DET NORSKE VERITAS. Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november februar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET NORSKE VERITAS. Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november 2013-01. februar 2014"

Transkript

1 DET NORSKE VERITAS Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november februar 2014 Nordic Mining ASA Rapportnr./DNV Referansenr.: / 18BHORT-3B Rev. 01,

2

3 DET NORSKE VERITAS Rapport for Nordic Mining ASA Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november februar 2014 MANAGING RISK Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING Generelt Overvåkningsprogram Måleutstyr SAMMENDRAG AV STRØMDATA Kontroll av data Strømsituasjonen i Førdefjorden REFERANSER... 8 Vedlegg 1 Strømrapporter DNV Referansenr.: 18BHORT-3B Revisjon nr.: 01 Dato: Side ii av ii

4 DET NORSKE VERITAS Rapport for Nordic Mining ASA Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november februar 2014 MANAGING RISK 1 INNLEDNING 1.1 Generelt Nordic Mining gjennomfører tilleggsutredning i forbindelse med konsekvensutredning i forkant av eventuell bergverksdrift ved Engebø. Som en del av tilleggsutredningen har Miljøverndepartementet ønsket en mer detaljert undersøkelse av strøm- og hydrografi-forholdene i Førdefjorden gjennom et år. DNV har fått i oppdrag av Nordic Mining å gjennomføre disse undersøkelsene. Hovedhensikten med denne datainnsamlingen er å bekrefte eller avkrefte tidligere undersøkelser av strøm og hydrografi i fjorden. I tillegg skal dataene bistå i kalibrering av Sintefs strøm- og spredningsmodell for Førdefjorden, som er under utvikling. 1.2 Overvåkningsprogram Strømdata fra Førdefjorden skal innhentes gjennom et helt år. I måleprogrammet er det etablert 6 målestasjoner i Førdefjorden (Figur 1-1). Ti strømmålere er fordelt på disse 6 målestasjonene. Det er primært benyttet profilerende Aquadopp og Continental strømmålere med forskjellig frekvens. En detaljert beskrivelse av strømmålerne er gitt i kap I tillegg til strømmålinger er det tilkoplet CT sensorer (konduktivitet og temperatur) som gir kontinuerlig informasjon av salinitet og temperaturendringer i vannsøylen på to av stasjonene. Slike sensorer ble satt i tre forskjellige dyp på stasjon 1 (ytre Førdefjord) og stasjon 5 (foreslått deponiområde). Loggerintervallet på CT sensorene er hvert 30. min. Det gjennomføres også profilerende hydrografi målinger (temperatur, salinitet, oksygen) gjennom hele vannsøylen på i alt 11 stasjoner i Førdefjorden. Disse vil gjennomføres 7 ganger i løpet av året (Figur 1-1). Dette er viktig tilleggsinformasjon for å forstå strømningsforholdene i fjorden. Strømmålerne ble satt ut i Førdefjorden 6. august 2013, og programmert til å logge strømdata hvert 15. min. Planen er å laste ned data hver tredje måned. Første datahøsting var 11. november Data fra første måleperiode er beskrevet i DNV rapport Denne rapporten inneholder en oppsummering av data fra 2. måleperiode i Førdefjorden (13. november 2013 til 1. februar 2014). Dette inkluderer en kort beskrivelse av strømsituasjonen i tre vannlag; bunnstrøm, mellomlaget og overflatelaget. Måleriggene er fordelt utover i Førdefjorden fra innerst ved Ålesundet til ytre del av Førdefjorden (Figur 1-1). Tre stasjoner var plassert innenfor foreslått deponiområdet, to stasjoner i ytre del av Førdefjorden og en stasjon ved indre terskel (Ålesundet). Strømforholdene ved denne treskelen er viktig for å kunne estimere størrelsen på vannutskiftningen mellom indre og ytre del av Førdefjorden. Oppsummeringsrapporter for strøm- og hydrografi-situasjonen i Førdefjorden vil produseres fortløpende i løpet av måleprogrammet. Endelig samlet rapport vil imidlertid først foreligge i september/oktober DNV Referansenr.: 18BHORT-3B Revisjon nr.: 01 Dato: Side 1 av 8

5 DET NORSKE VERITAS Rapport for Nordic Mining ASA Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november februar 2014 MANAGING RISK Figur 1-1. Kart med oversikt over foreslått deponiområde (lysegrønn avgrensning)samt strøm og hydrografistasjoner i Førdefjorden 2013/ Måleutstyr På hver strømstasjon er det satt ut rigger med en eller to profilerende strømmålere for å kunne kartlegge strømsituasjonen i hele vannsøylen (Figur 1-2). Det er valgt å bruke strømmålere fra Nortek med forskjellig frekvens; 190 KHz continental, 470 KHz continental og 400 KHz AQP (http://www.nortek-as.com/). Disse målerne har generelt en rekkevidde for datainnsamling på henholdsvis 200 m, 100 m og 70 m i vannsøylen. Fysiske begrensinger på utstyret fører til såkalte «blanking»-soner eller støysoner mot havoverflaten og mot sjøbunn. Fra disse sonene kan man ikke innhente gode data. DNV Referansenr.: 18BHORT-3B Revisjon nr.: 01 Dato: Side 2 av 8

6 DET NORSKE VERITAS Rapport for Nordic Mining ASA Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november februar 2014 MANAGING RISK Figur 1-2. Bildet illustrerer en profilerende strømmåler som logger vannsøylen. Strømmålerne er satt enkeltvis eller parallelt på stasjonene. På stasjoner med store dyp er hver stasjonsrigg en kombinasjon av to eller flere målere, eksempelvis 190KHz langtrekkende på bunnen og en 400 KHz (70m rekkevidde) på ca m vanndyp (avhengig av dypet på stasjonen). Tabell 1-1 gir en oversikt over stasjonsoppsettet i Førdefjorden. DNV Referansenr.: 18BHORT-3B Revisjon nr.: 01 Dato: Side 3 av 8

7 DET NORSKE VERITAS Rapport for Nordic Mining ASA Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november februar 2014 MANAGING RISK Tabell 1-1. Stasjonsinformasjon for perioden november februar 2014 (strømmålere, posisjon, dyp samt tilleggssensorer). Station Sensor dyp Lat (WGS84) Long (WGS84) Dyp (m) Kommentarer St1_ m/ 99 m 61, , Salinitet/temperatursensor ( 20m, 50m) St m 61, , St2_ m 61, , St3_ m 61, , St4_ m 61, , St4_400 80m 61, , St5_ m 61, , Ekstra punktmåler for bunnstrøm St5_ m 61, , St5_400 81m 61, , Salinitet/temperatursensor ( 20m, 50m, 270 m) St6_400 56m 61, , Inneværende rapport presenterer strømdata fra perioden november 2013 til februar SAMMENDRAG AV STRØMDATA Dette kapittelet gir en kort oppsummering av strømmålingene fra november 2013 til februar Mer detaljerte strømrapporter fra alle målerne ligger i Vedlegg Kontroll av data DNV GL har gjennomført en foreløpig kontroll og analyse av dataene. Data som går utenfor kvalitetsmessig god måleavstand til utstyret, eller forstyrrende effekter (fra eksempelvis fisk) som påvirket datainnsamlingen, er fjernet. Videre er urealistisk individuelle måletopper filtrert bort. Filtreringen benytter standard metoder, hvor målinger i forkant og i etterkant av gitt måling benyttes for å vurdere målekvaliteten. Oppdriftskuler til riggen på stasjon 3 kom i denne perioden i konflikt med måleinstrumentet. Dette førte til at de dypeste målingene (rett over bunnen) måtte fjernes på denne stasjonen. Disse data er derfor ikke inkludert i rapporteringen for Stasjon 3. Videre analyse med tanke på forstyrrelser i topplaget, såkalt «sidelobe» interferens, vil vurderes i forbindelse med en samlet årsrapport. DNV Referansenr.: 18BHORT-3B Revisjon nr.: 01 Dato: Side 4 av 8

8 DET NORSKE VERITAS Rapport for Nordic Mining ASA Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november februar 2014 MANAGING RISK 2.2 Strømsituasjonen i Førdefjorden Denne måleperioden, tatt i betraktning hele vannsøylen, varierer gjennomsnittsstrømmen mellom 4 cm/s og 10 cm/s. Unntak er stasjon 6, ved terskelen i Ålesundet (middel strøm på opptil 16 cm/s). Ålesundet er den smaleste delen av fjorden med en grunn terskel, noe som fører til helt andre strømforhold enn i deponiområde og ytre del av Førdefjorden. Gjennomsnittstrømmen i ulike lag og områder, for hele måleperioden, presenteres i Tabell 2-1. For utfyllende data og statistikk, se vedlegg 1 (strømrapporter). Tabell 2-1. Oversikt over middelhastighet i et utvalg av dybdelag i undersøkelsesområdet, Førdefjorden i tidsperioden november februar 2014 (middels strømhastighet (m/s) samt standard avvik (m/s) i parentes). Område Ytre del av Førdefjorden Foreslått deponiområde Indre terskel Stasjoner St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 Dyp (m) ,10 (0,06) 25 0,05 (0,03) 0,09 (0,06) 30 0,08 (0,05) 40 0,07 (0,04) 50 0,08 (0,04) 0,08 (0,05) 0,04 (0,03) 0,05 (0,03) 0,16 (0,08) 75 0,07 (0,04) 0,04 (0,02) 0,04 (0,03) 100 0,08 (0,04) 0,07 (0,04) 0,06 (0,03) 110 0,09 (0,07) ,08 (0,05) 0,05 (0,03) 0,05 (0,02) 180 0,10 (0, ,05 (0,03) 0,04 (0,02) 0,04 (0,02) 210 0,10 (0,06) 0,03 (0,02) ,04 (0,02) 0,06 (0,03) 280 0,05 (0,03) 290 0,04 (0,02) 305 0,07 (0,04) 0,05 (0,02) 315 Stasjonsdyp 215m 310m 325m 290m 281m 57m Innen definerte vannlag i Førdefjorden: bunnlaget = inntil 10 meter over bunnen, mellomlaget = mellom 100 og 200 meters vanndyp, og topplaget = mellom 10 og 50 meters vanndyp, varierer strømforholdene. Følgende gjennomsnittsstrøm er målt i disse lagene: DNV Referansenr.: 18BHORT-3B Revisjon nr.: 01 Dato: Side 5 av 8

9 DET NORSKE VERITAS Rapport for Nordic Mining ASA Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november februar 2014 MANAGING RISK I deponiområde er det målt: Bunnlaget: 5-6 cm/s gjennomsnittstrøm. Mellomlaget: 4-9 cm/s gjennomsnittstrøm. Topplaget: 5-7 cm/s gjennomsnittstrøm. I ytre del av Førdefjorden er det målt: Bunnlaget: 7-10 cm/s gjennomsnittstrøm. Mellomlaget: 5-10 cm/s gjennomsnittstrøm. Topplaget: 8 cm/s gjennomsnittstrøm. I Ålesundet (indre terskel) er det målt: Bunnlaget (4 m over bunnen): 16 cm/s gjennomsnittstrøm. Mellomlaget (25 m vanndyp): 9 cm/s gjennomsnittstrøm. Topplaget (10 m vanndyp): 10 cm/s gjennomsnittstrøm. Det øverste vannlaget mot overflaten er ikke målt, grunnet fysiske begrensninger ved de profilerende strømmålerne. Strømhastigheten forventes å være høyere og med større variasjon i dette laget. Dette kan sees ved generelt høyere standardavvik i øvre vannlag, noe som antyder større maksimumsstrømmer. Dette er forårsaket av bla. ytre påvirkninger ute i fjorden og atmosfærisk forhold (vind, trykkgradienter), som er også å forvente, sammenlignet med dyplaget på m. Strømhastighetene målt ved de nederste målepunktene nært bunnen (4-5 meter over bunnen), forventes å avta ytterligere mot bunnen pga. friksjon mellom vann og sjøbunn (eks. Ass, 1983). Strømhastighetene gjennom vannsøylen fluktuerer hovedsakelig innenfor området 0-10 cm/s. Overflatelaget kan tidvis ha sterkere strøm (> 10 cm/s). Eksempel på målte data fra tre stasjoner i Førdefjorden (en i ytre Førdefjord og to i deponiområdet) er gitt i Figur 2-1. DNV Referansenr.: 18BHORT-3B Revisjon nr.: 01 Dato: Side 6 av 8

10 DET NORSKE VERITAS Rapport for Nordic Mining ASA Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november februar 2014 MANAGING RISK Figur 2-1. Sammenlikning av profilerende data i en måleperiode fra stasjon 2 (ytre fjord) og stasjon 4 og 5 (deponiområdet). De målte total strømmene er vedlagt i strømrapportene i vedlegg 1. Her er det også rapportert tall for reststrømmen (midlere strøm uten tidevannsvariasjoner) for de ulike stasjonene. Generelt er det lave restrømmer (typisk 1-2 cm/s for stasjoner inne i fjorden), som indikerer at tidevannsignalet dominerer. Dette samsvarer godt med NIVA sine resultater i 2007 (NIVA, 2007). Det er også foretatt foreløpig analyser, hvor man har benyttet glidende middel over et døgn for å kunne få frem variasjonen i reststrømmen i bunnlaget. Det er valgt å analysere restrømmebildet, oppdelt i nord/sør og øst/vest komponenter. Fjorden ligger omtrent i øst/vest retning, og østlig strøm på en stasjon vil da bety nettoinnstrømning. De foreløpige analysene, viser at reststrømbildet i bunnlaget skifter mellom inn- og utstrømning, på tidsskalaer fra dager og opp til en uke. Det ble ikke påvist perioder med store endringer i reststrømbildet. Dette vil undersøkes nærmere i forbindelse med sluttrapport. DNV Referansenr.: 18BHORT-3B Revisjon nr.: 01 Dato: Side 7 av 8

11 DET NORSKE VERITAS Rapport for Nordic Mining ASA Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november februar 2014 MANAGING RISK 3 REFERANSER /1/ Ass, E. 1983; Estuarer, forlegnings-kompendie, Institutt for Geofysikk, Universitet i Oslo. /2/ Sundfjord, A., Bjerkeng, B Strøm, turbiditet og hydrografi i fjordbassenget utenfor Engebø, Førdefjorden. Målinger utført for konsekvensutredningen for deponi av gruveavgang. NIVA, rapportno: /3/ Glette, T Kartlegging Engebø, strømmålinger 7 august-11. november DNV, Rapportnr: DNV Referansenr.: 18BHORT-3B Revisjon nr.: 01 Dato: Side 8 av 8

12 DET NORSKE VERITAS Rapport for Nordic Mining ASA Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november februar 2014 MANAGING RISK VEDLEGG 1 STRØMRAPPORTER DNV Referansenr.: 18BHORT-3B Revisjon nr.: 01 Dato: Side 1-1

13 Strømmålinger Førdefjorden Stasjon 1 (nedre vannlag) 13. nov-01. feb DNV Tormod Glette

14 Content Details... 2 Instrument... 2 Configuration... 3 Quality... 3 Post processing... 3 Statistics... 4 Top [160,0m]... 4 Middle [180,0m]... 4 Bottom [205,0m]... 4 Time series... 6 Top [160,0m]... 6 Middle [180,0m]... 6 Bottom [205,0m]... 7 Mean speed - roseplot... 8 Top [160,0m]... 8 Middle [180,0m]... 8 Bottom [205,0m]... 9 Speed histogram Top [160,0m] Middle [180,0m] Bottom [205,0m] Direction histogram Top [160,0m] Middle [180,0m] Bottom [205,0m] Direction/Speed histogram Top [160,0m] Middle [180,0m] Bottom [205,0m] Flow Top [160,0m] Middle [180,0m] Bottom [205,0m] Progressive vector Top [160,0m] Middle [180,0m] Bottom [205,0m] Sensors Pressure Tilt Temperature... 21

15 Details Instrument Head Id AQP 6063 Board Id AQD11167 Frequency

16 Configuration File st1_ne01.prf Start :00 End :15 Data Records 8166 Longitude 5 9,78'E Latitude 61 30,52'N Orientation DOWN Cells 40 Cell Size [m] 2,5 Blanking Distance [m] 1 Average Interval [sec] 60 Measurement Interval [sec] 900 Quality Low Pressure Treshold 0 HighTilt Threshold 30 Expected Orientation UP Amplitude Spike Treshold 70 Velocity Spike Treshold 4 SNR Treshold 3 Post processing Selected Start :00 Selected End :00 Compass Offset 0 Pressure Offset 0 Selected Records 7681 Reference Water Surface Top Depth [m] 160 Top Invalid Data 456 Middle Depth [m] 180 Middle Invalid Data 23 Bottom Depth [m] 205 Bottom Invalid Data 1694

17 Statistics Top [160,0m] Mean current [m/s] 0.08 Max current [m/s] 0.31 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 7225 / 7681 Std.dev [m/s] 0.05 Significant max velocity [m/s] 0.14 Significant min velocity [m/s] 0.03 Most significant directions [ ] 330, 315, 345, 135 Most significant speeds [m/s] 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 25.34m³ / day at Neumann parameter 0.30 Residue current 0.02 m/s at 345 Zero current [%] - [HH:mm] 2.10% - 00:30 Middle [180,0m] Mean current [m/s] 0.10 Max current [m/s] 0.37 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 7658 / 7681 Std.dev [m/s] 0.06 Significant max velocity [m/s] 0.17 Significant min velocity [m/s] 0.04 Most significant directions [ ] 135, 330, 345, 120 Most significant speeds [m/s] 0.10, 0.05, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 14.00m³ / day at Neumann parameter 0.23 Residue current 0.02 m/s at 81 Zero current [%] - [HH:mm] 1.18% - 00:30 Bottom [205,0m] Mean current [m/s] 0.10 Max current [m/s] 0.36 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 5987 / 7681 Std.dev [m/s] 0.06 Significant max velocity [m/s] 0.16 Significant min velocity [m/s] 0.04 Most significant directions [ ] 150, 135, 165, 120 Most significant speeds [m/s] 0.10, 0.15, 0.05, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 51.87m³ / day at 45-60

18 Neumann parameter 0.43 Residue current 0.04 m/s at 140 Zero current [%] - [HH:mm] 1.27% - 00:30

19 Time series Top [160,0m] Middle [180,0m]

20 Bottom [205,0m]

21 Mean speed - roseplot Top [160,0m] Middle [180,0m]

22 Bottom [205,0m]

23 Speed histogram Top [160,0m] Middle [180,0m]

24 Bottom [205,0m]

25 Direction histogram Top [160,0m] Middle [180,0m]

26 Bottom [205,0m]

27 Direction/Speed histogram Top [160,0m] Middle [180,0m]

28 Bottom [205,0m]

29 Flow Top [160,0m] Middle [180,0m]

30 Bottom [205,0m]

31 Progressive vector Top [160,0m] Middle [180,0m]

32 Bottom [205,0m]

33 Sensors Pressure Tilt

34 Temperature

35 Strømmålinger Førdefjorden stasjon 1 (øvre vannlag) 13.nov-01.feb DNV Tormod Glette

36 Content Details... 2 Instrument... 2 Configuration... 2 Quality... 2 Post processing... 2 Statistics... 3 Top [50,0m]... 3 Middle [70,0m]... 3 Bottom [95,0m]... 3 Time series... 5 Top [50,0m]... 5 Middle [70,0m]... 5 Bottom [95,0m]... 6 Mean speed - roseplot... 7 Top [50,0m]... 7 Middle [70,0m]... 7 Bottom [95,0m]... 8 Speed histogram... 9 Top [50,0m]... 9 Middle [70,0m]... 9 Bottom [95,0m] Direction histogram Top [50,0m] Middle [70,0m] Bottom [95,0m] Direction/Speed histogram Top [50,0m] Middle [70,0m] Bottom [95,0m] Flow Top [50,0m] Middle [70,0m] Bottom [95,0m] Progressive vector Top [50,0m] Middle [70,0m] Bottom [95,0m] Sensors Pressure Tilt Temperature... 20

37 Details Instrument Head Id AQP 6453 Board Id AQD11180 Frequency Configuration File st1_up01.prf Start :00 End :00 Data Records 8165 Longitude 5 9,78'E Latitude 61 30,52'N Orientation DOWN Cells 40 Cell Size [m] 2,5 Blanking Distance [m] 1 Average Interval [sec] 60 Measurement Interval [sec] 900 Quality Low Pressure Treshold 0 HighTilt Threshold 30 Expected Orientation UP Amplitude Spike Treshold 70 Velocity Spike Treshold 4 SNR Treshold 3 Post processing Selected Start :00 Selected End :00 Compass Offset 0 Pressure Offset 0 Selected Records 7681 Reference Water Surface Top Depth [m] 50 Top Invalid Data 1770 Middle Depth [m] 70 Middle Invalid Data 9 Bottom Depth [m] 95 Bottom Invalid Data 0

38 Statistics Top [50,0m] Mean current [m/s] 0.08 Max current [m/s] 0.28 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 5911 / 7681 Std.dev [m/s] 0.04 Significant max velocity [m/s] 0.13 Significant min velocity [m/s] 0.03 Most significant directions [ ] 330, 135, 120, 315 Most significant speeds [m/s] 0.10, 0.05, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 48.92m³ / day at Neumann parameter 0.10 Residue current 0.01 m/s at 33 Zero current [%] - [HH:mm] 1.89% - 00:30 Middle [70,0m] Mean current [m/s] 0.07 Max current [m/s] 0.26 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 7672 / 7681 Std.dev [m/s] 0.04 Significant max velocity [m/s] 0.12 Significant min velocity [m/s] 0.03 Most significant directions [ ] 135, 120, 150, 315 Most significant speeds [m/s] 0.10, 0.05, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 43.10m³ / day at Neumann parameter 0.23 Residue current 0.02 m/s at 111 Zero current [%] - [HH:mm] 1.88% - 00:30 Bottom [95,0m] Mean current [m/s] 0.08 Max current [m/s] 0.26 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 7681 / 7681 Std.dev [m/s] 0.04 Significant max velocity [m/s] 0.12 Significant min velocity [m/s] 0.03 Most significant directions [ ] 135, 120, 315, 150 Most significant speeds [m/s] 0.10, 0.05, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 58.43m³ / day at Neumann parameter 0.10 Residue current 0.01 m/s at 103

39 Zero current [%] - [HH:mm] 1.54% - 00:30

40 Time series Top [50,0m] Middle [70,0m]

41 Bottom [95,0m]

42 Mean speed - roseplot Top [50,0m] Middle [70,0m]

43 Bottom [95,0m]

44 Speed histogram Top [50,0m] Middle [70,0m]

45 Bottom [95,0m]

46 Direction histogram Top [50,0m] Middle [70,0m]

47 Bottom [95,0m]

48 Direction/Speed histogram Top [50,0m] Middle [70,0m]

49 Bottom [95,0m]

50 Flow Top [50,0m] Middle [70,0m]

51 Bottom [95,0m]

52 Progressive vector Top [50,0m] Middle [70,0m]

53 Bottom [95,0m]

54 Sensors Pressure Tilt

55 Temperature

56 Strømmålinger Førdefjorden Stasjon 2 (nedre vannlag) 13.nov-01.feb DNV Tormod Glette

57 Content Details... 2 Instrument... 2 Configuration... 2 Quality... 2 Post processing... 2 Statistics... 3 Top [150,0m]... 3 Middle [200,0m]... 3 Bottom [305,0m]... 3 Time series... 5 Top [150,0m]... 5 Middle [200,0m]... 5 Bottom [305,0m]... 6 Mean speed - roseplot... 7 Top [150,0m]... 7 Middle [200,0m]... 7 Bottom [305,0m]... 8 Speed histogram... 9 Top [150,0m]... 9 Middle [200,0m]... 9 Bottom [305,0m] Direction histogram Top [150,0m] Middle [200,0m] Bottom [305,0m] Direction/Speed histogram Top [150,0m] Middle [200,0m] Bottom [305,0m] Flow Top [150,0m] Middle [200,0m] Bottom [305,0m] Progressive vector Top [150,0m] Middle [200,0m] Bottom [305,0m] Sensors Pressure Tilt Temperature... 20

58 Details Instrument Head Id CNL 6063 Board Id PRP 919 Frequency Configuration File St2-ne01.cpr Start :00 End :45 Data Records 7992 Longitude 5 19,34'E Latitude 61 29,08'N Orientation DOWN Cells 50 Cell Size [m] 5 Blanking Distance [m] 1,99 Average Interval [sec] 100 Measurement Interval [sec] 900 Quality Low Pressure Treshold 0 HighTilt Threshold 30 Expected Orientation UP Amplitude Spike Treshold 70 Velocity Spike Treshold 4 SNR Treshold 3 Post processing Selected Start :00 Selected End :00 Compass Offset 0 Pressure Offset 0 Selected Records 7681 Reference Water Surface Top Depth [m] 150 Top Invalid Data 53 Middle Depth [m] 200 Middle Invalid Data 0 Bottom Depth [m] 305 Bottom Invalid Data 45

59 Statistics Top [150,0m] Mean current [m/s] 0.05 Max current [m/s] 0.27 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 7628 / 7681 Std.dev [m/s] 0.03 Significant max velocity [m/s] 0.09 Significant min velocity [m/s] 0.02 Most significant directions [ ] 120, 105, 285, 300 Most significant speeds [m/s] 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 41.01m³ / day at Neumann parameter 0.10 Residue current 0.01 m/s at 123 Zero current [%] - [HH:mm] 3.91% - 01:00 Middle [200,0m] Mean current [m/s] 0.05 Max current [m/s] 0.19 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 7681 / 7681 Std.dev [m/s] 0.03 Significant max velocity [m/s] 0.08 Significant min velocity [m/s] 0.02 Most significant directions [ ] 120, 105, 135, 285 Most significant speeds [m/s] 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 47.70m³ / day at Neumann parameter 0.17 Residue current 0.01 m/s at 108 Zero current [%] - [HH:mm] 4.09% - 00:45 Bottom [305,0m] Mean current [m/s] 0.07 Max current [m/s] 0.29 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 7636 / 7681 Std.dev [m/s] 0.04 Significant max velocity [m/s] 0.12 Significant min velocity [m/s] 0.03 Most significant directions [ ] 105, 285, 90, 270 Most significant speeds [m/s] 0.10, 0.05, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 55.54m³ / day at Neumann parameter 0.07 Residue current 0.01 m/s at 47

60 Zero current [%] - [HH:mm] 1.64% - 00:30

61 Time series Top [150,0m] Middle [200,0m]

62 Bottom [305,0m]

63 Mean speed - roseplot Top [150,0m] Middle [200,0m]

64 Bottom [305,0m]

65 Speed histogram Top [150,0m] Middle [200,0m]

66 Bottom [305,0m]

67 Direction histogram Top [150,0m] Middle [200,0m]

68 Bottom [305,0m]

69 Direction/Speed histogram Top [150,0m] Middle [200,0m]

70 Bottom [305,0m]

71 Flow Top [150,0m] Middle [200,0m]

72 Bottom [305,0m]

73 Progressive vector Top [150,0m] Middle [200,0m]

74 Bottom [305,0m]

75 Sensors Pressure Tilt

76 Temperature

77 Strømmålinger Førdefjorden Stasjon 2 (øvre vannlag) 13.nov-02.feb DNV Tormod Glette

78 Content Details... 2 Instrument... 2 Configuration... 2 Quality... 2 Post processing... 2 Statistics... 3 Top [30,0m]... 3 Middle [50,0m]... 3 Bottom [95,0m]... 3 Time series... 5 Top [30,0m]... 5 Middle [50,0m]... 5 Bottom [95,0m]... 6 Mean speed - roseplot... 7 Top [30,0m]... 7 Middle [50,0m]... 7 Bottom [95,0m]... 8 Speed histogram... 9 Top [30,0m]... 9 Middle [50,0m]... 9 Bottom [95,0m] Direction histogram Top [30,0m] Middle [50,0m] Bottom [95,0m] Direction/Speed histogram Top [30,0m] Middle [50,0m] Bottom [95,0m] Flow Top [30,0m] Middle [50,0m] Bottom [95,0m] Progressive vector Top [30,0m] Middle [50,0m] Bottom [95,0m] Sensors Pressure Tilt Temperature... 20

79 Details Instrument Head Id CNA 6062 Board Id PRP 967 Frequency Configuration File st2-up01.cpr Start :00 End :15 Data Records 7990 Longitude 5 19,34'E Latitude 61 29,08'N Orientation DOWN Cells 40 Cell Size [m] 2,5 Blanking Distance [m] 1 Average Interval [sec] 60 Measurement Interval [sec] 900 Quality Low Pressure Treshold 0 HighTilt Threshold 30 Expected Orientation UP Amplitude Spike Treshold 70 Velocity Spike Treshold 4 SNR Treshold 3 Post processing Selected Start :00 Selected End :00 Compass Offset 0 Pressure Offset 0 Selected Records 7681 Reference Water Surface Top Depth [m] 30 Top Invalid Data 953 Middle Depth [m] 50 Middle Invalid Data 3 Bottom Depth [m] 95 Bottom Invalid Data 1

80 Statistics Top [30,0m] Mean current [m/s] 0.08 Max current [m/s] 0.32 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 6728 / 7681 Std.dev [m/s] 0.05 Significant max velocity [m/s] 0.14 Significant min velocity [m/s] 0.04 Most significant directions [ ] 90, 105, 120, 75 Most significant speeds [m/s] 0.10, 0.05, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 47.53m³ / day at Neumann parameter 0.17 Residue current 0.01 m/s at 99 Zero current [%] - [HH:mm] 1.23% - 00:45 Middle [50,0m] Mean current [m/s] 0.08 Max current [m/s] 0.32 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 7678 / 7681 Std.dev [m/s] 0.05 Significant max velocity [m/s] 0.13 Significant min velocity [m/s] 0.03 Most significant directions [ ] 105, 120, 285, 135 Most significant speeds [m/s] 0.10, 0.05, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 53.26m³ / day at Neumann parameter 0.13 Residue current 0.01 m/s at 122 Zero current [%] - [HH:mm] 1.80% - 00:45 Bottom [95,0m] Mean current [m/s] 0.07 Max current [m/s] 0.26 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 7680 / 7681 Std.dev [m/s] 0.04 Significant max velocity [m/s] 0.12 Significant min velocity [m/s] 0.03 Most significant directions [ ] 120, 135, 105, 300 Most significant speeds [m/s] 0.10, 0.05, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 57.53m³ / day at Neumann parameter 0.19 Residue current 0.01 m/s at 129

81 Zero current [%] - [HH:mm] 1.73% - 00:30

82 Time series Top [30,0m] Middle [50,0m]

83 Bottom [95,0m]

84 Mean speed - roseplot Top [30,0m] Middle [50,0m]

85 Bottom [95,0m]

86 Speed histogram Top [30,0m] Middle [50,0m]

87 Bottom [95,0m]

88 Direction histogram Top [30,0m] Middle [50,0m]

89 Bottom [95,0m]

90 Direction/Speed histogram Top [30,0m] Middle [50,0m]

91 Bottom [95,0m]

92 Flow Top [30,0m] Middle [50,0m]

93 Bottom [95,0m]

94 Progressive vector Top [30,0m] Middle [50,0m]

95 Bottom [95,0m]

96 Sensors Pressure Tilt

97 Temperature

98 Strømmålinger Førdefjorden Stasjon 3 (nedre vannlag) 14.nov-01.feb DNV Tormod Glette

99 Content Details... 2 Instrument... 2 Configuration... 2 Quality... 2 Post processing... 2 Statistics... 3 Top [275,0m]... 3 Middle [295,0m]... 3 Bottom [305,0m]... 3 Time series... 5 Top [275,0m]... 5 Middle [295,0m]... 5 Bottom [305,0m]... 6 Mean speed - roseplot... 7 Top [275,0m]... 7 Middle [295,0m]... 7 Bottom [305,0m]... 8 Speed histogram... 9 Top [275,0m]... 9 Middle [295,0m]... 9 Bottom [305,0m] Direction histogram Top [275,0m] Middle [295,0m] Bottom [305,0m] Direction/Speed histogram Top [275,0m] Middle [295,0m] Bottom [305,0m] Flow Top [275,0m] Middle [295,0m] Bottom [305,0m] Progressive vector Top [275,0m] Middle [295,0m] Bottom [305,0m] Sensors Pressure Tilt Temperature... 20

100 Details Instrument Head Id AQP 6078 Board Id AQD11177 Frequency Configuration File St3-ne01.prf Start :30 End :30 Data Records 7905 Longitude 5 25,19'E Latitude 61 29,33'N Orientation DOWN Cells 40 Cell Size [m] 2 Blanking Distance [m] 0,97 Average Interval [sec] 60 Measurement Interval [sec] 900 Quality Low Pressure Treshold 0 HighTilt Threshold 30 Expected Orientation UP Amplitude Spike Treshold 70 Velocity Spike Treshold 4 SNR Treshold 3 Post processing Selected Start :00 Selected End :00 Compass Offset 0 Pressure Offset 0 Selected Records 7585 Reference Water Surface Top Depth [m] 275 Top Invalid Data 2961 Middle Depth [m] 295 Middle Invalid Data 327 Bottom Depth [m] 305 Bottom Invalid Data 42

101 Statistics Top [275,0m] Mean current [m/s] 0.04 Max current [m/s] 0.17 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 4624 / 7585 Std.dev [m/s] 0.02 Significant max velocity [m/s] 0.07 Significant min velocity [m/s] year return current [m/s] year return current [m/s] Most significant directions [ ] 135, 165, 180, 120 Most significant speeds [m/s] 0.04, 0.06, 0.02, 0.08 Most flow m³ / day at Least flow 49.51m³ / day at Neumann parameter 0.31 Residue current 0.01 m/s at 169 Zero current [%] - [HH:mm] 4.97% - 01:00 Middle [295,0m] Mean current [m/s] 0.04 Max current [m/s] 0.19 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 7258 / 7585 Std.dev [m/s] 0.02 Significant max velocity [m/s] 0.07 Significant min velocity [m/s] year return current [m/s] year return current [m/s] Most significant directions [ ] 135, 180, 240, 165 Most significant speeds [m/s] 0.04, 0.06, 0.02, 0.08 Most flow m³ / day at Least flow 40.19m³ / day at 0-15 Neumann parameter 0.37 Residue current 0.02 m/s at 177 Zero current [%] - [HH:mm] 4.38% - 00:45 Bottom [305,0m] Mean current [m/s] 0.05 Max current [m/s] 0.20 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 7543 / 7585 Std.dev [m/s] 0.02 Significant max velocity [m/s] 0.07 Significant min velocity [m/s] year return current [m/s] year return current [m/s] 0.363

102 Most significant directions [ ] 150, 240, 165, 195 Most significant speeds [m/s] 0.04, 0.06, 0.08, 0.02 Most flow m³ / day at Least flow 36.04m³ / day at Neumann parameter 0.41 Residue current 0.02 m/s at 177 Zero current [%] - [HH:mm] 3.74% - 00:30

103 Time series Top [275,0m] Middle [295,0m]

104 Bottom [305,0m]

105 Mean speed - roseplot Top [275,0m] Middle [295,0m]

106 Bottom [305,0m]

107 Speed histogram Top [275,0m] Middle [295,0m]

108 Bottom [305,0m]

109 Direction histogram Top [275,0m] Middle [295,0m]

110 Bottom [305,0m]

111 Direction/Speed histogram Top [275,0m] Middle [295,0m]

112 Bottom [305,0m]

113 Flow Top [275,0m] Middle [295,0m]

114 Bottom [305,0m]

115 Progressive vector Top [275,0m] Middle [295,0m]

116 Bottom [305,0m]

117 Sensors Pressure Tilt

118 Temperature

119 Strømmålinger Førdefjorden Stasjon 4 (nedre vannlag) 14.nov-01.feb DNV Tormod Glette

120 Content Details... 2 Instrument... 2 Configuration... 2 Quality... 2 Post processing... 2 Statistics... 3 Top [100,0m]... 3 Middle [200,0m]... 3 Bottom [282,0m]... 3 Time series... 5 Top [100,0m]... 5 Middle [200,0m]... 5 Bottom [282,0m]... 6 Mean speed - roseplot... 7 Top [100,0m]... 7 Middle [200,0m]... 7 Bottom [282,0m]... 8 Speed histogram... 9 Top [100,0m]... 9 Middle [200,0m]... 9 Bottom [282,0m] Direction histogram Top [100,0m] Middle [200,0m] Bottom [282,0m] Direction/Speed histogram Top [100,0m] Middle [200,0m] Bottom [282,0m] Flow Top [100,0m] Middle [200,0m] Bottom [282,0m] Progressive vector Top [100,0m] Middle [200,0m] Bottom [282,0m] Sensors Pressure Tilt Temperature... 20

121 Details Instrument Head Id CNL 6064 Board Id PRP 872 Frequency Configuration File st4-ne01.cpr Start :30 End :30 Data Records 7913 Longitude 5 27,48'E Latitude 61 29,05'N Orientation DOWN Cells 50 Cell Size [m] 5 Blanking Distance [m] 1,99 Average Interval [sec] 100 Measurement Interval [sec] 900 Quality Low Pressure Treshold 0 HighTilt Threshold 30 Expected Orientation UP Amplitude Spike Treshold 70 Velocity Spike Treshold 4 SNR Treshold 3 Post processing Selected Start :00 Selected End :00 Compass Offset 0 Pressure Offset 0 Selected Records 7585 Reference Water Surface Top Depth [m] 100 Top Invalid Data 0 Middle Depth [m] 200 Middle Invalid Data 0 Bottom Depth [m] 282 Bottom Invalid Data 28

122 Statistics Top [100,0m] Mean current [m/s] 0.06 Max current [m/s] 0.50 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 7585 / 7585 Std.dev [m/s] 0.03 Significant max velocity [m/s] 0.09 Significant min velocity [m/s] 0.03 Most significant directions [ ] 195, 180, 210, 165 Most significant speeds [m/s] 0.10, 0.20, 0.30, 0.60 Most flow m³ / day at Least flow 0.60m³ / day at Neumann parameter 0.88 Residue current 0.05 m/s at 187 Zero current [%] - [HH:mm] 1.27% - 00:30 Middle [200,0m] Mean current [m/s] 0.04 Max current [m/s] 0.12 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 7585 / 7585 Std.dev [m/s] 0.02 Significant max velocity [m/s] 0.06 Significant min velocity [m/s] 0.02 Most significant directions [ ] 195, 210, 180, 225 Most significant speeds [m/s] 0.10, 0.20, 0.60, 0.70 Most flow m³ / day at Least flow 2.88m³ / day at Neumann parameter 0.82 Residue current 0.03 m/s at 192 Zero current [%] - [HH:mm] 3.41% - 01:00 Bottom [282,0m] Mean current [m/s] 0.05 Max current [m/s] 0.23 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 7557 / 7585 Std.dev [m/s] 0.03 Significant max velocity [m/s] 0.09 Significant min velocity [m/s] 0.02 Most significant directions [ ] 210, 195, 225, 240 Most significant speeds [m/s] 0.10, 0.20, 0.30, 0.70 Most flow m³ / day at Least flow 18.68m³ / day at Neumann parameter 0.68 Residue current 0.04 m/s at 209

123 Zero current [%] - [HH:mm] 3.18% - 00:45

124 Time series Top [100,0m] Middle [200,0m]

125 Bottom [282,0m]

126 Mean speed - roseplot Top [100,0m] Middle [200,0m]

127 Bottom [282,0m]

128 Speed histogram Top [100,0m] Middle [200,0m]

129 Bottom [282,0m]

130 Direction histogram Top [100,0m] Middle [200,0m]

131 Bottom [282,0m]

132 Direction/Speed histogram Top [100,0m] Middle [200,0m]

133 Bottom [282,0m]

134 Flow Top [100,0m] Middle [200,0m]

135 Bottom [282,0m]

136 Progressive vector Top [100,0m] Middle [200,0m]

137 Bottom [282,0m]

138 Sensors Pressure Tilt

139 Temperature

140 Strømmålinger Førdefjorden Stasjon 4 (øvre vannlag) 14.nov-01.feb DNV Tormod Glette

141 Content Details... 2 Instrument... 2 Configuration... 2 Quality... 2 Post processing... 2 Statistics... 3 Top [25,0m]... 3 Middle [50,0m]... 3 Bottom [75,0m]... 3 Time series... 5 Top [25,0m]... 5 Middle [50,0m]... 5 Bottom [75,0m]... 6 Mean speed - roseplot... 7 Top [25,0m]... 7 Middle [50,0m]... 7 Bottom [75,0m]... 8 Speed histogram... 9 Top [25,0m]... 9 Middle [50,0m]... 9 Bottom [75,0m] Direction histogram Top [25,0m] Middle [50,0m] Bottom [75,0m] Direction/Speed histogram Top [25,0m] Middle [50,0m] Bottom [75,0m] Flow Top [25,0m] Middle [50,0m] Bottom [75,0m] Progressive vector Top [25,0m] Middle [50,0m] Bottom [75,0m] Sensors Pressure Tilt Temperature... 20

142 Details Instrument Head Id AQP 5208 Board Id AQD 5630 Frequency Configuration File St4-up01.prf Start :30 End :45 Data Records 7914 Longitude 5 27,48'E Latitude 61 29,05'N Orientation DOWN Cells 35 Cell Size [m] 2,5 Blanking Distance [m] 1 Average Interval [sec] 60 Measurement Interval [sec] 900 Quality Low Pressure Treshold 0 HighTilt Threshold 30 Expected Orientation UP Amplitude Spike Treshold 70 Velocity Spike Treshold 4 SNR Treshold 3 Post processing Selected Start :00 Selected End :00 Compass Offset 0 Pressure Offset 0 Selected Records 7585 Reference Water Surface Top Depth [m] 25 Top Invalid Data 3523 Middle Depth [m] 50 Middle Invalid Data 33 Bottom Depth [m] 75 Bottom Invalid Data 0

143 Statistics Top [25,0m] Mean current [m/s] 0.05 Max current [m/s] 0.45 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 4062 / 7585 Std.dev [m/s] 0.03 Significant max velocity [m/s] 0.08 Significant min velocity [m/s] 0.02 Most significant directions [ ] 345, 330, 315, 360 Most significant speeds [m/s] 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow m³ / day at Neumann parameter 0.21 Residue current 0.01 m/s at 314 Zero current [%] - [HH:mm] 3.89% - 00:45 Middle [50,0m] Mean current [m/s] 0.04 Max current [m/s] 0.34 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 7552 / 7585 Std.dev [m/s] 0.03 Significant max velocity [m/s] 0.07 Significant min velocity [m/s] 0.02 Most significant directions [ ] 330, 345, 300, 315 Most significant speeds [m/s] 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 94.95m³ / day at Neumann parameter 0.11 Residue current 0.00 m/s at 320 Zero current [%] - [HH:mm] 5.30% - 00:45 Bottom [75,0m] Mean current [m/s] 0.04 Max current [m/s] 0.15 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 7585 / 7585 Std.dev [m/s] 0.02 Significant max velocity [m/s] 0.07 Significant min velocity [m/s] 0.02 Most significant directions [ ] 330, 345, 15, 315 Most significant speeds [m/s] 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 85.81m³ / day at Neumann parameter 0.10 Residue current 0.00 m/s at 359

144 Zero current [%] - [HH:mm] 5.62% - 01:00

145 Time series Top [25,0m] Middle [50,0m]

146 Bottom [75,0m]

147 Mean speed - roseplot Top [25,0m] Middle [50,0m]

148 Bottom [75,0m]

149 Speed histogram Top [25,0m] Middle [50,0m]

150 Bottom [75,0m]

151 Direction histogram Top [25,0m] Middle [50,0m]

152 Bottom [75,0m]

153 Direction/Speed histogram Top [25,0m] Middle [50,0m]

154 Bottom [75,0m]

155 Flow Top [25,0m] Middle [50,0m]

156 Bottom [75,0m]

157 Progressive vector Top [25,0m] Middle [50,0m]

158 Bottom [75,0m]

159 Sensors Pressure Tilt

160 Temperature

161 Strømmålinger Førdefjorden Stasjon 5 (nedre vannlag) 13.nov-27.jan DNV Tormod Glette

162 Content Details... 2 Instrument... 2 Configuration... 2 Quality... 2 Post processing... 2 Statistics... 3 Top [150,0m]... 3 Middle [200,0m]... 3 Bottom [270,0m]... 3 Time series... 5 Top [150,0m]... 5 Middle [200,0m]... 5 Bottom [270,0m]... 6 Mean speed - roseplot... 7 Top [150,0m]... 7 Middle [200,0m]... 7 Bottom [270,0m]... 8 Speed histogram... 9 Top [150,0m]... 9 Middle [200,0m]... 9 Bottom [270,0m] Direction histogram Top [150,0m] Middle [200,0m] Bottom [270,0m] Direction/Speed histogram Top [150,0m] Middle [200,0m] Bottom [270,0m] Flow Top [150,0m] Middle [200,0m] Bottom [270,0m] Progressive vector Top [150,0m] Middle [200,0m] Bottom [270,0m] Sensors Pressure Tilt Temperature... 20

163 Details Instrument Head Id CNL 6141 Board Id PRP 008 Frequency Configuration File St5-ne01.cpr Start :00 End :30 Data Records 3628 Longitude 5 26,23'E Latitude 61 28,54'N Orientation DOWN Cells 50 Cell Size [m] 5 Blanking Distance [m] 1,99 Average Interval [sec] 100 Measurement Interval [sec] 1800 Quality Low Pressure Treshold 0 HighTilt Threshold 30 Expected Orientation UP Amplitude Spike Treshold 70 Velocity Spike Treshold 4 SNR Treshold 3 Post processing Selected Start :00 Selected End :00 Compass Offset 0 Pressure Offset 0 Selected Records 3601 Reference Water Surface Top Depth [m] 150 Top Invalid Data 0 Middle Depth [m] 200 Middle Invalid Data 0 Bottom Depth [m] 270 Bottom Invalid Data 1361

164 Statistics Top [150,0m] Mean current [m/s] 0.05 Max current [m/s] 0.16 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 3601 / 3601 Std.dev [m/s] 0.02 Significant max velocity [m/s] 0.07 Significant min velocity [m/s] 0.02 Most significant directions [ ] 210, 240, 135, 225 Most significant speeds [m/s] 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 74.47m³ / day at Neumann parameter 0.20 Residue current 0.01 m/s at 158 Zero current [%] - [HH:mm] 2.50% - 01:00 Middle [200,0m] Mean current [m/s] 0.04 Max current [m/s] 0.13 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 3601 / 3601 Std.dev [m/s] 0.02 Significant max velocity [m/s] 0.07 Significant min velocity [m/s] 0.02 Most significant directions [ ] 180, 195, 210, 150 Most significant speeds [m/s] 0.05, 0.10, 0.15, 0.40 Most flow m³ / day at Least flow 88.81m³ / day at Neumann parameter 0.20 Residue current 0.01 m/s at 176 Zero current [%] - [HH:mm] 3.19% - 01:00 Bottom [270,0m] Mean current [m/s] 0.06 Max current [m/s] 0.20 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 2240 / 3601 Std.dev [m/s] 0.03 Significant max velocity [m/s] 0.10 Significant min velocity [m/s] 0.03 Most significant directions [ ] 195, 210, 225, 165 Most significant speeds [m/s] 0.10, 0.05, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow m³ / day at Neumann parameter 0.12 Residue current 0.01 m/s at 161

165 Zero current [%] - [HH:mm] 2.32% - 01:00

166 Time series Top [150,0m] Middle [200,0m]

167 Bottom [270,0m]

168 Mean speed - roseplot Top [150,0m] Middle [200,0m]

169 Bottom [270,0m]

170 Speed histogram Top [150,0m] Middle [200,0m]

171 Bottom [270,0m]

172 Direction histogram Top [150,0m] Middle [200,0m]

173 Bottom [270,0m]

174 Direction/Speed histogram Top [150,0m] Middle [200,0m]

175 Bottom [270,0m]

176 Flow Top [150,0m] Middle [200,0m]

177 Bottom [270,0m]

178 Progressive vector Top [150,0m] Middle [200,0m]

179 Bottom [270,0m]

180 Sensors Pressure Tilt

181 Temperature

182 Strømmålinger Førdefjorden Stasjon 5 (øvre vannlag) 13.nov-01.feb DNV Tormod Glette

183 Content Details... 2 Instrument... 2 Configuration... 2 Quality... 2 Post processing... 2 Statistics... 3 Top [40,0m]... 3 Middle [60,0m]... 3 Bottom [75,0m]... 3 Time series... 5 Top [40,0m]... 5 Middle [60,0m]... 5 Bottom [75,0m]... 6 Mean speed - roseplot... 7 Top [40,0m]... 7 Middle [60,0m]... 7 Bottom [75,0m]... 8 Speed histogram... 9 Top [40,0m]... 9 Middle [60,0m]... 9 Bottom [75,0m] Direction histogram Top [40,0m] Middle [60,0m] Bottom [75,0m] Direction/Speed histogram Top [40,0m] Middle [60,0m] Bottom [75,0m] Flow Top [40,0m] Middle [60,0m] Bottom [75,0m] Progressive vector Top [40,0m] Middle [60,0m] Bottom [75,0m] Sensors Pressure Tilt Temperature... 20

184 Details Instrument Head Id AQP 3084 Board Id AQD 5174 Frequency Configuration File st5-up01.prf Start :00 End :00 Data Records 7981 Longitude 5 26,23'E Latitude 61 28,54'N Orientation DOWN Cells 35 Cell Size [m] 2,5 Blanking Distance [m] 1 Average Interval [sec] 60 Measurement Interval [sec] 900 Quality Low Pressure Treshold 0 HighTilt Threshold 30 Expected Orientation UP Amplitude Spike Treshold 70 Velocity Spike Treshold 4 SNR Treshold 3 Post processing Selected Start :00 Selected End :00 Compass Offset 0 Pressure Offset 0 Selected Records 7681 Reference Water Surface Top Depth [m] 40 Top Invalid Data 1954 Middle Depth [m] 60 Middle Invalid Data 8 Bottom Depth [m] 75 Bottom Invalid Data 0

185 Statistics Top [40,0m] Mean current [m/s] 0.07 Max current [m/s] 0.30 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 5727 / 7681 Std.dev [m/s] 0.04 Significant max velocity [m/s] 0.12 Significant min velocity [m/s] 0.03 Most significant directions [ ] 135, 150, 120, 165 Most significant speeds [m/s] 0.10, 0.05, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 68.97m³ / day at Neumann parameter 0.41 Residue current 0.03 m/s at 147 Zero current [%] - [HH:mm] 2.17% - 00:30 Middle [60,0m] Mean current [m/s] 0.05 Max current [m/s] 0.29 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 7673 / 7681 Std.dev [m/s] 0.03 Significant max velocity [m/s] 0.08 Significant min velocity [m/s] 0.02 Most significant directions [ ] 120, 105, 135, 150 Most significant speeds [m/s] 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 86.06m³ / day at 0-15 Neumann parameter 0.23 Residue current 0.01 m/s at 137 Zero current [%] - [HH:mm] 3.92% - 00:45 Bottom [75,0m] Mean current [m/s] 0.04 Max current [m/s] 0.22 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 7681 / 7681 Std.dev [m/s] 0.03 Significant max velocity [m/s] 0.07 Significant min velocity [m/s] 0.02 Most significant directions [ ] 120, 105, 90, 135 Most significant speeds [m/s] 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 82.68m³ / day at Neumann parameter 0.18 Residue current 0.01 m/s at 100

186 Zero current [%] - [HH:mm] 5.00% - 00:45

187 Time series Top [40,0m] Middle [60,0m]

188 Bottom [75,0m]

189 Mean speed - roseplot Top [40,0m] Middle [60,0m]

190 Bottom [75,0m]

191 Speed histogram Top [40,0m] Middle [60,0m]

192 Bottom [75,0m]

193 Direction histogram Top [40,0m] Middle [60,0m]

194 Bottom [75,0m]

195 Direction/Speed histogram Top [40,0m] Middle [60,0m]

196 Bottom [75,0m]

197 Flow Top [40,0m] Middle [60,0m]

198 Bottom [75,0m]

199 Progressive vector Top [40,0m] Middle [60,0m]

200 Bottom [75,0m]

201 Sensors Pressure Tilt

202 Temperature

203 Strømmålinger Førdefjorden Stasjon 6, 13.nov-01.feb DNV Tormod Glette

204 Content Summary... 2 Details... 3 Instrument... 3 Configuration... 3 Quality... 3 Post processing... 3 Statistics... 4 Top [10,0m]... 4 Middle [25,0m]... 4 Bottom [52,0m]... 4 Time series... 6 Top [10,0m]... 6 Middle [25,0m]... 6 Bottom [52,0m]... 7 Mean speed - roseplot... 8 Top [10,0m]... 8 Middle [25,0m]... 8 Bottom [52,0m]... 9 Speed histogram Top [10,0m] Middle [25,0m] Bottom [52,0m] Direction histogram Top [10,0m] Middle [25,0m] Bottom [52,0m] Direction/Speed histogram Top [10,0m] Middle [25,0m] Bottom [52,0m] Flow Top [10,0m] Middle [25,0m] Bottom [52,0m] Progressive vector Top [10,0m] Middle [25,0m] Bottom [52,0m] Sensors Pressure Tilt Temperature... 21

205 Summary

206 Details Instrument Head Id AQP 6460 Board Id AQD11484 Frequency Configuration File st6-ne01.prf Start :00 End :45 Data Records 8084 Longitude 5 26,19'E Latitude 61 27,80'N Orientation DOWN Cells 35 Cell Size [m] 2 Blanking Distance [m] 1,98 Average Interval [sec] 60 Measurement Interval [sec] 900 Quality Low Pressure Treshold 0 HighTilt Threshold 30 Expected Orientation UP Amplitude Spike Treshold 70 Velocity Spike Treshold 4 SNR Treshold 3 Post processing Selected Start :00 Selected End :00 Compass Offset 0 Pressure Offset 0 Selected Records 7681 Reference Water Surface Top Depth [m] 10 Top Invalid Data 930 Middle Depth [m] 25 Middle Invalid Data 3 Bottom Depth [m] 52 Bottom Invalid Data 239

207 Statistics Top [10,0m] Mean current [m/s] 0.10 Max current [m/s] 0.44 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 6751 / 7681 Std.dev [m/s] 0.06 Significant max velocity [m/s] 0.17 Significant min velocity [m/s] 0.04 Most significant directions [ ] 195, 180, 165, 150 Most significant speeds [m/s] 0.10, 0.20, 0.30, 0.40 Most flow m³ / day at Least flow m³ / day at Neumann parameter 0.10 Residue current 0.01 m/s at 180 Zero current [%] - [HH:mm] 0.80% - 00:30 Middle [25,0m] Mean current [m/s] 0.09 Max current [m/s] 0.42 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 7678 / 7681 Std.dev [m/s] 0.06 Significant max velocity [m/s] 0.16 Significant min velocity [m/s] 0.04 Most significant directions [ ] 165, 180, 195, 150 Most significant speeds [m/s] 0.10, 0.20, 0.30, 0.40 Most flow m³ / day at Least flow m³ / day at Neumann parameter 0.30 Residue current 0.03 m/s at 160 Zero current [%] - [HH:mm] 1.25% - 00:30 Bottom [52,0m] Mean current [m/s] 0.16 Max current [m/s] 0.50 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 7442 / 7681 Std.dev [m/s] 0.08 Significant max velocity [m/s] 0.26 Significant min velocity [m/s] 0.07 Most significant directions [ ] 165, 150, 180, 135 Most significant speeds [m/s] 0.20, 0.10, 0.30, 0.40 Most flow m³ / day at Least flow m³ / day at Neumann parameter 0.40 Residue current 0.06 m/s at 164

208 Zero current [%] - [HH:mm] 0.32% - 00:15

209 Time series Top [10,0m] Middle [25,0m]

210 Bottom [52,0m]

211 Mean speed - roseplot Top [10,0m] Middle [25,0m]

212 Bottom [52,0m]

213 Speed histogram Top [10,0m] Middle [25,0m]

214 Bottom [52,0m]

215 Direction histogram Top [10,0m] Middle [25,0m]

216 Bottom [52,0m]

217 Direction/Speed histogram Top [10,0m] Middle [25,0m]

218 Bottom [52,0m]

219 Flow Top [10,0m] Middle [25,0m]

220 Bottom [52,0m]

221 Progressive vector Top [10,0m] Middle [25,0m]

222 Bottom [52,0m]

223 Sensors Pressure Tilt

224 Temperature

225 Det Norske Veritas: Det Norske Veritas (DNV) er en ledende, uavhengig leverandør av tjenester for risikostyring, med global virksomhet gjennom et nettverk av 300 kontorer i 100 ulike land. DNVs formål er å arbeide for sikring av liv, verdier og miljø. DNV bistår sine kunder med risikostyring gjennom tre typer tjenester: klassifisering, sertifisering og konsulentvirksomhet. Siden etableringen som en uavhengig stiftelse i 1864 har DNV blitt en internasjonalt anerkjent leverandør av ledelsestjenester og tekniske konsulent- og rådgivningstjenester, og er et av verdens ledende klassifiseringsselskaper. Dette innebærer kontinuerlig utvikling av ny tilnærming til helse-, miljø- og sikkerhetsledelse, slik at bedrifter kan fungere effektivt under alle forhold. Global impact for a safe and sustainable future: Besøk vår internettside for mer informasjon:

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger i Førdefjorden 4. periode (6.mai - 5. august 2014)

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger i Førdefjorden 4. periode (6.mai - 5. august 2014) DET NORSKE VERITAS Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger i Førdefjorden 4. periode (6.mai - 5. august 2014) Nordic Mining ASA Rapportnr./DNV Referansenr.: 2014-1116 / 18BHORT-9 Rev. 02, 2014-08-22

Detaljer

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 3: 7. februar - 4.mai 2014

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 3: 7. februar - 4.mai 2014 DET NORSKE VERITAS Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 3: 7. februar - 4.mai 2014 Nordic Mining ASA Rapport nr. 2014-0705, Rev. 1 DNV GL Referansenr.:18BHORT-3B Side i av iii Kartlegging

Detaljer

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 15. mai 2014 Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Flatanger

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 15. mai 2014 Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Flatanger Kontoradresse: Miljøbygget, Lauvsnes Postadresse: Miljøbygget, 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no www.aqua-kompetanse.no Bankgiro: 4400.07.25541 Org.

Detaljer

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014)

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014) Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014) Informasjon om anlegg og oppdragsgiver: Rapport tittel: Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1

Detaljer

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (oktober-desember 2015)

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (oktober-desember 2015) Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (oktober-desember 2015) Informasjon om anlegg og oppdragsgiver: Rapport tittel: Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (Oktober-desember

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Klipen i Leirfjord kommune Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen are@havforsk.com, 90856043 Informasjon om anlegg

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden. Nordic Mining ASA

DET NORSKE VERITAS. Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden. Nordic Mining ASA DET NORSKE VERITAS Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden DNVs referanse: 1-5HO2U3-TNRNO615-1 Rev.03, 13.05.2013 DET NORSKE VERITAS TM Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Strøm Slokkholmen 0812 Erstattes av: Strøm Slokkholmen 0812 versjon A Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Slokkholmen i Leka kommune Desember 2008 Tittel Strømundersøkelse Slokkholmen Desember

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Varpet i Lurøy kommune November 2015 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com, 959 92 660 Informasjon om

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Ulvan, Hitra kommune Dato: April 13 Omsøkt/disponert av: Marine Harvest Norway AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 76 Sistranda 7 44 93

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Selsøyvær Rødøy kommune, Nordland fylke Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com, 95 99 26 60

Detaljer

LOKALITET VIK SETTEFISK AS

LOKALITET VIK SETTEFISK AS Rapport nr. 1279-2015 STRAUMMÅLING NS 9425-2 LOKALITET VIK SETTEFISK AS Øygarden kommune Side 1 Resipientanalyse AS Foretaksnr.: NO 998 058 376 mva Adresse: Nordåsbrotet 2 5235 Rådal Kontaktperson: Frode

Detaljer

Vedlegg 1-Strøm og hydrografimålinger

Vedlegg 1-Strøm og hydrografimålinger Vedlegg 1-Strøm og hydrografimålinger Nordic Rutile AS Rapport Nr.: 2014-1244, Rev A Dokument Nr.: 18BHORT-1 Dato: 2014-09-29 Innholdsfortegnelse, Vedlegg 1 1 MÅLEPROGRAM FOR STRØM OG HYDROGRAFI... 1 1.1

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seterneset, Molde kommune Dato: Oktober og desember og januar Omsøkt/disponert av: SalMar Organic AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av strømningsforhold. Sammendrag

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av strømningsforhold. Sammendrag NOTAT Oppdrag 960168 Sandbukta Moss Såstad, Saks. Nr 201600206 Kunde Bane NOR Notat nr. Forurenset grunn/002-2017 Dato 17-03-2017 Til Fra Kopi Ingunn Helen Bjørnstad/ Bane NOR Rambøll Sweco ANS/ Michael

Detaljer

Aqua KompetanseA/S 7770Flatanger

Aqua KompetanseA/S 7770Flatanger Aqua KompetanseA/S 7770Flatanger Kontoradresse Postadresse : Miljøbygget,Lauvsnes : 7770Flatanger Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnæs 7770Flatanger Telefon : 74 28 84 30 Mobil : 90516 947

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seiskjæret, Åfjord kommune Dato: Juli 1 Omsøkt/disponert av: Måsøval Fiskeoppdrett AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 7 Sistranda 7 9

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Urda, Surnadal kommune Dato: Juli og november Omsøkt/disponert av: Lerøy Hydrotech AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda /, arild@havbrukstjenesten.no

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 2011

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 2011 HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Midlertidig rapport. Lokalitet: Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 11 Omsøkt/disponert av: Måsøval Fiskeoppdrett AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Forrahammeren, Snillfjord kommune Dato: November og februar Omsøkt/disponert av: AquaGen AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda

Detaljer

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Vannområde Rødøy-Lurøy v. Prosjektleder /marinbiolog Tone Vassdal INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 MATERIALE OG METODER... 5 3 RESULTAT OG DISKUSJON...

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Sentrum næringshage Sandnessjøen tlf. / Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Lille Åsvær i Herøy kommune August 9 Strømmåling Lille Åsvær august 9 Tittel Strømundersøkelse på lokalitet Lille

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Sammenstilling av strømmålinger i Sandefjordsfjorden. Biologge AS. Rapportnr./ / 12DV7LK-5 Rev.

DET NORSKE VERITAS. Rapport Sammenstilling av strømmålinger i Sandefjordsfjorden. Biologge AS. Rapportnr./ / 12DV7LK-5 Rev. Rapport Sammenstilling av strømmålinger i Sandefjordsfjorden Biologge AS Rapportnr./9-185 / 1DV7LK-5 Rev. 1, 9-11-18 Oppdragsgiver: Biologge AS Postboks 151 3 Sandefjord Norway Oppdragsgivers referanse:

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørisikoanalyse for Nordområdene - Barentshavet sørøst. Olje- og energidepartementet

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørisikoanalyse for Nordområdene - Barentshavet sørøst. Olje- og energidepartementet Rapport Miljørisikoanalyse for Nordområdene - Barentshavet sørøst Olje- og energidepartementet Rapportnr./DNV Referansenr.: 2012-1314 / 14T4MM9-16 Rev. 0, 2012-09-20 Miljørisikoanalyse for Nordområdene

Detaljer

SAM Notat nr

SAM Notat nr SAM Notat nr. 2-212 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Strømmåling ved lokalitet Hestholmen, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune Våren 212 Tone Vassdal Per-Otto Johansen SAM-Marin Thormøhlensgt.,

Detaljer

Rapport nr STRAUMMÅLING NS LOKALITET TROVÅG. Vindafjord kommune

Rapport nr STRAUMMÅLING NS LOKALITET TROVÅG. Vindafjord kommune Rapport nr. 1118-2014 STRAUMMÅLING NS 9425-2 LOKALITET TROVÅG Vindafjord kommune Resipientanalyse AS Foretaksnr.: NO 998 058 376 mva Adresse: Nordåsbrotet 2 5235 Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland

Detaljer

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger Marin konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Marine Harvest AS Attn: Knut Staven Flatanger tlf: (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Kornstad, Averøya. Strømmålinger.

Detaljer

Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Fugløya

Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Fugløya Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Fugløya Gildeskål kommune Argus-rapport nr. 299-05-14 Bodø REFERANSESIDE Tittel Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Fugløya, Gildeskål kommune Offentlig

Detaljer

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Neptun settefisk AS Lokalitet: Survika Namsos kommune Divaa. Twor I. 3D 1133 S1. Dffin Sed14 230 a3333 I c5< 11 11.31 P33. 1437:13 1 Denler

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 1999

Etter Norsk Standard NS : 1999 26 Måling av vannstrøm ved Eidane, Frosand, mai - juni 26 Kvits øy Sjøtjenester AS Etter Norsk Standard NS 9425 - : 999 AQUA KOMPETANSE AS 99-6 - 6S EIDANE Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien,

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Grunnan, Flatanger, April-Mai 2016 Marine Harvest Norway AS - Miljø Midt Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 73-5-16S GRUNNAN Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

Førdefjorden. Måleprogram for tilleggsundersøkelser. Tone Nøklegaard

Førdefjorden. Måleprogram for tilleggsundersøkelser. Tone Nøklegaard Måleprogram for tilleggsundersøkelser Tone Nøklegaard (tone.noklegaard@dnv.com) Det Norske Veritas (DNV)- Miljøovervåking DNV er en ledende, uavhengig leverandør av tjenester for risikostyring, med global

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seiballskjæra, Frøya kommune. Dato: Januar 1 Omsøkt/disponert av: Erviks laks og ørret AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 7 Sistranda

Detaljer

Strømrapport for Brøran

Strømrapport for Brøran Strømrapport: Brødrene, Hitra kommune Strømrapport for Brøran Lokalitet nr: ny Dato: 15.1.214 Oppdragsgiver: Lerøy Midt 1 Rapport Tittel Rapport beskrivelse Rapportnr. Strømrapport for Brødrene Vurdering

Detaljer

Fjord Forsøksstasjon Helgeland As

Fjord Forsøksstasjon Helgeland As Fjord Forsøksstasjon Helgeland As STRØMUDERSØKELSE PÅ LOKALITETE Lille Åsvær i Herøy kommune Tittel: Fjord Seafood orway AS Strømmåling på lokaliteten Lille Åsvær Desember Sammendrag: Strømhastigheten

Detaljer

Rapport strømmålinger Brudevika

Rapport strømmålinger Brudevika Rapport strømmålinger Brudevika Lokalitetsnavn: Brudevika Lokalitetsnummer: Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Vanylven Kart-koordinater. GPS-posisjon Se kart M. (Fiskeridir): Ø. instrumentrigg: Ansvarlig

Detaljer

Måleperioder / frekvenser: 1 mnd med 10 min. intervall Se vedlegg. Oppsummering fra målingene. Se Spesifikasjons og resultatoversikt.

Måleperioder / frekvenser: 1 mnd med 10 min. intervall Se vedlegg. Oppsummering fra målingene. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Hydra Vega AS Vegsteinveien 11, 9 Vega Telefon: 971 Dato: /1-1 Deres ref: Jacob Meland Lokaliteten: Bukkøy, Lurøy. Bunnstrøm. Som avtalt oversender vi rapport fra deres strømmålinger av bunnstrøm som er

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Drevflesa, Roan, mai - juni 2016 Bjørøya AS Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 97-6 - 16S DREVFLESA Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien, Lauvsnes

Detaljer

Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune

Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune 116 Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune Overflatestrøm m Spredningsstrøm 11m Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side 2 Rapporttittel Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune Overflatestrøm

Detaljer

Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Bjørøystøa

Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Bjørøystøa Marin konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes Bjørøystøa tlf: 999 (mobil) faks: E-post: mariinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Svesøya

Detaljer

Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora kommune, 30.11.2012-04.01.2013.

Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora kommune, 30.11.2012-04.01.2013. R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G Fjord-Lab AS www.fjordlab.no Postadr.: Pb. 7, 671 Måløy Epost: post@fjordlab.no Telefon: 57 85 8 9 Mobil: 975 65 54 Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Marine Harvest Helgeland Havbruksstasjon AS MOM-B undersøkelse Bergan Rødøy kommune, Nordland fylke Mai 215 MOM-B Bergan Mai 215 Tittel MOM-B på lokalitet Bergan Mai 215 Oppsummering Helgeland Havbruksstasjon

Detaljer

Strømmålinger; Lokalitet Brudevika. Anlegg: Marine Harvest Norway AS Lokalitetsnummer: Konsesjonsnumer: M RA 001 M S 001 / 003

Strømmålinger; Lokalitet Brudevika. Anlegg: Marine Harvest Norway AS Lokalitetsnummer: Konsesjonsnumer: M RA 001 M S 001 / 003 Strømmålinger; Lokalitet Brudevika Anlegg: Marine Harvest Norway AS Lokalitetsnummer: Konsesjonsnumer: M RA M S / M VN / Lokalitetens kommune: Vanylven Rapport nummer: BR9 Kystlab AS Adresse kontor: Dragsund,

Detaljer

STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9425:1999 OG NS 9415:2009

STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9425:1999 OG NS 9415:2009 STRAUMMÅLING VED SÆTRE STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9425:1999 OG NS 9415:2009 Birgitte Kathrine Sunde Bjaanes SUB AQUA TECH AS RAPPORT www.subaquatech.no post@subaquatech.no Tlf.: 57 73 02 30 Mobil:

Detaljer

Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ TRÆSFLUA. For K. Strømmen Lakseoppdrett AS Kontaktperson: Sven-Jørgen Strømmen

Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ TRÆSFLUA. For K. Strømmen Lakseoppdrett AS Kontaktperson: Sven-Jørgen Strømmen Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ TRÆSFLUA For K. Strømmen Lakseoppdrett AS Kontaktperson: Sven-Jørgen Strømmen Posisjon for strømmålinger: 61.31N 5.Ø Iht. NS915:9 Utført av Asle R. Seljeseth 1..15

Detaljer

Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 1. juni 2010.

Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 1. juni 2010. 1 Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN 1503-6294/Nr. 3-2010 Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 1. juni 2010. Terje van der Meeren 1 og Knut E. Jørstad 2 1 Havforskningsinstituttet,

Detaljer

FORFATTER(E) Grim Eidnes Ragnhild L. Daae OPPDRAGSGIVER(E) Dr. techn. Olav Olsen a.s. GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Grim Eidnes Ragnhild L. Daae OPPDRAGSGIVER(E) Dr. techn. Olav Olsen a.s. GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Materialer og kjemi Marin Miljøteknologi Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Brattørkaia 17B, 4. etg. Telefon: 4000 3730 Telefaks: 930 70730 Foretaksregisteret: NO 948

Detaljer

Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 3.-6. mars 2011.

Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 3.-6. mars 2011. 1 Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN 1503-6294/Nr. 1 2011 Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 3.-6. mars 2011. Terje van der Meeren 1 og Håkon Otterå 2 1 Havforskningsinstituttet,

Detaljer

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Lokaliteten: Vardskjæret Sør, Lurøy kommune. Som avtalt oversendes ny strømrapport som inkluderer strøm ved 25m dyp, (spredningsdyp).

Detaljer

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03 SalMar Nord Strømmålinger Øyra 5m, m, spredning, bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.3 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO

Detaljer

SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove Sinkaberg Marøya 7900 Rørvik

SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove Sinkaberg Marøya 7900 Rørvik Marin Konsulent i Nord -Trondelag 7770 Flatanger tlf 74221100 (arbeid ) tlf. 97089978 (mobi I) faks: 74221180 E-post: marinkonsulentrd,tlatanger.kommune.no Dato: 13juli2011 SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove

Detaljer

LOKALITET GARDSKRÅNESET

LOKALITET GARDSKRÅNESET Rapport nr. 9-2 STRAUMMÅLIG S 92- LOKALITET GARDSKRÅESET Øygarden kommune S 2. juni. august 2 Resipientanalyse Foretaksnr.: O 98 28 mva Adresse: Dortledhaugen 29 Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland

Detaljer

Strømmåling. r - Troms. Dato: September og desember 2010. Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S

Strømmåling. r - Troms. Dato: September og desember 2010. Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling r - 1N> Lokalitet: Klokkstein. Nordreisa Kommune. Troms Dato: September og desember 2010 Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild

Detaljer

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Egil Kristoffersen & Sønner AS Egil Kristoffersen & Sønner AS Strømmålinger Mikkelsøy 5 meter, 5 meter og bunnstrøm Akvaplan-niva AS Rapport: 6996. This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen

Detaljer

Ida Almvik, Kystverket Laila Melheim, Kystverket Eivind Edvardsen, Kystverket Geir Solberg, Kystverket Aud Helland, Rambøll DATO 2013 10 18

Ida Almvik, Kystverket Laila Melheim, Kystverket Eivind Edvardsen, Kystverket Geir Solberg, Kystverket Aud Helland, Rambøll DATO 2013 10 18 SINTEF Materialer og kjemi Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Notat Sammenlikning mellom målt og modellert strøm ved Svaleskjær Sentralbord: Telefaks: 73597043 Foretaksregister: SAKSBEHANDLER

Detaljer

Data rapport No.: Bølge og strømundersøkelse på Frohavet for Havbrukstjenesten AS.

Data rapport No.: Bølge og strømundersøkelse på Frohavet for Havbrukstjenesten AS. Data rapport No.:38-11 Bølge og strømundersøkelse på Frohavet for Havbrukstjenesten AS. Rapport navn: Bølge og strømundersøkelse på Frohavet for Havbrukstjenesten AS. Forfattere Torstein Pedersen Tom Chr.

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 8.

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 8. Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 8. mai 2014 26. juni 2014 1 Det kommunale samarbeidsorganet «Fagrådet for

Detaljer

Nordland fylkeskommune har gjennomgått søknadens innhold med vedlegg og vurderer at søknaden kan videresendes.

Nordland fylkeskommune har gjennomgått søknadens innhold med vedlegg og vurderer at søknaden kan videresendes. Vår dato: 10.08.2015 Vår referanse: 15/41121 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Herøy kommune Kommunehuset 8850 HERØY Seløy Sjøfarm AS 961288983 - Søknad om endring av flåteplassering ved

Detaljer

NRS Finnmark Miljøundersøkelser

NRS Finnmark Miljøundersøkelser NRS Finnmark Miljøundersøkelser Strømrapport Danielsvik, Kvalsund kommune 10.04.2013-14.05.2013 10150 DANIELSVIK, KVALSUND KOMMUNE 3 1 Innhold 1 Innhold... 3 2 Hydrografi... 4 3 Oversikt - Strømmålinger...

Detaljer

Strømmåling; Sveggevika. Lokalitetsnr: Anlegg: Pure Farming Rapport nr: BR Kommune: Averøy. Fiske-Liv AS

Strømmåling; Sveggevika. Lokalitetsnr: Anlegg: Pure Farming Rapport nr: BR Kommune: Averøy. Fiske-Liv AS Strømmåling; Sveggevika Lokalitetsnr: Anlegg: Pure Farming Rapport nr: BR9 Kommune: Averøy Fiske-Liv AS Adresse avdelingskontor: Dragsund, Gurskøy Telefon + 9 99 Telefaks + 9 E-mail vegard.langvatn@fiske-liv.no

Detaljer

Forundersøkelse Skjortneset NS 9410:2016

Forundersøkelse Skjortneset NS 9410:2016 Forundersøkelse Skjortneset NS 9410:2016 Oppdragsgiver Fjordlaks Aqua AS B - undersøkelse 31.08.2010 Bunntopografi 01.10.2015 Strømmåling 5-15m: januar - februar 2010 75-130m: juni - juli 2015 C - undersøkelse

Detaljer

Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2

Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2 SINTEF FISKERI OG HAVBRUK Øyvind Knutsen November 2010 Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2 Forenklede måter å finne strømprognoser for en

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 8.

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 8. Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 8. desember 2014 14. januar 2015 1 Det kommunale samarbeidsorganet «Fagrådet

Detaljer

STRAUMMÅLING. Seamatech A / S, Lok. Floteneset

STRAUMMÅLING. Seamatech A / S, Lok. Floteneset STRAUMMÅLIG Seamatech A / S, Lok. Floteneset Målingar frå. oktober. november Brekke Tlf. Fax E - post post@akvavet.no Organisasjonsnr. MVA Bankkontonr... Seamatech A / S, lok. Floteneset Måleperiode:..

Detaljer

RAPPORT Strøm, turbiditet og hydrografi i fjordbassenget utenfor Engebø, Førdefjorden

RAPPORT Strøm, turbiditet og hydrografi i fjordbassenget utenfor Engebø, Førdefjorden RAPPORT 5662-2008 Strøm, turbiditet og hydrografi i fjordbassenget utenfor Engebø, Førdefjorden Målinger utført for konsekvensutredning for deponi av gruveavgang Norsk institutt for vannforskning RAPPORT

Detaljer

K. Strømmen Lakseoppdrett AS

K. Strømmen Lakseoppdrett AS K. Strømmen Lakseoppdrett AS Strømmålinger Grunneneset 5m, m, Spredningsstrøm (9m) og bunnstrøm (14m) Akvaplan-niva AS Rapport: 7346.2 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning

Detaljer

Resultater fra strømmålinger ved Kamøyvær, Nordkapp kommune, 2013

Resultater fra strømmålinger ved Kamøyvær, Nordkapp kommune, 2013 Resultater fra strømmålinger ved Kamøyvær, Nordkapp kommune, 2013 Akvaplan-niva AS Rapport: 6714-01 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur

Detaljer

Lars Føyn FKD, Frank Jacobsen FiskeriDir, Hanne Marie Utvær FiskeriDir. Erik Olsen, Guldborg Søvik, Einar Svendsen, HI postmottak

Lars Føyn FKD, Frank Jacobsen FiskeriDir, Hanne Marie Utvær FiskeriDir. Erik Olsen, Guldborg Søvik, Einar Svendsen, HI postmottak NOTAT Til: Kopi: Fra: Lars Føyn FKD, Frank Jacobsen FiskeriDir, Hanne Marie Utvær FiskeriDir Erik Olsen, Guldborg Søvik, Einar Svendsen, HI postmottak Lars Asplin, Terje van der Meeren, Jan Helge Fosså

Detaljer

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Egil Kristoffersen & Sønner AS Egil Kristoffersen & Sønner AS Strømmålinger Vindhammeren 5, 15, 50 og 68 m Akvaplan-niva AS Rapport: 8446.02 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø

Detaljer

Secora har i løpet av uke 40 mudret i Bjørvika (1 2. oktober) og Bestumkilen (1 6. oktober). De mudrede massene er nedført i dypvannsdeponiet.

Secora har i løpet av uke 40 mudret i Bjørvika (1 2. oktober) og Bestumkilen (1 6. oktober). De mudrede massene er nedført i dypvannsdeponiet. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 1. 7. oktober 2007 (uke 40) Overvåkning

Detaljer

Strømrapport RAPPORT. Kystverket sørøst. Strømrapport Grenland Lilleøya, Geiterøya, Orebuktbåen og Midtbåen RIMT-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Strømrapport RAPPORT. Kystverket sørøst. Strømrapport Grenland Lilleøya, Geiterøya, Orebuktbåen og Midtbåen RIMT-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Strømrapport OPPDRAGSGIVER Kystverket sørøst EMNE Strømrapport Grenland Lilleøya, Geiterøya, Orebuktbåen og Midtbåen DATO / REVISJON: 17. september 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 712391-RIMT-RAP-001 Denne

Detaljer

Strømforhold og partikkelspredning i Førdefjorden

Strømforhold og partikkelspredning i Førdefjorden Strømforhold og partikkelspredning i Førdefjorden Nordic Rutile AS Rapportnr.: 2014-1244, Rev A Dokumentnr.: 18BHORT-1 Dato: 2014-09-29 Innholdsfortegnelse KONKLUDERENDE SAMMENDRAG... 2 1 INNLEDNING...

Detaljer

Fysisk oseanografiske forhold i produksjonsområdene for akvakultur

Fysisk oseanografiske forhold i produksjonsområdene for akvakultur ISSN 1893-4536 (online) RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN Nr. 11 2017 Fysisk oseanografiske forhold i produksjonsområdene for akvakultur Jon Albretsen og Lars Asplin 31. mars 2017 www.imr.no Fysisk oseanografiske

Detaljer

Strømmålinger og en enkel resipientvurdering av Omsundet i Kristiansund kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1211

Strømmålinger og en enkel resipientvurdering av Omsundet i Kristiansund kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1211 Strømmålinger og en enkel resipientvurdering av Omsundet i Kristiansund kommune R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1211 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Strømmålinger og en enkel resipientvurdering

Detaljer

NRS Finnmark AS Miljøundersøkelser

NRS Finnmark AS Miljøundersøkelser NRS Finnmark AS Miljøundersøkelser Strømrapport Elva, Alta kommune 01.11.2012-05.12.2012 10150 ELVA, ALTA KOMMUNE 2 Oppdragsgiver Firma: NRS Finnmark AS Kontaktperson: Per Magne Bølgen Dokument type Strømrapport

Detaljer

Historikk. 2 av 11. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1.0 2014-08-05 Rapportering. PROSJEKTNOTATNR Prosjektnotatnummer VERSJON 1.0 PROSJEKTNR 102008412

Historikk. 2 av 11. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1.0 2014-08-05 Rapportering. PROSJEKTNOTATNR Prosjektnotatnummer VERSJON 1.0 PROSJEKTNR 102008412 Historikk DATO SBESKRIVELSE 2014-08-05 Rapportering 2 av 11 Innholdsfortegnelse 1 Strømmålinger... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Hensikt... 4 1.3 Instrumentering... 4 1.4 Konfigurering... 4 1.5 Kvalitetssikring...

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 15.

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 15. Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 15. oktober 2014 13. november 2014 1 Det kommunale samarbeidsorganet «Fagrådet

Detaljer

Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen

Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen Svein Erling Hansen Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen Forskrift om krav for flytende akvakulturanlegg (Nytek forskriften) 4 Henvisning til NS-EN ISO/IEC 17020 og videre til NS- 9415-2009 6,7

Detaljer

Salten Aqua AS, Edelfarm AS, Wenberg Fiskeoppdrett AS, Salten Havbruk AS, White Ocean Salten AS, Gigante Offshore AS

Salten Aqua AS, Edelfarm AS, Wenberg Fiskeoppdrett AS, Salten Havbruk AS, White Ocean Salten AS, Gigante Offshore AS Salten Aqua AS, Edelfarm AS, Wenberg Fiskeoppdrett AS, Salten Havbruk AS, White Ocean Salten AS, Gigante Offshore AS Vannmiljø og hydrodynamikk i Skjerstadfjorden Tromsø 26.9.28 VANNMILJØ OG HYDRODYNAMIKK

Detaljer

Sjødeponi i Repparfjorden grunnlagsundersøkelse og konsekvensutredning

Sjødeponi i Repparfjorden grunnlagsundersøkelse og konsekvensutredning Sjødeponi i Repparfjorden grunnlagsundersøkelse og konsekvensutredning Guttorm N. Christensen NUSSIR og Ulveryggen kobberforekomst, Kvalsund kommune, Finnmark Feltet oppdaget på 1970-tallet og er en av

Detaljer

NOTAT VURDERING AV VIND- OG SNØFORHOLD. Oppdrag Årnesveien 4, Bodø Vind- og snøforhold Kunde Bodø Kommune Oppdrag 6131713 Notat nr.

NOTAT VURDERING AV VIND- OG SNØFORHOLD. Oppdrag Årnesveien 4, Bodø Vind- og snøforhold Kunde Bodø Kommune Oppdrag 6131713 Notat nr. NOTAT Oppdrag Årnesveien 4, Bodø Vind- og snøforhold Kunde Bodø Kommune Oppdrag 6131713 Notat nr. 1 Fra Sven Egil Nørsett, Rambøll VURDERING AV VIND- OG SNØFORHOLD Dato 10.12.2013 Rambøll Mellomila 79

Detaljer

SalMar AS. Strømmålinger Ersvikneset 5 m og 15 m, spredning og bunn. Akvaplan-niva AS Rapport:

SalMar AS. Strømmålinger Ersvikneset 5 m og 15 m, spredning og bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: SalMar AS Strømmålinger Ersvikneset 5 m og 15 m, spredning og bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 8012.03 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Kombinasjonstokt

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Kombinasjonstokt Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Kombinasjonstokt 24.02.2016 Miljøovervåkning av Indre Oslofjord 1 Bakgrunn - Miljøovervåkning Indre Oslofjord Fagrådet for vann-

Detaljer

Svein Erling Hansen

Svein Erling Hansen Svein Erling Hansen For fastsettelse av strømhastighetenes skal enten 5.2.2,5.2.3 eller 5.2.4 brukes 5.2.2 Tidsserie på et år, bruk av harmonisk analyse, sammensetning av fragmenterte tidsserier. 5.2.3

Detaljer

Secora har i løpet av uke 21 mudret i Bjørvika (dager med mudringsarbeid mai 2007). De mudrete massene er nedført i dypvannsdeponiet.

Secora har i løpet av uke 21 mudret i Bjørvika (dager med mudringsarbeid mai 2007). De mudrete massene er nedført i dypvannsdeponiet. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 21. 27. mai 2007 (uke 21) Overvåkning

Detaljer

KYSTLA. Strømmålinger; Lokalitet Hø ^ ^ r,

KYSTLA. Strømmålinger; Lokalitet Hø ^ ^ r, U^ctLcc^ ^3. 09 I 33 -I KYSTLA Strømmålinger; Lokalitet Hø ^ ^ r, Anlegg: Lu^Nq rl,sir Lokalitetsnummer: 12888 Konsesjonsnumer: M N 005 Lokalitetens kommune: Nesset Rapport nummer : BR084196 Kystlab AS

Detaljer

PRELINE AS. Lokalitetsrapport Sagi. Akvaplan-niva AS Rapport: 5101.A01

PRELINE AS. Lokalitetsrapport Sagi. Akvaplan-niva AS Rapport: 5101.A01 PRELINE AS Lokalitetsrapport Sagi Akvaplan-niva AS Rapport: 511.A1 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Polarmiljøsenteret

Detaljer

Forundersøkelse Fagerholmen NS 9410:2016

Forundersøkelse Fagerholmen NS 9410:2016 Forundersøkelse Fagerholmen NS 9410:2016 Oppdragsgiver Lerøy Midt AS B undersøkelse 03.11.2014 Bunntopografi 03.11.2014 Strømmåling 27.10.2014 C - undersøkelse 28.10.2015 Rapport forundersøkelse 01.11.2016

Detaljer

Notat. Innledning DNV. Nussir, att: Øystein Rushfeldt

Notat. Innledning DNV. Nussir, att: Øystein Rushfeldt Akvaplan-niva AS Tromsø-kontoret (svaradresse) Rådgivning og forskning Framsenteret innen miljø og akvakultur 9296 Tromsø Org.nr: NO 937 375 158 MVA Tlf: 77 75 03 00 Skrevet av: Ole Anders Nøst www.akvaplan.niva.no

Detaljer

SalMar AS. Strømmålinger Borvika 5 m og 15 m, spredning og bunn. Akvaplan - niva AS Rapport :

SalMar AS. Strømmålinger Borvika 5 m og 15 m, spredning og bunn. Akvaplan - niva AS Rapport : SalMar AS Strømmålinger Borvika 5 m og 15 m, spredning og bunn Akvaplan - niva AS Rapport : 8012.0 5 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur

Detaljer

Strømrapport Måling av strøm ved Hjelvik i juli august 2016

Strømrapport Måling av strøm ved Hjelvik i juli august 2016 Strømrapport Måling av strøm ved Hjelvik i juli august 2016 Dokument kontroll Rapport Rapport beskrivelse og navn Vurdering av strøm på grunnlag av 2 strømmålinger. SR-M-03416-Hjelvik0916-ver01.pdf Rapport

Detaljer

BYGGRELATERTE LOKALKLIMADATA FOR ÅS I AKERSHUS. Arne A. Grimenes og Vidar Thue-Hansen

BYGGRELATERTE LOKALKLIMADATA FOR ÅS I AKERSHUS. Arne A. Grimenes og Vidar Thue-Hansen BYGGRELATERTE LOKALKLIMADATA FOR ÅS I AKERSHUS Arne A. Grimenes og Vidar Thue-Hansen UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR MATEMATISKE REALFAG OG TEKNOLOGI FAGRAPPORT 1.11.2010 1 Byggrelaterte

Detaljer

Vurdering av vannkontakt mellom Vardskjæret Sør og Naustholmen på Lovund.

Vurdering av vannkontakt mellom Vardskjæret Sør og Naustholmen på Lovund. Hydra Vega AS Vegsteinveien 116, 8980 Vega Telefon: 97681024 Dato: 11/12-2015 Deres ref: Jacob P. Meland Vurdering av vannkontakt mellom Vardskjæret Sør og Naustholmen på Lovund. Som avtalt oversender

Detaljer

Havbunnsseismikk En praktisk gjennomgang av utstyr og operasjoner

Havbunnsseismikk En praktisk gjennomgang av utstyr og operasjoner Havbunnsseismikk En praktisk gjennomgang av utstyr og operasjoner Eivind Frømyr, PGS Geophysical Bodø 17. Ferbruar 2005 fisk og seismikk 2005 Innhold Inntroduksjon Hvorforgjør industrien OBC undersøkelser

Detaljer

Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 5-6 mars 2010.

Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 5-6 mars 2010. 1 Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN 1503-6294/Nr. 1-2010 Notat, 11.05.2010 Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 5-6 mars 2010. Terje van der Meeren 1 og Knut E. Jørstad 2 1 Havforskningsinstituttet,

Detaljer

Gjennomsnittlig turbiditet (NTU) målt i perioden 26. november 2. desember 2007 under mudring i Pipervika og Bestumkilen.

Gjennomsnittlig turbiditet (NTU) målt i perioden 26. november 2. desember 2007 under mudring i Pipervika og Bestumkilen. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 26. november 2. desember 2007 (uke 48)

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Miljøovervåking av Indre Oslofjord Resultater fra tokt 18-4-2013 25. juni 2013 1 Det kommunale samarbeidsorganet Fagrådet for indre Oslofjord

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rapport nr. 377-2009 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITET DYRHOLMEN ØST Fitjar kommune 8 desember 2009 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239 Rådal

Detaljer

Hydrografi måling. Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS. Akvaplan-niva AS rapport:

Hydrografi måling. Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS. Akvaplan-niva AS rapport: Hydrografi måling Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS Akvaplan-niva AS rapport: 8012.03 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret

Detaljer

Økosystemet i Barentshavet

Økosystemet i Barentshavet 1 Økosystemet i Barentshavet 1.1 Havklima Barentshavet er et sokkelhav på omtrent 1.4 millioner km 2 hvor størstedelen er grunnere enn 300 m og det midlere dypet er 230 m (Figur 1.1). Bunntopografien har

Detaljer