Vedlegg 1-Strøm og hydrografimålinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 1-Strøm og hydrografimålinger"

Transkript

1 Vedlegg 1-Strøm og hydrografimålinger Nordic Rutile AS Rapport Nr.: , Rev A Dokument Nr.: 18BHORT-1 Dato:

2 Innholdsfortegnelse, Vedlegg 1 1 MÅLEPROGRAM FOR STRØM OG HYDROGRAFI Generelt Oversikt måleprogram 1 2 INSTRUMENTERING Strømmålere CTD-målere 6 3 RESULTATER Strømmålinger Hydrografi 30 DNV GL Report No , Rev. A Page i

3 1 MÅLEPROGRAM FOR STRØM OG HYDROGRAFI 1.1 Generelt I dette appendikset beskrives måleprogrammet for strøm og hydrografi målinger i detalj, samt en presentasjon av innsamlede og analyserte data. Den totale måleperioden var fra august 2013 til august Av data er det innhentet kontinuerlig strømmålinger for hele året og hydrografiske målinger fordelt på 7 måleperioder. Totalt er det presentert 62 figurer i dette appendikset. I hovedrapporten presenteres analyseresultater basert på data i dette appendikset. Utsetting og opptak av strømmålere er utført med hjelp fra Flokenes Fiskefarm AS (båt og personell). Innhenting av hydrografiske data er utført av Kåre Russenes som også stod for båt. DNV GL stilte med personell ved tre av de 7 prøvetakingene utført av Russenes. 1.2 Oversikt måleprogram Strømdata fra Førdefjorden er innhentet gjennom et år. I måleprogrammet er det etablert 6 målestasjoner i Førdefjorden (Figur 1-1). Innhenting av data er fordelt på 4 måleperioder à 3 måneder. Ti strømmålere var fordelt på disse 6 målestasjonene. I tillegg ble det for siste måleperiode etablert en ny stasjon i foreslått deponiområde (stasjon 7; se Figur 1-1). Det er primært benyttet profilerende Aquadopp og Continental strømmålere fra Nortek AS med forskjellig frekvens. En beskrivelse av strømmålerne er gitt i 2. Figur 1-1 Stasjonsplassering for strømmålere i perioden august 2013 august Stasjon 7 ble etablert for siste måleperiode. DNV GL Report No , Rev. 00 Side 1

4 Strømmålerne ble satt ut i Førdefjorden 6. august 2013, og programmert til å logge strømdata hvert 15. min. Nedlasting av strømdata ble utført hver 3. måned. Data fra de fire måleperiodene er beskrevet i DNV GL strømrapporter (DNV GL, rapport nr: , , og ). I tillegg til strømmålinger ble det tilkoplet CT-sensorer (konduktivitet og temperatur) som ga kontinuerlig informasjon om salinitet- og temperaturendringer i vannsøylen på to av stasjonene. Sensorene ble satt i to forskjellige dyp på stasjon 1 (ytre Førdefjord) og stasjon 5 (foreslått deponiområde). Loggeintervallet på CT-sensorene ble satt til hvert 30. min. Hydrografimålinger (temperatur, salinitet, oksygen) gjennom hele vannsøylen ble utført på i alt 11 stasjoner i Førdefjorden. Måleintervallet var ca. hver 2. måned med totalt 7 måleperioder i løpet av et år (Figur 1-2). Disse målingene gir viktig tilleggsinformasjon for å forstå strømningsforholdene i fjorden. Figur 1-2. Kart med oversikt over foreslått deponiområde (orange avgrensning) samt strøm- og hydrografistasjoner i Førdefjorden 2013/2014. DNV GL Report No , Rev. 00 Side 2

5 2 INSTRUMENTERING 2.1 Strømmålere På hver strømmålestasjon ble det satt ut rigger med en eller to profilerende strømmålere for å kunne kartlegge strømsituasjonen i hele vannsøylen (Figur 2-1). Det ble valgt å bruke strømmålere fra Nortek med forskjellig frekvens; 190 KHz continental, 470 KHz continental og 400 KHz AQP (http://www.nortek-as.com/) (Figur 2-1). Disse målerne har generelt en rekkevidde for datainnsamling på henholdsvis 200 m, 100 m og 70 m i vannsøylen. Fysiske begrensinger på utstyret fører til såkalte «blanking»-soner eller støysoner mot sjøoverflaten og mot sjøbunn. Fra disse sonene kan man ikke innhente data. Det forventes at strømmen er noe høyere i blanking-sonen ved overflaten og lavere i sonen langs bunnen. Strømmålerne er satt enkeltvis eller parallelt på stasjonene. På stasjoner med store dyp er hver stasjonsrigg en kombinasjon av to målere, eksempelvis 190KHz langtrekkende på bunnen og en 400 KHz (70m rekkevidde) på ca m, avhengig av stasjonsdypet. I siste periode ble måleprogrammet forsterket med en ekstra målestasjon (stasjon 7) plassert inn mot «midten» av deponiområdet (Figur 1-2). Dette for styrke forståelsen av de lokale variasjoner av strømforholdene i deponiområdet, innhente data til validering av strømmodellen og bedre kunne fange opp en evt. dypvannsutskifting (påvist tidligere om våren). Continental Frequency: khz Number of beams: 3, slanted at 25 Beam width: 3.0 ci Maximum profiling range*: m Cell size: 2-10 m Minimum blanking: 2 m Maximum # cells: 128 Velocity range: ± 10 m/s Accuracy: 1 % of measured value Velocity resolution: 0.1 cm/s ty me Aquadopp profiler Acoustic frequency: 0.4 MHz Maximum profiling range*: Cell size: 2 8 m Minimum blanking: 1m Maximum number of cells: 128 Velocity Range: ±10m/s Accuracy: 1% of measured value ±0.5 cm/s Figur 2-1 Bildet illustrerer profilerende strømmålere som logger vannsøylen DNV GL Report No , Rev. 00 Side 3

6 Tabell 2-1 gir en oversikt over stasjonsoppsettet i Førdefjorden. Nøyaktighet på plassering av målerne på bunnen var avhengig av båtens posisjoneringsnøyaktighet og riggens avdrift i strømretning fra overflate til bunnen. Totalt sett hadde plassering av måleutstyret en usikkerhet på ca. 25 m i forhold til oppgitt posisjon. Denne usikkerheten var redusert i grunne områder som stasjon 6. Det var forholdsvis homogent dyp rundt stasjonspunktene, men en generell variasjon på måleutstyret er satt til +/- 6 meter på de dype stasjonene gjennom alle måleperiodene. Tabell 2-1. Stasjonsinformasjon for Førdefjorden 2013/2014 (strømmålere, posisjon, dyp samt tilleggssensorer). Posisjoner er fra siste måleperiode og kan avvike noe fra tidligere måleperioder. Station Sensor Lat (WGS84) Long (WGS84) Dyp (m) Kommentarer dyp (m) +/- 6 m St1_ / , , Salinitet/temperatursensor (50 m, 200 m) St , , St2_ ,48463 (61,48468)* 5,32235 (5,322667)* 317 *Flyttet 20 m øst nordøst i etter første måleperiode. St3_ * 61,48890 (61,48834)* 5,41983 (5,418650)* * *Flyttet i siste periode 88 m sydvest St4_ , , St4_ , , Forskøvet ca 100 m nord av hovedpunktet for stasjonen St5_ , , St5_ , , Salinitet/temperatursensor (50 m, 270 m) St6_ , , St7_punkt , , St7_ , , Hele måleperioden ble delt inn i 4 delperioder for å sikre datafangst og kontrollere data underveis i prosjektet. I tillegg var det nødvendig fordi ønskelig instrumentoppsett var så batterikrevende at det førte til minimum 3 batteriskifter i løpet av 1 år. Tabell 2-2 gir en oversikt over tidsintervallet på de 4 delperiodene. Videre i rapporten vil det henvises kun til måleperiode 1, 2, 3 eller 4. Tabell 2-2. Måleperioder, strømmålinger Periode Tidsperiode 8.aug-11.nov nov feb feb-5.mai mai-5.aug 2014 Instrumentoppsettet var tilnærmet likt for målere med samme frekvens. Langtrekkende Continentalmålere ble satt med 5 m cellestørrelse og 50 celler til måling. Gjennom prosesseringen og kvalitetskontrollen av dataene fjernes data utenfor instrumentets rekkevidde (se kap 5.1.3). Tilsvarende gjelder for Aquadopp 400 KHz (ca. 70 m rekkevidde) som ble satt med cellestørrelse 2,0/2,5 m og 40/35 celler til måling. Beskrivelse av oppsettet til hvert enkelt instrument er gitt i Tabell 2-3. DNV GL Report No , Rev. 00 Side 4

7 Tabell 2-3. Instrumentoppsett, alle målere i alle perioder. station instrument Profile interval Average interval Power level Horizon. vel. Precition cell size blanking distance Period 1 1 ned 400 KHz 900 sek 60 sek High minus 2,7 cm 2,5m 1,0m 1 opp 400 KHz 900 sek 60 sek High minus 2,7 cm 2,5m 1,0m 2 ned 190 KHz 900 sek 100 sek High 2,1 cm 5,0m 2,0m 2 opp 400 KHz 900 sek 60 sek High minus 2,1 cm 2,5m 1,0m 3 ned 470 KHz 900 sek 60 sek High 2,2 cm 2,5m 1,0m 4 ned 190 KHz 900 sek 100 sek High 2,1 cm 5,0m 2,0m 4 opp 400 KHz 900 sek 60 sek High minus 2,7 cm 2,5m 1,0m 5 ned 190 KHz 900 sek 100 sek High 2,1 cm 5,0m 2,0m 5 opp 400 KHz 900 sek 60 sek High minus 2,7 cm 2,5m 1,0m 6 ned 400 KHz 900 sek 60 sek High 3,3 cm 2,5m 1,9m Period 2 1 ned 400 KHz 900 sek 60 sek High minus 2,7 cm 2,5m 1,0m 1 opp 400 KHz 900 sek 60 sek High minus 2,7 cm 2,5m 1,0m 2 ned 190 KHz 900 sek 100 sek High 2,1 cm 5,0m 2,0m 2 opp 470 KHz 900 sek 60 sek High 2,2cm 2,5m 1,0m 3 ned 400 KHz 900 sek 60 sek High 3,3 cm 2,0m 1,0m 4 ned 190 KHz 900 sek 100 sek High 2,1 cm 5,0m 2,0m 4 opp 400 KHz 900 sek 60 sek High minus 2,7 cm 2,5m 1,0m 5 ned 190 KHz 900 sek 100 sek High 2,1 cm 5,0m 2,0m 5 opp 400 KHz 900 sek 60 sek High minus 2,7 cm 2,5m 1,0m 6 ned 400 KHz 900 sek 60 sek High 3,3 cm 2,0m 1,9m Period 3 1 ned 400 KHz 900 sek 60 sek High 3,3 cm 2,0m 1,0m 1 opp 400 KHz 900 sek 60 sek High 3,3 cm 2,0m 1,0m 2 ned 190 KHz 900 sek 100 sek High 2,1 cm 5,0m 2,0m 2 opp 470 KHz 900 sek 60 sek High 2,2cm 2,5m 1,0m 3 ned 400 KHz 900 sek 60 sek High 3,3 cm 2,0m 1,0m 4 ned 190 KHz 900 sek 100 sek High 2,1 cm 5,0m 2,0m 4 opp 400 KHz 900 sek 60 sek High 3,3 cm 2,0m 1,0m 5 ned 190 KHz 900 sek 100 sek High 2,1 cm 5,0m 2,0m 5 opp 400 KHz 900 sek 60 sek High 3,3 cm 2,0m 1,0m 6 ned 400 KHz 900 sek 60 sek High 2,7 2,0m 1,0m Period 4 1 ned 400 KHz 900 sek 60 sek High 2,7 cm 2,5m 1,0m 1 opp 400 KHz 900 sek 60 sek High 2,7 cm 2,5m 1,0m 2 ned 190 KHz 900 sek 100 sek High 2,1 cm 5,0m 2,0m 2 opp 470 KHz 900 sek 60 sek High 2,2cm 2,0m 1,0m 3 ned 400 KHz 900 sek 60 sek High 3,3 cm 2,0m 1,0m 4 ned 190 KHz 900 sek 100 sek High 2,1 cm 5,0m 2,0m 4 opp 400 KHz 900 sek 60 sek High 3,3 cm 2,0m 1,0m 5 ned 190 KHz 900 sek 100 sek High 2,1 cm 5,0m 2,0m 5 opp 400 KHz 900 sek 60 sek High 3,3 cm 2,0m 1,0m 6 ned 400 KHz 900 sek 60 sek High 2,7 cm 2,0m 1,0m 7 ned 600 m/z-cell 900 sek 60 sek High 2,2cm 2,0m 0,5m 7 pkt 2MHz 900 sek 150 sek High 0,9 cm NA 0,4m Figur 2-2. Utsetting av strømmåler (400 KHz Aquadopp profiler) ved stasjon 6, Ålesundet. DNV GL Report No , Rev. 00 Side 5

8 2.2 CTD-målere Hydrografiske målinger av vannsøylen er utført med to type CTD (konduktivitet, temperatur og tetthet) instrumenter: Seacat SBE 911 fra Sea-Bird Electronics og en SAIV CD204 fra SAIV AS (Figur 2-3). Begge CTDene er utstyrt med trykk-, temperatur-, salinitet-, oksygen-, turbiditet- og fluoresens-sensor. Responstid på sensorene for SAIV CTD var ca. 1 sek for Seabird CTD, ca. 0,5 sek. Tabell 2-4 beskriver spesifikasjonene for begge CTD-instrumentene. Kontroll av sensorer mellom CTDene viser mindre avvik som anses å ikke ha betydning i denne sammenheng. Figur 2-3. CTD fra Sea-Bird (venstre) og SAIV (høyre) DNV GL Report No , Rev. 00 Side 6

9 Tabell 2-4. Spesifikasjoner for CTD måleinstrumenter SAIV CTD model SD204 SEABIRD CTD SBE19 DNV GL Report No , Rev. 00 Side 7

10 2.2.1 Datainnsamling og Databehandling Strømmålinger Tabell 2-5 og Tabell 2-6 gir en oversikt over omfanget av datainnsamling. Alle instrumentene fungerte godt i alle periodene med unntak av stasjon 3 som stoppet grunnet tomt batteri siste måned av 4. måleperiode. Tabell 2-5. Data innhenting nedre målere: = OK, X =ikke målt, X = underkjent/tapt Utstyr Strømmålinger Kommentar Måleperiode /X /X P1: Tapt data 0-10 m over sensorhodet. Forstyrrelse fra riggoppsett) P4: Tapt juli/august (batterisvikt) 4 Forstyrrelse ca. 150m over sensorhodet, alle perioder 5 6 måler hele vannsøylen 7 Tilleggs måling utført kun periode 4 Tabell 2-6. Data innhenting øvre målere: = OK, X =ikke målt, X = underkjent/tapt Utstyr Strømmålinger Kommentar Måleperiode 1* Ikke samme dyp for periodene 5 Ikke samme dyp for periodene *Tauet som ble brukt på strømriggene strakk seg litt ved første gangs bruk. Dette førte til at strømmålere i øvre del av vannsøylen var noe grunnere enn forventet ved første måleperiode. Kontroll og analyse av dataene er gjennomført av DNV GL. Følgende 4 steg er benyttet: 1. Prosessering av data ved hjelp av Storm software (Nortek). Stroms prosesseringsverktøy gjennomgår strømdataene og merker data av «dårlig» kvalitet. I prosesseringen er SNR (Signal to Noise ratio) satt til 3 db. Det vil si at når forholdet mellom signalstyrke og støygulv er lavere enn 3 db forkastes data. Prosesseringen tar også hensyn til og fjerner «Sidelobe» (ekkoforstyrrelse) mot vannoverflaten (og mot sjøbunnen). 2. Strømmåleren består av et sensorhode med tre transdusere. Evaluering av datakvaliteten på de individuelle transduserene. 3. Fjerning av data som gjennom første prosesseringstrinn ikke blir akseptert. Ved gjennomgang av tidsserien fjernes alle måleceller (strøm-hastighet/-retning) der > 1% består av «dårlige data» (oppgitt som -99,00). 4. En manuell gjennomgang av målte og prosesserte data gjennomføres for å fastsette hvilke målerekkevidde som gir «gode» data. Fastsetting av maksimum målerekkevidde for målerne (fra sensor) for kvalitetsmessig gode data bestemmes i stor grad av målingenes signalstyrke mot et gitt støygulv (SNR) for cellen/dypet. DNV GL Report No , Rev. 00 Side 8

11 Hydrografiske målinger Tabell 2-7 gir en oversikt over omfanget av datainnsamling av hydrografiske parametere. Begge instrumentene fungerte godt i alle periodene. Tabell 2-7. CTD-målinger i Førdefjorden 2013/2014 (posisjon i WGS84, dyp, instrumenttype og dato/tid) Stasjon lat long Dyp (m) August 2013 Oktober 2013 Desember 2013 Februar 2014 Mai 2014 Juli 2014 August 2014 Dato Tidspunkt Seabird CTD Dato Tidspunkt Seabird CTD Dato Tidspunkt Seabird CTD Dato Tidspunkt Seabird CTD Dato Tidspunkt SAIV CTD Dato Tidspunkt SAIV CTD Dato Tidspunkt Seabird CTD :26 X :43 X :00 X :03 X :03 X :34 X :10 X :15 X :55 X :23 X :43 X :07 X :46 X :30 X :06 X :56 X :12 X :48 X :59 X :35 X :30 X :51 X :29 X :27 X :19 X :30 X :10 X :00 X :16 X :32 X :44 X :18 X :32 X :09 X :10 X :41 X :04 X :25 X :56 X :33 X :58 X :20 X :11 X :30 X :53 X :15 X :52 X :59 X :55 X :31 X :18 X :57 X :51 X :56 X :41 X :30 X :05 X :32 X :55 X :16 X :45 X :16 X :00 X :12 X :49 X :12 X :02 X :06 X :31 X :15 X :48 X :32 X :34 X :34 X :09 X :53 X :30 X De hydrografiske målingene ble utført som følger: 1. senke utstyret til rett under overflaten 2. henge ved overflaten i ca. 5 minutter (sensor tilvenning) 3. senke det ned til 10 m og opp til rett under overflaten 4. senke det ned til ca. 2 m over bunnen (hastighet 0,3-0,5 m/s), og opp igjen (hastighet 0,7-1,0 m/s) De faktiske måledata hentes kun fra punkt 4. Rådata eksporteres til Excel ved hjelp av software fra produsenten av utstyret. Prosesserte data kontrolleres og kvalitetssikres av DNV GL. Hovedsakelig benyttes målinger der CTD senkes mot bunnen. Måleverdier som gjøres fra bunnen til overflaten er regnet som back-up verdier. Seabird CTD hadde gjennomgått service og kalibrering hos leverandør i SAIV CTD var nyinnkjøpt i På bakgrunn av mulig drifting av sensorerne på CTDene, ble det kjørt sam-målinger som en validering av eventuelle måleforskjeller. For typiske saltholdighets- og temperaturverdier i Førdefjorden ble det observert små avvik. Grunnet responstiden for noen av sensorene til SAIV CTD, ble nedsenkningshastigheten satt til maks 0,5m/s. DNV GL Report No , Rev. 00 Side 9

12 3 RESULTATER 3.1 Strømmålinger Ved gjennomgang og kontroll av strømdata, ble målerekkevidden for hver strømmåler definert ved alle måleperioder. Tabell 3-1 viser godkjente rekkevidder for alle strømmålerne. Denne avgrensningen dannet grunnlag for datamengden ved videre analyse og presentasjon samt validering av strømmodell. Følgende figurer er presentert: Figur 3-1 til Figur 3-7 viser gjennomsnittlig strømhastigheter per måned og per måleperiode (3 måneder) for strømmålere ved bunnen og øvre del av vannsøylen. Figur 3-8 til Figur 3-18 viser hastighets- og retningsfordeling i vannmassens øvre og nedre del ved alle målestasjonene for hver av de fire periodene. Figurene er basert på et snitt fra alle godkjente måledyp. DNV GL Report No , Rev. 00 Side 10

13 Tabell 3-1. Godkjent målerekkevidde for hver strømmåler i alle måleperiodene Periode 1 Nedre måler Øvre måler Dyp (m) Celle nummer Dyp (m) Cell nummer Stasjon Nedre Øvre Nedre Øvre range Nedre Øvre Nedre Øvre x x x x x x x x x x 7 x x x x x x x x x Periode 2 Nedre måler Øvre måler Dyp (m) Cell nummer Dyp (m) Cell nummer Stasjon Nedre Øvre Nedre Øvre range Nedre Øvre Nedre Øvre x x x x x x x x x x 7 x x x x x x x x x Periode 3 Nedre måler Øvre måler Dyp (m) Cell nummer Dyp (m) Cell nummer Stasjon Nedre Øvre Nedre Øvre range Nedre Øvre Nedre Øvre x x x x x x x x x x 7 x x x x x x x x x x Periode 4 Nedre måler Øvre måler Dyp (m) Cell nummer Dyp (m) Cell nummer Stasjon Nedre Øvre Nedre Øvre range Nedre Øvre Nedre Øvre x x x x x x x x x x x x x x x range range range range DNV GL Report No , Rev. 00 Side 11

14 Figur 3-1 Snitthastigheter per måned/periode for stasjon 1, Førdefjorden august 2013-august Merk ulik hastighetsskala mellom periodene. DNV GL Report No , Rev. 00 Side 12

15 Figur 3-2 Snitthastigheter per måned/periode for stasjon 2, Førdefjorden august 2013-august Merk ulik hastighetsskala mellom periodene. DNV GL Report No , Rev. 00 Side 13

16 Figur 3-3. Snitthastigheter per måned/periode for stasjon 3, Førdefjorden august 2013-august DNV GL Report No , Rev. 00 Side 14

17 Figur 3-4. Snitthastigheter per måned/periode for stasjon 4, Førdefjorden august 2013-august DNV GL Report No , Rev. 00 Side 15

18 Figur 3-5. Snitthastigheter per måned/periode for stasjon 5, Førdefjorden august 2013-august DNV GL Report No , Rev. 00 Side 16

19 Figur 3-6. Snitthastigheter per måned/periode for stasjon 6, Førdefjorden august 2013-august DNV GL Report No , Rev. 00 Side 17

20 Figur 3-7. Snitthastigheter per måned/periode for stasjon 7, Førdefjorden mai-august DNV GL Report No , Rev. 00 Side 18

21 Figur 3-8 til Figur 3-18 viser hastighets- og retningsfordeling i vannmassens øvre og nedre del ved alle målestasjonene for hver av de fire periodene. Figurene er basert på et snitt fra alle godkjente måledyp. P1 P2 P3 P4 Figur 3-8. Hastighetsfordeling (m/s) og retningsfordeling (deg.) på stasjon 1, nedre del av vannmassene i de fire måleperiodene. DNV GL Report No , Rev. 00 Side 19

22 P1 P2 P3 P4 Figur 3-9 Hastighetsfordeling (m/s) og retningsfordeling (deg.) på stasjon 1, øvre del av vannmassene i de fire måleperiodene. DNV GL Report No , Rev. 00 Side 20

23 P1 P2 P3 P4 Figur 3-10 Hastighetsfordeling (m/s) og retningsfordeling (deg.) på stasjon 2, nedre del av vannmassene i de fire måleperiodene. DNV GL Report No , Rev. 00 Side 21

24 P1 P2 P3 P4 Figur 3-11 Hastighetsfordeling (m/s) og retningsfordeling (deg.) på stasjon 2, øvre del av vannmassene i de fire måleperiodene. DNV GL Report No , Rev. 00 Side 22

25 P1 P2 P3 P4 Figur 3-12 Hastighetsfordeling (m/s) og retningsfordeling (deg.) på stasjon 3, nedre del av vannmassene i de fire måleperiodene. DNV GL Report No , Rev. 00 Side 23

26 P1 P2 P3 P4 Figur 3-13 Hastighetsfordeling (m/s) og retningsfordeling (deg.) på stasjon 4, nedre del av vannmassene i de fire måleperiodene. DNV GL Report No , Rev. 00 Side 24

27 P1 P2 P3 P4 Figur 3-14 Hastighetsfordeling (m/s) og retningsfordeling (deg.) på stasjon 4, øvre del av vannmassene i de fire måleperiodene. DNV GL Report No , Rev. 00 Side 25

28 P1 P2 P3 P4 Figur 3-15 Hastighetsfordeling (m/s) og retningsfordeling (deg.) på stasjon 5, nedre del av vannmassene i de fire måleperiodene. DNV GL Report No , Rev. 00 Side 26

29 P1 P2 P3 P4 Figur 3-16 Hastighetsfordeling (m/s) og retningsfordeling (deg.) på stasjon 5, øvre del av vannmassene i de fire måleperiodene. DNV GL Report No , Rev. 00 Side 27

30 P1 P2 P3 P4 Figur 3-17 Hastighetsfordeling (m/s) og retningsfordeling (deg.) på Stasjon 6, nedre del av vannmassene i de fire måleperiodene. P4 Figur 3-18 Hastighetsfordeling (m/s) og retningsfordeling (deg.) på stasjon 7, nedre del av vannmassene i den fjerde måleperioden (mai-juli.). DNV GL Report No , Rev. 00 Side 28

31 Maksimum- og minimumsverdiene presentert i Tabell 3-2er basert på månedlige middelhastigheter (m/s). Verdiene som vises i tabellen er basert på en analyse av månedsmidler fra 4 perioder (verdier i kursiv angir månedsmiddel hvor data kun tilgjengelig fra 3 perioder). Stasjon 7 har verdier kun fra siste måleperiode (mai-august 2014). Månedene februar i periode 2, mai i periode 3 og august i periode er ikke inkludert i maks/min-analysen. Disse ble tatt grunnet få dager med målinger. Det bemerkes at Strømrapportene har rapportert middelhastigheter per periode for tre dyp fra hver strømmåler. Tabell 3-2 er imidlertid basert på månedlige middelhastigheter, hvor flere dyp med målinger er tatt med. Tabell 3-2. Oversikt over maksimum og minimum middelhastighet (basert på måneds middel) i et utvalg av dybdelag i undersøkelsesområdet, Førdefjorden. Indre Område Førdefjorden, ytre Foreslått deponiområde terskel Stasjoner St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 7* St 6 Dyp (m) Min Maks Min Maks Min Maks Min Maks Min Maks Min Maks Min Maks Stasjonsdyp 215m 310m m 281m 316m 57m DNV GL Report No , Rev. 00 Side 29

32 3.2 Hydrografi Hydrografidata fra CTD instrumentene er presentert ved dybdeprofiler av salinitet (PSU), temperatur ( C) og tetthet (density, kg/m3). For i større grad å kunne se tetthetsvariasjoner og mulig tegn på vannutskifting ved bunnen, er det også presentert figurer av tetthet som er zoomet inn fra 150 m vanndyp og ned til bunnen. Data er presentert ved enkeltstasjoner over tid og ved sammenlikning av et utvalg stasjoner (i transekt) ved gitte måleperioder. I tillegg presenteres temperaturdata fra CT-loggerne. Sensorene stod fastmontert på tauriggen på stasjon 1 ytterst i Førdefjorden og på stasjon 5 ved foreslått deponiområde. Sensorene var plassert på ca. 50 m vanndyp og ca. 10 m over bunnen. Måleintervall var hvert 30. minutt. Svikt i noen målesensorer førte til tap av data for enkelte måleperioder. Grunnet feil ved måleoppsettet til CT loggerne, er ikke salinitetsdata fra loggerne tilgjengelig. Temperaturmålinger fra alle strømmålerne er presentert. Temperatursensoren på Continental strømmåler ble påvirket av instrumentet (varmeutvikling fra strømsensor når den måler) og gir derfor høyere verdier enn reelt. Ved sammenlikning av temperaturdata med forskjellige strømmålere, er data fra Continental-målerne justert mot data fra Aquadopp strømmålere (Figur 3-37). Det er godt samsvar på temperaturdata fra CT-loggerne sammenliknet med temperaturdata fra strømmålerne. Følgende figurer er presentert: Figur 3-19 til Figur 3-29 viser enkeltstasjoner alle måleperiodene i 2013/2014. Figur 3-30 til Figur 3-36 gir oversikt over hydrografiske profiler fra hver måleperiode for et utvalg stasjoner langs et transekt fra ytre del av fjorden til foreslått deponi. Figur 3-37 viser temperaturmålinger (døgnmiddel) fra et utvalg av strømmålerne rett over bunnen i perioden februar august Figur 3-38 viser T-S plot for dyp > 100 m i 7 enkeltperioder. Figur 3-39 til Figur 3-48 viser temperaturdata fra CT-loggerne. Figur 3-49 til Figur 3-59 viser temperaturdata hentet fra strømmålere i alle måleperiodene. DNV GL Report No , Rev. 00 Side 30

33 Deponiet Stasjon 3 Figur Hydrografimålinger på stasjon 3 (temperatur ( C), salinitet (PSU) og tetthet (kg/m 3 )) for hele vannsøylen, samt tetthet (kg/m 3 ) for dyplaget (150 m og ned til bunnen) DNV GL Report No , Rev. 00 Side 31

34 Stasjon 4 Figur 3-20 Hydrografimålinger på stasjon 4 (temperatur ( C), salinitet (PSU) og tetthet (kg/m 3 )) for hele vannsøylen, samt tetthet (kg/m 3 ) for dyplaget (150 m og ned til bunnen) DNV GL Report No , Rev. 00 Side 32

35 Stasjon 5 Figur 3-21 Hydrografimålinger på stasjon 5 (temperatur ( C), salinitet (PSU) og tetthet (kg/m 3 )) for hele vannsøylen, samt tetthet (kg/m 3 ) for dyplaget (150 m og ned til bunnen) DNV GL Report No , Rev. 00 Side 33

36 Førdefjorden Indre Stasjon 6 Figur 3-22 Hydrografimålinger på stasjon 6 (temperatur ( C), salinitet (PSU) og tetthet (kg/m 3 )) for hele vannsøylen, samt tetthet (kg/m 3 ) for dyplaget (150 m og ned til bunnen) DNV GL Report No , Rev. 00 Side 34

37 Stasjon 7 Figur 3-23 Hydrografimålinger på stasjon 7 (temperatur ( C), salinitet (PSU) og tetthet (kg/m 3 )) for hele vannsøylen, samt tetthet (kg/m 3 ) for dyplaget (150 m og ned til bunnen) DNV GL Report No , Rev. 00 Side 35

38 Førdefjorden Ytre Stasjon 1 Figur 3-24 Hydrografimålinger på stasjon 1 (temperatur ( C), salinitet (PSU) og tetthet (kg/m 3 )) for hele vannsøylen, samt tetthet (kg/m 3 ) for dyplaget (150 m og ned til bunnen) DNV GL Report No , Rev. 00 Side 36

39 Stasjon 2 Figur 3-25 Hydrografimålinger på stasjon 2 (temperatur ( C), salinitet (PSU) og tetthet (kg/m 3 )) for hele vannsøylen, samt tetthet (kg/m 3 ) for dyplaget (150 m og ned til bunnen) DNV GL Report No , Rev. 00 Side 37

40 Stasjon 9 Figur 3-26 Hydrografimålinger på stasjon 9 (temperatur ( C), salinitet (PSU) og tetthet (kg/m 3 )) for hele vannsøylen, samt tetthet (kg/m 3 ) for dyplaget (150 m og ned til bunnen) DNV GL Report No , Rev. 00 Side 38

41 Stasjon 10 Figur 3-27 Hydrografimålinger på stasjon 10 (temperatur ( C), salinitet (PSU) og tetthet (kg/m 3 )) for hele vannsøylen, samt tetthet (kg/m 3 ) for dyplaget (150 m og ned til bunnen) DNV GL Report No , Rev. 00 Side 39

42 Redalsvika Stasjon 8 Figur 3-28 Hydrografimålinger på stasjon 8 (temperatur ( C), salinitet (PSU) og tetthet (kg/m 3 )) for hele vannsøylen, samt tetthet (kg/m 3 ) for dyplaget (150 m og ned til bunnen) DNV GL Report No , Rev. 00 Side 40

43 Stasjon 11 Figur 3-29 Hydrografimålinger på stasjon 11 (temperatur ( C), salinitet (PSU) og tetthet (kg/m 3 )) for hele vannsøylen, samt tetthet (kg/m 3 ) for dyplaget (150 m og ned til bunnen) DNV GL Report No , Rev. 00 Side 41

44 Transekt Førdefjorden Figur 3-30 til Figur 3-36 gir oversikt over hydrografiske profiler fra hver måleperiode for et utvalg stasjoner langs et transekt fra ytre del av fjorden til foreslått deponi. August 2013 Figur 3-30 Hydrografimålinger på alle stasjoner (temperatur ( C), salinitet (PSU) og tetthet (kg/m 3 )) for hele vannsøylen i august 2013 DNV GL Report No , Rev. 00 Side 42

45 Oktober 2013 Figur 3-31 Hydrografimålinger på alle stasjoner (temperatur ( C), salinitet (PSU) og tetthet (kg/m 3 )) for hele vannsøylen i oktober 2013 DNV GL Report No , Rev. 00 Side 43

46 Desember 2013 Figur 3-32 Hydrografimålinger på alle stasjoner (temperatur ( C), salinitet (PSU) og tetthet (kg/m 3 )) for hele vannsøylen i desember 2013 DNV GL Report No , Rev. 00 Side 44

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger i Førdefjorden 4. periode (6.mai - 5. august 2014)

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger i Førdefjorden 4. periode (6.mai - 5. august 2014) DET NORSKE VERITAS Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger i Førdefjorden 4. periode (6.mai - 5. august 2014) Nordic Mining ASA Rapportnr./DNV Referansenr.: 2014-1116 / 18BHORT-9 Rev. 02, 2014-08-22

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden. Nordic Mining ASA

DET NORSKE VERITAS. Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden. Nordic Mining ASA DET NORSKE VERITAS Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden DNVs referanse: 1-5HO2U3-TNRNO615-1 Rev.03, 13.05.2013 DET NORSKE VERITAS TM Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi

Detaljer

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 3: 7. februar - 4.mai 2014

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 3: 7. februar - 4.mai 2014 DET NORSKE VERITAS Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 3: 7. februar - 4.mai 2014 Nordic Mining ASA Rapport nr. 2014-0705, Rev. 1 DNV GL Referansenr.:18BHORT-3B Side i av iii Kartlegging

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november 2013-01. februar 2014

DET NORSKE VERITAS. Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november 2013-01. februar 2014 DET NORSKE VERITAS Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november 2013-01. februar 2014 Nordic Mining ASA Rapportnr./DNV Referansenr.: / 18BHORT-3B Rev. 01, 2014-03-06 DET NORSKE VERITAS

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Klipen i Leirfjord kommune Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen are@havforsk.com, 90856043 Informasjon om anlegg

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Ulvan, Hitra kommune Dato: April 13 Omsøkt/disponert av: Marine Harvest Norway AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 76 Sistranda 7 44 93

Detaljer

Førdefjorden. Måleprogram for tilleggsundersøkelser. Tone Nøklegaard

Førdefjorden. Måleprogram for tilleggsundersøkelser. Tone Nøklegaard Måleprogram for tilleggsundersøkelser Tone Nøklegaard (tone.noklegaard@dnv.com) Det Norske Veritas (DNV)- Miljøovervåking DNV er en ledende, uavhengig leverandør av tjenester for risikostyring, med global

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seterneset, Molde kommune Dato: Oktober og desember og januar Omsøkt/disponert av: SalMar Organic AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

Vedlegg V0.10. MILJØTILTAK VED VRAKET AV U-864 Metode for usikkerhetsanalyse DNV GL AS

Vedlegg V0.10. MILJØTILTAK VED VRAKET AV U-864 Metode for usikkerhetsanalyse DNV GL AS Vedlegg V0.10 MILJØTILTAK VED VRAKET AV U-864 Metode for usikkerhetsanalyse DNV GL AS Project name: Miljøtiltak ved vraket av U-864 DNV GL AS [Business Area] Report title: Project Management & Technical

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Selsøyvær Rødøy kommune, Nordland fylke Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com, 95 99 26 60

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Varpet i Lurøy kommune November 2015 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com, 959 92 660 Informasjon om

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Grunnan, Flatanger, April-Mai 2016 Marine Harvest Norway AS - Miljø Midt Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 73-5-16S GRUNNAN Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Vannområde Rødøy-Lurøy v. Prosjektleder /marinbiolog Tone Vassdal INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 MATERIALE OG METODER... 5 3 RESULTAT OG DISKUSJON...

Detaljer

Vedlegg V0.03. MILJØTILTAK VED VRAKET AV U-864 Geoteknisk vurdering av stabilitet ved tildekking DNV GL AS

Vedlegg V0.03. MILJØTILTAK VED VRAKET AV U-864 Geoteknisk vurdering av stabilitet ved tildekking DNV GL AS Vedlegg V0.03 MILJØTILTAK VED VRAKET AV U-864 Geoteknisk vurdering av stabilitet ved tildekking DNV GL AS Project name: Miljøtiltak ved vraket av U-864 DNV GL AS Report title: Project Management & Technical

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Drevflesa, Roan, mai - juni 2016 Bjørøya AS Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 97-6 - 16S DREVFLESA Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien, Lauvsnes

Detaljer

Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 3.-6. mars 2011.

Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 3.-6. mars 2011. 1 Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN 1503-6294/Nr. 1 2011 Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 3.-6. mars 2011. Terje van der Meeren 1 og Håkon Otterå 2 1 Havforskningsinstituttet,

Detaljer

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Neptun settefisk AS Lokalitet: Survika Namsos kommune Divaa. Twor I. 3D 1133 S1. Dffin Sed14 230 a3333 I c5< 11 11.31 P33. 1437:13 1 Denler

Detaljer

Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 1. juni 2010.

Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 1. juni 2010. 1 Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN 1503-6294/Nr. 3-2010 Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 1. juni 2010. Terje van der Meeren 1 og Knut E. Jørstad 2 1 Havforskningsinstituttet,

Detaljer

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Lokaliteten: Vardskjæret Sør, Lurøy kommune. Som avtalt oversendes ny strømrapport som inkluderer strøm ved 25m dyp, (spredningsdyp).

Detaljer

Strømforhold og partikkelspredning i Førdefjorden

Strømforhold og partikkelspredning i Førdefjorden Strømforhold og partikkelspredning i Førdefjorden Nordic Rutile AS Rapportnr.: 2014-1244, Rev A Dokumentnr.: 18BHORT-1 Dato: 2014-09-29 Innholdsfortegnelse KONKLUDERENDE SAMMENDRAG... 2 1 INNLEDNING...

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Sentrum næringshage Sandnessjøen tlf. / Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Lille Åsvær i Herøy kommune August 9 Strømmåling Lille Åsvær august 9 Tittel Strømundersøkelse på lokalitet Lille

Detaljer

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014)

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014) Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014) Informasjon om anlegg og oppdragsgiver: Rapport tittel: Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1

Detaljer

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03 SalMar Nord Strømmålinger Øyra 5m, m, spredning, bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.3 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO

Detaljer

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Egil Kristoffersen & Sønner AS Egil Kristoffersen & Sønner AS Strømmålinger Mikkelsøy 5 meter, 5 meter og bunnstrøm Akvaplan-niva AS Rapport: 6996. This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen

Detaljer

Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora kommune, 30.11.2012-04.01.2013.

Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora kommune, 30.11.2012-04.01.2013. R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G Fjord-Lab AS www.fjordlab.no Postadr.: Pb. 7, 671 Måløy Epost: post@fjordlab.no Telefon: 57 85 8 9 Mobil: 975 65 54 Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora

Detaljer

Ida Almvik, Kystverket Laila Melheim, Kystverket Eivind Edvardsen, Kystverket Geir Solberg, Kystverket Aud Helland, Rambøll DATO 2013 10 18

Ida Almvik, Kystverket Laila Melheim, Kystverket Eivind Edvardsen, Kystverket Geir Solberg, Kystverket Aud Helland, Rambøll DATO 2013 10 18 SINTEF Materialer og kjemi Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Notat Sammenlikning mellom målt og modellert strøm ved Svaleskjær Sentralbord: Telefaks: 73597043 Foretaksregister: SAKSBEHANDLER

Detaljer

Beregning av muligheten for oppvirvling av deponerte sedimenter på dypt vann i Bekkelagsbassenget under en dypvannsfornyelse

Beregning av muligheten for oppvirvling av deponerte sedimenter på dypt vann i Bekkelagsbassenget under en dypvannsfornyelse RAPPORT LNR 535-25 Beregning av muligheten for oppvirvling av deponerte sedimenter på dypt vann i Bekkelagsbassenget under en dypvannsfornyelse Strømmåler settes i sjøen. Norsk institutt for vannforskning

Detaljer

Secora har i løpet av uke 40 mudret i Bjørvika (1 2. oktober) og Bestumkilen (1 6. oktober). De mudrede massene er nedført i dypvannsdeponiet.

Secora har i løpet av uke 40 mudret i Bjørvika (1 2. oktober) og Bestumkilen (1 6. oktober). De mudrede massene er nedført i dypvannsdeponiet. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 1. 7. oktober 2007 (uke 40) Overvåkning

Detaljer

Strømmålinger og en enkel resipientvurdering av Omsundet i Kristiansund kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1211

Strømmålinger og en enkel resipientvurdering av Omsundet i Kristiansund kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1211 Strømmålinger og en enkel resipientvurdering av Omsundet i Kristiansund kommune R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1211 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Strømmålinger og en enkel resipientvurdering

Detaljer

Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen

Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen Svein Erling Hansen Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen Forskrift om krav for flytende akvakulturanlegg (Nytek forskriften) 4 Henvisning til NS-EN ISO/IEC 17020 og videre til NS- 9415-2009 6,7

Detaljer

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET. Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET. Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N Strømrapport Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET Iht. NS9415:2009 For Engesund Fiskeoppdrett AS Kontaktpersoner: Svein Eivind Gilje Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N 05.17.921Ø

Detaljer

Lasermåling - Homogenitet

Lasermåling - Homogenitet Lasermåling - Homogenitet 07.10.2014 Erik Espe, erik@viatech.no Lasermåling - Homogenitet Varige Veger 03.11.2014 Erik Espe, erik@viatech.no Viatech har laget lasermåleutstyr for veg siden 2005 Statens

Detaljer

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 15. mai 2014 Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Flatanger

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 15. mai 2014 Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Flatanger Kontoradresse: Miljøbygget, Lauvsnes Postadresse: Miljøbygget, 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no www.aqua-kompetanse.no Bankgiro: 4400.07.25541 Org.

Detaljer

SalMar AS. Strømmålinger Ersvikneset 5 m og 15 m, spredning og bunn. Akvaplan-niva AS Rapport:

SalMar AS. Strømmålinger Ersvikneset 5 m og 15 m, spredning og bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: SalMar AS Strømmålinger Ersvikneset 5 m og 15 m, spredning og bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 8012.03 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur

Detaljer

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene.

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 1.-8. september 2006 Utarbeidet av Arne

Detaljer

Vedlegg V1.01. MILJØTILTAK VED VRAKET AV U-864 Fremdriftsanlyse for Alternativ 1 Tildekking DNV GL AS

Vedlegg V1.01. MILJØTILTAK VED VRAKET AV U-864 Fremdriftsanlyse for Alternativ 1 Tildekking DNV GL AS Vedlegg V1.01 MILJØTILTAK VED VRAKET AV U-864 Fremdriftsanlyse for Alternativ 1 Tildekking DNV GL AS Project name: Miljøtiltak ved vraket av U-864 DNV GL AS [Business Area] Report title: Customer: Contact

Detaljer

RAPPORT Strøm, turbiditet og hydrografi i fjordbassenget utenfor Engebø, Førdefjorden

RAPPORT Strøm, turbiditet og hydrografi i fjordbassenget utenfor Engebø, Førdefjorden RAPPORT 5662-2008 Strøm, turbiditet og hydrografi i fjordbassenget utenfor Engebø, Førdefjorden Målinger utført for konsekvensutredning for deponi av gruveavgang Norsk institutt for vannforskning RAPPORT

Detaljer

Historikk. 2 av 11. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1.0 2014-08-05 Rapportering. PROSJEKTNOTATNR Prosjektnotatnummer VERSJON 1.0 PROSJEKTNR 102008412

Historikk. 2 av 11. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1.0 2014-08-05 Rapportering. PROSJEKTNOTATNR Prosjektnotatnummer VERSJON 1.0 PROSJEKTNR 102008412 Historikk DATO SBESKRIVELSE 2014-08-05 Rapportering 2 av 11 Innholdsfortegnelse 1 Strømmålinger... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Hensikt... 4 1.3 Instrumentering... 4 1.4 Konfigurering... 4 1.5 Kvalitetssikring...

Detaljer

SalMar AS. Strømmålinger Borvika 5 m og 15 m, spredning og bunn. Akvaplan - niva AS Rapport :

SalMar AS. Strømmålinger Borvika 5 m og 15 m, spredning og bunn. Akvaplan - niva AS Rapport : SalMar AS Strømmålinger Borvika 5 m og 15 m, spredning og bunn Akvaplan - niva AS Rapport : 8012.0 5 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur

Detaljer

Miljøovervåkning av indre Drammensfjord. Statusrapport 1. kvartal 2010

Miljøovervåkning av indre Drammensfjord. Statusrapport 1. kvartal 2010 Miljøovervåkning av indre Drammensfjord Statusrapport 1. kvartal 2010 20081432-00-70-R 23. juni 2010 Prosjekt Prosjekt: Miljøovervåkning av indre Drammensfjord Dokumentnr.: 20081432-00-70-R Dokumenttittel:

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Kombinasjonstokt

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Kombinasjonstokt Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Kombinasjonstokt 24.02.2016 Miljøovervåkning av Indre Oslofjord 1 Bakgrunn - Miljøovervåkning Indre Oslofjord Fagrådet for vann-

Detaljer

Gjennomsnittlig turbiditet (NTU) målt i perioden 4. 10. juni 2007 under mudring i Bjørvika og ved Hovedøya.

Gjennomsnittlig turbiditet (NTU) målt i perioden 4. 10. juni 2007 under mudring i Bjørvika og ved Hovedøya. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 4. 10. juni 2007 (uke 23) Overvåkning

Detaljer

NRS Finnmark Miljøundersøkelser

NRS Finnmark Miljøundersøkelser NRS Finnmark Miljøundersøkelser Strømrapport Danielsvik, Kvalsund kommune 10.04.2013-14.05.2013 10150 DANIELSVIK, KVALSUND KOMMUNE 3 1 Innhold 1 Innhold... 3 2 Hydrografi... 4 3 Oversikt - Strømmålinger...

Detaljer

Rapport strømmålinger Brudevika

Rapport strømmålinger Brudevika Rapport strømmålinger Brudevika Lokalitetsnavn: Brudevika Lokalitetsnummer: Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Vanylven Kart-koordinater. GPS-posisjon Se kart M. (Fiskeridir): Ø. instrumentrigg: Ansvarlig

Detaljer

Forventninger til industriens utslippskontroll

Forventninger til industriens utslippskontroll Forventninger til industriens utslippskontroll 2748 2010 Det er svært viktig med god kvalitet på utslippsdata fra industrien. Dataene brukes blant annet av myndighetene til å følge opp at bedriftene overholder

Detaljer

Strømanalyse Innseiling Oslo - deponi, Kystverket

Strømanalyse Innseiling Oslo - deponi, Kystverket RAPPORT Strømanalyse Innseiling Oslo - deponi, Kystverket OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE DATO / REVISJON: 30. januar 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 712690-RIMT-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Strømmåling. r - Troms. Dato: September og desember 2010. Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S

Strømmåling. r - Troms. Dato: September og desember 2010. Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling r - 1N> Lokalitet: Klokkstein. Nordreisa Kommune. Troms Dato: September og desember 2010 Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild

Detaljer

Indekshastighet. Måling av vannføring ved hjelp av vannhastighet

Indekshastighet. Måling av vannføring ved hjelp av vannhastighet Indekshastighet. Måling av vannføring ved hjelp av vannhastighet Av Kristoffer Dybvik Kristoffer Dybvik er felthydrolog i Hydrometriseksjonen, Hydrologisk avdeling, NVE Sammendrag På de fleste av NVEs

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rapport nr. 377-2009 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITET DYRHOLMEN ØST Fitjar kommune 8 desember 2009 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239 Rådal

Detaljer

Akvaplan-niva rapport

Akvaplan-niva rapport Månedlige temperatur, salinitets og oksygen registreringer ved Vadsø fra mars 1 til februar 2 og kort vurdering av. Akvaplan-niva rapport - - - - - - - -1-1 - Temperatur 1 2 Mars Mai Juli September November

Detaljer

Teknologi og forskningslære

Teknologi og forskningslære Teknologi og forskningslære Problemstilling: Hva skal til for at Store Lungegårdsvanet blir dekket av et 30cm tykt islag? Ingress: Jeg valgte å forske på de første 30cm i Store Lungegårdsvannet. akgrunnen

Detaljer

Nova Sea AS Strømmålinger Blikkvær november 2015 april 2016

Nova Sea AS Strømmålinger Blikkvær november 2015 april 2016 Nova Sea AS Strømmålinger Blikkvær november 2015 april 2016 Akvaplan-niva AS Rapport: 7364 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER... 2 1.1 Strømmålinger 30.11.2015-22.2.2016... 2 1.1.1 5m dyp... 2 1.1.2 15m

Detaljer

Rapport. Strømmodellering med SINMOD i Førdefjorden. Forfatter(e) Morten Omholt Alver Finn Are Michelsen Ingrid Helene Ellingsen

Rapport. Strømmodellering med SINMOD i Førdefjorden. Forfatter(e) Morten Omholt Alver Finn Are Michelsen Ingrid Helene Ellingsen - Restricted Rapport Strømmodellering med SINMOD i Førdefjorden Forfatter(e) Morten Omholt Alver Finn Are Michelsen Ingrid Helene Ellingsen SINTEF Fiskeri og havbruk AS Marin ressursteknologi 204-09-9

Detaljer

METODE FOR MÅLING AV UTSLIPP TIL LUFT FRA ELEKTROLYSEHALLER. Aluminimumindustriens Miljøsekretariat. Prosjekt nr. 1005 Siv.

METODE FOR MÅLING AV UTSLIPP TIL LUFT FRA ELEKTROLYSEHALLER. Aluminimumindustriens Miljøsekretariat. Prosjekt nr. 1005 Siv. AMS/MS Nr. 112-12 14. juni 2012 Prosjekt nr. 1005 Siv.ing Håkon Skistad METODE FOR MÅLING AV UTSLIPP TIL LUFT FRA ELEKTROLYSEHALLER Aluminimumindustriens Miljøsekretariat Oktober 2011 RAPPORT Siv.ing.

Detaljer

Forundersøkelse Fagerholmen NS 9410:2016

Forundersøkelse Fagerholmen NS 9410:2016 Forundersøkelse Fagerholmen NS 9410:2016 Oppdragsgiver Lerøy Midt AS B undersøkelse 03.11.2014 Bunntopografi 03.11.2014 Strømmåling 27.10.2014 C - undersøkelse 28.10.2015 Rapport forundersøkelse 01.11.2016

Detaljer

Merdmiljø. Lars H. Stien, Havforskningsinstituttet

Merdmiljø. Lars H. Stien, Havforskningsinstituttet Merdmiljø Lars H. Stien, Havforskningsinstituttet Tre hovedparametre Oksygen Temperatur Saltholdighet Som ofte henger sammen med hverandre Dybde(m) Tre hovedparametre Oksygen(%) Temperatur( C) Saltholdighet(

Detaljer

2-2004 DATALAGRINGSMERKER. torskens ferdskriver

2-2004 DATALAGRINGSMERKER. torskens ferdskriver 2-2004 H A V F O R S K N I N G S T E M A DATALAGRINGSMERKER torskens ferdskriver DATALAGRINGSMERKER torskens ferdskriver BAKGRUNN Allerede rundt århundreskiftet var forskere og fiskere opptatt av mulige

Detaljer

Hydrografi måling. Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS. Akvaplan-niva AS rapport:

Hydrografi måling. Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS. Akvaplan-niva AS rapport: Hydrografi måling Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS Akvaplan-niva AS rapport: 8012.03 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret

Detaljer

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Månedsrapport februar 2008

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Månedsrapport februar 2008 Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Månedsrapport februar 2008 20051785-46 18. juni 2008 Prosjekt Prosjekt: Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Rapportnummer: 20051785-46

Detaljer

Strømmåling; Sveggevika. Lokalitetsnr: Anlegg: Pure Farming Rapport nr: BR Kommune: Averøy. Fiske-Liv AS

Strømmåling; Sveggevika. Lokalitetsnr: Anlegg: Pure Farming Rapport nr: BR Kommune: Averøy. Fiske-Liv AS Strømmåling; Sveggevika Lokalitetsnr: Anlegg: Pure Farming Rapport nr: BR9 Kommune: Averøy Fiske-Liv AS Adresse avdelingskontor: Dragsund, Gurskøy Telefon + 9 99 Telefaks + 9 E-mail vegard.langvatn@fiske-liv.no

Detaljer

Strømmålinger ved Bodø havn i Nordland, 2014

Strømmålinger ved Bodø havn i Nordland, 2014 Strømmålinger ved Bodø havn i Nordland, 2014 Akvaplan-niva AS Rapport: 6968-01 Forsidebilde: Kart over området rundt Bodø havn, inkludert bunnkonturer. Interesseområdet er rammet inn med svart rektangel,

Detaljer

Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2

Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2 SINTEF FISKERI OG HAVBRUK Øyvind Knutsen November 2010 Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2 Forenklede måter å finne strømprognoser for en

Detaljer

AKVA group 2015.01.29 Målinger av strøm, salinitet og oksygen hvorfor, hvordan og hva kan det bety for i det daglige drift?

AKVA group 2015.01.29 Målinger av strøm, salinitet og oksygen hvorfor, hvordan og hva kan det bety for i det daglige drift? AKVA group 2015.01.29 Målinger av strøm, salinitet og oksygen hvorfor, hvordan og hva kan det bety for i det daglige drift? Strøm under operasjoner og i daglig drift Teknologi for et bedre samfunn 1 Zsolt

Detaljer

Overvåkning ved mudring

Overvåkning ved mudring Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 23. februar til 2. mars 2007 (uke 9)

Detaljer

C160-AP-S-RA-00716 F02 1 of 2

C160-AP-S-RA-00716 F02 1 of 2 F02 2014-09-15 IFF TF CM TO BM F01 2014-09-01 IFA TF CM TO BM Rev. Contractor: Issued date Description ABB AS OIL, GAS AND PETROCHEMICAL Made by Chk'd by Supplier: Disc. appr. Proj. appr. Client: Contract

Detaljer

Prosjekt Indre Viksfjord Indre Viksfjord Vel MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TIL OG MED MAI 2013

Prosjekt Indre Viksfjord Indre Viksfjord Vel MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TIL OG MED MAI 2013 MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TIL OG MED MAI 2013 MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TOM MAI 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 2. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - HMS... 2 3. YTRE MILJØ... 2 4. AKTIVITETER

Detaljer

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006.

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 29. juli - 4. august 2006 Overvåkning

Detaljer

Notat. Innledning DNV. Nussir, att: Øystein Rushfeldt

Notat. Innledning DNV. Nussir, att: Øystein Rushfeldt Akvaplan-niva AS Tromsø-kontoret (svaradresse) Rådgivning og forskning Framsenteret innen miljø og akvakultur 9296 Tromsø Org.nr: NO 937 375 158 MVA Tlf: 77 75 03 00 Skrevet av: Ole Anders Nøst www.akvaplan.niva.no

Detaljer

Usikkerhet forandringer ved bytte av transducer type på en gass USM

Usikkerhet forandringer ved bytte av transducer type på en gass USM Usikkerhet forandringer ved bytte av transducer type på en gass USM v/ Ole Kristian Våga IKM Instrutek Med skribenter og bildedokumentasjon av Børge Olafsen Marathon Oil, og Steinar Fosse - Oljedirektoratet

Detaljer

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Overvåking av forurensning ved mudring og deponering 20051785-5 24. mai 2006 Oppdragsgiver: Kontaktperson: Kontraktreferanse: Oslo Havn KF Charlotte Iversen 40HAV05 For Norges Geotekniske Institutt Prosjektleder:

Detaljer

FYSISKE FORHOLD UTENFOR KYSTEN AV NORDNORGE

FYSISKE FORHOLD UTENFOR KYSTEN AV NORDNORGE KAPITTEL 7 4 FYSISKE FORHOLD UTENFOR KYSTEN AV NORDNORGE Bjørn Ådlandsvik og Marek Ostrowski Prosesser på havbunnen avhenger av de fysiske forholdene i havet. Strøm styrer sedimentasjonsforhold og bidrar

Detaljer

Strømrapport RAPPORT. Kystverket sørøst. Strømrapport Grenland Lilleøya, Geiterøya, Orebuktbåen og Midtbåen RIMT-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Strømrapport RAPPORT. Kystverket sørøst. Strømrapport Grenland Lilleøya, Geiterøya, Orebuktbåen og Midtbåen RIMT-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Strømrapport OPPDRAGSGIVER Kystverket sørøst EMNE Strømrapport Grenland Lilleøya, Geiterøya, Orebuktbåen og Midtbåen DATO / REVISJON: 17. september 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 712391-RIMT-RAP-001 Denne

Detaljer

Sammendrag. Internt notat. Til: Kirsten O. Lade Frå: Bedriftshelsetenesta Dato: 27.6.2013 Kopi: Verneombud

Sammendrag. Internt notat. Til: Kirsten O. Lade Frå: Bedriftshelsetenesta Dato: 27.6.2013 Kopi: Verneombud Internt notat Til: Kirsten O. Lade Frå: Bedriftshelsetenesta Dato: 27.6.2013 Kopi: Verneombud Emne: Vurdering av støyforhold ved ambulanseflyet Sammendrag Bedriftshelsetjenesten i Helse Møre og Romsdal

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi. Vårt

Detaljer

K. Strømmen Lakseoppdrett AS

K. Strømmen Lakseoppdrett AS K. Strømmen Lakseoppdrett AS Strømmålinger Grunneneset 5m, m, Spredningsstrøm (9m) og bunnstrøm (14m) Akvaplan-niva AS Rapport: 7346.2 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. J.H.Nævdal Bygg AS Ibsens gate 104, 5052 Bergen Kronstad sentral

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. J.H.Nævdal Bygg AS Ibsens gate 104, 5052 Bergen Kronstad sentral Vårt saksnr. 0903369 Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå J.H.Nævdal Bygg AS Ibsens gate 104, 5052 Bergen Kronstad sentral Målingen utført av: Anders Lyngstad, overing. FK, Post- og teletilsynet

Detaljer

Foto: Moss Havn André Staalstrøm (NIVA) og Karina Hjelmervik (HIVE) Oktober 2013 1

Foto: Moss Havn André Staalstrøm (NIVA) og Karina Hjelmervik (HIVE) Oktober 2013 1 Foto: Moss Havn André Staalstrøm (NIVA) og Karina Hjelmervik (HIVE) Oktober 2013 1 Innledning Moss ligger på østsiden av Breiangen i Oslofjorden, på innsiden av Jeløya (Figur 1). Jeløya er kun skilt fra

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

STIFTELSEN BERGENS SJØFARTSMUSEUM

STIFTELSEN BERGENS SJØFARTSMUSEUM STIFTELSEN BERGENS SJØFARTSMUSEUM Hordaland Fylkeskommune Avdeling for kulturminnevern og museum Postboks 7900 5020 BERGEN Deres ref. epost av 25.2. 2013 Tiltakshaver Ole Roger Lindås. Vår ref. 25/02/13

Detaljer

Endringer i ISO-standarder

Endringer i ISO-standarder Endringer i ISO-standarder Hva betyr det for din organisasjon at ISO-standardene er i endring? 1 SAFER, SMARTER, GREENER Bakgrunn Bakgrunnen for endringene i ISO-standardene er flere: Standardene møter

Detaljer

Måleavvik og sporbarhet

Måleavvik og sporbarhet Måleavvik og sporbarhet Målefeil/nøyaktighet, beregningsfeil, kalibrering, måleverdiomformere Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Måleavvik og sporbarhet Måleinstrumentets

Detaljer

RAPPORT Skanning med Georadar Prosjekt nr. 13123

RAPPORT Skanning med Georadar Prosjekt nr. 13123 Forsand RAPPORT Skanning med Georadar Prosjekt nr. 13123 INNHOLD: Side 1. Innledning 2 2. Sammenfatning 2 3. Måleprogram 2 4. Feltarbeid 2 5. Utstyr 2 6. Nøyaktighet 3 7. Prosessering og tolkning av data

Detaljer

En enkel beskrivelse av Seasave-Win32

En enkel beskrivelse av Seasave-Win32 Ref.id.: KS&SMS.4.MAN.3-02 Versjon: 1.01 Opprettet: 16.04.2013 Skrevet av: HIS Godkjent av: KRR Gjelder fra: 28.07.2015 Standard Sidenr: 1 av 7 En enkel beskrivelse av Seasave-Win32 Hovedplot er en.dso

Detaljer

Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha fått ny

Detaljer

Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm

Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm BMS Battery Management Systems Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm BMS overvåker: Cellespenninger Temperaturer Mellomforbindelser BMS analyserer: Batteriets tilstand Cellens gjenværende levetid

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Hvorfor energimåling av varmepumper? Ville du kjøpt en bil uten kilometerteller? For å finne ut hvor mye "bensin" varmepumpen din bruker "per kilometer"

Detaljer

Månedsrapport luftforurensninger November og desember 2012

Månedsrapport luftforurensninger November og desember 2012 Oslo kommune Månedsrapport luftforurensninger November og desember 2012 Noe forurenset luft i november og desember Både i november og desember var de registrerte forurensningsnivåene generelt lavere enn

Detaljer

Muligheter og begrensninger med AMS for registrering og rapportering av spenningskvalitet

Muligheter og begrensninger med AMS for registrering og rapportering av spenningskvalitet Muligheter og begrensninger med AMS for registrering og rapportering av spenningskvalitet Tarjei Solvang, SINTEF Energiforskning AS Brukermøte spenningskvalitet Kielfergen 13. 25. September 2009 SINTEF

Detaljer

Overvåkning ved mudring

Overvåkning ved mudring Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 26. januar-2. februar 2007 (uke 5) Overvåkning

Detaljer

Gjennomsnittlig turbiditet (NTU) målt i perioden 30. april- 6. mai 2007 under mudring i Bjørvika og Paddehavet.

Gjennomsnittlig turbiditet (NTU) målt i perioden 30. april- 6. mai 2007 under mudring i Bjørvika og Paddehavet. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 30. april 6. mai 2007 (uke 18) Overvåkning

Detaljer

Overvåkning ved mudring

Overvåkning ved mudring Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 2.-9. februar 2007 (uke 6) Overvåkning

Detaljer

Vurdering av vannkontakt mellom Vardskjæret Sør og Naustholmen på Lovund.

Vurdering av vannkontakt mellom Vardskjæret Sør og Naustholmen på Lovund. Hydra Vega AS Vegsteinveien 116, 8980 Vega Telefon: 97681024 Dato: 11/12-2015 Deres ref: Jacob P. Meland Vurdering av vannkontakt mellom Vardskjæret Sør og Naustholmen på Lovund. Som avtalt oversender

Detaljer

Biologiske miljøkonsekvenser av at rullebanen forlenges 150 m ut i sjøen ved Langøra Stjørdal kommune, november 2008

Biologiske miljøkonsekvenser av at rullebanen forlenges 150 m ut i sjøen ved Langøra Stjørdal kommune, november 2008 Trondheim Lufthavn Værnes Biologiske miljøkonsekvenser av at rullebanen forlenges m ut i sjøen ved Langøra Stjørdal kommune, november Utarbeidet av Aqua Kompetanse A/S Flatanger tlf: tlf: (mobil) e-post:

Detaljer

Overvåkning ved mudring

Overvåkning ved mudring Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 12.-19. januar 2007 (uke 3) Overvåkning

Detaljer

AOS. Internettbasert miljølogging - direkte til PC!

AOS. Internettbasert miljølogging - direkte til PC! AOS Internettbasert miljølogging - direkte til PC! Bruksanvisning Jan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 2 Tekniske spesifikasjoner... 4 3 Funksjonsbeskrivelse... 5 3.1 Oksygenmåler:... 5 3.2

Detaljer

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY Strømrapport Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY Iht. NS9415:2009 For Marine Harvest Norway ASA Posisjon for strømmålinger: 59 27.928N 06 01.558Ø Kontaktperson: Stein Klem Utført av Arild Heggland

Detaljer

Prosjekt Indre Viksfjord Indre Viksfjord Vel MÅNEDSRAPPORT NR 3 AUGUST OG SEPTEMBER 2013

Prosjekt Indre Viksfjord Indre Viksfjord Vel MÅNEDSRAPPORT NR 3 AUGUST OG SEPTEMBER 2013 MÅNEDSRAPPORT NR 3 AUGUST OG SEPTEMBER 2013 MÅNEDSRAPPORT NR 3 AUGUST OG SEPTEMBER 2013 Notatside MÅNEDSRAPPORT NR 3 AUGUST OG SEPTEMBER 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Detaljer

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Anritsu brukertips : 2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Opsjon 21: Dette brukertips dokumentet beskriver bruk av opsjon 21, med navn Transmission Measurement

Detaljer