Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland"

Transkript

1 Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

2 Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå Ein viktig aktør i samband med etableringa var Yrkesopplæringsnemnda i Hordaland. Målsetjinga var å styrkje yrkesrettleiinga for ungdom og vaksne på regionalt nivå. Prosjektet blei i hovudsak finansiert av Regionalt utviklingsprogram, Regionalt næringsforum, NAV Hordaland og Bergen kommune. Prosjektperioden gjekk ut i Fylkestinget vedtok ei permanent organisering av senteret frå Senteret fekk ansvar for å styrkje yrkes- og utdanningsrettleiinga i heile Hordaland. Alle fylka i Noreg blei oppfordra av dei nasjonale styresmaktene til å etablere karrieresenter. Senter for yrkesrettleiing er Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland sitt svar på dette. Senteret er organisert under Hordaland fylkeskommune ved Opplæringsavdelinga, Pedagogisk seksjon. NAV Hordaland og Hordaland fylkeskommune har gjennom ein partnarskapsavtale mellom anna inngått eit økonomisk samarbeid der NAV finansierer éi av fem stillingar. I det tredje ordinære driftsåret har senteret halde fram med å etablere seg som eit ressurssenter og aktør i skjeringspunktet mellom grunnskule, vidaregåande skule, NAV og det rike og mangfaldige offentlege og private arbeidsliv i Hordaland fylke. Senteret bidreg saman med mange viktige partnarar til å byggje bru mellom grunnskule og vidaregåande opplæring, mellom skule og arbeidsliv og mellom offentlege etatar. Senteret søkjer samhandling, og eg vågar den påstanden at den felles innsatsen i Hordaland for å auka kompetanse, kvalitetssikring av informasjon og få meir koordinerte tiltak for å betre yrkes- og utdanningsrettleiinga til unge og vaksne, er i sterk framgang. Inger Øvsthus Tønder Opplæringsdirektør - 1 -

3 Forord Innleiing Arbeidsområde Samarbeid skule og arbeidsliv Bedrifter besøker skuler for informasjon om yrker og utdanning Regionale og kommunale samarbeidsforum Digitalt nettbasert logistikksystem for skole og arbeidslivssamarbeid Yrkesmesser Innlegg på konferansar etter invitasjon Etterutdanningstilbod Samarbeid med NAV Nettstaden Referansegruppe Tilsette

4 1. Innleiing 2010 har for Senter for Yrkesrettleiing i Hordaland (SYR) vore tredje ordinære drift år. Målsettingane for senteret sitt arbeid er definert i Fylkestinget sitt vedtak av oktober 2007 om etablering av Senter for Yrkesrettleiing: Å arbeide for ei heilskapleg og effektiv yrkes- og karriererettleiing i Hordaland Å gjere innhald og potensial i yrkesfaga kjent for elevar og arbeidssøkjarar Å gjere ungdommen kjend med kompetansebehova til yrkeslivet å gjere ungdom og vaksne betre i stand til å gjennomføre kvalifisert utdannings- og yrkesplanlegging Å auke tilgangen på kvalifisert arbeidskraft for arbeidslivet SYR ligg organisatorisk til pedagogisk seksjon ved Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune. I juni 2010 vart partnarskapsavtale med NAV Hordaland vidareført til desember 2012, og inneber at NAV Hordaland betaler framleis ein av fem stillingar ved SYR. SYR arbeider etter Fylkestinget sine mål, og er elles lojal overfor dei retningslinjer som gjeld for Opplæringsavdelinga. Mellom anna Styringsdokumentet og kompetanseplan vedtatt i Opplærings- og helseutvalet mai I samband med etablering av fylkesvise sentre for utdannings- og yrkesrettleiing ville Utdanningsdirektoratet at det skulle etablerast partnarskap for karriererettleiing i fylka. Målsettinga var å utvikle forpliktande partnarskap for å koordinert samarbeid om utdannings- og yrkes rettleiing i eit livslangt perspektiv. Frå januar 2011 vert eit nasjonalt senter for karriererettleiing etablert, og SYR vil følgje med spenning på kva slags føringar Utdanningsdirektoratet vil legge på arbeidet som fylkeskommunane gjer ved sine sentre. I juni i år inviterte Opplæringsdirektøren LO, NHO, NAV, Karrieresenteret SIB, og KS til å danne ei referansegruppe for arbeidet med Partnarskap for karriererettleiing og Senter for Yrkesrettleiing. Denne gruppa vil vere ein ressurs i arbeidet for heilskapeleg og effektiv utdannings- og yrkesrettleiing i Hordaland. Senter for Yrkesrettleiing i Hordaland tek med dette som bakteppe jamleg opp til drøfting korleis ein best mogleg, med dei ressursar vi har, kan arbeide for å nå måla våre. Det vert også stadig publisert rapportar frå forskingsmiljø som sett søkelys på vårt arbeidsfelt. Desse følgjer vi nøye med på og tek med oss inn i vår kontinuerlige evaluering av ressursbruk ved senteret. I 2010 har dette medført styrka satsing på kompetansehevande tiltak særleg retta mot rådgjevarar og lærarar i faget Utdanningsval i ungdomsskulen, satsing på nettbaserte verktøy for koordinering av aktivitetar for elevar som inneber samarbeid mellom grunnskule, vidaregåande skule og arbeidsliv. Nettstaden vår skal vere ein ressurs for både elevar, vaksne og dei som profesjonelt arbeidar for å hjelpe desse med utdannings- og yrkesrettleiing. NAV er framleis ein viktig samarbeidspartnar, og gir gode tilbakemeldingar på tenesta vi leverer. Samarbeid med lokal arbeidsliv i fylkets regionar, og regionale samarbeidsfora mellom skule og arbeidsliv har vorte styrka i år, og vil verte endå meir satsa på i året som kjem. I år har vi i sum satsa endå sterkare på systemretta arbeid. Det har medført at senteret frå mai endra arbeidsmåte frå å tilby individuell rettleiing, til utelukkande å arbeide på systemnivå. Valet er gjort på grunnlag av talet på tilsette ved senteret, og dei store oppgåvene som ligg på systemnivå på feltet. Vi har fokus på etter- og vidareutdanning av dei som driv individuelle rettleiing i skuleverket og NAV. Denne avgjerda er støtta av Opplæringsdirektøren, og av forskingsrapportar på feltet

5 2. Arbeidsområde Vi organiserer våre arbeidsområde i denne årsmeldinga ut frå fire hovudoverskrifter. Nokre av våre aktivitetar fell naturleg under fleire av desse overskrifter, og vert difor nemnd i fleire samanhengar i rapporten. Samarbeid skule og arbeidsliv Etterutdanningstilbod Samarbeid med NAV Nettstaden vår Samarbeid skule og arbeidsliv Bedrifter besøker skuler for informasjon om yrker og utdanning 2010 er det tredje året der SYR har tilbode tenester til alle kommunane i fylket for å styrke arbeidet deira med det nye faget i grunnskulen som heiter Utdanningsval. Senteret vil gi søkjarar til vidaregåande opplæring eit best mogleg grunnlag for å finne sitt fag og sin utdanningsveg. Arbeidslivet representert ved bedrifter, organisasjonar og kommunar gjer ein stor innsats inn mot grunnskulen. Det vert kvart år gitt tilbod til alle 90 ungdomsskulane om informasjonsmøte for alle utdanningsprogramma på VG1-nivå i vidaregåande opplæring. Elevane kan velge tre utdanningsprogram i vidaregåande skule dei vil vite meir om. Etter vala til elevane tingar SYR bedrifter eller opplæringskontor som då kjem til skulen og representerer yrke og utdanningar innan kvart utdanningsprogram. Elevane som bedriften e.l møter har difor sjølv vist ei viss interesse, og får lære om nokre realitetar innan vald utdanningsprogram. Dersom ein skule tingar alle utdanningsprogram vert det registrert som 10 møter (inkl studieførebuande) Elevane kan tinge møte med verksemder/fagfolk som rekrutterer frå tre ulike utdanningsprogram. Nokre skular tingar besøk frå alle utdanningsprogram, andre tingar nokre få. Desse siste seier at dei sjølv har gode kontaktar med næringslivet innan aktuelle utdanningsprogram, og treng difor berre hjelp med nokre få. I for eksempel Nordhordland er det få som brukar oss, men i den regionen er det alt på plass eit godt tilbod via samarbeidsprosjektet mellom kommunane og Nordhordaland Industrilag. Vidare er det ymse grunnar til at ein del skular ikkje tek imot tilbodet. For nokon av dei passar ikkje vårt tilbod inn i deira planar for faget, nokre skular har vi ikkje gode nok rutinar til å få inn namn på nye kontaktpersonar som begynner på skulen. Vi har fleire område vi kan forbetre logistikken på, og dette arbeider vi med. Senteret har registrert ein viss nedgang i talet på skular som tingar møte. Senteret arbeider med å finne årsakene til dette. På den andre sida er det ein auke i gjennomsnittleg tal på møter per skule. Dette er eit frivillig og gratis tilbod, men vi må sikre at kvaliteten alltid er best mogleg. Hordaland er eit stort fylke, men store regionale skilnader. Nokre stader er det veletablerte gode samarbeidsmodellar lokalt for skule og arbeidslivssamarbeid. Andre stader er det eit godt oppstartsarbeid i gang, men andre stader er det lite slikt i systematiske formar vel å merke. Det er eit viktig bidrag arbeidslivet her gjer for skulane, og det vert satsa mykje på dette framover slik at skulane får den hjelp dei ynskjer. Vi tek dette arbeidet vidare, og vil gjere omfanget større. Dette vert særleg nemnd i avsnittet om logistikkverktøy

6 Tabell 1: Tal for utførte møte i Hordaland Skuleåret 08/09 Skuleåret 09/10 Skular tatt i mot tilbodet Deltakande bedrifter Talet på møte Haust Tal på møter pr skule, gj.snitt 7,75 8,32 Regionale og kommunale samarbeidsforum Som nemnd i førre avsnitt skjer det mykje spennande rundt om i fylket i arbeid for å skape arenaer for samarbeid mellom skule og arbeidsliv. Fleire kommunar har eigne prosjekt i gang, og andre stader er det sett i verk interkommunalt samarbeid, til dømes i Nordhordland og Odda/Ullensvang. Senteret ser at vi er ønska som bidragsytar og deltakar i styringsgrupper og arbeidsgrupper for slike prosjekt. Vi ser det òg som svært viktig å forankre arbeidet skulen gjer med yrkesrettleiing og arbeidslivssamarbeid i leiinga til skulane og i kommunale instansar med ansvar for næring og opplæring. SYR deltek på ulikt vis i: Samarbeidsforum skule-arbeidsliv Odda/Ullensvang Askøy kommune skule arbeidsliv samarbeid Stord skule og arbeidslivsforum Forum for oppvekst i Sunnhordland Opplæringsavdelinga og SYR har også teke initiativ til samarbed med Bergen Næringsråd om eit skule-arbeidslivs-prosjekt i Bergen kommune. Digitalt nettbasert logistikksystem for skole og arbeidslivssamarbeid Med utgangspunkt i faget Utdanningsval og Prosjekt til fordjuping er vi i gang med å ta i bruk eit nettbasert koordineringsverktøy for administrering av samarbeid mellom ungdomsskule vidaregåande skule og mellom skule og arbeidsliv. Opplæringsdirektøren har godkjent prosjektbeskrivinga for dette, og Fylkesmannen i Hordaland har løyvd ressursar til å ta i bruk ei slik løysing. Haugaland skule og arbeidsliv har utvikla eit tilsvarande verktøy, og SYR har gjort avtale om utprøving og eventuelt innkjøp av lisens til å ta det i bruk. I 2010 har SYR brukt tid på å teste verktøyet og vidareutvikla det tilpassa tilhøva i Hordaland. Dette arbeidet vil vi føre vidare i Frå juni 2010 starta vi opp pilotprosjektet for 2010/2011, og vi har to område som inngår i dette. Dette er Askøy kommune, samt dei tre kommunane Stord, Bømlo og Fitjar. Følgjande modell for gjennomføring av prosjektet viser kva element som nå er utprøvd og implementert i eit småskala pilotprosjekt

7 Koordinering skole arbeidsliv Prosjektledelse strategiarbeid planarbeid Økonomi Strategiarbeid Forankre på kommunenivå Klynger ungdomsskole-vgs Informasjonsarbeid Nettverksbygging Bedriftsrekruttering Teknisk utvikling Design av skjermbilder Tilgjengelighet Brukervennlighet Manualar til opplæring Teknisk funksjonalitet Koordinering:skole arbeidsliv Avtale om økonomi K/F UTV-kontakt VGS-kontakt Innsamling tekniske data Sette opp prosjekt Opplæring brukere Informasjonsarbeid Rekruttering bedrift/yrker På Askøy er det gjennomført ein koordinering for 345 elevar ved til saman 4 ungdomsskular. Elevane fordelar seg på 5 vidaregående skular som deltek i prosjektet, med tilbod om hospiteringsdagar på alle utdanningsprogram og utvikla egna dagsprogram. Koordinering for Sunnhordlandskommunane vil kunne skje i løpet av januar Det som står for tur våren 2011 er å gje elevar i ungdomsskolen mulighet til å søke yrkesutprøving i arbeidslivet gjennom koordineringsverktøyet. Dette er tenkt gjort i dei same kommunane. Eit stort informasjons- og rekrutteringsarbeid ligg føre oss her, vi ynskjer at alle elevar skal få oppleve, prøve og lære om eit yrke dei virkeleg kan tenkje seg i framtida. Yrkesmesser For å gjere senteret kjent for elevar og lokalt arbeidsliv i regionane ser vi yrkesmessene som viktige arenaer for senterets arbeid. Vi er med på fleire yrkesmesser, og har hatt innlegg i plenum for utstillarar og lærarar ved yrkesmesser rundt i heile Hordaland. Vi ser på yrkesmesser som ein god arena for å bygge nettverk med skule og arbeidsliv. SYR er Opplæringsavdelinga sin kontakt med Foreningen Yrkeslabyrinten, som årleg arrangerer yrkesmessa Yrkeslabyrinten i Vestlandshallen. SYR sin rolle er å vere bindeledd mellom arrangøren av yrkesmessa og dei vidaregåande skulane som kvart år representerer utdanningsprogram på messa

8 Innlegg på konferansar etter invitasjon Senteret opplever at aktørar tek kontakt for å innleie eit samarbeid. Det gjer eksistensen og kompetansen vår i utdannings- og arbeidsmarknadsspørsmål tydeleg og betre kjend. Vi prioriterer derfor å delta der vi ser at det er nyttig for kompetanseutviklinga vår, eller vi kan bidra innanfor kjerneområda våre. Representantar for senteret har mellom anna vore innleiarar i ei rekkje forum. 2.2 Etterutdanningstilbod Kurs for lærarar i Utdanningsval Senteret har utvikla eit eige kurstilbod for å heve kompetansen til lærarar som er sette til å undervise i det nye faget. Dette er ei kursrekkje som gir grundig innføring i vidaregåande opplæring og ulike vegar til fag- og sveinebrev, arbeidsmarknad og yrkesmoglegheiter etter fullført utdanning. Det blir òg fokusert på korleis ein kan gi innhald til, skape aktivitetar og utarbeide ein årsplan med god progresjon i faget. Kurset består av 12 samlingar fordelt over tre semester. Sentralt i kurset er besøk hos vidaregåande skuler og verksemder som rekrutterer lærlingar og arbeidskraft frå det aktuelle utdanningsprogrammet. Hausten 2009 starta det første kullet på 20 lærarar frå fleire kommunar i fylket, på kurs. Dei hadde si 12. og siste samling i desember Tilbakemeldingane frå desse kursdeltakarane er veldig gode. Hausten 2010 starta vi kurs for et nytt kull på 21 lærarar. Vidare i 2011 vil vi starte opp fleire kull, og prøve å møte dei behova som skulane melder om. For begge kursa samla, har senteret i løpet av 2010 arrangert 12 samlingar. Senteret er avhengig av gode samarbeidspartnar for å gjennomføre desse samlingane. Vidaregåande skuler i fylket har teke imot besøk og har gitt oss veldig god informasjon om dei ulike utdanningsprogramma. Vidare har heile 21 bedrifter og verksemder vore med på den store dugnadsinnsatsen: Figur 1: Bedrifter og opplæringskontor som har medverka på etterutdanningskurs i Utdanningsval Øyjorden Barnehage Fana Golfklubb Bergen Røde Kors Sykehjem Vestnorsk havbrukslag Bergen brannstasjon Thon Hotel Bergen Airport Brødrene Ulveseth AS Meny Oasen Bergen Frisørfagets opplæringskontor KOM (Kurs og opplæringskontor for salgs- og Atelier Flora matfag) YIT Building Systems IKEA Åsane Opplæringskontoret for Elektrofag i G4S Bergen og Omegn Rolls-Royce Marine As, Engines - Bergen Palografen Frydenbø Sabb Motor AS VIZRT NORWAY (Bergen headquarter) Mediehuset Bergens Tidende trykkeriet. Rådgivarkonferansar Dei tilsette ved senteret har vore engasjerte i etterutdanninga av rådgivarar i heile grunnopplæringa i Hordaland og av NAV-tilsette med rettleiingsoppgåver. Opplæringsavdelinga arrangerer, saman med Bergen kommune og Rådgjevarlaget, tre årlege konferansar for skulerådgivarar, NAV-tilsette, OT/PPT og andre. SYR har heile tida vore med i arrangementsgruppa for desse samlingane. Tema for konferansane har vore rådgiving/rettleiing og arbeidsmarknadsforhold. Det siste temaet er fast innslag på alle møta, og senteret har mellom anna ansvar for denne delen av arrangementet ved at vi engasjerer aktuelle bransjar, bedrifter, etatar, forskarar eller andre til å stå for innlegga. Tiltaket har hatt svært høg deltaking frå heile fylket

9 Høgskolen i Bergen Senteret tok våren 2010 kontakt med Høgskolen i Bergen for å undersøke om moglege samarbeidsprosjekt. Grenseoppgang mellom partane sine kurstilbod og eventuelt samarbeid om å forelesa på kvarandre sine kurs, vart diskutert. Hausten 2010 inviterte Høgskolen i Bergen Senteret til deltaking om utarbeiding av eit studietilbod for lærare i grunnskolen. Det nye studietilbodet skal omfatte ei kobling av fagområda entreprenørskap og Utdanningsval slik at entreprenørskap kan brukast som metode i faget Utdanningsval i skolen. Det vart teikna ein samarbeidsavtale om dette. Avtalen gjeld for studieåret 2010/11 og er retta mot utviklingsarbeidet av studieplan. Samarbeidet er knytt til utveksling av idéar og møteverksemd. Gruppa har vore eitt møte i gruppa hausten Andre aktivitetar I 2010 var SYR med i ei arbeidsgruppe knytt til konferansen Rett kompetanse, som ser ut til å verte ein årleg aktivitet. Opplæringsavdelinga arrangerer kvart år ein informasjonssamling for foreldre og ungdom med minoritetsspråkleg bakgrunn, kor der er ein rekkje tolkar til stades. SYR er med i førebuingane og gjennomføringane av desse samlingane. 2.3 Samarbeid med NAV I juni 2010 vart partnarskapsavtalen mellom Hordaland fylkeskommune og NAV revidert. Ny avtale vart signert og er gjeldande til utgangen av Senteret samarbeider med NAV på spesielt tre felt: Bransjemøte ved NAV-kontor månadens bransje Informasjon til NAV-tilsette om vaksenopplæring, realkompetanse og fagopplæring Rettleiingsfagleg samarbeid Bransjemøte Nytt av året er at vi i samarbeid med NAV inviterar lærarar og rådgjevarar ved nærliggande skular til aktuelt NAV-kontor, med på det månadlege bransjemøte vi arranger for NAV. Dette for å bidra til auka kontakt mellom sakshandsamar i NAV og skuleverket, og at tilsette i skuleverket også får enda meir informasjon frå arbeidslivet. Senteret arrangerte i 2010 til saman seks møte med seks verksemder frå tre bransjar ved ulike NAVkontor. I tillegg har senteret arrangert fire møte der fagopplæringskontora har informert NAV om fagopplæringsordninga. Målet med møta er å styrkje marknadskunnskapen til rettleiarane i NAV gjennom kontinuerleg tilførsel av informasjon direkte frå bransjane og verksemdene. Informasjonen frå møta blir samanfatta og lagd ut på Navet (NAV sitt intranett) under Månadens bransje. Informasjonen blir òg lagd ut på heimesida til senteret (Mittyrke.no), slik at han blir tilgjengeleg for rådgivarar og lærarar i grunnskulen og i vidaregåande skule. Rettleiingsfagleg samarbeid Senteret har utarbeidd og held ved like eit dokument på Navet om yrkesrettleiing generelt og om rettleiing i NAV spesielt. Det er eit tillegg til NAVs eigne kjelder på rettleiingsfeltet, som til no i hovudsak har vore knytte til dei tekniske og juridiske sidene ved NAVs sakshandsamarsystem (Arena). Senteret har i 2010 òg vore engasjert i arbeidet til NAV Arbeidsdirektorat med å førebu vidare modular på rettleiingsfeltet i NAV

10 I forståing med NAV vart det våren 2010 avgjort å avvikle SYR sitt tilbod om individuell rettleiing til NAV-brukarar. Det vart utilfredstillande å opprette eit tilbod som sakshandsamarane i NAV sjølv skal gjere, og med dei få ressursane SYR har ville det uansett ikkje vore mogleg å dekke behovet for individuell rettleiing i heile Hordaland 2.4 Nettstaden Internett er ein effektiv og viktig informasjonskanal for senteret. Med heimesida Mittyrke.no forsøker vi å nå både elevar, rådgjevarar, foreldre og verksemder med både rettleiingsråd/metode, informasjon og nyttige linkar. Nettstaden skal òg gi relevant informasjon til alle vaksne om yrkes- og utdanningsspørsmål. Formidling på nettet krev ein spesiell kommunikativ kompetanse og strategi. Ungdom er ei krevjande målgruppe i denne samanheng. Det legg premissane for korleis vi legg opp kommunikasjonen på nettsidene våre. Målet er at Mittyrke.no skal kommunisere kvalitet og kompetanse og treffe målgruppa i endå større grad. Tabell 2: Utviklinga av publikum sin bruk av Mittyrke.no Tal / årstal Besøk Sidevisingar Satsinga på Internett som informasjonskanal går også inn i Hordaland fylkeskommune sin strategi på å styrke bruken av digitale hjelpemiddel i skulen. Det er derfor også eit mål med sida at den skal vere ein undervisningsstøtte for lærarar og rådgjevarar, og kilde for informasjon m.v. for elevane i ungdoms- og vidaregåande skule. Nettstaden skal også ha eit regionalt fokus og skal vise utdannings- og yrkesmoglegheiter i Hordaland. På heimesida Mittyrke.no har senteret derfor også lagt inn ein database, Frå utdanning til arbeid, der ein finn godkjende lærebedrifter i Hordaland innanfor alle lærefag. Databasen gir oversikt over utdanningsstrukturen for yrkesfaglege utdanningsprogram, opplæringskontor, lærebedrifter og aktuelle lokale bedrifter som framtidige arbeidsgivarar. Når det gjeld innhaldet i databasen, samarbeider vi tett med fagopplæringskontoret. Dei har til kvar tid oppdaterte lister over lærebedrifter, og vi hjelper med å formidle infomasjonen på ein oversiktleg og enkel måte. I Kunnskapsløftet er det lagt til rette for utprøving og hospitering i utdanningsprogramma i vidaregåande skule og i bedrift. Databasen kan også nyttast i denne samanheng til å få oversikt over aktuelle lokale verksemder. 3. Referansegruppe I 2010 tok SYR inititativ, i samarbeid med Pedagogisk seksjon, til å knytte til seg ei referansegruppe for Partnarskap for karriererettleiing i Hordaland og Senter for Yrkesrettleiing sitt arbeid. Opplæringsdirektøren tok utgangspunkt i medlemene i styringsgruppa for SYR den tida SYR var eit prosjekt til Medlemmene er Fylkesmannen i Hordaland, LO Hordaland, NHO Hordaland, NAV Hordaland, Karrieresenteret SIB, Bergen kommune, KS Hordaland, Rådgiverlaget Det ble arrangert 2 møter i

11 4. Tilsette Kjell Helge Kleppestø, leiar 100 %, - farspermisjon Marte Veim 100 %, sluttet Tore Muren 100 % Kjersti Kvaløy 50 % morspermisjon til 30.05, 100 % fra Lene Thowsen 100 %, vikar til 01.04, fast stilling frå Sluttet Elisabeth Staal 100 %, vikar frå Elin Henriksen 100 %, vikar frå

12

1. Forord s. 1. 2. Innhaldsoversyn s. 2. 3. Innleiing s. 3. 4. Arbeidsområde s. 4. 5. Internt utviklingsarbeid s. 10. 6. Vedlegg

1. Forord s. 1. 2. Innhaldsoversyn s. 2. 3. Innleiing s. 3. 4. Arbeidsområde s. 4. 5. Internt utviklingsarbeid s. 10. 6. Vedlegg RAPPORT 2008 FORORD Stortingsmelding nr. 16 (2006-2007) og ingen sto igjen seier mellom anna at OECD og fleire norske utgreiingar har peika på alvorlige veikskapar ved det norske systemet for yrkesrettleiing,

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

Skule - OPPL AVD. Opplærings- og helseutvalet 03.06.2014 Fylkesutvalet 19.06.2014

Skule - OPPL AVD. Opplærings- og helseutvalet 03.06.2014 Fylkesutvalet 19.06.2014 Skule - OPPL AVD Arkivnr: 2014/16238-1 Saksbehandlar: Tore Muren Saksframlegg Saksgang UTVAL Møtedato Opplærings- og helseutvalet 03.06.2014 Fylkesutvalet 19.06.2014 Etablering av karrieresenter i Hordaland

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

PARTNARSKAP FOR KARRIERERETTLEIING SOGN OG FJORDANE

PARTNARSKAP FOR KARRIERERETTLEIING SOGN OG FJORDANE PARTNARSKAP FOR KARRIERERETTLEIING SOGN OG FJORDANE Rådgjevarkonferansen 6. og 7.11.2012 Hotel Alexandra KVIFOR «PARTNARSKAP FOR KARRIERE»? Styresmaktene forventar at «Partnarskap for karriererettleiing»

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Innhald 1:Innleiing... 2 2:Vidareutdanning... 3 2.1Nasjonal satsing... 3 2.2Regionalt samarbeid... 3 2.3Regionalt prioriterte

Innhald 1:Innleiing... 2 2:Vidareutdanning... 3 2.1Nasjonal satsing... 3 2.2Regionalt samarbeid... 3 2.3Regionalt prioriterte 0 Innhald 1:Innleiing... 2 2:Vidareutdanning... 3 2.1Nasjonal satsing... 3 2.2Regionalt samarbeid... 3 2.3Regionalt prioriterte vidareutdanningstilbod... 3 3:Etterutdanning for lærar... 4 3.1Prioritering

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane. Skuleåret 2015/2016

Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane. Skuleåret 2015/2016 Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane Skuleåret 2015/2016 1 Innhald 1:Innleiing... 3 2.1 Den statlege ordninga - Kompetanse for kvalitet... 4 2.2 Etterutdanning:... 4 3:Vidareutdanning...

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Oppfølgings- og pedagogisksykolo isk teneste Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo KD 20 OKL Vår ref.:201108485 Dykkar ref.:201101650-/abh Bergen, 14. oktober 2011

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE 2008-2009

MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE 2008-2009 MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE 2008-2009 Utdanningsavdelinga -utviklingsområde og utviklingsmål 1.Elev- og lærlingedeltaking sikre elevane deltaking i: Skulestartpakke m/oppfølging: styrking

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplæringsavdelinga Medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 1. februar 2013 201112128-12/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane.

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. 2013-2015 Innleiing Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane i Hordaland

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

på vegne av barn og unge

på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET SKAL FØRE TIL AT BARN OG UNGE FÅR UTNYTTA RESSURSANE SINE OG BLI GODT INKLUDERT I DET ORDINÆRE OPPLEGGET I BARNEHAGE OG SKULE 4 hovudområde for

Detaljer

FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND HANDLINGSPLAN 2014-2015. Prinsippet om vasshjul og sagbruk blir utprøvd i Sveio barnehage

FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND HANDLINGSPLAN 2014-2015. Prinsippet om vasshjul og sagbruk blir utprøvd i Sveio barnehage FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND FOS HANDLINGSPLAN 2014-2015 Prinsippet om vasshjul og sagbruk blir utprøvd i Sveio barnehage Oppdatert 18.09.2014 HANDLINGSPLAN 2015/2015 ORGANISASJON STYRINGSGRUPPA :

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Kompetanseutvikling og kvalitet i opplæringa Etter opplæringslova ( 10-8) har skoleeigar ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren

Detaljer

Oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring utanfor arbeid og opplæring

Oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring utanfor arbeid og opplæring Oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring utanfor arbeid og opplæring Samarbeidsavtale mellom Hordaland Fylkeskommune og NAV Hordaland Avtalen gjeld fordeling av ansvar mellom partane

Detaljer

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Visjon: Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg Vedlegg 1 Saksframstilling Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026 Saksnr.: Utval Møtedato 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012 Saksframlegg Sakshandsamar: Karina Nerland Arkiv: 026 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Sogn og Fjordane Prosjektleiarane Sissel Espe og Inger Marie Evjestad Frå Ny GIV til Gnist Auka gjennomføring i vidaregåande opplæring Prosjektkoordinator Ny GIV Sissel Espe

Detaljer

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Masfjorden kommune Kompetanseutviklingsplan for grunnskulen 2005 2008 Kultur for læring Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Innleiing. Grunnlagsdokument: Generell del av L-97. St.melding nr 30 (03-04)

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Årsmelding 2013. Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2013. Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2013 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forsidefoto: Sverre Kvamme Årsrapport 2013 1 INNHALD Skule og arbeidslivsprosjekt i 2013 2 Variert etterutdanningstilbod 3 Lærarane viser veg 4 Regionalt

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2014 2013. Foto: Mariann Steinsland

Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2014 2013. Foto: Mariann Steinsland Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2014 2013 Foto: Mariann Steinsland Innhald Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2014... 0 Sentral satsing... 3 Pedagogisk leiing barnehagen som

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Tiltaksplan 2009 2012

Tiltaksplan 2009 2012 Tiltaksplan Tiltaksplan for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Revidert 2011 Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Innleiing Grunnlaget for tiltaksplanen for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Detaljer

Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste Vest-Telemark PPT IKS Org.nr. 987 570 806 Pedagogisk-psykologisk tenestekontor Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Telemark fylkeskommune og kommunane Seljord, Kviteseid, Nissedal,

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Årsrapport 2012. Senter for Yrkesrettleiing i Hordaland. www.mittyrke.no

Årsrapport 2012. Senter for Yrkesrettleiing i Hordaland. www.mittyrke.no Årsrapport 2012 Senter for Yrkesrettleiing i Hordaland www.mittyrke.no Årsrapport 2012 1 INNHALD Kompetanseheving: Først ute med nytt studium 2 Etterutdanning 3 Samarbeid skule - arbeidsliv 6 Samarbeid

Detaljer

Årsmelding 2014. Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2014. Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2014 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forsidefoto: Emilie S. Vatshelle Årsrapport 2014 1 INNHALD Skule og arbeidslivsprosjekt i 2014 2 Variert etterutdanningstilbod 3 Hospitering for rådgjevarar

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

EVALUERING AV «KARRIERE SOGN OG FJORDANE»

EVALUERING AV «KARRIERE SOGN OG FJORDANE» RAPPORT NR. 6:205 Gro Marit Grimsrud, Lars Julius Halvorsen og Randi Bergem EVALUERING AV «KARRIERE SOGN OG FJORDANE» Ei kartlegging av kva kjennskap og erfaringar ulike aktørar har med karrieresentra

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2015-2019

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2015-2019 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 22.04.2015 27706/2015 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 30.04.2015 Yrkesopplæringsnemnda 28.05.2015 Fylkesutvalet 27.05.2015 Fylkestinget

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Prosedyrar og rettleiar for NSSU

Prosedyrar og rettleiar for NSSU Prosedyrar og rettleiar for NSSU - Nettbasert sakshandsaming av søknad om spesialundervisning Innleiing Det er utvikla i Hordaland eit nettbasert program for sakshandsaming av søknadar om spesialundervisning.

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

UTDANNINGSVAL. Lokal læreplan FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND. Planen er revidert og oppdatert i samsvar med ny sentral læreplan.

UTDANNINGSVAL. Lokal læreplan FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND. Planen er revidert og oppdatert i samsvar med ny sentral læreplan. FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND O S F UTDANNINGSVAL Lokal læreplan Planen er revidert og oppdatert i samsvar med ny sentral læreplan. Vedtatt i Styringsgruppa 24.6.16. 0 INNHALD 1 FORMÅL... 1 2 SÆRPREG

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

RAPPORTERING FYLKESPLAN 2014 SATSINGSOMRÅDE KOMPETANSE

RAPPORTERING FYLKESPLAN 2014 SATSINGSOMRÅDE KOMPETANSE RAPPORTERING FYLKESPLAN 2014 SATSINGSOMRÅDE KOMPETANSE Resultatmål 1: I samarbeid med kommunar, partane i arbeidslivet og offentleg sektor skal ein gjennom tidleg innsats og tettare oppfølging av elevane

Detaljer

Ny utdanning i Norge! ARBORIST. Fagskulane i Hordaland. avdeling Hjeltnes

Ny utdanning i Norge! ARBORIST. Fagskulane i Hordaland. avdeling Hjeltnes Ny utdanning i Norge! ARBORIST Fagskulane i Hordaland avdeling Hjeltnes Om studiet Ynskjer du ein spennande etterutdanning? Er du fasinert av og likar å arbeide med tre? Bli Arborist! Fagskuleutdanninger

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Kompetanse 2010 - høyringsuttale frå Møre og Romsdal fylke

Kompetanse 2010 - høyringsuttale frå Møre og Romsdal fylke Utdanningsdirektoratet Postboks 2924, Tøien 0608 Oslo - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: MR 4579/2006/ Anita Steinbru,71 25 86 95 08.03.2006 Kompetanse 2010 - høyringsuttale

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE.

UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE. UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE. KOMPETANSEMÅL Etter 10.trinn skal elevane kunna:. Gje ei oversikt over lokalt næringsliv. Klargjera eigne interesser, anlegg og verdiar som føresetnad for sjølvstendige

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl

Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl Et nasjonalt rekrutterings- og kompetanseprosjekt for marin sektor i regi av Fiskeri- og kystdepartementet Om Sett Sjøbein

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane. Skuleåret 2014/15

Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane. Skuleåret 2014/15 Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane Skuleåret 2014/15 Innhald 1:Innleiing... 3 2:Vidareutdanning... 4 2.1Kompetanse for kvalitet... 4 Etter- og vidareutdanning i PPT... 4 2.2Regionalt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Voss kommune, Voss ungdomsskule. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering av skulen. Tilsynet

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer