Årsmelding Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014. Senter for yrkesrettleiing i Hordaland"

Transkript

1 Årsmelding 2014 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

2 Forsidefoto: Emilie S. Vatshelle

3 Årsrapport INNHALD Skule og arbeidslivsprosjekt i Variert etterutdanningstilbod 3 Hospitering for rådgjevarar 4 Regionalt og nasjonalt samarbeid 7 mittyrke.no - samler fylket om utprøving 8

4 Årsrapport Senter for yrkesrettleiing i 2014: Ein pådrivar i samarbeidet mellom skule og arbeidsliv FAKTA/ Senter for yrkesrettleiing - er ein del av Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune. Arbeidsområdet til SYR omhandler kompetanseheving innan yrkes- og utdanningsrettleiing i Hordaland, samt koordinering av kontakt mellom grunnskule, vidaregåande skule og arbeidslivet. Både rådgjevarar, lærarar i grunn- og vidaregåande skule, samt NAV-tilsette nyttar seg av etter- og vidareutdanningstilbodet frå SYR. Senter for yrkesrettleiing knytter kontakt mellom skule og arbeidsliv. Hausten 2014 starta ei alternativ hospiteringsordning for rådgjevarar på vidaregåande skule, der rådgjevarane besøker bedrifter. I 2014 var Senter for yrkesrettleiing (SYR) med å fullføre videreutdaninga for det andre studentkullet i Utdanningsval i landet. I tilegg arrangerte SYR rådgjevarsamlingar, yrkeskonferansar og diverse kurs der samarbeidet mellom skule og arbeidsliv var fellesnemnaren. Opprettinga av individuelt karriererettleiingstilbod i Sunnhordland var eit av fleire høgdepunkt i Fylkestinget vedtok den 16.juni 2014 å opprette Karriere Sunnhordland som eit pilotprosjekt. SYR var ein viktig bidragsytar for å etablere det nye tilbodet og har frå 2015 prosjektleiaransvaret for tiltaket. Skuleåret 2013/14 var SYR med å arrangere vidareutdanning i faget Utdaningsval for andre gong. Dei tjue studentane presenterte sine studieprosjekt på Delingskonferansen i april. Skuleåret 2014/15 blei vidareutdanninga ikkje arrangert i Hordaland. Dette året tok Akershus fylkeskommune over stafettpinnen. I januar 2014 var det igjen oppstart for SYR sitt Etterutdanningstilod i utdanningsvalfaget. Dette er fjerde gong kursrekkja blir gjennomført. 15 lærarar starta på kurset som har 12 samlingar i løpet av halvanna år. Kurset inneber ein grundig innføring i vidaregåande opplæring i Hordaland, vegar til fag- og sveinebrev, arbeidsmarknad og yrkesmoglegheiter etter fullført opplæring. Over 80 lærarar og rådgjevarar har deltatt på kursa sidan starten. I september starta SYR ein alternativ hospiteringsordning for rådgjevarar i den vidaregåande skule. Dette inneber 12 samlingar der tema er arbeidsmarknad. HFK fekk midlar frå Utdanningsdirektoratet til oppdraget. SYR blei utpeikt som arrangør, mellom anna på bakgrunn av gode tilbakemedlingar på etterutdanningskurset for ungdomsskulerådgjevarar. Senter for yrkesrettleiing er sentral i arbeidsgrupa som arrangerer rådgjevarsamlingar for skulane i Hordaland fylke. Tre gonger i 2014 var rådgjevarar, lærarar og andre interesserte samla i Salem konferansesenter om aktuelle tema kobla til skule og utdanning. Over 400 deltok på dei tre samlingane. SYR er dessutan representert i arbeidsgruppene som lagar yrkesmessa Yrkeslabyrinten i Vestlandshallen, samt konferansen Rett kompetanse. Rett kompetanse rettar seg mot skule og arbeidsliv i Hordaland. Arrangementet fann stad den 6.november på hotellet Scandic Ørnen i Bergen.

5 Årsrapport Etterutdanning i regi av Senter for yrkesrettleiing SYR har i fleire år arbeidd for å styrke kompetansen til rådgjevarar og lærarar i ungdomsskolen som arbeider med faget Utdanningsval spesielt, og yrkes- og utdanningsrettleiing generelt. Innføring i vidaregåande opplæring og arbeidsliv Kurs for ungdomsskulelærarar om vidaregåande opplæring og arbeidsliv Målsetjing: gi grundig innføring i vidaregåande opplæring og arbeidsliv Varigheit: 12 heile dagar over halvtanna år. Oppstart var i januar Målgruppe: lærarar/rådgjevarar i Utdanningsval i ungdomsskulen Stad: vidaregåande skular og bedrifter/verksemder i Hordaland Deltakarar: 20 lærarar/rådgjevarar frå ungdomsskulane i fylket Alternativ hospitering for lærarar i vidaregåande skule om vidaregåande opplæring og arbeidsliv Målsetting: gi grundig innføring i vidaregåande opplæring og arbeidsliv Varigheit: 12 heile dagar over halvtanna år. Oppstart var i september Målgruppe: rådgjevarar i vidaregåande skule Stad: vidaregåande skular og bedrifter/verksemder i Hordaland Deltakarar: 20 lærarar/rådgjevarar frå ungdomsskulane i fylket Kurs i vidaregåande opplæring for NAV-tilsette Målsetting: Gi info om vidaregåande opplæring og arbeidsliv Målgruppe: NAV-tilsette Varigheit: éin dag x 4 kurs Stad: Bergen Deltakarar: 80 deltakarar fordelt på fire kurs Dagskurs Foreldrekurs om vidaregåande opplæring i samarbeid med rådgjevarar ved ungdomsskular Målsetting: gi verktøy for korleis involvere seg i utdannings- og yrkesrettleiing av barna sine Varigheit: 3-4 timar på kveldstid. Målgruppe: Rådgjevarar og foreldre til 10. klassinger Stad: Lindås ungdomsskule, Danielsen ungdomsskule Deltakarar: 50 deltakarar til saman Etterutdanning i samarbeid med andre aktører Rådgjevarsamlingar Samarbeidspartnarar: Fylkesmannen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Rådgiverforum Hordaland Varigheit: 3 enkeltståande dagar i løpet av året - februar, april og november. Målgruppe: rådgjevarar i grunn- og vidaregåande opplæring, ansatte i OT/PPT, NAV-tilsette Målsetting: gi faglig påfyll både innan sosialpedagogisk rådgjeving og yrkes- og utdanningsrettleiing Stad: Salem konferansesenter, Bergen Deltakarar: om lag 400 fordelt på 3 samlingar «Rett kompetanse» Samarbeidspartnarar: LO, NHO Bergen kommune, Bergen Næringsråd og opplæringskontora. Varigheit: 1 dag - den 6.november Målgruppe: Leiarar og rådgjevarar i heile grunnopplæringa, tilsette i arbeidslivet med ansvar for rekruttering og politikarar. Stad: Clarion Hotel Ørnen, Bergen Målsetting: Styrke samarbeidet mellom skule og arbeidsliv. Gi bedriftar og bransjar høve til å påvirke innhaldet i faga, slik at tilbodet i vidaregåande opplæring blir styrka og dermed er betre rusta til å levere rett kompetanse til arbeidslivet. Deltakarar: Over 200 frå mellom anna HFK, NAV og opplæringskontora. Sjef i eget liv Kurset er eit samarbeid med Husbanken og Papirbredden karrieresenter. Senter for yrkesrettleiing formidla kurset til lærarar i Hordaland for å auke kompetansen i karriererettleiing grunnskolen. Samarbeidspartnarar: Papirbredden karriersenter i Buskerud. Husbanken region Vest. Varigheit: 1 dag - den 20.oktober Målgruppe: Rådgejvarar og lærarar i faget Utdanningsval. Stad: Motorhallen, Solheimsviken Målsetting: Kursdeltakarane skal tydeligare sjå seg sjølve, sine ressursar og moglegheiter, og korleis privatøkonomien blir påvirka av ulike val. Deltakarar: 17

6 Årsrapport Vidareutdanninga i Utdanningsval kull 2: Avslutta med stil FAKTA/ Vidareutdanninga i Utdanningsval På Delingskonferansen presenterte utdanningsvalstudentane sine paper. Fagleg ansvarleg: Unni Høsøien, Papirbredden karrieresenter Keynote speaker: Kjell Helge Kleppestø, Senter for yrkesrettleiing, Hordaland fylkeskommune Tilsette på Senter for yrkes rettleiing og Papirbredden karrieresenter har i stor grad vore brukt som førelesarar i faget. Kull 2 av studiet i faget Utdanningsval starta hausten Studiet utgjer 15 studiepoeng og er det første i sitt slag i Norge. Året blir studiet gjennomført i Akershus fylke. Maya Mykkeltveit likte godt den praktiske tilnærminga på vidareutdanninga i utdanningsval. Den såkalla «Delingskonferansen» markerte avslutninga på eit spennande studieår for det andre studentkullet som har fullført vidareutdanninga i faget Utdanningsval. 20 lærarar presenterte sine studieprosjekt for ein spesielt invitert forsamling på Hotel Norge i Bergen. Om lag 50 personar frå skular, kommunar og fylke var i april samla for å høyre meir om utviklingsprosjekta studentane har gjort med sine elevar i løpet av studieåret. Det blei vist stor kreativitet. Fleire av innlegga viste elevane i aksjon gjennom film og bilete - gjerne med elevane sine eigne vurderingar av øvingane. Regionalt samarbeid Vidareitdanninga på 15 studiepoeng som starta i 2012, er eit samarbeidsprosjekt mellom Senter for yrkesrettleiing (SYR), Papirbredden karrieresenter og Høgskolen i Buskerud. Vidareutdanninga var den første i sitt slag i Norge og blei mellom anna kåra til «Årets dristigste» av «Vox - Nasjonal enhet for karriereveiledning». - Vi har levt som vi har lært. Med det meiner eg at vi har lært dei relevante teoriane ved å gjere praktiske øvingar. I tillegg til at metoden har vore god har det vore god stemning og etablert seg eit godt læringsmiljø i studentgruppa, seier Mykkeltveit. Ho likar også godt at metoden ofte er vinkla mot kreative og estetiske fag for å få elevane til å bli kjent med seg sjølve. Gode undervisningsopplegg - Dette har vore eit utruleg kjekt fag samanlikna med andre vidareutdanningar eg har gått på. Den praktisk retta undervisinga gjer det mogleg å ta med seg gode opplegg rett inn i undervisninga. Det å ha gjort øvingane sjølv i studiesamanheng, gjer det også lettare å sette seg inn i elevane sin situasjon, seier Drønen. Fagleg ansvarleg på studiet, Unni Høsøien, understreka at studentane utgjer fagmiljøet i faget Utdanningsval: - Eg ønskjer fortsatt samarbeid med studentane i framtida oppgåva med å utvikle valkompetansen til elevane som skal velje utdanning- og yrkesveg. Maya Mykkeltveit og Laura Kristine Drønen likte godt den praktiske tilnærminga i studieopplegget.

7 Årsrapport Bransjekunnskap for rådgjevarar I september 2014 starta Hordaland Fylkeskommune tiltaket Alternativ hospitering for rådgjevarar i vidaregåande skule. Målet med tiltaket er å gi rådgjevarar grundig kunnskap om vidaregåande opplæring, arbeidsmarknad og bransjekunnskap. Deltakarane skal i størst mogleg grad møte bedriftene på deira heimebane. Tore Muren ønskjer rådgjevarar frå den vidaregåande skule velkomen til kurs om arbeidsmarknaden. 20 deltakarar frå tretten ulike vidaregåande skular deltek på hospiteringstiltaket som til saman utgjer tolv samlingar over tre semester. På kvar samling tar ein for seg eitt utdanningsprogram. Dette inneber å besøke bedrifter som rekrutterer lærlingar og arbeidstakarar. Målet for kvar samling er at rådgjevarane får sjå og helst gjere noko ute i bedriftene, slik at dei får ei oppleving av arbeidet i dei ulike bransjane. Denne kjennskapen til bransjane meiner vi er gull verd når rådgjevarane skal utføre karriererettleiing for sine elevar, seier Kjersti Kvaløy frå Senter for yrkesrettleiing. Ho er rådgjevarkoordinator i Hordaland Fylkeskommune og ansvarleg for hospiteringa. Med seg på laget har ho også Tore Muren og Trond Lygre frå Senter for yrkesrettleiing. Det er økonomisk støtte frå Udir som gjorde det mogleg å starte den alternative hospiteringa. Tilbakemeldingane frå deltakarene har vore gode. I evalueringane skriv rådgjevarane mellom anna at det mest positive med å delta er at bransjekunnskapen gjer det lettare å skjønne kva som er relevant informasjon når dei skal rettleie elevar. Å få kunnskap om mangfaldet av val ein kan gjere innanfor kvart fag blir også framheva. I tillegg ser rådgjevarane det som, svært positivt å knytte kontaktar med andre som gjer liknande arbeid på andre skular. Kunnskapar om arbeidsmarknad og bransjar er etterpurt hos rådgjevarane. I tillegg får dei møte bransjar som er ivrige etter å komme i dialog med skulane. Den alternative hospiteringa er med andre ord ein etterlengta arena for begge partar, seier Kvaløy. Individuell karriererettleiing i Sunnhordland Den 16. juni 2014 vedtok Fylkesutvalet å etablere ei individuell karriererettleiing i Sunnhordaland som ei prøveordning. Hausten 2014 blei to personar tilsett i jobben som karriererettleiarar. Begge starta i sine nye jobbar i januar Senter for yrkesrettleiing har i fleire år hatt rolla som karrieresenter i Hordaland. SYR arbeider med kursog kompetanseutvikling på systemnivå. Det siste året har senteret også vore ein pådrivar for å få på plass individuell karriererettleiing i fylket. Bakgrunnen var at VOX (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) sette individuell karriererettleiing som kriterie for å få tilskot. Resultatet blei pilotprosjektet Karriere Sunnhordland som starta opp den 5. januar Karrieresenteret er eit trepartssamarbeid med NAV og Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Leiar for prosjektet, som varar ut 2016, er Kjell Helge Kleppestø frå SYR. Seniorrådgjevar Tore Muren har ansvaret for den faglege oppfølginga. Hovedfokuset med den individuelle karriererettleiinga er for det første å gi vaksne over nitten år eit karriererettleiingstilbod. Dessutan har karrieresenteret ha som mål å bygge eit nettverk med andre aktuelle partar i Sunnhordalandsregionen, seier Muren. Hans oppgåve er å samarbeide med Karriere Sunnhordland for å utvikle eit godt metodeverk for kariererettleiinga. Dette skal sikra kvalitet og likskap på tenestene som blir levert. Tilbodet skal være til beste for den einskilde brukar, men arbeidet må også sjåast i ein regionalpolitisk samanheng. Det er interessant både for kommunane og regionen som heilheit å informere om relevante utdanningstilbod innan brukarane sitt område. Dei fleste ønskjer eit tilbod i nærleiken av der dei bur, seier Muren. Samstundes er det naturligvis brukarane sine behov som skal stå i sentrum for karriererettleiarane. Også der dei må reise for å få det utdanningstilbodet dei er på jakt etter, legg han til. Karriere Sunnhordland er fysisk plassert på same stad som vaksenopplæringa på Stord Vidaregåande skule. Stord vidaregåande skule har også personalansvaret for dei to Karriererettleiarane. Styringsgruppa til Karriere Sunnhordaland som består av Fylkesdirektør Opplæring Svein Heggheim og Fylkesdirektør regional utvikling Bård Sandal. Tore Muren

8 Årsrapport Samarbeid grunnskule,vidaregåande skule og arbeidsliv Utprøving av utdanningsprogram På heimesida til SYR (www.mittyrke.no) finst eit verktøy som koordinerer ungdomsskuleelevar sin utprøving av vidaregåande utdanning. Systemet er laga med tanke på at elevane skal få simulert korleis ein gjer for å søkje om plass i vidaregåande skule. Dette skal lette arbeidet for begge skuleslaga slik at koordineringsbehovet blir tatt hand om. I Hordaland er det no 29 av 33 kommunar som brukar dette systemet. Utprøvingar av yrker i bedrift I februar og mars hadde elevane ved tre ungdomsskular på Askøy utprøving i bedrift delvis organisert gjennom internettsida 27 bedrifter ga tilbod om til saman 128 stillingar. Bedriftene fekk søkjarar til 46 av desse stillingane. Tilbodet om å få hjelp til koordinering av utprøving i verksemder gjeld alle kommunar i Hordaland. Informasjonsmøter - verksemder vitjar ungdomsskular Senter for yrkesrettleiing legg til rette for at verksemder i Hordaland kan vitje ungdomsskular. Også denne ordninga blir koordinert gjennom nettsida mittyrke.no. Aktuelle verksemder set seg på ei liste for velviljuge verksemder som ønskjer å besøke skular og fortelje om sine yrker og sin bransje. Rådgjevarane har tilgang til denne lista i mittyrke.no og avtalar informasjonsmøta direkte med bedriften. Brukarforumet Haugalandet Skule og Arbeidsliv Hordaland fylkeskommune er ikkje aleine om å nytte det digitale koordineringsverktøyet som er tilgjengeleg på mittyrke.no. Den aktuelle løysinga har vi kjøpt oss inn i hos «Haugaland skole og arbeidsliv». Saman med Akershus Fylkeskommune, Buskerud Fylkeskommune og Troms Fylkeskommune har vi vore med å vidareutvikle systemet. I 2012 var vi med å skipa eit brukarforum for løysinga. Dette forumet har ein til to faste møte i året. Frå 2015 skal gruppa også arrangere work shop der ein får lære meir om funksjonaliteten i verktøyet. Rådgjevarkoordinator frå SYR Våren 2014 blei Kjersti Kvaløy frå SYR tildelt rolla som rådgjevarkoordinator i Hordaland. Dette inneber eit særleg ansvar for å følgje opp rådgjevingstenesta i den vidaregåande skulen. I sitt arbeid er ho mellom anna opptatt av å bygge gode nettverk mellom rådgjevarar på dei ulike skulane. Den alternative hospiteringa (sjå side 6) for rådgjevarane i den vidaregåande skulen er ein god kommunikasjonskanal mot rådgjevarane, samtidig som tiltaket set rådgjevarar på ulike skular i kontakt med kvarandre. Dette er med på å bygge eit godt rådgjevarnettverk. Laga læreplan for minoritetsspråklege I 2014 blei det laga ein lokal læreplan for innføringsklassane i Hordaland. Læreplanen var rettleiande for undervisninga i skuleåret 2014/2015. Fylkesdirektør for opplæring sette i juni 2014 saman ei faggruppe som utarbeidde den lokale læreplanen. I denne gruppa var Senter for yrkesrettleiing representert ved Trond Lygre. Målet for arbeidet var å leggje til rette for eit tydeleg rammeverk for innføringstilbodet. Dette skal sikre god informasjon til elevar, foreldre og føresette om kva som er innhald og læringsmål for kursa. Det er også eit mål å sikre felles rammeverk for alle skular som har innføringsklassar. Det blei laga læreplanar i seks fag; norsk, samfunnsfag, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving. Alle faga har to kompetansenivå. Tanken er at ein kan nytte dei læreplanmåla som vil vere høvelege ut frå elevane sitt nivå. Den lokale læreplanen er basert på element frå læreplanar for grunnskulen og for vidaregåande skule. Diverse prosjekt I tillegg til dei nevnte prosjekta har Senter for yrkesrettleiing medverka på ein rekkje andre prosjekt av ulik storleik i Mellom anna hadde leiar Kjell Helge Kleppestø eit dagsseminar for rådgjevarar på skulane i Rogaland, samt eit tilsvarande på Lillehammer. Dette gjorde han saman med med lærar og tidlegare student på vidareutdanninga i Utdanningsval Reinhardt Røyset. Dei to presenterte ulike arbeidsmetodar i Utdanningsval, samt korleis ein jobbar med faget i Hordaland. Hordaland fylkeskommune starta i 2014 arbeidet med å lage nye nettsider for dei vidaregåande skulane. Anbjørn Holme frå SYR er medlem av nettredaksjonen i Opplæringsavdelinga og deltok i arbeidet med å lage tekstinnhald på sidene. I tillegg til dette fungerte han som innhaldskonsulent når fagutvalet for Design og handverk laga brosjyre om sine fag. Han utarbeida dessutan teksten og tok bileta i brosjyren Det nytter våren Brosjyren omhandla skuleinterne tiltak og vart sendt til alle dei vidaregåande skulane. Målet var å inspirere skulane til å søke om midlar og sette i gong nye prosjekt mot frafall på sine skular.

9 Årsrapport Regionalt og nasjonalt samarbeid Regionalt nivå I Hordaland skjer det mykje spennande arbeid for å skape gode arenaer for samarbeid mellom skule og arbeidsliv. Fleire kommunar har eigne prosjekt. Andre stader er det sett i verk interkommunalt samarbeid som til dømes i Nordhordland. SYR sitt arbeid krev godt samarbeid med lokale krefter. I 2014 har vi, som tidlegare, delteke aktivt i denne type arbeid. SYR sine samarbeidspartnarar: Askøy kommune skole arbeidsliv samarbeid, styringsgruppe Stord skole og arbeidslivsforum, nettverksgruppe Forum for oppvekst i Sunnhordland Ka vil DU bli? Bergen kommune. Hordaland fylkeskommune er med på å finansiere prosjektet og samarbeider om utprøvinga. Kurs i kompetanseutvikling for tillitsvalde Senter for yrkesrettleiing ved Trond Lygre blei i mai 2014 engasjert i eit samarbeid med Folkeuniversitetet og arbeidstakarorganisasjonen Delta. Initiativet kom frå Folkeuniversitetet som ville utvikle eit kurs i kompetanse-utvikling for tillitsvalde. For å få midlar til dette søkte dei Vox om støtte. Målgruppa for kursa er tillitsvalde og leiarar i ulike verksemder. Formålet er å få tilsette til å formalisere sin kompetanse, for eksempel gjennom realkompetansevurdering eller vidareutdanning. SYR blei kontakta på grunn av sitt arbeid med yrkesrettleiing. Kurset, som startar hausten 2015, skal ha to dagssamlingar med sjølvstendig jobbing i perioden mellom kursdagane. Nasjonalt nivå - Vox Nettverk for leiarar av karrieresenter i Norge har eksistert sidan VOX Nasjonal eining for karriererettleiing i Norge ser dette som ei viktig gruppe å ha dialog med. I 2014 fekk Kjell Helge Kleppestø frå SYR leiaransvaret for gruppa saman med Finn Magne Spjelkavik frå KarriereTroms. Leiarnettverket har fleire faste møte, både videokonferansar og vanlege møte. Eit fast møtepunkt skjer årleg i ettekant av Vox sine karriererettleiingskonferansar. Karriereveildeningskonferansen i 2014 blei arrangert i Tromsø. SYR deltok på dette arrangementet saman med representantar frå karrieresenter i heile landet. Medlem i etikkutvalet til Vox Hausten 2014 oppretta Vox eit etikkutval med medlemmar frå mellom anna fylkesvise karrieresenter. Tore Muren frå Senter for yrkesrettleiing fekk plass i denne gruppa. Kjartan Kversøy frå Høgskulen i Buskerud er leiar. Gjennom månedsvise samlingar i 2015, skal gruppa utarbeide etiske retningslinjer for karriererettleiing. Desse skal ligge til grunn for karriererettleiinga i alle dei fylkesvide karrieresentra. Utdanning i Bergen - SYR med på laget Utdanning i Bergen er eit samarbeid mellom utdanningsinstitusjonane i Bergen. Målet er å synleggjere og profilere Bergen som studieby. Opplæringsavdelinga I HFK er delaktig i dette samarbeidet. Leiar på SYR Kjell Helge Kleppestø er med i arbeidsgruppa medan leiar for seksjon skule Linda Farestveit sit i styringsgruppa. Aktørkart SYR har på bestilling frå Næringsalliansen i Bergen utarbeidd eit såkalla aktørkart. Aktørkartet har namnet Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke - eit mangfald av innovative aktørar. Det er publisert elektronisk på: mittyrke.no/no/ Artikler/ Om-senter-for-yrkesrettleiing/ Aktørkaret skal gi eit oversyn og samstundes stimulera til auka kontakt mellom partane, verksemder (privat og offentleg) og skule. Aktørkartet skal vere ein ajourført utgåve av kva som skjer på feltet. Det er eit dynamisk dokument på den måten at det alltid er ope for tilføring av nye aktuelle aktørar.

10 Årsrapport Mittyrke.no - brukarar i heile fylket Nettsida mittyrke.no har omlag besøk i året - hovudsakeleg ungdomsskuleelevar som skal ta viktige val. Etter fleire år med sterk auke i talet på brukarar av mittyrke.no, har talet på besøkande no stabilisert seg. Ein grunn til dette er at nettsida dei siste to åra har blitt brukt av dei fleste skulane i fylket. Mittyrke.no er ein viktig informasjonskanal i arbeidet mot målgruppene elevar, skule og næringsliv. Nettsida rettar seg mot elevar, lærarar, rådgjevarar, foreldre og verksemder med både rettleiingsråd, informasjon og nyttige lenkjer. På sida kan elevar og lærarar logge seg på vårt koordineringsverktøy - systemet som mellom anna administrerer utprøving i vidaregåande skule og arbeidsliv. Verktøyet Google Analytics, som måler nettsidetrafikk, viser at mittyrke.no hadde om lag same besøkstal i 2014 som i Etter fleire år med sterk vekst er bruken av nettsida i faget utdanningsval no godt etablert i det aller meste av fylket. Sida hadde i besøkande og vel unike brukarar. Med unike brukarar meiner ein kor mange treff nettsida har frå enkeltvise IP-adresser. Vise til gode nettstader Mittyrke.no skal vere ein portal der brukarane kan finne nyttig informasjon om vidaregåande utdanning i Hordaland og ulike utdanningsvegar. Målet er ikkje å ha inngåande informasjon om alle tilbod, men losa vidare til gode nettstader der ein kan finne utfyllande informasjon. Yrkesintervju Mittyrke.no er laga for å være skal vere undervisningsstøtte for lærarar og rådgjevarar til bruk i faget Utdanningsval. På mittyrke.no er det også mogleg for elevar å bidra med innhald. Elevane kan intervjue arbeidstakarar om yrka deira og få dei publisert på nettsida. Yrkesintervjua som er gode nok til å publiserast premierast med kinobillettar. Dette er med på å sikre brukaraktivitet på sida, samt vise mangfaldet av yrke i Hordaland. daregåande skule i Hordaland vore organisert gjennom mittyrke.no. Nettsida inneheld eit digitalt verktøy utvikla av Haugalandet skole- og arbeidsliv og Hatteland solutions. Elevane loggar seg på ei side med passord og brukarnamn og setter opp tre utdanningsprogram i prioritert rekkjefølgje som dei ønskjer å ha utprøvingsdag i. Dei aller fleste elevane får innfridd førstevalet sitt, og lærarane i både ungdomsskule og vidaregåande skule kan enkelt halde kontroll på klasselister og logistikk. Erfaringane frå både grunnskole og vidaregåande skule er at SYR har treft godt gjennom å bidra til ein meir effektiv organisering av utprøvingsdagane. Senter for yrkesrettleiing var eit av dei første fylka som tok i bruk det digitale verktøyet frå Haugalandet skoleog arbeidsliv. SYR har slik fått være med å forme utviklinga av verktøyet basert på sine erfaringar. Dei siste åra har mange fleire fylke komme til. SYR er også representert på brukarmøta der ein evaluerer det digitale verktøyet og kjem med forslag til forbetringar. År Tal på besøk Unike brukarar Utprøving av utdanningsprogram og arbeidsliv Sidan 2011 har utprøvinga av utdanningsprogram i vi-

11 Årsrapport Tilsette ved Senter for yrkesrettleiing Kjell Helge Kleppestø, leiar SYR 100 % Tore Muren 100 % Kjersti Kvaløy 100 % Anbjørn Holme 100 % Trond Lygre 100 % T: M: E: Agnes Mowinckelsgt 6 pb Bergen Hordaland fylkekommune

12 Årsrapport Samarbeidspartnarar i 2014 i forbindelse med etter- og vidareutdanningskurs Bedrifter og virksomheter: Bergensavisen AS BA Coast Center Base AS (CCB-basen, Ågotnes) Hellebakken Barnehage Husfliden Bergen AS BKK AS Hjemmesykepleien, Bergenhus, Sentrumsgruppen Kinne Gård, Voss v/ Lars Istad NAV, avdeling Lindås Nordhordland Handverk- og industrilag Norsk Landbruksrådgiving Otera Delta AS Palografen Statoil ASA Sætrevik Interiørsnekkeri Thon Hotel Bergen Airport Tine Rådgjeving Walløe & Nilsen AS (tidl. A.K. Walløe Møbeltapetserer AS) Opplæringskontor: Blikkenslagmestrenes Opplæringskontor Murermestrenes Opplæringskontor Live 2 Learn Opplæringskontor for Sotra og Øygarden Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene Opplæringskontoret for fiskerifag/norsk Sjømatsenter Opplæringskontoret for tømrerfaget Opplæringskontoret i Norhordland Videregående skoler /opplæring: Fagopplæringskontoret, avdeling Stord Fagopplæringskontoret, HFK Bergen Senter for voksenopplæring, Bergen katedralskole Senter for voksenopplæring, Årstad videregående skole Askøy videregående skole Bergen maritime videregående skole Fana Gymnas (Studiespes.) Langhaugen videregående skole (Musikk, dans og drama) Lønborg videregående skole (HS) Nordahl Grieg Videregående skole (MK) Sandsli videregående skole (RM) Slåtthaug videregående skole (Elektro) Sotra vidaregåande skule, Avdeling Bildøy (SS) U. Pihl videregående skole (Idrettsfag) Voss Jordbruksskule (NB) Årstad videregående skole (DH) Åsane videregående skole (BA)

13 Årsrapport

14 Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalands samfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelse tenester og kollektivtransport til inn byggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping, nærings utvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen. Agnes Mowinckels gate 5 Postboks Bergen Telefon: e-post: Månad År. Avdeling/seksjon.

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

Årsrapport 2011. Senter for Yrkesrettleiing i Hordaland. www.mittyrke.no

Årsrapport 2011. Senter for Yrkesrettleiing i Hordaland. www.mittyrke.no Årsrapport 2011 Senter for Yrkesrettleiing i Hordaland www.mittyrke.no Årsrapport 2011... 1 Innleiing... 3 Samarbeid grunnskole, vidaregåande skole og arbeidsliv... 4 Arbeidslivet vitjar grunnskoler for

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Senter for Yrkesrettleiing, Opplæringsavdelinga www.mittyrke.no Aktørar som arbeider i feltet samarbeid mellom skule og

Detaljer

Årsmelding 2009 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2009 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2009 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Stortingsmelding nr. 16 (2006 2007) og ingen sto igjen seier at både OECD og fleire norske utgreiingar har peika på alvorlege veikskapar ved

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2013/14 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Lesarrettleiing... 3 Samandrag... 4 Mål og strategi... 7 Nøkkeltal... 10 Auka læringsutbytte og fullføring... 12 Auka

Detaljer

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 INNHALD side FØREORD 1. INNLEIING 2 1.1 Vidareføring av bibliotekplanen 1994-1997 og 1998-2001 2 1.2 Planprosessen. 3 2. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON OM FRÅFALL OG BORTVAL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. KOMMENTARAR OG PLANAR 2010

FORVALTNINGSREVISJON OM FRÅFALL OG BORTVAL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. KOMMENTARAR OG PLANAR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200901127-29 Arkivnr. 015 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 19.01.2010

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mai 2013 201112128-14/015/OYDRYD

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mai 2013 201112128-14/015/OYDRYD HORDALAND FYLKESKOMM Opplærings- og helseutvalet Medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mai 2013 201112128-14/015/OYDRYD Innkalling til

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 4. april 2013 201112128-13/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2012/13 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 4 Hovudfunn... 4 Læringsmiljø... 4 Læringsresultat... 4 Gjennomføring... 5 Fagskulane... 5 Klasseleiing... 6 Vurdering...

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 1. november 2012 201112128-9/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Årsmelding 2011 Innhald Fylkesordføraren...3 Fylkesrådmannen...4 Viktige hendingar...5 Høge investeringar, rekneskap i pluss...6 Organisasjon

Detaljer

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Oktober 2009 Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Samandrag I samsvar med bestilling frå kontrollutvalet i

Detaljer

Oppfølgingstenesta/PPT

Oppfølgingstenesta/PPT Søkjarhandboka 2015 N S Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter mot sentrum Bygarasjen Lars Hilles gate Fjøsangervegen Bybanen Vestre Strømkaien Vestre Strømkaien Inntakskontoret Agnes Mowinckels gt. mot

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer Skal du ha action, må du vere der det skjer Forsking Kultur Høgteknologi Tenesteyting utdanning jobb rekruttering Yrkesfag karriere Industri Idrett Energi Jobb og moglegheiter i SOGN OG FJORDANE INNLEIING

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Innhald

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer