Norsk olje og gass Fagplan for Liten MOB båt grunnkurs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk olje og gass Fagplan for Liten MOB båt grunnkurs 01.01.07"

Transkript

1 Norsk olje og gass Fagplan for Liten MOB båt grunnkurs

2 1.0 Organisasjon/Operasjon/Oppgavefordeling (1 time) Etter endt opplæring skal deltagerne kunne: 1.1 Beskrive MOB båtens primære oppgaver Aktuelle DFU`er Kunne forklare MOB båtens primære oppgaver. Teori Kl.rom Beredskapsplan, DFU, 1.2 Beskrive mannskapets ansvar og plikter 1.3 Beskrive mannskapets hovedoppgaver i en redningsaksjon 1.4 Beskrive mannskapets handling fra alarm til pasientavlevering Bemanning på 3 personer Båtfører, 2 mannskap Ansvar:Gjennomføre en MOB-båt situasjon på en sikker måte Myndighet: utføre oppdraget ihht beredskapsplanen/ ledelsen Følgende oppgaver må løses: Båtfører, Utkikker, Navigatør, plukke opp person fra sjøen og 1.hjelper. Situasjonsbeskrivelse fra alarm til situasjonen er avklart Hele MOB mannskap skal kunne utføre samtlige oppgaver. Vis ved praktiske øvelser at de kan fordele og beherske samtlige oppgaver. Vis ved praktiske øvelser at de behersker samtlige oppgaver. Teori/ praksis Teori/ praksis Kl.rom/ båt Kl.rom/ båt Teori/ praksis Kl. rom/ båt DFU, VSKTB, Interne prosedyrer, osv

3 2.0 Myndighets-, og bransje krav (1 time) Etter endt opplæring skal deltagerne kunne: 2.1 Dokumentere at de har VHF- sertifikat VHF kurs Bestått eksamen på VHF-kurs Post og teletilsynet 2.2 Kjennskap til myndighetskrav for MOB -MOB båt typer -Tekniske spesifikasjoner -Godkjenning etter sjøfartsdirektoratets forskrifter -Utsettingsarrangemet -Båtens utrustning 2.3 Krav til øvelse og trening Årsplan Momenter Teknisk 1st.hjelp Prosedyrer VSKTB Øvelser Manøvrering Søksmønster Oppheis Utsetting Skal kjenne til de viktigste myndighetskrav og vite hvor de er nedskrevet -Anbefalte retningslinjer for MOB beredskap Pkt. 6.2 Teori Kl.rom Regler for flyttbare innretninger 21 og sjøfartsdirektoratet For redningsfarkoster Teori Kl.rom MOB trening i hht sjøfart Aktivitetsforskrifte ns 21 Anbefalte retningslinjer for MOB beredskap Pkt. 6 Norsok R-003

4 3.0 MOB båt teknisk (2 timer) Etter endt opplæring skal deltagerne kunne: 3.1 Gjengi særskilte karakteristika ved en MOB -vennjetens virkemåte -kroksystem -selvrettingssystem -nødstyring 3.2 Klargjøre båt før bruk -Før-bruk-kontroll og etter-brukkontroll i henhold til spesifikke sjekklister 3.3 Kjenne til brukers vedlikeholdsprogram for MOB-båt Vedlikeholdsprogram Gjengi de viktigste momentene Teori/ praksis Kl.rom/ båt Produsentens Kunne utføre før-, og etter-kontroll og bedømme driftsklar tilstand for båt. Gjengi vedlikeholdsprogrammets hovedpunkter Teori/ praksis Kl.rom/ båt sjekklister Teori / praksis Kl.rom / båt Vedlikeholdsprogr am fra produsent. 3.4 Betjene motor på MOB Metoder for å starte, stoppe og betjene motor 3.5 Gjøre rede for opptreden ved kantring av MOB og hvordan utløse selvrettingsutstyret. -Opptreden ved kantring -hvordan løse ut selvrettingsutstyret 3.6 Sjekke og rense vannjet og impeller -rensing av vannjet / vanninntak -Funksjon til impeller -tilkomst til impeller Skal kunne utføre korrekt start og stopp av motor Kunne forklare hvordan man utløser selvrettingsutstyret Skal kjenne til hvordan man kan sjekke og rengjøre vannjet(vanninntak) og impeller. Praksis Båt Produsentens Teori/ video KL.rom Produsentens er / video Tori/ praksis Kl.rom/ båt Produsentens

5 4.0 Manøvrering (8 timer) 4.1 Manøvrere MOB-båten inntil fartøy, plattform, eller annet oppheis sted uten fare for personell eller materiell. -Prosedyre for manøvrering inntil fartøy, plattform, mm. -Prosedyre ved oppheis til fartøy, plattform, mm. -Kunne holde båten i posisjon i minimum 20 sek. Med vannjet innkoplet. -Kunne bruke baugline ved oppheis 4.2 Bruke baugline ved oppheis til fartøy -Prosedyre jmf sjøfart. -Ikke slippe baugline før kroken er løsnet. 4.3 Manøvrere MOB-båten inntil person i sjøen uten fare for MOB mannskapet eller personen i sjøen. -Sikkerhetsstopp -Riktig turtall i forhold til vær og situasjon -Plassering av båt i forhold til person og værforhold 4.4 Slepe flåte og bli slept på en sikker måte -Slep av flåte, båt, faremomenter, slepetau,mm. 4.5 Kjenne til faremomenter ved hurtigkjøring i grov sjø -Bruk av kasteline -Faremomenter -Hvordan silkre og plassere personell om bord -Fordeler og ulemper ved kjøring rett mot, på skrå og med sjøen 4.6 Heli pick-up og manøvreing av MOB -Kommunikasjon med helikopter -Styreline -Mottak av redningsmann -Overføring av pasient med båre og redningsslynger -Båten skal korrekt manøvreres slik at personen skånsomt kan taes ombord med relevant hjelpemiddel. Praksis båt Anbefalte retningslinjer for MOB beredskap Teori/ praksis Kl.rom/ båt Sjøfartsdir. Sikkerhetsmelding Praksis -Øvelse med dukke og person. -Skal kunne klargjøre for slep og Praksis slepe flåte og båt på en sikker måte. -Skal kunne bruke kasteline for å få over slepelinen. Ta hensyn til faremomentene ved Teori/ praksis hurtigkjøring og tilpass farten etter forholdene samt sikre personell ombord Kjenne til hovedprosedyre for heli pick-up fra MOB og vite hvor en finner kanalplan på egen installasjon. båt Båt/ flåte Kl.rom/ båt Teori/ video Kl.rom/ båt Beredskapsplan og områdeberedskap.

6 5.0 Krok arrangement - Utsetting/oppheis (1 time) 5.1 Forklare funksjon og virkemåte på relevante kroker. Relevante kroker - Offload krok Kunne forklare virkemåte og håndtere kroksystemet korrekt. Teori/ praksis Båt Produsentens 5.2 Gjengi faremomenter ved utsetting og oppheis -Faren for kantring ved utsetting eller opptak fra båt -Værforhold 5.4 Benytte MOB båt davit og plattformkran -Prosedyre ved bruk av Davit. 5.5 Sikker plassering av mannskapet i MOB båten i forskjellige situasjoner -Prosedyre ved bruk av kran. -Plassering av personell ved: -Utsetteing -Oppheis -Med og uten pasient(er)/ passasjerer Kjenne til faremomenter og ta hensyn til disse ved utsetting og oppheis. Skal kunne bruke kran og davit ved utsetting og oppheis av MOB båt. Vurdere riktig plassering ved oppheis og utsetting av MOB båt. Teori/ praksis Kl.rom/ båt Sjøfartsdir. Sikkerhetsmeld ing Teori/ praksis Båt Produsentens Teori/ praksis Båt

7 6.0 Navigasjon og kompassbruk (7 timer) 6.1 Styre og foreta kursendring etter magnetkompass. 6.2 Korrigere for vind og strøm påvirkning ved beregning av kurs. -Kompassrose -Magnetisme og andre forstyrrende elementer -effekt av feilnavigering -Avdrift som følge av vind og strøm påvirkning på MOB Kunne bruke navigasjonsutstyr i MOB. Kunne beregne avvik i forhold til vind og strøm. Teori/ praksis Kl.rom/ båt Nautiske lærebøker Teori/ praksis Kl.rom/ båt Nautiske lærebøker 6.3 Beregne distanse, tid ved kjent fart. -6 min regelen -S= V x T -arbeidsoppgaver 6.4 Håndtere MOB situasjon i mørke -Søkemønster -Bruk av kompass -Beregne distanse 6.5 De viktgste maritime uttrykkene -Farge på lanternene -Styrbord/ babord -Nautisk mil Skal kunne beregne S, V og T Teori/ praksis Kl.rom/ båt Nautiske lærebøker Kunne bruke navigasjonsutstyr i mørke. Må kunne de viktigste maritime uttrykkene som har betydning for sikkerheten til sjøs. - vikeplikt 6.6 Kjenne til hvordan en SART brukes korrekt -SART Beskrive virkemåten til SART og hvordan den skal aktiviseres/ deaktiviseres. 6.7 Bruke pyroteknisk utstyr på en sikker måte -Fallskjermlys Kunne bruke pyroteknisk utstyr i hh til bruksanvisning som er påført -Håndbluss utstyret. -Røyksignal Teori/ praksis Kl.rom/ båt Nautiske lærebøker Teori/ praksis Kl.rom/ båt Nautiske lærebøker Teori Kl.rom Manual fra produsent Teori/ praksis Båt/ kai LSA koden

8 7.0 Samband og kommunikasjon (1 time) 7.0 Bruke sambandsmidler korrekt under en redningsaksjon 7.1 Foreta kontroll av fastmontert VHF om bord -Sambandsprosedyre(r) -funksjonstest -radiosjekk -feilsøking 7.2 Intern kommunikasjon i båten -Kommunikasjon mellom mannskap i MOB båt Ta i mot og kvittere for en melding samt kommunisere ved bruk av korrekte sambandsprosedyrer Må kunne stille inn og bruke VHFradio i en nødsituasjon. -Demonstrere internkommunikasjon Praksis Båt Teori/ praksis Kl.rom/ båt VHF-kurs Post og teletilsynet Teori/ praksis Kl.rom/ båt Radio prosedyre

9 8.0 Søk og redning (7 timer) 8.1 Planlegge og utføre et systematisk søk med tanke på de rådende værforhold og informasjon rundt ulykkessituasjonen 8.2 Liste opp faktorer som påvirker utkikkenes effektivitet og muligheter til å oppdager objekter i sjøen 8.3 Plukke opp person fra sjøen, med aktuelle hjelpemidler så skånsomt som mulig 8.4 Demonstrere at man er i stand til å beherske et opphold i sjøen ved kantringsuhell med MOBbåt.. -Vifte-, parallell- og firkantsøk. Ta hensyn til vind, strøm, sikt og objektets art -Objektets egenskaper -Dagsform -Parallelle arbeidsoppgaver -Værforhold -Fart -Plassering i båten mv. -Redningsgrind/ sealift -Skal kunne bruke kasteline der MOB båten ikke kommer inntil person Opphold i sjø Snu kantret MOB-båt -Foreta søk i vifte, paralell-, og firkantsøk -Øvelse med hele MOB-laget i samarbeid. -Øvelse for båtfører uten hjelp fra resten av MOB-laget. Praksis Båt Installasjonens Beredskapsplaner -iverksette korrekt søksmønster Teori Praksis Kl.rom/ Båt Godt sjømannskap? -Kunne bruke redningsgrind/ sealift -Øvelse med dukke og person. -Beherske et opphold i sjø -Kunne entre båten fra sjøen -Hoppe i vannet fra båten -Snu kantret MOB-båt ved hjelp av selvretningssystem - Svømme 30 meter med line på 4 min Praksis Båt Produsentens Teori/ Praksis Kl.rom/ båt/ Øvelser i vann Sjøfartsdir.

10 9.0 Førstehjelp (4 timer) 9.1 Utføre korrekt pasientundersøkelse ihht. Relevante forhold i MOB båt. 9.2 Legge en person i riktig leie etter å tatt hensyn til pasientens skader/ tilstand. 9.3 Klargjøre pasient for overføring til annen enhet 9.4 Utføre HLR på dukke under rådende forhold ombord i MOB-båten. -BLÅS -Skademekanismer og forhold pasienten har vært utsatt for Bevvisthet, åndedrett, stabilisering Klargjøring og overlevering til sykepleier på innstallasjonen, annet fartøy eller Helikopter (pickup) -5 innblåsninger ved drukning -30 / 2 (HLR) 9.5 Gjengi minst årsaker til bevisstløshet Hypotermi, hodeskade, oksygen mangel, sirkulasjonssvikt 9.6 Gjengi minst to kjennetegn på hver av de nevnte skader: Hode, rygg og nakke 9.7 Utføre klesløft / båre løft av rygg-, og hode skadet person Kjennetegn på: -Hodeskade, ryggskade og nakkeskade -Løfte teknikk ved rygg-, og hode skader Kunne undersøke og vurdere, for å vite hva som er riktig førstehjelp. Legge en person i riktig leie etter å ha tatt hensyn til pasientens skader/ tilstand og hvilke skademekanismer og forhold pasienten har vært utsatt for. Praktisk trening med markør/ dummy Praktisk trening med markør/ dummy Praktisk trening med markør/ dummy MOB båt MOB båt MOB båt Norsk Norsk Prosedyre Utføre HLR alene samt to og to Teori/ praksis Kl.rom/ båt Norsk Kjenne til og ta hensyn til dette i behandling av pasienten. Teori/ praksis Kl.rom/ båt Norsk Kjenne til vanlige kjennetegnene Teori Kl.rom/ båt Norsk - Utføres av minst 2 personer Teori/Praktisk trening Kl.rom/ båt Norsk

11 9.8 Behandle en nedkjølt person ved å ta hensyn til gjeldende faremomenter - Redningsdøden -Nedkjølingsstadier(mild, moderat, dyp) -Kjenne til symptomene for nedkjøling -Kjenne til anbefalte måte å håndtere en nedkjkølt person og hvorfor. Teori / Praktisk trening Kl.rom/ båt Norsk

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 28

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 28 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: 20.06.2011 Side: 1

NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: 20.06.2011 Side: 1 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: 20.06.2011 Side: 1 KRAV TIL FORKUNNSKAPER (Norsk olje og gass e-læringspakke) Hensikt/ Etter endt opplæring

Detaljer

096 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MANN OVER BORD BEREDSKAP

096 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MANN OVER BORD BEREDSKAP 096 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MANN OVER BORD BEREDSKAP Original versjon Nr.: 096 Etablert: 01.01.05 Revisjon nr: 0 Rev. dato: 01.01.05 Side: 2 av 9 INNHOLD 1. Hensikt... 3 2. Definisjoner...

Detaljer

EMNEPLAN Side 1 GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSOPPLÆRING OPPDATERINGS KURS STCW A-VI/1

EMNEPLAN Side 1 GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSOPPLÆRING OPPDATERINGS KURS STCW A-VI/1 EMNEPLAN Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.2.1. STCW referanse.... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr

Detaljer

Læreplan D5L. Læreplan for opplæring av førere og styrmenn av fritidsbåter inntil 24 meters skroglengde

Læreplan D5L. Læreplan for opplæring av førere og styrmenn av fritidsbåter inntil 24 meters skroglengde Læreplan D5L Læreplan for opplæring av førere og styrmenn av fritidsbåter inntil 24 meters skroglengde Haugesund, 08.09.2014 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 4 1.1 Bruk av læreplan... 4 1.2 Beskrivelse

Detaljer

Utskriftsversjon av Webcadet Dekk

Utskriftsversjon av Webcadet Dekk Utskriftsversjon av Webcadet Dekk Rev. 03.des 2014 Sikkerhetsfamiliarisering Kompetansemål 1.1: Ditt skip (STCW koden, tabell A-II/1). Kompetansekriterier 1.1.1: Ditt skip 1. Når ble fartøyet bygd og hvor?

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING

RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING Nr.: 002 Gjeldende fra dato: 01.07.05 Revisjon nr: 11 Rev. dato: 08.03.05 Side: 2 1 INNLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 ANVENDELSE 4 1.3 MÅLSETTING OG PRINSIPPER

Detaljer

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL Gjeldende fra dato: 01.06.2014 Revisjon nr: 2 Rev. dato:01.03.2014 Side: 2 INNHOLD: 1 Hierarki over retningslinjer for fartøyoperasjoner... 3

Detaljer

Sjøfartsdirektoratet. Norwegian Maritime Directorate

Sjøfartsdirektoratet. Norwegian Maritime Directorate Sjøfartsdirektoratet Norwegian Maritime Directorate S I K K E R H E T O M B O R D T E M A H E F T E 2 2 T E M A H E F T E 2 : S I K K E R H E T O M B O R D B ÅT OG UTSTYR INNHOLDSFORTEGNELSE BÅT OG UTSTYR..............

Detaljer

- 1 - VEDLEGG III Tabell A-II/1 Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for vakthavende dekksoffiser på skip med bruttotonnasje på 500 eller mer

- 1 - VEDLEGG III Tabell A-II/1 Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for vakthavende dekksoffiser på skip med bruttotonnasje på 500 eller mer - 1 - VEDLEGG III Tabell A-II/1 Spesifikasjon av minstenormer for for vakthavende dekksoffiser på skip med bruttotonnasje på 500 eller mer Opplæring og bedømmelse etter tabell A-II/1 (1) Kravene til etter

Detaljer

temahefte 2 mars 05 13-04-05 18:24 Side 1

temahefte 2 mars 05 13-04-05 18:24 Side 1 temahefte 2 mars 05 13-04-05 18:24 Side 1 S I K K E R H E T O M B O R D T E M A H E F T E 2 temahefte 2 mars 05 13-04-05 18:24 Side 2 2 T E M A H E F T E 2 : S I K K E R H E T O M B O R D T E M A H E F

Detaljer

Kvalifisert nivå førstehjelp

Kvalifisert nivå førstehjelp www.folkehjelp.no Kvalifisert nivå førstehjelp Utdanningsplan - KNF 4 Førstehjelp ved bevisstløshet og livløshet Kunnskapsmål Transport av pasienter til helsehjelp Kjenne til rutiner og ansvarsforhold

Detaljer

002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING

002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING 002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING Original versjon Nr.: 002 Gjeldende fra dato: 01.07.80 Revisjon nr: 18 Rev. dato: 11.04.11 Side: 2 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 Forord...

Detaljer

KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2013

KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2013 KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2013 Revidert/laget av: ressursgruppe vannredning vann 2010/2011 Godkjent: Ressursgruppe Vann 10/07-2011 Revidert av ressursgruppe vann 20/03-2012

Detaljer

Sensorsamling 2009. løfteoperasjoner med offshorekran. Henrik Meling. Utfordringer:

Sensorsamling 2009. løfteoperasjoner med offshorekran. Henrik Meling. Utfordringer: Sensorsamling 2009 Hendelser og ulykker forbundet med løfteoperasjoner med offshorekran Henrik Meling Petroleumstilsynet Sensorsamling 2009 Utfordringer: Er EN 13852-1 god nok? Vil Norsok R-002 bedre ivareta

Detaljer

OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL FOR MAGNUM 850 TWIN FAST RESCUE BOAT

OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL FOR MAGNUM 850 TWIN FAST RESCUE BOAT OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL FOR MAGNUM 850 TWIN FAST RESCUE BOAT RSAFE AS P.O. BOX 115 4852 FÆRVIK RWAY TELEPHONE: +47 370 58 500 TELEFAX. +47 370 58 501 E-MAIL: mail@norsafe.no WEBSITE: www.norsafe.no

Detaljer

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger!

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger! KURSOVERSIKT Vi har kursene DU trenger! Innhold Opplæring Vest... 3 Modul 1.1... 4 Masseforflyttingsmaskiner... 5 Truck... 5 Stortruckførerkurs over 10 tonn løft... 7 G11 - Løfteredskap... 8 G4 - Bro-

Detaljer

Båtførerprøven. Obligatorisk for fører av båter. Under 16: over 8 m med mer enn 25 hk. Mindre enn 10 hk Mindre enn 10 knop. Unntak: født før 1.1.

Båtførerprøven. Obligatorisk for fører av båter. Under 16: over 8 m med mer enn 25 hk. Mindre enn 10 hk Mindre enn 10 knop. Unntak: født før 1.1. Velkommen! Båtførerprøven Obligatorisk for fører av båter over 8 m med mer enn 25 hk Unntak: født før 1.1.1980 Under 16: Mindre enn 10 hk Mindre enn 10 knop Båtførerprøven Digital test Kan ta prøven fra

Detaljer

Utskriftsversjon av Webcadet Maskin

Utskriftsversjon av Webcadet Maskin Utskriftsversjon av Webcadet Maskin Rev. 03.des 2014 Sikkerhetsfamiliarisering Kompetansemål 1.1: Ditt skip (STCW koden, tabell A-III/1). Kompetansekriterier 1.1.1: Ditt skip 1. Når ble fartøyet bygd og

Detaljer

Rammeplan for. CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 3 VEILEDNING TIL KURSET... 6 OPPTAKSKRAV... 6 MÅLSETNING... 6 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

KURSPLAN GRUNNKURS FOR BRANNKONSTABEL DELTID

KURSPLAN GRUNNKURS FOR BRANNKONSTABEL DELTID KURSPLAN GRUNNKURS FOR BRANNKONSTABEL DELTID Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i juni 2012 Innhold 01. Bakgrunn for kurset... 3 02. Kursets plass i opplæringsstrukturen... 3 03.

Detaljer

Sikkerhet. HMS dokument 1 av 11 Styret 2012-2013 2010 1. Generelt 2. Utleie 3. Torsdagspadling 4. Turer 5. Basseng 6. Dugnad

Sikkerhet. HMS dokument 1 av 11 Styret 2012-2013 2010 1. Generelt 2. Utleie 3. Torsdagspadling 4. Turer 5. Basseng 6. Dugnad THPK s 1. Generelt HMS dokument 1 av 11 Styret 2012-2013 2010 1. Formål Å beskrive sikkerhetsarbeid og faremomenter i THPK s virksomhet. Rutiner for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små organisasjoner

Detaljer

Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146

Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146 Teori Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146 Innhold FORORD...5 INNLEDNING... 6 OPPTAKSKRAV... 7 KATEGORI I...7 KATEGORI II...7 OPPTAKSPRØVE/KRAV TIL NORSK FOLKEHJELP SANITETS AMBULANSEUTDANNING...7

Detaljer

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr. 01.01.2014 Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

HELSE OG SOSIALFAG. Struktur i programfaget Ambulansefaget ARBEIDSDOKUMENT FRA LÆREPLANGRUPPA 18.01.06

HELSE OG SOSIALFAG. Struktur i programfaget Ambulansefaget ARBEIDSDOKUMENT FRA LÆREPLANGRUPPA 18.01.06 HELSE OG SOSIALFAG Formål med programfaget Ambulansefaget Ambulansetjenesten er en viktig del av samfunnets beredskap for å hjelpe befolkningen ved akutt sykdom, ulykkessituasjoner og katastrofer. Faget

Detaljer

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte Grunnkurs søk og redning Deltakerhefte 2 Grunnkurs søk og redning er utarbeidet i samarbeid med Ressursgruppe Ettersøkning. Ressursgruppen er ansvarlig for faginnholdet i kursmanualen. Ressursgruppe Førstehjelp

Detaljer

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system Behandlet på styremøte senest 20. oktober 2008 Innholdsfortegnelse: Innledning... 4 Lover og regler som gjelder for LRKK... 5 Mål for helse,

Detaljer

Statoil spesifikke retningslinjer. Tillegg til GOMO og Opersasjonsmanual for Offshore service fartøy Norsk sokkel

Statoil spesifikke retningslinjer. Tillegg til GOMO og Opersasjonsmanual for Offshore service fartøy Norsk sokkel Statoil spesifikke retningslinjer. Tillegg til GOMO og Opersasjonsmanual for Offshore service fartøy Norsk sokkel Gradering: Open Status: Final Side 1 av 18 Tittel: Statoil spesifikke retningslinjer. Tillegg

Detaljer

Fjøsførerkurs. Internt båtførerkurs for bruk til kursing i bruk av klubbens båtmateriell. Dykkergruppa NTNUI Trondheim

Fjøsførerkurs. Internt båtførerkurs for bruk til kursing i bruk av klubbens båtmateriell. Dykkergruppa NTNUI Trondheim Fjøsførerkurs Internt båtførerkurs for bruk til kursing i bruk av klubbens båtmateriell Dykkergruppa NTNUI Trondheim Utstyr du har tilgang til som Fjøsfører: Kompressorer: Spena, bauer 130l turkompressor

Detaljer

S T YRINGSREGLENE S JØMANNSKAP VIKEREGLER INNHOLDSFORTEGNELSE FOR MOTORBÅTER

S T YRINGSREGLENE S JØMANNSKAP VIKEREGLER INNHOLDSFORTEGNELSE FOR MOTORBÅTER P R A K T I S K S E I L A S T E M A H E F T E 4 2 3 S JØMANNSKAP S T YRINGSREGLENE INNHOLDSFORTEGNELSE SJØMANNSKAP............... s 2 STYRINGSREGLENE............. s 3 LANTERNER.................. s 5 SPESIALLYS

Detaljer