Kristiansund kommune. Strømmålinger. Rensvik og Nerdalen. Sommer 2012 og vinter Oppdragsnr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kristiansund kommune. Strømmålinger. Rensvik og Nerdalen. Sommer 2012 og vinter Oppdragsnr.:"

Transkript

1 Kristiansund kommune Strømmålinger Rensvik og Nerdalen Sommer 2012 og vinter Oppdragsnr.:

2 Strømmålinger Rensvik og Nerdalen Oppdragsnr.: Dokument nr.: 03 Revisjon: J03 J Endelig versjon Pebec Grs Grs B For tilbakemeldinger fra oppdragsgiver Pebec Grs Grs A For intern kontroll Pebec Grs Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Pb. 110, NO-3191 Horten Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Side 2 av 26

3 Strømmålinger Rensvik og Nerdalen Oppdragsnr.: Dokument nr.: 03 Revisjon: J03 Innhold 1 Bakgrunn Tidligere undersøkelser Klassifisering 5 2 Metode Databehandling og grafisk fremstilling 9 3 Resultater Rensvik Sommer Vinter Årstidsvariasjon Nerdalen Sommer Vinter Årstidsvariasjon 23 4 Vurderinger og konklusjon Rensvik Nerdalen 24 5 Referanser 25 6 Vedlegg Side 3 av 26

4 Strømmålinger Rensvik og Nerdalen Oppdragsnr.: Dokument nr.: 03 Revisjon: J03 Sammendrag Det er gjennomført strømmålinger ved Rensvik i Omsundet og ved Nerdalen i Freifjorden i en sommerperiode i 2012 og en vinterperiode i Målingene er utført ved bruk av en doppler strømmåler. Ved Rensvik er det målt gjennomsnittlig strømhastighet fra 3-8 cm/s. Det tilsvarer tilstandsklasse I-III etter klassifiseringssystemet fra Rådgivende Biologer AS. Strømretning og vanntransport viser at avløpsvann fra utslippet kan transporteres inn mot land og innover i sundet. Ved Nerdalen er det målt gjennomsnittlig strømhastighet fra 4-7 cm/s. Det tilsvarer tilstandsklasse I-III etter klassifiseringssystemet fra Rådgivende Biologer AS. Basert på strømmålingene anbefales det å legge et eventuelt utslippspunkt ved Nerdalen på minimum 60 m dyp for å transportere avløpsvannet østover og fortynne det mest mulig før det eventuelt transporteres inn i Omsundet med strømmer lenger opp i vannsøylen Side 4 av 26

5 Strømmålinger Rensvik og Nerdalen Oppdragsnr.: Dokument nr.: 03 Revisjon: J03 1 Bakgrunn Kristiansund kommune planlegger nytt avløpsanlegg og utslippsledning ved Nerdalen på Freiøya. I den anledning ønskes det å samle informasjon om strømninger i området. Strømningsundersøkelser er også gjennomført ved utslippet Rensvik i Omsundet. 1.1 TIDLIGERE UNDERSØKELSER Det er tidligere gjort undersøkelser av strømforholdene lenger øst i Omsundet. Strømmålinger og enkel resipientvurdering av Omsundet i Kristiansund kommune (Johnsen og Brekk 2009). I tillegg er det gjort undersøkelser av strømforholdene i andre områder rundt Kristiansund (Bremsnesfjorden, Dunkersundet og Havnebassenget). Miljøundersøkelser i Sjøområdene. Beskrivelse av resipientene, avløpsdisponering og miljøtilstand 2005 (Johnsen og Tveranger 2005) 1.2 KLASSIFISERING Rådgivende Biologer AS har utarbeidet et klassifiseringssystem for overflatestrøm, vannutskiftingsstrøm, spredningsstrøm og bunnstrøm (Johnsen og Tveranger, 2005 og Johnsen og Brekke, 2009). Klassifiseringen er basert på parameterne gjennomsnittlig strømhastighet, retningsstabilitet og innslag av strømstille perioder. Målinger med strømmåler av typen «Gytre» (modell SD-6000) på en rekke lokaliteter på Vestlandet er grunnlaget for klassifiseringen. Klassifiseringssystemet er laget for å beskrive kvaliteten i forhold til anleggsdrift i sjø. Neumann parameteren er et mål på strømmens stabilitet. Et progressivt vektorplott representerer bevegelsen til et vannmolekyl som er i strømmålerens posisjon ved målestart. Det tegnes en strek som følge av strømmens hastighet og retning. Når målingene avsluttes fås et start- og stoppunkt for vannmolekylet. Hastighet og retning for å bevege seg direkte fra start til stopp i løpet av måleperioden kalles reststrøm. Avstanden mellom start og stopp delt på den totale avstanden vannpartikkelen har beveget seg i perioden er Neumann parameteren. Neumann parameteren vil alltid være mellom 0 og 1, og høye verdier viser at strømmen er stabil i retning. Inndelingen i tilstandsklasser er gitt i Tabell Side 5 av 26

6 Strømmålinger Rensvik og Nerdalen Oppdragsnr.: Dokument nr.: 03 Revisjon: J03 Tabell 1: Klassifisering av strømhastighet (Johnsen og Brekke, 2009). Tilstandsklasse I II III IV V Gjennomsnittlig Middels Svært sterk Sterk strømhastighet sterk Svak Svært svak Overflatestrøm (cm/s) >10 6,6-10 4,1-6,5 2,0-4,0 <2 Vannutskiftingsstrøm (cm/s) >7 4,6-7 2,6-4,5 1,8-2,5 <1,8 Spredningsstrøm (cm/s) >4 2,8-4 2,1-2,7 1,4-2,0 <1,4 Bunnstrøm (cm/s) >3 2,6-3 1,9-2,5 1,3-1,8 <1,3 Tilstandsklasse I II III IV V Andel strømstille Svært lite Lite Middels Høy Svært høy Overflatestrøm (%) < >40 Vannutskiftingsstrøm (%) < >50 Spredningsstrøm (%) < >80 Bunnstrøm (%) < >90 Tilstandsklasse I II III IV V Retningsstabilitet Middels Svært lite Svært stabil Stabil Lite stabil stabil stabil Alle dyp (Neumann parameter) >0,7 0,4-0,7 0,2-0,4 0,1-0,2 <0,1 Klassifiseringssystemet utviklet av Rådgivende Biologer AS betegner perioder på over 2,5 timer med strømhastighet 0-2 cm/s som strømstille perioder. I oppdrettsnæringen og andre sammenhenger er det vanlig å betegne strøm <1 cm/s som nullstrøm (Guneriussen, 2009 og Evenset et al., 2005) Side 6 av 26

7 Strømmålinger Rensvik og Nerdalen Oppdragsnr.: Dokument nr.: 03 Revisjon: J03 2 Metode Det er gjennomført strømningsmålinger på to stasjoner i Kristiansund ved sommer og vinterbetingelser. Strømmåleren ved Rensvik ble plassert i nærheten av utslippspunktet RA 12 Rensvik. Ved Nerdalen ble strømmåleren satt ut ved planlagt utslippspunkt for det nye avløpsrenseanlegget. Prøvepunktene for strømningsmålingene er vist i Figur 1. Koordinater og tidsperioder for målingene er gitt i Tabell 2. Figur 1: Plassering av strømmålere. Tabell 2: Posisjon (WGS 84, Lat/Lon hddd mm.mmm') og måleperiode for strømningsmålinger. Stasjon Posisjon Måleperiode Rensvik N E Nerdalen N E Side 7 av 26

8 Strømmålinger Rensvik og Nerdalen Oppdragsnr.: Dokument nr.: 03 Revisjon: J03 Målingene er utført med en Aquadopp current profiler 400 khz levert av Nortek AS. Instrumentet sender ut tre stråler med bølger med lang bølgelengde og benytter seg av dopplereffekten til å måle strømningshastighet og retning i hele vannsøylen. Spesifikasjoner for instrumentet er gitt i Tabell 3. Tabell 3: Instrumentspesifikasjoner (Nortek AS, 2008). Parameter Måleområde Nøyaktighet Oppløsning Kommentar Hastighet ±10 m/s 1 % av målt verdi ± 0,5 cm/s Usikkerhet avhenger av oppsettet Temperatur -4 C- +40 C 0,1 C 0,01 C 10 min responstid Kompass ,1 Maksimal tilt 20 Trykk m 0,25 % 0,005 % Instrumentet ble satt opp for å gjøre målinger med minst mulig usikkerhet og god dybdeoppløsning (antall og størrelse på måleceller). Oppsettet for instrumentet ved hver enkelt utsetting er gitt sammen med resultatene i vedlegg 1-4. Det ble benyttet en bunnramme av syrefast stål og betongelementer som ekstra vekt. Kompasset i instrumentet ble kalibrert før instrumentet ble plassert ut. Instrumentet ble plassert ut fra båt, og tauet ble trukket vekk fra instrumentet med et ekstra lodd og blåse ved overflaten for å finne tilbake og for å få opp instrumentet igjen. Konseptet for utsettelsen er vist i Figur 2 Figur 2: Prinsipp for utsetting av instrument med bunnramme (Nortek AS, 2012) Side 8 av 26

9 Strømmålinger Rensvik og Nerdalen Oppdragsnr.: Dokument nr.: 03 Revisjon: J03 På grunn av problemer med for skrå plassering av instrumentet ved Nerdalen i juli-august, ble det ved utsettelsen i januar benyttet en in-line frame (Figur 3). To trålekuler på 9 kg hver ble benyttet som oppdrift og plassert ca. 10 m over instrumentet. Figur 3: Prinsipp for utsetting av instrument med in-line frame (Nortek AS, 2012). 2.1 DATABEHANDLING OG GRAFISK FREMSTILLING Strømmålingsdata er behandlet ved bruk av programmet SeaReport utviklet av Nortek AS. Programmet gjør kvalitetssikring av data og produserer grafer, strømroser på kart og statistiske data. Strømstille perioder rapportert av programmet er perioder med strøm <1 cm/s Side 9 av 26

10 Strømmålinger Rensvik og Nerdalen Oppdragsnr.: Dokument nr.: 03 Revisjon: J03 3 Resultater 3.1 RENSVIK Sommer Det er hentet ut strømdata 3, 13 og 23 m fra instrumentets hode. Instrumentets hode er plassert ca. 1 m over sjøbunnen og avstanden fra instrumentets hode til overflaten varierer med tidevannet fra ca. 29,5 til 32 m. Data er derfor hentet ut ca. 8, 18 og 28 m fra overflaten. Utvalgte resultater fra strømmålinger i Rensvik sommerstid er gitt i Tabell 4 og Figur 4 - Figur 8. Resten av resultatene er gitt i vedlegg 1. Alle avstander er gitt i forhold til instrumentets hode. Tabell 4: Statistiske data strømmåling i Rensvik sommerstid. Avstander fra instrumentets hode. Parameter Topp (23m) Midt (13m) Bunn (3m) Gjennomsnittlig strøm (m/s) 0,05 0,03 0,03 Maksimum strøm (m/s) 0,26 0,15 0,17 Minimum strøm (m/s) 0,00 0,00 0,00 Standardavvik (m/s) 0,03 0,02 0,02 Mest signifikante retninger ( ) Største flow 270, 285, 255, ,83m³ / dag ved , 255, 285, ,27m³ / dag ved Neumannparameter 0,47 0,26 0,26 Reststrøm 0,02 m/s ved 266 0,01 m/s ved , 210, 240, ,31m³ / dag ved ,01 m/s ved Side 10 av 26

11 Strømmålinger Rensvik og Nerdalen Oppdragsnr.: Dokument nr.: 03 Revisjon: J03 Figur 4: Strømhastighet (m/s) med retning, overflate (23 m). Venstre: gjennomsnitt. Høyre: maks. Figur 5: Strømhastighet (m/s) med retning, midt (13 m). Venstre: gjennomsnitt. Høyre: maks. Figur 6: Strømhastighet (m/s) med retning, bunn (3 m). Venstre: gjennomsnitt. Høyre: maks Side 11 av 26

12 Strømmålinger Rensvik og Nerdalen Oppdragsnr.: Dokument nr.: 03 Revisjon: J03 Figur 7: Vannstrøm per dag ([m 3 /m 2 ]/dag), overflate (23 m). Figur 8: Vannstrøm per dag ([m3/m2]/dag), venstre: midt (13 m), høyre: bunn (3 m). Figur 4 Figur 6 viser at gjennomsnittlig strømhastighet er litt høyere nær overflaten enn midt i og ved bunnen. Ved overflaten er det høyest gjennomsnittlig hastighet i nordøst og sørvestlig retning (langs land). I de andre dypene varierer hastigheten mindre med retning. Maksimal strømhastighet varierer noe mer i hastighet og med retning. Maksimal hastighet er størst nær overflaten. Strømhastighetene sammenlignes med klassifiseringssystemet fra Rådgivende Biologer AS. Gjennomsnittlig strømhastighet nærmest overflaten (ca. 8 m dyp) er i tilstandsklasse III «middels sterk» som overflatestrøm. Gjennomsnittlig strømhastighet i midten (ca. 18 m dyp) er i tilstandsklasse III «middels sterk» hvis vurdert som vannutskiftingsstrøm og i tilstandsklasse II «sterk» hvis vurdert som spredningsstrøm. Gjennomsnittlig strømhastighet ca. 4 m over bunn er i tilstandsklasse II «sterk» hvis vurdert som bunnstrøm. Neumannparameteren er i tilstandsklasse II «stabil» ved overflaten og i tilstandsklasse III «middels stabil» midt i vannsøylen og nær bunnen. Vannstrømsrosene (Figur 7 og Figur 8) viser at vann transporteres inn i sundet mot vest midt i vannsøylen og i overflaten. Ved bunnen er transporten mer inn mot kysten i sørvestlig retning. Data fra trykksensoren (vedlegg 1) viser at tidevannsforskjellen varierer fra over 2 m til under 1 m i perioden Side 12 av 26

13 Strømmålinger Rensvik og Nerdalen Oppdragsnr.: Dokument nr.: 03 Revisjon: J Vinter Det er hentet ut strømdata 3,5, 8,5 og 13,5 m fra instrumentets hode. Instrumentets hode er plassert ca. 2-3 m over sjøbunnen og avstanden fra instrumentets hode til overflaten varierer med tidevannet fra ca. 17,5 til 19,5 m. Data er derfor hentet ut ca. 5, 10 og 15 m fra overflaten. Strømmåleren har stått noe grunnere i vinterperioden enn sommerperioden. Dette skyldes en kombinasjon av økt avstand fra bunn til instrumentets hode ved bruk av in-line frame istedenfor bunnrammen og en liten endring i posisjon til grunnere vann. Strømhastighet for topp, midt og bunn kan derfor ikke sammenlignes direkte. Utvalgte resultater fra strømmålinger i Rensvik vinterstid er gitt i Tabell 5 og Figur 9 - Figur 13. Resten av resultatene er gitt i vedlegg 2. Alle avstander er gitt i forhold til instrumentets hode. Tabell 5: Statistiske data strømmåling i Rensvik vinterstid. Avstander i forhold til instrumentet. Parameter Topp (13,5m) Midt (8,5m) Bunn (3,5m) Gjennomsnittlig strøm (m/s) 0,06 0,08 0,05 Maksimum strøm (m/s) 0,56 0,54 0,17 Minimum strøm (m/s) 0,00 0,00 0,00 Standardavvik (m/s) 0,04 0,06 0,03 Mest signifikante retninger ( ) Største flow 225, 240, 210, ,92m³ / dag ved , 210, 225, ,55m³ / dag ved Neumannparameter 0,35 0,21 0,37 Reststrøm 0,02 m/s ved 208 0,02 m/s ved , 225, 240, ,61m³ / dag ved ,02 m/s ved Side 13 av 26

14 Strømmålinger Rensvik og Nerdalen Oppdragsnr.: Dokument nr.: 03 Revisjon: J03 Figur 9: Strømhastighet (m/s) med retning, overflate (13,5 m). Venstre: gjennomsnitt. Høyre: maks. Figur 10: Strømhastighet (m/s) med retning, midt (8,5 m). Venstre: gjennomsnitt. Høyre: maks. Figur 11: Strømhastighet (m/s) med retning, bunn (3,5 m). Venstre: gjennomsnitt. Høyre: maks Side 14 av 26

15 Strømmålinger Rensvik og Nerdalen Oppdragsnr.: Dokument nr.: 03 Revisjon: J03 Figur 12: Vannstrøm per dag ([m 3,5 /m 2 ]/dag), overflate (13,5 m). Figur 13: Vannstrøm per dag ([m3,5/m2]/dag), venstre: midt (8,5 m), høyre: bunn (3,5 m). Figur 9 Figur 11 viser at gjennomsnittlig strømhastighet er noe høyere midt i vannsøylen enn nærmere bunnen og overflaten. Det er lite variasjon med retning. Maksimal strømhastighet varierer noe mer i hastighet og med retning. Nærmest overflaten er maksimal strømhastighet betydelig større i sør-sørvestlig retning enn i de andre retningene. Midt i vannsøylen varierer maksimal strømhastighet mindre med retning. Nær bunnen er maksimal hastighet betydelig mindre enn høyere i vannsøylen. Strømhastighetene sammenlignes med klassifiseringssystemet fra Rådgivende Biologer AS. Gjennomsnittlig strømhastighet nærmest overflaten (ca. 5 m dyp) er i tilstandsklasse III «middels sterk» som overflatestrøm. Gjennomsnittlig strømhastighet i midten (ca. 10 m dyp) er i tilstandsklasse I «svært sterk» hvis vurdert som vannutskiftingsstrøm eller spredningsstrøm. Gjennomsnittlig strømhastighet ca. 6 m over bunn er i tilstandsklasse I «svært sterk» hvis vurdert som bunnstrøm eller spredningsstrøm. Neumannparameteren er i tilstandsklasse III «middels stabil» ved alle de tre dypene Side 15 av 26

16 Strømmålinger Rensvik og Nerdalen Oppdragsnr.: Dokument nr.: 03 Revisjon: J03 Figur 12 og Figur 13 viser at vann transporteres inn i sundet i overflaten. Midt i vannsøylen transporteres vannet mot land. Ved bunnen er transport inn og ut likere enn ved overflaten, men netto transport er inn i sundet. Data fra trykksensoren (vedlegg 2) viser at tidevannsforskjellen varierer fra over 2 m til under 1 m i perioden Årstidsvariasjon Målingen nærmes overflaten (ca. 8 m dyp) for sommerperioden sammenlignes med både topp (ca. 5 m dyp) og midt (ca. 10 m dyp) fra vinterperioden. Gjennomsnittlig strøm er relativt lik i hastighet men varierer noe mer med retning om sommeren. Maksimal strøm er dobbelt så stor i vinterperioden, og spesielt nærmest overflaten er det forskjell i retning. Vanntransporten er rettet mer innover i sundet og mindre mot land i sommerperioden enn vinterperioden. Strømretningen er mer stabil i sommerperioden enn vinterperioden. Målingen midt i vannsøylen (ca. 18 m dyp) i sommerperioden sammenlignes med målingene fra nærmest bunnen (ca. 15 m dyp) fra vinterperioden. Gjennomsnittlig og maksimal strømhastighet er litt høyere i vinterperioden. Vannstrømmen er litt mer rettet inn i sundet i sommerperioden og litt mer inn mot land i vinterperioden. Strømretningen er mer stabil i vinterperioden. Målingene fra nær bunnen i sommerperioden kan ikke sammenlignes med målinger fra vinterperioden fordi måleren har stått dypere i sommerperioden Side 16 av 26

17 Strømmålinger Rensvik og Nerdalen Oppdragsnr.: Dokument nr.: 03 Revisjon: J NERDALEN Sommer Det er hentet ut strømdata 3, 18 og 35 m fra instrumentets hode. Instrumentets hode er plassert ca. 1 m over sjøbunnen og avstanden fra instrumentets hode til overflaten varierer med tidevannet fra ca. 42 til 44,5 m. Data er derfor hentet ut ca. 8, 25 og 40 m fra overflaten. Utvalgte resultater fra strømmålinger ved Nerdalen sommerstid er gitt i Tabell 6 og i Figur 14 Figur 18. Resten av resultatene er gitt i vedlegg 3. Alle avstander er gitt i forhold til instrumentets hode. Fordi sjøbunnen er forholdsvis bratt og kupert utenfor Nerdalen ble strømmåleren stående skrått i måleperioden. Instrumentet har stått med 37,4 helning. Maksimal helning er satt til 30. Ved helning blir data mer usikre enn spesifikasjonene oppgir, og ved tilt over 30 er data lite pålitelige. Data presentert her har derfor stor usikkerhet, men er presentert for å gi et inntrykk av strømforholdene. Tabell 6: Statistiske data strømmåling ved Nerdalen sommerstid. Avstand i forhold til instrument. Parameter Topp (35m) Midt (18m) Bunn (3m) Gjennomsnittlig strøm (m/s) 0,06 0,04 0,04 Maksimum strøm (m/s) 0,29 0,22 0,27 Minimum strøm (m/s) 0,00 0,00 0,00 Standardavvik (m/s) 0,04 0,03 0,04 Mest signifikante retninger ( ) Største flow 150, 165, 135, ,16m³ / dag ved , 165, 135, ,63m³ / dag ved Neumannparameter 0,39 0,40 0,02 Reststrøm 0,02 m/s ved 162 0,02 m/s ved , 255, 195, ,32m³ / dag ved ,00 m/s ved Side 17 av 26

18 Strømmålinger Rensvik og Nerdalen Oppdragsnr.: Dokument nr.: 03 Revisjon: J03 Figur 14: Strømhastighet (m/s) med retning, overflate (35 m). Venstre: gjennomsnitt. Høyre: maks. Figur 15: Strømhastighet (m/s) med retning, midt (18 m). Venstre: gjennomsnitt. Høyre: maks. Figur 16: Strømhastighet (m/s) med retning, bunn (3 m). Venstre: gjennomsnitt. Høyre: maks Side 18 av 26

19 Strømmålinger Rensvik og Nerdalen Oppdragsnr.: Dokument nr.: 03 Revisjon: J03 Figur 17: Vannstrøm per dag ([m 3 /m 2 ]/dag), overflate (35 m). Figur 18: Vannstrøm per dag ([m3/m2]/dag), venstre: midt (18 m), høyre: bunn (3 m). Figur 14 - Figur 16 viser at gjennomsnittlig strømhastighet er litt høyere nært overflaten enn midt i og ved bunnen unntatt i nordøstlig retning der gjennomsnittlig strømhastighet er betydelig høyere ved bunnen. Det er lite variasjon med retning ved overflaten og midt i vannsøylen. Ved bunnen er nordøstlig retning dominerende. Maksimal strømhastighet varierer noe mer i hastighet og med retning. Maksimal hastighet er størst nær overflaten, men nesten like stor ved bunnen. Strømhastighetene sammenlignes med klassifiseringssystemet fra Rådgivende Biologer AS. Gjennomsnittlig strømhastighet nærmest overflaten (ca. 8 m dyp) er i tilstandsklasse III «middels sterk» som overflatestrøm. Gjennomsnittlig strømhastighet i midten (ca. 25 m dyp) er i tilstandsklasse III «middels sterk» hvis vurdert som vannutskiftingsstrøm og i tilstandsklasse II «sterk» hvis vurdert som spredningsstrøm. Gjennomsnittlig strømhastighet ca. 4 m over bunn er i tilstandsklasse I «svært sterk» hvis vurdert som bunnstrøm. Neumannparameteren er i tilstandsklasse III «middels stabil» ved overflaten og midt i vannsøylen og i tilstandsklasse V «svært lite stabil» ved bunnen Side 19 av 26

20 Strømmålinger Rensvik og Nerdalen Oppdragsnr.: Dokument nr.: 03 Revisjon: J Vinter Vannstrømsrosene (Figur 17 og Figur 18) viser at vann transporteres langs kysten mot sør-sørøst i de øvre og midtre vannmassene. Ved bunnen transporteres vannet inn mot og ut fra kysten i sørvest og nordøstlig retning. Data fra trykksensoren (vedlegg 3) viser at tidevannsforskjellen varierer fra over 2 m til under 1 m i perioden. På grunn av strøm og mangel på ekkolodd ved utsetting av strømmåleren ved Nerdalen i januar, og fordi bunnen er bratt ved utsettingspunktet, ble måleren plassert på 72 m dyp istedenfor 45 som planlagt. Oppsettet på måleren og klart partikkelfritt vann har gjort at det ikke er brukbare måledata mer enn 37 m fra instrumentet, over dette er signalstyrken for svak i forhold til støy. 21. januar kl raste strømmåleren nesten 3 m ned, sannsynligvis fordi den har stått helt på kanten av en bratt skrent. Det er derfor benyttet data fra og med 22. januar. Det er hentet ut strømdata 19, 31 og 37 m fra instrumentets hode. Instrumentets hode er plassert ca. 2-3 m over sjøbunnen og avstanden fra instrumentets hode til overflaten varierer med tidevannet fra ca. 74,8 til 76,6 m. Data er derfor hentet ut ca. 39, 45 og 57 m fra overflaten. Utvalgte resultater fra strømmålinger ved Nerdalen vinterstid er gitt i Tabell 7 og i Figur 19 Figur 23. Resten av resultatene er gitt i vedlegg 4. Alle avstander er gitt i forhold til instrumentets hode. Tabell 7: Statistiske data strømmåling ved Nerdalen vinterstid. Avstand i forhold til instrumentet. Parameter Topp (37m) Midt (31m) Bunn (19m) Gjennomsnittlig strøm (m/s) 0,07 0,04 0,04 Maksimum strøm (m/s) 0,28 0,22 0,22 Minimum strøm (m/s) 0,00 0,00 0,00 Standardavvik (m/s) 0,04 0,03 0,02 Mest signifikante retninger ( ) Største flow 270, 285, 255, ,66m³ / dag ved , 255, 285, ,80m³ / dag ved Neumannparameter 0,51 0,27 0,41 Reststrøm 0,03 m/s ved 248 0,01 m/s ved , 105, 75, ,53m³ / dag ved ,02 m/s ved Side 20 av 26

21 Strømmålinger Rensvik og Nerdalen Oppdragsnr.: Dokument nr.: 03 Revisjon: J03 Figur 19: Strømhastighet (m/s) med retning, overflate (37 m). Venstre: gjennomsnitt. Høyre: maks. Figur 20: Strømhastighet (m/s) med retning, midt (31 m). Venstre: gjennomsnitt. Høyre: maks. Figur 21: Strømhastighet (m/s) med retning, bunn (19 m). Venstre: gjennomsnitt. Høyre: maks Side 21 av 26

22 Strømmålinger Rensvik og Nerdalen Oppdragsnr.: Dokument nr.: 03 Revisjon: J03 Figur 22: Vannstrøm per dag ([m 3 /m 2 ]/dag), overflate (37 m). Figur 23: Vannstrøm per dag ([m3/m2]/dag), venstre: midt (31 m), høyre: bunn (19 m). Figur 19 - Figur 21 viser at gjennomsnittlig strømhastighet er noe høyere 37 m fra instrumentet enn 31 og 19 m fra instrumentet. Det er lite variasjon med retning ved de to nederste dypene. 37 m fra instrumentet varierer hastigheten mer med retning, og er størst mot øst og vest. Maksimal strømhastighet varierer noe mer i hastighet og retning. Maksimal hastighet er størst 37 m fra instrumentet. Strømhastighetene sammenlignes med klassifiseringssystemet fra Rådgivende Biologer AS. Gjennomsnittlig strømhastighet nærmest overflaten (ca. 39 m dyp) er i tilstandsklasse II «sterk» som vannutskiftingsstrøm og i tilstandsklasse I «svært sterk» som spredningsstrøm. Gjennomsnittlig strømhastighet i midten (ca. 45 m dyp) og nærmere bunnen (ca. 57 m dyp) er i tilstandsklasse III «middels sterk» hvis vurdert som vannutskiftingsstrøm og i tilstandsklasse II «sterk» hvis vurdert som spredningsstrøm. Neumannparameteren er i tilstandsklasse II «stabil» for den grunneste og dypeste målingen og i tilstandsklasse II «middels stabil» i den midtre målingen Side 22 av 26

23 Strømmålinger Rensvik og Nerdalen Oppdragsnr.: Dokument nr.: 03 Revisjon: J03 Vannstrømsrosene (Figur 22 og Figur 23) viser at vann transporteres inn mot land ved ca. 40 m dyp og inn mot land eller sørøstover langs land ved ca. 45 m dyp. Ved ca. 57 m dyp er vanntransporten rettet rett østover ut i den åpne fjorden. Data fra trykksensoren (vedlegg 4) viser at tidevannsforskjellen varierer fra over 2 m til under 1 m i perioden Årstidsvariasjon Det er målt ved ulike dyp i sommerperioden og vinterperioden, og det er derfor ikke mulig å sammenligne annet enn bunnmålingen fra sommerperioden med den grunneste målingen fra vinterperioden siden begge disse er fra ca. 40 m dyp. Det vil være forskjeller mellom de to som ikke skyldes årstidsvariasjon, men at måleren har stått på litt ulik posisjon og at 40 m dyp derfor er i forskjellig avstand fra bunnen. Det er størst sikkerhet i målingene fra vinterperioden på grunn av skrå plassering i sommerperioden. Gjennomsnittlig strømhastighet er lavere i sommerperioden enn vinterperioden. Dette skyldes sannsynligvis i hvert fall delvis forskjellig avstand til bunnen. Maksimal strømhastighet er tilnærmet lik. Retningen for gjennomsnittlig og maksimal strømhastighet varierer litt. Dette kan skyldes avstand til bunn og nærliggende topografi. Vannstrømmen er i retning nordøst og sørvest (ut inn i forhold til kysten) i sommerperioden og i retning vest i vinterperioden. Strømretningen er mye mer stabil i vinterperioden enn sommerperioden Side 23 av 26

24 Strømmålinger Rensvik og Nerdalen Oppdragsnr.: Dokument nr.: 03 Revisjon: J03 4 Vurderinger og konklusjon 4.1 RENSVIK Strømmålingene viser at strømhastigheten varierer fra tilstandsklasse III «middels sterk» til tilstandsklasse I «svært sterk» i forhold til klassifiseringssystemet til Rådgivende Biologer AS. Vanntransporten er inn og ut av sundet, men med størst transport innover. Det er også transport inn mot land i noen dyp. Dette er uheldig i forhold til utslipp av avløpsvann og kan føre til en belastning av organisk materiale og næringsstoffer lokalt ved utslippet, men også lenger inn i sundet. 4.2 NERDALEN Strømmålingene viser at strømhastigheten varierer fra tilstandsklasse III «middels sterk» til tilstandsklasse I «svært sterk» i forhold til klassifiseringssystemet til Rådgivende Biologer AS. Vanntransporten på ca. 40 m dyp i vinterperioden er rettet innover mot land og Omsundet mot vest. Litt dypere (ca. 45 m dyp) er vanntransporten rettet inn mot vest og mot sørøst langs land. På ca. 57 m dyp er vanntransporten rettet rett mot øst. Ved plassering av et utslippspunkt bør det tas hensyn for å hindre at avløpsvannet transporteres inn i Omsundet. Utslippet bør derfor legges dypere enn 60 m for å utnytte strømmen østover og bort fra Omsundet. Det vil kunne gi økt fortynning før vannet eventuelt transporteres østover med strøm lenger opp i vannsøylen Side 24 av 26

25 Strømmålinger Rensvik og Nerdalen Oppdragsnr.: Dokument nr.: 03 Revisjon: J03 5 Referanser Johnsen, G. H. og Brekke, E., Strømmålinger og enkel resipientvurdering av Omsundet i Kristiansund kommune. Rapport nr Rådgivende Biologer AS. Johnsen, G. H. og Tveranger, B., Kristiansund kommune. Miljøundersøkelser i sjøområdene. Beskrivelse av resipientene, avløpsdisponering og miljøtilstand Rapport nr Rådgivende Biologer AS. Nortek AS Mounting Guidline. Nortek AS Aquadopp Current Profiler, User Guide Side 25 av 26

26 Strømmålinger Rensvik og Nerdalen Oppdragsnr.: Dokument nr.: 03 Revisjon: J03 6 Vedlegg 1. Strømdata Rensvik sommer 2. Strømdata Rensvik vinter 3. Strømdata Nerdalen sommer 4. Strømdata Nerdalen vinter Side 26 av 26

27 VEDLEGG 1: STRØMDATA RENSVIK SOMMER Vedlegg 1: Side 1 av 24

28 Details Instrument Head Id AQP 5383 Board Id AQD 9564 Frequency Configuration File Rensvi01.prf Start :30 End :40 Data Records 4880 Longitude 7 49,99'E Latitude 63 6,22'N Orientation DOWN Cells 13 Cell Size [m] 2,5 Blanking Distance [m] 1 Average Interval [sec] 520 Measurement Interval [sec] 600 Quality Low Pressure Treshold 0 HighTilt Threshold 30 Expected Orientation UP Amplitude Spike Treshold 70 Velocity Spike Treshold 5 SNR Treshold 3 Post processing Selected Start :30 Selected End :40 Compass Offset 0 Pressure Offset 0 Selected Records 4868 Reference Instrument Top Depth [m] 23 Top Invalid Data 0 Middle Depth [m] 13 Middle Invalid Data 0 Bottom Depth [m] 3 Bottom Invalid Data 0 Vedlegg 1: Side 2 av 24

29 Statistics Top [23,0m] Mean current [m/s] 0.05 Max current [m/s] 0.26 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 4868 / 4868 Std.dev [m/s] 0.03 Significant max velocity [m/s] 0.09 Significant min velocity [m/s] year return current [m/s] year return current [m/s] Most significant directions [ ] 270, 285, 255, 240 Most significant speeds [m/s] 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 29.61m³ / day at Neumann parameter 0.47 Residue current 0.02 m/s at 266 Zero current [%] - [HH:mm] 4.35% - 00:50 Middle [13,0m] Mean current [m/s] 0.03 Max current [m/s] 0.15 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 4868 / 4868 Std.dev [m/s] 0.02 Significant max velocity [m/s] 0.05 Significant min velocity [m/s] year return current [m/s] year return current [m/s] Most significant directions [ ] 270, 255, 285, 240 Most significant speeds [m/s] 0.05, 0.10, 0.15, 0.40 Most flow m³ / day at Least flow 27.97m³ / day at Neumann parameter 0.26 Residue current 0.01 m/s at 216 Zero current [%] - [HH:mm] 9.92% - 01:00 Bottom [3,0m] Mean current [m/s] 0.03 Max current [m/s] 0.17 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 4868 / 4868 Std.dev [m/s] 0.02 Significant max velocity [m/s] 0.05 Significant min velocity [m/s] year return current [m/s] year return current [m/s] Most significant directions [ ] 195, 210, 240, 225 Vedlegg 1: Side 3 av 24

30 Most significant speeds [m/s] 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 33.03m³ / day at Neumann parameter 0.26 Residue current 0.01 m/s at 197 Zero current [%] - [HH:mm] 14.54% - 00:40 Vedlegg 1: Side 4 av 24

31 Direction with return period Top [23,0m] Direction Mean Max Mean 10y Max 10y Mean 50y Max 50y 0 0,029 0,159 0,047 0,262 0,053 0, ,053 0,252 0,087 0,415 0,097 0, ,046 0,139 0,075 0,229 0,084 0, ,034 0,126 0,056 0,207 0,062 0, ,029 0,115 0,048 0,190 0,054 0, ,053 0,262 0,087 0,432 0,098 0, ,067 0,245 0,111 0,403 0,124 0, ,040 0,214 0,066 0,353 0,074 0,396 Middle [13,0m] Direction Mean Max Mean 10y Max 10y Mean 50y Max 50y 0 0,020 0,061 0,033 0,101 0,038 0, ,028 0,119 0,046 0,196 0,051 0, ,029 0,095 0,048 0,156 0,054 0, ,028 0,098 0,047 0,161 0,053 0, ,027 0,105 0,045 0,173 0,051 0, ,033 0,148 0,054 0,245 0,061 0, ,040 0,127 0,066 0,209 0,074 0, ,025 0,107 0,041 0,177 0,046 0,199 Bottom [3,0m] Direction Mean Max Mean 10y Max 10y Mean 50y Max 50y 0 0,022 0,133 0,037 0,219 0,041 0, ,027 0,122 0,044 0,201 0,050 0, ,022 0,066 0,037 0,108 0,041 0, ,022 0,073 0,036 0,120 0,041 0, ,027 0,129 0,045 0,213 0,051 0, ,034 0,170 0,056 0,281 0,063 0, ,023 0,101 0,038 0,166 0,043 0, ,019 0,052 0,031 0,086 0,035 0,097 Vedlegg 1: Side 5 av 24

32 Time series Top [23,0m] Vedlegg 1: Side 6 av 24

33 Middle [13,0m] Vedlegg 1: Side 7 av 24

34 Bottom [3,0m] Vedlegg 1: Side 8 av 24

35 Mean speed - roseplot Top [23,0m] Middle [13,0m] Vedlegg 1: Side 9 av 24

36 Bottom [3,0m] Vedlegg 1: Side 10 av 24

37 Max speed - roseplot Top [23,0m] Middle [13,0m] Vedlegg 1: Side 11 av 24

38 Bottom [3,0m] Vedlegg 1: Side 12 av 24

39 Speed histogram Top [23,0m] Middle [13,0m] Vedlegg 1: Side 13 av 24

40 Bottom [3,0m] Vedlegg 1: Side 14 av 24

41 Direction histogram Top [23,0m] Middle [13,0m] Vedlegg 1: Side 15 av 24

42 Bottom [3,0m] Vedlegg 1: Side 16 av 24

43 Direction/Speed histogram Top [23,0m] Middle [13,0m] Vedlegg 1: Side 17 av 24

44 Bottom [3,0m] Vedlegg 1: Side 18 av 24

45 Flow Top [23,0m] Middle [13,0m] Vedlegg 1: Side 19 av 24

46 Bottom [3,0m] Vedlegg 1: Side 20 av 24

47 Progressive vector Top [23,0m] Middle [13,0m] Vedlegg 1: Side 21 av 24

48 Bottom [3,0m] Vedlegg 1: Side 22 av 24

49 Sensors Pressure Tilt Vedlegg 1: Side 23 av 24

50 Temperature Vedlegg 1: Side 24 av 24

51 VEDLEGG 2: STRØMDATA RENSVIK VINTER Vedlegg 2: Side 1 av 24

52 Details Instrument Head Id AQP 5383 Board Id AQD 9564 Frequency Configuration File Rensvik vinter.prf Start :18 End :38 Data Records 5031 Longitude 7 49,99'E Latitude 63 6,22'N Orientation DOWN Cells 13 Cell Size [m] 2,5 Blanking Distance [m] 1 Average Interval [sec] 125 Measurement Interval [sec] 600 Quality Low Pressure Treshold 0 HighTilt Threshold 30 Expected Orientation UP Amplitude Spike Treshold 70 Velocity Spike Treshold 5 SNR Treshold 3 Post processing Selected Start :18 Selected End :28 Compass Offset 0 Pressure Offset 0 Selected Records 5018 Reference Instrument Top Depth [m] 13,5 Top Invalid Data 0 Middle Depth [m] 8,5 Middle Invalid Data 0 Bottom Depth [m] 3,5 Bottom Invalid Data 0 Vedlegg 2: Side 2 av 24

53 Statistics Top [13,5m] Mean current [m/s] 0.06 Max current [m/s] 0.56 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 5018 / 5018 Std.dev [m/s] 0.04 Significant max velocity [m/s] 0.10 Significant min velocity [m/s] year return current [m/s] year return current [m/s] Most significant directions [ ] 225, 240, 210, 255 Most significant speeds [m/s] 0.10, 0.20, 0.30, 0.40 Most flow m³ / day at Least flow 70.45m³ / day at Neumann parameter 0.35 Residue current 0.02 m/s at 208 Zero current [%] - [HH:mm] 2.71% - 00:30 Middle [8,5m] Mean current [m/s] 0.08 Max current [m/s] 0.54 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 5018 / 5018 Std.dev [m/s] 0.06 Significant max velocity [m/s] 0.15 Significant min velocity [m/s] year return current [m/s] year return current [m/s] Most significant directions [ ] 195, 210, 225, 180 Most significant speeds [m/s] 0.10, 0.20, 0.30, 0.40 Most flow m³ / day at Least flow m³ / day at Neumann parameter 0.21 Residue current 0.02 m/s at 205 Zero current [%] - [HH:mm] 1.63% - 00:20 Bottom [3,5m] Mean current [m/s] 0.05 Max current [m/s] 0.17 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 5018 / 5018 Std.dev [m/s] 0.03 Significant max velocity [m/s] 0.08 Significant min velocity [m/s] year return current [m/s] year return current [m/s] Most significant directions [ ] 210, 225, 240, 195 Vedlegg 2: Side 3 av 24

54 Most significant speeds [m/s] 0.10, 0.20, 0.60, 0.70 Most flow m³ / day at Least flow 56.97m³ / day at Neumann parameter 0.37 Residue current 0.02 m/s at 184 Zero current [%] - [HH:mm] 3.77% - 00:30 Vedlegg 2: Side 4 av 24

55 Direction with return period Top [13,5m] Direction Mean Max Mean 10y Max 10y Mean 50y Max 50y 0 0,050 0,249 0,083 0,411 0,093 0, ,057 0,250 0,094 0,412 0,105 0, ,056 0,204 0,092 0,336 0,103 0, ,052 0,244 0,085 0,403 0,096 0, ,062 0,559 0,102 0,923 0,114 1, ,071 0,247 0,116 0,407 0,131 0, ,058 0,261 0,096 0,431 0,107 0, ,046 0,227 0,075 0,374 0,085 0,419 Middle [8,5m] Direction Mean Max Mean 10y Max 10y Mean 50y Max 50y 0 0,094 0,368 0,156 0,607 0,174 0, ,085 0,538 0,140 0,888 0,157 0, ,073 0,365 0,120 0,602 0,134 0, ,077 0,465 0,127 0,768 0,143 0, ,091 0,406 0,150 0,670 0,168 0, ,087 0,498 0,144 0,821 0,161 0, ,078 0,390 0,129 0,643 0,145 0, ,081 0,294 0,134 0,486 0,150 0,544 Bottom [3,5m] Direction Mean Max Mean 10y Max 10y Mean 50y Max 50y 0 0,034 0,139 0,057 0,229 0,063 0, ,039 0,106 0,064 0,175 0,071 0, ,053 0,134 0,088 0,221 0,099 0, ,052 0,142 0,086 0,234 0,097 0, ,051 0,147 0,084 0,242 0,095 0, ,056 0,170 0,092 0,281 0,103 0, ,043 0,158 0,071 0,261 0,080 0, ,035 0,111 0,057 0,183 0,064 0,205 Vedlegg 2: Side 5 av 24

56 Time series Top [13,5m] Vedlegg 2: Side 6 av 24

57 Middle [8,5m] Vedlegg 2: Side 7 av 24

58 Bottom [3,5m] Vedlegg 2: Side 8 av 24

59 Mean speed - roseplot Top [13,5m] Middle [8,5m] Vedlegg 2: Side 9 av 24

60 Bottom [3,5m] Vedlegg 2: Side 10 av 24

61 Max speed - roseplot Top [13,5m] Middle [8,5m] Vedlegg 2: Side 11 av 24

62 Bottom [3,5m] Vedlegg 2: Side 12 av 24

63 Speed histogram Top [13,5m] Middle [8,5m] Vedlegg 2: Side 13 av 24

64 Bottom [3,5m] Vedlegg 2: Side 14 av 24

65 Direction histogram Top [13,5m] Middle [8,5m] Vedlegg 2: Side 15 av 24

66 Bottom [3,5m] Vedlegg 2: Side 16 av 24

67 Direction/Speed histogram Top [13,5m] Middle [8,5m] Vedlegg 2: Side 17 av 24

68 Bottom [3,5m] Vedlegg 2: Side 18 av 24

69 Flow Top [13,5m] Middle [8,5m] Vedlegg 2: Side 19 av 24

70 Bottom [3,5m] Vedlegg 2: Side 20 av 24

71 Progressive vector Top [13,5m] Middle [8,5m] Vedlegg 2: Side 21 av 24

72 Bottom [3,5m] Vedlegg 2: Side 22 av 24

73 Sensors Pressure Tilt Vedlegg 2: Side 23 av 24

74 Temperature Vedlegg 2: Side 24 av 24

75 VEDLEGG 3: STRØMDATA NERDALEN SOMMER Vedlegg 3: Side 1 av 24

76 Details Instrument Head Id AQP 5383 Board Id AQD 9564 Frequency Configuration File Nerdal01.prf Start :05 End :25 Data Records 4311 Longitude 7 53,06'E Latitude 63 6,30'N Orientation DOWN Cells 19 Cell Size [m] 2,5 Blanking Distance [m] 1 Average Interval [sec] 420 Measurement Interval [sec] 600 Quality Low Pressure Treshold 0 Expected Orientation UP Amplitude Spike Treshold 70 Velocity Spike Treshold 5 SNR Treshold 3 Post processing Selected Start :05 Selected End :25 Compass Offset 0 Pressure Offset 0 Selected Records 4299 Reference Instrument Top Depth [m] 35 Top Invalid Data 2 Middle Depth [m] 18 Middle Invalid Data 0 Bottom Depth [m] 3 Bottom Invalid Data 0 Vedlegg 3: Side 2 av 24

77 Statistics Top [35,0m] Mean current [m/s] 0.06 Max current [m/s] 0.29 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 4297 / 4299 Std.dev [m/s] 0.04 Significant max velocity [m/s] 0.10 Significant min velocity [m/s] year return current [m/s] year return current [m/s] Most significant directions [ ] 150, 165, 135, 180 Most significant speeds [m/s] 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 51.44m³ / day at Neumann parameter 0.39 Residue current 0.02 m/s at 162 Zero current [%] - [HH:mm] 3.35% - 00:30 Middle [18,0m] Mean current [m/s] 0.04 Max current [m/s] 0.22 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 4299 / 4299 Std.dev [m/s] 0.03 Significant max velocity [m/s] 0.07 Significant min velocity [m/s] year return current [m/s] year return current [m/s] Most significant directions [ ] 150, 165, 135, 180 Most significant speeds [m/s] 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 53.96m³ / day at Neumann parameter 0.40 Residue current 0.02 m/s at 145 Zero current [%] - [HH:mm] 6.68% - 00:40 Bottom [3,0m] Mean current [m/s] 0.04 Max current [m/s] 0.27 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 4299 / 4299 Std.dev [m/s] 0.04 Significant max velocity [m/s] 0.08 Significant min velocity [m/s] year return current [m/s] year return current [m/s] Most significant directions [ ] 240, 255, 195, 285 Vedlegg 3: Side 3 av 24

78 Most significant speeds [m/s] 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 57.46m³ / day at Neumann parameter 0.02 Residue current 0.00 m/s at 66 Zero current [%] - [HH:mm] 8.07% - 01:00 Vedlegg 3: Side 4 av 24

79 Direction with return period Top [35,0m] Direction Mean Max Mean 10y Max 10y Mean 50y Max 50y 0 0,039 0,119 0,064 0,196 0,071 0, ,044 0,144 0,072 0,237 0,081 0, ,053 0,163 0,088 0,268 0,098 0, ,065 0,291 0,107 0,480 0,120 0, ,059 0,209 0,097 0,346 0,109 0, ,055 0,191 0,091 0,315 0,102 0, ,059 0,184 0,097 0,304 0,108 0, ,051 0,232 0,084 0,382 0,094 0,428 Middle [18,0m] Direction Mean Max Mean 10y Max 10y Mean 50y Max 50y 0 0,030 0,113 0,049 0,187 0,055 0, ,035 0,190 0,057 0,313 0,064 0, ,039 0,153 0,065 0,252 0,073 0, ,050 0,216 0,083 0,356 0,093 0, ,046 0,189 0,076 0,312 0,086 0, ,035 0,122 0,058 0,201 0,065 0, ,043 0,138 0,072 0,227 0,080 0, ,034 0,151 0,056 0,249 0,063 0,279 Bottom [3,0m] Direction Mean Max Mean 10y Max 10y Mean 50y Max 50y 0 0,039 0,251 0,064 0,415 0,072 0, ,070 0,271 0,115 0,446 0,129 0, ,045 0,202 0,074 0,334 0,083 0, ,034 0,167 0,057 0,275 0,063 0, ,032 0,183 0,053 0,302 0,060 0, ,039 0,218 0,065 0,360 0,072 0, ,041 0,193 0,067 0,318 0,075 0, ,035 0,147 0,058 0,242 0,065 0,271 Vedlegg 3: Side 5 av 24

80 Time series Top [35,0m] Vedlegg 3: Side 6 av 24

81 Middle [18,0m] Vedlegg 3: Side 7 av 24

82 Bottom [3,0m] Vedlegg 3: Side 8 av 24

83 Mean speed - roseplot Top [35,0m] Middle [18,0m] Vedlegg 3: Side 9 av 24

84 Bottom [3,0m] Vedlegg 3: Side 10 av 24

85 Max speed - roseplot Top [35,0m] Middle [18,0m] Vedlegg 3: Side 11 av 24

86 Bottom [3,0m] Vedlegg 3: Side 12 av 24

87 Speed histogram Top [35,0m] Middle [18,0m] Vedlegg 3: Side 13 av 24

88 Bottom [3,0m] Vedlegg 3: Side 14 av 24

89 Direction histogram Top [35,0m] Middle [18,0m] Vedlegg 3: Side 15 av 24

90 Bottom [3,0m] Vedlegg 3: Side 16 av 24

91 Direction/Speed histogram Top [35,0m] Middle [18,0m] Vedlegg 3: Side 17 av 24

92 Bottom [3,0m] Vedlegg 3: Side 18 av 24

93 Flow Top [35,0m] Middle [18,0m] Vedlegg 3: Side 19 av 24

94 Bottom [3,0m] Vedlegg 3: Side 20 av 24

95 Progressive vector Top [35,0m] Middle [18,0m] Vedlegg 3: Side 21 av 24

96 Bottom [3,0m] Vedlegg 3: Side 22 av 24

97 Sensors Pressure Tilt Vedlegg 3: Side 23 av 24

98 Temperature Vedlegg 3: Side 24 av 24

99 VEDLEGG 4: STRØMDATA NERDALEN VINTER Vedlegg 4: Side 1 av 24

100 Details Instrument Head Id AQP 3084 Board Id AQD 5174 Frequency Configuration File nerdalen vinter.prf Start :31 End :51 Data Records 5055 Longitude 7 53,06'E Latitude 63 6,30'N Orientation DOWN Cells 16 Cell Size [m] 3 Blanking Distance [m] 0,98 Average Interval [sec] 180 Measurement Interval [sec] 600 Quality Low Pressure Treshold 0 HighTilt Threshold 30 Expected Orientation UP Amplitude Spike Treshold 70 Velocity Spike Treshold 5 SNR Treshold 3 Post processing Selected Start :00 Selected End :51 Compass Offset 0 Pressure Offset 0 Selected Records 4128 Reference Instrument Top Depth [m] 37 Top Invalid Data 168 Middle Depth [m] 31 Middle Invalid Data 29 Bottom Depth [m] 19 Bottom Invalid Data 0 Vedlegg 4: Side 2 av 24

101 Statistics Top [37,0m] Mean current [m/s] 0.07 Max current [m/s] 0.28 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 3960 / 4128 Std.dev [m/s] 0.04 Significant max velocity [m/s] 0.11 Significant min velocity [m/s] year return current [m/s] year return current [m/s] Most significant directions [ ] 270, 285, 255, 300 Most significant speeds [m/s] 0.10, 0.05, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 20.52m³ / day at Neumann parameter 0.51 Residue current 0.03 m/s at 248 Zero current [%] - [HH:mm] 2.30% - 00:30 Middle [31,0m] Mean current [m/s] 0.04 Max current [m/s] 0.22 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 4099 / 4128 Std.dev [m/s] 0.03 Significant max velocity [m/s] 0.08 Significant min velocity [m/s] year return current [m/s] year return current [m/s] Most significant directions [ ] 270, 255, 285, 135 Most significant speeds [m/s] 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 39.71m³ / day at Neumann parameter 0.27 Residue current 0.01 m/s at 212 Zero current [%] - [HH:mm] 5.95% - 00:30 Bottom [19,0m] Mean current [m/s] 0.04 Max current [m/s] 0.22 Min current [m/s] 0.00 Measurements used/total [#] 4128 / 4128 Std.dev [m/s] 0.02 Significant max velocity [m/s] 0.07 Significant min velocity [m/s] year return current [m/s] year return current [m/s] Most significant directions [ ] 90, 105, 75, 120 Vedlegg 4: Side 3 av 24

102 Most significant speeds [m/s] 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 Most flow m³ / day at Least flow 50.42m³ / day at Neumann parameter 0.41 Residue current 0.02 m/s at 87 Zero current [%] - [HH:mm] 5.23% - 00:30 Vedlegg 4: Side 4 av 24

103 Direction with return period Top [37,0m] Direction Mean Max Mean 10y Max 10y Mean 50y Max 50y 0 0,034 0,189 0,056 0,311 0,063 0, ,036 0,111 0,059 0,183 0,066 0, ,068 0,238 0,113 0,392 0,126 0, ,059 0,202 0,098 0,333 0,110 0, ,046 0,138 0,076 0,227 0,085 0, ,064 0,184 0,106 0,303 0,119 0, ,078 0,268 0,129 0,442 0,144 0, ,062 0,284 0,102 0,469 0,115 0,526 Middle [31,0m] Direction Mean Max Mean 10y Max 10y Mean 50y Max 50y 0 0,037 0,194 0,060 0,320 0,068 0, ,032 0,113 0,053 0,187 0,060 0, ,042 0,164 0,070 0,270 0,078 0, ,054 0,221 0,089 0,365 0,100 0, ,040 0,124 0,066 0,204 0,074 0, ,043 0,164 0,071 0,271 0,080 0, ,046 0,152 0,076 0,251 0,085 0, ,042 0,182 0,069 0,300 0,077 0,337 Bottom [19,0m] Direction Mean Max Mean 10y Max 10y Mean 50y Max 50y 0 0,034 0,120 0,057 0,198 0,064 0, ,043 0,140 0,071 0,230 0,080 0, ,051 0,216 0,084 0,356 0,094 0, ,041 0,174 0,068 0,287 0,076 0, ,034 0,105 0,056 0,173 0,063 0, ,032 0,096 0,053 0,159 0,059 0, ,036 0,119 0,060 0,196 0,067 0, ,035 0,124 0,058 0,204 0,065 0,229 Vedlegg 4: Side 5 av 24

104 Time series Top [37,0m] Vedlegg 4: Side 6 av 24

105 Middle [31,0m] Vedlegg 4: Side 7 av 24

106 Bottom [19,0m] Vedlegg 4: Side 8 av 24

107 Mean speed - roseplot Top [37,0m] Middle [31,0m] Vedlegg 4: Side 9 av 24

108 Bottom [19,0m] Vedlegg 4: Side 10 av 24

109 Max speed - roseplot Top [37,0m] Middle [31,0m] Vedlegg 4: Side 11 av 24

110 Bottom [19,0m] Vedlegg 4: Side 12 av 24

111 Speed histogram Top [37,0m] Middle [31,0m] Vedlegg 4: Side 13 av 24

112 Bottom [19,0m] Vedlegg 4: Side 14 av 24

113 Direction histogram Top [37,0m] Middle [31,0m] Vedlegg 4: Side 15 av 24

114 Bottom [19,0m] Vedlegg 4: Side 16 av 24

115 Direction/Speed histogram Top [37,0m] Middle [31,0m] Vedlegg 4: Side 17 av 24

116 Bottom [19,0m] Vedlegg 4: Side 18 av 24

117 Flow Top [37,0m] Middle [31,0m] Vedlegg 4: Side 19 av 24

118 Bottom [19,0m] Vedlegg 4: Side 20 av 24

119 Progressive vector Top [37,0m] Middle [31,0m] Vedlegg 4: Side 21 av 24

120 Bottom [19,0m] Vedlegg 4: Side 22 av 24

121 Sensors Pressure Tilt Vedlegg 4: Side 23 av 24

122 Temperature Vedlegg 4: Side 24 av 24

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 15. mai 2014 Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Flatanger

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 15. mai 2014 Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Flatanger Kontoradresse: Miljøbygget, Lauvsnes Postadresse: Miljøbygget, 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no www.aqua-kompetanse.no Bankgiro: 4400.07.25541 Org.

Detaljer

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger i Førdefjorden 4. periode (6.mai - 5. august 2014)

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger i Førdefjorden 4. periode (6.mai - 5. august 2014) DET NORSKE VERITAS Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger i Førdefjorden 4. periode (6.mai - 5. august 2014) Nordic Mining ASA Rapportnr./DNV Referansenr.: 2014-1116 / 18BHORT-9 Rev. 02, 2014-08-22

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november 2013-01. februar 2014

DET NORSKE VERITAS. Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november 2013-01. februar 2014 DET NORSKE VERITAS Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november 2013-01. februar 2014 Nordic Mining ASA Rapportnr./DNV Referansenr.: / 18BHORT-3B Rev. 01, 2014-03-06 DET NORSKE VERITAS

Detaljer

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 3: 7. februar - 4.mai 2014

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 3: 7. februar - 4.mai 2014 DET NORSKE VERITAS Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 3: 7. februar - 4.mai 2014 Nordic Mining ASA Rapport nr. 2014-0705, Rev. 1 DNV GL Referansenr.:18BHORT-3B Side i av iii Kartlegging

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Klipen i Leirfjord kommune Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen are@havforsk.com, 90856043 Informasjon om anlegg

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Ulvan, Hitra kommune Dato: April 13 Omsøkt/disponert av: Marine Harvest Norway AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 76 Sistranda 7 44 93

Detaljer

Strømmålinger og en enkel resipientvurdering av Omsundet i Kristiansund kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1211

Strømmålinger og en enkel resipientvurdering av Omsundet i Kristiansund kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1211 Strømmålinger og en enkel resipientvurdering av Omsundet i Kristiansund kommune R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1211 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Strømmålinger og en enkel resipientvurdering

Detaljer

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Vannområde Rødøy-Lurøy v. Prosjektleder /marinbiolog Tone Vassdal INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 MATERIALE OG METODER... 5 3 RESULTAT OG DISKUSJON...

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seterneset, Molde kommune Dato: Oktober og desember og januar Omsøkt/disponert av: SalMar Organic AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

LOKALITET VIK SETTEFISK AS

LOKALITET VIK SETTEFISK AS Rapport nr. 1279-2015 STRAUMMÅLING NS 9425-2 LOKALITET VIK SETTEFISK AS Øygarden kommune Side 1 Resipientanalyse AS Foretaksnr.: NO 998 058 376 mva Adresse: Nordåsbrotet 2 5235 Rådal Kontaktperson: Frode

Detaljer

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Neptun settefisk AS Lokalitet: Survika Namsos kommune Divaa. Twor I. 3D 1133 S1. Dffin Sed14 230 a3333 I c5< 11 11.31 P33. 1437:13 1 Denler

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Drevflesa, Roan, mai - juni 2016 Bjørøya AS Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 97-6 - 16S DREVFLESA Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien, Lauvsnes

Detaljer

Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Fugløya

Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Fugløya Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Fugløya Gildeskål kommune Argus-rapport nr. 299-05-14 Bodø REFERANSESIDE Tittel Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Fugløya, Gildeskål kommune Offentlig

Detaljer

Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora kommune, 30.11.2012-04.01.2013.

Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora kommune, 30.11.2012-04.01.2013. R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G Fjord-Lab AS www.fjordlab.no Postadr.: Pb. 7, 671 Måløy Epost: post@fjordlab.no Telefon: 57 85 8 9 Mobil: 975 65 54 Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora

Detaljer

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Lokaliteten: Vardskjæret Sør, Lurøy kommune. Som avtalt oversendes ny strømrapport som inkluderer strøm ved 25m dyp, (spredningsdyp).

Detaljer

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03 SalMar Nord Strømmålinger Øyra 5m, m, spredning, bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.3 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO

Detaljer

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Egil Kristoffersen & Sønner AS Egil Kristoffersen & Sønner AS Strømmålinger Mikkelsøy 5 meter, 5 meter og bunnstrøm Akvaplan-niva AS Rapport: 6996. This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden. Nordic Mining ASA

DET NORSKE VERITAS. Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden. Nordic Mining ASA DET NORSKE VERITAS Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden DNVs referanse: 1-5HO2U3-TNRNO615-1 Rev.03, 13.05.2013 DET NORSKE VERITAS TM Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi

Detaljer

Rapport strømmålinger Brudevika

Rapport strømmålinger Brudevika Rapport strømmålinger Brudevika Lokalitetsnavn: Brudevika Lokalitetsnummer: Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Vanylven Kart-koordinater. GPS-posisjon Se kart M. (Fiskeridir): Ø. instrumentrigg: Ansvarlig

Detaljer

Vedlegg 1-Strøm og hydrografimålinger

Vedlegg 1-Strøm og hydrografimålinger Vedlegg 1-Strøm og hydrografimålinger Nordic Rutile AS Rapport Nr.: 2014-1244, Rev A Dokument Nr.: 18BHORT-1 Dato: 2014-09-29 Innholdsfortegnelse, Vedlegg 1 1 MÅLEPROGRAM FOR STRØM OG HYDROGRAFI... 1 1.1

Detaljer

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET. Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET. Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N Strømrapport Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET Iht. NS9415:2009 For Engesund Fiskeoppdrett AS Kontaktpersoner: Svein Eivind Gilje Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N 05.17.921Ø

Detaljer

STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9425:1999 OG NS 9415:2009

STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9425:1999 OG NS 9415:2009 STRAUMMÅLING VED SÆTRE STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9425:1999 OG NS 9415:2009 Birgitte Kathrine Sunde Bjaanes SUB AQUA TECH AS RAPPORT www.subaquatech.no post@subaquatech.no Tlf.: 57 73 02 30 Mobil:

Detaljer

Strømmåling. r - Troms. Dato: September og desember 2010. Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S

Strømmåling. r - Troms. Dato: September og desember 2010. Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling r - 1N> Lokalitet: Klokkstein. Nordreisa Kommune. Troms Dato: September og desember 2010 Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild

Detaljer

Nordland fylkeskommune har gjennomgått søknadens innhold med vedlegg og vurderer at søknaden kan videresendes.

Nordland fylkeskommune har gjennomgått søknadens innhold med vedlegg og vurderer at søknaden kan videresendes. Vår dato: 10.08.2015 Vår referanse: 15/41121 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Herøy kommune Kommunehuset 8850 HERØY Seløy Sjøfarm AS 961288983 - Søknad om endring av flåteplassering ved

Detaljer

Sjøtroll Havbruk AS avd. Kjærelva. Strømmåling ved avløp i Kobbavika, Fitjar kommune mai juni 2013. R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1790

Sjøtroll Havbruk AS avd. Kjærelva. Strømmåling ved avløp i Kobbavika, Fitjar kommune mai juni 2013. R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1790 Sjøtroll Havbruk AS avd. Kjærelva. Strømmåling ved avløp i Kobbavika, Fitjar kommune mai juni 2013. R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1790 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Sjøtroll Havbruk AS

Detaljer

NRS Finnmark Miljøundersøkelser

NRS Finnmark Miljøundersøkelser NRS Finnmark Miljøundersøkelser Strømrapport Danielsvik, Kvalsund kommune 10.04.2013-14.05.2013 10150 DANIELSVIK, KVALSUND KOMMUNE 3 1 Innhold 1 Innhold... 3 2 Hydrografi... 4 3 Oversikt - Strømmålinger...

Detaljer

MOM B- undersøkelse og strømmålinger utenfor avløpet til Hardingsmolt AS, vinteren 2014. R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1867

MOM B- undersøkelse og strømmålinger utenfor avløpet til Hardingsmolt AS, vinteren 2014. R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1867 MOM B- undersøkelse og strømmålinger utenfor avløpet til Hardingsmolt AS, vinteren 2014. R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1867 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: MOM B- undersøkelse og strømmålinger

Detaljer

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Dato for prøvetaking: 24.06.15 Dato for

Detaljer

SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove Sinkaberg Marøya 7900 Rørvik

SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove Sinkaberg Marøya 7900 Rørvik Marin Konsulent i Nord -Trondelag 7770 Flatanger tlf 74221100 (arbeid ) tlf. 97089978 (mobi I) faks: 74221180 E-post: marinkonsulentrd,tlatanger.kommune.no Dato: 13juli2011 SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove

Detaljer

Resipientundersøkelse i Førresfjorden i Tysvær kommune sommeren 2014 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1975

Resipientundersøkelse i Førresfjorden i Tysvær kommune sommeren 2014 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1975 Resipientundersøkelse i Førresfjorden i Tysvær kommune sommeren 2014 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1975 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Resipientundersøkelse i Førresfjorden i Tysvær kommune

Detaljer

Nova Sea AS Strømmålinger Blikkvær november 2015 april 2016

Nova Sea AS Strømmålinger Blikkvær november 2015 april 2016 Nova Sea AS Strømmålinger Blikkvær november 2015 april 2016 Akvaplan-niva AS Rapport: 7364 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER... 2 1.1 Strømmålinger 30.11.2015-22.2.2016... 2 1.1.1 5m dyp... 2 1.1.2 15m

Detaljer

K. Strømmen Lakseoppdrett AS

K. Strømmen Lakseoppdrett AS K. Strømmen Lakseoppdrett AS Strømmålinger Grunneneset 5m, m, Spredningsstrøm (9m) og bunnstrøm (14m) Akvaplan-niva AS Rapport: 7346.2 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning

Detaljer

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY Strømrapport Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY Iht. NS9415:2009 For Marine Harvest Norway ASA Posisjon for strømmålinger: 59 27.928N 06 01.558Ø Kontaktperson: Stein Klem Utført av Arild Heggland

Detaljer

SalMar AS. Strømmålinger Ersvikneset 5 m og 15 m, spredning og bunn. Akvaplan-niva AS Rapport:

SalMar AS. Strømmålinger Ersvikneset 5 m og 15 m, spredning og bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: SalMar AS Strømmålinger Ersvikneset 5 m og 15 m, spredning og bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 8012.03 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur

Detaljer

Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2

Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2 SINTEF FISKERI OG HAVBRUK Øyvind Knutsen November 2010 Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2 Forenklede måter å finne strømprognoser for en

Detaljer

Forundersøkelse Brøran NS 9410:2016

Forundersøkelse Brøran NS 9410:2016 Forundersøkelse Brøran NS 9410:2016 Oppdragsgiver Lerøy Midt AS B undersøkelse 25.08.2014 Bunntopografi 02.11.2016 Strømmåling 11.02.2011 11.03.2011 25.08.2014 09.10.2014 C - undersøkelse 02.11.2016 Rapport

Detaljer

Hydrografi måling. Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS. Akvaplan-niva AS rapport:

Hydrografi måling. Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS. Akvaplan-niva AS rapport: Hydrografi måling Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS Akvaplan-niva AS rapport: 8012.03 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret

Detaljer

Vurderinger av strømforhold

Vurderinger av strømforhold Trondheim havn Vurderinger av strømforhold Grønøra vest - Orkanger 2014-03-24 Oppdragsnr.: 5141107 Dagens situasjon - Lavvann Saltvann Ferskvann Oppdragsnr.: 5141107 J02 2014-03-24 Endelig versjon Bård

Detaljer

Historikk. 2 av 11. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1.0 2014-08-05 Rapportering. PROSJEKTNOTATNR Prosjektnotatnummer VERSJON 1.0 PROSJEKTNR 102008412

Historikk. 2 av 11. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1.0 2014-08-05 Rapportering. PROSJEKTNOTATNR Prosjektnotatnummer VERSJON 1.0 PROSJEKTNR 102008412 Historikk DATO SBESKRIVELSE 2014-08-05 Rapportering 2 av 11 Innholdsfortegnelse 1 Strømmålinger... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Hensikt... 4 1.3 Instrumentering... 4 1.4 Konfigurering... 4 1.5 Kvalitetssikring...

Detaljer

FYSISKE FORHOLD UTENFOR KYSTEN AV NORDNORGE

FYSISKE FORHOLD UTENFOR KYSTEN AV NORDNORGE KAPITTEL 7 4 FYSISKE FORHOLD UTENFOR KYSTEN AV NORDNORGE Bjørn Ådlandsvik og Marek Ostrowski Prosesser på havbunnen avhenger av de fysiske forholdene i havet. Strøm styrer sedimentasjonsforhold og bidrar

Detaljer

Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410. Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune

Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410. Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Langstein Fisk Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune Dato for prøvetaking: 25.6.2010 OPPSUMMERING FRA PRØVETAKINGEN:

Detaljer

Nordvest Fiskehelse AS

Nordvest Fiskehelse AS Miljørapport; Lokalitet Myrane Anlegg: Villa Miljølaks AS Lokalitetsnummer: 13490 Konsesjonsnummer: M/Vs-0005 Lokalitetens kommune: Vestnes Rapport nummer: BR062632 Nordvest Fiskehelse AS Adresse hovedkontor:

Detaljer

Lasermåling - Homogenitet

Lasermåling - Homogenitet Lasermåling - Homogenitet 07.10.2014 Erik Espe, erik@viatech.no Lasermåling - Homogenitet Varige Veger 03.11.2014 Erik Espe, erik@viatech.no Viatech har laget lasermåleutstyr for veg siden 2005 Statens

Detaljer

AKVA group 2015.01.29 Målinger av strøm, salinitet og oksygen hvorfor, hvordan og hva kan det bety for i det daglige drift?

AKVA group 2015.01.29 Målinger av strøm, salinitet og oksygen hvorfor, hvordan og hva kan det bety for i det daglige drift? AKVA group 2015.01.29 Målinger av strøm, salinitet og oksygen hvorfor, hvordan og hva kan det bety for i det daglige drift? Strøm under operasjoner og i daglig drift Teknologi for et bedre samfunn 1 Zsolt

Detaljer

AKVA group - 2015.06.23 Målinger av strøm hvorfor, hvordan og hva kan det bety for daglig drift?

AKVA group - 2015.06.23 Målinger av strøm hvorfor, hvordan og hva kan det bety for daglig drift? AKVA group - 2015.06.23 Målinger av strøm hvorfor, hvordan og hva kan det bety for daglig drift? Strøm under operasjoner og i daglig drift Teknologi for et bedre samfunn 1 Lars Gansel og Zsolt Volent Strøm

Detaljer

STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR FIRDA SJØFARMER A/S, 5970 BYRKNESØY LOKALITET: AUST AV HEIMØY I GULEN KOMMUNE

STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR FIRDA SJØFARMER A/S, 5970 BYRKNESØY LOKALITET: AUST AV HEIMØY I GULEN KOMMUNE STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR FIRDA SJØFARMER A/S, BYRKNESØY LOKALITET: AUST AV HEIMØY I GULEN KOMMUNE Samandrag/konklusjon (sjå også side ): Instrument nr. (ca. m djup) synte ein relativ fluks

Detaljer

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006 HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 25-26 Stavanger, mai 26 Handeland renseanlegg overvåkingsresultater 25-26 AS Godesetdalen 1 434 STAVANGER Tel.: 51

Detaljer

Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen

Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen Svein Erling Hansen Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen Forskrift om krav for flytende akvakulturanlegg (Nytek forskriften) 4 Henvisning til NS-EN ISO/IEC 17020 og videre til NS- 9415-2009 6,7

Detaljer

Ida Almvik, Kystverket Laila Melheim, Kystverket Eivind Edvardsen, Kystverket Geir Solberg, Kystverket Aud Helland, Rambøll DATO 2013 10 18

Ida Almvik, Kystverket Laila Melheim, Kystverket Eivind Edvardsen, Kystverket Geir Solberg, Kystverket Aud Helland, Rambøll DATO 2013 10 18 SINTEF Materialer og kjemi Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Notat Sammenlikning mellom målt og modellert strøm ved Svaleskjær Sentralbord: Telefaks: 73597043 Foretaksregister: SAKSBEHANDLER

Detaljer

Resipientundersøkelse sørvest for Gunnhildsvågen i Flora kommune Beskrivelse av resipienten, avløpsdisponering og miljøtilstand 2010

Resipientundersøkelse sørvest for Gunnhildsvågen i Flora kommune Beskrivelse av resipienten, avløpsdisponering og miljøtilstand 2010 Resipientundersøkelse sørvest for Gunnhildsvågen i Flora kommune Beskrivelse av resipienten, avløpsdisponering og miljøtilstand 21 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1342 Rådgivende Biologer AS RAPPORT

Detaljer

Nye NS9410:2016. Miljøseminar Florø Pia Kupka Hansen

Nye NS9410:2016. Miljøseminar Florø Pia Kupka Hansen Nye NS9410:2016 Miljøseminar Florø 2016 10.02.16 Pia Kupka Hansen Norsk Standard NS9410 Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg Primært påvirkning av organisk utslipp Første utgave

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rappor rt nr. 640-201 11 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITETT TEISTHOLMEN Sandnes kommune 9. September 2011 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239

Detaljer

met.info Ekstremværrapport

met.info Ekstremværrapport met.info no. 16/2014 ISSN 1503-8017 METEOROLOGI Bergen, 25.08.2014 Ekstremværrapport Lena 9. og 10. august 2014 Sammendrag Lørdag 9. og søndag 10. august gikk et, for årstiden, kraftig lavtrykk inn i

Detaljer

Resipientundersøkelse for utslipp fra Halhjem avløpsrenseanlegg i Os kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1780

Resipientundersøkelse for utslipp fra Halhjem avløpsrenseanlegg i Os kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1780 Resipientundersøkelse for utslipp fra Halhjem avløpsrenseanlegg i Os kommune R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1780 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Resipientundersøkelse for utslipp fra Halhjem

Detaljer

Klassifisering av miljøtilstand i kystvann

Klassifisering av miljøtilstand i kystvann Klassifisering av miljøtilstand i kystvann 28. mai 2013 1 STATUS for: TYPOLOGI Kystvann i Norge INDEKSER og regioner/vt Endelige resultater fra INTERKALIBRERINGSARBEIDET Forslag i ny veileder 2013 28.

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rapport nr. 377-2009 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITET DYRHOLMEN ØST Fitjar kommune 8 desember 2009 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239 Rådal

Detaljer

Lokalitetsundersøkelse LK-30380-2547-1

Lokalitetsundersøkelse LK-30380-2547-1 Lokalitetsundersøkelse LK-30380-2547-1 Lokalitet: Tosen Kunde: Sinkaberg-Hansen AS Lokalitetsundersøkelse Rapport nr.: LK-30380-2547-1 Lokalitet Tosen Oppdragsgiver: Sinkaberg-Hansen AS Referanseperson

Detaljer

Mainstream Norway AS. Lokalitetsrapport Storholmen. Akvaplan-niva AS Rapport: 5166.10

Mainstream Norway AS. Lokalitetsrapport Storholmen. Akvaplan-niva AS Rapport: 5166.10 Mainstream Norway AS Lokalitetsrapport Storholmen Akvaplan-niva AS Rapport: 5166.1 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937

Detaljer

Hegrenesveien 2 - måling av støy fra treningssenter

Hegrenesveien 2 - måling av støy fra treningssenter RAPPORT Hegrenesveien 2 - måling av støy fra treningssenter OPPDRAGSGIVER Nyhavn Eiendom AS EMNE DATO / REVISJON: 13. mai 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615909-RIA-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari.

Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari. Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari. Knut A. Iden og Magnar Reistad (P.O. Box 43, N-0313 OSLO, NORWAY) ABSTRACT Rapporten er en dokumentasjon av værforholdene 30. og 31. juli 2009 for

Detaljer

Lokalitetsrapport for Koløy N i Fitjar kommune R A P P O R T. RådgivendeBiologerAS 1637

Lokalitetsrapport for Koløy N i Fitjar kommune R A P P O R T. RådgivendeBiologerAS 1637 Lokalitetsrapport for Koløy N i Fitjar kommune R A P P O R T RådgivendeBiologerAS 1637 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Lokalitetsrapport for Koløy N i Fitjar kommune FORFATTERE: OPPDRAGSGIVER:

Detaljer

Beregninger av propelloppvirvling av forurenset sediment i Dalsbukta som følge av endret bruk av havneområdet ( KU, Alternativ 0, 0+)

Beregninger av propelloppvirvling av forurenset sediment i Dalsbukta som følge av endret bruk av havneområdet ( KU, Alternativ 0, 0+) Til: Hjellnes Consult AS Fra: Norconsult v/gunn Lise Haugestøl Dato/Rev: 4. august 2015 Beregninger av propelloppvirvling av forurenset sediment i Dalsbukta som følge av endret bruk av havneområdet ( KU,

Detaljer

Beregning av muligheten for oppvirvling av deponerte sedimenter på dypt vann i Bekkelagsbassenget under en dypvannsfornyelse

Beregning av muligheten for oppvirvling av deponerte sedimenter på dypt vann i Bekkelagsbassenget under en dypvannsfornyelse RAPPORT LNR 535-25 Beregning av muligheten for oppvirvling av deponerte sedimenter på dypt vann i Bekkelagsbassenget under en dypvannsfornyelse Strømmåler settes i sjøen. Norsk institutt for vannforskning

Detaljer

Resipientundersøkelse

Resipientundersøkelse \j^ék^y^ Resipientundersøkelse MOM-B Lokalitet Uføro Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS Eystein Hansen Telefon: Org.no 982 932 9 mva Sgvat Skaldsveg 12 Telefaks: 5518 Haugesund Mobil: 9873636 email: gy;hgi)9d

Detaljer

Strømstatistikk for Lofotenområdet 1

Strømstatistikk for Lofotenområdet 1 Note No. 13/2009 Oceanography Oslo, April 27, 2009 Strømstatistikk for Lofotenområdet 1 Lars Petter Røed, Jon Albretsen and Yvonne Gusdal 1 This document contains hyperlinks that are active when viewed

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner... 1 Bakgrunn... 4 Arbeidsbeskrivelse... 5 Resultater... 7 Referanser... 15

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner... 1 Bakgrunn... 4 Arbeidsbeskrivelse... 5 Resultater... 7 Referanser... 15 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner... 1 1 Bakgrunn... 4 2 Arbeidsbeskrivelse... 5 2.1 Strømmålinger... 5 3 Resultater... 7 3.1 Vannføring i Glomma... 7 3.2 Lagdelingsforhold... 7 3.3 Strøm

Detaljer

Flatanger 22.12.2014. Marin Harvest Norway AS Lauvsnes 95054752 [Address] Knut.staven@marineharvest.com. 7770 Flatanger. http://marineharvest.

Flatanger 22.12.2014. Marin Harvest Norway AS Lauvsnes 95054752 [Address] Knut.staven@marineharvest.com. 7770 Flatanger. http://marineharvest. Flatanger 22.12.2014 VURDERING AV BEHOV FOR KONSEKVENSUTREDNING TILKNYTTET SØKNAD OM OPPRETTELSE AV AKVAKULTURANLEGG MED 6240 TN MTB PÅ LOKALITETEN KVEITSKJERET I FRØYA KOMMUNE. Marin Harvest Norway AS

Detaljer

Indekshastighet. Måling av vannføring ved hjelp av vannhastighet

Indekshastighet. Måling av vannføring ved hjelp av vannhastighet Indekshastighet. Måling av vannføring ved hjelp av vannhastighet Av Kristoffer Dybvik Kristoffer Dybvik er felthydrolog i Hydrometriseksjonen, Hydrologisk avdeling, NVE Sammendrag På de fleste av NVEs

Detaljer

NYTT AVLØPSREGELVERK RESIPIENTVURDERINGER OG OVERVÅKING

NYTT AVLØPSREGELVERK RESIPIENTVURDERINGER OG OVERVÅKING Kurs om avløpsregelverket 25. og 26. april 2006 Et samarbeid mellom SFT, NORVAR og Fylkesmannen Fylkesmannen i Telemark NYTT AVLØPSREGELVERK RESIPIENTVURDERINGER OG OVERVÅKING Basert på standardforedrag

Detaljer

RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN

RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN Nr. 17-2011 Testing av dynamiske egenskaper til pelagiske tråldører med luker over og under tauebrakett som kan åpnes gradvis hver for seg Av John Willy Valdemarsen, Jan Tore

Detaljer

Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 1. juni 2010.

Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 1. juni 2010. 1 Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN 1503-6294/Nr. 3-2010 Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 1. juni 2010. Terje van der Meeren 1 og Knut E. Jørstad 2 1 Havforskningsinstituttet,

Detaljer

Vær, vind og strøm. Lars Petter Røed og John Smits. Skippermøtet Færderseilasen 16. juni Skippermøtet 16. juni 2011

Vær, vind og strøm. Lars Petter Røed og John Smits. Skippermøtet Færderseilasen 16. juni Skippermøtet 16. juni 2011 Vær, vind og strøm Lars Petter Røed og John Smits Skippermøtet Færderseilasen 16. juni 2011 Unike brukere pr. uke 12. juni: 3.7 mill? tom uke 23, 2011 2008 2009 2010 Husker du ifjor? Blindern Tristein

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1035. Oppdrettslokalitet Nakken, Stord kommune. Konsekvenser for koraller ved utvidet produksjon

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1035. Oppdrettslokalitet Nakken, Stord kommune. Konsekvenser for koraller ved utvidet produksjon Oppdrettslokalitet Nakken Stord kommune R A P P O Konsekvenser for koraller ved utvidet produksjon R T Rådgivende Biologer AS 135 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Oppdrettslokalitet Nakken Stord

Detaljer

Notat. Innledning DNV. Nussir, att: Øystein Rushfeldt

Notat. Innledning DNV. Nussir, att: Øystein Rushfeldt Akvaplan-niva AS Tromsø-kontoret (svaradresse) Rådgivning og forskning Framsenteret innen miljø og akvakultur 9296 Tromsø Org.nr: NO 937 375 158 MVA Tlf: 77 75 03 00 Skrevet av: Ole Anders Nøst www.akvaplan.niva.no

Detaljer

Mosvollelva ved Ørnes sykehjem

Mosvollelva ved Ørnes sykehjem Meløy kommune Mosvollelva ved Ørnes sykehjem Vurdering av flomfare og sikringstiltak 2015-09-07 Oppdragsnr.: 5150664 Oppdragsnr.: 5150664 A01 7.9.2015 Foreløpig, til vurdering hos oppdragsgiver L.Jenssen

Detaljer

Nils M. Kristensen. John Smits. Vær, vind og strøm. Færderseilasen 2015. Meteorologisk institutt

Nils M. Kristensen. John Smits. Vær, vind og strøm. Færderseilasen 2015. Meteorologisk institutt John Smits Nils M. Kristensen Vær, vind og strøm Færderseilasen 2015 Husker du i fjor? Færder fyr: 2 11.06.2015 Skipperbriefing Færderseilasen 2015 Husker du i fjor? Færder fyr: 3 11.06.2015 Skipperbriefing

Detaljer

Folkemøte om vannforvaltning Byfjordsundersøkelsen. Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten Anne S Cornell 2. desember 2014

Folkemøte om vannforvaltning Byfjordsundersøkelsen. Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten Anne S Cornell 2. desember 2014 Folkemøte om vannforvaltning Byfjordsundersøkelsen Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten Anne S Cornell 2. desember 2014 Folkemøte om vannforvaltning Byfjordsundersøkelsen -Hva gjør Vann- og avløpsetaten?

Detaljer

METODEBESKRIVELSE OPTISK TELEVIEWER (OPTV)

METODEBESKRIVELSE OPTISK TELEVIEWER (OPTV) METODEBESKRIVELSE OPTISK TELEVIEWER (OPTV) Optisk televiewer kan benyttes til inspeksjon av grunnvannsbrønner, grunnvarmebrønner, forundersøkelser for fjellanlegg (tunneler, fjellrom), og er i mange tilfeller

Detaljer

Det er to hovedårsaker til at vannstanden i sjøen varierer, og det er astronomisk tidevann og værets virkning på vannstanden.

Det er to hovedårsaker til at vannstanden i sjøen varierer, og det er astronomisk tidevann og værets virkning på vannstanden. Sist endret: 04-11-2014 Det er to hovedårsaker til at vannstanden i sjøen varierer, og det er astronomisk tidevann og værets virkning på vannstanden. Astronomisk tidevann Det astronomiske tidevannet er

Detaljer

Havbrukstjeneten AS 7260 Sistranda

Havbrukstjeneten AS 7260 Sistranda Havbrukstjeneten AS 7260 Sistranda Telefon: 72 44 93 77 Felefaks: 72 44 97 61 Internett: www.havbrukstjenesten.no E-post: arild@havbrukstjenesten.no Rapport nr: StrFjo0913 Gradering: Åpen Strandsone Rapport

Detaljer

G.O. SARS avslører geologiske hemmeligheter i 10 knops fart

G.O. SARS avslører geologiske hemmeligheter i 10 knops fart G.O. SARS avslører geologiske hemmeligheter i 10 knops fart Under en 500 km lang transportetappe fra Troms III til Nordland VI har MAREANOprosjektet samlet inn kunnskap om de øvre lagene under bunnen.

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Fysisk, kjemisk beskrivelse av Sagvikvatnet i Tustna kommune, Møre og Romsdal. FORFATTER: dr.philos. Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER : Stolt Sea Farm, ved Endre

Detaljer

Flora kommune Resipientundersøkelse for Florølandet og Brandsøy Beskrivelse av resipientene, avløpsdisponering og miljøtilstand 2009

Flora kommune Resipientundersøkelse for Florølandet og Brandsøy Beskrivelse av resipientene, avløpsdisponering og miljøtilstand 2009 Flora kommune Resipientundersøkelse for Florølandet og Brandsøy Beskrivelse av resipientene, avløpsdisponering og miljøtilstand 29 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 12 Rådgivende Biologer AS RAPPORT

Detaljer

Geografisk navigasjon. Lengde- og breddegrader

Geografisk navigasjon. Lengde- og breddegrader Geografisk navigasjon Kartreferanse er en tallangivelse av en geografisk posisjon. Tallene kan legges inn i en datamaskin med digitalt kart, en GPS eller avmerkes på et papirkart. En slik tallmessig beskrivelse

Detaljer

Forurenset grunn: Innledende studie

Forurenset grunn: Innledende studie Askim kommune Forurenset grunn: Innledende studie Områderegulering for to områder i Askim sentrum 2013-06-10 Oppdragsnr.: 5122124/5122123 02 10.6.2013 Revidert med ny planområdeavgrensning LiBoh Tosto

Detaljer

FHL. Til å leve med? Test. Ole-Hermann Strømmesen Desember 2011 TROMSØ ALTA KIRKENES VADSØ SVALBARD SORTLAND BODØ

FHL. Til å leve med? Test. Ole-Hermann Strømmesen Desember 2011 TROMSØ ALTA KIRKENES VADSØ SVALBARD SORTLAND BODØ FHL Eksempel Utfordringer på PP-forside ny forskrift Test Til å leve med? Ole-Hermann Strømmesen Desember 2011 TROMSØ ALTA KIRKENES VADSØ SVALBARD SORTLAND BODØ FHL - des11 2 Utfordringer Tidsperspektiv

Detaljer

MÅLING OG VURDERING AV TEKSTUR I VEGOVERFLATER OG KOPLING TIL STØY

MÅLING OG VURDERING AV TEKSTUR I VEGOVERFLATER OG KOPLING TIL STØY MÅLING OG VURDERING AV TEKSTUR I VEGOVERFLATER OG KOPLING TIL STØY Av Svein Å. Storeheier Miljøvennlige vegdekker, 2006-09-14 1 TEXTURE what can be measured The road surface is scanned by a laser system,

Detaljer

NA Dok. 26b Dokumentets tittel: Krav til kalibrering og kontroll av termometre for akkrediterte laboratorier.

NA Dok. 26b Dokumentets tittel: Krav til kalibrering og kontroll av termometre for akkrediterte laboratorier. Side: 1 av 6 Norsk akkreditering NA Dok. 26b: Krav til kalibrering og kontroll av termometre for Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 03.03.2008 Sidenr:

Detaljer

Biologiske miljøkonsekvenser av at rullebanen forlenges 150 m ut i sjøen ved Langøra Stjørdal kommune, november 2008

Biologiske miljøkonsekvenser av at rullebanen forlenges 150 m ut i sjøen ved Langøra Stjørdal kommune, november 2008 Trondheim Lufthavn Værnes Biologiske miljøkonsekvenser av at rullebanen forlenges m ut i sjøen ved Langøra Stjørdal kommune, november Utarbeidet av Aqua Kompetanse A/S Flatanger tlf: tlf: (mobil) e-post:

Detaljer

Nord-Norsk Smolt AS Strøm og profilundersøkelser. 03.03.2010 08.04.2010 ytre Hasvik havn

Nord-Norsk Smolt AS Strøm og profilundersøkelser. 03.03.2010 08.04.2010 ytre Hasvik havn Nord-Norsk Smolt AS Strøm og profilundersøkelser 03.03.2010 08.04.2010 ytre Hasvik havn Dokumentets status Foreløpig versjon Endelig versjon Unndratt offentlighet Dato for siste utskrift Dato for ferdigstilling

Detaljer

Kartlegging av eksternstøy fra Rørosmeieriet

Kartlegging av eksternstøy fra Rørosmeieriet Rørosmeieriet Kartlegging av eksternstøy fra Rørosmeieriet 2015-01-28 Oppdragsnr.: 5144932 Dokument nr.: Aku01 0 28.01.2015 Rapport som levert oppdragsgiver PRAND ADSUL PESIM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Strømmålinger i Sørfjorden Hardanger

Strømmålinger i Sørfjorden Hardanger SAM e-rapport nr: 15-2015 Strømmålinger i Sørfjorden Hardanger Foto. Uni Research Miljø Miljø SAM-Marin ID: 10723-6 Vedlegg SF-SAM-506 Utforming av sammendrag SAM e-rapport Prosess Uni Research Miljø :

Detaljer

Flora kommune Søknad om dispensasjon fra rensekrav i Forurensningsforskriftens kap. 1 4. Utgave: 0 Dato: 2011-06 - 30

Flora kommune Søknad om dispensasjon fra rensekrav i Forurensningsforskriftens kap. 1 4. Utgave: 0 Dato: 2011-06 - 30 Søknad om dispensasjon fra rensekrav i Forurensningsforskriftens kap. 1 4 Utgave: 0 Dato: 2011-06 - 30 Søknad om dispensasjon fra rensekrav i Forurensningsforskriftens kap. 14 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

En enkel beskrivelse av Seasave-Win32

En enkel beskrivelse av Seasave-Win32 Ref.id.: KS&SMS.4.MAN.3-02 Versjon: 1.01 Opprettet: 16.04.2013 Skrevet av: HIS Godkjent av: KRR Gjelder fra: 28.07.2015 Standard Sidenr: 1 av 7 En enkel beskrivelse av Seasave-Win32 Hovedplot er en.dso

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Kombinasjonstokt

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Kombinasjonstokt Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Kombinasjonstokt 24.02.2016 Miljøovervåkning av Indre Oslofjord 1 Bakgrunn - Miljøovervåkning Indre Oslofjord Fagrådet for vann-

Detaljer

Strømmodellering sannhet med modifikasjoner?

Strømmodellering sannhet med modifikasjoner? Morten Omholt Alver Strømmodellering sannhet med modifikasjoner? Hvorfor strømmodellering? Strøm og havdynamikk på alle skala har betydning for oppdrettsvirksomheten Storskala dynamikk legger grunnlaget

Detaljer

RAPPORT Skanning med Georadar Prosjekt nr. 13123

RAPPORT Skanning med Georadar Prosjekt nr. 13123 Forsand RAPPORT Skanning med Georadar Prosjekt nr. 13123 INNHOLD: Side 1. Innledning 2 2. Sammenfatning 2 3. Måleprogram 2 4. Feltarbeid 2 5. Utstyr 2 6. Nøyaktighet 3 7. Prosessering og tolkning av data

Detaljer

Kontroll av bremser på tyngre kjøretøy ved teknisk utekontroll

Kontroll av bremser på tyngre kjøretøy ved teknisk utekontroll Sammendrag: TØI-rapport 701/2004 Forfatter(e): Per G Karlsen Oslo 2004, 52 sider Kontroll av bremser på tyngre kjøretøy ved teknisk utekontroll Med hensyn på trafikksikkerhet er det viktig at kjøretøy

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer