Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland"

Transkript

1 Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

2 Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå Ein viktig aktør i samband med etableringa var Yrkesopplæringsnemnda i Hordaland. Målsetjinga var å styrkje yrkesrettleiinga for ungdom og vaksne på regionalt nivå. Prosjektet blei i hovudsak finansiert av Regionalt utviklingsprogram, Regionalt næringsforum, NAV Hordaland og Bergen kommune. Prosjektperioden gjekk ut i Fylkestinget vedtok ei permanent organisering av senteret frå Senteret fekk ansvar for å styrkje yrkes- og utdanningsrettleiinga i heile Hordaland. Alle fylka i Noreg blei oppfordra av dei nasjonale styresmaktene til å etablere karrieresenter. Senter for yrkesrettleiing er Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland sitt svar på dette. Senteret er organisert under Hordaland fylkeskommune ved Opplæringsavdelinga, Pedagogisk seksjon. NAV Hordaland og Hordaland fylkeskommune har gjennom ein partnarskapsavtale mellom anna inngått eit økonomisk samarbeid der NAV finansierer éi av fem stillingar. I det tredje ordinære driftsåret har senteret halde fram med å etablere seg som eit ressurssenter og aktør i skjeringspunktet mellom grunnskule, vidaregåande skule, NAV og det rike og mangfaldige offentlege og private arbeidsliv i Hordaland fylke. Senteret bidreg saman med mange viktige partnarar til å byggje bru mellom grunnskule og vidaregåande opplæring, mellom skule og arbeidsliv og mellom offentlege etatar. Senteret søkjer samhandling, og eg vågar den påstanden at den felles innsatsen i Hordaland for å auka kompetanse, kvalitetssikring av informasjon og få meir koordinerte tiltak for å betre yrkes- og utdanningsrettleiinga til unge og vaksne, er i sterk framgang. Inger Øvsthus Tønder Opplæringsdirektør - 1 -

3 Forord Innleiing Arbeidsområde Samarbeid skule og arbeidsliv Bedrifter besøker skuler for informasjon om yrker og utdanning Regionale og kommunale samarbeidsforum Digitalt nettbasert logistikksystem for skole og arbeidslivssamarbeid Yrkesmesser Innlegg på konferansar etter invitasjon Etterutdanningstilbod Samarbeid med NAV Nettstaden Referansegruppe Tilsette

4 1. Innleiing 2010 har for Senter for Yrkesrettleiing i Hordaland (SYR) vore tredje ordinære drift år. Målsettingane for senteret sitt arbeid er definert i Fylkestinget sitt vedtak av oktober 2007 om etablering av Senter for Yrkesrettleiing: Å arbeide for ei heilskapleg og effektiv yrkes- og karriererettleiing i Hordaland Å gjere innhald og potensial i yrkesfaga kjent for elevar og arbeidssøkjarar Å gjere ungdommen kjend med kompetansebehova til yrkeslivet å gjere ungdom og vaksne betre i stand til å gjennomføre kvalifisert utdannings- og yrkesplanlegging Å auke tilgangen på kvalifisert arbeidskraft for arbeidslivet SYR ligg organisatorisk til pedagogisk seksjon ved Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune. I juni 2010 vart partnarskapsavtale med NAV Hordaland vidareført til desember 2012, og inneber at NAV Hordaland betaler framleis ein av fem stillingar ved SYR. SYR arbeider etter Fylkestinget sine mål, og er elles lojal overfor dei retningslinjer som gjeld for Opplæringsavdelinga. Mellom anna Styringsdokumentet og kompetanseplan vedtatt i Opplærings- og helseutvalet mai I samband med etablering av fylkesvise sentre for utdannings- og yrkesrettleiing ville Utdanningsdirektoratet at det skulle etablerast partnarskap for karriererettleiing i fylka. Målsettinga var å utvikle forpliktande partnarskap for å koordinert samarbeid om utdannings- og yrkes rettleiing i eit livslangt perspektiv. Frå januar 2011 vert eit nasjonalt senter for karriererettleiing etablert, og SYR vil følgje med spenning på kva slags føringar Utdanningsdirektoratet vil legge på arbeidet som fylkeskommunane gjer ved sine sentre. I juni i år inviterte Opplæringsdirektøren LO, NHO, NAV, Karrieresenteret SIB, og KS til å danne ei referansegruppe for arbeidet med Partnarskap for karriererettleiing og Senter for Yrkesrettleiing. Denne gruppa vil vere ein ressurs i arbeidet for heilskapeleg og effektiv utdannings- og yrkesrettleiing i Hordaland. Senter for Yrkesrettleiing i Hordaland tek med dette som bakteppe jamleg opp til drøfting korleis ein best mogleg, med dei ressursar vi har, kan arbeide for å nå måla våre. Det vert også stadig publisert rapportar frå forskingsmiljø som sett søkelys på vårt arbeidsfelt. Desse følgjer vi nøye med på og tek med oss inn i vår kontinuerlige evaluering av ressursbruk ved senteret. I 2010 har dette medført styrka satsing på kompetansehevande tiltak særleg retta mot rådgjevarar og lærarar i faget Utdanningsval i ungdomsskulen, satsing på nettbaserte verktøy for koordinering av aktivitetar for elevar som inneber samarbeid mellom grunnskule, vidaregåande skule og arbeidsliv. Nettstaden vår skal vere ein ressurs for både elevar, vaksne og dei som profesjonelt arbeidar for å hjelpe desse med utdannings- og yrkesrettleiing. NAV er framleis ein viktig samarbeidspartnar, og gir gode tilbakemeldingar på tenesta vi leverer. Samarbeid med lokal arbeidsliv i fylkets regionar, og regionale samarbeidsfora mellom skule og arbeidsliv har vorte styrka i år, og vil verte endå meir satsa på i året som kjem. I år har vi i sum satsa endå sterkare på systemretta arbeid. Det har medført at senteret frå mai endra arbeidsmåte frå å tilby individuell rettleiing, til utelukkande å arbeide på systemnivå. Valet er gjort på grunnlag av talet på tilsette ved senteret, og dei store oppgåvene som ligg på systemnivå på feltet. Vi har fokus på etter- og vidareutdanning av dei som driv individuelle rettleiing i skuleverket og NAV. Denne avgjerda er støtta av Opplæringsdirektøren, og av forskingsrapportar på feltet

5 2. Arbeidsområde Vi organiserer våre arbeidsområde i denne årsmeldinga ut frå fire hovudoverskrifter. Nokre av våre aktivitetar fell naturleg under fleire av desse overskrifter, og vert difor nemnd i fleire samanhengar i rapporten. Samarbeid skule og arbeidsliv Etterutdanningstilbod Samarbeid med NAV Nettstaden vår 2.1 Samarbeid skule og arbeidsliv Bedrifter besøker skuler for informasjon om yrker og utdanning 2010 er det tredje året der SYR har tilbode tenester til alle kommunane i fylket for å styrke arbeidet deira med det nye faget i grunnskulen som heiter Utdanningsval. Senteret vil gi søkjarar til vidaregåande opplæring eit best mogleg grunnlag for å finne sitt fag og sin utdanningsveg. Arbeidslivet representert ved bedrifter, organisasjonar og kommunar gjer ein stor innsats inn mot grunnskulen. Det vert kvart år gitt tilbod til alle 90 ungdomsskulane om informasjonsmøte for alle utdanningsprogramma på VG1-nivå i vidaregåande opplæring. Elevane kan velge tre utdanningsprogram i vidaregåande skule dei vil vite meir om. Etter vala til elevane tingar SYR bedrifter eller opplæringskontor som då kjem til skulen og representerer yrke og utdanningar innan kvart utdanningsprogram. Elevane som bedriften e.l møter har difor sjølv vist ei viss interesse, og får lære om nokre realitetar innan vald utdanningsprogram. Dersom ein skule tingar alle utdanningsprogram vert det registrert som 10 møter (inkl studieførebuande) Elevane kan tinge møte med verksemder/fagfolk som rekrutterer frå tre ulike utdanningsprogram. Nokre skular tingar besøk frå alle utdanningsprogram, andre tingar nokre få. Desse siste seier at dei sjølv har gode kontaktar med næringslivet innan aktuelle utdanningsprogram, og treng difor berre hjelp med nokre få. I for eksempel Nordhordland er det få som brukar oss, men i den regionen er det alt på plass eit godt tilbod via samarbeidsprosjektet mellom kommunane og Nordhordaland Industrilag. Vidare er det ymse grunnar til at ein del skular ikkje tek imot tilbodet. For nokon av dei passar ikkje vårt tilbod inn i deira planar for faget, nokre skular har vi ikkje gode nok rutinar til å få inn namn på nye kontaktpersonar som begynner på skulen. Vi har fleire område vi kan forbetre logistikken på, og dette arbeider vi med. Senteret har registrert ein viss nedgang i talet på skular som tingar møte. Senteret arbeider med å finne årsakene til dette. På den andre sida er det ein auke i gjennomsnittleg tal på møter per skule. Dette er eit frivillig og gratis tilbod, men vi må sikre at kvaliteten alltid er best mogleg. Hordaland er eit stort fylke, men store regionale skilnader. Nokre stader er det veletablerte gode samarbeidsmodellar lokalt for skule og arbeidslivssamarbeid. Andre stader er det eit godt oppstartsarbeid i gang, men andre stader er det lite slikt i systematiske formar vel å merke. Det er eit viktig bidrag arbeidslivet her gjer for skulane, og det vert satsa mykje på dette framover slik at skulane får den hjelp dei ynskjer. Vi tek dette arbeidet vidare, og vil gjere omfanget større. Dette vert særleg nemnd i avsnittet om logistikkverktøy

6 Tabell 1: Tal for utførte møte i Hordaland Skuleåret 08/09 Skuleåret 09/10 Skular tatt i mot tilbodet Deltakande bedrifter Talet på møte Haust Tal på møter pr skule, gj.snitt 7,75 8,32 Regionale og kommunale samarbeidsforum Som nemnd i førre avsnitt skjer det mykje spennande rundt om i fylket i arbeid for å skape arenaer for samarbeid mellom skule og arbeidsliv. Fleire kommunar har eigne prosjekt i gang, og andre stader er det sett i verk interkommunalt samarbeid, til dømes i Nordhordland og Odda/Ullensvang. Senteret ser at vi er ønska som bidragsytar og deltakar i styringsgrupper og arbeidsgrupper for slike prosjekt. Vi ser det òg som svært viktig å forankre arbeidet skulen gjer med yrkesrettleiing og arbeidslivssamarbeid i leiinga til skulane og i kommunale instansar med ansvar for næring og opplæring. SYR deltek på ulikt vis i: Samarbeidsforum skule-arbeidsliv Odda/Ullensvang Askøy kommune skule arbeidsliv samarbeid Stord skule og arbeidslivsforum Forum for oppvekst i Sunnhordland Opplæringsavdelinga og SYR har også teke initiativ til samarbed med Bergen Næringsråd om eit skule-arbeidslivs-prosjekt i Bergen kommune. Digitalt nettbasert logistikksystem for skole og arbeidslivssamarbeid Med utgangspunkt i faget Utdanningsval og Prosjekt til fordjuping er vi i gang med å ta i bruk eit nettbasert koordineringsverktøy for administrering av samarbeid mellom ungdomsskule vidaregåande skule og mellom skule og arbeidsliv. Opplæringsdirektøren har godkjent prosjektbeskrivinga for dette, og Fylkesmannen i Hordaland har løyvd ressursar til å ta i bruk ei slik løysing. Haugaland skule og arbeidsliv har utvikla eit tilsvarande verktøy, og SYR har gjort avtale om utprøving og eventuelt innkjøp av lisens til å ta det i bruk. I 2010 har SYR brukt tid på å teste verktøyet og vidareutvikla det tilpassa tilhøva i Hordaland. Dette arbeidet vil vi føre vidare i Frå juni 2010 starta vi opp pilotprosjektet for 2010/2011, og vi har to område som inngår i dette. Dette er Askøy kommune, samt dei tre kommunane Stord, Bømlo og Fitjar. Følgjande modell for gjennomføring av prosjektet viser kva element som nå er utprøvd og implementert i eit småskala pilotprosjekt

7 Koordinering skole arbeidsliv Prosjektledelse strategiarbeid planarbeid Økonomi Strategiarbeid Forankre på kommunenivå Klynger ungdomsskole-vgs Informasjonsarbeid Nettverksbygging Bedriftsrekruttering Teknisk utvikling Design av skjermbilder Tilgjengelighet Brukervennlighet Manualar til opplæring Teknisk funksjonalitet Koordinering:skole arbeidsliv Avtale om økonomi K/F UTV-kontakt VGS-kontakt Innsamling tekniske data Sette opp prosjekt Opplæring brukere Informasjonsarbeid Rekruttering bedrift/yrker På Askøy er det gjennomført ein koordinering for 345 elevar ved til saman 4 ungdomsskular. Elevane fordelar seg på 5 vidaregående skular som deltek i prosjektet, med tilbod om hospiteringsdagar på alle utdanningsprogram og utvikla egna dagsprogram. Koordinering for Sunnhordlandskommunane vil kunne skje i løpet av januar Det som står for tur våren 2011 er å gje elevar i ungdomsskolen mulighet til å søke yrkesutprøving i arbeidslivet gjennom koordineringsverktøyet. Dette er tenkt gjort i dei same kommunane. Eit stort informasjons- og rekrutteringsarbeid ligg føre oss her, vi ynskjer at alle elevar skal få oppleve, prøve og lære om eit yrke dei virkeleg kan tenkje seg i framtida. Yrkesmesser For å gjere senteret kjent for elevar og lokalt arbeidsliv i regionane ser vi yrkesmessene som viktige arenaer for senterets arbeid. Vi er med på fleire yrkesmesser, og har hatt innlegg i plenum for utstillarar og lærarar ved yrkesmesser rundt i heile Hordaland. Vi ser på yrkesmesser som ein god arena for å bygge nettverk med skule og arbeidsliv. SYR er Opplæringsavdelinga sin kontakt med Foreningen Yrkeslabyrinten, som årleg arrangerer yrkesmessa Yrkeslabyrinten i Vestlandshallen. SYR sin rolle er å vere bindeledd mellom arrangøren av yrkesmessa og dei vidaregåande skulane som kvart år representerer utdanningsprogram på messa

8 Innlegg på konferansar etter invitasjon Senteret opplever at aktørar tek kontakt for å innleie eit samarbeid. Det gjer eksistensen og kompetansen vår i utdannings- og arbeidsmarknadsspørsmål tydeleg og betre kjend. Vi prioriterer derfor å delta der vi ser at det er nyttig for kompetanseutviklinga vår, eller vi kan bidra innanfor kjerneområda våre. Representantar for senteret har mellom anna vore innleiarar i ei rekkje forum. 2.2 Etterutdanningstilbod Kurs for lærarar i Utdanningsval Senteret har utvikla eit eige kurstilbod for å heve kompetansen til lærarar som er sette til å undervise i det nye faget. Dette er ei kursrekkje som gir grundig innføring i vidaregåande opplæring og ulike vegar til fag- og sveinebrev, arbeidsmarknad og yrkesmoglegheiter etter fullført utdanning. Det blir òg fokusert på korleis ein kan gi innhald til, skape aktivitetar og utarbeide ein årsplan med god progresjon i faget. Kurset består av 12 samlingar fordelt over tre semester. Sentralt i kurset er besøk hos vidaregåande skuler og verksemder som rekrutterer lærlingar og arbeidskraft frå det aktuelle utdanningsprogrammet. Hausten 2009 starta det første kullet på 20 lærarar frå fleire kommunar i fylket, på kurs. Dei hadde si 12. og siste samling i desember Tilbakemeldingane frå desse kursdeltakarane er veldig gode. Hausten 2010 starta vi kurs for et nytt kull på 21 lærarar. Vidare i 2011 vil vi starte opp fleire kull, og prøve å møte dei behova som skulane melder om. For begge kursa samla, har senteret i løpet av 2010 arrangert 12 samlingar. Senteret er avhengig av gode samarbeidspartnar for å gjennomføre desse samlingane. Vidaregåande skuler i fylket har teke imot besøk og har gitt oss veldig god informasjon om dei ulike utdanningsprogramma. Vidare har heile 21 bedrifter og verksemder vore med på den store dugnadsinnsatsen: Figur 1: Bedrifter og opplæringskontor som har medverka på etterutdanningskurs i Utdanningsval Øyjorden Barnehage Fana Golfklubb Bergen Røde Kors Sykehjem Vestnorsk havbrukslag Bergen brannstasjon Thon Hotel Bergen Airport Brødrene Ulveseth AS Meny Oasen Bergen Frisørfagets opplæringskontor KOM (Kurs og opplæringskontor for salgs- og Atelier Flora matfag) YIT Building Systems IKEA Åsane Opplæringskontoret for Elektrofag i G4S Bergen og Omegn Rolls-Royce Marine As, Engines - Bergen Palografen Frydenbø Sabb Motor AS VIZRT NORWAY (Bergen headquarter) Mediehuset Bergens Tidende trykkeriet. Rådgivarkonferansar Dei tilsette ved senteret har vore engasjerte i etterutdanninga av rådgivarar i heile grunnopplæringa i Hordaland og av NAV-tilsette med rettleiingsoppgåver. Opplæringsavdelinga arrangerer, saman med Bergen kommune og Rådgjevarlaget, tre årlege konferansar for skulerådgivarar, NAV-tilsette, OT/PPT og andre. SYR har heile tida vore med i arrangementsgruppa for desse samlingane. Tema for konferansane har vore rådgiving/rettleiing og arbeidsmarknadsforhold. Det siste temaet er fast innslag på alle møta, og senteret har mellom anna ansvar for denne delen av arrangementet ved at vi engasjerer aktuelle bransjar, bedrifter, etatar, forskarar eller andre til å stå for innlegga. Tiltaket har hatt svært høg deltaking frå heile fylket

9 Høgskolen i Bergen Senteret tok våren 2010 kontakt med Høgskolen i Bergen for å undersøke om moglege samarbeidsprosjekt. Grenseoppgang mellom partane sine kurstilbod og eventuelt samarbeid om å forelesa på kvarandre sine kurs, vart diskutert. Hausten 2010 inviterte Høgskolen i Bergen Senteret til deltaking om utarbeiding av eit studietilbod for lærare i grunnskolen. Det nye studietilbodet skal omfatte ei kobling av fagområda entreprenørskap og Utdanningsval slik at entreprenørskap kan brukast som metode i faget Utdanningsval i skolen. Det vart teikna ein samarbeidsavtale om dette. Avtalen gjeld for studieåret 2010/11 og er retta mot utviklingsarbeidet av studieplan. Samarbeidet er knytt til utveksling av idéar og møteverksemd. Gruppa har vore eitt møte i gruppa hausten Andre aktivitetar I 2010 var SYR med i ei arbeidsgruppe knytt til konferansen Rett kompetanse, som ser ut til å verte ein årleg aktivitet. Opplæringsavdelinga arrangerer kvart år ein informasjonssamling for foreldre og ungdom med minoritetsspråkleg bakgrunn, kor der er ein rekkje tolkar til stades. SYR er med i førebuingane og gjennomføringane av desse samlingane. 2.3 Samarbeid med NAV I juni 2010 vart partnarskapsavtalen mellom Hordaland fylkeskommune og NAV revidert. Ny avtale vart signert og er gjeldande til utgangen av Senteret samarbeider med NAV på spesielt tre felt: Bransjemøte ved NAV-kontor månadens bransje Informasjon til NAV-tilsette om vaksenopplæring, realkompetanse og fagopplæring Rettleiingsfagleg samarbeid Bransjemøte Nytt av året er at vi i samarbeid med NAV inviterar lærarar og rådgjevarar ved nærliggande skular til aktuelt NAV-kontor, med på det månadlege bransjemøte vi arranger for NAV. Dette for å bidra til auka kontakt mellom sakshandsamar i NAV og skuleverket, og at tilsette i skuleverket også får enda meir informasjon frå arbeidslivet. Senteret arrangerte i 2010 til saman seks møte med seks verksemder frå tre bransjar ved ulike NAVkontor. I tillegg har senteret arrangert fire møte der fagopplæringskontora har informert NAV om fagopplæringsordninga. Målet med møta er å styrkje marknadskunnskapen til rettleiarane i NAV gjennom kontinuerleg tilførsel av informasjon direkte frå bransjane og verksemdene. Informasjonen frå møta blir samanfatta og lagd ut på Navet (NAV sitt intranett) under Månadens bransje. Informasjonen blir òg lagd ut på heimesida til senteret (Mittyrke.no), slik at han blir tilgjengeleg for rådgivarar og lærarar i grunnskulen og i vidaregåande skule. Rettleiingsfagleg samarbeid Senteret har utarbeidd og held ved like eit dokument på Navet om yrkesrettleiing generelt og om rettleiing i NAV spesielt. Det er eit tillegg til NAVs eigne kjelder på rettleiingsfeltet, som til no i hovudsak har vore knytte til dei tekniske og juridiske sidene ved NAVs sakshandsamarsystem (Arena). Senteret har i 2010 òg vore engasjert i arbeidet til NAV Arbeidsdirektorat med å førebu vidare modular på rettleiingsfeltet i NAV

10 I forståing med NAV vart det våren 2010 avgjort å avvikle SYR sitt tilbod om individuell rettleiing til NAV-brukarar. Det vart utilfredstillande å opprette eit tilbod som sakshandsamarane i NAV sjølv skal gjere, og med dei få ressursane SYR har ville det uansett ikkje vore mogleg å dekke behovet for individuell rettleiing i heile Hordaland 2.4 Nettstaden Internett er ein effektiv og viktig informasjonskanal for senteret. Med heimesida Mittyrke.no forsøker vi å nå både elevar, rådgjevarar, foreldre og verksemder med både rettleiingsråd/metode, informasjon og nyttige linkar. Nettstaden skal òg gi relevant informasjon til alle vaksne om yrkes- og utdanningsspørsmål. Formidling på nettet krev ein spesiell kommunikativ kompetanse og strategi. Ungdom er ei krevjande målgruppe i denne samanheng. Det legg premissane for korleis vi legg opp kommunikasjonen på nettsidene våre. Målet er at Mittyrke.no skal kommunisere kvalitet og kompetanse og treffe målgruppa i endå større grad. Tabell 2: Utviklinga av publikum sin bruk av Mittyrke.no Tal / årstal Besøk Sidevisingar Satsinga på Internett som informasjonskanal går også inn i Hordaland fylkeskommune sin strategi på å styrke bruken av digitale hjelpemiddel i skulen. Det er derfor også eit mål med sida at den skal vere ein undervisningsstøtte for lærarar og rådgjevarar, og kilde for informasjon m.v. for elevane i ungdoms- og vidaregåande skule. Nettstaden skal også ha eit regionalt fokus og skal vise utdannings- og yrkesmoglegheiter i Hordaland. På heimesida Mittyrke.no har senteret derfor også lagt inn ein database, Frå utdanning til arbeid, der ein finn godkjende lærebedrifter i Hordaland innanfor alle lærefag. Databasen gir oversikt over utdanningsstrukturen for yrkesfaglege utdanningsprogram, opplæringskontor, lærebedrifter og aktuelle lokale bedrifter som framtidige arbeidsgivarar. Når det gjeld innhaldet i databasen, samarbeider vi tett med fagopplæringskontoret. Dei har til kvar tid oppdaterte lister over lærebedrifter, og vi hjelper med å formidle infomasjonen på ein oversiktleg og enkel måte. I Kunnskapsløftet er det lagt til rette for utprøving og hospitering i utdanningsprogramma i vidaregåande skule og i bedrift. Databasen kan også nyttast i denne samanheng til å få oversikt over aktuelle lokale verksemder. 3. Referansegruppe I 2010 tok SYR inititativ, i samarbeid med Pedagogisk seksjon, til å knytte til seg ei referansegruppe for Partnarskap for karriererettleiing i Hordaland og Senter for Yrkesrettleiing sitt arbeid. Opplæringsdirektøren tok utgangspunkt i medlemene i styringsgruppa for SYR den tida SYR var eit prosjekt til Medlemmene er Fylkesmannen i Hordaland, LO Hordaland, NHO Hordaland, NAV Hordaland, Karrieresenteret SIB, Bergen kommune, KS Hordaland, Rådgiverlaget Det ble arrangert 2 møter i

11 4. Tilsette Kjell Helge Kleppestø, leiar 100 %, - farspermisjon Marte Veim 100 %, sluttet Tore Muren 100 % Kjersti Kvaløy 50 % morspermisjon til 30.05, 100 % fra Lene Thowsen 100 %, vikar til 01.04, fast stilling frå Sluttet Elisabeth Staal 100 %, vikar frå Elin Henriksen 100 %, vikar frå

12

Årsmelding 2009 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2009 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2009 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Stortingsmelding nr. 16 (2006 2007) og ingen sto igjen seier at både OECD og fleire norske utgreiingar har peika på alvorlege veikskapar ved

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Senter for Yrkesrettleiing, Opplæringsavdelinga www.mittyrke.no Aktørar som arbeider i feltet samarbeid mellom skule og

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING OG NYE LÆREFORMER

KOMPETANSEUTVIKLING OG NYE LÆREFORMER KOMPETANSEUTVIKLING OG NYE LÆREFORMER - om vaksenopplæringstilbodet i Møre og Romsdal - FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR. 1/2003 INNHALDSREGISTER: 1. INNLEIING

Detaljer

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon

Detaljer

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar Fleire og betre nyetableringar Ein tydeleg medspelar Programmet er eit samarbeid mellom: 2 Fire år med heilskapleg satsing på entreprenørskap har vi lykkast? Bergljot Landstad er regional- og næringssjef

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 05.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal 1 Utvikla av Årsmelding 2014 2 Ordføraren helsar...3 Rådmannen...4 ADMINISTRASJON OG LEIING...6 Måloppnåing...7 Arbeid for å auka nærvær på arbeidsplassane/ lågare sjukefråvære...8 Utvikling tal årsverk/

Detaljer

Plan for formidling. Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014

Plan for formidling. Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014 2014 Plan for formidling Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014 1 Innleiing I tilskotsbrevet for 2013 varslar Kulturdepartementet at det i budsjettsøknaden for 2015 må vera ein «omtale av plan, status og strategiar

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer