DET NORSKE VERITAS. Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november februar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET NORSKE VERITAS. Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november 2013-01. februar 2014"

Transkript

1 DET NORSKE VERITAS Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november februar 2014 Nordic Mining ASA Rapportnr./DNV Referansenr.: / 18BHORT-3B Rev. 01,

2

3 DET NORSKE VERITAS Rapport for Nordic Mining ASA Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november februar 2014 MANAGING RISK Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING Generelt Overvåkningsprogram Måleutstyr SAMMENDRAG AV STRØMDATA Kontroll av data Strømsituasjonen i Førdefjorden REFERANSER... 8 Vedlegg 1 Strømrapporter DNV Referansenr.: 18BHORT-3B Revisjon nr.: 01 Dato: Side ii av ii

4 DET NORSKE VERITAS Rapport for Nordic Mining ASA Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november februar 2014 MANAGING RISK 1 INNLEDNING 1.1 Generelt Nordic Mining gjennomfører tilleggsutredning i forbindelse med konsekvensutredning i forkant av eventuell bergverksdrift ved Engebø. Som en del av tilleggsutredningen har Miljøverndepartementet ønsket en mer detaljert undersøkelse av strøm- og hydrografi-forholdene i Førdefjorden gjennom et år. DNV har fått i oppdrag av Nordic Mining å gjennomføre disse undersøkelsene. Hovedhensikten med denne datainnsamlingen er å bekrefte eller avkrefte tidligere undersøkelser av strøm og hydrografi i fjorden. I tillegg skal dataene bistå i kalibrering av Sintefs strøm- og spredningsmodell for Førdefjorden, som er under utvikling. 1.2 Overvåkningsprogram Strømdata fra Førdefjorden skal innhentes gjennom et helt år. I måleprogrammet er det etablert 6 målestasjoner i Førdefjorden (Figur 1-1). Ti strømmålere er fordelt på disse 6 målestasjonene. Det er primært benyttet profilerende Aquadopp og Continental strømmålere med forskjellig frekvens. En detaljert beskrivelse av strømmålerne er gitt i kap I tillegg til strømmålinger er det tilkoplet CT sensorer (konduktivitet og temperatur) som gir kontinuerlig informasjon av salinitet og temperaturendringer i vannsøylen på to av stasjonene. Slike sensorer ble satt i tre forskjellige dyp på stasjon 1 (ytre Førdefjord) og stasjon 5 (foreslått deponiområde). Loggerintervallet på CT sensorene er hvert 30. min. Det gjennomføres også profilerende hydrografi målinger (temperatur, salinitet, oksygen) gjennom hele vannsøylen på i alt 11 stasjoner i Førdefjorden. Disse vil gjennomføres 7 ganger i løpet av året (Figur 1-1). Dette er viktig tilleggsinformasjon for å forstå strømningsforholdene i fjorden. Strømmålerne ble satt ut i Førdefjorden 6. august 2013, og programmert til å logge strømdata hvert 15. min. Planen er å laste ned data hver tredje måned. Første datahøsting var 11. november Data fra første måleperiode er beskrevet i DNV rapport Denne rapporten inneholder en oppsummering av data fra 2. måleperiode i Førdefjorden (13. november 2013 til 1. februar 2014). Dette inkluderer en kort beskrivelse av strømsituasjonen i tre vannlag; bunnstrøm, mellomlaget og overflatelaget. Måleriggene er fordelt utover i Førdefjorden fra innerst ved Ålesundet til ytre del av Førdefjorden (Figur 1-1). Tre stasjoner var plassert innenfor foreslått deponiområdet, to stasjoner i ytre del av Førdefjorden og en stasjon ved indre terskel (Ålesundet). Strømforholdene ved denne treskelen er viktig for å kunne estimere størrelsen på vannutskiftningen mellom indre og ytre del av Førdefjorden. Oppsummeringsrapporter for strøm- og hydrografi-situasjonen i Førdefjorden vil produseres fortløpende i løpet av måleprogrammet. Endelig samlet rapport vil imidlertid først foreligge i september/oktober DNV Referansenr.: 18BHORT-3B Revisjon nr.: 01 Dato: Side 1 av 8

5 DET NORSKE VERITAS Rapport for Nordic Mining ASA Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november februar 2014 MANAGING RISK Figur 1-1. Kart med oversikt over foreslått deponiområde (lysegrønn avgrensning)samt strøm og hydrografistasjoner i Førdefjorden 2013/ Måleutstyr På hver strømstasjon er det satt ut rigger med en eller to profilerende strømmålere for å kunne kartlegge strømsituasjonen i hele vannsøylen (Figur 1-2). Det er valgt å bruke strømmålere fra Nortek med forskjellig frekvens; 190 KHz continental, 470 KHz continental og 400 KHz AQP (http://www.nortek-as.com/). Disse målerne har generelt en rekkevidde for datainnsamling på henholdsvis 200 m, 100 m og 70 m i vannsøylen. Fysiske begrensinger på utstyret fører til såkalte «blanking»-soner eller støysoner mot havoverflaten og mot sjøbunn. Fra disse sonene kan man ikke innhente gode data. DNV Referansenr.: 18BHORT-3B Revisjon nr.: 01 Dato: Side 2 av 8

6 DET NORSKE VERITAS Rapport for Nordic Mining ASA Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november februar 2014 MANAGING RISK Figur 1-2. Bildet illustrerer en profilerende strømmåler som logger vannsøylen. Strømmålerne er satt enkeltvis eller parallelt på stasjonene. På stasjoner med store dyp er hver stasjonsrigg en kombinasjon av to eller flere målere, eksempelvis 190KHz langtrekkende på bunnen og en 400 KHz (70m rekkevidde) på ca m vanndyp (avhengig av dypet på stasjonen). Tabell 1-1 gir en oversikt over stasjonsoppsettet i Førdefjorden. DNV Referansenr.: 18BHORT-3B Revisjon nr.: 01 Dato: Side 3 av 8

7 DET NORSKE VERITAS Rapport for Nordic Mining ASA Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november februar 2014 MANAGING RISK Tabell 1-1. Stasjonsinformasjon for perioden november februar 2014 (strømmålere, posisjon, dyp samt tilleggssensorer). Station Sensor dyp Lat (WGS84) Long (WGS84) Dyp (m) Kommentarer St1_ m/ 99 m 61, , Salinitet/temperatursensor ( 20m, 50m) St m 61, , St2_ m 61, , St3_ m 61, , St4_ m 61, , St4_400 80m 61, , St5_ m 61, , Ekstra punktmåler for bunnstrøm St5_ m 61, , St5_400 81m 61, , Salinitet/temperatursensor ( 20m, 50m, 270 m) St6_400 56m 61, , Inneværende rapport presenterer strømdata fra perioden november 2013 til februar SAMMENDRAG AV STRØMDATA Dette kapittelet gir en kort oppsummering av strømmålingene fra november 2013 til februar Mer detaljerte strømrapporter fra alle målerne ligger i Vedlegg Kontroll av data DNV GL har gjennomført en foreløpig kontroll og analyse av dataene. Data som går utenfor kvalitetsmessig god måleavstand til utstyret, eller forstyrrende effekter (fra eksempelvis fisk) som påvirket datainnsamlingen, er fjernet. Videre er urealistisk individuelle måletopper filtrert bort. Filtreringen benytter standard metoder, hvor målinger i forkant og i etterkant av gitt måling benyttes for å vurdere målekvaliteten. Oppdriftskuler til riggen på stasjon 3 kom i denne perioden i konflikt med måleinstrumentet. Dette førte til at de dypeste målingene (rett over bunnen) måtte fjernes på denne stasjonen. Disse data er derfor ikke inkludert i rapporteringen for Stasjon 3. Videre analyse med tanke på forstyrrelser i topplaget, såkalt «sidelobe» interferens, vil vurderes i forbindelse med en samlet årsrapport. DNV Referansenr.: 18BHORT-3B Revisjon nr.: 01 Dato: Side 4 av 8

8 DET NORSKE VERITAS Rapport for Nordic Mining ASA Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november februar 2014 MANAGING RISK 2.2 Strømsituasjonen i Førdefjorden Denne måleperioden, tatt i betraktning hele vannsøylen, varierer gjennomsnittsstrømmen mellom 4 cm/s og 10 cm/s. Unntak er stasjon 6, ved terskelen i Ålesundet (middel strøm på opptil 16 cm/s). Ålesundet er den smaleste delen av fjorden med en grunn terskel, noe som fører til helt andre strømforhold enn i deponiområde og ytre del av Førdefjorden. Gjennomsnittstrømmen i ulike lag og områder, for hele måleperioden, presenteres i Tabell 2-1. For utfyllende data og statistikk, se vedlegg 1 (strømrapporter). Tabell 2-1. Oversikt over middelhastighet i et utvalg av dybdelag i undersøkelsesområdet, Førdefjorden i tidsperioden november februar 2014 (middels strømhastighet (m/s) samt standard avvik (m/s) i parentes). Område Ytre del av Førdefjorden Foreslått deponiområde Indre terskel Stasjoner St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 Dyp (m) ,10 (0,06) 25 0,05 (0,03) 0,09 (0,06) 30 0,08 (0,05) 40 0,07 (0,04) 50 0,08 (0,04) 0,08 (0,05) 0,04 (0,03) 0,05 (0,03) 0,16 (0,08) 75 0,07 (0,04) 0,04 (0,02) 0,04 (0,03) 100 0,08 (0,04) 0,07 (0,04) 0,06 (0,03) 110 0,09 (0,07) ,08 (0,05) 0,05 (0,03) 0,05 (0,02) 180 0,10 (0, ,05 (0,03) 0,04 (0,02) 0,04 (0,02) 210 0,10 (0,06) 0,03 (0,02) ,04 (0,02) 0,06 (0,03) 280 0,05 (0,03) 290 0,04 (0,02) 305 0,07 (0,04) 0,05 (0,02) 315 Stasjonsdyp 215m 310m 325m 290m 281m 57m Innen definerte vannlag i Førdefjorden: bunnlaget = inntil 10 meter over bunnen, mellomlaget = mellom 100 og 200 meters vanndyp, og topplaget = mellom 10 og 50 meters vanndyp, varierer strømforholdene. Følgende gjennomsnittsstrøm er målt i disse lagene: DNV Referansenr.: 18BHORT-3B Revisjon nr.: 01 Dato: Side 5 av 8

9 DET NORSKE VERITAS Rapport for Nordic Mining ASA Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november februar 2014 MANAGING RISK I deponiområde er det målt: Bunnlaget: 5-6 cm/s gjennomsnittstrøm. Mellomlaget: 4-9 cm/s gjennomsnittstrøm. Topplaget: 5-7 cm/s gjennomsnittstrøm. I ytre del av Førdefjorden er det målt: Bunnlaget: 7-10 cm/s gjennomsnittstrøm. Mellomlaget: 5-10 cm/s gjennomsnittstrøm. Topplaget: 8 cm/s gjennomsnittstrøm. I Ålesundet (indre terskel) er det målt: Bunnlaget (4 m over bunnen): 16 cm/s gjennomsnittstrøm. Mellomlaget (25 m vanndyp): 9 cm/s gjennomsnittstrøm. Topplaget (10 m vanndyp): 10 cm/s gjennomsnittstrøm. Det øverste vannlaget mot overflaten er ikke målt, grunnet fysiske begrensninger ved de profilerende strømmålerne. Strømhastigheten forventes å være høyere og med større variasjon i dette laget. Dette kan sees ved generelt høyere standardavvik i øvre vannlag, noe som antyder større maksimumsstrømmer. Dette er forårsaket av bla. ytre påvirkninger ute i fjorden og atmosfærisk forhold (vind, trykkgradienter), som er også å forvente, sammenlignet med dyplaget på m. Strømhastighetene målt ved de nederste målepunktene nært bunnen (4-5 meter over bunnen), forventes å avta ytterligere mot bunnen pga. friksjon mellom vann og sjøbunn (eks. Ass, 1983). Strømhastighetene gjennom vannsøylen fluktuerer hovedsakelig innenfor området 0-10 cm/s. Overflatelaget kan tidvis ha sterkere strøm (> 10 cm/s). Eksempel på målte data fra tre stasjoner i Førdefjorden (en i ytre Førdefjord og to i deponiområdet) er gitt i Figur 2-1. DNV Referansenr.: 18BHORT-3B Revisjon nr.: 01 Dato: Side 6 av 8

10 DET NORSKE VERITAS Rapport for Nordic Mining ASA Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november februar 2014 MANAGING RISK Figur 2-1. Sammenlikning av profilerende data i en måleperiode fra stasjon 2 (ytre fjord) og stasjon 4 og 5 (deponiområdet). De målte total strømmene er vedlagt i strømrapportene i vedlegg 1. Her er det også rapportert tall for reststrømmen (midlere strøm uten tidevannsvariasjoner) for de ulike stasjonene. Generelt er det lave restrømmer (typisk 1-2 cm/s for stasjoner inne i fjorden), som indikerer at tidevannsignalet dominerer. Dette samsvarer godt med NIVA sine resultater i 2007 (NIVA, 2007). Det er også foretatt foreløpig analyser, hvor man har benyttet glidende middel over et døgn for å kunne få frem variasjonen i reststrømmen i bunnlaget. Det er valgt å analysere restrømmebildet, oppdelt i nord/sør og øst/vest komponenter. Fjorden ligger omtrent i øst/vest retning, og østlig strøm på en stasjon vil da bety nettoinnstrømning. De foreløpige analysene, viser at reststrømbildet i bunnlaget skifter mellom inn- og utstrømning, på tidsskalaer fra dager og opp til en uke. Det ble ikke påvist perioder med store endringer i reststrømbildet. Dette vil undersøkes nærmere i forbindelse med sluttrapport. DNV Referansenr.: 18BHORT-3B Revisjon nr.: 01 Dato: Side 7 av 8

11 DET NORSKE VERITAS Rapport for Nordic Mining ASA Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november februar 2014 MANAGING RISK 3 REFERANSER /1/ Ass, E. 1983; Estuarer, forlegnings-kompendie, Institutt for Geofysikk, Universitet i Oslo. /2/ Sundfjord, A., Bjerkeng, B Strøm, turbiditet og hydrografi i fjordbassenget utenfor Engebø, Førdefjorden. Målinger utført for konsekvensutredningen for deponi av gruveavgang. NIVA, rapportno: /3/ Glette, T Kartlegging Engebø, strømmålinger 7 august-11. november DNV, Rapportnr: DNV Referansenr.: 18BHORT-3B Revisjon nr.: 01 Dato: Side 8 av 8

12 DET NORSKE VERITAS Rapport for Nordic Mining ASA Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november februar 2014 MANAGING RISK VEDLEGG 1 STRØMRAPPORTER DNV Referansenr.: 18BHORT-3B Revisjon nr.: 01 Dato: Side 1-1

13 Strømmålinger Førdefjorden Stasjon 1 (nedre vannlag) 13. nov-01. feb DNV Tormod Glette

14 Content Details... 2 Instrument... 2 Configuration... 3 Quality... 3 Post processing... 3 Statistics... 4 Top [160,0m]... 4 Middle [180,0m]... 4 Bottom [205,0m]... 4 Time series... 6 Top [160,0m]... 6 Middle [180,0m]... 6 Bottom [205,0m]... 7 Mean speed - roseplot... 8 Top [160,0m]... 8 Middle [180,0m]... 8 Bottom [205,0m]... 9 Speed histogram Top [160,0m] Middle [180,0m] Bottom [205,0m] Direction histogram Top [160,0m] Middle [180,0m] Bottom [205,0m] Direction/Speed histogram Top [160,0m] Middle [180,0m] Bottom [205,0m] Flow Top [160,0m] Middle [180,0m] Bottom [205,0m] Progressive vector Top [160,0m] Middle [180,0m] Bottom [205,0m] Sensors Pressure Tilt Temperature... 21

15 Details Instrument Head Id AQP 6063 Board Id AQD11167 Frequency

16 Configuration File st1_ne01.prf Start :00 End :15 Data Records 8166 Longitude 5 9,78'E Latitude 61 30,52'N Orientation DOWN Cells 40 Cell Size [m] 2,5 Blanking Distance [m] 1 Average Interval [sec] 60 Measurement Interval [sec] 900 Quality Low Pressure Treshold 0 HighTilt Threshold 30 Expected Orientation UP Amplitude Spike Treshold 70 Velocity Spike Treshold 4 SNR Treshold 3 Post processing Selected Start :00 Selected End :00 Compass Offset 0 Pressure Offset 0 Selected Records 7681 Reference Water Surface Top Depth [m] 160 Top Invalid Data 456 Middle Depth [m] 180 Middle Invalid Data 23 Bottom Depth [m] 205 Bottom Invalid Data 1694

17 Statistics Top [160,0m] Mean current [m/s] 0.08 Max current [m/s] 0.31 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 7225 / 7681 Std.dev [m/s] 0.05 Significant max velocity [m/s] 0.14 Significant min velocity [m/s] 0.03 Most significant directions [ ] 330, 315, 345, 135 Most significant speeds [m/s] 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 25.34m³ / day at Neumann parameter 0.30 Residue current 0.02 m/s at 345 Zero current [%] - [HH:mm] 2.10% - 00:30 Middle [180,0m] Mean current [m/s] 0.10 Max current [m/s] 0.37 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 7658 / 7681 Std.dev [m/s] 0.06 Significant max velocity [m/s] 0.17 Significant min velocity [m/s] 0.04 Most significant directions [ ] 135, 330, 345, 120 Most significant speeds [m/s] 0.10, 0.05, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 14.00m³ / day at Neumann parameter 0.23 Residue current 0.02 m/s at 81 Zero current [%] - [HH:mm] 1.18% - 00:30 Bottom [205,0m] Mean current [m/s] 0.10 Max current [m/s] 0.36 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 5987 / 7681 Std.dev [m/s] 0.06 Significant max velocity [m/s] 0.16 Significant min velocity [m/s] 0.04 Most significant directions [ ] 150, 135, 165, 120 Most significant speeds [m/s] 0.10, 0.15, 0.05, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 51.87m³ / day at 45-60

18 Neumann parameter 0.43 Residue current 0.04 m/s at 140 Zero current [%] - [HH:mm] 1.27% - 00:30

19 Time series Top [160,0m] Middle [180,0m]

20 Bottom [205,0m]

21 Mean speed - roseplot Top [160,0m] Middle [180,0m]

22 Bottom [205,0m]

23 Speed histogram Top [160,0m] Middle [180,0m]

24 Bottom [205,0m]

25 Direction histogram Top [160,0m] Middle [180,0m]

26 Bottom [205,0m]

27 Direction/Speed histogram Top [160,0m] Middle [180,0m]

28 Bottom [205,0m]

29 Flow Top [160,0m] Middle [180,0m]

30 Bottom [205,0m]

31 Progressive vector Top [160,0m] Middle [180,0m]

32 Bottom [205,0m]

33 Sensors Pressure Tilt

34 Temperature

35 Strømmålinger Førdefjorden stasjon 1 (øvre vannlag) 13.nov-01.feb DNV Tormod Glette

36 Content Details... 2 Instrument... 2 Configuration... 2 Quality... 2 Post processing... 2 Statistics... 3 Top [50,0m]... 3 Middle [70,0m]... 3 Bottom [95,0m]... 3 Time series... 5 Top [50,0m]... 5 Middle [70,0m]... 5 Bottom [95,0m]... 6 Mean speed - roseplot... 7 Top [50,0m]... 7 Middle [70,0m]... 7 Bottom [95,0m]... 8 Speed histogram... 9 Top [50,0m]... 9 Middle [70,0m]... 9 Bottom [95,0m] Direction histogram Top [50,0m] Middle [70,0m] Bottom [95,0m] Direction/Speed histogram Top [50,0m] Middle [70,0m] Bottom [95,0m] Flow Top [50,0m] Middle [70,0m] Bottom [95,0m] Progressive vector Top [50,0m] Middle [70,0m] Bottom [95,0m] Sensors Pressure Tilt Temperature... 20

37 Details Instrument Head Id AQP 6453 Board Id AQD11180 Frequency Configuration File st1_up01.prf Start :00 End :00 Data Records 8165 Longitude 5 9,78'E Latitude 61 30,52'N Orientation DOWN Cells 40 Cell Size [m] 2,5 Blanking Distance [m] 1 Average Interval [sec] 60 Measurement Interval [sec] 900 Quality Low Pressure Treshold 0 HighTilt Threshold 30 Expected Orientation UP Amplitude Spike Treshold 70 Velocity Spike Treshold 4 SNR Treshold 3 Post processing Selected Start :00 Selected End :00 Compass Offset 0 Pressure Offset 0 Selected Records 7681 Reference Water Surface Top Depth [m] 50 Top Invalid Data 1770 Middle Depth [m] 70 Middle Invalid Data 9 Bottom Depth [m] 95 Bottom Invalid Data 0

38 Statistics Top [50,0m] Mean current [m/s] 0.08 Max current [m/s] 0.28 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 5911 / 7681 Std.dev [m/s] 0.04 Significant max velocity [m/s] 0.13 Significant min velocity [m/s] 0.03 Most significant directions [ ] 330, 135, 120, 315 Most significant speeds [m/s] 0.10, 0.05, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 48.92m³ / day at Neumann parameter 0.10 Residue current 0.01 m/s at 33 Zero current [%] - [HH:mm] 1.89% - 00:30 Middle [70,0m] Mean current [m/s] 0.07 Max current [m/s] 0.26 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 7672 / 7681 Std.dev [m/s] 0.04 Significant max velocity [m/s] 0.12 Significant min velocity [m/s] 0.03 Most significant directions [ ] 135, 120, 150, 315 Most significant speeds [m/s] 0.10, 0.05, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 43.10m³ / day at Neumann parameter 0.23 Residue current 0.02 m/s at 111 Zero current [%] - [HH:mm] 1.88% - 00:30 Bottom [95,0m] Mean current [m/s] 0.08 Max current [m/s] 0.26 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 7681 / 7681 Std.dev [m/s] 0.04 Significant max velocity [m/s] 0.12 Significant min velocity [m/s] 0.03 Most significant directions [ ] 135, 120, 315, 150 Most significant speeds [m/s] 0.10, 0.05, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 58.43m³ / day at Neumann parameter 0.10 Residue current 0.01 m/s at 103

39 Zero current [%] - [HH:mm] 1.54% - 00:30

40 Time series Top [50,0m] Middle [70,0m]

41 Bottom [95,0m]

42 Mean speed - roseplot Top [50,0m] Middle [70,0m]

43 Bottom [95,0m]

44 Speed histogram Top [50,0m] Middle [70,0m]

45 Bottom [95,0m]

46 Direction histogram Top [50,0m] Middle [70,0m]

47 Bottom [95,0m]

48 Direction/Speed histogram Top [50,0m] Middle [70,0m]

49 Bottom [95,0m]

50 Flow Top [50,0m] Middle [70,0m]

51 Bottom [95,0m]

52 Progressive vector Top [50,0m] Middle [70,0m]

53 Bottom [95,0m]

54 Sensors Pressure Tilt

55 Temperature

56 Strømmålinger Førdefjorden Stasjon 2 (nedre vannlag) 13.nov-01.feb DNV Tormod Glette

57 Content Details... 2 Instrument... 2 Configuration... 2 Quality... 2 Post processing... 2 Statistics... 3 Top [150,0m]... 3 Middle [200,0m]... 3 Bottom [305,0m]... 3 Time series... 5 Top [150,0m]... 5 Middle [200,0m]... 5 Bottom [305,0m]... 6 Mean speed - roseplot... 7 Top [150,0m]... 7 Middle [200,0m]... 7 Bottom [305,0m]... 8 Speed histogram... 9 Top [150,0m]... 9 Middle [200,0m]... 9 Bottom [305,0m] Direction histogram Top [150,0m] Middle [200,0m] Bottom [305,0m] Direction/Speed histogram Top [150,0m] Middle [200,0m] Bottom [305,0m] Flow Top [150,0m] Middle [200,0m] Bottom [305,0m] Progressive vector Top [150,0m] Middle [200,0m] Bottom [305,0m] Sensors Pressure Tilt Temperature... 20

58 Details Instrument Head Id CNL 6063 Board Id PRP 919 Frequency Configuration File St2-ne01.cpr Start :00 End :45 Data Records 7992 Longitude 5 19,34'E Latitude 61 29,08'N Orientation DOWN Cells 50 Cell Size [m] 5 Blanking Distance [m] 1,99 Average Interval [sec] 100 Measurement Interval [sec] 900 Quality Low Pressure Treshold 0 HighTilt Threshold 30 Expected Orientation UP Amplitude Spike Treshold 70 Velocity Spike Treshold 4 SNR Treshold 3 Post processing Selected Start :00 Selected End :00 Compass Offset 0 Pressure Offset 0 Selected Records 7681 Reference Water Surface Top Depth [m] 150 Top Invalid Data 53 Middle Depth [m] 200 Middle Invalid Data 0 Bottom Depth [m] 305 Bottom Invalid Data 45

59 Statistics Top [150,0m] Mean current [m/s] 0.05 Max current [m/s] 0.27 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 7628 / 7681 Std.dev [m/s] 0.03 Significant max velocity [m/s] 0.09 Significant min velocity [m/s] 0.02 Most significant directions [ ] 120, 105, 285, 300 Most significant speeds [m/s] 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 41.01m³ / day at Neumann parameter 0.10 Residue current 0.01 m/s at 123 Zero current [%] - [HH:mm] 3.91% - 01:00 Middle [200,0m] Mean current [m/s] 0.05 Max current [m/s] 0.19 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 7681 / 7681 Std.dev [m/s] 0.03 Significant max velocity [m/s] 0.08 Significant min velocity [m/s] 0.02 Most significant directions [ ] 120, 105, 135, 285 Most significant speeds [m/s] 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 47.70m³ / day at Neumann parameter 0.17 Residue current 0.01 m/s at 108 Zero current [%] - [HH:mm] 4.09% - 00:45 Bottom [305,0m] Mean current [m/s] 0.07 Max current [m/s] 0.29 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 7636 / 7681 Std.dev [m/s] 0.04 Significant max velocity [m/s] 0.12 Significant min velocity [m/s] 0.03 Most significant directions [ ] 105, 285, 90, 270 Most significant speeds [m/s] 0.10, 0.05, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 55.54m³ / day at Neumann parameter 0.07 Residue current 0.01 m/s at 47

60 Zero current [%] - [HH:mm] 1.64% - 00:30

61 Time series Top [150,0m] Middle [200,0m]

62 Bottom [305,0m]

63 Mean speed - roseplot Top [150,0m] Middle [200,0m]

64 Bottom [305,0m]

65 Speed histogram Top [150,0m] Middle [200,0m]

66 Bottom [305,0m]

67 Direction histogram Top [150,0m] Middle [200,0m]

68 Bottom [305,0m]

69 Direction/Speed histogram Top [150,0m] Middle [200,0m]

70 Bottom [305,0m]

71 Flow Top [150,0m] Middle [200,0m]

72 Bottom [305,0m]

73 Progressive vector Top [150,0m] Middle [200,0m]

74 Bottom [305,0m]

75 Sensors Pressure Tilt

76 Temperature

77 Strømmålinger Førdefjorden Stasjon 2 (øvre vannlag) 13.nov-02.feb DNV Tormod Glette

78 Content Details... 2 Instrument... 2 Configuration... 2 Quality... 2 Post processing... 2 Statistics... 3 Top [30,0m]... 3 Middle [50,0m]... 3 Bottom [95,0m]... 3 Time series... 5 Top [30,0m]... 5 Middle [50,0m]... 5 Bottom [95,0m]... 6 Mean speed - roseplot... 7 Top [30,0m]... 7 Middle [50,0m]... 7 Bottom [95,0m]... 8 Speed histogram... 9 Top [30,0m]... 9 Middle [50,0m]... 9 Bottom [95,0m] Direction histogram Top [30,0m] Middle [50,0m] Bottom [95,0m] Direction/Speed histogram Top [30,0m] Middle [50,0m] Bottom [95,0m] Flow Top [30,0m] Middle [50,0m] Bottom [95,0m] Progressive vector Top [30,0m] Middle [50,0m] Bottom [95,0m] Sensors Pressure Tilt Temperature... 20

79 Details Instrument Head Id CNA 6062 Board Id PRP 967 Frequency Configuration File st2-up01.cpr Start :00 End :15 Data Records 7990 Longitude 5 19,34'E Latitude 61 29,08'N Orientation DOWN Cells 40 Cell Size [m] 2,5 Blanking Distance [m] 1 Average Interval [sec] 60 Measurement Interval [sec] 900 Quality Low Pressure Treshold 0 HighTilt Threshold 30 Expected Orientation UP Amplitude Spike Treshold 70 Velocity Spike Treshold 4 SNR Treshold 3 Post processing Selected Start :00 Selected End :00 Compass Offset 0 Pressure Offset 0 Selected Records 7681 Reference Water Surface Top Depth [m] 30 Top Invalid Data 953 Middle Depth [m] 50 Middle Invalid Data 3 Bottom Depth [m] 95 Bottom Invalid Data 1

80 Statistics Top [30,0m] Mean current [m/s] 0.08 Max current [m/s] 0.32 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 6728 / 7681 Std.dev [m/s] 0.05 Significant max velocity [m/s] 0.14 Significant min velocity [m/s] 0.04 Most significant directions [ ] 90, 105, 120, 75 Most significant speeds [m/s] 0.10, 0.05, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 47.53m³ / day at Neumann parameter 0.17 Residue current 0.01 m/s at 99 Zero current [%] - [HH:mm] 1.23% - 00:45 Middle [50,0m] Mean current [m/s] 0.08 Max current [m/s] 0.32 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 7678 / 7681 Std.dev [m/s] 0.05 Significant max velocity [m/s] 0.13 Significant min velocity [m/s] 0.03 Most significant directions [ ] 105, 120, 285, 135 Most significant speeds [m/s] 0.10, 0.05, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 53.26m³ / day at Neumann parameter 0.13 Residue current 0.01 m/s at 122 Zero current [%] - [HH:mm] 1.80% - 00:45 Bottom [95,0m] Mean current [m/s] 0.07 Max current [m/s] 0.26 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 7680 / 7681 Std.dev [m/s] 0.04 Significant max velocity [m/s] 0.12 Significant min velocity [m/s] 0.03 Most significant directions [ ] 120, 135, 105, 300 Most significant speeds [m/s] 0.10, 0.05, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 57.53m³ / day at Neumann parameter 0.19 Residue current 0.01 m/s at 129

81 Zero current [%] - [HH:mm] 1.73% - 00:30

82 Time series Top [30,0m] Middle [50,0m]

83 Bottom [95,0m]

84 Mean speed - roseplot Top [30,0m] Middle [50,0m]

85 Bottom [95,0m]

86 Speed histogram Top [30,0m] Middle [50,0m]

87 Bottom [95,0m]

88 Direction histogram Top [30,0m] Middle [50,0m]

89 Bottom [95,0m]

90 Direction/Speed histogram Top [30,0m] Middle [50,0m]

91 Bottom [95,0m]

92 Flow Top [30,0m] Middle [50,0m]

93 Bottom [95,0m]

94 Progressive vector Top [30,0m] Middle [50,0m]

95 Bottom [95,0m]

96 Sensors Pressure Tilt

97 Temperature

98 Strømmålinger Førdefjorden Stasjon 3 (nedre vannlag) 14.nov-01.feb DNV Tormod Glette

99 Content Details... 2 Instrument... 2 Configuration... 2 Quality... 2 Post processing... 2 Statistics... 3 Top [275,0m]... 3 Middle [295,0m]... 3 Bottom [305,0m]... 3 Time series... 5 Top [275,0m]... 5 Middle [295,0m]... 5 Bottom [305,0m]... 6 Mean speed - roseplot... 7 Top [275,0m]... 7 Middle [295,0m]... 7 Bottom [305,0m]... 8 Speed histogram... 9 Top [275,0m]... 9 Middle [295,0m]... 9 Bottom [305,0m] Direction histogram Top [275,0m] Middle [295,0m] Bottom [305,0m] Direction/Speed histogram Top [275,0m] Middle [295,0m] Bottom [305,0m] Flow Top [275,0m] Middle [295,0m] Bottom [305,0m] Progressive vector Top [275,0m] Middle [295,0m] Bottom [305,0m] Sensors Pressure Tilt Temperature... 20

100 Details Instrument Head Id AQP 6078 Board Id AQD11177 Frequency Configuration File St3-ne01.prf Start :30 End :30 Data Records 7905 Longitude 5 25,19'E Latitude 61 29,33'N Orientation DOWN Cells 40 Cell Size [m] 2 Blanking Distance [m] 0,97 Average Interval [sec] 60 Measurement Interval [sec] 900 Quality Low Pressure Treshold 0 HighTilt Threshold 30 Expected Orientation UP Amplitude Spike Treshold 70 Velocity Spike Treshold 4 SNR Treshold 3 Post processing Selected Start :00 Selected End :00 Compass Offset 0 Pressure Offset 0 Selected Records 7585 Reference Water Surface Top Depth [m] 275 Top Invalid Data 2961 Middle Depth [m] 295 Middle Invalid Data 327 Bottom Depth [m] 305 Bottom Invalid Data 42

101 Statistics Top [275,0m] Mean current [m/s] 0.04 Max current [m/s] 0.17 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 4624 / 7585 Std.dev [m/s] 0.02 Significant max velocity [m/s] 0.07 Significant min velocity [m/s] year return current [m/s] year return current [m/s] Most significant directions [ ] 135, 165, 180, 120 Most significant speeds [m/s] 0.04, 0.06, 0.02, 0.08 Most flow m³ / day at Least flow 49.51m³ / day at Neumann parameter 0.31 Residue current 0.01 m/s at 169 Zero current [%] - [HH:mm] 4.97% - 01:00 Middle [295,0m] Mean current [m/s] 0.04 Max current [m/s] 0.19 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 7258 / 7585 Std.dev [m/s] 0.02 Significant max velocity [m/s] 0.07 Significant min velocity [m/s] year return current [m/s] year return current [m/s] Most significant directions [ ] 135, 180, 240, 165 Most significant speeds [m/s] 0.04, 0.06, 0.02, 0.08 Most flow m³ / day at Least flow 40.19m³ / day at 0-15 Neumann parameter 0.37 Residue current 0.02 m/s at 177 Zero current [%] - [HH:mm] 4.38% - 00:45 Bottom [305,0m] Mean current [m/s] 0.05 Max current [m/s] 0.20 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 7543 / 7585 Std.dev [m/s] 0.02 Significant max velocity [m/s] 0.07 Significant min velocity [m/s] year return current [m/s] year return current [m/s] 0.363

102 Most significant directions [ ] 150, 240, 165, 195 Most significant speeds [m/s] 0.04, 0.06, 0.08, 0.02 Most flow m³ / day at Least flow 36.04m³ / day at Neumann parameter 0.41 Residue current 0.02 m/s at 177 Zero current [%] - [HH:mm] 3.74% - 00:30

103 Time series Top [275,0m] Middle [295,0m]

104 Bottom [305,0m]

105 Mean speed - roseplot Top [275,0m] Middle [295,0m]

106 Bottom [305,0m]

107 Speed histogram Top [275,0m] Middle [295,0m]

108 Bottom [305,0m]

109 Direction histogram Top [275,0m] Middle [295,0m]

110 Bottom [305,0m]

111 Direction/Speed histogram Top [275,0m] Middle [295,0m]

112 Bottom [305,0m]

113 Flow Top [275,0m] Middle [295,0m]

114 Bottom [305,0m]

115 Progressive vector Top [275,0m] Middle [295,0m]

116 Bottom [305,0m]

117 Sensors Pressure Tilt

118 Temperature

119 Strømmålinger Førdefjorden Stasjon 4 (nedre vannlag) 14.nov-01.feb DNV Tormod Glette

120 Content Details... 2 Instrument... 2 Configuration... 2 Quality... 2 Post processing... 2 Statistics... 3 Top [100,0m]... 3 Middle [200,0m]... 3 Bottom [282,0m]... 3 Time series... 5 Top [100,0m]... 5 Middle [200,0m]... 5 Bottom [282,0m]... 6 Mean speed - roseplot... 7 Top [100,0m]... 7 Middle [200,0m]... 7 Bottom [282,0m]... 8 Speed histogram... 9 Top [100,0m]... 9 Middle [200,0m]... 9 Bottom [282,0m] Direction histogram Top [100,0m] Middle [200,0m] Bottom [282,0m] Direction/Speed histogram Top [100,0m] Middle [200,0m] Bottom [282,0m] Flow Top [100,0m] Middle [200,0m] Bottom [282,0m] Progressive vector Top [100,0m] Middle [200,0m] Bottom [282,0m] Sensors Pressure Tilt Temperature... 20

121 Details Instrument Head Id CNL 6064 Board Id PRP 872 Frequency Configuration File st4-ne01.cpr Start :30 End :30 Data Records 7913 Longitude 5 27,48'E Latitude 61 29,05'N Orientation DOWN Cells 50 Cell Size [m] 5 Blanking Distance [m] 1,99 Average Interval [sec] 100 Measurement Interval [sec] 900 Quality Low Pressure Treshold 0 HighTilt Threshold 30 Expected Orientation UP Amplitude Spike Treshold 70 Velocity Spike Treshold 4 SNR Treshold 3 Post processing Selected Start :00 Selected End :00 Compass Offset 0 Pressure Offset 0 Selected Records 7585 Reference Water Surface Top Depth [m] 100 Top Invalid Data 0 Middle Depth [m] 200 Middle Invalid Data 0 Bottom Depth [m] 282 Bottom Invalid Data 28

122 Statistics Top [100,0m] Mean current [m/s] 0.06 Max current [m/s] 0.50 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 7585 / 7585 Std.dev [m/s] 0.03 Significant max velocity [m/s] 0.09 Significant min velocity [m/s] 0.03 Most significant directions [ ] 195, 180, 210, 165 Most significant speeds [m/s] 0.10, 0.20, 0.30, 0.60 Most flow m³ / day at Least flow 0.60m³ / day at Neumann parameter 0.88 Residue current 0.05 m/s at 187 Zero current [%] - [HH:mm] 1.27% - 00:30 Middle [200,0m] Mean current [m/s] 0.04 Max current [m/s] 0.12 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 7585 / 7585 Std.dev [m/s] 0.02 Significant max velocity [m/s] 0.06 Significant min velocity [m/s] 0.02 Most significant directions [ ] 195, 210, 180, 225 Most significant speeds [m/s] 0.10, 0.20, 0.60, 0.70 Most flow m³ / day at Least flow 2.88m³ / day at Neumann parameter 0.82 Residue current 0.03 m/s at 192 Zero current [%] - [HH:mm] 3.41% - 01:00 Bottom [282,0m] Mean current [m/s] 0.05 Max current [m/s] 0.23 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 7557 / 7585 Std.dev [m/s] 0.03 Significant max velocity [m/s] 0.09 Significant min velocity [m/s] 0.02 Most significant directions [ ] 210, 195, 225, 240 Most significant speeds [m/s] 0.10, 0.20, 0.30, 0.70 Most flow m³ / day at Least flow 18.68m³ / day at Neumann parameter 0.68 Residue current 0.04 m/s at 209

123 Zero current [%] - [HH:mm] 3.18% - 00:45

124 Time series Top [100,0m] Middle [200,0m]

125 Bottom [282,0m]

126 Mean speed - roseplot Top [100,0m] Middle [200,0m]

127 Bottom [282,0m]

128 Speed histogram Top [100,0m] Middle [200,0m]

129 Bottom [282,0m]

130 Direction histogram Top [100,0m] Middle [200,0m]

131 Bottom [282,0m]

132 Direction/Speed histogram Top [100,0m] Middle [200,0m]

133 Bottom [282,0m]

134 Flow Top [100,0m] Middle [200,0m]

135 Bottom [282,0m]

136 Progressive vector Top [100,0m] Middle [200,0m]

137 Bottom [282,0m]

138 Sensors Pressure Tilt

139 Temperature

140 Strømmålinger Førdefjorden Stasjon 4 (øvre vannlag) 14.nov-01.feb DNV Tormod Glette

141 Content Details... 2 Instrument... 2 Configuration... 2 Quality... 2 Post processing... 2 Statistics... 3 Top [25,0m]... 3 Middle [50,0m]... 3 Bottom [75,0m]... 3 Time series... 5 Top [25,0m]... 5 Middle [50,0m]... 5 Bottom [75,0m]... 6 Mean speed - roseplot... 7 Top [25,0m]... 7 Middle [50,0m]... 7 Bottom [75,0m]... 8 Speed histogram... 9 Top [25,0m]... 9 Middle [50,0m]... 9 Bottom [75,0m] Direction histogram Top [25,0m] Middle [50,0m] Bottom [75,0m] Direction/Speed histogram Top [25,0m] Middle [50,0m] Bottom [75,0m] Flow Top [25,0m] Middle [50,0m] Bottom [75,0m] Progressive vector Top [25,0m] Middle [50,0m] Bottom [75,0m] Sensors Pressure Tilt Temperature... 20

142 Details Instrument Head Id AQP 5208 Board Id AQD 5630 Frequency Configuration File St4-up01.prf Start :30 End :45 Data Records 7914 Longitude 5 27,48'E Latitude 61 29,05'N Orientation DOWN Cells 35 Cell Size [m] 2,5 Blanking Distance [m] 1 Average Interval [sec] 60 Measurement Interval [sec] 900 Quality Low Pressure Treshold 0 HighTilt Threshold 30 Expected Orientation UP Amplitude Spike Treshold 70 Velocity Spike Treshold 4 SNR Treshold 3 Post processing Selected Start :00 Selected End :00 Compass Offset 0 Pressure Offset 0 Selected Records 7585 Reference Water Surface Top Depth [m] 25 Top Invalid Data 3523 Middle Depth [m] 50 Middle Invalid Data 33 Bottom Depth [m] 75 Bottom Invalid Data 0

143 Statistics Top [25,0m] Mean current [m/s] 0.05 Max current [m/s] 0.45 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 4062 / 7585 Std.dev [m/s] 0.03 Significant max velocity [m/s] 0.08 Significant min velocity [m/s] 0.02 Most significant directions [ ] 345, 330, 315, 360 Most significant speeds [m/s] 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow m³ / day at Neumann parameter 0.21 Residue current 0.01 m/s at 314 Zero current [%] - [HH:mm] 3.89% - 00:45 Middle [50,0m] Mean current [m/s] 0.04 Max current [m/s] 0.34 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 7552 / 7585 Std.dev [m/s] 0.03 Significant max velocity [m/s] 0.07 Significant min velocity [m/s] 0.02 Most significant directions [ ] 330, 345, 300, 315 Most significant speeds [m/s] 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 94.95m³ / day at Neumann parameter 0.11 Residue current 0.00 m/s at 320 Zero current [%] - [HH:mm] 5.30% - 00:45 Bottom [75,0m] Mean current [m/s] 0.04 Max current [m/s] 0.15 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 7585 / 7585 Std.dev [m/s] 0.02 Significant max velocity [m/s] 0.07 Significant min velocity [m/s] 0.02 Most significant directions [ ] 330, 345, 15, 315 Most significant speeds [m/s] 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 85.81m³ / day at Neumann parameter 0.10 Residue current 0.00 m/s at 359

144 Zero current [%] - [HH:mm] 5.62% - 01:00

145 Time series Top [25,0m] Middle [50,0m]

146 Bottom [75,0m]

147 Mean speed - roseplot Top [25,0m] Middle [50,0m]

148 Bottom [75,0m]

149 Speed histogram Top [25,0m] Middle [50,0m]

150 Bottom [75,0m]

151 Direction histogram Top [25,0m] Middle [50,0m]

152 Bottom [75,0m]

153 Direction/Speed histogram Top [25,0m] Middle [50,0m]

154 Bottom [75,0m]

155 Flow Top [25,0m] Middle [50,0m]

156 Bottom [75,0m]

157 Progressive vector Top [25,0m] Middle [50,0m]

158 Bottom [75,0m]

159 Sensors Pressure Tilt

160 Temperature

161 Strømmålinger Førdefjorden Stasjon 5 (nedre vannlag) 13.nov-27.jan DNV Tormod Glette

162 Content Details... 2 Instrument... 2 Configuration... 2 Quality... 2 Post processing... 2 Statistics... 3 Top [150,0m]... 3 Middle [200,0m]... 3 Bottom [270,0m]... 3 Time series... 5 Top [150,0m]... 5 Middle [200,0m]... 5 Bottom [270,0m]... 6 Mean speed - roseplot... 7 Top [150,0m]... 7 Middle [200,0m]... 7 Bottom [270,0m]... 8 Speed histogram... 9 Top [150,0m]... 9 Middle [200,0m]... 9 Bottom [270,0m] Direction histogram Top [150,0m] Middle [200,0m] Bottom [270,0m] Direction/Speed histogram Top [150,0m] Middle [200,0m] Bottom [270,0m] Flow Top [150,0m] Middle [200,0m] Bottom [270,0m] Progressive vector Top [150,0m] Middle [200,0m] Bottom [270,0m] Sensors Pressure Tilt Temperature... 20

163 Details Instrument Head Id CNL 6141 Board Id PRP 008 Frequency Configuration File St5-ne01.cpr Start :00 End :30 Data Records 3628 Longitude 5 26,23'E Latitude 61 28,54'N Orientation DOWN Cells 50 Cell Size [m] 5 Blanking Distance [m] 1,99 Average Interval [sec] 100 Measurement Interval [sec] 1800 Quality Low Pressure Treshold 0 HighTilt Threshold 30 Expected Orientation UP Amplitude Spike Treshold 70 Velocity Spike Treshold 4 SNR Treshold 3 Post processing Selected Start :00 Selected End :00 Compass Offset 0 Pressure Offset 0 Selected Records 3601 Reference Water Surface Top Depth [m] 150 Top Invalid Data 0 Middle Depth [m] 200 Middle Invalid Data 0 Bottom Depth [m] 270 Bottom Invalid Data 1361

164 Statistics Top [150,0m] Mean current [m/s] 0.05 Max current [m/s] 0.16 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 3601 / 3601 Std.dev [m/s] 0.02 Significant max velocity [m/s] 0.07 Significant min velocity [m/s] 0.02 Most significant directions [ ] 210, 240, 135, 225 Most significant speeds [m/s] 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 74.47m³ / day at Neumann parameter 0.20 Residue current 0.01 m/s at 158 Zero current [%] - [HH:mm] 2.50% - 01:00 Middle [200,0m] Mean current [m/s] 0.04 Max current [m/s] 0.13 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 3601 / 3601 Std.dev [m/s] 0.02 Significant max velocity [m/s] 0.07 Significant min velocity [m/s] 0.02 Most significant directions [ ] 180, 195, 210, 150 Most significant speeds [m/s] 0.05, 0.10, 0.15, 0.40 Most flow m³ / day at Least flow 88.81m³ / day at Neumann parameter 0.20 Residue current 0.01 m/s at 176 Zero current [%] - [HH:mm] 3.19% - 01:00 Bottom [270,0m] Mean current [m/s] 0.06 Max current [m/s] 0.20 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 2240 / 3601 Std.dev [m/s] 0.03 Significant max velocity [m/s] 0.10 Significant min velocity [m/s] 0.03 Most significant directions [ ] 195, 210, 225, 165 Most significant speeds [m/s] 0.10, 0.05, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow m³ / day at Neumann parameter 0.12 Residue current 0.01 m/s at 161

165 Zero current [%] - [HH:mm] 2.32% - 01:00

166 Time series Top [150,0m] Middle [200,0m]

167 Bottom [270,0m]

168 Mean speed - roseplot Top [150,0m] Middle [200,0m]

169 Bottom [270,0m]

170 Speed histogram Top [150,0m] Middle [200,0m]

171 Bottom [270,0m]

172 Direction histogram Top [150,0m] Middle [200,0m]

173 Bottom [270,0m]

174 Direction/Speed histogram Top [150,0m] Middle [200,0m]

175 Bottom [270,0m]

176 Flow Top [150,0m] Middle [200,0m]

177 Bottom [270,0m]

178 Progressive vector Top [150,0m] Middle [200,0m]

179 Bottom [270,0m]

180 Sensors Pressure Tilt

181 Temperature

182 Strømmålinger Førdefjorden Stasjon 5 (øvre vannlag) 13.nov-01.feb DNV Tormod Glette

183 Content Details... 2 Instrument... 2 Configuration... 2 Quality... 2 Post processing... 2 Statistics... 3 Top [40,0m]... 3 Middle [60,0m]... 3 Bottom [75,0m]... 3 Time series... 5 Top [40,0m]... 5 Middle [60,0m]... 5 Bottom [75,0m]... 6 Mean speed - roseplot... 7 Top [40,0m]... 7 Middle [60,0m]... 7 Bottom [75,0m]... 8 Speed histogram... 9 Top [40,0m]... 9 Middle [60,0m]... 9 Bottom [75,0m] Direction histogram Top [40,0m] Middle [60,0m] Bottom [75,0m] Direction/Speed histogram Top [40,0m] Middle [60,0m] Bottom [75,0m] Flow Top [40,0m] Middle [60,0m] Bottom [75,0m] Progressive vector Top [40,0m] Middle [60,0m] Bottom [75,0m] Sensors Pressure Tilt Temperature... 20

184 Details Instrument Head Id AQP 3084 Board Id AQD 5174 Frequency Configuration File st5-up01.prf Start :00 End :00 Data Records 7981 Longitude 5 26,23'E Latitude 61 28,54'N Orientation DOWN Cells 35 Cell Size [m] 2,5 Blanking Distance [m] 1 Average Interval [sec] 60 Measurement Interval [sec] 900 Quality Low Pressure Treshold 0 HighTilt Threshold 30 Expected Orientation UP Amplitude Spike Treshold 70 Velocity Spike Treshold 4 SNR Treshold 3 Post processing Selected Start :00 Selected End :00 Compass Offset 0 Pressure Offset 0 Selected Records 7681 Reference Water Surface Top Depth [m] 40 Top Invalid Data 1954 Middle Depth [m] 60 Middle Invalid Data 8 Bottom Depth [m] 75 Bottom Invalid Data 0

185 Statistics Top [40,0m] Mean current [m/s] 0.07 Max current [m/s] 0.30 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 5727 / 7681 Std.dev [m/s] 0.04 Significant max velocity [m/s] 0.12 Significant min velocity [m/s] 0.03 Most significant directions [ ] 135, 150, 120, 165 Most significant speeds [m/s] 0.10, 0.05, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 68.97m³ / day at Neumann parameter 0.41 Residue current 0.03 m/s at 147 Zero current [%] - [HH:mm] 2.17% - 00:30 Middle [60,0m] Mean current [m/s] 0.05 Max current [m/s] 0.29 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 7673 / 7681 Std.dev [m/s] 0.03 Significant max velocity [m/s] 0.08 Significant min velocity [m/s] 0.02 Most significant directions [ ] 120, 105, 135, 150 Most significant speeds [m/s] 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 86.06m³ / day at 0-15 Neumann parameter 0.23 Residue current 0.01 m/s at 137 Zero current [%] - [HH:mm] 3.92% - 00:45 Bottom [75,0m] Mean current [m/s] 0.04 Max current [m/s] 0.22 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 7681 / 7681 Std.dev [m/s] 0.03 Significant max velocity [m/s] 0.07 Significant min velocity [m/s] 0.02 Most significant directions [ ] 120, 105, 90, 135 Most significant speeds [m/s] 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 82.68m³ / day at Neumann parameter 0.18 Residue current 0.01 m/s at 100

186 Zero current [%] - [HH:mm] 5.00% - 00:45

187 Time series Top [40,0m] Middle [60,0m]

188 Bottom [75,0m]

189 Mean speed - roseplot Top [40,0m] Middle [60,0m]

190 Bottom [75,0m]

191 Speed histogram Top [40,0m] Middle [60,0m]

192 Bottom [75,0m]

193 Direction histogram Top [40,0m] Middle [60,0m]

194 Bottom [75,0m]

195 Direction/Speed histogram Top [40,0m] Middle [60,0m]

196 Bottom [75,0m]

197 Flow Top [40,0m] Middle [60,0m]

198 Bottom [75,0m]

199 Progressive vector Top [40,0m] Middle [60,0m]

200 Bottom [75,0m]

201 Sensors Pressure Tilt

202 Temperature

203 Strømmålinger Førdefjorden Stasjon 6, 13.nov-01.feb DNV Tormod Glette

204 Content Summary... 2 Details... 3 Instrument... 3 Configuration... 3 Quality... 3 Post processing... 3 Statistics... 4 Top [10,0m]... 4 Middle [25,0m]... 4 Bottom [52,0m]... 4 Time series... 6 Top [10,0m]... 6 Middle [25,0m]... 6 Bottom [52,0m]... 7 Mean speed - roseplot... 8 Top [10,0m]... 8 Middle [25,0m]... 8 Bottom [52,0m]... 9 Speed histogram Top [10,0m] Middle [25,0m] Bottom [52,0m] Direction histogram Top [10,0m] Middle [25,0m] Bottom [52,0m] Direction/Speed histogram Top [10,0m] Middle [25,0m] Bottom [52,0m] Flow Top [10,0m] Middle [25,0m] Bottom [52,0m] Progressive vector Top [10,0m] Middle [25,0m] Bottom [52,0m] Sensors Pressure Tilt Temperature... 21

205 Summary

206 Details Instrument Head Id AQP 6460 Board Id AQD11484 Frequency Configuration File st6-ne01.prf Start :00 End :45 Data Records 8084 Longitude 5 26,19'E Latitude 61 27,80'N Orientation DOWN Cells 35 Cell Size [m] 2 Blanking Distance [m] 1,98 Average Interval [sec] 60 Measurement Interval [sec] 900 Quality Low Pressure Treshold 0 HighTilt Threshold 30 Expected Orientation UP Amplitude Spike Treshold 70 Velocity Spike Treshold 4 SNR Treshold 3 Post processing Selected Start :00 Selected End :00 Compass Offset 0 Pressure Offset 0 Selected Records 7681 Reference Water Surface Top Depth [m] 10 Top Invalid Data 930 Middle Depth [m] 25 Middle Invalid Data 3 Bottom Depth [m] 52 Bottom Invalid Data 239

207 Statistics Top [10,0m] Mean current [m/s] 0.10 Max current [m/s] 0.44 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 6751 / 7681 Std.dev [m/s] 0.06 Significant max velocity [m/s] 0.17 Significant min velocity [m/s] 0.04 Most significant directions [ ] 195, 180, 165, 150 Most significant speeds [m/s] 0.10, 0.20, 0.30, 0.40 Most flow m³ / day at Least flow m³ / day at Neumann parameter 0.10 Residue current 0.01 m/s at 180 Zero current [%] - [HH:mm] 0.80% - 00:30 Middle [25,0m] Mean current [m/s] 0.09 Max current [m/s] 0.42 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 7678 / 7681 Std.dev [m/s] 0.06 Significant max velocity [m/s] 0.16 Significant min velocity [m/s] 0.04 Most significant directions [ ] 165, 180, 195, 150 Most significant speeds [m/s] 0.10, 0.20, 0.30, 0.40 Most flow m³ / day at Least flow m³ / day at Neumann parameter 0.30 Residue current 0.03 m/s at 160 Zero current [%] - [HH:mm] 1.25% - 00:30 Bottom [52,0m] Mean current [m/s] 0.16 Max current [m/s] 0.50 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 7442 / 7681 Std.dev [m/s] 0.08 Significant max velocity [m/s] 0.26 Significant min velocity [m/s] 0.07 Most significant directions [ ] 165, 150, 180, 135 Most significant speeds [m/s] 0.20, 0.10, 0.30, 0.40 Most flow m³ / day at Least flow m³ / day at Neumann parameter 0.40 Residue current 0.06 m/s at 164

208 Zero current [%] - [HH:mm] 0.32% - 00:15

209 Time series Top [10,0m] Middle [25,0m]

210 Bottom [52,0m]

211 Mean speed - roseplot Top [10,0m] Middle [25,0m]

212 Bottom [52,0m]

213 Speed histogram Top [10,0m] Middle [25,0m]

214 Bottom [52,0m]

215 Direction histogram Top [10,0m] Middle [25,0m]

216 Bottom [52,0m]

217 Direction/Speed histogram Top [10,0m] Middle [25,0m]

218 Bottom [52,0m]

219 Flow Top [10,0m] Middle [25,0m]

220 Bottom [52,0m]

221 Progressive vector Top [10,0m] Middle [25,0m]

222 Bottom [52,0m]

223 Sensors Pressure Tilt

224 Temperature

225 Det Norske Veritas: Det Norske Veritas (DNV) er en ledende, uavhengig leverandør av tjenester for risikostyring, med global virksomhet gjennom et nettverk av 300 kontorer i 100 ulike land. DNVs formål er å arbeide for sikring av liv, verdier og miljø. DNV bistår sine kunder med risikostyring gjennom tre typer tjenester: klassifisering, sertifisering og konsulentvirksomhet. Siden etableringen som en uavhengig stiftelse i 1864 har DNV blitt en internasjonalt anerkjent leverandør av ledelsestjenester og tekniske konsulent- og rådgivningstjenester, og er et av verdens ledende klassifiseringsselskaper. Dette innebærer kontinuerlig utvikling av ny tilnærming til helse-, miljø- og sikkerhetsledelse, slik at bedrifter kan fungere effektivt under alle forhold. Global impact for a safe and sustainable future: Besøk vår internettside for mer informasjon:

Vedlegg 1-Strøm og hydrografimålinger

Vedlegg 1-Strøm og hydrografimålinger Vedlegg 1-Strøm og hydrografimålinger Nordic Rutile AS Rapport Nr.: 2014-1244, Rev A Dokument Nr.: 18BHORT-1 Dato: 2014-09-29 Innholdsfortegnelse, Vedlegg 1 1 MÅLEPROGRAM FOR STRØM OG HYDROGRAFI... 1 1.1

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden. Nordic Mining ASA

DET NORSKE VERITAS. Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden. Nordic Mining ASA DET NORSKE VERITAS Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden DNVs referanse: 1-5HO2U3-TNRNO615-1 Rev.03, 13.05.2013 DET NORSKE VERITAS TM Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Klipen i Leirfjord kommune Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen are@havforsk.com, 90856043 Informasjon om anlegg

Detaljer

Historikk. 2 av 11. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1.0 2014-08-05 Rapportering. PROSJEKTNOTATNR Prosjektnotatnummer VERSJON 1.0 PROSJEKTNR 102008412

Historikk. 2 av 11. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1.0 2014-08-05 Rapportering. PROSJEKTNOTATNR Prosjektnotatnummer VERSJON 1.0 PROSJEKTNR 102008412 Historikk DATO SBESKRIVELSE 2014-08-05 Rapportering 2 av 11 Innholdsfortegnelse 1 Strømmålinger... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Hensikt... 4 1.3 Instrumentering... 4 1.4 Konfigurering... 4 1.5 Kvalitetssikring...

Detaljer

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Vannområde Rødøy-Lurøy v. Prosjektleder /marinbiolog Tone Vassdal INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 MATERIALE OG METODER... 5 3 RESULTAT OG DISKUSJON...

Detaljer

Notat. Innledning DNV. Nussir, att: Øystein Rushfeldt

Notat. Innledning DNV. Nussir, att: Øystein Rushfeldt Akvaplan-niva AS Tromsø-kontoret (svaradresse) Rådgivning og forskning Framsenteret innen miljø og akvakultur 9296 Tromsø Org.nr: NO 937 375 158 MVA Tlf: 77 75 03 00 Skrevet av: Ole Anders Nøst www.akvaplan.niva.no

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seterneset, Molde kommune Dato: Oktober og desember og januar Omsøkt/disponert av: SalMar Organic AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Ulvan, Hitra kommune Dato: April 13 Omsøkt/disponert av: Marine Harvest Norway AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 76 Sistranda 7 44 93

Detaljer

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Neptun settefisk AS Lokalitet: Survika Namsos kommune Divaa. Twor I. 3D 1133 S1. Dffin Sed14 230 a3333 I c5< 11 11.31 P33. 1437:13 1 Denler

Detaljer

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Månedsrapport desember 2007

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Månedsrapport desember 2007 Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Månedsrapport desember 2007 20051785-43 6. mai 2008 Prosjekt Prosjekt: Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Rapportnummer: 20051785-43

Detaljer

Oppdrag i tilknytning til reguleringsplan for gruvedrift ved Nussir i Kvalsund kommune - svar fra Miljødirektoratet

Oppdrag i tilknytning til reguleringsplan for gruvedrift ved Nussir i Kvalsund kommune - svar fra Miljødirektoratet Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Trondheim, 26.09.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1878 Saksbehandler: Ine Cecilie Mork Olsen Oppdrag i tilknytning

Detaljer

Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora kommune, 30.11.2012-04.01.2013.

Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora kommune, 30.11.2012-04.01.2013. R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G Fjord-Lab AS www.fjordlab.no Postadr.: Pb. 7, 671 Måløy Epost: post@fjordlab.no Telefon: 57 85 8 9 Mobil: 975 65 54 Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora

Detaljer

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET. Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET. Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N Strømrapport Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET Iht. NS9415:2009 For Engesund Fiskeoppdrett AS Kontaktpersoner: Svein Eivind Gilje Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N 05.17.921Ø

Detaljer

TEKNISK RAPPORT VALDEMARSVIK KOMMUN RAPPORT NR. 2003-1121 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG

TEKNISK RAPPORT VALDEMARSVIK KOMMUN RAPPORT NR. 2003-1121 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG VALDEMARSVIK KOMMUN HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG VANN I VALDEMARSVIKEN RAPPORT NR. 23-1121 REVISJON NR. 1 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 23-12-5 CONNO651748

Detaljer

LOKALITETSRAPPORT LEIRVIK NORD REGNR. 30857

LOKALITETSRAPPORT LEIRVIK NORD REGNR. 30857 Side 1 av 42 LOKALITETSRAPPORT LEIRVIK NORD REGNR. 30857 I henhold til NS9415:2009 For Gildeskål Forskningsstasjon Rapport nr: LR-050614-1-ARS Godkj: 060614 1 Lokalitetsrapport iht Prosedyre for lokalitetsundersøkelse

Detaljer

LOKALITETSRAPPORT UFØRO REGNR. 13562

LOKALITETSRAPPORT UFØRO REGNR. 13562 Side 1 av 41 LOKALITETSRAPPORT UFØRO REGNR. 13562 I henhold til NS9415:2009 For Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS Rapport nr: LR-100913-1-AH Godkj: 180913 1 Lokalitetsrapport iht Prosedyre for lokalitetsundersøkelse

Detaljer

FYSISKE FORHOLD UTENFOR KYSTEN AV NORDNORGE

FYSISKE FORHOLD UTENFOR KYSTEN AV NORDNORGE KAPITTEL 7 4 FYSISKE FORHOLD UTENFOR KYSTEN AV NORDNORGE Bjørn Ådlandsvik og Marek Ostrowski Prosesser på havbunnen avhenger av de fysiske forholdene i havet. Strøm styrer sedimentasjonsforhold og bidrar

Detaljer

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Dypvannsdeponi ved Malmøykalven Sluttrapport del 1: Miljøkvalitet

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Dypvannsdeponi ved Malmøykalven Sluttrapport del 1: Miljøkvalitet Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Dypvannsdeponi ved Malmøykalven Sluttrapport del 1: Miljøkvalitet 20051785-65 25. september 2009 Prosjekt Prosjekt: Overvåking av forurensning ved

Detaljer

Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01

Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01 Konsekvenser for det marine miljøet i Repparfjorden ved etablering av sjøeller landdeponi for gruveavgang fra Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune, Finnmark Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01 Forside:

Detaljer

Rapport Uavhengig revisjon av Secora AS og Oslo HAV prosjektet. Rapport til Secora AS Rapport no.: 2007-1626 Rev 1.1, 17 desember 2007

Rapport Uavhengig revisjon av Secora AS og Oslo HAV prosjektet. Rapport til Secora AS Rapport no.: 2007-1626 Rev 1.1, 17 desember 2007 Rapport Uavhengig revisjon av Secora AS og Oslo HAV prosjektet Rapport til Rapport no.: 2007-1626 Rev 1.1, 17 desember 2007. Uavhengig revisjon av og Oslo HAV prosjektet 2007-1626 rev 1.1, Side 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vurderinger av strømforhold

Vurderinger av strømforhold Trondheim havn Vurderinger av strømforhold Grønøra vest - Orkanger 2014-03-24 Oppdragsnr.: 5141107 Dagens situasjon - Lavvann Saltvann Ferskvann Oppdragsnr.: 5141107 J02 2014-03-24 Endelig versjon Bård

Detaljer

Sandefjord Kommune. SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering

Sandefjord Kommune. SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering Sandefjord Kommune Report No.: 2014-1338, Rev. 01 Document No.: 18E5BUW-4 Date: 2014-12-18 Innholdsfortegnelse 1 OPPSUMMERING...

Detaljer

VURDERING AV BEHOV FOR KONSEKVENSUTREDNING I FORHOLD TIL NASJONAL LAKSEFJORD I NORDREISA

VURDERING AV BEHOV FOR KONSEKVENSUTREDNING I FORHOLD TIL NASJONAL LAKSEFJORD I NORDREISA NOTAT Oppdrag: Marine Harvest Norway ASA SØKNAD OM KONSESJON SANDØRA Tema: Dato: 02.09.2014 VURDERING AV BEHOV FOR KONSEKVENSUTREDNING I FORHOLD TIL NASJONAL LAKSEFJORD I NORDREISA Til: Fra: Nord Troms

Detaljer

Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2

Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2 SINTEF FISKERI OG HAVBRUK Øyvind Knutsen November 2010 Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2 Forenklede måter å finne strømprognoser for en

Detaljer

Overvåking av Indre Oslofjord i 2013

Overvåking av Indre Oslofjord i 2013 RAPPORT L.NR. 6697-2014 Overvåking av Indre Oslofjord i 2013 Foto: Jan Magnusson, NIVA. 1 Forord Rapporten gir en kort oversikt over resultatene fra overvåkingen foretatt for Fagrådet for vann- og avløpsteknisk

Detaljer

B-Undersøkelse. «0-prøve» Tilstand 1. Rapportdato 11.12.14. Dato for feltarbeid 25.11.14. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda bjorn@havbrukstjenesten.

B-Undersøkelse. «0-prøve» Tilstand 1. Rapportdato 11.12.14. Dato for feltarbeid 25.11.14. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda bjorn@havbrukstjenesten. B-Undersøkelse Lokalitet Tilstand 1 Sandøya «0-prøve» Rapportdato 11.12.14 Dato for feltarbeid 25.11.14 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Aquagen Steigen AS Bjørn Erik Bye Havbrukstjenesten 7260 Sistranda

Detaljer

TR A6903 - Åpen. Rapport. Måling og rapportering av spenningskvalitet. Forfatter Helge Seljeseth. SINTEF Energi AS Elkraftsystemer 2011-09-15

TR A6903 - Åpen. Rapport. Måling og rapportering av spenningskvalitet. Forfatter Helge Seljeseth. SINTEF Energi AS Elkraftsystemer 2011-09-15 - Åpen Rapport Måling og rapportering av spenningskvalitet Forfatter Helge Seljeseth SINTEF Energi AS Elkraftsystemer 2011-09-15 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET - MÅLSETTING... 7

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Oppsummering... 3 Krefter på anlegg... 4 Årsakssammenheng ved rømmingene... 5 Svakheter i dagens anlegg...

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Oppsummering... 3 Krefter på anlegg... 4 Årsakssammenheng ved rømmingene... 5 Svakheter i dagens anlegg... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn...3 2 Oppsummering...3 3 Krefter på anlegg...4 4 Årsakssammenheng ved rømmingene...5 4.1 Oppsummering av medvirkende årsak til rømmingene...5 4.2 Vurdering av faktorer

Detaljer

AkvaVis dynamisk GIS-verktøy for lokalisering av oppdrettsanlegg for nye oppdrettsarter Miljøkrav for nye oppdrettsarter og laks

AkvaVis dynamisk GIS-verktøy for lokalisering av oppdrettsanlegg for nye oppdrettsarter Miljøkrav for nye oppdrettsarter og laks nr.10/2008 FISKEN OG HAVET AkvaVis dynamisk GIS-verktøy for lokalisering av oppdrettsanlegg for nye oppdrettsarter Miljøkrav for nye oppdrettsarter og laks Arne Ervik, Ann-Lisbeth Agnalt, Lars Asplin,

Detaljer

Rapport nr.:2001.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Borehullsinspeksjon. En utprøving og sammenligning av Optisk og Akustisk Televiewer.

Rapport nr.:2001.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Borehullsinspeksjon. En utprøving og sammenligning av Optisk og Akustisk Televiewer. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.:2001.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Borehullsinspeksjon. En utprøving og sammenligning

Detaljer