer 2 Strandsetting 3 Skade kontroll 4 Brann 5 Kollisjon 6 Grunnstøting 7 Nødstyring 8 Tauing 9 Mann over bord 10 Hjelpe fartøy i nød 11 Nødssituasjon i havn Respons på nødsignaler 1 Søk og redning 2 IAMSAR Kommunikasjon 1 Engelsk skriftlig og muntlig (IMO SMCP) og simulatortest Muntlig engelsk i simulator og skriftlig på halvparten av Kunnskaper om og overholdelse av relevante nasjonale og internasjonale lover og regler. Kunnskaper om meteorologi og oseanografi. Korrekt språkbruk. 11

13 Manøvrering 1 Sikker manøvrering og håndtering av ulike skipstyper under ulike forhold 2 Ankomst/avgang losstasjon 3 Elveseilas 4 Kontrollert turn 5 Effekt av dødvekt, dyptgående, trim og vann under kjølen på svingsirkler og stoppedistanse 6 Manøvrering til og fra kai 7 Effekt av vind og strøm 8 Squat, grunt vann og lignende effekter 9 Mann over bord manøvrer 10 Bruk av taubåt 11 Ulike manøvreringssystemer 12 Maskineri/strømforsyning 13 Ankring og fortøyning 14 Dokking 15 Håndtering av skip i dårlig vær 16 Utsetting av redningsbåt 17 Følger for tredjepart av fart eget fartøy 18 Is navigering 19 Manøvrering nær separasjonssoner Lastelære Kontroll av lasting, lossing, stuing og sikring av last under seilasen 1 Bruk av relevante internasjonale regler og koder. 2 Effekt av ulike typer last, inkludert tunge løft, på sjødyktighet og stabilitet. 3 Skipsstabilitet, trim og stresstabeller, diagram og lastekalkulator 12 spørsmålene i skriftlig prøve Simulatortest Skipet manøvreres sikkert i havn, nær seperasjonssystemer og nærheten av andre installasjoner under alle forhold.

14 4 Laste og losse operasjoner med fokus på transport iht. internasjonale koder og regler. 5 Stuing og sikring av last 6 Tankskip og tankskips operasjoner 7 Bulk skip og bulk skips operasjoner 8 Bruk av all relevant skipsinformasjon relatert til lasting og lossing av bulk laster. 9 Sikker behandling av ulike laster inkludert farlig last og dens konsekvenser for liv og skip 10 Krav til kommunikasjon under lasting og lossing 11 Bruk av IMDG og IMSBC kodene Krav til inspeksjon og rapportering 1 Mulige skader og korrosjon på lasteområde, luker og ballasttanker 2 Værforhold som påvirker lasting og lossing 3 Inspeksjonsplan som over tid dekker alle deler av skipet 4 Identifisere de deler av skipet som er kritiske for skipets sikkerhet 5 Fastslå årsaker til korrosjon i lasteområder og ballast tanker og hvordan slik korrosjon kan identifiseres og forhindret. 6 Inspeksjonsprosedyrer 7 Metoder for sikker og pålitelig identifikasjon av defekter og skader 8 Inspeksjonsprogrammer 13

15 Vurdere skaderapporter på luker og lasterom 1 Strukturelle begrensinger på vitale deler av et standard bulkskip 2 Hvordan unngå skadelige effekter av korrosjon på et bulkskip. Krav til forhindring av forurensning 1 Forhåndsregler for å forhindre utslipp til sjø og luft 3 Prosedyreverk (MARPOL) Krav til sjødyktighet 1 Skipsstabilitet, trim og stresstabeller, diagram og lastekalkulator 2 Håndtering av lekkasje 3 Vanntett integritet 4 Skipskonstruksjoners betydning for trim og stabilitet og tiltak for å opprettholde sjødyktighet under ulike lasteforhold 5 IMO anbefalinger vedrørende stabilitet Lover og regler 1 Skipssertifikater og andre skipsdokumenter som skal være om bord 2 Lastelinjekonvensjonen 3 SOLAS 4 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) 5 International Health Regulation 6 Regulations, responsibilities under international instrument affecting the safety of ship and passengers, crew or cargo 7 Nasjonale lover og regler internasjonale lover og regler. 14

16 1.1 Maskinoffiserer Sertifikatprøvens hensikt: Hensikten med sertifikatprøven er å verifisere at kandidaten har den kompetanse som kreves i STCW for ulike typer dekksoffisers sertifikater: M4: STCW konvensjonens regel III/1, STCW kodens avsnitt A III/1 M3-M1: STCW konvensjonens regel III/2, STCW kodens avsnitt A III/ Testmetoder: Metoden som er valgt for å vurdere kompetanse er relevante i forhold til å kunne avgjøre om kandidaten har den kompetanse de skal ha i henhold til STCW konvensjonens krav Innhold M4: Kompetansekrav A III/1 Sikker maskinvakt Vurderingskriterier Kandidaten skal vise kunnskaper om: Vurderingsmeto de Vurderingskriterier 1. Vaktoverlevering og -overtakelse 2. Vaktrutiner inklusive sikkerhetsregler 3. Utfylling av loggbøker 4. Sikkerhets- og nød prosedyrer VHF, UHF, PA- anlegg, etc. Korrekt språkbruk. Bruk av interne kommunikasjonssystemer Kommunikasjon Engelsk, muntlig og skriftlig Muntlig engelsk i simulator og skriftlig på halvparten av spørsmålene i skriftlig prøve Klargjøring, operasjon, feilsøking, vedlikehold og reparasjon av maskineri og kontrollsystemer 1. Sikkerhetsregler 2. Tegninger og håndbøker 3. Diesel motor 15 Simulatortest Arbeidsoperasjoner planlegges og foretas i samsvar med

17 4. Steam turbin 5. Gass turbin 6. Kjele anlegg 7. Propell anlegg 8. Pumper, kompressorer, separator, ferskvannsgenerator, kjøleanlegg, AC system og vifteanlegg. 9. Styremaskin 10. Automatiske kontrollsystem 11. Dekksmaskineri 12. Smøroljesystem 13. Brennoljesystem 14. Kjølesystem 15. Lensevann systemer og -separator 16. Ballast system 17. Lastepumpe systemer Operasjon av drivstoff, smørolje, 1. Operasjonelle karakteristikker av pumper ballast og andre pumpesystemer og pumpesystemer 2. Operasjonsprosedyrer for pumper og pumpesystemer 3. Separatorsystemer for forurenset væske Klargjøring, operasjon, feilsøking, 1. Sikkerhetsregler vedlikehold og reparasjon av 2. Tegninger og håndbøker elektriske, elektroniske og tilhørende 3. Grunnleggende konfigurasjon kontrollsystemer 4. Elektriske anlegg; generator, tavlesystem, elektriske motorer, frekvensomformer. 5. Høyspent installasjoner 6. Elektroniske anlegg, funksjoner og karakteristikker 7. Elektriske og elektroniske kontrollssystemer 16 Simulatortest Simulatortest driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer. Arbeidsoperasjoner planlegges og foretas i samsvar med driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer. Arbeidsoperasjoner planlegges og foretas i samsvar med driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer.

18 Bruk av verktøy og måleinstrumenter 1 Sikkerhetsregler 2 Materiallære 3 Metoder for midlertidige reparasjoner 4 Materialer brukt til tetning og reparasjoner 5 Måleinstrumenter Overholde forhåndsregler mot forurensning 1 Forhåndsregler for å forhindre utslipp til sjø og luft 2 Forurensningsprosedyrer og tilhørende utstyr 3 Viktigheten av pro aktive tiltak for å beskytte marint miljø Sjødyktighet 1 Skipsstabilitet, trim og stresstabeller, diagram og lastekalkulator 2 Håndtering av lekkasje 3 Vanntett integritet 4 Skipskonstruksjoners betydning for trim og stabilitet og tiltak for å opprettholde sjødyktighet under ulike lasteforhold 5 IMO anbefalinger vedrørende stabilitet Lover og regler 1 SOLAS 2 MARPOL 3 Nasjonale lover og regler Kunnskaper om verktøy og måleinstrumenter. internasjonale lover og regler. 17

19 1.1.4 Innhold M3-M1: Kompetansekrav A III/1 og AIII/2 Ledelse og drift av fremdrifts maskineri. Lede, tilrettelegge, håndtere og overvåke ulike operasjoner ombord. Drift, overvåkning og opprettholdelse av sikker drift av hoved-, hjelpe-maskineri og propellanlegg. Kandidaten skal vise kunnskaper om: Vurderingsmetode Hovedtrekk i oppbygging og operasjon av: 1. Marine Diesel motor 2. Steam turbin 3. Gass turbin 4. Steam kjele 3. Seilasplanlegging 4. Vaktoverlevering og -overtakelse 5. Vaktrutiner 6. Utfylling av loggbøker Teoretisk kunnskap 1. Termodynamikk, Mekanikk og Hydraulikk 2. Driftskarakteristikk av diesel motor, steam og gass turbin og drivstoff forbruk. 3. Kjøle- og fryse-anlegg. 4. Fysiske og kjemiske egenskaper for brennoljer, smøre- og hydraulikkoljer. 5. Material lære 6. Skips design, skipskonstruksjoner. Praktisk kunnskap: 18 og simulatortest driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer samt driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer samt Kunnskaper om: 1. Termodynamikk, Mekanikk og Hydraulikk 2. Driftskarakteristikk av diesel motor, steam og gass turbin og drivstoff forbruk. 3. Kjøle- og fryse-anlegg. 4. Fysiske og kjemiske egenskaper for brennoljer, smøre- og hydraulikk-oljer. 5. Material lære 6. Skips design, skipskonstruksjoner

20 1. Oppstart og nedstengning av maskineri og systemer. 2. Drift, overvåkning og opprettholdelse av sikker drift av hoved-, hjelpe-maskineri og propellanlegg. Arbeidsoperasjoner planlegges og foretas i samsvar med driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer. Ledelse, planlegging og håndtering av brennolje, smøre olje og ballast operasjoner 3. Funksjons forståelse for automasjons og styring-systemer for hovedmaskin 4. Funksjons forståelse for automasjons og styring-systemer for hjelpemaskineri som: Generator og tavlesystem Steam kjeler Separatorer Fryse og kjøleanlegg Pumper og rørsystem Styremaskineri og systemer Last håndterings utstyr og dekks maskineri. Drift og vedlikehold av maskineri, pumper og rørsystem. Brennolje og ballast operasjoner utføres i henhold til prosedyrer og gjeldende krav for å hindre forurensning til det marine miljø. 1. Operasjonelle karakteristikker av pumper og pumpesystemer 2. Operasjonsprosedyrer for pumper og pumpesystemer 19 driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer samt

21 3. Separatorsystemer for forurenset væske Lede og planlegge klargjøring, operasjon, tilstandskontroll, feilsøking, vedlikehold og reparasjon av maskineri og kontrollsystemer Lede og planlegge klargjøring, operasjon, tilstandskontroll, feilsøking, vedlikehold og reparasjon av elektriske, elektroniske og tilhørende kontrollsystemer 1. Sikkerhetsregler 2. Tegninger og håndbøker 3. Diesel motor 4. Steam turbin 5. Gass turbin 6. Kjele anlegg 7. Propell anlegg 8. Pumper, kompressorer, separator, ferskvannsgenerator, kjøleanlegg, AC system og vifteanlegg. 9. Styremaskin 10. Automatiske kontrollsystem 11. Dekksmaskineri 12. Smøroljesystem 13. Brennoljesystem 14. Kjølesystem 15. Lensevann systemer og -separator 16. Ballast system 17. Lastepumpe systemer 1. Sikkerhetsregler 2. Tegninger og håndbøker 3. Grunnleggende konfigurasjon 4. Elektriske anlegg; generator, tavlesystem, elektriske motorer, frekvensomformer. 5. Høyspent installasjoner 6. Elektroniske anlegg, funksjoner og karakteristikker Simulatortest. Simulatortest. Arbeidsoperasjoner planlegges og foretas i samsvar med driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer Arbeidsoperasjoner planlegges og foretas i samsvar med driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer 20

22 7. Elektriske, elektroniske, hydrauliske og pneumatiske kontrolls-systemer. Lede og håndtere vedlikeholds- og 1. Kunnskap om god arbeidspraksis reparasjonsarbeid på en sikker måte. 2. Lede og håndtere vedlikeholds- og reparasjons-arbeid på en sikker måte. 3. Planlegge vedlikehold i henhold til Flaggstat, Klasse og gjeldende lovog regel-verk. Styrende dokumentasjon og sikker Sikker arbeidspraksis som: arbeidspraksis 1. Risikovurderinger 2. Sikker jobbanalyse/-samtale 3. Arbeidstillatelser Prosedyreverk/sjekklister Sjødyktighet 1. Skipsstabilitet, trim og stresstabeller, diagram og lastekalkulator 2. Håndtering av lekkasje 3. Vanntett integritet 4. Skipskonstruksjoners betydning for trim og stabilitet og tiltak for å opprettholde sjødyktighet under ulike lasteforhold 5. IMO anbefalinger vedrørende stabilitet Bruk av verktøy og måleinstrumenter 1. Sikkerhetsregler 2. Materiallære 3. Metoder for midlertidige reparasjoner 4. Materialer brukt til tetning og reparasjoner 5. Måleinstrumenter Lede og planlegge arbeidet med å overholde forhåndsregler mot forurensning 1 Forhåndsregler for å forhindre utslipp til sjø og luft 2 Forurensningsprosedyrer og tilhørende utstyr 21 driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer samt driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer samt driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer samt Kunnskaper om verktøy og måleinstrumenter..

23 3 Viktigheten av pro aktive tiltak for å beskytte marint miljø Kommunikasjon 1. Engelsk muntlig og skriftlig Muntlig engelsk i Korrekt språkbruk. simulator og skriftlig på halvparten av spørsmålene i skriftlig prøve Bruk av interne kommunikasjons- VHF, UHF, PA- anlegg, etc. Simulatortest Korrekt bruk av systemer Lover og regler 1. Skipssertifikater og andre skipsdokumenter som skal være om bord 2. Lastelinjekonvensjonen 3. SOLAS 4. International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) 5. International Health Regulation 6. Regulations, responsibilities under international instrument affecting the safety of ship and passengers, crew or cargo 7. Fremgangsmåte og systemer for å forhindre forurensning fra skip 8. Nasjonale lover og regler kommunikasjonssystemer. Kunnskaper om internasjonale lover og regler. 22

- 1 - VEDLEGG III Tabell A-II/1 Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for vakthavende dekksoffiser på skip med bruttotonnasje på 500 eller mer

- 1 - VEDLEGG III Tabell A-II/1 Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for vakthavende dekksoffiser på skip med bruttotonnasje på 500 eller mer - 1 - VEDLEGG III Tabell A-II/1 Spesifikasjon av minstenormer for for vakthavende dekksoffiser på skip med bruttotonnasje på 500 eller mer Opplæring og bedømmelse etter tabell A-II/1 (1) Kravene til etter

Detaljer

Emneplanen godkjent av Sjøfartsdirektoratet, 29.01.2015 versjon 0.1

Emneplanen godkjent av Sjøfartsdirektoratet, 29.01.2015 versjon 0.1 versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av emneplanen... 3 1.2. Planens omfang:... 3 1.2.1. STCW referanse.... 3 1.3. Studieressurser... 3 1.3.1. Personell... 3 1.3.2. Utstyr og

Detaljer

Læreplan D5L. Læreplan for opplæring av førere og styrmenn av fritidsbåter inntil 24 meters skroglengde

Læreplan D5L. Læreplan for opplæring av førere og styrmenn av fritidsbåter inntil 24 meters skroglengde Læreplan D5L Læreplan for opplæring av førere og styrmenn av fritidsbåter inntil 24 meters skroglengde Haugesund, 08.09.2014 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 4 1.1 Bruk av læreplan... 4 1.2 Beskrivelse

Detaljer

Utskriftsversjon av Webcadet Dekk

Utskriftsversjon av Webcadet Dekk Utskriftsversjon av Webcadet Dekk Rev. 03.des 2014 Sikkerhetsfamiliarisering Kompetansemål 1.1: Ditt skip (STCW koden, tabell A-II/1). Kompetansekriterier 1.1.1: Ditt skip 1. Når ble fartøyet bygd og hvor?

Detaljer

Utskriftsversjon av Webcadet Maskin

Utskriftsversjon av Webcadet Maskin Utskriftsversjon av Webcadet Maskin Rev. 03.des 2014 Sikkerhetsfamiliarisering Kompetansemål 1.1: Ditt skip (STCW koden, tabell A-III/1). Kompetansekriterier 1.1.1: Ditt skip 1. Når ble fartøyet bygd og

Detaljer

Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005. Innhold

Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005. Innhold Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005 Innhold 1 Rammeplan for fagtekniker- og skipsoffisersutdanningen... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mål med fagtekniker/skipsoffisersutdanningen...

Detaljer

1. Innledning og Generell Beskrivelse

1. Innledning og Generell Beskrivelse Sist endret: 27-11-2014 1. Innledning og Generell Beskrivelse FNs konvensjon om lov på sjøen (United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS) er hjørnesteinen til internasjonal maritim lovgivning.

Detaljer

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL Gjeldende fra dato: 01.06.2014 Revisjon nr: 2 Rev. dato:01.03.2014 Side: 2 INNHOLD: 1 Hierarki over retningslinjer for fartøyoperasjoner... 3

Detaljer

Hvordan føre. registreringsboka? Maritimt Opplæringskontor gir deg tipsene. Maritimt Opplæringskontor

Hvordan føre. registreringsboka? Maritimt Opplæringskontor gir deg tipsene. Maritimt Opplæringskontor Hvordan føre registreringsboka? gir deg tipsene. Innholdsregister Dette heftet håper vi i kan være til hjelp for kadetter og andre som er involvert i prosessen med utfylling av registreringsbøker. Mer

Detaljer

Vernearbeid på Norske skip

Vernearbeid på Norske skip Vernearbeid på Norske skip Forfatter Jørn Ola Tranvåg (Ph.D) Rettigheten til boken tilhører Tranvåg Maritime AS. Deler av eller hele innholdet må ikke kopieres eller videre distribueres uten forfatter

Detaljer

Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 22. desember 2011 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) 2, 6, 7, 16

Detaljer

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS NORM FOR OPPLÆRINGSVIRKSOMHET Virksomhet som skal drive sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift AT best.nr. 703 10-3, skal være sertifisert

Detaljer

Modellkurs Kystnavigasjon for Kadettfarledsbevis

Modellkurs Kystnavigasjon for Kadettfarledsbevis Modellkurs Kystnavigasjon for Kadettfarledsbevis Versjon 1. Ålesund 22. april 2008. Introduksjon 1. Farledsbevis generelt. Lov om lostjeneste m.v, Forskrift om plikt til å bruke los i norske farvann (FOR-1994-12-

Detaljer

Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip (herunder fiskefartøy) og flyttbare innretninger

Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip (herunder fiskefartøy) og flyttbare innretninger Vår dato Vår referanse og arkivkode 01.09.2013 201319162 3 Deres referanse Vår saksbehandler / Direkte telefon Torben Vik 52 74 53 10 Til høringsinstansene iht. liste Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem

Detaljer

Til forslag om forskrift om kvalifikasjoner og sertifiakter for sjøfolk - oppsummering av høringsuttalelser

Til forslag om forskrift om kvalifikasjoner og sertifiakter for sjøfolk - oppsummering av høringsuttalelser Til forslag om forskrift om kvalifikasjoner og sertifiakter for sjøfolk - oppsummering av høringsuttalelser Utkast Avsender Kommentar Vår vurdering Endringer 1 Sjømannsorganisasjonene Foreslår å bytte

Detaljer

Foto av vestlandsferje: Bente Amandussen

Foto av vestlandsferje: Bente Amandussen Avgitt juni 2012 RAPPORT Sjø 2012/08 RAPPORT OM UNDERSØKELSE AV SJØULYKKE, LANGELAND LDJB3, FORLIS I KOSTERFJORDEN, SVERIGE, 31. JULI 2009 This report is also avaliable in English Statens havarikommisjon

Detaljer

Wilh. Wilhelmsen. miljørapport 2006

Wilh. Wilhelmsen. miljørapport 2006 Wilh. Wilhelmsen miljørapport 2006 SIDE / wilh. wilhelmsen miljørapport 2006 En pådriver for miljøtilpasset internasjonal skipsfart > wilh. wilhelmsen gjennomfører en rekke tiltak fra design av skip til

Detaljer

INFORMASJON OM REVISJON UTFØRT AV TELENOR MARITIM RADIO OVERFOR SKOLER SOM UNDERVISER I GOC OG ROC

INFORMASJON OM REVISJON UTFØRT AV TELENOR MARITIM RADIO OVERFOR SKOLER SOM UNDERVISER I GOC OG ROC INFORMASJON OM REVISJON UTFØRT AV TELENOR MARITIM RADIO OVERFOR SKOLER SOM UNDERVISER I GOC OG ROC Dato; 08.12.2014 macintosh hd:users:drtveit:downloads:revisjon..docx 1(10) 1. Innledning Denne veiledningen

Detaljer

FOR 2011-12-22 nr 1523: Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater

FOR 2011-12-22 nr 1523: Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater FOR 2011-12-22 nr 1523: Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk Page 1 of 186 FOR 2011-12-22 nr 1523: Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk DATO: FOR-2011-12-22-1523

Detaljer

GDF SUEZ E&P Norge AS spesifikke retningslinjer. Tillegg til NWEA og OLF Kapteinshåndbok

GDF SUEZ E&P Norge AS spesifikke retningslinjer. Tillegg til NWEA og OLF Kapteinshåndbok GDF SUEZ E&P Norge AS spesifikke retningslinjer. Tillegg til NWEA og OLF Kapteinshåndbok GDF_NO-#104311-v1-Tillegg_til_kapteinsha ndbok.docx Page 1 of 16 Innhold : 1 Generelt... 3 1.1.1 Formål... 3 1.1.2

Detaljer

informasjonshefte til Maritimt Opplæringskontor

informasjonshefte til Maritimt Opplæringskontor informasjonshefte til INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Sør/Vest Norge... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav... 8 4.4

Detaljer

Forskrift om losplikt og bruk av farledsbevis (lospliktforskriften)

Forskrift om losplikt og bruk av farledsbevis (lospliktforskriften) Utkast til ny lospliktforskrift med sporede endringer Utkastet her er kun til informasjon og viser ny lospliktforskrift med utgangspunkt i gjeldende lospliktforskrift. Bestemmelser som er endret i forhold

Detaljer

FAGPLAN. Nautikk (Nautical Engineering)

FAGPLAN. Nautikk (Nautical Engineering) FAGPLAN BACHELOR I INGENIØRFAG Studieretning for Nautikk (Nautical Engineering) - 180 studiepoeng Gjeldende fra høsten 2013 Universitetet i Tromsø Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Godkjent

Detaljer

002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING

002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING 002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING Original versjon Nr.: 002 Gjeldende fra dato: 01.07.80 Revisjon nr: 18 Rev. dato: 11.04.11 Side: 2 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 Forord...

Detaljer

1. Innledning... side 3. 2. Definisjoner... side 4. 3. Opplæringskontorenes rolle... side 5. 4. Om kadettordningen... side 6

1. Innledning... side 3. 2. Definisjoner... side 4. 3. Opplæringskontorenes rolle... side 5. 4. Om kadettordningen... side 6 1 INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... side 3 2. Definisjoner... side 4 3. Opplæringskontorenes rolle... side 5 4. Om kadettordningen... side 6 5. Rederi innlogg/ informasjon... side 7 5. Kadett tilgang...

Detaljer

Rapport om tiltak. For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger

Rapport om tiltak. For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger Rapport om tiltak For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger 10. februar 2009 Rapport fra Sjøfartsdirektoratet 1 FORKORTELSER Forkortelser - regelverk og retningslinjer Arbeidsmiljøforskriften:

Detaljer

Nr. 2 2012 Side 183 337 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2012 Side 183 337 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2012 Side 183 337 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 12. mars 2012 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Jan. 20. Delvis ikrafts.

Detaljer

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon 002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring Original versjon Nr: 002 Etablert: 01.07.1980 Revisjon nr: 20 Rev. dato: 08.03.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

Maritim avdeling Måløy www.fagskulen.no Informasjonshandbok

Maritim avdeling Måløy www.fagskulen.no Informasjonshandbok Maritim avdeling Måløy www.fagskulen.no Informasjonshandbok Skuleåret 2014/2015 Sogn og Fjordane Fylkeskommune 1 INNHALDSLISTE Rektor har ordet side 3 Tilsette ved fagskulen side 4 Leiing og administrasjon

Detaljer

Statoil spesifikke retningslinjer. Tillegg til GOMO og Opersasjonsmanual for Offshore service fartøy Norsk sokkel

Statoil spesifikke retningslinjer. Tillegg til GOMO og Opersasjonsmanual for Offshore service fartøy Norsk sokkel Statoil spesifikke retningslinjer. Tillegg til GOMO og Opersasjonsmanual for Offshore service fartøy Norsk sokkel Gradering: Open Status: Final Side 1 av 18 Tittel: Statoil spesifikke retningslinjer. Tillegg

Detaljer